+ iMeds.pl

Luminalum unia 100 mgUlotka Luminalum unia

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Luminalum UNIA 100 mg, tabletki

(Phenobarbitalum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Luminalum UNIA i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Luminalum UNIA

3.    Jak przyj mować Luminalum UNIA

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Luminalum UNIA

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Luminalum UNIA i w jakim celu się go stosuje

Luminalum UNIA zawiera substancję czynną fenobarbital, który wpływa hamująco na ośrodkowy układ nerwowy. W zależności od dawki lek ma działanie uspokajaj ące, nasenne i przeciwpadaczkowe.

Wskazania do stosowania:

• padaczka - napady częściowe i uogólnione toniczno-kloniczne.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Luminalum UNIA Kiedy nie przyjmować leku Luminalum UNIA

Leku nie należy przyjmować:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na fenobarbital lub na inne pochodne kwasu barbiturowego lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma niewydolność oddechową;

-    jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby;

-    jeśli pacjent jest w śpiączce wątrobowej;

-    jeśli pacjent ma porfirię (choroba polegająca na nieprawidłowym wytwarzaniu hemu -składnika hemoglobiny);

-    jeśli pacjent ma chorobę alkoholową;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono ostre zatrucie środkami wpływającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy;

-    jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Luminalum UNIA należy stosować ostrożnie:

-    jeśli pacjent ma astmę oskrzelową lub inne choroby powodujące duszność, zwężenie dróg oddechowych lub niewydolność oddechową, ponieważ fenobarbital może nasilać objawy duszności;

-    jeśli pacjent ma depresję ze skłonnościami samobójczymi;

-    jeśli pacjent nadużywa leków;

-    jeśli pacjent ma zaburzenia krążenia mózgowego;

-    jeśli pacjent ma ciężką niedokrwistość;

-    jeśli pacjent ma hiperkinezę (wzmożoną pobudliwość ruchową);

-    jeśli pacjent ma nadczynność tarczycy;

-    jeśli pacjent ma ostry lub przewlekły ból (możliwość maskowania istotnych objawów);

-    jeśli pacjent ma cukrzycę;

-    jeśli pacjent ma niedoczynność nadnerczy;

-    jeśli pacjent jest osłabiony, ponieważ w czasie leczenia może wystąpić pobudzenie, depresja, stany splątania, dezorientacja (patrz w punkcie 4: Możliwe działania niepożądane);

-    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby lub zaburzenia czynności nerek. Takiemu pacjentowi lekarz może zmniejszyć dawkę leku.

Podczas stosowania leku zgłaszano zagrażające życiu reakcje skórne (zespół Stevensa-Johnsona i toksyczna rozpływna martwica naskórka), pojawiaj ące się początkowo jako czerwonawe kropki lub okrągłe wykwity, często z pęcherzami na tułowiu. Dodatkowo może wystąpić owrzodzenie jamy ustnej, gardła, nosa, narządów płciowych oraz spojówek (objawem mogą być także czerwone i spuchnięte oczy).

Tym potencjalnie zagrażaj ącym życiu objawom skórnym często towarzyszą objawy grypopodobne. Początkowo niewielka wysypka może prowadzić do rozległych pęcherzy lub złuszczania się skóry.

Z tego względu podczas leczenia należy obserwować reakcje skórne. Jeśli wystąpi wysypka lub inne reakcje skórne należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem. Największe ryzyko ich wystąpienia istnieje w pierwszych tygodniach leczenia.

Jeżeli u pacjenta wystąpi zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczna rozpływna martwica naskórka po zastosowaniu leku zawierającego fenobarbital, takiego leku nie należy już nigdy stosować u tego pacjenta.

W razie długiego czasu trwania leczenia u dzieci należy włączyć profilaktykę krzywicy witaminą D2 (1200 do 2000 IU/dzień) lub witaminą D3.

Stosowanie fenobarbitalu może prowadzić do uzależnienia psychicznego i fizycznego. Nagłe odstawienie tego leku może powodować objawy odstawienne (patrz w punkcie: Przerwanie stosowania leku Luminalum UNIA).

Długotrwałe przyjmowanie fenobarbitalu może zmniejszyć jego skuteczność.

U dzieci i osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) fenobarbital może powodować reakcje paradoksalne (patrz w punkcie 4: Możliwe działania niepożądane).

Fenobarbital wpływa na wyniki badań laboratoryjnych (patrz w punkcie: Luminalum UNIA a inne leki).

Luminalum UNIA a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek Luminalum UNIA osłabia działanie następujących leków:

-    doksycykliny (antybiotyk stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych);

-    metronidazolu (lek stosowany w leczeniu zakażeń wywołanych przez niektóre bakterie i pierwotniaki);

-    teofiliny (lek stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej);

-    chinidyny (lek stosowany w leczeniu zaburzeń pracy serca);

-    kortykosteroidów (zwanych steroidami, stosowanymi w leczeniu m.in. choroby reumatycznej);

-    cyklosporyny (lek stosowany u pacjentów po przeszczepieniu narządów);

-    paracetamolu (lek stosowany w celu łagodzenia bólu i obniżenia gorączki);

-    fenylbutazonu (lek stosowany w leczeniu m.in. zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa i reumatoidalnego zapalenia stawów);

-    gryzeofulwiny (antybiotyk stosowany w leczeniu zakażeń wywołanych przez grzyby);

-    itrakonazolu (lek stosowany w leczeniu zakażeń wywołanych przez grzyby);

-    lewotyroksyny (lek stosowany w leczeniu niedoczynności tarczycy);

-    doustnych leków przeciwzakrzepowych (stosowanych w celu zmniejszenia krzepliwości krwi, np. warfaryny);

-    doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających estrogeny (może być konieczna zmiana metody zapobiegania ciąży);

-    trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (stosowanych w leczeniu depresji);

-    digoksyny (lek stosowany w leczeniu niewydolności serca i zaburzeń pracy serca);

-    haloperydolu (lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych, m.in. schizofrenii).

Stosując Luminalum UNIA należy zachować szczególną ostrożność, jeśli jednocześnie stosowany jest

którykolwiek z poniższych leków:

-    pochodne fenotiazyny i tioksantenu (leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych, m.in. schizofrenii), ponieważ zwiększaj ą ryzyko napadu padaczkowego; dlatego lekarz powinien dostosować dawkę fenobarbitalu;

-    chloropromazyna (lek psychotropowy stosowany w leczeniu schizofrenii), ponieważ Luminalum UNIA osłabia jej działanie;

-    prymidon (lek stosowany w leczeniu padaczki), ponieważ może nasilać działanie uspokajające fenobarbitalu lub zwiększyć prawdopodobieństwo pojawienia się objawów niepożądanych (np. może zmienić się typ napadu padaczkowego). W przypadku jednoczesnego stosowania fenobarbitalu i prymidonu konieczne jest zmniejszenie dawki prymidonu;

-    karbamazepina lub pochodne kwasu bursztynowego (leki stosowane w leczeniu padaczki); lekarz powinien kontrolować stężenie karbamazepiny i pochodnych kwasu bursztynowego we krwi;

-    kwas walproinowy (lek stosowany w leczeniu padaczki), ponieważ nasila działanie fenobarbitalu;

-    fenytoina (lek stosowany w leczeniu padaczki), ponieważ fenobarbital zmienia (zwiększa lub zmniejsza) jej stężenie we krwi;

-    hydantoina (lek stosowany w leczeniu padaczki), ponieważ mogą wystąpić objawy niepożądane; dlatego lekarz powinien ściśle kontrolować jej stężenie we krwi;

-    ryfampicyna (antybiotyk stosowany w leczeniu gruźlicy lub niektórych innych zakażeń) - może zmniejszać stężenie fenobarbitalu we krwi; dlatego lekarz powinien dostosować dawki fenobarbitalu;

-    inhibitory MAO (leki stosowane w leczeniu depresji), ponieważ wydłużaj ą działanie fenobarbitalu;

-    blokery kanałów wapniowych (leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego), ponieważ fenobarbital może nasilić ich działanie obniżające ciśnienie krwi;

-    guanetydyna (lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego), ponieważ fenobarbital może nasilać objawy niedociśnienia ortostatycznego (zawroty głowy lub omdlenia podczas podnoszenia z pozycji siedzącej lub leżącej);

-    witamina D, ponieważ fenobarbital zmniejsza jej stężenie we krwi, dlatego u pacjentów przyjmujących fenobarbital długotrwale, zwłaszcza u dzieci, należy włączyć profilaktykę krzywicy, dlatego też zaleca się stosowanie suplementów witaminy D2 (1200 do 2000 IU/dzień) lub witaminy D3;

-    długotrwałe przyjmowanie fenobarbitalu przed zastosowaniem leków znieczulających (np. halotanu, enfluranu, metoksyfluranu) może spowodować uszkodzenie wątroby, a w przypadku stosowania metoksyfluranu istnieje dodatkowo ryzyko uszkodzenia nerek;

-    maprotylina (lek stosowany w leczeniu depresji) - stosowana w dużych dawkach może zmniejszać działanie przeciwpadaczkowe leku Luminalum UNIA;

-    ketamina (lek stosowany do znieczulenia przedoperacyjnego), szczególnie jeśli jest stosowana w dużej dawce zwiększa ryzyko niedociśnienia - znaczne zmniejszenie ciśnienia krwi i (lub) depresji oddechowej - zwolnienie i spłycenie oddechu, bezdech i śmierć wskutek uduszenia się;

-    inhibitory anhydrazy węglanowej (leki stosowane w leczeniu jaskry, np. acetazolamid) mogą powodować osteopenię (zmniejszenie masy kostnej). W razie wystąpienia objawów osteopenii lekarz powinien odstawić inhibitory anhydrazy węglanowej i zastosować odpowiednie leczenie.

Fenobarbital nasila działanie następujących leków:

-    leków nasennych;

-    leków uspokajaj ących;

-    opioidowych leków przeciwbólowych (silne leki przeciwbólowe, np. morfina);

-    leków przeciwhistaminowych o działaniu uspokajającym (leki stosowane w leczeniu m.in. alergii);

-    metotreksatu (lek stosowany w leczeniu niektórych nowotworów oraz reumatoidalnego zapalenia stawów).

Alkohol nasila hamujące działanie fenobarbitalu na ośrodkowy układ nerwowy.

Fenobarbital wpływa na wyniki niektórych badań laboratoryjnych:

-    może zmniejszać wchłanianie cyjanokobalaminy znakowanej 57Co;

-    może zmniejszać reakcję na metyrapon (na skutek wzmożonego metabolizmu metyraponu);

-    może wystąpić fałszywie dodatnia odpowiedź na fentolaminę;

-    może się zmniejszyć stężenie bilirubiny we krwi (w wyniku uaktywnienia glukuronylotransferazy - enzymu odpowiedzialnego za wiązanie bilirubiny).

Luminalum UNIA z alkoholem

Podczas stosowania tego leku nie należy pić żadnych napojów alkoholowych. Alkohol nasila działanie leku Luminalum UNIA.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Luminalum UNIA nie wolno stosować w okresie ciąży, ponieważ lek może powodować uszkodzenia płodu.

Fenobarbital stosowany w III trymestrze ciąży może wywołać u noworodka fizyczne uzależnienie, objawy odstawienne oraz krwawienia.

Leku Luminalum UNIA nie wolno stosować w okresie karmienia piersią, ponieważ lek przenika do mleka matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Luminalum UNIA może powodować senność i wydłużenie czasu reakcji, dlatego w trakcie leczenia nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Luminalum UNIA zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak przyjmować Luminalum UNIA

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Luminalum UNIA można przyjmować niezależnie od posiłków.

Zalecane dawkowanie

Dawkowanie ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta (do uzyskania we krwi stężenia w zakresie od 15 do 40 mikrogramów na ml).

Dorośli

zazwyczaj stosuje się od 60 mg do 200 mg (2 tabletki) na dobę, w dawce pojedynczej. Lek należy przyjmować na noc.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie stosować u dzieci i młodzieży.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Luminalum UNIA

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Objawy ostrego przedawkowania:

- ciężkie splątanie (patrz w punkcie 4: Możliwe działania niepożądane);

-    osłabienie lub brak odruchów;

- znaczna senność;

- gorączka, obniżenie temperatury ciała;

-    zaburzenia oddychania;

-    bradykardia (spowolnienie bicia serca);

- niewyraźna mowa;

- zataczanie się;

-    nietypowe ruchy gałek ocznych;

-    znaczne osłabienie.

Objawy ciężkiego przedawkowania:

-    oddech Cheyne’a-Stokesa (nieregularny oddech - płytki, zwolniony, a nawet bezdech na przemian z hiperwentylacją - bardzo głębokim oddechem);

-    brak odruchów;

-    tachykardia (przyspieszone bicie serca);

- śpiączka;

- może wystąpić zespół wstrząsowy objawiający się bezdechem, zapaścią naczyniową, zatrzymaniem oddechu prowadzący do śmierci.

Objawy przewlekłego przedawkowania:

- ciężkie splątanie;

- ciągła drażliwość;

-    zaburzona ocena sytuacji;

-    zaburzenia snu.

Pominięcie przyjęcia leku Luminalum UNIA

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć lek tak szybko, jak to jest możliwe. Jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki leku, należy opuścić pominiętą dawkę. Następną dawkę przyjąć w zwykłym czasie.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Luminalum UNIA

Lek należy odstawiać stopniowo. Nagłe przerwanie przyjmowania leku Luminalum UNIA może spowodować wystąpienie objawów odstawiennych, takich jak:

-    delirium (majaczenie);

-    drżenie, drgawki;

-    bezsenność, koszmary nocne;

-    drażliwość;

-    zgon.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

• Objawy wymagające natychmiastowego kontaktu z lekarzem:

Niezbyt często występujące działania niepożądane (częściej niż u 1 na 1 000, lecz rzadziej niż u 1

na 100 pacjentów):

-    stany splątania (zaburzenia świadomości i orientacji co do czasu, miejsca, sytuacji lub własnej osoby);

-    depresja (nadmierny smutek), zwłaszcza u osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) lub wyniszczonych;

-    reakcje paradoksalne (niepokój, pobudzenie, agresywne zachowania), zwłaszcza u dzieci, u osób w podeszłym wieku lub wyniszczonych.

Rzadko występujące działania niepożądane (częściej niż u 1 na 10 000, lecz rzadziej niż u 1 na

1 000 pacjentów):

-    agranulocytoza (znaczne zmniejszenie liczby granulocytów - jednego z rodzaju białych krwinek, powodujące większą podatność na zakażenia);

-    reakcje alergiczne (wysypka lub pokrzywka, obrzęk powiek, twarzy lub warg, świszczący oddech lub duszność występujące zwłaszcza u osób z astmą, pokrzywką, obrzękiem naczynioruchowym);

-    złuszczające zapalenie skóry (gorączka, zaczerwieniona, zgrubiała lub łuszcząca się skóra);

-    omamy (spostrzeganie nieistniejących przedmiotów, osób);

-    niedociśnienie (zmniejszenie ciśnienia krwi);

-    niedokrwistość megaloblastyczna (objawiająca się osłabieniem, łatwym męczeniem się, bladością skóry i błon śluzowych, bólem i zawrotami głowy, utratą poczucia smaku, pieczeniem języka, biegunką lub zaparciami);

-    zespół Stevensa-Johnsona (pęcherze na skórze i (lub) błonach śluzowych, które pękając przechodzą w bolesne rany (nadżerki); często towarzyszy im gorączka, ból mięśni i stawów);

-    małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi - większe ryzyko krwawienia i powstawania siniaków).

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

-    potencjalnie zagrażające życiu wysypki skórne: zespół Stevensa-Johnsona i toksyczna rozpływna martwica naskórka (patrz w punkcie 2).

•    Objawy niepożądane występujące w przypadku długotrwałego stosowania fenobarbitalu:

- uszkodzenie wątroby (zażółcenie białkówek oczu lub skóry);

-    osteopenia (zmniejszenie masy kostnej);

-    krzywica (choroba przewlekła wywołana niedoborem witaminy D, powoduj ąca zniekształcenia kości. Objawia się bólem i tkliwością uciskową kości, brakiem łaknienia, osłabieniem mięśni, niewyjaśnionym zmniejszeniem masy ciała).

• Objawy wymagające kontaktu z lekarzem tylko w przypadkach, gdy nie ustępują lub są uciążliwe:

Często występujące działania niepożądane (częściej niż u 1 na 100, lecz rzadziej niż u 1 na 10

pacjentów):

-    zaburzenia równowagi;

-    zawroty lub uczucie pustki w głowie;

-    senność;

-    odczucia podobne do reakcji po nadużyciu alkoholu.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (częściej niż u 1 na 1 000, lecz rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

-    niepokój lub nerwowość;

-    zaparcia;

-    stany zamroczenia;

-    bóle głowy;

-    drażliwość;

-    nudności lub wymioty;

-    koszmary nocne lub zaburzenia snu.

•    Objawy wymagające kontaktu z lekarzem, występujące po zaprzestaniu leczenia fenobarbitalem:

Objawy umiarkowane, występujące w ciągu 8 do 12 godzin:

-    niepokój;

-    drgania mięśni, drżenie rąk;

-    osłabienie;

-    zawroty głowy;

-    zaburzenia widzenia;

-    nudności, wymioty;

-    zaburzenia snu, zwiększona ilość marzeń sennych lub koszmary nocne;

-    niedociśnienie ortostatyczne (zawroty głowy lub omdlenia podczas podnoszenia z pozycji siedzącej lub leżącej).

Objawy ciężkie, występujące w czasie 16 godzin i trwające do 5 dni:

-    drgawki;

-    omamy.

Istnieją doniesienia o zaburzeniach kostnych łącznie z osteopenią, osteoporozą („rozrzedzenie” kości) oraz złamaniami. Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku stosowania długoterminowej terapii lekami przeciwpadaczkowymi, osteoporozy lub przyjmowania steroidów.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Luminalum UNIA

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Luminalum UNIA

-    Substancją czynną leku jest fenobarbital. Każda tabletka zawiera 100 mg fenobarbitalu.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna; żelatyna; magnezu stearynian; talk; skrobia ziemniaczana; karboksymetyloskrobia sodowa.

Jak wygląda Luminalum UNIA i co zawiera opakowanie

Tabletki pakowane są w blistry z folii Al/PCW.

Opakowanie leku to 10 tabletek (1 blister) umieszczonych wraz z ulotką informacyjną w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy ul. Chłodna 56/60, 00-872 Warszawa tel.: 22 620 90 81 wew. 190, faks: 22 654 92 40 e-mail: unia@uniapharm.pl

Treść ulotki leku Luminalum UNIA jest dostępna w systemie Ulotka Audio pod ogólnopolskim, bezpłatnym numerem telefonu: 800 706 848.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

8

Luminalum Unia

Charakterystyka Luminalum unia

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Luminalum UNIA, 100 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 100 mg fenobarbitalu (Phenobarbitalum). Substancje pomocnicze: 60 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Padaczka - napady częściowe i uogólnione toniczno-kloniczne.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawka powinna być dobrana indywidualnie tak, aby drgawki były skutecznie kontrolowane, zazwyczaj wymaga to uzyskania stężenia w surowicy w zakresie 15-40 pg/ml.

Dorośli:

zazwyczaj od 60 mg do 200 mg/dobę, w dawce pojedynczej na noc.

4.3    Przeciwwskazania

• Nadwrażliwość na fenobarbital, inne pochodne kwasu barbiturowego lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

• Niewydolność oddechowa

• Ciężka niewydolność wątroby

•    Śpiączka wątrobowa

•    Porfiria

•    Alkoholizm

•    Ostre zatrucie środkami wpływającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy

• Ciąża i (lub) okres karmienia

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

•    Fenobarbital hamuje ośrodek oddechowy i może zaostrzać objawy duszności.

•    Fenobarbital należy ostrożnie stosować u pacjentów z astmą i w przypadku innych chorób przebiegaj ących z dusznością, zwężeniem dróg oddechowych lub mogących przebiegać z niewydolnością oddechową.

•    Zachować ostrożność w przypadku pacjentów z chorobami wątroby (fenobarbital jest metabolizowany w wątrobie, dawkę należy zmniejszyć) oraz z zaburzeniami czynności nerek.

•    Ostrożnie stosować u pacjentów, u których stwierdzono:

-    depresję z tendencjami samobójczymi;

-    nadużywanie leków;

-    zaburzenia krążenia mózgowego;

-    ciężką niedokrwistość;

-    hiperkinezę;

-    nadczynność tarczycy;

-    ostry lub przewlekły ból (możliwość maskowania istotnych objawów);

-    cukrzycę;

-    niedoczynność nadnerczy;

-    u pacjentów osłabionych (w czasie leczenia może wystąpić u nich: pobudzenie, depresja, stany splątania).

•    Stosowanie fenobarbitalu może prowadzić do uzależnienia psychicznego i fizycznego. Nagłe odstawienie fenobarbitalu może powodować objawy odstawienne, takie jak: delirium, drżenie, drgawki, bezsenność, drażliwość, koszmary nocne, nawet śmierć.

•    Po długotrwałym stosowaniu odstawianie produktu leczniczego powinno następować stopniowo, poprzez zmniejszanie dawek.

•    Podczas długotrwałego stosowania fenobarbitalu może zmniejszyć się jego skuteczność.

•    Dzieci i osoby w podeszłym wieku mogą reagować na fenobarbital paradoksalnym pobudzeniem.

•    Fenobarbital wpływa na wyniki badań laboratoryjnych (patrz punkt 4.5).

Podczas stosowania produktów leczniczych zawierających fenobarbital były zgłaszane zagrażające życiu reakcje skórne: zespół Stevensa-Johnsona (ang. Stevens-Johnson syndrome, SJS) i toksyczna rozpływna martwica naskórka (ang. toxic epidermal necrolysis, TEN).

Z tego względu należy poinformować pacjenta o możliwych objawach oraz zalecić obserwację reakcji skórnych. Największe ryzyko wystąpienia SJS lub TEN istnieje w pierwszych tygodniach leczenia. Jeśli wystąpią objawy SJS lub TEN (np. postępująca wysypka z pęcherzami lub uszkodzenie błon śluzowych) należy przerwać leczenie. Najlepsze wyniki postępowania w SJS i TEN pochodzą z wczesnego rozpoznania i natychmiastowego odstawienia podejrzanego leku. Wczesne wycofanie leku jest związane z lepszym rokowaniem. Jeżeli u pacjenta wystąpi SJS lub TEN po zastosowaniu produktu leczniczego zawieraj ącego fenobarbital, taki produkt leczniczy nie powinien być już nigdy stosowany u tego pacjenta.

Ze względu na zawartość laktozy jednowodnej, produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występuj ącą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

W razie długiego czasu trwania leczenia u dzieci należy włączyć profilaktykę krzywicy witaminą D2 (1200 do 2000 IU/dzień) lub witaminą D3.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

•    Fenobarbital indukuje mikrosomalne enzymy wątroby, przez co przyspiesza metabolizm wielu produktów leczniczych i osłabia ich działanie.

•    Produkt leczniczy Luminalum UNIA osłabia działanie:

-    doksycykliny;

-    metronidazolu;

-    teofiliny;

-    chinidyny;

-    kortykosteroidów;

-    cyklosporyny;

-    paracetamolu;

-    fenylbutazonu;

-    gryzeofulwiny;

-    itrakonazolu;

-    lewotyroksyny;

-    doustnych leków przeciwzakrzepowych;

-    doustnych preparatów antykoncepcyjnych zawierających estrogeny (może być konieczna zmiana

sposobu antykoncepcji);

-    trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych;

-    digoksyny;

-    haloperydolu.

•    Pochodne fenotiazyny i tioksantenu zwiększają ryzyko wystąpienia napadu padaczkowego, należy wówczas skorygować dawkę fenobarbitalu. Jednoczesne stosowanie fenobarbitalu i chloropromazyny zwiększa jej metabolizm.

•    Fenobarbital zmniejsza stężenia pochodnych fenotiazyny we krwi.

•    Prymidon jest metabolizowany do fenobarbitalu, co zwiększa prawdopodobieństwo pojawienia się różnych działań niepożądanych (np. może zmieniać się typ napadu padaczkowego), może również nasilać działanie uspokajające fenobarbitalu. W przypadku jednoczesnego stosowania fenobarbitalu i prymidonu konieczne jest zmniejszenie dawki prymidonu.

•    Fenobarbital zwiększa metabolizm jednocześnie podawanej karbamazepiny lub pochodnych kwasu bursztynowego o działaniu przeciwdrgawkowym. Konieczne jest monitorowanie stężenia karbamazepiny i pochodnych kwasu bursztynowego we krwi.

•    Kwas walproinowy zmniejsza metabolizm fenobarbitalu, przez co nasila jego działanie.

•    Fenobarbital stosowany jednocześnie z fenytoiną zmienia (zwiększa lub zmniejsza) jej stężenie w surowicy krwi.

•    Mogą wystąpić działania niepożądane związane z metabolizmem fenobarbitalu i hydantoiny -należy ściśle monitorować ich stężenia we krwi.

•    Ryfampicyna indukuje mikrosomalne enzymy wątrobowe, dlatego jednoczesne stosowanie jej z fenobarbitalem może zmniejszać stężenie fenobarbitalu we krwi. Konieczne jest wówczas skorygowanie dawki fenobarbitalu.

•    Inhibitory MAO powodują wydłużenie działania fenobarbitalu.

•    Zastosowanie fenobarbitalu jednocześnie z antagonistami kanałów wapniowych może zwiększać ich działanie hipotensyjne.

•    Jednoczesne stosowanie guanetydyny i fenobarbitalu może zaostrzać objawy niedociśnienia ortostatycznego.

•    Fenobarbital wpływa na metabolizm witaminy D poprzez indukowanie mikrosomalnych enzymów wątrobowych, przez co zmniejsza stężenie witaminy D w osoczu. Konieczne jest stosowanie suplementów witaminy D u pacjentów stosuj ących fenobarbital długotrwale.

•    Długotrwałe podawanie fenobarbitalu przed zastosowaniem środków znieczulających (np. halotanu, enfluranu, metoksyfluranu) nasila metabolizm anestetyków, co zwiększa ryzyko hepatotoksyczności. W przypadku metoksyfluranu istnieje dodatkowo ryzyko nefrotoksyczności.

•    Z powodu możliwości nasilenia hamującego działania na ośrodkowy układ nerwowy, jednoczesne stosowanie maprotyliny w dużych dawkach może obniżać próg drgawkowy i zmniejszać przeciwpadaczkowe działanie barbituranów.

•    Jednoczesne stosowanie fenobarbitalu i ketaminy, szczególnie w dużej dawce, zwiększa ryzyko niedociśnienia i (lub) depresji oddechowej.

•    Jednoczesne stosowanie fenobarbitalu i inhibitorów anhydrazy węglanowej (np. acetazolamidu) może powodować osteopenię. W razie wystąpienia objawów osteopenii należy przerwać stosowanie inhibitorów anhydrazy węglanowej i podj ąć stosowne leczenie.

•    Fenobarbital nasila działanie produktów leczniczych wpływających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy: leków nasennych, uspokajających, opioidowych leków przeciwbólowych, leków przeciwhistaminowych o działaniu uspokajającym. Fenobarbital nasila toksyczność metotreksatu.

•    Alkohol nasila hamujące działanie fenobarbitalu na ośrodkowy układ nerwowy.

•    Fenobarbital wpływa na wyniki badań laboratoryjnych: może zmniejszać wchłanianie cyjanokobalaminy znakowanej 57Co; może zmniejszać reakcję na metyrapon na skutek wzmożonego metabolizmu metyraponu; może wystąpić fałszywie dodatnia odpowiedź na fentolaminę; może się zmniejszyć stężenie bilirubiny w surowicy krwi w wyniku indukcji glukuronylotransferazy, enzymu odpowiedzialnego za sprzęganie bilirubiny.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Fenobarbitalu nie wolno stosować w okresie ciąży, ponieważ przenika przez barierę łożyska i może zaburzać rozwój płodu, zwiększając ryzyko wystąpienia wad wrodzonych. Fenobarbital stosowany w III trymestrze ciąży może wywołać fizyczne uzależnienie i objawy odstawienne oraz krwawienia u noworodka. Ryzyko krwawień można zmniejszyć podając matce witaminę K w trakcie porodu oraz noworodkowi bezpośrednio po urodzeniu.

Fenobarbital stosowany w czasie porodu może wywołać zaburzenia oddychania u noworodka. Fenobarbital jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią ze względu na przenikanie do mleka kobiet karmiących piersią (może powodować hamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego u niemowlęcia).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy może zaburzać sprawność psychofizyczną. W czasie stosowania fenobarbitalu nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych będących w ruchu ze względu na możliwość wystąpienia senności i wydłużenie czasu reakcji.

4.8    Działania niepożądane

Objawy wymagaj ące kontaktu z lekarzem:

•    występujące niezbyt często (>1/1 000 do <1/100):

-    stany splątania;

-    depresja (zwłaszcza u osób w podeszłym wieku lub wyniszczonych);

-    reakcje paradoksalne - pobudzenie (zwłaszcza u dzieci, osób w podeszłym wieku lub wyniszczonych);

• występujące rzadko (>1/10 000 do <1/1 000):

-    agranulocytoza;

-    reakcje alergiczne;

-    złuszczające zapalenie skóry;

-    omamy;

-    niedociśnienie;

-    niedokrwistość megaloblastyczna;

-    zespół Stevensa-Johnsona;

-    małopłytkowość;

•    występujące bardzo rzadko (<1/10 000):

-    ciężkie skórne reakcje niepożądane: zespół Stevensa-Johnsona (SJS) i toksyczna rozpływna martwica naskórka (TEN) (patrz punkt 4.4);

-    zaburzenia skóry i tkanki podskórnej;

•    występuj ące w przypadku długotrwałego podawania:

-    uszkodzenie wątroby;

-    osteopenia;

-    krzywica.

Objawy wymagaj ące kontaktu z lekarzem tylko w przypadkach, gdy nie ustępują lub są uciążliwe:

•    występujące często (>1/100 do <1/10):

-    zaburzenia równowagi;

-    uczucie zawrotów lub pustki w głowie;

-    senność;

-    odczucia podobne do reakcji po nadużyciu alkoholu;

•    występujące niezbyt często (>1/1 000 do <1/100):

-    niepokój lub nerwowość;

-    zaparcia;

-    stany zamroczenia;

-    bóle głowy;

-    drażliwość;

-    nudności lub wymioty;

-    koszmary nocne lub zaburzenia snu.

Objawy wymagające kontaktu z lekarzem występujące po zaprzestaniu leczenia fenobarbitalem:

•    Objawy umiarkowane, występujące w ciągu 8 - 12 godzin:

-    niepokój;

-    drgania mięśni, drżenie rąk;

-    osłabienie;

-    zawroty głowy;

-    zaburzenia widzenia;

-    nudności, wymioty;

-    zaburzenia snu, zwiększona ilość marzeń sennych lub koszmary nocne;

-    niedociśnienie ortostatyczne.

• Objawy ciężkie, występujące w czasie 16 godzin i trwające do 5 dni:

-    drgawki;

-    omamy.

Istnieją doniesienia o zmniejszeniu gęstości mineralnej kości, osteopenii, osteoporozie oraz o złamaniach u pacjentów stosujących fenobarbital w długoterminowej terapii. Mechanizm działania fenobarbitalu wpływający na metabolizm kostny nie został ustalony.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

•    Objawy ostrego przedawkowania:

-    ciężkie splątanie;

-    osłabienie lub brak odruchów;

-    znaczna senność;

-    gorączka;

-    hipotermia;

-    zaburzenia oddychania;

-    bradykardia;

-    niewyraźna mowa;

-    zataczanie się;

-    niezwykłe ruchy gałek ocznych;

-    znaczne osłabienie.

•    Po ciężkim przedawkowaniu może wystąpić:

-    oddech Cheyne’a-Stokesa;

-    brak odruchów;

-    tachykardia;

-    śpiączka;

-    może wystąpić zespół wstrząsowy objawiający się bezdechem, zapaścią naczyniową, zatrzymaniem oddechu, prowadzący do śmierci.

•    Objawy przewlekłego przedawkowania:

-    ciężkie splątanie;

-    ciągła drażliwość;

-    zaburzona ocena sytuacji;

- zaburzenia snu.

Leczenie:

głównie podtrzymujące (podtrzymywanie oddychania włącznie z oddychaniem wspomaganym i podawaniem tlenu, jeśli jest to wskazane), zmniejszenie wchłaniania fenobarbitalu przez płukanie żołądka i podawanie węgla aktywowanego, wywoływanie wymiotów, wymuszona diureza z alkalizacją moczu, monitorowanie i podtrzymywanie podstawowych czynności życiowych.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwpadaczkowe, kod ATC: N 03 AA 02

Fenobarbital jest pochodną kwasu barbiturowego. Zmniejsza wrażliwość kory mózgu i struktur podkorowych poprzez zwiększone hamowanie presynaptyczne, prawdopodobnie dzięki wpływowi na receptory GABA-ergiczne. Wykazuje działanie uspokajające, nasenne i przeciwdrgawkowe. Zmniejsza napięcie mięśni gładkich, hamuje wydzielanie ACTH a zwiększa wydzielanie hormonu antydiuretycznego. Działa hamująco na ośrodek oddechowy, zmniejsza liczbę oddechów i pojemność oddechową. Fenobarbital nasila aktywność mikrosomalnych enzymów wątrobowych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Fenobarbital łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego, przenika łatwo do wszystkich płynów tkankowych, przez barierę łożyska i do mleka kobiet karmiących piersią. Osiąga maksymalne stężenie po około 8 godzinach od podania u dorosłych (u dzieci po 4 godzinach). Okres półtrwania wynosi od 40 do ponad 100 godzin i zależy od wydolności enzymów mikrosomalnych wątroby. Fenobarbital wiąże się z białkami osocza w 50%. Częściowo jest metabolizowany w wątrobie, w większości wydala się w niezmienionej postaci przez nerki.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania na myszach i szczurach dostarczyły dowodów, że fenobarbital podawany w ciągu całego okresu życia tych zwierząt działa rakotwórczo. Fenobarbital powodował powstawanie w wątrobie zarówno niezłośliwych jak i złośliwych komórek nowotworowych u myszy oraz niezłośliwych komórek nowotworowych u szczurów. Brak dowodów rakotwórczego działania u człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna Żelatyna

Magnezu stearynian Talk

Skrobia ziemniaczana Karboksymetyloskrobia sodowa

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii Al/PCW w tekturowym pudełku.

10 tabletek (1 blister po 10 szt.)

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań dotyczących usuwania.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy ul. Chłodna 56/60,

00-872 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 8126

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 05.02.1999 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 22.07.2014 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Luminalum Unia