+ iMeds.pl

Lutapol 0,925 – 37 GBq/fiolkęUlotka Lutapol

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

LutaPoI prekursor radiofarmaceutyku, roztwór.

Lutetu (i77Lu) chlorek

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza specjalisty medycyny nuklearnej.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi specjaliście medycyny nuklearnej. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest LutaPoI i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem LutaPolu

3.    Jak stosować LutaPoI

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać LutaPoI

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    CO TO JEST LUTAPOL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

LutaPoI jest produktem przeznaczonym wyłącznie do terapii.

LutaPoI to produkt radiofarmaceutyczny stosowany jedynie w połączeniu z innym produktem leczniczym„który dociera do określonych komórek organizmu. Po dotarciu do celu, LutaPoI przekazuje tym określonym komórkom małe dawki promieniowania.

Więcej informacji dotyczących stosowania i możliwych działań niepożądanych spowodowanych podaniem produktu leczniczego znakowanego lutetem (’ /7Lu), dostępnych jest w ulotce dołączonej do opakowania danego produktu leczniczego przeznaczonego do znakowania.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LUTAPOLU Kiedy nie stosować LutaPolu

-    jeśli pacjent ma uczulenie na chlorek lutetu (l,7Lu) lub którykolwiek z pozostałych

składników tego produktu (wymienione w punkcie 6).

-    jeśli pacjentka jest w ciąży lub istnieje podejrzenie, że może być w ciąży (patrz poniżej )

-    jeśli pacjentka karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

LutaPoI to produkt radiofarmaceutyczny, stosowany jedynie w połączeniu z innym produktem leczniczym.

Nie jest przeznaczony do bezpośredniego podawania pacjentom.

Dzieci i młodzież

Szczególne środki ostrożności należy zastosować przy podawaniu radioaktywnych produktów leczniczych dzieciom i młodzieży (w wieku od 2 do 16 lat).

LutaPol, a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie są znane interakcje chlorku lutetu (l77Lu) z innymi lekami, ponieważ nie są dostępne wyniki żadnych badań klinicznych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

LutaPol jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży.

Przed podaniem produktu należy poinformować lekarza specjalistę medycyny nuklearnej jeśli:

-    u kobiety istnieje podejrzenie ciąży,

-    nie wystąpiła miesiączka w przewidywanym terminie,

-    kobieta karmi piersią.

W przypadku wątpliwości, konieczna jest konsultacja z lekarzem specjalistą w dziedzinie medycyny nuklearnej.

Lekarz rozważy alternatywną metodę terapii, która nie powoduje narażenia na promieniowanie radioaktywne i emisji promieniowania jonizującego.

Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie leczenia i w krótkim okresie po zakończeniu leczenia.

W przypadku karmienia piersią i jednoczesnej konieczności podania radiofarmaceutyku lekarz zaleci zaprzestanie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza specjalisty medycyny nuklearnej.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych

3. JAK STOSOWAĆ LUTAPOL

Radiofarmaceutyki mogą być podawane wyłącznie przez upoważniony personel. Istnieją ścisłe przepisy dotyczące stosowania, przekazywania i usuwania produktów radiofarmaceutycznych. LutaPol jest stosowany wyłącznie w odpowiednich warunkach i tylko przez osoby odpowiednio wykwalifikowane. Osoby te podejmują specjalne środki ostrożności w celu bezpiecznego stosowania produktu i będą na bieżąco informować o swoich działaniach. Lekarz nie podaje produktu LutaPol bezpośrednio pacjentowi.

Dawka

O wielkości dawki produktu LutaPol, która zostanie podana pacjentowi, decyduje lekarz.

Będzie to minimalna dawka niezbędna do uzyskania oczekiwanego efektu terapeutycznego.

Sposób podania

LutaPol jest produktem radiofarmaceutycznym , stosowanym jedynie w połączeniu z innym produktem leczniczym, który dociera do określonych komórek organizmu i który podawany jest wyłącznie przez lekarza. LutaPol przeznaczony jest do znakowania produktów leczniczych podawanych następnie pacjentowi określoną drogą podania w leczeniu określonych chorób.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki LutaPolu

Przedawkowanie jest mało prawdopodobne, ponieważ dawka produktu podawana pacjentowi jest ściśle kontrolowana przez lekarza specjalistę medycyny nuklearnej. Jednak w' przypadku przedawkowania lekarz zastosuje odpowiednie leczenie.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem LutaPolu, należy zwrócić się do lekarza specjalisty medycyny nuklearnej.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, również LutaPol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Narażenie na promieniowanie jonizujące może prowadzić do zwiększonej zachorowalności na nowotwory (w przypadku stosowania wysokich aktywności izotopów promieniotwórczych), bądź też prowadzić do powstania wad dziedzicznych.

Więcej informacji dotyczących możliwych działań niepożądanych spowodowanych podaniem produktu leczniczego znakowanego lutetem (l77Lu), dostępnych jest w ulotce dołączonej do opakowania danego produktu leczniczego, przeznaczonego do znakowania.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel. (22) 49 21 301

Fax (22) 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LUTAPOL

Pacjent nie będzie musiał przechowywać tego produktu leczniczego.

Produkty radiofarmaceutyczne takie jak LutaPol są przechowywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione w odpowiednich warunkach. Przechowywanie radiofarmaceutyków odbywa się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.

Poniższe informacje są przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego.

Nie stosować produktu po upływie terminu i godziny ważności zamieszczonych na opakowaniu.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera LutaPol

-    Substancją czynną produktu jest lutetu (l77Lu) chlorek.

-    Fiolka zawiera w określonym dniu i o określonym czasie 0,925-37 GBq lutetu (' Lu) (co odpowiada <1,86 - 74 mikrogramom lutetu [1,7Lu] w postaci chlorku lutetu (’ ,7Lu).

-    Pozostałe składniki to kwas solny stężony i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda LutaPol i co zawiera opakowanie

Bezbarwna fiolka ze szkła typu I o pojemności 2 ml zamknięta gumowym korkiem oraz zabezpieczona aluminiowym kapslem w ołowianym pojemniku osłonowym.

Prekursor radiofarmacetyku, roztwór.

Przezroczysty, bezbarwny roztwór.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Tel. (22) 718 07 00

Fax (22) 718 03 50

e-mail: polatom@polatiom.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Pełna Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL) LutaPol jest dołączona, jako odrębny dokument do opakowania produktu, w celu dostarczenia pracownikom służby zdrowia dodatkowych, naukowych i praktycznych informacji dotyczących podawania i stosowania tego radiofarmaceutyku.

LutaPol

Charakterystyka Lutapol

ANEKS I

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

LutaPol prekursor radiofarmaceutyku, roztwór.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Fiolka zawiera w określonym dniu i o określonym czasie 0,925-37 GBq lutetu (l77Lu) (co odpowiada 1,86 - 74 mikrogramom lutetu w objętości od 0,010 ml do 2 ml w postaci chlorku lutetu w roztworze kwasu solnego).

Lutet (l77Lu) rozpada się do stabilnego hafnu (' "Hi). Rozpadowi towarzyszy emisja cząstek P‘ o maksymalnej energii 498 keV (średnio 149,2 keV) i emisja kwantów promieniowania gamma o energiach głównie 208 keV (10,4%) i 113 keV (6,2%). Okres półtrwania lutetu (17 Lu) wynosi 6,65 dni.

Lutet (i77Lu) otrzymywany jest w reaktorze jądrowym w wyniku napromieniania neutronami lutetu wzbogaconego w izotop (176Lu) Otrzymany lutet (' 7Lu) zawiera jako nośnik stabilny lutet (l76Lu). Aktywność właściwa lutetu (l77Lu) w produkcie radiofarmaceutycznych LutaPol jest wyższa niż 500 GBq/mg lutetu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Prekursor radiofarmaceutyku, roztwór.

Przezroczysty, bezbarwny roztwór..

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy przeznaczony jest do radioznakowania produktów leczniczych, specjalnie opracowanych i dopuszczonych do stosowania w celu znakowania przy pomocy tego radionuklidu.

Prekursor radiofarmaceutyku. Produkt nie jest przeznaczony do bezpośredniego stosowania u pacjentów___


4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Ilość produktu leczniczego LutaPol niezbędnego do radioznakowania oraz dawka produktu leczniczego znakowanego lutetem (l77Lu) i podawanego następnie pacjentowi zależą od rodzaju produktu leczniczego przeznaczonego do radioznakowania oraz zamierzonego sposobu jego użycia. Stosowne informacje dostępne są w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub w ulotce dołączonej do opakowania danego produktu leczniczego przeznaczonego do znakowania.

Sposób podawania

Produkt leczniczy LutaPol przeznaczony jest do znakowania in vitro produktów leczniczych podawanych następnie pacjentowi określoną drogą podania.

Dalsze informacje dotyczące przygotowania produktu podano w punkcie 12.

4.3    Przeciwwskazania

Nie podawać produktu leczniczego LutaPol bezpośrednio pacjentowi.

Nie podawać produktu leczniczego LutaPol w następujących przypadkach:

-    nadwrażliwość na chlorek lutetu (177Lu) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

-    wymienioną w punkcie 6.1

-jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko,

-    jeśli ciąża nie może być wykluczona (patrz punkt 4.6)

Informacje o przeciwwskazaniach dla poszczególnych produktów leczniczych znakowanych lutetem (l77Lu) z użyciem produktu leczniczego LutaPol dostępne są w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub w ulotce dołączonej do opakowania danego produktu przeznaczonego do znakowania.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zawartość fiolki produktu LutaPol nie jest przeznaczona do bezpośredniego podania pacjentowi, lecz musi zostać użyta do celów znakowania cząstek nośników, takich jak przeciwciała monoklonalne, peptydy lub inne substraty.

W przypadku każdego pacjenta, ekspozycja na promieniowanie jonizujące musi być uzasadniona spodziewaną korzyścią wynikającą z zastosowania procedury terapeutycznej z użyciem tego radiofarmaceutyku. Ilość produktu leczniczego LutaPol niezbędnego do znakowania, oraz dawka produktu leczniczego znakowanego radioizotopem lutetu (' Lu) i podawanego następnie pacjentowi, powinna być w każdym przypadku tak niska, jak tylko to możliwe, przy uzyskaniu oczekiwanego efektu terapeutycznego.

Informacje o specjalnych ostrzeżeniach i szczególnych środkach ostrożności dla poszczególnych produktów leczniczych znakowanych lutetem (' "Lu) dostępne są w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub w ulotce dołączonej do opakowania danego produktu leczniczego przeznaczonego do znakowania.

Dzieci i młodzież

Szczególne środki ostrożności należy zastosować przy podawaniu radioaktywnych produktów leczniczych dzieciom i młodzieży (w wieku od 2. do 16. roku życia).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ze względu na to, że produkt leczniczy LutaPol jest prekursorem radiofarmaceutyku przeznaczonym do znakowania produktów leczniczych, nie były przeprowadzane badania dotyczące interakcji chlorku lutetu (177Lu) z innymi produktami leczniczymi.

Informacje dotyczące interakcji w związku z użyciem produktów leczniczych znakowanych lutetem (' ,7Lu) dostępne są w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub w ulotce dołączonej do opakowania danego produktu przeznaczonego do znakowania.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Kobiety w wieku rozrodczym

Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie stosowania i w krótkim okresie po zastosowaniu produktu leczniczego.

Jeżeli zachodzi potrzeba podania produktu leczniczego znakowanego lutetem (' Lu) kobiecie w wieku rozrodczym, konieczne jest ustalenie, czy nie jest ona w ciąży. Jeśli u kobiety nie wystąpiła miesiączka w przewidywanym terminie, należy uznać, że jest ona w ciąży do chwili, gdy ciąża zostanie wykluczona. W razie wątpliwości dotyczących możliwej ciąży (jeśli u kobiety nie wystąpiła miesiączka, jeśli miesiączki są bardzo nieregularne, itp.), należy zaproponować pacjentce alternatywne metody terapii, bez użycia promieniowania jonizującego (jeśli takie istnieją).

Ciąża

Produkty radiofarmaceutyczne znakowane lutetem (l77Lu) są przeciwwskazane do stosowania jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, lub gdy ciąża nie może być wykluczona (patrz punkt 4.3).

Karmienie piersią

Przed podaniem produktów leczniczych znakowanych lutetem (l7/Lu) kobiecie karmiącej piersią należy rozważyć możliwość odroczenia podania radiofarmaceutyku do czasu zakończenia przez matkę karmienia piersią. Jeśli podanie produktu zostanie uznane za konieczne, należy polecić karmiącej kobiecie zaprzestanie karmienia piersią.

Dalsze informacje dotyczące stosowania produktów leczniczych znakowanych lutetem (‘ Lu) w okresie ciąży i laktacji dostępne są w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub w ulotce dołączonej do opakowania danego produktu przeznaczonego do znakowania.

Płodność

Dalsze informacje dotyczące stosowania produktów leczniczych znakowanych lutetem (' Lu) w odniesieniu do płodności dostępne są w Charakterystyce Produktu Leczniczego danego produktu leczniczego przeznaczonego do znakowania.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Informacje dotyczące wpływu produktów leczniczych znakowanych lutetem ( 'Lu) na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn dostępne są w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub w ulotce dołączonej do opakowania danego produktu przeznaczonego do znakowania.

4.8 Działania niepożądane

Ewentualne działania niepożądane pojawiające się w wyniku dożylnego podania znakowanego lutetem (177Lu) produktu leczniczego przygotowanego w drodze znakowania produktem leczniczym LutaPol zależą od zastosowanego produktu leczniczego. Stosowne informacje dostępne są w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub w ulotce dołączonej do opakowania danego produktu przeznaczonego do znakowania.

Ekspozycja na promieniowanie jonizujące w przypadku każdego pacjenta musi być uzasadniona poprzez każdorazowe oszacowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu radiofarmaceutycznego. Podana radioaktywność powinna być taka, aby dawka promieniowania otrzymana przez pacjenta była możliwie mała, przy uzyskaniu pożądanego efektu terapeutycznego.

Narażenie na promieniowanie jonizujące jest powiązane z ryzykiem wywołania chorób nowotworowych i wad dziedzicznych.

Dawka napromieniowania pochłonięta w wyniku terapeutycznej ekspozycji może prowadzić do zwiększonej zachorowalności na choroby nowotworowe i zwiększenia odsetka występowania mutacji. W każdym przypadku należy ocenić stosunek korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego czyli czy zagrożenie wynikające z napromieniania jest mniejsze niż ryzyko wynikające z samej choroby.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Obecność wolnego chlorku lutetu (l77Lu) w organizmie w wyniku nieumyślnego podania produktu leczniczego LutaPol prowadzi do nasilonego działania toksycznego na szpik kostny i uszkodzenia hematopoetycznych komórek macierzystych.

W przypadku nieumyślnego podania produktu leczniczego LutaPol radioaktywność w organizmie pacjenta musi zostać obniżona przez natychmiastowe podanie (np. w ciągu 1 godz.) substancji chelatujących, takich jak sole wapniowo sodowe DTPA lub EDTA w celu przyśpieszenia procesu usuwania radionuklidu z organizmu.

Placówki medyczne, w których stosuje się produkt leczniczy LutaPol do znakowania produktów leczniczych do celów terapeutycznych muszą dysponować następującymi substancjami:

Ca-DTPA (dietylenodiaminooctan trisodu wapnia) lub Ca-EDTA (etylenodiaminooctan disodu wapnia)

Powyższe substancje chelatujące (Ca-DTPA, Ca-EDTA), dzięki zdolnościom do tworzenia rozpuszczalnych w wodzie kompleksów poprzez wymianę jonową między wapniem i lutetem, obniżają radioaktywność wolnego lutetu (l77Lu). Kompleksy te są następnie szybko usuwane przez nerki.

Jeden gram substancji chelatującej należy podać w wolnym, trwającym 3 - 4 minuty, dożylnym wstrzyknięciu lub jako infuzję (1 g substancji chelatującej na 100 - 250 ml glukozy lub roztworu izotonicznego chlorku sodu).

Skuteczność chelatowania jest największa bezpośrednio po nieumyślnym podaniu lub w ciągu jednej godziny od podania, kiedy radionuklid ciągle jeszcze krąży w płynach tkankowych i znajduje się w osoczu. Nawet po upływie więcej niż 1 godziny od ekspozycji nie wyklucza się podania związku chelatującego, ale z ograniczoną skutecznością.

Dożylne podawanie nie powinno być kontynuowane dłużej niż przez 2 godziny.

W każdym takim przypadku należy monitorować parametry krwi pacjenta oraz bezzwłocznie podjąć odpowiednie działania, jeśli nastąpi uszkodzenie czynności szpiku kostnego.

Toksyczność wolnego lutetu (177Lu) uwalnianego in vivo ze znakowanych produktów leczniczych do organizmu w trakcie terapii można obniżyć poprzez podanie substancji chelatujących.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości fannakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne terapeutyczne produkty radiofarmaceutyczne,

Kod ATC: V10X

Właściwości fannakodynamiczne produktów leczniczych znakowanych lutetem (’ 7Lu) uzyskanych poprzez znakowanie produktem leczniczym LutaPol przed podaniem, zależą od rodzaju produktu leczniczego poddanego znakowaniu. Stosowne informacje dostępne są w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub w ulotce dołączonej do opakowania danego produktu leczniczego przeznaczonego do znakowania.

5.2    Właściwości farniakokinetyczne

Właściwości farniakokinetyczne produktów leczniczych znakowanych lutetem (' Lu), uzyskanych poprzez znakowanie produktem leczniczym LutaPol przed podaniem, zależą od rodzaju produktu leczniczego przeznaczonego do znakowania.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Właściwości toksykologiczne produktów leczniczych znakowanych lutetem (177Lu), uzyskanych w wyniku znakowania produktem leczniczym LutaPol przed ich podaniem, zależą od rodzaju znakowanego produktu leczniczego.

Brak danych dotyczących toksyczności chlorku lutetu (177Lu), jego wpływu na zdolności rozrodcze u zwierząt oraz jego właściwości mutagennych i rakotwórczych.

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas solny stężony Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Znakowanie produktów leczniczych takich jak przeciwciała monoklonalne, peptydy lub inne substraty chlorkiem lutetu (l77Lu) wymaga środowiska wolnego od wszelkich metalowych zanieczyszczeń.

Stąd bardzo ważne jest, aby wszelkie materiały używane do sporządzania znakowanego produktu leczniczego były uprzednio odpowiednio przygotowane w celu wyeliminowania możliwości wystąpienia śladowych zanieczyszczeń metalami. W celu obniżenia poziomu tych zanieczyszczeń należy używać tylko igieł odpornych na rozcieńczone kwasy (np. niemetalicznych).

6.3    Okres ważności

7 dni od daty produkcji

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu

Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka ze szkła bezbarwnego typu I o pojemności 2 ml zamknięta korkiem z gumy i kapslem aluminiowym w ołowianym pojemniku osłonowym.

Wielkość opakowania: 1 fiolka

W trakcie przechowywania produktu fiolka może ulec przebarwieniu na kolor żółto-brązowy. co spowodowane jest działaniem promieniowania jonizującego. Takie przebarwienia nie mają wpływu na jakość produktu leczniczego.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Produkty radiofarmaceutyczne mogą być odbierane, stosowane i podawane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione w odpowiednich warunkach, a ich odbiór, przechowywanie, stosowanie, przekazywanie i usuwanie podlegają regulacjom przepisów prawnych i (lub) odpowiednim licencjom wydanym przez właściwe lokalne instytucje.

Radiofarmaceutyki powinny być przygotowane przez użytkownika w sposób zapewniający odpowiednie warunki bezpieczeństwa radiologicznego i jakości farmaceutycznej. Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapewnienia jałowości produktu.

Zawartość fiolki jest przeznaczona do użytku wyłącznie po odpowiednim wyznakowaniu produktów leczniczych przeznaczonych do znakowania lutetem (l77Lu) i nie należy jej podawać pacjentowi bezpośrednio, bez wcześniejszego przygotowania.

Podawanie radioaktywnych produktów leczniczych stwarza w stosunku do innych osób ryzyko ekspozycji na zewnętrzne promieniowanie jonizujące lub skażenie spowodowane plamami moczu, wymiocin itp. W kontakcie z promieniowaniem jonizującym należy przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności zgodne z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Tel. (22)718 07 00

Fax (22) 718 03 50

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

1». DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11. DOZYMETRIA

Szacunkowe dawki 177Lu-DOTATATE wchłaniane przez człowieka, obliczone w oparciu o model szczura.

Dawka pochłonięta przez poszczególne narządy w wyniku dożylnego podania produktu leczniczego znakowanego lutetem (l77Lu) zależy od właściwości poddanego znakowaniu produktu leczniczego.

Informacje dotyczące dozymetrii wynikającej z zastosowania produktu leczniczego znakowanego lutetem (177Lu) dostępne są w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub w ulotce dołączonej do opakowania danego produktu leczniczego przeznaczonego do znakowania.

Poniższa tabela umożliwia ocenę dawki pochłoniętej pochodzącej od l77Lu-DOTATATE. Szacunkowe dane dozymetryczne opierają się na badaniach przeprowadzonych na szczurach, a obliczenia zostały wykonane zgodnie z zalecaniami MIRD/ICRP 60.

Narząd

Rad/mCi

mGy/MBq

Nadnercza

5.670 ± 0.86

1.533 ±0.233

Ściana dolnej części jelita grubego

3.289 ± 1.17

0.889 ± 0.316

Jelito cienkie

0.172 ±0.06

0.047 ± 0.015

Żołądek

0.461 ± 0.09

0.125 ± 0.023

Ściana górnej części jelita grubego

0.440 ± 0.10

0.119 ±0.028

Serce

0.042 ± 0.01

0.011 ±0.002

Nerki

2.477 ± 0.17

0.670 ± 0.047

Wątroba

0.086 ± 0.02

0.023 ± 0.005

Płuca

0.029 ± 0.01

0.008 ± 0.002

Mięśnie

0.038 ± 0.01

0.010 ± 0.004

Trzustka

11.12 ±2.07

3.006 ±0.561

Szpik kostny

0.360 ± 0.05

0.097 ± 0.014

Powierzchnia kości

1.926 ±0.23

0.521 ± 0.061

Śledziona

0.074 ± 0.02

0.020 ± 0.004

Pęcherz moczowy

1.322 ±0.16

0.357 ± 0.042

Powierzchnia ciała

0.116 ±0.03

0.031 ± 0.007


12. INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PRODUKTÓW RADIOFARMACEUTYCZNYCH

Przed użyciem produktu leczniczego LutaPol należy sprawdzić czy opakowanie nie jest uszkodzone oraz zmierzyć radioaktywność. Radioaktywność można zmierzyć przy użyciu komory jonizacyjnej. Lutet (l77Lu) jest czystym emiterem promieniowania beta i gama. Pomiary aktywności przy użyciu komory jonizacyjnej są bardzo wrażliwe na czynniki geometryczne, dlatego powinny być wykonywane wyłącznie w odpowiednio wcześniej zwalidowanych warunkach geometrycznych.

Radiofarmaceutyki powinny być przygotowane przez użytkownika w sposób zapewniający odpowiednie warunki ochrony radiologicznej i jakości farmaceutycznej.

Fiolki nigdy nie należy otwierać. Fiolkę należy przechowywana w ołowianym pojemniku osłonnym. Produkt należy pobrać z fiolki aseptycznie przez korek, po uprzednim jego zdezynfekowaniu, przy użyciu jałowej igły i strzykawki jednorazowego użytku. Przed pobraniem produkt można rozcieńczyć roztworem zalecanym w procedurze znakowania produktu leczniczego.

W celu utrzymania jałowości produktu leczniczego LutaPol oraz całego procesu znakowania należy zastosować odpowiednie środki ostrożności zgodne z wymogami ochrony radiologicznej i jakości farmaceutycznej.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

LutaPol