+ iMeds.pl

Lutenyl 5 mgUlotka Lutenyl

logo podmiotu odpowiedzialnego

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Lutenyl

(Nomegestroli acetas) 5 mg, tabletki

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet gdy objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Lutenyl i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lutenyl

3.    Jak stosować lek Lutenyl

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lutenyl

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK LUTENYL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Nomegestrol, substancja czynna zawarta w preparacie Lutenyl, jest pochodną 19-norprogesteronu stosowaną do wyrównania niedoborów progesteronu. Powinowactwo nomegestrolu do receptorów progesteronu jest większe 2,5 razy niż naturalnego hormonu .

Podawany od 5 do 25 dnia cyklu w dawce 5 mg na dobę Lutenyl hamuje owulację, zmniejsza wydzielanie gonadotropin, obniża stężenie estrogenu we krwi krążącej oraz zapobiega wydzielaniu naturalnego progesteronu. Badania farmakokliniczne nie u wszystkich pacjentów wykazały całkowite działanie przeciwgonadotropowe.

Octan nomegestrolu jest szybko wchłaniany, maksymalne stężenie występuje 2 godziny po podaniu, okres półtrwania wynosi około 40 godzin. Jest wydalany głównie przez jelita oraz częściowo z moczem.

Wskazania do stosowania

U kobiet przed menopauzą: zaburzenia miesiączkowania związane ze zmniejszonym wydzielaniem lub brakiem wydzielania progesteronu:

-    zaburzenia miesiączkowania: skąpe lub rzadkie miesiączkowanie, nadmiernie częste miesiączkowanie, brak miesiączkowania

-    czynnościowe krwawienia z narządów płciowych: krwotoki maciczne, krwotoki miesiączkowe, również krwawienia związane z włókniakami

-    objawy poprzedzające lub związane z menstruacją: bolesne miesiączkowanie samoistne, zespół przedmiesiączkowy, okresowe bóle sutków

U kobiet po menopauzie: Lutenyl stosuje się z estrogenami (cykle sztucznie wywołane) w hormonalnej terapii zastępczej

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LUTENYL

Nie należy stosować leku Lutenyl w następujących przypadkach:

-    choroby zakrzepowo-zatorowe tętnic (zawał serca, udar mózgu) aktywne lub w wywiadzie

-    zakrzepowe zapalenie żył, zator tętnicy płucnej aktywne lub w wywiadzie

-    ciężkie zaburzenia czynności wątroby

-    krwotok z dróg rodnych o nierozpoznanej przyczynie

-    nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu

Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności

-    w badaniach klinicznych nie u wszystkich pacjentów wykazano całkowite działanie przeciwgonadotropowe

-    przed rozpoczęciem leczenia w niektórych wskazaniach, szczególnie w bolesnym miesiączkowaniu, krwotoku macicznym i braku miesiączki, lekarz musi ustalić, czy jest to zaburzenie czynnościowe

-    przed rozpoczęciem leczenia należy sprawdzić czy nie występuje nowotwór sutka i macicy (szyjki i błony śluzowej)

-    należy przerwać przyjmowanie preparatu w wypadku wystąpienia: zaburzeń wzroku (podwójne widzenie, ostre zaburzenia widzenia, uszkodzenie naczyń siatkówki), powstania zakrzepów lub zatorów, silnego bólu głowy o niewyjaśnionej przyczynie

-    należy zachować ostrożność w przypadku chorób sercowo-naczyniowych, niestabilnego nadciśnienia tętniczego, cukrzycy lub porfirii.

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

W wyniku aktywacji enzymów leki przeciwdrgawkowe (karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, prymidon), barbiturany, gryzeofulwina, rifabutyna, rifampicyna mogą obniżać skuteczność progestagenów.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Lutenyl nie należy stosować podczas ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Preparat może powodować zaburzenia widzenia (patrz punkty 2 i 4)

3.    JAK STOSOWAĆ LEK LUTENYL

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Średnia dawka dobowa wynosi 5 mg (1 tabletka).

U kobiet przed menopauzą leczenie trwa zwykle 10 dni, od 16 do 25 dnia cyklu.

U kobiet po menopauzie dawkowanie zależy od rodzaju zastosowanej hormonalnej terapii zastępczej. W ciągłej hormonalnej terapii zastępczej Lutenyl jest stosowany przez 12 do 14 dni każdego cyklu. Dawkę i czas leczenia można modyfikować w zależności od wskazania i reakcji pacjenta na lek.

Sposób postępowania przy przedawkowaniu

Jak dotąd nie notowano przypadków przedawkowania.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek Lutenyl może powodować działania niepożądane.

-    zaburzenia miesiączkowania, brak miesiączki, krwawienie acykliczne (międzymiesiączkowe)

-    nasilenie niewydolności żył w kończynach dolnych

rzadko: alergiczne reakcje skórne i gorączka, zaburzenia widzenia, nagłe wystąpienie zatorowego zakrzepu żylnego, a także przyrost masy ciała, bezsenność, nadmierne owłosienie, zaburzenia żołądkowo-jelitowe

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LUTENYL

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C Lek przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera lek Lutenyl

1 tabletka zawiera:

substancję czynną: 5 mg octanu nomegestrolu

substancje pomocnicze: laktoza, celuloza mikrokrystaliczna, glicerolu palmitynostearynian, krzemionka koloidalna bezwodna

Jak wygląda lek i co zawiera opakowanie

Lek ma postać podłużnych tabletek z jednej strony podzielonych rowkiem.

Opakowanie zawiera 10 tabletek

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

Wytwórca

Laboratoire Theramex

6, Avenue Albert II

B P. 59 MC 98007 Monako Cedex

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. tel. +48 22 345 93 00

Data zatwierdzenia ulotki:

Lutenyl

Charakterystyka Lutenyl

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Lutenyl

5 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

l tabletka zawiera Nomegestroli acetas (octan nomegestrolu) 5 mg Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

podłużna tabletka z jednej strony przedzielona rowkiem

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

U kobiet przed menopauzą: zaburzenia miesiączkowania związane ze zmniejszonym wydzielaniem lub brakiem wydzielania progesteronu:

-    zaburzenia miesiączkowania: skąpe lub rzadkie miesiączkowanie, nadmiernie częste miesiączkowanie, brak miesiączkowania

-    czynnościowe krwawienia z narządów płciowych: krwotoki maciczne, krwotoki miesiączkowe, również krwawienia związane z włókniakami

-    objawy poprzedzające lub związane z menstruacją: bolesne miesiączkowanie samoistne, zespół przedmiesiączkowy, okresowe bóle sutków

U kobiet po menopauzie Lutenyl stosuje się z estrogenami (cykle sztucznie wywołane) w hormonalnej terapii zastępczej

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Średnia dawka dobowa wynosi 5 mg (1 tabletka).

U kobiet przed menopauzą leczenie trwa zwykle 10 dni, od 16 do 25 dnia cyklu.

U kobiet po menopauzie dawkowanie zależy od rodzaju zastosowanej hormonalnej terapii zastępczej. W ciągłej hormonalnej terapii zastępczej Lutenyl jest stosowany przez 12 do 14 dni każdego cyklu. Dawkę i czas leczenia można modyfikować w zależności od wskazania i reakcji pacjenta na lek

4.3.    Przeciwwskazania

-    choroby zakrzepowo-zatorowe tętnic (zawał serca, udar mózgu) aktywne lub w wywiadzie

-    zakrzepowe zapalenie żył, zator tętnicy płucnej aktywne lub w wywiadzie

-    ciężkie zaburzenia czynności wątroby

-    krwotok z dróg rodnych o nierozpoznanej przyczynie

-    nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

-    w badaniach klinicznych nie u wszystkich pacjentów wykazano całkowite działanie przeciwgonadotropowe

-    przed rozpoczęciem leczenia w niektórych wskazaniach, szczególnie w bolesnym miesiączkowaniu, krwotoku macicznym i przy braku miesiączki, konieczne jest ustalenie, czy jest to zaburzenie czynnościowe

-    przed rozpoczęciem leczenia należy sprawdzić czy nie występuje nowotwór sutka i macicy (szyjki i błony śluzowej)

-    należy przerwać przyjmowanie preparatu w wypadku wystąpienia: zaburzeń wzroku, (podwójne widzenie, ostre zaburzenia wzroku, uszkodzenie naczyń siatkówki), powstania zakrzepów lub zatorów, silnego bólu głowy o niewyjaśnionej przyczynie

-    należy zachować ostrożność w przypadku chorób sercowo-naczyniowych, niestabilnego nadciśnienia tętniczego, cukrzycy lub porfirii.

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

W wyniku aktywacji enzymów leki przeciwdrgawkowe (karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, prymidon), barbiturany, gryzeofulwina, rifabutyna, rifampicyna, mogą obniżać skuteczność progestagenów

4.6.    Ciąża i laktacja

Ciąża

Preparatu Lutenyl nie należy stosować podczas ciąży.

Wyniki wielu badań epidemiologicznych (po podaniu preparatu we wczesnym okresie ciąży) wykluczyły ryzyko wystąpienia wad rozwojowych (moczowo-płciowych i innych) . Ryzyko związane z wystąpieniem zaburzeń różnicowania się płci płodu (szczególnie żeńskiego), które zostały opisane w przypadku starszego typu progestogenów, o silnym działaniu androgennym, jest mniejsze w przypadku nowocześniejszych form progestogenów, które nie działają lub słabiej działają androgennie (również progestagen zastosowany w preparacie Lutenyl)

Laktacja

Nie zaleca się stosowania preparatu Lutenyl w okresie laktacji ze względu na przenikanie steroidów do mleka matki.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Preparat może powodować zaburzenia widzenia (patrz punkty 4.4. i 4.8.).

4.8.    Działania niepożądane

-    zaburzenia miesiączkowania, brak miesiączki, krwawienie acykliczne (międzymiesiączkowe)

-    nasilenie niewydolności żył w    kończynach    dolnych

wyjątkowo:

-    alergiczne reakcje skórne i gorączka

-    zaburzenia widzenia

-    nagłe wystąpienie zatorowego    zakrzepu    żylnego

a także przyrost masy ciała, bezsenność, nadmierne owłosienie, zaburzenia żołądkowo-jelitowe

4.9.    Przedawkowanie

Jak dotąd nie stwierdzono przypadków przedawkowania

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: układ moczowo-płciowy i hormony płciowe, hormony płciowe i modulatory układu płciowego, progestageny, pochodne pregnadienu kod ATC: G 03 D B 04

•    Nomegestrol j est pochodną 19-norprogesteronu stosowaną do wyrównania niedoborów progesteronu. Powinowactwo nomegestrolu do receptorów progesteronu jest większe 2,5 razy niż naturalnego hormonu. Nomegestrol nie działa maskulinizująco, anabolicznie, estrogennie, adrenokortykotropowo i przeciwzapalnie. W związku z tym nie zaburza metabolizmu glukozy ani przemian gospodarki wodno-elektrolitowej. Nie wpływa także na wynik próby bromosulfoftaleinowej.

•    Podawany od 5 do 25 dnia cyklu w dawce 5mg na dobę nomegestrol hamuje owulację, zmniejsza wydzielanie gonadotropin, obniża stężenie estrogenu we krwi krążącej oraz zapobiega wydzielaniu naturalnego progesteronu. Badania kliniczne nie u wszystkich pacjentów wykazały całkowite działanie przeciwgonadotropowe.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Badania farmakokinetyki octanu nomegestrolu wykazały, że po podaniu pojedynczej dawki:

•    jest szybko wchłaniany, maksymalne stężenie występuje w 2 godzinie od podania

•    okres półtrwania wynosi ok. 40 godzin

•    octan nomegestrolu wiąże się z białkami osocza w równie dużym stopniu ( 97,7% +/- 0,1 %) jak progesteron (97,2% - 97,6%); nie wiąże się z SHBG (globulina wiążąca sterydy płciowe) ani z CBG (transkortyna - globulina wiążąca kortyzol)

•    tak jak i w przypadku innych pochodnych progesteronu główne metabolity są hydroksylowane. Są one częściowo związane (glukurono- i sulfo- pochodne) i wydalane głównie w kale oraz częściowo z moczem.

W wyniku podawania 5 mg nomegestrolu na dobę akumulacja nie występuje.

Pojedyncza, dobowa dawka Lutenylu podana doustnie charakteryzuje się dobrą biodostępnością i długim okresem półtrwania.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

•    w badaniach toksyczności ostrej nie stwierdzono ryzyka dla ludzi

•    długotrwałe badania (52 tygodnie) przeprowadzone na szczurach i małpach wykazały typowe działanie progesteronu.

•    w badaniach toksyczności w okresie rozrodczym nie stwierdzono działania embriotoksycznego i teratogennego.

•    standardowe badania mutagenezy przeprowadzone in vivo i in vitro nie wykazały działania mutagennego i genotoksycznego.

•    badania bio-farmakologiczne nie wykazały działania maskulinizującego, anabolizującego, estrogennego, typu glukokortykoidu i mineralokortykoidu, a jedynie silne działanie przeciwestrogenne

•    nie zaburza przemiany cukrowej ani przemian gospodarki wodno-elektrolitowej . Tolerancja sercowo-naczyniowa, wątrobowa i metaboliczna jest bardzo dobra.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Wykaz substancji pomocniczych

laktoza - 120,99 mg celuloza mikrokrystaliczna - 54,94 mg glicerolu palmitynostearynian - 3,70 mg krzemionka koloidalna bezwodna - 0,37 mg

6.2. Niezgodności farmaceutyczne

Nie znane

6.3.    Okres trwałości

5 lat

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Preparat Lutenyl w postaci tabletek pakowany jest w blistry PVC-aluminium.

Każdy blister zawiera 10 tabletek.

W opakowaniu zewnętrznym (kartonowe pudełko) znajduje się blister (10 tabletek).

6.6 Szczególne środki ostrożności przy przechowywaniu

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

8831

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

23.06.2001/13.05.2011

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Lutenyl