Imeds.pl

Lutenyl 5 Mg

Document: dokument 0 change

logo podmiotu odpowiedzialnego

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Lutenyl

(Nomegestroli acetas) 5 mg, tabletki

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet gdy objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Lutenyl i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lutenyl

3.    Jak stosować lek Lutenyl

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lutenyl

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK LUTENYL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Nomegestrol, substancja czynna zawarta w preparacie Lutenyl, jest pochodną 19-norprogesteronu stosowaną do wyrównania niedoborów progesteronu. Powinowactwo nomegestrolu do receptorów progesteronu jest większe 2,5 razy niż naturalnego hormonu .

Podawany od 5 do 25 dnia cyklu w dawce 5 mg na dobę Lutenyl hamuje owulację, zmniejsza wydzielanie gonadotropin, obniża stężenie estrogenu we krwi krążącej oraz zapobiega wydzielaniu naturalnego progesteronu. Badania farmakokliniczne nie u wszystkich pacjentów wykazały całkowite działanie przeciwgonadotropowe.

Octan nomegestrolu jest szybko wchłaniany, maksymalne stężenie występuje 2 godziny po podaniu, okres półtrwania wynosi około 40 godzin. Jest wydalany głównie przez jelita oraz częściowo z moczem.

Wskazania do stosowania

U kobiet przed menopauzą: zaburzenia miesiączkowania związane ze zmniejszonym wydzielaniem lub brakiem wydzielania progesteronu:

-    zaburzenia miesiączkowania: skąpe lub rzadkie miesiączkowanie, nadmiernie częste miesiączkowanie, brak miesiączkowania

-    czynnościowe krwawienia z narządów płciowych: krwotoki maciczne, krwotoki miesiączkowe, również krwawienia związane z włókniakami

-    objawy poprzedzające lub związane z menstruacją: bolesne miesiączkowanie samoistne, zespół przedmiesiączkowy, okresowe bóle sutków

U kobiet po menopauzie: Lutenyl stosuje się z estrogenami (cykle sztucznie wywołane) w hormonalnej terapii zastępczej

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LUTENYL

Nie należy stosować leku Lutenyl w następujących przypadkach:

-    choroby zakrzepowo-zatorowe tętnic (zawał serca, udar mózgu) aktywne lub w wywiadzie

-    zakrzepowe zapalenie żył, zator tętnicy płucnej aktywne lub w wywiadzie

-    ciężkie zaburzenia czynności wątroby

-    krwotok z dróg rodnych o nierozpoznanej przyczynie

-    nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu

Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności

-    w badaniach klinicznych nie u wszystkich pacjentów wykazano całkowite działanie przeciwgonadotropowe

-    przed rozpoczęciem leczenia w niektórych wskazaniach, szczególnie w bolesnym miesiączkowaniu, krwotoku macicznym i braku miesiączki, lekarz musi ustalić, czy jest to zaburzenie czynnościowe

-    przed rozpoczęciem leczenia należy sprawdzić czy nie występuje nowotwór sutka i macicy (szyjki i błony śluzowej)

-    należy przerwać przyjmowanie preparatu w wypadku wystąpienia: zaburzeń wzroku (podwójne widzenie, ostre zaburzenia widzenia, uszkodzenie naczyń siatkówki), powstania zakrzepów lub zatorów, silnego bólu głowy o niewyjaśnionej przyczynie

-    należy zachować ostrożność w przypadku chorób sercowo-naczyniowych, niestabilnego nadciśnienia tętniczego, cukrzycy lub porfirii.

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

W wyniku aktywacji enzymów leki przeciwdrgawkowe (karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, prymidon), barbiturany, gryzeofulwina, rifabutyna, rifampicyna mogą obniżać skuteczność progestagenów.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Lutenyl nie należy stosować podczas ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Preparat może powodować zaburzenia widzenia (patrz punkty 2 i 4)

3.    JAK STOSOWAĆ LEK LUTENYL

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Średnia dawka dobowa wynosi 5 mg (1 tabletka).

U kobiet przed menopauzą leczenie trwa zwykle 10 dni, od 16 do 25 dnia cyklu.

U kobiet po menopauzie dawkowanie zależy od rodzaju zastosowanej hormonalnej terapii zastępczej. W ciągłej hormonalnej terapii zastępczej Lutenyl jest stosowany przez 12 do 14 dni każdego cyklu. Dawkę i czas leczenia można modyfikować w zależności od wskazania i reakcji pacjenta na lek.

Sposób postępowania przy przedawkowaniu

Jak dotąd nie notowano przypadków przedawkowania.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek Lutenyl może powodować działania niepożądane.

-    zaburzenia miesiączkowania, brak miesiączki, krwawienie acykliczne (międzymiesiączkowe)

-    nasilenie niewydolności żył w kończynach dolnych

rzadko: alergiczne reakcje skórne i gorączka, zaburzenia widzenia, nagłe wystąpienie zatorowego zakrzepu żylnego, a także przyrost masy ciała, bezsenność, nadmierne owłosienie, zaburzenia żołądkowo-jelitowe

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LUTENYL

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C Lek przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera lek Lutenyl

1 tabletka zawiera:

substancję czynną: 5 mg octanu nomegestrolu

substancje pomocnicze: laktoza, celuloza mikrokrystaliczna, glicerolu palmitynostearynian, krzemionka koloidalna bezwodna

Jak wygląda lek i co zawiera opakowanie

Lek ma postać podłużnych tabletek z jednej strony podzielonych rowkiem.

Opakowanie zawiera 10 tabletek

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

Wytwórca

Laboratoire Theramex

6, Avenue Albert II

B P. 59 MC 98007 Monako Cedex

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. tel. +48 22 345 93 00

Data zatwierdzenia ulotki: