+ iMeds.pl

Lutrate depot 3,75 mgUlotka Lutrate depot

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Lutrate Depot, 3,75 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o

przedłużonym uwalnianiu

Leuprorelinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Lutrate Depot i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lutrate Depot

3.    Jak stosować lek Lutrate Depot

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lutrate Depot

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Lutrate Depot i w jakim celu się go stosuje

Lutrate Depot jest lekiem dostępnym w postaci białego proszku w fiolce, który jest przekształcany w zawiesinę do wstrzyknięć domięśniowych. Lutrate Depot zawiera substancję czynną - leuprorelinę (zwaną także leuprolidem), która należy do grupy leków, nazywanych agonistami hormonu uwalniającego hormon o nazwie luteotropina (LHRH). Leki te zmniejszają stężenie hormonu płciowego - testosteronu.

Lek Lutrate Depot jest przepisywany przez lekarza w paliatywnym leczeniu zaawansowanego raka gruczołu krokowego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lutrate Depot

Kiedy nie stosować leku Lutrate Depot

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na LHRH , leki z grupy agonistów LHRH lub którykolwiek ze składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Reakcje alergiczne mogą powodować: wysypkę, swędzenie skóry, trudności w oddychaniu lub obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka;

-    jeśli u pacjenta przeprowadzono zabieg usunięcia jąder (orchidektomię);

-    u kobiet i dzieci;

-    jeśli u pacjenta występuje ucisk na rdzeń kręgowy lub przerzuty do kręgosłupa, nie należy stosować leku Lutrate Depot w monoterapii (tj. jako jedynego leku) w leczeniu raka gruczołu krokowego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Lutrate Depot należy zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

•    Należy powiadomić lekarza, jeśli u pacjenta występują:

Jakiekolwiek zaburzenia serca lub naczyń krwionośnych, w tym zaburzenia rytmu serca (arytmie), lub jeśli pacjent jest leczony lekami z powodu tych chorób. W trakcie stosowania leku Lutrate Depot może wzrosnąć ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca.

•    Stan pacjenta może się pogorszyć podczas pierwszych tygodni leczenia, ale powinien ulec poprawie w miarę jego kontynuacji. Objawy przedmiotowe i podmiotowe obejmują: przemijające zwiększenie stężenia testosteronu (męski hormon płciowy), uderzenia gorąca, ból kości, zaburzenia układu nerwowego (w tym depresję) lub trudności w oddawaniu moczu.

•    Jeśli pacjent uważa, że wystąpiła u niego reakcja alergiczna (zadyszka, astma, katar, obrzęk twarzy, pokrzywka, wykwity skórne), powinien przestać stosować lek i powiedzieć o tym lekarzowi.

•    Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent znajduje się w grupie ryzyka lub aktualnie występuje u niego którekolwiek z wymienionych poniżej schorzeń, gdyż lekarz może wówczas zlecić częstsze wykonywanie badań kontrolnych.

•    jeśli u pacjenta występują niewiadomego pochodzenia siniaki lub krwawienie lub pacjent ogólnie nie czuje się dobrze. Choć objawy te występują rzadko, mogą wskazywać na zmianę liczby czerwonych lub białych krwinek.

•    jeśli u pacjenta występuje choroba metaboliczna;

•    jeśli u pacjenta występują problemy z sercem lub kołatanie serca;

•    jeśli u pacjenta występuje cukrzyca.

•    Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występował wcześniej gruczolak przysadki mózgowej (niezłośliwy guz przysadki). Opisano przypadki występowania udaru przysadki (częściowego zaniku tkanki gruczołu przysadki) po rozpoczęciu stosowania tego typu leków u pacjentów z gruczolakiem przysadki. Objawami udaru przysadki mogą być: nagły ból głowy, zez, zaburzone lub zmienione widzenie, a nawet utrata wzroku, oraz sporadycznie zaburzenia świadomości.

•    Należy poinformować lekarza, jeśli u pacj enta występuj ą zaburzenia krwawienia, małopłytkowość lub pacjent stosuje leki przeciwzakrzepowe. Może być konieczne częstsze kontrolowanie czynności wątroby u pacjenta, ponieważ podczas leczenia leuproreliną informowano o zaburzeniach czynności wątroby i występowaniu żółtaczki (zażółcenie oczu i skóry).

•    Podczas leczenia leuproreliną odnotowano złamania trzonów kręgosłupa, porażenie, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi i zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi .

•    U pacjentów otrzymujących Lutrate Depot obserwowano wystąpienie depresji, która może być ciężka. W przypadku wystąpienia nastroju depresyjnego należy poinformować o tym lekarza.

•    Raportowano o występowaniu zmniejszonej gęstości kości (kruchości lub ścieńczenia kości) w następstwie stosowania leuproreliny. Lekarz może rozważyć zastosowanie leku z grupy antyandrogenów podczas leczenia lekiem Lutrate Depot. W takim przypadku musi zwrócić szczególną uwagę na wystąpienie zapalenia żył i innych objawów zaburzenia krzepnięcia krwi oraz obrzęków (dłoni, stóp lub stawów), gdyż podczas jednoczesnego stosowania antyandrogenu i leku Lutrate Depot zwiększa się ryzyko ich wystąpienia.

•    Jeśli u pacjenta wystąpi ucisk na rdzeń kręgowy i (lub) zaburzenia oddawania moczu i (lub) hematuria (obecność krwi w moczu), lekarz rozpocznie - jeśli to będzie konieczne - dodatkowe postępowanie, aby zapobiec wystąpieniu powikłań neurologicznych (np. mrowienia w dłoniach i stopach, porażenia) lub zablokowania cewki moczowej (rurka odprowadzająca mocz z pęcherza moczowego na zewnątrz ciała). Pacjent powinien mieć zapewnioną stałą opiekę lekarza w pierwszych tygodniach leczenia.

•    U pacjentów mogą występować zmiany metaboliczne (np. nietolerancja glukozy lub zaostrzenie przebiegu istniejącej cukrzycy), zmiany masy ciała oraz zaburzenia sercowo- naczyniowe.

•    Podczas leczenia leupropreliną należy kontrolować pacjentów z chorobą metaboliczną lub sercowo-naczyniową, szczególnie pacjentów z występującą w przeszłości zastoinową

niewydolnością serca (choroba, w której serce nie jest w stanie dostarczać wystarczającej ilości krwi do innych części ciała).

•    Podczas leczenia może być konieczne wykonywanie u pacjenta niektórych badań krwi, aby upewnić się o skuteczności leku Lutrate Depot.

•    Może wystąpić zmniejszone zainteresowanie seksem, uderzenia gorąca i niekiedy zmniejszenie wielkości jąder oraz osłabienie ich funkcji.

•    Po zakończeniu leczenia lekiem Lutrate Depot pacjent może odzyskać płodność.

•    Ponieważ Lutrate Depot może zaburzać wyniki niektórych badań laboratoryjnych, pacjent powinien poinformować lekarza zlecającego badania o przyjmowaniu tego leku.

•    Lutrate Depot zawiera substancję, która może dawać pozytywny wynik badania podczas kontroli antydopingowej.

•    U pacjentów u których występwały w przeszłości drgawki , u pacjentów z padaczką, z zaburzeniami krążenia mózgowego, z anomaliami lub guzami ośrodkowego układu nerwowego oraz u pacjentów otrzymujących leki mogące wywołać drgawki, a także - choć w mniejszym stopniu - u pacjentów nienależących do żadnej z tych grup, mogą podczas leczenia wystąpić drgawki.

Inne leki i Lutrate Depot

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Niewykluczone, że mogą one być nadal stosowane z lekiem Lutrate Depot, ale decyzję o tym podejmie lekarz.

Lutrate Depot może zakłócać działanie niektórych leków stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca (np. chinidyny, prokainamidu, amiodaronu i sotalolu) i może zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca, gdy będzie stosowany wraz z niektórymi innymi lekami np. metadonem (stosowanym w leczeniu przeciwbólowym i w ramach detoksykacji w uzależnieniach od narkotyków), moksyfloksacyną (antybiotykiem), lekami przeciwpsychotycznymi stosowanymi w leczeniu poważnych chorób psychicznych.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Lutrate Depot nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

Ten lek jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży. Jego stosowanie podczas ciąży może spowodować wystąpienie poronienia spontanicznego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas leczenia mogą wystąpić zaburzenia widzenia i zawroty głowy. Jeśli wystąpią u pacjenta, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lutrate Depot zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w 1 fiolce, co oznacza, że jest praktycznie pozbawiony sodu.

3. Jak stosować lek Lutrate Depot Dawka

Ten lek należy zawsze stosować pod kontrolą lekarza lub lekarza specjalisty .

Dorośli, w tym pacjenci w podeszłym wieku:

Zalecana dawka leku Lutrate Depot to jedno wstrzyknięcie raz w miesiącu. Po przekształceniu proszku w zawiesinę podaje się ją w pojedynczym wstrzyknięciu domięśniowym raz na miesiąc (w przybliżeniu co 28 do 33 dni).

Miejsce wstrzyknięcia należy zmieniać w regularnych odstępach czasu.

Lutrate Depot należy podawać wyłącznie domięśniowo. Nie należy stosować innej drogi podania.

Stosowanie u dzieci:

Lutrate Depot nie jest wskazany do stosowania u dzieci. O intensywności leczenia decyduje lekarz.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lutrate Depot

Nie jest prawdopodobne, aby lekarz lub pielęgniarka nie znali prawidłowego dawkowania. Jeśli jednak pacjent podejrzewa, że otrzymał większą dawkę niż powinien, należy o tym niezwłocznie powiedzieć lekarzowi, aby można było podjąć odpowiednie postępowanie.

Pominięcie zastosowania leku Lutrate Depot

Ważne jest, aby nie pominąć przyjęcia dawki leku Lutrate Depot. Jeśli pacjent zapomniał o wstrzyknięciu, powinien tak szybko, jak tylko sobie o tym przypomni, skontaktować się z lekarzem, który wykona następne wstrzyknięcie.

Przerwanie stosowania leku Lutrate Depot

Ponieważ leczenie lekiem Lutrate Depot jest długotrwałe, jego przerwanie może spowodować nasilenie objawów choroby. Nie należy więc przedwcześnie przerywać leczenia bez zgody lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Lutrate Depot może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta wystąpią: nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu, obrzęk powiek, twarzy lub warg, wysypka lub swędzenie skóry (zwłaszcza obejmujące całe ciało).

Zgłaszano występowanie następujących działań niepożądanych:

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób):

Uderzenia gorąca i reakcje w miejscu wstrzyknięcia.

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób):

Nocne poty, zimne poty, zmęczenie, ból głowy, gorączka (zwiększenie temperatury ciała), zwiększony apetyt, zaburzenia erekcji, nadmierna potliwość (zwiększone pocenie się), osłabienie (zmniejszenie lub utrata sił), ból pleców i reakcje w miejscu wstrzyknięcia, takie jak ból, podrażnienie, dyskomfort, rumień (zaczerwienienie skóry), obrzęki , zasinienie, zmiany nastroju i depresja po długotrwałym stosowaniu leuproreliny.

Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób):

Obrzęk sutków, tkliwość sutków, zawroty głowy, słabość, zaburzenia snu, senność, bezsenność, ból w podbrzuszu, biegunka, nudności (mdłości), wymioty, uczucie gorąca i zimna, niepokój, gorączka , zażółcenie oczu i skóry (żółtaczka), zmiany aktywności enzymów wątrobowych, anoreksja (brak apetytu), duże stężenie cholesterolu we krwi, ból stawów, kurcze mięśni, bóle dłoni i stóp, osłabienie popędu płciowego, zmiany nastroju, zatrzymanie moczu, częste oddawanie moczu, niekontrolowane oddawanie moczu (nietrzymanie moczu), obrzęki wokół oczu, niemożność wytrysku, hiperlipidemia (zwiększone stężenie lipidów we krwi), swędzenie skóry (świąd), pokrzywka, zmiany nastroju i depresja po krótkotrwałym stosowaniu leuproreliny oraz reakcje w miejscu wstrzyknięcia, takie jak obrzęk, uraz i krwotok.

Częstość nieznana:

Zaburzenia serca: zmiany w EKG (wydłużenie odstępu QT).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Lutrate Depot

Lekarz i farmaceuta są poinformowani, jak przechowywać ten lek.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25o C. Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku, fiolce i ampułkostrzykawce po „EXP”. Termin ważności na ampułkostrzykawce jest taki sam jak na fiolce. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Lutrate Depot

Substancją czynną leku jest leuproreliny octan. Każda fiolka zawiera 3,75 mg leuproreliny octanu. Ponadto lek zawiera: polisorbat 80, mannitol (E 421), karmelozę sodową (E 466), trietylu cytrynian i polimer Poli-(DL-mleczano-ko-glikolowy (PLGA 50:50).

Rozpuszczalnik (w ampułko-strzykawce)) zawiera: mannitol, wodę do wstrzykiwań, sodu wodorotlenek ( do ustalenia pH) i kwas solny (do ustalenia pH).

Stężenie odtworzonego leku wynosi 1,875 mg/ml.

Jak wygląda lek Lutrate Depot i co zawiera opakowanie

Każde opakowanie zawiera fiolkę zawierającą 3,75 mg leuproreliny octanu, 1 ampułko-strzykawkę zawierającą 2 ml rozpuszczalnika, 1 element łącznikowy i 1 jałową igłę o średnicy 20 G._

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odowiedzialny:

CSC Pharmaceuticals Handels GmbH Gewerbestrasse 18-20 Gewerbegebiet Klein-Engersdorf,

2102 Bisamberg, Austria

Wytwórca:

GP-Pharm S.A.

Poligono Industrial Els Vinyets - Els Fogars, Sector 2 Carretera Comarcal C -244, Km. 22 08777 Sant Quinti de Mediona (Barcelona)

Hiszpania

Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

05-552 Łazy, ul. Podleśna 83, tel.: (22) 70-28-200 e-mail: angelini@angelini.pl

Nr serii jest zamieszczony po skrócie Lot.

Ulotka w formie właściwej dla osób niewidomych lub słabowidzących dostępna w siedzibie przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:_

Hiszpania: Lutrate Depot 3.75 mg polvo y disolvente para suspensión de liberación prolongada inyectable

Niemcy: Lutrate Depot 3.75 mg pulver und lösungsmittel zur Herstellung einer DepotInjektionssuspension

Portugalia: Lutrate Depot 3.75 mg / 2 ml pó e veículo para suspensäo injectável de libertaęao prolongada

Grecja: Lutrate Depot 3.75 mg Kóvię Kai SiaAmnę yra napaoKsup svsoipou svaimpppaxog napaxsxapevnę anoSśopsuonę

Włochy: Politrate 3.75 mg Polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato

Szwecja: Politrate 3.75 mg pulver och vätska till injektionväska, suspension

Węgry: Politrate Depot 3.75 mg

Dania: Lutrate Depot

Finlandia: Lutrate 3.75 mg

Irlandia: Lutrate Depot 3.75 mg

Wielka Brytania: Lutrate Depot 3.75 mg

Belgia: Lutrate Depot 3.75 mg poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte

Holandia: Leuproreline Lutrate Depot 3.75 mg poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte Norwegia: Lutrate Depot

Austria: Lutrate Depot 3.75 mg pulver und lösungsmittel zur herstellung einer Depotinjektionssuspension Estonia: Lutrate Depot 3.75 mg

Litwa: Lutrate Depot 3.75 mg milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei Łotwa: Lutrate Depot 3.75 mg pulveris un skidinätäjs ilgstosas darbibas injekciju suspensijas pagatavosanai

Czechy: Lutrate Depot 3.75 mg Polska: Lutrate Depot Słowacja: Lutrate Depot 3.75 mg

Rumunia: Lutrate Depot 3.75 mg pulbere §i solvent pentru suspensie injectabilä cu eliberare prelungitä

Bułgaria: Lutrate Depot

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 22.05.2015

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia

Przygotowanie leku do wstrzyknięcia

Należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

Podczas procedury przygotowywania leku należy stosować zasady aseptyki.

Ważne:

Przed podaniem produkt należy pozostawić w temperaturze pokojowej w celu ogrzania. Po zmieszaniu należy go natychmiast wstrzyknąć.

Lek jest przeznaczony wyłącznie do podania jednorazowego.

Należy sprawdzić zawartość zestawu i upewnić się, że zawiera wszystkie części wymienione w ulotce. Opakowanie zawiera:

1 (jedną) fiolkę leku Lutrate Depot zawierającą 3,75 mg leuproreliny octanu w postaci proszku do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań;

1 (jedną) ampułko-strzykawkę zawierającą rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny (0,8% roztwór mannitolu do wstrzykiwań);

1 (jeden) element łącznikowy potrzebny do odtworzenia leku;

1 (jedną) jałową igłę o średnicy 20 G._

2

4


3


Połączyć element łącznikowy (fioletowy) z fiolką, aż do usłyszenia „kliknięcia”.


Usunąć szarą gumową zatyczkę ze strzykawki z rozpuszczalnikiem i połączyć strzykawkę z elementem łącznikowym.


5


6


-f*

Trzymając strzykawkę i fiolkę ściśle ze sobą połączone pod kątem prostym, powoli nacisnąć tłok, aby przemieścić rozpuszczalnik do fiolki.


Trzymając nadal strzykawkę połączoną z fiolką, delikatnie wstrząsać zawartością fiolki przez ok. minutę, aż powstanie mleczno-biała zawiesina.


Odwrócić zestaw do góry nogami i ostrożnie pociągnąć tłok, aby przemieścić zawiesinę leku z fiolki do strzykawki.


r7


1 Tb

I
Odłączyć strzykawkę od elementu łącznikowego, odkręcając jego górną część przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Przemyć miejsce wstrzyknięcia gazikiem nasączonym alkoholem i odczekać, aż skóra będzie sucha. Wstrzyknąć zawiesinę domięśniowo w górny, zewnętrzny kwadrant pośladka.

8

Lutrate Depot

Charakterystyka Lutrate depot

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Lutrate Depot, 3,75 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda fiolka zawiera 3,75 mg leuproreliny octanu (co odpowiada 3,57 mg leuproreliny). l ml odtworzonej zawiesiny zawiera 1,875 mg leuproreliny octanu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu

Każda fiolka zawiera od 1,3 do 2,2 mg (<1 mmol) sodu (jw. postaci karmelozy sodowej) . Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu. Proszek: biały lub białawy proszek.

Rozpuszczalnik: przejrzysty, klarowny roztwór (pH 5,0 -7,0).

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Lutrate Depot jest wskazany w leczeniu paliatywnym zaawansowanego raka gruczołu krokowego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zazwyczaj zalecana dawka produktu leczniczego Lutrate Depot to 3,75 mg w postaci wstrzyknięcia o przedłużonym uwalnianiu, wykonywanego raz w miesiącu, i podawana w pojedynczym wstrzyknięciu domięśniowym co miesiąc.

Lutrate Depot należy stosować pod nadzorem lekarza lub lekarza specjalisty.

Zastosowanie postaci leku o przedłużonym, kontrolowanym uwalnianiu zapewnia stałe uwalnianie leuproreliny octanu w ciągu miesiąca po podaniu produktu Lutrate Depot. Liofilizowany proszek należy odtworzyć i stosować w pojedynczym wstrzyknięciu domięśniowym, podawanym w odstępach co miesiąc. Należy unikać przypadkowego podania dotętniczego lub dożylnego. Proszek z mikrosferami, znajdujący się w fiolce produktu Lutrate Depot, należy odtworzyć bezpośrednio przed wstrzyknięciem domięśniowym. Jak w przypadku innych produktów leczniczych stosowanych długotrwale we wstrzyknięciach, należy okresowo zmieniać miejsce wstrzyknięcia.

Nie należy przerywać stosowania produktu Lutrate Depot, gdy wystąpi remisja choroby lub poprawa kliniczna. Należy monitorować reakcję pacjenta na leczenie produktem Lutrate Depot, oznaczając okresowo zarówno stężenie testosteronu w surowicy, jak i swoisty antygen sterczowy (PSA). W badaniach klinicznych wykazano, że u większości pacjentów niepoddanych wcześniej orchideoktomii, stężenie testosteronu zwiększało się podczas 4 pierwszych dni leczenia, a następnie malało, osiągając wartości kastracyjne w ciągu 3 do 4 tygodni. Od tego momentu stężenie kastracyjne (zdefiniowane jako stężenie testosteronu mniejsze niż 0,5 ng/ml) utrzymywało się tak długo, jak długo stosowano leczenie.

Jeśli reakcja pacjenta na leczenie jest mniejsza od oczekiwanej, zaleca się upewnić, czy stężenia testosteronu w surowicy osiągnęły wartości kastracyjne lub utrzymują się na ich poziomie. Niekiedy w początkowym okresie leczenia występuje przemijające zwiększenie aktywności fosfatazy kwaśnej, które zazwyczaj po ok. 4 tygodniach leczenia powraca do wartości prawidłowych lub zbliżonych do normy.

Czas leczenia

Produkt Lutrate Depot jest stosowany w postaci wstrzyknięć domięśniowych podawanych raz w miesiącu.

Specjalne grupy pacjentów

Dzieci i młodzież:

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu Lutrate Depot u dzieci i młodzieży.

Z tego powodu nie zaleca się stosowania produktu Lutrate Depot do czasu uzyskania tych danych.

Niewydolność nerek lub wątroby:

Nie badano farmakokinetyki produktu Lutrate Depotu pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek.

Pacjenci w podeszłym wieku:

W badaniu klinicznych produktu Lutrate Depot średnia wieku osób badanych wynosiła 71,6 ± 9,2 lata. Tak więc dane odnoszące się do farmakokinetyki, skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu Lutrate Depot dotyczą także tej populacji.

Sposób podawania

Lutrate Depot należy podawać wyłącznie domięśniowo. Nie stosować innych dróg podania. Jeśli produkt został omyłkowo podany podskórnie, należy uważnie monitorować stan pacjenta ze względu na brak danych, dotyczących innych niż domięśniowa dróg podania produktu Lutrate Depot.

Instrukcja dotycząca rekonstytucji produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na analogi hormonu uwalniającego luteotropinę (LHRH) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu Lutrate Depot, wymienioną w punkcie 6.1. W piśmiennictwie medycznym znajdują się doniesienia o reakcjach anafilaktycznych po podaniu syntetycznego hormonu LHRH lub analogów agonistów LHRH.

Przebyta orchidektomia.

Nie należy stosować produktu Lutrate Depot w monoterapii u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego, u których występuje ucisk na rdzeń kręgowy lub przerzuty do kręgosłupa.

Lutrate Depot nie jest wskazany do stosowania u kobiet.

Lutrate Depot nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W początkowym okresie leczenia produktem Lutrate Depot, tak jak podczas leczenia innymi agonistami LHRH, może wystąpić przemijające zwiększenie stężenia testosteronu. W niektórych przypadkach powoduje to wystąpienie charakterystycznych objawów lub nasilenie wzrostu guza, prowadzące do zaostrzenia objawów raka gruczołu krokowego, które zazwyczaj zmniejszają się podczas kontynuacji leczenia. Charakterystyczne objawy („flare”) mogą występować w postaci układowych lub neurologicznych objawów (np. jako ból kości). Opisano także przypadki zaniku jąder i ginekomastii po stosowaniu innych agonistów LHRH.

Leczenie należy natychmiast przerwać, jeśli u pacjenta wystąpią objawy przedmiotowe i podmiotowe, sugerujące anafilaksję lub reakcję anafilaktyczną (duszność, astma, katar, obrzęk naczynioruchowy głośni, hipotonia, pokrzywka, wysypka, świąd lub śródmiąższowe zapalenie płuc). Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować o tym pacjentów, ostrzegając ich, że powinni przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem, jeśli wystąpią opisane powyżej objawy. Pacjentów, u których wystąpiła reakcja nadwrażliwości na leuprolid, należy uważnie monitorować. Nie powinni oni ponownie stosować produktu Lutrate Depot.

U pacjentów leczonych leuproreliny octanem obserwowano pojedyncze przypadki niedrożności cewki moczowej (z hematurią lub bez) i ucisku na rdzeń kręgowy lub przerzutów do kręgosłupa, mogących powodować porażenie, niekiedy z powikłaniami prowadzącymi do zgonu. Pacjentom z ryzykiem wystąpienia niedrożności cewki moczowej, ucisku na rdzeń kręgowy lub przerzutów do kręgosłupa należy w pierwszych tygodniach leczenia zapewnić ścisłą opiekę lekarską. U tych pacjentów należy rozważyć profilaktyczne leczenie antyandrogenami.

W razie wystąpienia urologicznych i neurologicznych powikłań należy wdrożyć odpowiednie leczenie.

U pacjentów leczonych agonistami GnRH jak np. leuprolidu octanem występuje zwiększone ryzyko depresji (która może być ciężka). Pacjenci powinni być o tym poinformowani i w przypadku wystąpienia objawów depresji odpowiednio leczeni.

W piśmiennictwie opisywano występowanie zmniejszenia gęstości mineralnej kości u mężczyzn po zabiegu orchidektomii lub leczonych agonistami LHRH. Włączenie antyandrogenu do schematu leczenia zmniejsza utratę masy kostnej, ale nasila ryzyko wystąpienia innych działań niepożądanych, takich jak zaburzenia krzepnięcia i obrzęki. Jeśli lek z grupy antyandrogenów jest stosowany przez dłuższy czas, należy zwrócić szczególną uwagę na przeciwwskazania i środki ostrożności związane z jego długotrwałym stosowaniem. Podczas leczenia leuproreliny octanem należy ściśle nadzorować pacjentów z ryzykiem wystąpienia osteoporozy lub wywiadem obciążonym osteoporozą.

Podczas stosowania leuproreliny octanu informowano o występowaniu zaburzeń czynności wątroby i żółtaczki przebiegającej ze zwiększeniem aktywności enzymów wątrobowych. Z tego powodu należy uważnie obserwować pacjentów i w razie konieczności wdrożyć odpowiednie postępowanie.

Należy kontrolować reakcję pacjenta na leczenie produktem Lutrate Depot, monitorując parametry kliniczne oraz oznaczając okresowo stężenie testosteronu i antygenu PSA w surowicy.

U pacjentów mogą wystąpić zmiany metaboliczne (np. nietolerancja glukozy lub zaostrzenie istniejącej cukrzycy), nadciśnienie tętnicze, zmiany masy ciała i zaburzenia sercowo-naczyniowe. Jak należy się spodziewać w odniesieniu do tej grupy leków, może wystąpić lub zaostrzyć się istniejąca wcześniej cukrzyca. Z tego powodu podczas leczenia produktem Lutrate Depot pacjenci z cukrzycą mogą wymagać częstszego kontrolowania stężenia glukozy we krwi. Przed rozpoczęciem leczenia oraz podczas prowadzenia deprywacji androgenowej należy starannie monitorować pacjentów z dużym ryzykiem wystąpienia choroby metabolicznej lub sercowo-naczyniowej. Leczenie leupropreliny octanem powoduje zahamowanie osi przysadka mózgowa-gruczoły płciowe. Podczas leczenia oraz po jego zakończeniu mogą ulec zmianie wyniki badań diagnostycznych czynności gonadotropowej przysadki oraz czynności gruczołów płciowych.

U pacjentów leczonych leuproreliny octanem informowano o występowaniu wydłużonego czasu protrombinowego.

Raportowano o występowaniu drgawek podczas stosowania leuproreliny octanu. Dotyczyło to pacjentów z wywiadem obciążonym występowaniem drgawek, padaczki, zaburzeń krążenia mózgowego, nieprawidłowości lub guzów ośrodkowego układu nerwowego oraz pacjentów leczonych jednocześnie lekami wywołującymi drgawki, takimi jak na przykład bupropion i selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Opisywano także występowanie drgawek u pacjentów spoza tych grup.

Leuprolidu octan należy stosować z zachowaniem ostrożności w chorobie sercowo-naczyniowej (w tym w zastoinowej niewydolności serca), chorobie zakrzepowo-zatorowej, obrzękach, depresji i udarze przysadki mózgowej.

Należy zachować ostrożność, stosując leuprolidu octan u pacjentów z rozpoznanymi zaburzeniami krwawienia, trombocytopenią lub leczonych lekami przeciwzakrzepowymi.

Sportowcy powinni zachować ostrożność, ponieważ Lutrate Depot zawiera substancję, która może dawać pozytywny wynik badania podczas kontroli antydopingowej.

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w 1 fiolce, co oznacza, że jest praktycznie pozbawiony sodu.

Leczenie przeciwandorgenowe może prowadzić do wydłużenia odstępu QT.

U pacjentów z czynnikami ryzyka wydłużenia odstępu QT w wywiadzie i u pacjentów otrzymujących równocześnie produkty lecznicze, które mogą wydłużać odstęp QT (patrz punkt 4.5), przed rozpoczęciem stosowania produktu leczniczego Lutrate Depot lekarze powinni ocenić stosunek korzyści do ryzyka, w tym możliwość wystąpienia częstoskurczu typu torsade de pointes.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji w fazie farmakokinetycznej leuproreliny octanu z innymi produktami leczniczymi. Ponieważ jednak leuproreliny octan jest peptydem rozkładanym przez peptydazę, a nie przez enzymy cytochromu P-450 oraz wiąże się z białkami osocza jedynie w 46%, nie należy spodziewać się interakcji farmakokinetycznych z innymi lekami.

Ponieważ leczenie przeciwandrogenowe może prowadzić do wydłużenia odstępu QT, należy uważnie przeanalizować równoczesne stosowanie produktu leczniczego Lutrate Depot z produktami leczniczymi, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QT i które mogą wywoływać częstoskurcz typu torsade de pointes, takimi jak leki antyarytmiczne z klasy IA (np. chinidyna, dyzopiramid) lub klasy III (np. amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid) oraz metadon, moksyfloksacyna, leki przeciwpsychotyczne itp. (patrz punkt 4.4).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Produkt Lutrate Depot 3,75 mg nie jest wskazany do stosowania u kobiet.

Leuproreliny octan, wstrzyknięty kobiecie w ciąży, może spowodować uszkodzenie płodu. Z tego powodu możliwe jest wystąpienie spontanicznego poronienia po jego podaniu w czasie ciąży.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może ulec osłabieniu wskutek wystąpienia zaburzeń widzenia i zawrotów głowy.

4.8    Działania niepożądane

Przedstawiony poniżej profil bezpieczeństwa produktu Lutrate Depot, o ile nie zaznaczono inaczej,

został opracowany na podstawie wyników badania klinicznego III fazy. W badaniu tym pacjentom z rakiem gruczołu krokowego podano domięśniowo w odstępach comiesięcznych 6 dawek produktu Lutrate Depot; okres leczenia i obserwacji po jego zakończeniu wynosił łącznie 26 tygodni.

Większość raportowanych działań niepożądanych związanych z leczeniem była spowodowana zahamowaniem stężenia testosteronu.

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi po stosowaniu produktu Lutrate Depot były uderzenia gorąca, ból w miejscu wstrzyknięcia, podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia, poty nocne i ból głowy.

Poniżej przedstawiono, zgodnie z klasyfikacją układów i narządów, działania niepożądane odnotowane podczas badań klinicznych. Wymieniono je według częstości występowania, zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem (bardzo często: > 1/10); często: > l/100 do <l/10; niezbyt często: > l/1000 do <l/100; rzadko: >l/10 000 do <l/1000; bardzo rzadko: <l/10 000).

Tabela 1. Częstość występowania działań niepożądanych podczas leczenia produktem Lutrate Depot 3,75 mg

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania: działania niepożądane


Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często: Zwiększone łaknienie

_Niezbyt często: Jadłowstręt, hipercholesterolemia, hiperlipidemia_

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często: Zaburzenia snu, bezsenność, zmniejszenie popędu

_seksualnego, zmiany nastroju i depresja*_

Zaburzenia układu nerwowego

Często: Ból głowy

_Niezbyt często: Senność_

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często: Zawroty głowy


Zaburzenia naczyń

_Bardzo często: Uderzenia gorąca_

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: Ból w podbrzuszu, biegunka, nudności, wymioty


Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często: Hiperbilirubinemia


Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: Nadmierne pocenie, nocne poty, zimne poty

_Niezbyt często: Obrzęki wokół oczu, pokrzywka, świąd_

Zaburzenia mięśni szkieletowych i tkanki łącznej

Często: Ból pleców

_Niezbyt często: Ból stawów, kurcze mięśni, ból kończyn_

Zaburzenia nerek i układu moczowego

_Niezbyt często: Zatrzymanie moczu, nietrzymanie moczu, częstomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Często: Zaburzenia erekcji

Niezbyt często: Obrzęk sutków, tkliwość sutków, niemożność wytrysku


Zaburzenia serca

_Nieznana: wydłużenie odstępu QT (patrz punkty 4.4 i 4.5)._

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: Zmęczenie, astenia, gorączka, miejscowe reakcje niepożądane (patrz tab. 2)

_Niezbyt często: Osłabienie, uczucie gorąca i zimna, niepokój_

Badania diagnostyczne

Niezbyt często: Zwiększenie aktywności AspAT, zwiększenie aktywności AlAT, zwiększenie stężenia bilirubiny, zwiększenie aktywności gamma_glutamylotransferazy (GGTP)_

*W badaniach post-marketingowych u osób długotrwale stosujących produkt leczniczy zmiany nastroju i depresja występowały często.

Pod względem ciężkości objawów 98% wszystkich działań niepożądanych związanych z leczeniem miało nasilenie łagodne do umiarkowanego. W 89% przypadków uderzenia gorąca określano jako łagodne, a w 9% - jako umiarkowane. Dwa przypadki uderzeń gorąca (0,2%) raportowano jako ciężkie.

Podczas badania odnotowano 35 miejscowych reakcji niepożądanych w miejscu wstrzyknięcia (LAR), zgłoszonych przez 29 pacjentów (18,1%).

Miejscowe działania niepożądane po stosowaniu produktu Lutrate Depot 3,75 mg są takie same, jak raportowane po domięśniowym wstrzyknięciu innych, podobnych produktów leczniczych. Najczęściej były to: ból w miejscu wstrzyknięcia, podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia, dyskomfort w miejscu wstrzyknięcia, siniaki i rumień w miejscu wstrzyknięcia. Niezbyt często raportowano o wystąpieniu podrażnienia w miejscu wstrzyknięcia, obrzęku, rany i krwotoku (tab. 2).

Tabela 2. Odsetek pacjentów z miejscowymi działaniami niepożądanymi podczas leczenia produktem Lutrate Depot

Główna klasyfikacja układów i narządów* Zaburzenia ogólne i stany

Pacjenci z miejscowymi działaniami niepożądanymi (%)

w miejscu podania

Często

Ból w miejscu wstrzyknięcia

8,1

Podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia

4,4

Dyskomfort w miejscu wstrzyknięcia

1,9

Rumień w miejscu wstrzyknięcia

1,3

Siniaki w miejscu wstrzyknięcia

1,3

Niezbyt często

Podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia

0,6

Obrzęk w miejscu wstrzyknięcia

0,6

Rana w miejscu wstrzyknięcia

0,6

Krwotok w miejscu wstrzyknięcia

0,6

*W odniesieniu do niektórych pacjentów występowała więcej niż 1 kategoria działań niepożądanych.

Nawracające miejscowe działania niepożądane związane z powtarzającymi się wstrzyknięciami produktu Lutrate Depot obejmowały: obrzęk (0,6%), ból (0,6%), siniaki (0,6%) i podrażnienie (0,6%). Zdarzenia te raportowano jako łagodne. Żaden pacjent nie przerwał leczenia z powodu miejscowych zdarzeń niepożądanych.

W badaniu klinicznym I fazy (CRO-02-43) przeprowadzonym z udziałem zdrowych ochotników,

którym jednorazowo podano produkt Leuprolide Depot GP-Pharm 7,5 mg, odnotowano 1 przypadek stwardnienia w miejscu wstrzyknięcia.

Pozostałe zdarzenia niepożądane, które odnotowano podczas leczenia leuproreliny octanem obejmują: impotencję, zmniejszenie libido (oba przypadki jako farmakologiczne następstwo utraty testosteronu), obrzęki obwodowe, zator płucny, palpitacje, ból mięśni, osłabienie mięśni, dreszcze, duszność, zawroty głowy pochodzenia obwodowego, wysypkę, zaniki pamięci, zaburzenia widzenia i zaburzenia skórne. Po leczeniu zarówno krótko-, jak i długo działającymi analogami LHRH informowano o rzadko występujących przypadkach udaru przysadki u pacjentów z istniejącym wcześniej gruczolakiem przysadki. Rzadko odnotowano występowanie małopłytkowości i leukopenii. Raportowano o zmianach w tolerancji glukozy.

4.9 Przedawkowanie

Brak danych klinicznych dotyczących ostrego przedawkowania produktu Lutrate Depot lub leuproreliny octanu. W badaniach klinicznych, w których pacjentom z rakiem gruczołu krokowego podawano codziennie, przez okres do 2 lat, leuproreliny octan w dawce wynoszącej aż 20 mg na dobę (podskórnie), nie występowały działania niepożądane inne niż te, które obserwowano po podaniu dawki 1 mg na dobę.

W badaniach na zwierzętach, którym podawano dawki przewyższające 500-krotnie zalecaną dawkę u człowieka, występowały: duszność, zmniejszona aktywność oraz podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia.

Po przedawkowaniu należy ściśle monitorować stan pacjenta oraz wdrożyć leczenie objawowe i podtrzymujące.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w terapii hormonalnej. Hormony i ich pochodne.

Analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę; kod ATC: L02AE02.

Nazwa chemiczna leuproreliny octanu to: 5-okso-L-prolilo-L-histydylo-L-tryptofylo-L-serylo-L-tyrozylo-D-leucylo-L-leucylo-L-arginylo-L-prolilo-etyloamid.

Leuproreliny octan nie wywiera działania farmakologicznego po podaniu doustnym ze względu na słabe przenikanie przez błony biologiczne i niemal całkowite unieczynnienie przez jelitowe enzymy proteolityczne.

Leuproreliny octan wykazuje właściwości silnego agonisty LHRH zarówno zastosowany krótkotrwale, jak i leczeniu przerywanym, jednak analogi LHRH stosowane w sposób ciągły, niepulsacyjny, powodują zahamowanie wydzielania gonadotropin oraz steroidogenezy zachodzącej w jądrach.

Po związaniu się z receptorami LHRH w przysadce mózgowej leuproreliny octan wywołuje początkowo zwiększenie stężenia luteotropiny (LH) i folikulotropiny (FSH) we krwi, prowadząc do przemijającego zwiększenia stężeń testosteronu i dihydrotestosteronu. Jednak po 5 do 8 dniach od podania produktu leczniczego, analogi LHRH powodują zmniejszenie wrażliwości kompleksu receptorowego LHRH i (lub) zmniejszenie liczby receptorów w przednim płacie przysadki mózgowej. Z powodu zmniejszonej liczby receptorów na powierzchni komórek zmniejsza się pobudzenie komórek, a tym samym synteza i uwalnianie gonadotropin. W ten sposób po kilku tygodniach leczenia agonistą LHRH maleje wydzielanie LH i FSH. W wyniku tego komórki Leydiga w jądrach przestają wytwarzać testosteron, którego stężenie w surowicy w ciągu 2 do 4 tygodni po rozpoczęciu leczenia zmniejsza się do wartości kastracyjnych (mniejsze niż 0,5 ng/ml).

W otwartym, wieloośrodkowym badaniu klinicznym z zastosowaniem dawek wielokrotnych produktu Lutrate Depot uczestniczyło 160 pacjentów z rakiem gruczołu krokowego, u których nie stosowano wcześniej układowego leczenia przeciwnowotworowego, terapii hormonalnej stosowanej w leczeniu raka gruczołu krokowego, wcześniejszych zabiegów chirurgicznych dotyczących gruczołu krokowego ani orchidektomii. Celem badania była ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu Lutrate Depot u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego, którzy mogli odnieść korzyści z deprywacji androgenów. Lutrate Depot stosowano domięśniowo w 6 dawkach podawanych co miesiąc.

Podczas trwającego 168 dni badania oznaczano w różnych dniach stężenie testosteronu. Jak było do przewidzenia, stężenie testosteronu w porównaniu do stężenia wyjściowego (4, 119 ± 1,341 ng/ml) zwiększyło się gwałtownie po pierwszym wstrzyknięciu, osiągając stężenie maksymalne (Cmax) trzeciego dnia po podaniu, wynoszące 6, 598 ± 2,2491 ng/ml. Po osiągnięciu wartości maksymalnych stężenie testosteronu zmniejszyło się, osiągając 21. dnia leczenia u 78,7% pacjentów wartości typowe dla kastracji medycznej (zdefiniowanej jako stężenia testosteronu mniejsze niż 0,5 ng/ml). Po 28 dniach leczenia poziom kastracyjny uzyskano u 96,8% pacjentów, przy czym u 73,1% z nich wystąpiły stężenia <0,2 ng/ml (ryc. 1).

Rycina 1. Średnie (±SD) stężenie testosteronu w osoczu podczas leczenia produktem Lutrate Depot 3,75 mg (6 wstrzyknięć domięśniowych podawanych raz w miesiącu)

Drugorzędowe punkty końcowe badania obejmowały oznaczanie aktywności LH i FSH oraz antygenu PSA w surowicy. Średnie stężenie LH i FSH w surowicy zmniejszyło się poniżej wartości wyjściowych odpowiednio 14. i 4. dnia po pierwszym wstrzyknięciu produktu Lutrate Depot. Stężenia te utrzymywały się zdecydowanie poniżej wartości wyjściowych od 28. dnia badania do końca jego trwania. Podczas badania stopniowo zmniejszało się (w pierwszym miesiącu) średnie stężenie PSA w surowicy, a następnie utrzymywało się na stałym poziomie poniżej wartości wyjściowych do końca badania. Obserwowano jednak występowanie podczas badania znacznych różnic międzyosobniczych dotyczących stężenia PSA.

Częstość występowania zwiększenia stężenia testosteronu w odpowiedzi na kolejną iniekcję u przewlekle leczonego pacjenta (AoC response) wynosi 10,5%, jednocześnie częstość samoistnego zwiększenia stężenia testosteronu w czasie przewlekłego leczenia wynosi 11,8%. Nie zaobserwowano działań niepożądanych wskazujących klinicznie na objawy nagłego zwiększenia stężenia testosteronu (zatrzymanie moczu, ucisk rdzenia kręgowego, zaostrzenie bólu kości) u żadnego pacjenta, u którego zidentyfikowano spontaniczne zwiększenie stężenia testosteronu.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu domięśniowym 3 dawek produktu Lutrate Depot w odstępach miesięcznych stężenie maksymalne w osoczu pacjentów z rakiem gruczołu krokowego (n=12) było podobne w każdym z 3 cykli leczenia. Po pierwszym wstrzyknięciu (dni 0-28) stężenie maksymalne (Cmax) wynosiło 13 145, 6 ± 3 070,6 pg/ml. Mediana czasu do osiągnięcia Cmax (W) wynosiła 0,004 dnia, co odpowiada 0,96 h (przedział 0,96 do 4,08 h).

Dystrybucja

Nie badano dystrybucji produktu Lutrate Depot. Jednak u zdrowych ochotników płci męskiej, którym we wstrzyknięciu dożylnym podano 1 g leuproreliny octanu, objętość dystrybucji w stanie równowagi wynosiła 27 litrów. Wiązanie z białkami osocza ludzkiego in vitro wynosiło 43 do 49%.

Metabolizm

Nie badano metabolizmu produktu Lutrate Depot. Po wstrzyknięciu dożylnym 1 g leuproreliny octanu zdrowym ochotnikom płci męskiej średni klirens układowy wynosił 7,6 l/h, a okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji - ok. 3 h (model dwukompartmentowy).

Przypuszczalnie leuprorelina jest metabolizowana do mniejszych, nieczynnych peptydów, które mogą być wydalane lub ulegać dalszemu rozpadowi.

Eliminacja.

Nie badano eliminacji produktu Lutrate Depot. Jednak po podaniu 3 pacjentom leuproreliny octanu wydalone zostało z moczem w postaci niezmienionej oraz jako metabolit M-I mniej niż 5% podanej dawki.

Specjalne grupy pacjentów

Niewydolność nerek lub wątroby

Nie badano farmakokinetyki produktu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne pochodzące z badań konwencjonalnych, dotyczących farmakologii bezpieczeństwa, toksyczności po podaniu wielokrotnym i genotoksyczności leuproreliny octanu, potwierdzają brak specjalnego ryzyka dla ludzi. Jak należało przypuszczać na podstawie znanych właściwości farmakologicznych produktu leczniczego, badania niekliniczne wykazały jego wpływ na reprodukcję, który był przemijający. W badaniach, dotyczących toksycznego wpływu na reprodukcję, leuproreliny octan nie wykazywał działania teratogennego. U królików obserwowano jednak działanie embriotoksyczne lub letalne.

Badania rakotwórczości przeprowadzone na szczurach, otrzymujących leuproreliny octan podskórnie (0,6 do 0,4 mg/kg/dobę), wykazały zależne od dawki zwiększenie częstości występowania gruczolaków przysadki. Ponadto obserwowano znamienne, lecz niezależne od dawki zwiększenie częstości występowania gruczolaków wyspowo-komórkowych trzustki u samic oraz gruczolaków wywodzących się z komórek śródmiąższowych jąder u samców, przy czym największy odsetek występował w grupie otrzymującej najmniejszą dawkę. Stosowanie leuproreliny octanu powodowało zahamowanie wzrostu różnych guzów zależnych od hormonów (guzy gruczołu krokowego u samców szczurów szczepów Noble i Dunning oraz wywołane przez dimetylobenzoantracen - DMBA nowotwory sutka u samic szczurów). Nie obserwowano takiego działania w badaniach rakotwórczości u myszy. Nie prowadzono badań dotyczących działania rakotwórczego produktu Lutrate Depot.

W badaniach in vitro oraz in vivo, dotyczących leuproreliny octanu, wykazano brak działania mutagennego. Nie badano działania mutagennego produktu Lutrate Depot.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Substancje pomocnicze proszku (fiolka):

Polisorbat 80 Mannitol (E 421)

Karmeloza sodowa (E 466)

Trietylu cytrynian

Polimer Poli-(DL-mleczano-ko-glikolowy (PLGA 50:50).

Substancje pomocnicze rozpuszczalnika (ampułko-strzykawka):

Mannitol (E 421)

Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH)

Kwas solny (do ustalenia pH)

Woda do wstrzykiwań.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Ze względu na brak badań zgodności nie należy mieszać tego produktu z innymi produktami leczniczymi.

Do rekonstytucji proszku Lutrate Depot nie należy używać żadnego innego rozpuszczalnika, oprócz jałowego rozpuszczalnika znajdującego się w zestawie.

6.3    Okres ważności

3 lata (w nieotwieranym opakowaniu).

Po rekonstytucji, poprzez dodanie rozpuszczalnika, należy niezwłocznie podać otrzymaną zawiesinę.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25o C. Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie handlowe zawiera:

1.    Jedną (1) fiolkę z bezbarwnego szkła typu I zawierającą 3,75 mg leuproreliny octanu w postaci liofilizatu; fiolka jest zamknięta korkiem z gumy bromobutylowej z aluminiowym uszczelnieniem (zamknięcie typu flip-off).

2.    Jedną (1) ampułko-strzykawkę ze szkła typu I zawierającą 2 ml rozpuszczalnika z zamknięciem z gumy chlorobutylowej.

3.    Jeden (1) element łącznikowy (poliwęglan/HDPE).

4.    Jedną (1) jałową igłę o średnicy 20 G._


6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Sposób podawania:

Zawarty w fiolce proszek z mikrosferami produktu Lutrate Depot należy odtworzyć bezpośrednio przed wstrzyknięciem domięśniowym. Należy się upewnić, że procedura rekonstytucji odbywa się zgodnie z zasadami aseptyki.

Do rekonstytucji produktu leczniczego Lutrate Depot nie stosować żadnego innego rozpuszczalnika.

Przed podaniem produkt należy umieścić w temperaturze pokojowej.

Podczas rekonstytucji produktu leczniczego Lutrate Depot należy stosować się do poniższych zaleceń:

2


3


Połączyć element łącznikowy (fioletowy) z fiolką, aż do usłyszenia „kliknięcia”.


Usunąć szarą gumową zatyczkę ze strzykawki z rozpuszczalnikiem i połączyć strzykawkę z elementem łącznikowym.


4


Trzymając strzykawkę i fiolkę ściśle ze sobą połączone pod kątem prostym, powoli nacisnąć tłok, aby przemieścić rozpuszczalnik do fiolki.


7


I


5


Trzymając nadal strzykawkę połączoną z fiolką, delikatnie wstrząsać zawartością fiolki przez ok. minutę, aż powstanie mleczno-biała zawiesina.


8


6


Odwrócić zestaw do góry nogami i ostrożnie pociągnąć tłok, aby przemieścić zawiesinę leku z fiolki do strzykawki.


Odłączyć strzykawkę od elementu łącznikowego, odkręcając jego górną część przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.


Przemyć miejsce wstrzyknięcia gazikiem nasączonym alkoholem i odczekać, aż skóra będzie sucha. Wstrzyknąć zawiesinę domięśniowo w górny, zewnętrzny kwadrant pośladka.


Część produktu może ulec zbryleniu lub osadzać się na ściankach fiolki, co jest zjawiskiem normalnym. W procesie produkcyjnym fiolka jest napełniana produktem leczniczym w nadmiarze, aby zapewnić podanie dawki końcowej 3,75 mg leuproreliny octanu.

Produkt jest przeznaczony do jednorazowego wstrzyknięcia. Należy wyrzucić wszelkie pozostałości roztworu.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

CSC Pharmaceuticals Handels GmbH Gewerbestrasse 18-20 Gewerbegebiet Klein-Engersdorf,

2102 Bisamberg, Austria

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

21174

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU 22.05.2015

13

Lutrate Depot