+ iMeds.pl

Luttagen 200 mgUlotka Luttagen

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Luttagen, 100 mg, kapsułki miękkie Luttagen, 200 mg, kapsułki miękkie

Progesteronum

Należy uważnie zapoznać sie z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Luttagen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Luttagen

3.    Jak stosować lek Luttagen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Luttagen

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Luttagen i w jakim celu się go stosuje

Lek ten zawiera hormon - progesteron.

Jest on wskazany do stosowania w zaburzeniach związanych z niedoborem endogennego progesteronu:

•    w przypadku nieregularnych cykli z powodu zaburzeń owulacji,

•    z przypadku bólu i innych zaburzeń występujących przed miesiączką,

•    w przypadku krwawienia (krwawienie z powodu włókniaka),

•    u kobiet po menopauzie (razem z terapią estrogenową).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Luttagen

Nie należy przyjmować leku Luttagen w przypadku:

•    uczulenia na progesteron lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

•    występowania obecnie lub w przeszłości ciężkich schorzeń wątroby

•    występowania krwawienia z pochwy z nieznanej przyczyny

•    występowania nowotworu lub podejrzenia nowotworu piersi lub dróg rodnych

•    występowania obecnie lub w przeszłości zakrzepów krwi w żyłach (zakrzepica), np. w kończynach (zakrzepica żył głębokich) lub płucach (zatorowość płucna)

•    występowania czynnej choroby wywołanej obecnością zakrzepów a tętnicach, np. zawału serca, udaru mózgu lub dławicy piersiowej

•    występowania krwawienia do mózgu

•    występowania rzadkiej dziedzicznej choroby o nazwie „porfiria”.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Luttagen należy porozmawiać z lekarzem.

Ostrzeżenia

Należy zaprzestać przyjmowania leki i skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia jednej z następujących sytuacji: zawał serca, zaburzenia naczyniowo-mózgowe, nagły silny ból głowy, zaburzenia wzroku, zakrzep krwi w żyle lub tętnicy.

Lek Luttagen można przepisywać jednocześnie z innymi lekami zawierającymi estrogen stosowanymi w ramach hormonalnej terapii zastępczej. Stosowanie takiego połączenia jest związane ze zwiększonym ryzykiem zakrzepicy żył głębokich (ZŻG) lub zatorowości płucnej.

Istnieją dane sugerujące, że estrogenowa terapia zastępcza wiąże się z niewielkim zwiększeniem ryzyka zachorowania na raka piersi. Nie wiadomo, czy jednoczesne stosowanie progesteronu ma wpływ na ryzyko zachorowania na raka u kobiet po menopauzie przyjmujących hormonalną terapię zastępczą.

Lek ten nie leczy wszystkich przyczyn samoistnego poronienia. Nie ma on wpływu na poronienia wynikające z przyczyn genetycznych (ponad połowa samoistnych poronień).

Lek stosowany zgodnie ze wskazaniami nie wykazuje skuteczności antykoncepcyjnej.

Środki ostrożności

Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami, najlepiej wieczorem przed snem.

-    Przed rozpoczęciem hormonalnej terapii zastępczej (oraz w regularnych odstępach czasu podczas leczenia) każda pacjentka poddać się badaniu lekarskiemu, podczas którego lekarz może oceniać piersi i macicę.

-    Leku Luttagen nie należy przyjmować podczas posiłków; zaleca się ich przyjmowanie przed snem.

-    Lek Luttagen należy stosować ostrożnie u pacjentów z:

-    chorobami, które mogą się zaostrzać w wyniku zatrzymania płynów (np. nadciśnienie, choroby serca, choroby nerek, padaczka, migrena, astma);

-    u chorych z depresją w wywiadzie, cukrzycą, zaburzeniami czynności wątroby o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, migreną lub nadwrażliwością na światło oraz u kobiet karmiących piersią.

Lek Luttagen a inne leki

Należy poinformować lekarza o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie, niedawno lub innych lekach, które pacjent może przyjmować.

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Luttagen. Dotyczy to następujących leków:

•    leki stosowane w padaczce (takie jak fenobarbital, fenytoina i karbamazepina)

•    leki stosowane w gruźlicy (takie jak ryfampicyna, ryfabutyna)

•    leki zawierające ziele dziurawca

•    bromokryptyna

•    cyklosporyna

•    ketokonazol.

Palenie tytoniu i picie alkoholu może także wpływać na działanie leku Luttagen.

Ciąża, karmienie piersią i płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Duża ilość danych dotyczących kobiet w ciąży nie wskazuje na toksyczność progesteronu dla płodu ani noworodka. Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Karmienie piersią

Wykrywalne ilości progesteronu przenikają do mleka kobiet karmiących piersią. Przepisywanie progesteronu podczas laktacji jest przeciwwskazane. Przyjmowanie progesteronu w czasie laktacji nie wydaje się jednak mieć szkodliwego wpływu na wzrost dziecka.

Płodność

Produkt nie wywiera szkodliwego wpływu na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Osoby prowadzące pojazdy i obsługujące maszyny powinny mieć na uwadze fakt, że stosowanie tego leku może powodować senność i (lub) zawroty głowy.

Lek Luttagen zawiera lecytynę sojową.

Nie należy stosować tego leku w przypadku alergii (uczulenia) na orzeszki ziemne lub soję.

3. Jak przyjmować lek Luttagen Sposób podawania

Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania doustnego.

Lek Luttagen 100 mg lub 200 mg należy przyjmować pomiędzy posiłkami, najlepiej wieczorem przed snem.

Lek ten należy zawsze przyjmować według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawka

Zazwyczaj w przypadku niedoboru progesteronu zalecana dawka wynosi od 200 do 300 mg na dobę, jednorazowo lub w dwóch dawkach podzielonych: 100 mg rano i 100 mg lub 200 mg wieczorem przed snem.

W żadnym przypadku pojedyncza dawka nie może być większa niż 200 mg. W przypadku poczucia, że działanie leku Luttagen jest zbyt silne lub zbyt słabe, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Częstość podawania

W zależności od przypadku, leczenie może być prowadzone w sposób ciągły albo cyklicznie w ciągu kilku dni w miesiącu i może być powiązane z leczeniem estrogenami.

Kapsułkę należy połknąć popijając szklanką wody, przyjmując ją pomiędzy posiłkami, w jednej lub dwóch dawkach. W zależności od schematu leczenia określonego przez lekarza.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia zostanie określony przez lekarza w zależności o danego przypadku.

W zależności od rodzaju wskazania i skuteczności leczenia, lekarz może zmienić czas trwania leczenia.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Luttagen

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Mogą wystąpić objawy przedawkowania, obejmujące: senność, zawroty głowy, euforię lub zaburzenia miesiączkowania.

Pominięcie dawki leku Luttagen

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Obserwowano następujące działania niepożądane:

-    Częste działania niepożądane (występujące u nie więcej niż 1 na 10 osób):

o    zmiany cyklu krwawienia, zatrzymanie miesiączek, krwawienie pomiędzy miesiączkami

o    ból głowy

-    Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u nie więcej niż 1 na 100 osób):

o    ból piersi

o senność lub zawroty głowy w ciągu 1 do 3 godzin po przyjęciu leku; o    zaburzenia żołądka i jelit

o    wysypka, trądzik

o    zatrzymanie płynów

-    Rzadko występujące działania niepożądane (występujące u nie więcej niż 1 na 1000 osób):

o    nudności

o    żółtaczka

o    zmiany masy ciała

-    Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (występujące u nie więcej niż 1 na 10 000

osób):

o    zaburzenia popędu płciowego

o    depresja

o    pokrzywka

o    ostuda

o    gorączka

o    utrata włosów

o    nadmierne owłosienie.

Zaburzenia te są wywołane głównie przedawkowaniem leku.

W takich przypadkach lekarz może zalecić:

•    zmniejszenie jednorazowej dawki leku

•    lub zmianę czasu przyjmowania dawek.

W żadnym przypadku nie należy przekraczać maksymalnej dawki 200 mg na dobę.

Jeżeli wystąpią objawy przedawkowania, należy skonsultować się z lekarzem, który dostosuje dawkę leczenia.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.:: +48 22 49 21 301, Fax: +48 22

49 21 309, e-mail: ndl@urpLgov.pl Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Luttagen

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze do 30°C. W celu ochrony przed światłem preparat należy przechowywać w oryginalnym kartoniku.

Nie należy przyjmować leku w razie stwierdzenia oznak pogorszenia jego jakości. W takim przypadku należy zwrócić lek w aptece.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Luttagen

Substancją czynną leku jest progesteron. Jedna kapsułka leku Luttagen 100 mg zawiera 100 mg progesteronu a kapsułka leku Luttagen 200 mg zawiera 200 mg progesteronu.

Lek zawiera także olej krokoszowy oczyszczony (typ II).

Kapsułka składa się z żelatyny, glicerolu i dwutlenku tytanu.

Zewnętrzne produkty pośrednie pozostałe po procesie wytwarzania (patrz punkt 2. „Lek Luttagen zawiera lecytynę sojową.”).

Jak wygląda lek Luttagen i zawiera opakowanie

Każdy blister zawiera 15 kapsułek.

Każde opakowanie zawiera 30 lub 90 kapsułek miękkich.

Każde opakowanie zawiera 15 lub 45 kapsułek miękkich.

Podmiot odpowiedzialny:

Temapharm Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa, Polska

Wytwórca:

EFFIK

Bâtiment «Le Newton»

9-11 rue Jeanne Braconnier 92366 MEUDON LA FORET Francja

lub

Laboratorios LEON FARMA SA

C/ La Vallina s/n

Polígono Industrial Navatejera

Villaquilambre 24008 LEÓN Hiszpania

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Luttagen

Charakterystyka Luttagen

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Luttagen, 100 mg, kapsułki miękkie Luttagen, 200 mg, kapsułki miękkie

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka zawiera:

100 mg progesteronu 200 mg progesteronu

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: lecytyna sojowa. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułki, miękkie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zaburzenia związane z niedoborem endogennego progesteronu, w szczególności:

-    zespół napięcia przedmiesiączkowego;

-    zaburzenia cyklu miesiączkowego: zaburzenia owulacji lub cykle bezowulacyjne;

-    okres przedmenopauzalny;

-    hormonalna terapia zastępcza u kobiet po menopauzie (razem z terapią estrogenową).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

We wszystkich wskazaniach do stosowania należy ściśle przestrzegać zalecanego dawkowania.

W żadnym ze wskazań nie należy podawać jednorazowo dawki większej niż 200 mg.

W stanach niedoboru progesteronu średnia dawka wynosi od 200 do 300 mg mikronizowanego progesteronu na dobę.

W przypadku niedomogi lutealnej (zespół napięcia przedmiesiączkowego, zaburzenia miesiączkowania i okres przedmenopauzalny) zazwyczaj stosuje się dawkę od 200 do 300 mg na dobę:

-    200 mg jednorazowo przed snem;

-    lub 300 mg w dwóch dawkach podzielonych, w ciągu 10 dni cyklu, zazwyczaj od 17. do 26. dnia włącznie.

W przypadku hormonalnej terapii zastępczej u kobiet po menopauzie nie zaleca się stosowania samej terapii estrogenowej (ryzyko przerostu endometrium): należy dodać terapię progesteronową w dawce 200 mg na dobę:

-    w postaci dwóch dawek po 100 mg;

-    lub jednorazowo w dawce 200 mg przed snem, 12 do 14 dni w miesiącu, lub przez ostatnie dwa tygodnie każdego cyklu leczenia.

Po każdym cyklu leczenia powinna nastąpić około tygodniowa przerwa w stosowaniu każdej terapii hormonalnej, podczas której zazwyczaj występuje krwawienie z odstawienia.

Sposób podawania

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do stosowania doustnego.

Produkt leczniczy należy przyjmować pomiędzy posiłkami, najlepiej wieczorem przed snem. Drugą dawkę należy przyjąć rano.

4.3    Przeciwwskazania

Stosowanie produktu leczniczego jest przeciwwskazane w przypadku:

-    rozpoznanej nadwrażliwości na progesteron lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    ciężkich zaburzeń czynności wątroby.

-    krwawień z pochwy nieznanego pochodzenia.

-    nowotworu lub podejrzenia nowotworu piersi lub dróg rodnych.

-    zaburzeń zakrzepowo-zatorowych lub zakrzepowego zapalenia żył, występujących obecnie lub w przeszłości.

-    krwotoku do mózgu.

-    porfirii.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenia

- Należy zaprzestać stosowania produktu leczniczego w przypadku podejrzenia: zawału mięśnia sercowego, zaburzeń naczyniowo-mózgowych, miażdżycy tętnic lub żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żylnej lub zatorowości płucnej), zakrzepowego zapalenia żył lub zakrzepicy naczyń siatkówki lub wystąpienia niewyjaśnionej, nagłej lub stopniowej, częściowej lub całkowitej utraty wzroku, wytrzeszczu lub podwójnego widzenia, obrzęku tarczy nerwu wzrokowego, zmian naczyniowych siatkówki lub migreny w trakcie leczenia. W takim przypadku należy zastosować odpowiednią diagnostykę i leczenie. W celu uniknięcia tych powikłań należy zachować ostrożność stosując lek u osób powyżej 35. roku życia, palaczy tytoniu oraz osób z grupy wysokiego ryzyka rozwoju osteoporozy.

-    Produkt Luttagen można przepisywać jednocześnie z innymi lekami zawierającymi estrogeny

stosowanymi w ramach HTZ. Dane epidemiologiczne sugerują, że stosowanie HTZ jest związane ze zwiększonym ryzykiem zakrzepicy żył głębokich (ZŻG) lub zatorowości płucnej. Należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej zawartymi w ChPL jednocześnie przepisywanej terapii estrogenowej.

-    Istnieją dane sugerujące, że estrogenowa terapia zastępcza wiąże się z niewielkim zwiększeniem ryzyka zachorowania na raka piersi. Nie wiadomo, czy jednoczesne stosowanie progesteronu ma wpływ na ryzyko zachorowania na raka u kobiet po menopauzie przyjmujących HTZ. Należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi ryzyka zachorowania na raka piersi zawartymi w ChPL jednocześnie przepisywanej terapii estrogenowej.

-    Ponad połowa samoistnych poronień wynika z przyczyn genetycznych. Za poronienia mogą również odpowiadać choroby zakaźne i nieprawidłowości mechaniczne. W takich przypadkach podanie progesteronu jedynie opóźni wydalenie martwego zarodka (lub przerwanie nierozwijającej się ciąży).

-    Stosowanie progesteronu należy zarezerwować dla przypadków niedomogi lutealnej.

-    Produkt leczniczy stosowany zgodnie ze wskazaniami nie wykazuje skuteczności antykoncepcyjnej.

Środki ostrożności

-    Każdą pacjentkę należy poddać badaniom przed rozpoczęciem HTZ oraz w regularnych odstępach czasu podczas leczenia. Należy zebrać wywiad medyczny i rodzinny i na podstawie uzyskanych informacji przeprowadzić badanie przedmiotowe, a także rozważyć przeciwwskazania i ostrzeżenia dla tego produktu.

-    Produktu Luttagen nie należy przyjmować podczas posiłków i zaleca się ich przyjmowanie przed snem. Jednoczesne przyjmowanie pokarmu zwiększa biodostępność produktu Luttagen .

-    Należy zachować ostrożność stosując produkt Luttagen u pacjentek z chorobami, które mogą się zaostrzać w wyniku zatrzymania płynów (np. nadciśnienie, choroby serca, choroby nerek, padaczka, migrena, astma); u chorych z depresją w wywiadzie, cukrzycą, zaburzeniami czynności wątroby o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, migreną lub nadwrażliwością na światło oraz u kobiet karmiących piersią.

-    Nie jest konieczne rutynowe dokonywanie oceny klinicznej piersi i miednicy, jednak należy ją wykonać w przypadku istnienia wskazań. Należy zachęcać kobiety do udziału w krajowym programie badań przesiewowych w kierunku raka (mammografia) oraz krajowym programie badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy (cytologia) zależnie od ich wieku. Należy upowszechniać informacje dotyczące samobadania piersi oraz zachęcać kobiety do zgłaszania lekarzowi lub pielęgniarce zmian w piersiach.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi oraz inne rodzaje interakcji

Leki pobudzające aktywność izoenzymów cytochromu CYP450-3A4, takie jak barbiturany, leki przeciwpadaczkowe (fenytoina, karbamazepina), ryfampicyna, fenylobutazon, spironolakton, gryzeofulwina, niektóre antybiotyki (ampicylina, tetracykliny), a także produkty ziołowe zawierające ziele dziurawca (Hypericumperforatum) mogą zwiększyć eliminację progesteronu.

Ketokonazol i inne inhibitory CYP450-3A4 mogą zwiększać biodostępność progesteronu.

Progesteron może zakłócać działanie bromokryptyny i zwiększać stężenie cyklosporyny w osoczu. Progesteron może wpływać na wyniki badań laboratoryjnych czynności wątroby i (lub) gruczołów endokrynnych.

Progestageny mogą zmniejszać tolerancję glukozy, a tym samym zwiększać oporność na insulinę lub oporność na inne leki przeciwcukrzycowe stosowane u pacjentów z cukrzycą.

Palenie może zmniejszać biodostępność progesteronu, natomiast nadużywanie alkoholu może ją zwiększać.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Duża ilość danych dotyczących kobiet w ciąży nie wskazuje na toksyczność progesteronu dla płodu ani noworodka.

Karmienie piersią

Wykrywalne ilości progesteronu przenikają do mleka kobiet karmiących piersią. Przepisywanie progesteronu podczas laktacji jest niewskazane. Przyjmowanie progesteronu w czasie laktacji nie wydaje się jednak mieć szkodliwego wpływu na wzrost dziecka.

Płodność

Produkt nie wywiera szkodliwego wpływu na płodność.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Osoby prowadzące pojazdy i obsługujące maszyny powinny mieć szczególnie na uwadze fakt, że stosowanie tego produktu leczniczego może powodować senność i (lub) zawroty głowy.

4.8 Działania niepożądane

Częstość występowania definiuje się następująco:

Bardzo często

> 1/10

Często

> 1 /100 - < 1/10

Niezbyt często

> 1/1000 - < 1/100

Rzadko

> 1/10 000 - < 1/1000

Bardzo rzadko

< 1/10 000

Częstość nieznana

Częstości występowania

dostępnych danych

Klasyfikacja

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

układów i

> 1 /100 - < 1/10

> 1/1000 - < 1/100

> 1/10

< 1/10 000

narządów

000 - < 1/1000

Zaburzenia układu

pokrzywka

immunologicznego

Zaburzenia

zatrzymanie

metabolizmu i

płynów

odżywiania Zaburzenia układu

ból słowy

senność

depresja

nerwowego

krótkotrwałe zawroty głowy

Zaburzenia żołądka

zaburzenia żołądka

nudności

i jelit

Zaburzenia

i jelit

żółtaczka

wątroby i dróg żółciowych Zaburzenia skóry i

wysypka

ostuda

tkanki podskórnej

trądzik

łysienie

hirsutyzm

Zaburzenia układu

zaburzenia

mastodynia

zaburzenia

rozrodczego i

miesiączkowania

popędu

piersi

brak miesiączki krwawienia z pochwy nieznanego pochodzenia

płciowego

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu

4

Gorączka

podania

Badania    zmiany masy

diagnostyczne    ciała

(zwiększenie lub zmniejszenie)

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, tzn. zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych lub żył miednicy i zatorowość płucna występuje częściej wśród osób stosujących hormonalną terapię zastępczą (obejmującą łącznie estrogeny i progestageny) niż niestosujących jej.

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania obejmują: senność, zawroty głowy, euforię lub zaburzenia miesiączkowania. Może być konieczna obserwacja pacjentki i wdrożenie właściwego leczenia objawowego i podtrzymującego.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Hormony płciowe i modulatory układu płciowego, progestageny.

Kod ATC: G03DA04

Substancja czynna, progesteron, jest identyczna pod względem chemicznym z naturalnym progesteronem wytwarzanym przez ciałko żółte podczas cyklu miesięcznego u kobiet. Wywiera on różnorakie działanie biologiczne, głównie w tkankach docelowych uwrażliwionych uprzednio estrogenami. Progesteron powoduje przejście endometrium z fazy proliferacyjnej do fazy wydzielniczej. Jako że estrogeny pobudzają wzrost endometrium, brak przeciwwagi dla ich działania zwiększa ryzyko przerostu i raka endometrium. Dodatek progesteronu znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia indukowanego estrogenem przerostu endometrium u kobiet z zachowaną macicą.

W tkance piersi, progesteron promuje różnicowanie struktur przewodowych i zrazikowych oraz antagonizuje oddziaływanie estradiolu na komórki nabłonkowe i mezenchymalne.

Podczas ciąży progesteron zwiększa wrażliwość błony śluzowej macicy, umożliwiając implantację zarodka. Po implantacji zarodka progesteron jest niezbędny do utrzymania ciąży. Progesteron rozluźnia także mięśniówkę gładką macicy.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Mikronizowany progesteron jest wchłaniany w układzie pokarmowym.

Zwiększanie stężenia progesteronu w osoczu rozpoczyna się godzinę po podaniu, a maksymalne stężenie progesteronu obserwowano w ciągu godziny do 3 godzin po podaniu.

Badania farmakokinetyczne przeprowadzone z udziałem ochotników wykazały, że po jednoczesnym podaniu dwóch kapsułek produktu PROGESTERONE EFFIK 100 mg, stężenie progesteronu w osoczu osiągało średnio 0,13 do 4,25 ng/ml po 1 godzinie, 11,75 ng/ml po 2 godzinach, 8,37 ng/ml po 4 godzinach, 2,00 ng/ ml, po 6 godzinach i 1,64 ng/ml po 8 godzinach.

Mając na uwadze czas utrzymywania się hormonu w tkankach, w celu uzyskania wymaganego stężenia podczas całej doby, produkt należy podawać w dwóch dawkach podzielonych co 12 godzin.

Dystrybucja

Około 96% do 99% progesteronu wiąże się z białkami surowicy, głównie z albuminami surowicy (50%-54%) i transkortyną (43%-48%).

Metabolizm

Głównymi metabolitami w osoczu są: 20a-hydroksy,A4a pregnanolon i 5a-dihydroprogesteron.

Wydalanie z moczem w 95% zachodzi z udziałem pochodnych glukuronidowych, głównie 3 a, 5 b-pregnandiolu. Te metabolity obecne w osoczu i moczu są identyczne z metabolitami powstającymi w wyniku fizjologicznej czynności wydzielniczej ciałka żółtego w jajniku.

Eliminacja.

Wydalanie z moczem w 95% zachodzi z udziałem pochodnych glukuronidowych, głównie 3a, 5b -pregnandiolu.

Liniowość, nieliniowość

Farmakokinetyka mikronizowanego progesteronu jest niezależna od podanej dawki. Mimo występowania istotnej zmienności, u tej samej osoby w odstępie wielu miesięcy występują takie same cechy farmakokinetyczne. Umożliwia to odpowiednie indywidualne dostosowanie dawkowania.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne nie wykazują szczególnych zagrożeń dla ludzi na podstawie badań toksyczności pojedynczej dawki i genotoksyczności.

Badania na zwierzętach dotyczące pobudzania rozwoju nowotworu przez progesteron wykazały sprzeczne wyniki. Niektóre z nich wskazywały na działanie pobudzające powstawanie nowotworów, a inne - na działanie ochronne.

Badania toksycznego wpływu na reprodukcję wykazały niekorzystny wpływ na płodność mężczyzn oraz zahamowanie spermatogenezy, a także możliwość działania teratogennego i przedłużenia ciąży przy stosowaniu dużych dawek.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Olej krokoszowy oczyszczony (typ II)

Otoczka kapsułki: żelatyna, glicerol, dwutlenek tytanu (E171), produkty pośrednie pozostałe po procesie wytwarzania: śladowe ilości triglicerydów nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha i lecytyny sojowej.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

5.    Rodzaj i zawartość opakowania

15 kapsułek w zgrzewanym termicznie blistrze (PVC/PVDC/Aluminium)

30 kapsułek w zgrzewanym termicznie blistrze (PVC/PVDC/Aluminium)

6

45 kapsułek w zgrzewanym termicznie blistrze (PVC/PVDC/Aluminium) 90 kapsułek w zgrzewanym termicznie blistrze (PVC/PVDC/Aluminium)

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJACY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Temapharm Sp. z o. o. ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa, Polska

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Luttagen