+ iMeds.pl

Luxfen 2 mg/mlUlotka Luxfen

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Luxfen, 2 mg/ml, krople do oczu, roztwór Brimonidini tartras

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

•    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Luxfen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Luxfen

3.    Jak stosować lek Luxfen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Luxfen

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK LUXFEN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Luxfen jest lekiem obniżającym ciśnienie wewnątrzgałkowe (ciśnienie w gałce ocznej) u chorych z jaskrą z otwartym kątem przesączania lub nadciśnieniem wewnątrzgałkowym (wysokie ciśnienie płynu w oku).

Lek Luxfen jest stosowany sam lub w skojarzeniu z innymi lekami w celu obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LUXFEN

Kiedy nie stosować leku Luxfen:

-    Jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na winian

brymonidyny lub którykolwiek z pozostałych składników leku Luxfen.

-    Jeżeli pacjent przyjmuje lek zaliczany do inhibitorów monoaminooksydazy

(inhibitor MAO).

-    Jeżeli pacjent przyjmuje pewne leki przeciwdepresyjne (takie jak

trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub mianseryna).

-    Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu innych leków

przeciwdepresyjnych.

-    U noworodków i niemowląt (od urodzenia do 2 lat).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    Jeżeli pacjent ma ciężką, niestabilną lub nieleczoną chorobę serca.

-    Jeżeli pacjent ma depresję.

-    Jeżeli pacjent ma zaburzenia ukrwienia mózgu (niewydolność naczyń

mózgowych) lub serca (choroby serca).

-    Jeżeli pacjent ma spadki ciśnienia krwi, powodujące zawroty głowy w

przypadku zmiany pozycji z leżącej na siedzącą lub stojącą (hipotonia ortostatyczna).

-    Jeżeli pacjent ma skurcze naczyń krwionośnych, dotyczące głównie rąk i

przedramion (choroba Raynauda), lub ma przewlekłą chorobę zapalną naczyń z niedrożnością naczyń krwionośnych wynikającą z powstawania zakrzepów (zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń).

-    Jeżeli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby lub nerek.

Jeżeli u pacjenta występuje którakolwiek z powyższych chorób, należy przed zastosowaniem leku skonsultować się z lekarzem!

Brymonidyna nie jest zalecana do stosowania u dzieci (od 2 do 12 lat ).

Inne leki i Luxfen

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Substancje wywierające wpływ na ośrodkowy układ nerwowy (OUN):

działanie substancji wpływających na czynność ośrodkowego układu nerwowego (alkohol, barbiturany, opioidy, leki uspokajające lub przeciwbólowe) może być nasilone przez zastosowanie leku Luxfen.

Leki stosowane w leczeniu chorób układu nerwowego (chlorpromazyna, metylfenidat), leki przeciwdepresyjne (rezerpina): zaleca się ostrożność u pacjentów stosujących leki wpływające na wchłanianie i metabolizm adrenaliny, noradrenaliny i innych amin biogennych we krwi.

Leki przeciwnadciśnieniowe, leki nasercowe: u niektórych pacjentów po podaniu leku Luxfen stwierdza się niewielki spadek ciśnienia tętniczego krwi. Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania leku Luxfen z lekami przeciwnadciśnieniowymi i (lub) nasercowymi z grupy glikozydów naparstnicy.

Agoniści i antagoniści receptorów adrenergicznych: Należy zachować ostrożność w przypadku, gdy podawany ogólnie lek jest stosowany jednocześnie po raz pierwszy, lub następuje zmiana dawki (niezależnie od drogi podania), co może powodować wystąpienie interakcji z agonistami receptorów a-adrenergicznych lub wpływać na efekt działania leków takich jak np.: agoniści lub antagoniści receptorów adrenergicznych (izoprenalina lub prazosyna).

Ciąża i karmienie piersią

Nie przeprowadzono odpowiednich badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania brymonidyny w czasie ciąży. W trakcie ciąży lek Luxfen należy stosować z zachowaniem ostrożności, i jedynie w przypadku gdy spodziewana korzyść dla matki przeważa nad możliwym zagrożeniem dla płodu.

Brak informacji dotyczących przenikania brymonidyny do mleka kobiecego. Leku Luxfen nie należy zatem stosować u kobiet karmiących.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku Luxfen może powodować wystąpienie uczucia zmęczenia i (lub) dezorientacji. Fakt ten może wpływać na zdolność bezpiecznego kierowania pojazdami oraz obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Stosowanie leku Luxfen może powodować wystąpienie nieostrego i (lub) nieprawidłowego widzenia. Może to wpływać na zdolność bezpiecznego prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych, szczególnie w ciemności i przy złym oświetleniu.

Pacjent musi poczekać aż te objawy ustąpią zanim bedzie prowadził pojazd lub obsługiwał maszyny

Lek Luxfen zawiera benzalkoniowy chlorek. Może on spowodować podrażnienie oka. Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi.

Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem. Substancja zmienia zabarwienie miękkich soczewek kontaktowych.

3. JAK STOSOWAĆ LEK LUXFEN

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jest bardzo ważne, aby stosować lek Luxfen przez okres zalecony przez lekarza. Jeżeli pacjent odnosi wrażenie, że działanie leku Luxfen jest zbyt mocne lub zbyt słabe, należy poinformować o tym lekarza.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka leku to jedna kropla, dwa razy na dobę do oka (oczu) objętych procesem chorobowym, w odstępie około 12 godzin.

Sposób podawania

Brymonidyna jest przeznaczona jedynie do stosowania w postaci kropli do oczu. Nie należy stosować leku doustnie.

Przed zakropleniem leku zawsze należy umyć ręce.

Lek należy zakroplić w następujący sposób:

1.    Głowę należy odchylić do tyłu i popatrzeć w sufit.

2.    Dolną powiekę należy delikatnie pociągnąć w dół tworząc małą kieszonkę.

3.    Trzymaną do góry dnem butelkę z lekiem należy ucisnąć i wpuścić krople do oka.

Natychmiast po podaniu każdej kropli roztworu, należy zamknąć oko i ucisnąć opuszkiem palca wewnętrzny kącik oka (blisko nosa) i utrzymać ucisk przez 1 minutę. Minimalizuje to absorpcję brymonidyny do organizmu .

Jeżeli pacjent przyjmuje więcej niż jeden lek do oczu, leki należy podawać w odstępie co najmniej 5 - 15 minut.

Stosowanie u dzieci

Brymonidyny nie wolno stosować w postaci kropli do oczu u noworodków i niemowląt (od urodzenia do 2 lat).

Brymonidyna nie jest zalecana do stosowania u dzieci (od 2 do 12 lat)

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Luxfen

Nie opisywano przedawkowania brymonidyny u dorosłych , jest ono mało prawdopodobne przy stosowaniu leku w postaci kropli do oczu.

Opisano kilka przypadków przedawkowania leku u noworodków. Wystąpiły u nich takie objawy jak: senność, wiotkość, obniżenie temperatury ciała i zaburzenia oddychania. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

U dorosłego, który przypadkowo przyjął około 10 kropel leku Luxfen drogą doustną obserwowano umiarkowany spadek ciśnienia tętniczego przez okres kilku godzin po zażyciu leku. Następnie, po upływie około 8 godzin od zażycia wystąpiło stopniowe podwyższenie ciśnienia krwi.

W przypadku podejrzenia przedawkowania należy skontaktować się z lekarzem lub lekarzem dyżurnym. Należy przynieść ze sobą opakowanie leku, tak aby lekarz był poinformowany o rodzaju przyjętej substancji czynnej.

Pominięcie zastosowania leku Luxfen

W przypadku pominięcia dawki leku Luxfen, należy zastosować ją jak najszybciej. Jeżeli jednak pacjent nie przypomni sobie o pominiętej dawce, a zbliża się pora zastosowania następnej dawki leku, należy pominąć opuszczoną dawkę i kontynuować leczenie o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy zwrócić się z pytaniem do lekarza lub farmaceuty.

Nie zmieniać samemu przepisanej dawki.

Przerwanie stosowania leku Luxfen

Nie należy przerywać lub kończyć stosowania leku Luxfen bez uprzedniej konsultacji z lekarzem!

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane należy powiadomić lekarza lub farmaceutę. Dotyczy to również objawów niepożądanych nie wyszczególnionych w tej ulotce.

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi (u 22 do 25% pacjentów) jest uczucie suchości w ustach, zaczerwienienie oczu oraz pieczenie i swędzenie spojówek. Wymienione działania niepożądane są zwykle przejściowe i rzadko osiągają nasilenie wymagające przerwania leczenia z zastosowaniem leku Luxfen. W badaniach klinicznych stwierdzono reakcje alergiczne oczu u 12,7% chorych. Występowały one najczęściej po okresie od trzech do dziewięciu miesięcy. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać leczenie lekiem Luxfen.

Analizę działań niepożądanych oparto na następującym podziale częstości

występowania:_

Bardzo często:    występuje częściej niż u 1 pacjenta na 10

Często:    występuje u 1 do 10 pacjentów na 100

Niezbyt często:    występuje u 1 do 10 pacjentów na 1 000

Rzadko:    występuje u 1 do 10 pacjentów na 10 000

Bardzo rzadko:    występuje rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000

Nie znana:    częstość nie może być określona na podstawie

_dostępnych danych_

Następujące działanie niepożądane były obserwowane w trakcie leczenia z zastosowaniem leku Luxfen

Miejscowe działania niepożądane:

Bardzo często:

-    Podrażnienie oka (zaczerwienienie, uczucie pieczenia, uczucie kłucia, uczucie ciała obcego w oku, świąd, pęcherzyki lub białe plamy na przezroczystej warstwie, która pokrywa powierzchnię oka),

-    Nieostre widzenie,

-    Reakcje alergiczne oka.

Często:

-    Miejscowe podrażnienie (zaczerwienienie, obrzęk powiek, zapalenie powiek, obrzęk i obecność wydzieliny spojówek, ból oka i łzawienie), nadwrażliwość na światło, powierzchowne uszkodzenia lub przebarwienia rogówki, suchość oczu, pęcherze spojówkowe, zaburzenia widzenia, zapalenie spojówek.

Bardzo rzadko:

-    Zapalenie tęczówki, zwężenie źrenic.

Nie znana:

-    Świąd powiek, zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego (zapalenie tęczówki i mięśni za tęczówką).

Ogólnoustrojowe działania niepożądane:

Bardzo często:

-    Ból głowy, suchość w ustach, uczucie zmęczenia/senność.

Często:

-    Objawy ze strony górnych dróg oddechowych, zawroty głowy, bóle żołądkowo-jelitowe, osłabienie, zaburzenia smaku.

Niezbyt często:

-    Kołatanie serca / nieregularne bicie serca (w tym wolna i szybka akcja serca), uogólnione reakcje alergiczne, depresja, suchość nosa.

Rzadko:

-    Duszność.

Bardzo rzadko:

-    Omdlenia, nadciśnienie, niedociśnienie, bezsenność.

Nieznana:

-    Reakcje skórne, włącznie z zaczerwienieniem, obrzękiem twarzy, świądem, wysypką i rozszerzeniem naczyń krwionośnych.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LUXFEN

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Luxfen po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu i butelce.

Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia danego miesiąca.

Lek Luxfen, po pierwszym otwarciu butelki, może być przechowywany przez maksymalnie 28 dni.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje.

Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Luxfen:

-    Substancją czynną leku jest winian brymonidyny.

1 ml roztworu zawiera 2 mg winianu brymonidyny, co odpowiada 1,3 mg brymonidyny

-    Inne składniki leku to:

benzalkoniowy chlorek, alkohol poliwinylowy, sodu chlorek, sodu cytrynian, kwas cytrynowy jednowodny, woda oczyszczona, sodu wodorotlenek i kwas solny (w celu dostosowania pH).

Jak wygląda lek Luxfen i co zawiera opakowanie

Luxfen to przejrzysty, lekko żółtawo-zielony roztwór. Krople do oczu są dostępne w butelkach po 5 ml i 10 ml z zakraplaczem w opakowaniu po 1, 3 lub 6 butelek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

Wytwórca:

Pharma Stulln GmbH Werksstraße 3 92551 Stulln Niemcy

SANITAS, AB

Veiverią str. 134B, LT- 46352 Kaunas Litwa

Valeant sp. z o.o. sp. j.

ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów

Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania:

Bułgaria:

Republika Czeska: Łotwa:

Litwa:

Polska:

Republika Słowacka:


LUXFEN, 2mg/ml 0jendráber, opl0sning LUXFEN, 2mg/ml KanKH 3a ohh, pa3TBop LUXFEN, 2mg/ml Oční kapky, roztok LUXFEN, 2mg/ml Acu pilieni, škidums LUXFEN 2mg/ml akią lašai, tirpalas LUXFEN LUXFEN

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 01.12.2013

6

Luxfen

Charakterystyka Luxfen

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Luxfen, 2 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 2 mg winianu brymonidyny, co odpowiada 1,3 mg brymonidyny (Brimonidini tartras).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 0,05 mg/ml benzalkoniowy chlorek.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Przejrzysty, lekko żółtawo-zielony roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Obniżenie podwyższonego ciśnienia śródgałkowego (CŚG) u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania lub nadciśnieniem ocznym.

•    W monoterapii u pacjentów, u których miejscowe stosowanie (3-adrenolityków jest przeciwwskazane.

•    W leczeniu skojarzonym z innymi produktami leczniczymi obniżającymi CŚG, jeżeli zmniejszenie ciśnienia przy zastosowaniu tych leków w monoterapii jest niewystarczające (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zalecane dawkowanie u dorosłych (w tym osób w podeszłym wieku)

Zaleca się stosowanie jednej kropli brymonidyny do chorego oka (oczu) dwa razy na dobę, w odstępach około 12 godzin. U osób w podeszłym wieku nie jest konieczne dostosowanie dawkowania. Podobnie jak w przypadku innych rodzajów kropli do oczu, aby zmniejszyć możliwość wchłonięcia brymonidyny do krążenia systemowego, bezpośrednio po zakropieniu leku zaleca się uciśnięcie przez jedną minutę woreczka łzowego w okolicy kąta przyśrodkowego oka (uciśnięcie punktu łzowego). Schemat postępowania powinien być niezwłocznie wykonany przy podaniu każdej kropli.

W przypadku stosowania więcej niż jednego produktu leczniczego do oczu zaleca się zachowanie co najmniej 5-15 minut przerwy między ich podaniem.

Stosowanie w niewydolności nerek i wątroby

Nie prowadzono badań dotyczących stosowania brymonidyny u chorych z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Nie prowadzono badań klinicznych z udziałem nastolatków (w wieku od 12 do 17 lat).

Nie zaleca się stosowania brymonidyny u dzieci poniżej 12 lat. Stosowanie jest przeciwwskazane u noworodków i niemowląt (poniżej 2 lat) (patrz punkt 4.3, punkt 4.4 i punkt 4.9).

Odnotowano występowanie ciężkich działań niepożądanych u noworodków. Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania brymonidyny u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

-    nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    u noworodków i niemowląt (patrz punkt 4.8);

-    u pacjentów leczonych inhibitorami monoaminooksydazy (MAO), oraz lekami przedwdepresyjnymi wpływającymi na przewodnictwo noradrenergiczne (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne

i mianseryna).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U dzieci w wieku 2 lat lub starszych, szczególnie w wieku 2-7 lat i (lub) o masie ciała poniżej 20 kg, produkt należy stosować ostrożnie i ściśle monitorować stan pacjenta z uwagi na często obserwowaną patologiczną senność (patrz punkt 4.8).

Należy zachować ostrożność stosując produkt u chorych z nasiloną, niestabilną i niepoddającą się leczeniu chorobą układu sercowo-naczyniowego.

U niektórych chorych uczestniczących w badaniach klinicznych (12,7%) odnotowano przypadki ocznych reakcji nadwrażliwości po podaniu brymonidyny (patrz punkt 4.8). W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych, należy przerwać stosowanie brymonidyny.

Opóźnione reakcje nadwrażliwości oczu były zgłaszane podczas stosowania brymonidyny, niektóre z nich zgłoszono jako związane ze wzrostem ciśnienia wewnątrzgałkowego

Brymonidynę należy stosować ostrożnie u chorych z depresją, niewydolnością krążenia mózgowego i wieńcowego, zespołem Raynauda, niedociśnieniem ortostatycznym lub zakrzepowo-zarostowym zapaleniem naczyń.

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania produktu u chorych z niewydolnością wątroby i (lub) nerek, dlatego zaleca się ostrożność w przypadku stosowania brymonidyny w tych grupach chorych.

Środek konserwujący będący składnikiem produktu Luxfen, benzalkoniowy chlorek, może wywoływać podrażnienie oczu. Należy unikać kontaktu produktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi.

Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropieniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem. Substancja zmienia zabarwienie miękkich soczewek kontaktowych.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Stosowanie brymonidyny jest przeciwwskazane u pacjentów leczonych inhibitorami monoaminooksydazy (MAO), oraz lekami przeciwdepresyjnymi wpływającymi na przewodnictwo noradrenergiczne (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i mianseryna), (patrz punkt 4.3).

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji brymonidyny z innymi lekami. Należy jednak mieć na uwadze możliwość nasilania przez brymonidynę działania przyjmowanych jednocześnie substancji hamujących czynność OUN (alkohol, barbiturany, opioidy, leki uspokajające, anestetyki).

Brak danych dotyczących wpływu brymonidyny na poziom amin katecholowych we krwi. Niemniej jednak należy zachować ostrożność u chorych przyjmujących produkty mogące wpływać na metabolizm lub wychwyt amin np. chlorpromazyna, metylofenidat, rezerpina.

Po podaniu brymonidyny u niektórych chorych obserwowano obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, które jednak nie miało znaczenia klinicznego. Należy zachować ostrożność, stosując brymonidynę równolegle z lekami przeciwnadciśnieniowymi i (lub) glikozydami naparstnicy.

Należy zachować ostrożność rozpoczynając podawanie (lub zmieniając dawkowanie) produktu stosowanego ogólnie (niezależnie od postaci farmaceutycznej), który może wywoływać interakcje z preparatami a-adrenergicznymi lub wpływać na ich działanie, tj. agoniści lub antagoniści receptorów adrenergicznych np. (izoprenalina, prazosyna).

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania produktu u kobiet w okresie ciąży. W badaniach na zwierzętach brymonidyna nie wykazywała działania teratogennego. W stężeniach w osoczu przekraczających obserwowane u ludzi, brymonidyna powodowała u królików zwiększenie odsetka strat przedimplantacyjnych i zahamowanie wzrostu potomstwa po urodzeniu. W ciąży brymonidynę można stosować wyłącznie, jeżeli korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy produkt wydzielany jest z mlekiem kobiet. Brymonidyna przenika natomiast do mleka samic szczurów. Nie należy stosować brymonidyny w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Brymonidyna może wywoływać uczucie zmęczenia i (lub) senność, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Brymonidyna może prowadzić także do zaburzeń ostrości wzroku i (lub) zaburzeń widzenia, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu, szczególnie w nocy lub w ograniczonych warunkach oświetleniowych. Pacjent powinien poczekać aż powyższe objawy ustąpią zanim będzie prowadził pojazd mechaniczny lub obsługiwał maszyny.

4.8    Działania niepożądane

Najczęstsze działania niepożądane, występujące u 22 do 25% chorych, obejmują suchość jamy ustnej, przekrwienie gałki ocznej, oraz uczucie pieczenia/kłucia oczu. Działania te mają zwykle charakter przemijający i nie wymagają przerwania leczenia.

Objawy reakcji alergicznych ze strony oczu występowały u 12,7% osób uczestniczących w badaniach klinicznych (będąc przyczyną przerwania uczestnictwa w badaniu u 11,5% pacjentów). Reakcje te w większości przypadków występowały między 3. i 9. miesiącem leczenia.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Częstość występowania działań niepożądanych uszeregowana jest na podstawie następującej klasyfikacji:

Bardzo często (> 1/10); Często (> 1/100 do < 1/10); Niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100); Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000); Bardzo rzadko (< 1/10 000); Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia serca

Niezbyt często:    -    palpitacja/arytmia (w tym bradykardia i tachykardia)

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często:    -    ból głowy, senność

Często:

Bardzo rzadko:

zawroty głowy, zaburzenia smaku omdlenie

Zaburzenia oka

Bardzo często: -

podrażnienie gałek ocznych, (przekrwienie, pieczenie i kłucie, świąd, uczucie ciała obcego, pęcherzyki spojówkowe), zamglone widzenie alergiczne zapalenie powiek, alergiczne zapalenie powiek i spojówek, alergiczne zapalenie spojówek, oczne reakcje alergiczne, grudkowe zapalenie spojówek

Często:

miejscowe podrażnienie (obrzęk i przekrwienie powiek, zapalenie brzegów powiek z obecnością wydzieliny w worku spojówkowym, ból oka i łzawienie) światłowstręt

uszkodzenia i przebarwienia nabłonka rogówki

suchość oczu

zblednięcie spojówek

zaburzenia widzenia

zapalenie spojówek

Bardzo rzadko:

zapalenie tęczówki zwężenie źrenicy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często:    - objawy z górnych dróg oddechowych

Niezbyt często: Rzadko:

suchość błony śluzowej nosa duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często:

Często:

suchość w ustach objawy żołądkowo-j elito we

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko:

nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często:    -    zmęczenie

Często:    -    osłabienie (astenia)

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często:    -    uogólnione odczyny alergiczne

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często:

Bardzo rzadko:

depresja

bezsenność

Następujące działania niepożądane zostały zgłoszone w okresie po wprowadzeniu brymonidyny do lecznictwa. Ponieważ są one zgłaszane spontanicznie z populacji o nieznanej wielkości, nie można oszacować częstości ich występowania.

Zaburzenia oka

Nie znana

zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego (zapalenie błony naczyniowej przedniego odcinka oka) świąd powiek

CCDS

Luxfen, 2 mg/ml, krople do oczu, roztwór 06.01.2012 Zawiera PWSP: UK/H/PSUR70014/001; Dec-2009

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nie znana    - reakcje skórne, w tym rumień, obrzęk twarzy, świąd, wysypka,

rozszerzenie naczyń

U noworodków i niemowląt, u których elementem terapii wrodzonej jaskry było stosowanie brymonidyny, obserwowano objawy jej przedawkowania, takie jak: utrata przytomności, ospałość, senność, spadek ciśnienia tętniczego, wiotkość, bradykardia, hipotermia, sinica, bladość, depresja układu oddechowego i bezdech (patrz punkt 4.3). W trzymiesięcznym badaniu trzeciej fazy z udziałem dzieci w wieku od 2 do 7 lat, u których pomimo podawania beta-adrenolityków kontrola jaskry nie była pełna, stwierdzono, że stosowaniu brymonidyny jako leczenia uzupełniającego towarzyszyła wysoka częstość występowania senności (55%).

U 8% dzieci nasilenie tego objawu było znaczne, a u 13% pacjentów leczenie przerwano. Częstość występowania senności zmniejszała się wraz z wiekiem, najmniejsza była w grupie siedmiolatków (25%). Jednak większy wpływ na jej występowanie niż wiek miała masa ciała. Objaw ten stwierdzano częściej u dzieci z masą ciała < 20 kg (63%) niż u pacjentów o masie ciała > 20 kg (25%) (patrz punkt 4.4).

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie po podaniu do oka (dorośli)

W zgłoszonych przypadkach opisane działania niepożądane były na ogół zgodne z wcześniej opisanymi działaniami niepożądanymi.

Przedawkowanie po podaniu ogólnoustroiowym w wyniku przypadkowego spożycia:

Jest bardzo niewiele informacji na temat przypadkowego spożycia brymonidyny przez osoby dorosłe. Jedyną opisaną reakcją był spadek ciśnienia tętniczego krwi. Zgłoszono, że po przypadku niedociśnienia nastąpiło nadciśnienie z odbicia.

Leczenie doustnego przedawkowania obejmuje terapię zachowawczą i objawową; należy utrzymać drożność dróg oddechowych pacjenta.

Doustne przedawkowanie innych leków a2-adrenergicznych prowadziło do wystąpienia niedociśnienia, osłabienia, wymiotów, letargu, nadmiernego uspokojenia, bradykardii, zaburzeń rytmu serca, zwężenia źrenicy, bezdechu, hipotonii, hipotermii, depresji oddychania i drgawek.

Dzieci

U dzieci także opisywano i zgłaszano przypadki występowania ciężkich działań niepożądanych po przypadkowym spożyciu brymonidyny. U pacjentów występowały objawy depresji ośrodkowego układu nerwowego, zwykle przemijająca śpiączka lub ograniczenie stanu świadomości, ospałość, senność, hipotonia, bradykardia, hipotermia, bladość, depresja układu oddechowego i bezdechy, co było powodem przyjęcia do oddziału intensywnej terapii, a w przypadku wskazań także intubacji. U wszystkich dzieci zwykle w ciągu 6-24 godzin obserwowano pełen powrót do zdrowia.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: sympatykomimetyki stosowane w leczeniu jaskry Kod ATC: S01EA05.

Bryinonidyna jest agonistą receptora a2-adrenergicznego. Powinowactwo leku do receptorów ar adrenergicznych jest 1000 razy mniejsze w porównaniu z powinowactwem do receptorów a2-adrenergicznych. Dzięki temu brymonidyna nie powoduje rozszerzenia źrenic ani skurczu naczyń włosowatych po heteroprzeszczepieniach siatkówki ludzkiej.

U ludzi, winian brymonidyny po podaniu do worka spojówkowego zmniejsza ciśnienie śródgałkowe (CSG), w minimalnym stopniu wpływając na czynność układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego.

Ograniczone dane dotyczące stosowania produktu u osób chorych na astmę oskrzelową nie wykazały występowania działań niepożądanych.

Brymonidyna wykazuje szybki początek działania, a maksymalne działanie hipotensyjne brymonidyny występuje 2 godziny po podaniu. W trwających rok badaniach klinicznych, brymonidyna obniżyła wartości CSG o około 4-6 mmHg.

W badaniach fluorofotometrycznych u zwierząt i ludzi stwierdzono, że winian brymonidyny wykazuje podwójny mechanizm działania. Przypuszczalnie brymonidyna obniża CSG przez zmniejszenie wytwarzania cieczy wodnistej i zwiększenie odpływu naczyniówkowo-twardówkowego.

Badania kliniczne wskazują, że brymonidyna może być skutecznie kojarzona z p-adrenolitykami stosowanymi miejscowo. Krótkookresowe badania kliniczne sugerują także, że brymonidyna wykazuje istotne klinicznie działanie addytywne z trawoprostem (6 tygodni) i latanoprostem (3 miesiące).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Po 10 dniach podawania do worka spojówkowego roztworu 0,2% dwa razy na dobę, obserwowano małe stężenia brymonidyny w osoczu (Cmax wynosił średnio 0,06 ng/ml). Po wielokrotnym podaniu produktu (2 razy na dobę przez 10 dni) odnotowano niewielkiego stopnia kumulację produktu we krwi. Pole powierzchni pod krzywą stężenia w zależności od czasu, w ciągu 12 godzin (AUC0-i2h) wynosiło w warunkach stacjonarnych 0,31 ng-h/ml, w porównaniu do 0,23 ng-h/ml po podaniu pierwszej dawki. Pozorny okres półtrwania w krążeniu systemowym po miejscowym podaniu produktu wynosił średnio około 3 godziny.

Około 29% produktu podanego miejscowo związane jest w krążeniu systemowym z białkami osocza. In vitro i in vivo brymonidyna wiąże się odwracalnie z melaniną w tkankach oka. Po 2 tygodniach miejscowego stosowania produktu, stężenia brymonidyny w tęczówce, ciałku rzęskowym i naczyniówce-siatkówce były 3 do 17 razy wyższe niż po podaniu dawki pojedynczej. Nie stwierdzono kumulacji produktu w przypadku braku melaniny.

Znaczenie wiązania się z melaniną u ludzi nie zostało wyjaśnione. Nie stwierdzono jednak niekorzystnych działań niepożądanych na oczy w badaniach biomikroskopowych oczu chorych leczonych brymonidyną przez okres do 1 roku. Objawów toksycznego wpływu na narząd wzroku nie stwierdzono także w badaniach na małpach, którym przez okres roku podawano dawkę winianu brymonidyny przekraczającą czterokrotnie dawki zalecane u ludzi.

Po podaniu doustnym u ludzi, brymonidyna ulega szybkiemu wchłanianiu z przewodu pokarmowego, a następnie szybkiej eliminacji z organizmu. Większość dawki (około 75%) wydalona została w ciągu 5 dni z moczem w postaci metabolitów. Nie stwierdzono obecności niezmienionego produktu w moczu. Badania in vitro z użyciem tkanki wątrobowej zwierząt i ludzi wskazują, że przemiany metaboliczne brymonidyny zachodzą głównie przy udziale oksydazy aldehydowej i cytochromu P450. Z tego względu główną drogą eliminacji produktu z krążenia systemowego jest metabolizm wątrobowy.

Profil kinetyczny:

Nie stwierdzono dużych odstępstw od proporcjonalnej zależności między dawką brymonidyny i wartościami Cmax i AUC w osoczu po jednorazowym podaniu leku w stężeniu 0,08%, 0,2% i 0,5%. Osoby w podeszłym wieku:

C,nax, AUC i czas półtrwania brymonidyny po jednorazowym podaniu leku przyjmują podobne wartości u osób w podeszłym wieku (65 lat lub więcej) i u młodych dorosłych. Obserwacje te wskazują na brak zależności między wiekiem i przenikaniem leku do krążenia systemowego oraz jego eliminacją.

Trwające 3 miesiące badania kliniczne z udziałem chorych w podeszłym wieku wykazały, że ogólnoustrojowe narażenie na brymonidynę było bardzo małe.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne uwzględniające wyniki konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego, toksycznego wpływu na reprodukcję nie wskazują zagrożenia dla człowieka.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Benzalkoniowy chlorek

Alkohol poliwinylowy

Sodu chlorek

Sodu cytrynian

Kwas cytrynowy jednowodny

Woda oczyszczona

Kwas solny (w celu dostosowania pH)

Sodu wodorotlenek (w celu dostosowania pH)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Przed pierwszym otwarciem: 2 lata Po pierwszym otwarciu butelki: 28 dni.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

5 ml lub 10 ml roztworu w butelkach barwy białej z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) z przezroczystą końcówką kroplomierza z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) (około 35 pi) i białą nakrętką z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE).

Wielkość opakowania: 1 x 5 ml, 3x5 ml, 6 x 5 ml 1 x 10 ml, 3 x 10 ml

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PharmaSwiss Ćeska republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

15077

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 08.01.2009 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

DZIAŁ REJESTRAC

SPECIALIST, DS.RE    LEK O


CCDS 06.01.2012

Luxfen, 2 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Zawiera PWSP: UK/H/PSUR/0014/001; Dec-2009

Luxfen