+ iMeds.pl

Lynetoril 2,5 mg/mlUlotka Lynetoril

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Lynetoril, 2,5 mg/ml, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

Bendamustyny chlorowodorek

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Lynetoril i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lynetoril

3.    Jak stosować lek Lynetoril

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lynetoril

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Lynetoril i w jakim celu się go stosuje

Lynetoril jest lekiem przeznaczonym do leczenia niektórych typów chorób nowotworowych (jest to lek cytotoksyczny).

Lynetoril stosowany jest jako jedyny lek (w monoterapii) lub w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu następujących chorób nowotworowych:

-    przewlekła białaczka limfocytowa w przypadku, gdy nie jest wskazane stosowanie skojarzonej chemioterapii zawierającej fludarabinę,

-    chłoniaki nieziarnicze, które nie reagowały lub reagowały zbyt krótko na wcześniejsze leczenie rytuksymabem,

-    szpiczak mnogi, jeśli nie jest wskazana chemioterapia wysokodawkowa z autologicznym przeszczepem komórek macierzystych, talidomidem lub bortezomibem.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lynetoril

Kiedy nie stosować leku Lynetoril

-    jeśli pacjent ma uczulenie na chlorowodorek bendamustyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    w okresie karmienia piersią;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie zaburzenie czynności wątroby (uszkodzenie komórek czynnościowych wątroby);

-    jeśli u pacjenta wystąpiło zażółcenie skóry lub białek oczu spowodowane zaburzeniem czynności wątroby lub zaburzeniami krwi (żółtaczka);

-    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie zaburzenie czynności szpiku (depresja szpiku kostnego) i poważne zmiany w liczbie białych krwinek i płytek krwi (zmniejszenie liczby białych krwinek i (lub) płytek krwi odpowiednio do wartości poniżej 3 000/pl lub poniżej 75 000/pl);

-    jeśli u pacjenta przeprowadzono duży zabieg chirurgiczny w okresie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem leczenia;

-    jeśli u pacjenta występują zakażenia, w szczególności przebiegające ze zmniejszeniem liczby białych krwinek (leukopenia);

- w przypadku szczepienia przeciw żółtej febrze.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Lynetoril należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki:

-    W przypadku obniżonej zdolności szpiku kostnego do wytwarzania komórek krwi. U pacjenta należy zbadać liczbę białych krwinek i płytek krwi przed rozpoczęciem leczenia lekiem Lynetoril, przed każdym kolejnym cyklem leczenia oraz w trakcie przerw pomiędzy cyklami leczenia.

-    W przypadku zakażeń. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy zakażenia, w tym gorączka i objawy ze strony płuc.

-    W przypadku wystąpienia reakcji skórnych w trakcie leczenia lekiem Lynetoril. Reakcje te mogą ulec nasileniu.

-    W przypadku współistniejącej choroby serca (np. zwał serca, ból w klatce piersiowej, ciężkie zaburzenia rytmu serca).

-    W przypadku odczuwania dolegliwości bólowych w boku, pojawienia się krwi w moczu lub zmniejszonego wydalania moczu. Jeśli u pacjenta występuje zaawansowane stadium choroby, organizm może nie być w stanie usuną

-    wszystkich zbędnych produktów powstałych z obumierających komórek nowotworowych. Zjawisko to nazywa się zespołem rozpadu guza i może spowodować wystąpienie niewydolności nerek i serca w ciągu 48 godzin od podania pierwszej dawki leku Lynetoril. Lekarz będzie na to przygotowany i może podać inne leki, zapobiegające temu procesowi.

-    W przypadku wystąpienia ciężkich reakcji alergicznych lub reakcji nadwrażliwości. Należy zwrócić uwagę na ewentualne reakcje po podaniu wlewu dożylnego po pierwszym cyklu leczenia.

Mężczyźni otrzymujący lek Lynetoril nie powinni podejmować prób spłodzenia dziecka w okresie leczenia oraz w ciągu 6 miesięcy po jego zakończeniu. Przed rozpoczęciem leczenia powinni zasięgnąć porady na temat przechowywania nasienia ze względu na możliwość wystąpienia nieodwracalnej bezpłodności.

Pomyłkowe wstrzyknięcie leku w tkankę otaczającą naczynie krwionośne powinno być natychmiast przerwane. Należy wycofać igłę po krótkiej aspiracji. Następnie należy schłodzić miejsce podania pozanaczyniowego i unieść ramię. Nie ma wyraźnych korzyści wynikających z dodatkowego leczenia na przykład z zastosowaniem kortykosteroidów (patrz punkt 4).

Dzieci i młodzież

Brak jest doświadczenia dotyczącego stosowania leku Lynetoril u dzieci i młodzieży.

Lek Lynetoril a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Jeśli lek Lynetoril stosowany jest w skojarzeniu z innymi lekami hamującymi powstawanie krwi w szpiku kostnym, może dojść do nasilenia jego działania na szpik kostny.

Jeśli lek Lynetoril stosowany jest w skojarzeniu z lekami, które wpływają na odpowiedź immunologiczną, może dojść do nasilenia tego działania.

Leki cytostatyczne mogą zmniejszać skuteczność działania szczepionek zawierających żywe wirusy. Dodatkowo, leki cytostatyczne zwiększają ryzyko wystąpienia zakażenia po szczepieniu żywymi szczepionkami (np. szczepienia zawierające wirusy).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

W badaniach na zwierzętach wykazano, że lek Lynetoril może powodować uszkodzenia genetyczne oraz powodował wady rozwojowe. Lek Lynetoril nie powinien być stosowany w trakcie ciąży bez wyraźnego zalecenia lekarza. W przypadku konieczności leczenia, należy odbyć konsultację medyczną dotyczącą ryzyka wystąpienia możliwych działań niepożądanych u nienarodzonego dziecka, związanych z leczeniem. Zalecana jest także konsultacja genetyczna.

Kobiety w okresie rozrodczym powinny stosować skuteczne metody antykoncepcji przed i w trakcie leczenia lekiem Lynetoril. Jeśli pacjentka zaszła w ciążę w trakcie leczenia, powinna natychmiast poinformować o tym lekarza i odbyć konsultację genetyczną.

Karmienie piersią

Nie należy podawać leku Lynetoril w okresie karmienia piersią. Jeśli leczenie lekiem Lynetoril jest konieczne, należy przerwać karmienie piersią.

Płodność

Mężczyźni nie powinni podejmować prób spłodzenia dziecka w okresie leczenia lekiem Lynetoril oraz w ciągu 6 miesięcy po jego zakończeniu. Przed rozpoczęciem zaleca się zasięgnięcie porady na temat przechowywania nasienia ze względu na możliwość wystąpienia nieodwracalnej bezpłodności wywołanej lekiem Lynetoril.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono żadnych badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, takich jak zawroty głowy lub brak koordynacji, nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

3. Jak stosować lek Lynetoril

Lek Lynetoril podawany jest dożylnie przez 30-60 minut w różnych dawkach, albo jako jedyny lek (monoterapia) lub w skojarzeniu z innymi lekami.

Nie należy rozpoczynać leczenia, jeśli liczba białych krwinek pacjenta (leukocytów) spadła poniżej 3 000

komórek/ąl lub jeśli liczba płytek krwi spadła poniżej 75 000 komórek/ąl. Lekarz będzie badał te parametry w regularnych odstępach czasu.

Przewlekła białaczka limfocytowa

Lynetoril 100 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała (wyliczone w

W dniach 1.+2. cyklu

oparciu o wzrost i masę ciała)

leczenia

Powtórzyć cykl po 4 tygodniach

Chłoniaki nieziarnicze__

Lynetoril 120 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała (wyliczone w W dniach 1.+ 2. cyklu oparciu o wzrost i masę ciała)_ leczenia_

Powtórzyć cykl po 3 tygodniach

Szpiczak mnogi

Lynetoril 120 - 150 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała (wyliczone w oparciu o wzrost i masę ciała)

W dniach 1. + 2. cyklu leczenia

Prednizon 60 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała (na podstawie wzrostu i masy ciała) dożylnie lub doustnie

W dniach 1. - 4. cyklu leczenia

Powtórzyć cykl po 4 tygodniach

Należy zakończyć leczenie, jeśli liczba białych krwinek (leukocytów) i(lub) płytek krwi spadnie odpowiednio do wartości poniżej 3 000/pl lub poniżej 75 000/pl. Leczenie można kontynuować, jeśli liczba białych krwinek wzrośnie odpowiednio do wartości powyżej 4000/pl i płytek krwi do wartości powyżej 100 000/pl.

Zaburzenie czynności wątroby lub nerek

W zależności od stopnia zaburzenia czynności wątroby konieczne może być dostosowanie dawki (o 30% w przypadku umiarkowanych zaburzeń czynności wątroby). Lynetoril nie powinien być stosowany w przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby. W przypadku zaburzeń czynności nerek nie ma konieczności dostosowywania dawki. Lekarz prowadzący zdecyduje czy potrzebne jest dostosowywanie dawki.

Sposób podawania

Leczenie lekiem Lynetoril powinno być podjęte jedynie przez lekarza doświadczonego w leczeniu nowotworów. Lekarz poda pacjentowi odpowiednią dawkę leku Lynetoril i zastosuje niezbędne środki ostrożności.

Lekarz prowadzący poda roztwór do infuzji po przygotowaniu zgodnie z zaleceniami. Roztwór podawany jest do żyły w postaci krótkotrwałego wlewu przez 30 - 60 minut.

Czas leczenia

Nie ustalono ogólnie obowiązującego limitu czasu trwania leczenia lekiem Lynetoril. Czas leczenia zależy od choroby i odpowiedzi na leczenie.

W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących leczenia lekiem Lynetoril należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Pominięcie zastosowania leku Lynetoril

W przypadku pominięcia dawki leku Lynetoril, lekarz na ogół zachowa normalny schemat dawkowania. Przerwanie stosowania leku Lynetoril

Lekarz prowadzący podejmie decyzję, czy przerwać leczenie czy zmienić lek na inny.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko po niezamierzonym wstrzyknięciu leku do tkanki poza naczyniem krwionośnym (podanie pozanaczyniowe) obserwowano zmiany tkankowe (martwicę). Uczucie pieczenia w miejscu wprowadzenia igły może być objawem podawania poza naczynie krwionośne. Konsekwencją takiego podania leku może być ból i złe gojenie się skóry.

Działaniem niepożądanym ograniczającym wielkość dawki leku Lynetoril jest uszkodzenie czynności szpiku kostnego, która zazwyczaj wraca do normy po leczeniu. Zahamowanie czynności szpiku kostnego zwiększa ryzyko zakażeń.

Bardzo często (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

Zmniejszenie liczby białych

• Zakażenia

• Zwiększenie

krwinek (leukopenia)

• Nudności

stężenia kreatyniny

• Zmniejszenie

• Wymioty

we krwi

zawartości czerwonego

• Zapalenie błon

• Zwiększenie

barwnika we krwi

śluzowych

stężenia mocznika

(hemoglobiny)

we krwi

Zmniejszenie liczby płytek

• Gorączka

krwi (trombocytopenia)

• Osłabienie

Często (może wystąpić u mniej niż 1 na 10, jednak więcej niż 1 na 100 pacjentów):

• Wypadanie włosów

•    Zmiany skórne

•    Brak miesiączki (zanik miesiączki)

•    Ból

•    Bezsenność

•    Dreszcze

•    Odwodnienie


•    Krwawienie (krwotok)

•    Zaburzenia metabolizmu związane z uwolnieniem zawartości komórek nowotworowych do krwi krążącej (zespół rozpadu guza

•    Zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, które może powodować bladość skóry, osłabienie lub duszność (niedokrwistość)

•    Zmniejszenie liczby neutrofilów (neutropenia)

•    Reakcje nadwrażliwości skóry, takie jak pokrzywka

•    Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych AST/ALT

•    Zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej

•    Zwiększenie stężenia barwnika żółci (bilirubiny) we krwi


•    Zmniejszenie stężenia potasu we krwi

•    Zaburzenia czynności serca, takie jak uczucie kołatania serca (palpitacje) lub ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa)

•    Zaburzenia rytmu serca (niemiarowość)

•    Niskie lub wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie lub niedociśnienie)

•    Zaburzenie czynności płuc

•    Biegunka

•    Zaparcie

•    Ból w obrębie jamy ustnej (zapalenie jamy ustnej)

•    Utrata łaknienia (anoreksja)


Niezbyt często (może wystąpić u mniej niż 1 na 100, jednak więcej niż 1 na 1 000 pacjentów):

• Gromadzenie się płynu w worku otaczającym osierdzie (przenikanie płynu do przestrzeni osierdziowej)

Rzadko (może wystąpić u mniej niż 1 na 1 000, więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

Zakażenie krwi (sepsa) Ciężkie reakcje nadwrażliwości (reakcje anafilaktyczne)


Objawy podobne do reakcji anafilaktycznych (reakcje

anafilaktoidalne)

Senność

Utrata głosu (afonia) Ostra zapaść krążeniowa


Zaczerwienienie skóry (rumień)

Zapalenie skóry Swędzenie (świąd) Wysypka skórna (osutka grudkowa)

Nadmierna potliwość


Bardzo rzadko (może wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

Pierwotne, atypowe

Zaburzenia

Zapalenie żył

zapalenie płuc

neurologiczne

Wytwarzanie tkanki w

Rozpad czerwonych

Brak koordynacji

płucach (zwłóknienie

krwinek

(ataksja)

płuc)

Gwałtowne zmniejszenie

Zapalenie mózgu

Krwotoczne zapalenie

ciśnienia krwi, czasem z

Przyspieszenie

przełyku

reakcjami skórnymi lub

czynności serca

Krwawienie z żołądka

wysypką (wstrząs

(tachykardia)

lub jelit

anafilaktyczny)

Atak serca, ból w klatce

Bezpłodność

Zaburzenie zmysłu

piersiowej (zawał

Niewydolność

smaku

mięśnia sercowego)

wielonarządowa

Zaburzenia czucia

Niewydolność serca

(parestezje)

Złe samopoczucie i ból

kończyn (neuropatia

obwodowa)

Choroba układu

nerwowego (zespół

antycholinergiczny)

Istnieją doniesienia o rozwoju wtórnych nowotworów (zespół mielodysplastyczny, ostra białaczka szpikowa, rak oskrzeli) po zastosowaniu leczenia lekiem Lynetoril. Nie ustalono jednoznacznie ich związku z lekiem Lynetoril.

Zgłoszono niewielką liczbę przypadków wystąpienia ciężkich reakcji skórnych (zespołu Stevensa-Johnsona i martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka). Ich związek z lekiem Lynetoril nie został ustalony.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 49 21 301, faks (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Lynetoril

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Uwaga dotycząca okresu ważności po otwarciu opakowania lub przygotowaniu roztworu

Roztwór do infuzji przygotowany zgodnie ze wskazówkami podanymi na końcu ulotki i przechowywany w workach polietylenowych zachowuje trwałość przez 3,5 godziny w temperaturze 25°C i względnej wilgotności powietrza 60%, a przy przechowywaniu w lodówce - przez 1 dzień. Lek Lynetoril nie zawiera środków konserwujących, dlatego też roztworów nie należy używać po upływie wymienionych terminów. Za utrzymanie aseptycznych warunków odpowiada użytkownik.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Lynetoril

Substancją czynną leku jest bendamustyny chlorowodorek.

Jedna fiolka zawiera 25 mg bendamustyny chlorowodorku.

Jedna fiolka zawiera 100 mg bendamustyny chlorowodorku.

Po przygotowaniu 1 ml koncentratu zawiera 2,5 mg bendamustyny chlorowodorku.

Pozostały składnik leku to mannitol.

Jak wygląda lek Lynetoril i co zawiera opakowanie

Fiolki z brązowego szkła, zamknięte korkiem z gumy bromobutylowej i wieczkiem typu flip-off w tekturowym pudełku.

Biały, krystaliczny proszek.

Lek Lynetoril dostępny jest w opakowaniach zawierających

1, 5, 10 i 20 fiolek zawierających 25 mg bendamustyny chlorowodorku

1 i 5 fiolek zawierających 100 mg bendamustyny chlorowodorku.

Podmiot odpowiedzialny:

Chiesi Pharmaceuticals GmbH Gonzagagasse 16/16, 1010 Wiedeń, Austria. tel: +43 1 407 39 19 faks: +43 (1) 407 39 19 99999 e-mail: info-at@chiesi.com

Importer:

Helm AG, Nordkanalstr. 28, 20097 Hamburg, Niemcy

S.C. Polisano Pharmaceuticals S.R.L, §os Alba Iulia nr. 156, Cod 550052, Sibiu, Jud. Sibiu, Rumunia Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Gonzagagasse 16/16, 1010 Wiedeń, Austria

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Chiesi Poland Sp. z o.o., Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa tel.: (22) 620 14 21, faks: (22) 652 37 79, e-mail: info-pl@chiesi.com

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania

Austria

Bułgaria

Republika

Czeska

Polska

Romunia

Słowenia

Słowacja


Lynetoril 2,5 mg/ ml pulver til koncentrat til infusionsv^ske, opl0sning Lynetoril 2,5 mg/ ml Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer InfUsionslösung

Lynetoril 2,5 mg/ ml npax 3a KOH^mpar 3a HH$y3HOHeH pa3TBop

Lynetoril 2,5 mg/ml prášek pro koncentrát pro infuzní roztok Lynetoril, 2,5 mg/ ml, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do inłnzji Lynetoril 2,5 mg/ ml pulbere pentru concentrat pentru solutie perłnzabila Lynetoril 2,5 mg/ ml prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje Lynetoril 2,5 mg/ ml prášok na infúzny koncentrát

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 06/2015

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Podobnie jak w przypadku wszystkich podobnych substancji cytotoksycznych, ze względu na możliwość spowodowania przez lek uszkodzeń genomu i chorób nowotworowych, personel pielęgniarski i lekarzy obowiązują bardziej restrykcyjne, niż zazwyczaj środki ostrożności. Podczas obchodzenia się z lekiem Lynetoril należy unikać inhalacji (wdychania) i kontaktu ze skórą oraz błonami śluzowymi (nosić rękawiczki, odzież ochronną i w miarę możliwości maskę twarzową!). W przypadku zanieczyszczenia lekiem jakiejkolwiek części ciała, należy ją umyć dokładnie wodą z mydłem i przepłukać oczy 0,9% roztworem chlorku sodu. W miarę możliwości zaleca się pracę na specjalnie zabezpieczonym blacie (pod nawiewem laminarnym) z nieprzepuszczalną dla płynów jednorazową folią absorbcyjną. Należy przestrzegać krajowych wytycznych dotyczących usuwania materiałów o właściwościach cytostatycznych. Personel w ciąży nie powinien być dopuszczony do kontaktu z cytostatykami. Fiolki przeznaczone są do jednorazowego użytku.

Proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji należy rozpuścić w wodzie do wstrzykiwań, rozcieńczyć roztworem chlorku sodu do wstrzykiwań w stężeniu 9 mg/ml (0,9%), a następnie podać we wlewie dożylnym. Należy zastosować techniki aseptyczne.

1. Przygotowanie koncentratu

•    Zawartość jednej fiolki leku Lynetoril, zawierającej 25 mg chlorowodorku bendamustyny, rozpuszcza się najpierw w 10 ml poprzez wstrząsanie.

•    Zawartość jednej fiolki leku Lynetoril, zawierającej 100 mg chlorowodorku bendamustyny, rozpuszcza się najpierw w 40 ml poprzez wstrząsanie.

2. Przygotowanie roztworu do infuzji

Bezpośrednio po uzyskaniu klarownego roztworu (zazwyczaj po 5 - 10 minutach) należy rozcieńczyć całkowitą, zalecaną dawkę leku Lynetoril 0,9% roztworem chlorku sodu do uzyskania ostatecznej objętości około 500 ml.

Leku Lynetoril nie wolno rozpuszczać żadnym innym roztworem do wstrzykiwań. Leku Lynetoril nie należy mieszać w trakcie wlewu z żadnymi innymi substancjami.

9

Lynetoril

Charakterystyka Lynetoril

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Lynetoril, 2,5 mg/ml, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna fiolka zawiera 25 mg bendamustyny chlorowodorku.

Jedna fiolka zawiera 100 mg bendamustyny chlorowodorku.

1ml koncentratu zawiera 2,5 mg bendamustyny chlorowodorku po rozpuszczeniu zgodnie z punktem 6.6. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji. Biały, mikrokrystaliczny proszek.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Przewlekła białaczka limfocytowa (stadium choroby B lub C według klasyfikacji Bineta)- jako leczenie pierwszego rzutu u chorych, u których chemioterapia skojarzona z fludarabiną jest niewskazana.

Chłoniaki nieziarnicze o powolnym przebiegu - jako monoterapia u pacjentów, u których progresja choroby nastąpiła w trakcie lub przed upływem 6 miesięcy od zakończenia leczenia rytuksymabem lub schematem zawierającym rytuksymab.

Szpiczak mnogi (stadium II z progresją lub stadium III według klasyfikacji Durie-Salmon -jako leczenie pierwszego rzutu) w skojarzeniu z prednizonem u pacjentów w wieku powyżej 65 lat, którzy nie spełniają kryteriów do zabiegu autologicznego przeszczepienia komórek macierzystych oraz którzy w momencie rozpoznania mają objawy istotnej klinicznie neuropatii, uniemożliwiającej zastosowanie leczenia zawierającego talidomid lub bortezomib.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podawanie w postaci wlewu dożylnego przez 30-60 minut (patrz punkt 6.6).

Podawanie infuzji musi odbywać się pod nadzorem lekarza przeszkolonego i doświadczonego w stosowaniu leków cytostatycznych.

Uposledzenie czynności szpiku wiąże się ze zwiększeniem toksyczności hematologicznej chemioterapii. Nie należy rozpoczynać leczenia, jeśli liczba leukocytów i(lub) płytek krwi spadnie odpowiednio do wartości < 3000/^l lub < 75000/ ^l (patrz punkt 4.3).

Monoterapia przewlekłej białaczki limfocytowej.

Chlorowodorek bendamustyny w dawce 100 mg /m2 powierzchni ciała w dniach 1. i 2. cyklu leczenia; co 4 tygodnie.

Monoterapia chłoniaka nieziarniczego o powolnym przebiegu opornego na rytuksymab.

Chlorowodorek bendamustyny w dawce 120 mg /m2 powierzchni ciała w dniach 1. i 2. cyklu leczenia; co 3 tygodnie.

Szpiczak mnogi.

Chlorowodorek bendamustyny w dawce 120-150 mg/m2 powierzchni ciała w dniach 1. i 2. cyklu leczenia, prednizon w dawce 60 mg/m2 powierzchni ciała dożylnie lub doustnie w dniach 1. i 4. cyklu leczenia; co 4 tygodnie.

Leczenie należy zakończyć lub odroczyć, jeśli liczba leukocytów i(lub) płytek krwi spadnie odpowiednio do wartości < 3 000/^l lub < 75 000/^L Leczenie może być kontynuowane, jeśli liczba leukocytów wzrośnie do wartości > 4 000/^l, a liczba płytek krwi do wartości > 100 000/^L

Najmniejsza wartość leukocytów i płytek krwi osiągana jest po 14-20 dniach, a ich regeneracja następuje po 3-5 tygodniach. Zaleca się ścisłe monitorowanie morfologii krwi w trakcie przerw w leczeniu (patrz punkt 4.4).

W przypadku wystąpienia toksyczności niehematologicznej, dawka leku powinna być zmniejszona w oparciu o najwyższy stopień toksyczności w skali CTC osiągnięty w poprzedzającym cyklu leczenia.

W przypadku wystąpienia 3. stopnia toksyczności według skali CTC, zaleca się zmniejszenie dawki o 50%. W przypadku wystąpienia 4. stopnia toksyczności według skali CTC, zaleca się przerwanie leczenia. Jeśli konieczna jest modyfikacja dawki leku, należy podać obliczoną indywidualnie, zredukowaną dawkę 1, lub 2, dnia odpowiedniego cyklu leczenia.

Niewydolność wątroby

Dane farmakokinetyczne nie wskazują na konieczności dostosowywania dawki u pacjentów z łagodną niewydolnością wątroby (stężenie bilirubiny w surowicy < 1,2 mg/dl). Zaleca się zmniejszenie dawki o 30% u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością wątroby (stężenie bilirubiny w surowicy 1,2-3,0 mg/dl).

Brak jest danych dotyczących pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (stężenie bilirubiny w surowicy > 3,0mg/dl) (patrz punkt 4,3).

Niewydolność nerek

Dane farmakokinetyczne nie wskazują na konieczności dostosowywania dawki u pacjentów, u których klirens kreatyniny jest większy niż 10 ml/min. Doświadczenie dotyczące stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek jest ograniczone.

Dzieci i młodzież

Brak jest doświadczenia dotyczącego stosowania produktu leczniczego Lynetoril u dzieci i młodzieży.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma danych wskazujących na konieczność dostosowywania dawki leku u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 5.2).

Sposób podawania

Instrukcja dotycząca rozpuszczania, rozcieńczania i podawania produktu leczniczego - patrz punkt 6.6.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (patrz punkt 6.1).

Okres karmienia piersią.

Ciężka niewydolność wątroby (stężenie bilirubiny w surowicy > 3,0 mg/dl).

Żółtaczka.

Ciężkie upośledzenie czynności szpiku i znaczne zmiany morfologii krwi (zmniejszenie liczby leukocytów i(lub) płytek krwi odpowiednio do wartości < 3 000/^l lub < 75 000/^l).

Duże zabiegi chirurgiczne w okresie krótszym niż 30 dni od rozpoczęcia leczenia.

Zakażenia, w szczególności przebiegające z leukopenią.

Szczepienie przeciw żółtej febrze.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Mielosupresja

U pacjentów leczonych chlorowodorkiem bendamustyny może wystąpić mielosupresja. W przypadku wystąpienia mielosupresji wywołanej leczeniem należy przynajmniej raz w tygodniu monitorować liczbę leukocytów, płytek krwi stężenie hemoglobiny i liczbę neutrofili. Zalecana liczba leukocytów i(lub) płytek krwi przed rozpoczęciem kolejnego cyklu leczenia wynosi odpowiednio >4 000/p lub >10 0000/pl.

Zakażenia

Odnotowano wystąpienie zakażeń, w tym zapalenia płuc i posocznicy. W rzadkich przypadkach zakażenie prowadziło do hospitalizacji, wstrząsu septycznego i śmierci. Pacjenci z neutropenią i(lub) limfopenią, poddani leczeniu chlorowodorkiem bendamustyny, są bardziej podatni na zakażenia. Pacjentom z mielosupresją, poddanym leczeniu chlorowodorkiem bendamustyny, należy doradzić skontaktowanie się z lekarzem w przypadku wystąpienia objawów zakażenia, w tym gorączki lub objawów ze strony układu oddechowego.

Odczyny skórne

Odnotowano wystąpienie odczynów skórnych, takich jak wysypka, toksyczne reakcje skórne i osutka pęcherzowa. Niektóre odczyny wystąpiły po podaniu chlorowodorku bendamustyny w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi, zatem ich dokładny związek przyczynowo-skutkowy nie jest pewny. Jeśli odczyny skórne wystąpią, mogą postępować i nasilać się w przypadku dalszego leczenia. W przypadku nasilenia się odczynów skórnych, leczenie Lynetoril należy przerwać. W przypadku podejrzenia, że wystąpienie ciężkich odczynów skórnych ma związek z chlorowodorkiem bendamustyny, leczenie należy przerwać.

Pacjenci z zaburzeniami serca

W przypadku leczenia chlorowodorkiem bendamustyny należy dokładnie monitorować stężenie potasu we krwi i stosować suplementację potasu, gdy jego stężenie zmniejszy się poniżej 3,5 mEq/l. Należy wykonać badanie EKG.

Nudności, wymioty

Można podawać leki przeciwwymiotne, jako objawowe leczenie nudności i wymiotów.

Zespół rozpadu guza

W badaniach klinicznych odnotowano wystąpienie zespołu rozpadu guza związanego z leczeniem chlorowodorkiem bendamustyny. Jego początek pojawia się w ciągu 48 godzin od podania pierwszej dawki chlorowodorku bendamustyny i bez odpowiedniego postępowania może prowadzić do ostrej niewydolności nerek i śmierci. Środki zapobiegawcze obejmują zapewnienie odpowiedniego stanu nawodnienia, dokładny monitoring parametrów biochemicznych krwi, a w szczególności stężenia potasu i kwasu moczowego. Można rozważyć zastosowanie allopurinolu w trakcie pierwszych 1-2 tygodni leczenia produktem leczniczym Lynetoril, nie jest to jednak uznane za rutynowe postępowanie. Zgłoszono jednak kilka przypadków wystąpienia zespołu Stevensa-Johnsona i martwicy rozpływnej naskórka po jednoczesnym podaniu bendamustyny i allopurinolu.

Anafilaksja

W badaniach klinicznych często występowały reakcje związane z infuzją chlorowodorku bendamustyny. Objawy są zazwyczaj łagodne i obejmują gorączkę, dreszcze, świąd i wysypkę. W rzadkich przypadkach wystąpiły ciężkie reakcje anafilaktyczne i rzekomoanafilaktyczne. Po pierwszym cyklu leczenia należy zapytać pacjentów o objawy wskazujące na wystąpienie reakcji związanych z wlewem. U pacjentów, u których wystąpiły reakcje związane z wlewem, w trakcie kolejnych cykli leczenia należy rozważyć zastosowanie środków zapobiegających wystąpieniu ciężkich reakcji, takich jak podanie leków przeciwhistaminowych, przeciwgorączkowych i glikokortykosteroidów. Pacjentom, u których wystąpił trzeci lub wyższy stopień reakcji nadwrażliwości, zazwyczaj nie podawano ponownie leku.

Antykoncepcja

Chlorowodorek bendamustyny wykazuje działanie teratogenne i mutagenne. Kobiety nie powinny zachodzić w ciążę w trakcie leczenia. Mężczyźni nie powinni podejmować prób spłodzenia dziecka w trakcie leczenia

oraz w ciągu 6 miesięcy po jego zakończeniu. Przed rozpoczęciem leczenia chlorowodorkiem bendamustyny powinni zasięgnąć porady na temat przechowywania nasienia ze względu na możliwość wystąpienia nieodwracalnej bezpłodności.

Wynaczynienie

Podanie pozanaczyniowe powinno być natychmiast przerwane. Należy wycofać igłę po krótkiej aspiracji. Następnie należy schłodzić okolice objęte wynaczynieniem. Ramię należy unieść. Nie ma wyraźnych korzyści wynikających z dodatkowego leczenia, na przykład z zastosowaniem glikokortykosteroidów.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań in vivo dotyczących interakcji.

Podczas podawania produktu leczniczego Lynetoril z lekami o działaniu mielosupresyjnym może dojść do nasilenia działania produktu leczniczego Lynetoril i(lub) jednocześnie stosowanych leków na szpik kostny. Każdy rodzaj leczenia pogarszający ogólny stan zdrowia lub zaburzający czynność szpiku kostnego pacjenta może nasilić toksyczność produktu leczniczego Lynetoril.

Skojarzenie produktu leczniczego Lynetoril z cyklosporyną lub takrolimusem może prowadzić do nasilenia immunosupresji z ryzykiem wystąpienia zespołu limfoproliferacyjnego.

Leki cytostatyczne mogą powodować zmniejszenie zdolności wytwarzania przeciwciał po podaniu szczepionek zawierających żywe wirusy oraz zwiększenie ryzyka zakażeń mogących prowadzić do śmierci. Ryzyko jest większe u pacjentów, u których choroba podstawowa powoduje immunosupresję.

Bendamustyna metabolizowana jest z udziałem izoenzymu 1A2 cytochromu P450 ( CYP) (patrz punkt 5.2).

Z tego powodu istnieje możliwość wystąpienia interakcji z inhibitorami CYP1A2, takimi jak fluwoksamina, cyprofloksacyna, acyklowir, cymetydyna.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Płodność

Kobiety w okresie rozrodczym/Antykoncepcja

Kobiety w okresie rozrodczym powinny stosować skuteczne metody antykoncepcji przed i w trakcie leczenia produktem leczniczym Lynetoril.

Mężczyźni nie powinni podejmować prób spłodzenia dziecka w trakcie leczenia produktem leczniczym Lynetoril oraz w ciągu 6 miesięcy po jego zakończeniu. Przed rozpoczęciem leczenia chlorowodorkiem bendamustyny zaleca się zasięgnięcie porady na temat przechowywania nasienia ze względu na możliwość wystąpienia nieodwracalnej bezpłodności wywołanej produktem leczniczym Lynetoril.

Ciąża

Brak jest wystarczających danych na temat stosowania chlorowodorku bendamustyny u kobiet w ciąży.

W badaniach nieklinicznych chlorowodorek bendamustyny powodował śmierć zarodka i płodu, wykazywał działanie teratogenne i genotoksyczne (patrz punkt 5.3). Produkt leczniczy Lynetoril nie powinien być stosowany w trakcie ciąży bez wyraźnej konieczności. Należy poinformować matkę o istnieniu ryzyka dla płodu. Jeżeli leczenie produktem leczniczym Lynetoril jest bezwzględnie konieczne w trakcie ciąży lub gdy pacjentka zaszła w ciążę w trakcie leczenia, należy poinformować ją o ryzyku dla nienarodzonego dziecka i poddać dokładnemu monitorowaniu. Należy rozważyć konsultację genetyczną.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy bendamustyna przenika do mleka, dlatego produkt leczniczy Lynetoril jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią (patrz punkt 4.3). Należy przerwać karmienie piersią w trakcie leczenia produktem leczniczym Lynetoril.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże w trakcie leczenia chlorowodorkiem bendamustyny zgłaszano wystąpienie ataksji, obwodowej neuropatii i senności (patrz punkt 4.8). Należy pouczyć pacjentów, że w przypadku wystąpienia tych objawów należy unikać czynności potencjalnie niebezpiecznych, takich jak prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęstsze działania niepożądane chlorowodorku bendamustyny to objawy hematologiczne (leukopenia, trombocytopenia), toksyczność dermatologiczna (reakcje nadwrażliwości), objawy ogólnoustrojowe (gorączka), objawy ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty).

Tabela poniżej przedstawia dane uzyskane w badaniach klinicznych z zastosowaniem chlorowodorku bendamustyny.

Klasyfikacja

Bardzo

Często

Niezbyt

Rzadko

Bardzo

Częstość

układów i

często

często

rzadko

nieznana

narządów

(nie może

MedDRA

>1/10

>1/100 do

>1/1 000 do

>1/10 000 do

<1/10 000

być okre-

<1/10

<1/100

<1/1 000

ślona na podstawie dostępnych danych)

Zakażenia i

Zakażenia

Posocznica

Pierwotne

zarażenia

NOK*

atypowe

pasożytnicze

Nowotwory

Zespół

zapalenie płuc

łagodne,

rozpadu

złośliwe

guza

Zaburzenia

Leukope

Krwotok,

Hemoliza

krwi i układu

nia nOk*,

Niedokrwis

chłonnego

Trombo

tość,

cytopenia

Neutropenia

Zaburzenia

Nadwrażli-

Reakcje

Wstrząs

układu

wość NOK*

anafilaktycz-

anafilakty-

immunolo-

ne, Reakcje

czny

gicznego

rzekomoana-

filaktyczne

Zaburzenia

Bezsenność

Senność,

Zaburzenia

układu

Bezgłos

smaku,

nerwowego

Parestezje,

Obwodowa

neuropatia

czuciowa,

Zespół antycholi-nergiczny, Zaburzenia neurologiczne, Ataksja, Zapalenie mózgu

Zaburzenia

Zaburzenia

Wysięk do

Tachykardia,

serca

czynności

osierdzia

Zawał mięśnia

serca, takie

sercowego,

jak palpita

Niewydol

cje, dławica

piersiowa,

Zaburzenia

ność serca

rytmu

Zaburzenia

Niedociśnie-

Ostra

Zapalenie żył

naczyniowe

nie tętnicze,

niewydolność

Nadciśnienie

tętnicze

krążenia

Zaburzenia

Zaburzenie

Zwłóknienie

układu

czynności

płuc

oddechowego,

klatki

płuc

piersiowej i śródpiersia Zaburzenia

Nudności,

Biegunka,

Krwotoczne

żołądka i jelit

Wymioty

Zaparcie,

zapalenie

Zapalenie

przełyku,

jamy ustnej

Krwawienie z przewodu pokarmowego

Zaburzenia

Łysienie,

Rumień,

skóry i tkanki

Zaburzenia

Zapalenie

podskórnej

skórne

skóry, Świąd,

NOK*

Wysypka plamisto -grudkowa, Nadmierna potliwość

Zaburzenia

Zanik

Bezpłodność

układu rozrodczego i

miesiączki

piersi

Zaburzenia

Zapalenie

Ból,

Niewydol

ogólne i stany

błon ślu

Dreszcze,

ność wielo-

w miejscu

zowych,

Odwodnie-

narządowa

podania

Osłabienie,

nie, Brak

Gorączka

łaknienia

Badania

Zmniejsze

Zwiększe-

diagnostycz-

nie stęże-

nie

ne

nia hemo-

aktywności

globiny,

AST, ALT,

Zwiększe-

fosfatazy

nie stęże-

zasadowej,

nia krea-

Zwiększe-

tyniny,

nie stężenia

Zwiększe-

bilirubiny,

nie stęże-

Hipokalie-

nia mocz-

mia

nika

*NOK = nieopisane w innej kategorii

Zgłoszono niewielką liczbę przypadków wystąpienia zespołu Stevensa-Johnsona i toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka u pacjentów otrzymujących bendamustynę w skojarzeniu z allopurinolem lub z allopurinolem i rytuksymabem.

Stosunek CD4/CD8 może ulec zmniejszeniu. Obserwowano zmniejszenie liczby limfocytów. Ryzyko zakażenia (np. wirusem półpaśca) u pacjentów z immunosupresją może ulec zwiększeniu.

Zgłoszono pojedyncze przypadki wystąpienia martwicy po przypadkowym podaniu pozanaczyniowym oraz toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka, zespołu rozpadu guza i anafilaksji.

Istnieją zgłoszenia na temat wystąpienia guzów wtórnych, w tym zespołu mielodysplastycznego, zaburzeń mieloproliferacyjnych, ostrej białaczki szpikowej i raka oskrzeli. Nie ustalono ich związku z leczeniem produktem leczniczym Lynetoril.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 49 21 301, faks (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Podczas podawania produktu leczniczego Lynetoril w 30 minutowym wlewie dożylnym co 3 tygodnie, maksymalna tolerowana dawka wynosiła 280 mg/m2. Zaburzenia serca stopnia 2. w klasyfikacji CTC z odpowiadającymi im zmianami niedokrwiennymi w EKG uznane zostały za zaburzenia ograniczające dawkę.

W kolejnym badaniu, w którym chlorowodorek bendamustyny podawano w 30 minutowym wlewie dożylnym 1. i 2. dnia co 3 tygodnie, maksymalna tolerowana dawka wynosiła 180 mg/m2. Trombocytopenia 4. stopnia stanowiła toksyczność ograniczającą dawkę. W tym schemacie kardiotoksyczność nie ograniczała dawki.

Postępowanie przy przedawkowaniu

Nie istnieje swoista odtrutka. Skutecznymi sposobami ograniczającymi hematologiczne działania niepożądane mogą być przeszczep szpiku kostnego, transfuzje (płytki, koncentrat czerwonokrwinkowy) lub podanie krwiotwórczych czynników wzrostu.

Chlorowodorek bendamustyny i jego metabolity są usuwane z organizmu w procesie dializy tylko w niewielkim stopniu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwnowotworowe, środki alkilujące, kod ATC: L01AA09

Chlorowodorek bendamustyny jest alkilującym środkiem przeciwnowotworowym o wyjątkowym działaniu. Działanie przeciwnowotworowe i cytobójcze polega przede wszystkim na tworzeniu wiązań krzyżowych w pojedynczej i podwójnej nici DNA na drodze alkilacji. W wyniku tego dochodzi do zaburzenia czynności macierzy DNA, syntezy DNA i jego naprawy. Skuteczność przeciwnowotworową chlorowodorku bendamustyny wykazano w kilku badaniach in vitro z wykorzystaniem różnych linii ludzkich komórek nowotworowych (rak piersi, niedrobnokomórkowy i drobnokomórkowy rak płuc, rak jajnika i różne typy białaczki) i w badaniach in vivo na różnych doświadczalnych modelach nowotworowych z guzami pochodzenia mysiego, szczurzego i ludzkiego (czerniak, rak piersi, mięsak, chłoniak, białaczka i drobnokomórkowy rak płuc).

Chlorowodorek bendamustyny charakteryzuje się innym profilem działania w liniach ludzkich komórek nowotworowych niż pozostałe leki alkilujące . Nie wykazano lub wykazano w bardzo niewielkim stopniu oporność krzyżową na substancję czynną w ludzkich liniach komórek nowotworowych o różnych mechanizmach oporności, co przynajmniej częściowo wynika z względnie trwałej interakcji z DNA. Ponadto, w badaniach klinicznych wykazano, że brak jest pełnej oporności krzyżowej między bendamustyną a antracyklinami, lekami alkilującymi lub rytuksymabem. Jednakże liczba ocenianych w badaniach pacjentów była niewielka.

Przewlekła białaczka limfocytowa

Wskazanie do stosowania w przewlekłej białaczce limfocytowej oparte jest na wynikach jednego badania otwartego, porównującego bendamustynę z chlorambucilem. W prospektywnym, wieloośrodkowym badaniu randomizowanym uczestniczyło 319 wymagających leczenia pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową w stadium B lub C według klasyfikacji Bineta, którzy nie byli wcześniej leczeni. Leczenie pierwszego rzutu z zastosowaniem chlorowodorku bendamustyny (BEN) w dawce 100 mg/m2, podanego dożylnie w dniu 1. i 2. cyklu leczenia, porównano z leczeniem chlorambucilem (CLB) w dawce 0,8 mg/kg, podanym w dniu 1. i 15. cyklu leczenia - przez 6 cykli w obu ramionach badania. W celu uniknięcia wystąpienia zespołu rozpadu guza pacjenci otrzymywali allopurinol. U pacjentów otrzymujących BEN odnotowano znacząco dłuższą medianę czasu przeżycia bez progresji choroby niż u pacjentów otrzymujących CLB (21,5 w stosunku do 8,3 miesięcy, p<0,0001 podczas ostatniej obserwacji). Przeżycie całkowite nie różniło się w sposób istotny statystycznie (nie osiągnięto mediany). Mediana czasu trwania remisji wynosi 19 miesięcy dla pacjentów otrzymujących BEN i 6 miesięcy dla pacjentów otrzymujących CLB. W ocenie bezpieczeństwa w obu grupach terapeutycznych nie stwierdzono wystąpienia niespodziewanych działań niepożądanych odnośnie charakteru ani częstości występowania. U 34% pacjentów zmniejszono dawkę BEN. Leczenie BEN przerwano u 3,9% pacjentów ze względu na wystąpienie reakcji alergicznych.

Chłoniaki nieziarnicze o powolnym przebiegu

Wskazanie do stosowania w leczeniu chłoniaków nieziarniczych o powolnym przebiegu oparte jest na wynikach dwóch niekontrolowanych badań fazy II. W kluczowym, prospektywnym, wieloośrodkowym badaniu otwartym 100 pacjentów z chłoniakami nieziarniczymi B-komórkowymi o powolnym przebiegu, opornymi na leczenie rytuksymabem, podawanym w monoterapii lub terapii skojarzonej, otrzymywało BEN jako jedyny lek. Mediana liczby wcześniejszych otrzymanych przez pacjentów cykli chemoterapii lub terapii biologicznej wynosiła 3. Mediana liczby wcześniejszych cykli zawierających rytuksymab wynosiła 2.

W ciągu 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem u pacjentów nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub wystąpiła progresja nowotworu. Dożylna dawka BEN wynosiła 120 mg/m2 w dniu 1. i 2. cyklu leczenia, w schemacie planowanym na co najmniej 6 cykli. Czas trwania leczenia zależał od odpowiedzi (zaplanowano 6 cykli). Łączny odsetek odpowiedzi oceniony przez niezależną komisję wynosił 75%, w tym 17% odpowiedzi całkowitych (remisji całkowitych oraz remisji całkowitych niepotwierdzonych ) i 58% odpowiedzi częściowych. Mediana czasu trwania remisji wynosiła 40 tygodni. BEN podawany w tej dawce i w tym schemacie był ogólnie dobrze tolerowany.

Omawiane wskazanie jest również oparte na wynikach innego, prospektywnego, wieloośrodkowego, otwartego badania z udziałem 77 pacjentów. Populacja badanych pacjentów była bardziej heterogenna i obejmowała chorych na chłoniaki nieziarnicze B-komórkowe o powolnym przebiegu i po transformacji w postaci o wyższym stopniu złośliwości, oporne na leczenie rytuksymabem, w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym. Po poprzednim leczeniu rytuksymabem u pacjentów nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub wystąpiła progresja nowotworu w ciągu 6 miesięcy albo wystąpiły działania niepożądane. Mediana liczby wcześniejszych cykli chemoterapii lub terapii biologicznej wynosiła 3. Mediana liczby wcześniejszych cykli zawierających rytuksymab wynosiła 2 .Całkowity odsetek odpowiedzi wynosił 76% z medianą czasu trwania odpowiedzi wynoszącą 5 miesięcy (29 [95% CI 22.1, 43,1] tygodni).

Szpiczak mnogi

W prospektywnym, wieloośrodkowym, randomizowanym, otwartym badaniu uczestniczyło 131 pacjentów z zaawansowaną postacią szpiczaka mnogiego (stadium II z progresją lub stadium III wg klasyfikacji Durie-Salmona). Porównano leczenie pierwszego rzutu chlorowodorkiem bendamustyny w skojarzeniu z prednizonem (BP) i leczenie za pomocą melfalanu i prednizonu (MP). Kwalifikacja do przeszczepu, jak również współchorobowość nie odgrywały roli przy włączeniu pacjentów do badania. Podawano dożylnie chlorowodorek bendamustyny w dawce 150 mg/m2 w dniu 1. i 2. cyklu leczenia, lub melfalan w dawce 15 mg/m2 w dniu 1. cyklu leczenia, każdy w skojarzeniu z prednizonem. Czas trwania leczenia zależał od odpowiedzi i wynosił średnio 6,8 cykli w grupie leczonej według schematu BP i 8,7 cykli w grupie leczonej według schematu MP.

U pacjentów leczonych według schematu BP wartość mediany czasu przeżycia bez progresji choroby jest większa niż u pacjentów otrzymujących schemat MP (15 [95% CI 12-21] w porównaniu do 12 [95% CI 10-14] miesięcy) (p= 0, 0566). Mediana czasu do niepowodzenia leczenia wynosi 14 miesięcy przy leczeniu według schematu BP i 9 miesięcy przy leczeniu według schematu MP. Czas trwania remisji wynosi 18 miesięcy przy leczeniu według schematu BP i 12 miesięcy przy leczeniu według schematu MP. Całkowity czas przeżycia nie różni się znacząco (35 miesięcy dla schematu BP i 33 miesiące dla schematu MP). Tolerancja w obu ramionach badania była zgodna ze znanymi profilami bezpieczeństwa stosowanych produktów leczniczych ze znacząco częstszą redukcją dawki w grupie leczonej według schematu BP.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Dystrybucja

Okres półtrwania w fazie eliminacji tmę, po 30 minutowym wlewie dożylnym dawki 120 mg/m2, podanej 12 osobom wynosił 28,2 minuty.

Po 30 minutowym wlewie dożylnym centralna objętość dystrybucji wynosiła 19,3 l. W warunkach stanu równowagi po podaniu wstrzyknięcia dożylnego w bolusie objętość dystrybucji wynosiła 15,8-20,5 l. Ponad 95% substancji wiązana jest z białkami osocza (głównie albuminami).

Metabolizm

Główną drogą metabolizmu bendamustyny jest hydroliza do monohydroksy- i dihydroksybendamustyny.

W metabolizmie wątrobowym z udziałem izoenzymu 1A2 cytochromu P450 (CYP) powstają Ndemetylobendamustyna i gamma-hydroksybendamustyna. Kolejną główną drogą metabolizmu bendamustyny jest sprzęganie z glutationem.

W badaniach in vitro bendamustyna nie hamuje CYP 1A4, CYP 2C9/10, CYP 2D6, CYP 2E1 i CYP 3A4. Eliminacja.

Średni klirens całkowity po podaniu 12 osobom 30 minutowego wlewu dożylnego w dawce120 mg/m2 powierzchni ciała wynosił 639,4ml/minutę. Około 20% podanej dawki wykrywano w moczu w ciągu 24 godzin. Metabolity uporządkowano pod względem ich ilości wydalanej z moczem w następującej kolejności: monohydroksybendamustyna > bendamustyna> dihydroksybendmaustyna > metabolit będący produktem utleniania > N-demetylobendamustyna. Eliminacji z żółcią podlegają głównie metabolity

0    charakterze polarnym.

Niewydolność wątroby

U pacjentów z 30-70% zajęciem wątroby przez proces nowotworowy i z łagodną postacią niewydolności wątroby (stężenie bilirubiny w surowicy < 1,2 mg/dl) parametry farmakokinetyczne nie uległy zmianie. Nie stwierdzono istotnych różnic odnośnie parametrów Cmax, W, AUC, tmę,, objętości dystrybucji i klirensu w stosunku do pacjentów z prawidłową czynnością wątroby i nerek. AUC oraz całkowity klirens bendamustyny wykazuje odwrotną zależność w stosunku do stężenia bilirubiny w surowicy.

Niewydolność nerek

U pacjentów z klirensem kreatyniny > 10 ml/min, w tym pacjentów dializowanych, nie stwierdzono znaczących różnic odnośnie parametrów Cmax, W, AUC, E/2p, objętości dystrybucji i klirensu w stosunku do pacjentów z prawidłową czynnością wątroby i nerek.

Osoby w podeszłym wieku

W badaniach farmakokinetycznych brali udział pacjenci w wieku do 84 lat. Podeszły wiek nie wpływa na farmakokinetykę bendamustyny.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Działania niepożądane, których nie obserwowano w badaniach klinicznych, a które występowały u zwierząt po narażeniu podobnym do występującego w warunkach klinicznych i które mogą mieć znaczenie w praktyce klinicznej, były następujące:

W badaniach histologicznych na psach stwierdzono makroskopowo widoczne przekrwienie błony śluzowej

1    krwotoki w przewodzie pokarmowym. Badania mikroskopowe wykazały rozległe zmiany w tkance limfatycznej, wskazujące na immunosupresję oraz zmiany cewkowe w obrębie nerek i jąder, jak również zmiany atroficzne i martwicze w nabłonku gruczołu krokowego.

W badaniach na zwierzętach stwierdzono, że bendamustyna wykazuje działanie embriotoksyczne i teratogenne.

Bendamustyna indukuje aberracje chromosomowe i wywiera działanie mutagenne in vivo oraz in vitro. Badania długoterminowe na samicach myszy wykazały działanie rakotwórcze bendamustyny.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Mannitol.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

3 lata dla produktu przechowywanego w opakowaniu zamkniętym.

Proszek powinien być rozpuszczony natychmiast po otworzeniu fiolki.

Uzyskany koncentrat powinien być natychmiast rozcieńczony 0,9% roztworem chlorku sodu.

Roztwór do infuzji

Po rozpuszczeniu i rozcieńczeniu trwałość chemiczna i fizyczna zachowana była przez 3,5 godziny w temperaturze 25°C i względnej wilgotności powietrza 60% lub przez 1 dzień w temperaturze 2°C do 8°C w workach polietylenowych.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia roztwór powinien być wykorzystany natychmiast. Jeśli produkt nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania przed podaniem produktu leczniczego odpowiada użytkownik, a produkt nie powinien być zwykle przechowywany dłużej niż 24 godziny w temperaturze 2°C - 8°C, o ile rozpuszczenie i rozcieńczanie miało miejsce w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Produkt leczniczy w zamkniętym opakowaniu zewnętrznym nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozpuszczeniu lub rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolki ze szkła bursztynowego typu I o pojemności 20 ml, z korkiem z gumy bromobutylowej i wieczkiem typu .flip-off w tekturowym pudełku.

Fiolki ze szkła bursztynowego typu I o pojemności 50 ml, z korkiem z gumy bromobutylowej i wieczkiem typu flip-off w tekturowym pudełku.

Fiolki o pojemności 20 ml zawierają 25 mg chlorowodorku bendamustyny i dostępne są w opakowaniach po 1, 5, 10 i 20 fiolek.

Fiolki o pojemności 50 ml zawierają 100 mg bendamustyny chlorowodorku i dostępne są w opakowaniach po 1 i 5 fiolek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Podczas przygotowywania produktu leczniczego Lynetoril należy unikać wdychania, kontaktu ze skórą i błonami śluzowymi (nosić rękawiczki i odzież ochronną!). Zanieczyszczone części ciała należy dokładnie umyć wodą z mydłem, oczy należy przemyć roztworem soli fizjologicznej. W miarę możliwości zaleca się pracę na specjalnie zabezpieczonym blacie (pod nawiewem laminarnym) z nieprzepuszczalną dla płynów jednorazową folią absorbcyjną. Personel w ciąży nie powinien być dopuszczony do kontaktu z cytostatykami.

Proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji należy rozpuścić w wodzie do wstrzykiwań, rozcieńczyć roztworem chlorku sodu do wstrzykiwań w stężeniu 9 mg/ml (0,9%), a następnie podać we wlewie dożylnym. Należy zastosować techniki aseptyczne.

1.    Rozpuszczenie

Zawartość każdej fiolki produktu leczniczego Lynetoril, zawierającej 25 mg bendamustyny chlorowodorku, należy rozpuścić w 10 ml wody do wstrzykiwań przez wstrząsanie.

Zawartość każdej fiolki produktu leczniczego Lynetoril, zawierającej 100 mg bendamustyny chlorowodorku, należy rozpuścić w 40 ml wody do wstrzykiwań przez wstrząsanie.

Rozpuszczony koncentrat zawiera 2,5 mg chlorowodorku bendamustyny w 1 ml i ma postać klarownego, bezbarwnego roztworu.

2.    Rozcieńczenie

Bezpośrednio po uzyskaniu klarownego roztworu (zazwyczaj po 5 - 10 minutach) należy rozcieńczyć całkowitą zalecaną dawkę produktu leczniczego Lynetoril 0,9% roztworem NaCl do uzyskania ostatecznej objętości około 500 ml.

Produkt leczniczy Lynetoril powinien być rozcieńczany 0,9% roztworem NaCl, a nie jakimkolwiek innym roztworem do wstrzykiwań.

3.    Podanie

Roztwór należy podawać we wlewie dożylnym przez 30 - 60 minut.

Fiolki przeznaczone są do użytku jednorazowego.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU

Chiesi Pharmaceuticals GmbH Gonzagagasse 16/16 1010 Wiedeń Austria

8. NUMER POZWOLENIANA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

21895

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 02.06.2014

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

07.05.2015

12

Lynetoril