Imeds.pl

Macrogol Sandoz 13,125 G + 0,3507 G + 0,1785 G + 0,0466 G

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Macrogol Sandoz

13,125 g + 0,3507 g + 0,1785 g + 0,0466 g Proszek do sporządzania roztworu doustnego

Macrogolum + Natrii chloridum + Natrii hydrogenocarbonas + Kalii chloridum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Macrogol Sandoz ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 14 dniach należy skontaktować się z lekarzem.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Macrogol Sandoz i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Macrogol Sandoz

3.    Jak stosować lek Macrogol Sandoz

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Macrogol Sandoz

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK MACROGOL SANDOZ I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Macrogol Sandoz jest lekiem przeczyszczającym, stosowanym w leczeniu długotrwałego zaparcia. Nie zaleca się stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Macrogol 3350 powoduje rozluźnienie i łatwiejsze przechodzenie stolca, przynosząc ulgę w zaparciach. Elektrolity (sole) pomagają w utrzymaniu prawidłowego stężenia sodu, potasu i wody w organizmie podczas leczenia zaparcia.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU OCTRIN Kiedy nie stosować leku Macrogol Sandoz

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na makrogol 3350, sodu chlorek, sodu wodorowęglan, potasu chlorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku Macrogol Sandoz;

-    jeśli u pacjenta występuje perforacja ścian jelita;

-    jeśli u pacjenta występuje niedrożność jelit;

-    jeśli u pacj enta występuj e ciężkie zapalenie j elita grubego takie j ak wrzodziej ące zapalenie j elita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna lub toksyczne rozszerzenie okrężnicy.

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji odnosi się do pacjenta, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty po poradę.

Stosowanie innych leków

Lek Macrogol Sandoz może zmniejszać skuteczność działania niektórych leków przyjmowanych jednocześnie np. leków przeciwpadaczkowych.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane sa bez recepty.

Stosowanie leku Macrogol Sandoz z jedzeniem i piciem

Lek Macrogol Sandoz można przyjmować o dowolnej porze, z jedzeniem i piciem albo bez.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Macrogol Sandoz.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Macrogol Sandoz nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Macrogol Sandoz

Jedna saszetka leku Macrogol Sandoz zawiera 0,63 mmol (25 mg) potasu. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z niedoczynnością nerek, jeśli przyjmują więcej niż jedną saszetkę na dobę lub u pacjentów kontrolujących zawartość potasu w diecie.

Jedna saszetka leku Macrogol Sandoz zawiera 8,1 mmol (187 mg) sodu. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Aromat pomarańczowy zawarty w leku Macrogol Sandoz zawiera glukozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

Aromat pomarańczowy i cytrynowo-limonkowy zawiera dwutlenek siarki (E220), który rzadko może wywoływać ciężkie reakcje nadwrażliwości (alergiczne) oraz skurcz oskrzeli (nagła duszność lub świszczący oddech).

3. JAK STOSOWAĆ LEK MACROGOL SANDOZ

Dorośli, dzieci (w wieku 12 lat i powyżej) oraz pacjenci w podeszłym wieku

Zazwyczaj stosowana dawka to jedna saszetka przyjmowana raz do trzech razy na dobę.

Sposób przygotowania leku

Otworzyć saszetkę i przesypać zawartość do szklanki. Wlać do szklanki 125 ml lub ćwierć kwarty angielskiej wody. Dokładnie wymieszać aż do rozpuszczenia proszku i wypić.

Czas trwania leczenia

Leczenie zaparcia trwa na ogół nie dłużej niż 2 tygodnie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Macrogol Sandoz

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku może spowodować silny ból i obrzęk brzucha (żołądka) lub wymioty (nudności) lub biegunkę. Jeśli wystąpią takie objawy, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Macrogol Sandoz

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, należy ją przyjąć jak najszybciej po przypomnieniu sobie, a następnie kontynuować przyjmowanie leku zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Macrogol Sandoz

Aby uzyskać największą korzyść ze stosowania leku Macrogol Sandoz, zawsze należy dokończyć cykl leczenia zgodnie ze wskazaniami zawartymi w ulotce. Pozwoli to upewnić się, że zaparcie ustąpiło; w przeciwnym wypadku objawy mogą się utrzymywać.

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku nasilenia objawów lub braku poprawy po 14 dniach leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Macrogol Sandoz może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi jakiekolwiek z poniższych działań niepożądanych należy przerwać stosowanie leku Macrogol Sandoz i natychmiast skontaktować się z lekarzem:

-    objawy alergii, takie jak wysypka, swędzenie, duszności lub trudności w oddychaniu;

-    objawy zaburzenia poziomu płynów lub stężenia elektrolitów (stężenia soli), takie jak obrzęk (głównie kostek), osłabienie, narastające zmęczenie lub zwiększone pragnienie z towarzyszącym bólem głowy.

Ponadto mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

-    ból brzucha (żołądka);

-    łagodna biegunka (na początku stosowania leku Macrogol Sandoz, zwykle ustępuje po zmniejszeniu ilości przyjmowanych saszetek);

-    nudności (mdłości);

-    wymioty;

-    obrzęk brzucha (uczucie pełności);

-    burczenie w brzuchu;

-    wzdęcia z oddawaniem wiatrów (gazy);

-    bolesność odbytu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK MACROGOL SANDOZ

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Macrogol Sandoz, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i saszetce. Termin ważności oznacza ostatni dzień miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

Nie stosować leku Macrogol Sandoz w przypadku widocznego uszkodzenia saszetki.

Odtworzony roztwór leku Macrogol Sandoz może być przykryty i przechowywany w lodówce (w temperaturze 2°C do 8°C) i powinien zostać wykorzystany w ciągu dwudziestu czterech godzin. Po dwudziestu czterech godzinach niewykorzystany roztwór należy usunąć.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Macrogol Sandoz

Substancjami czynnymi leku są:

Każda saszetka zawiera:

Makrogol 3350    13,125    g;

Sodu chlorek    0,3507    g;

Sodu wodorowęglan 0,1785 g; Potasu chlorek    0,0466    g.

Ponadto lek zawiera krzemionkę koloidalną bezwodną, sacharynę sodową, aromat pomarańczowy (aromat pomarańczowy zawiera: naturalne substancje aromatyzujące, glukozę, maltodekstrynę, gumę arabską, alfa-tokoferol, siarki dwutlenek) oraz aromat cytrynowo-limonkowy (aromat cytrynowo-limonkowy zawiera: naturalne substancje oraz ekstrakty aromatyzujące, substancje aromatyzujące identyczne z naturalnymi, maltodekstrynę, gumę arabską, kwas cytrynowy, siarki dwutlenek).

Jak wygląda lek Macrogol Sandoz i co zawiera opakowanie

Macrogol Sandoz jest białym proszkiem.

Każda saszetka zawiera 13,8 g proszku i jest pakowana w pudełka tekturowe po 10, 20 saszetek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Klocke Pharma Service GmbH Max-Becker-Strasse 6 76356 Weingarten Niemcy

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

Hermes Pharma Ges.m.b.H. Allgau 36 9400 Wolfsberg Austria

Data zatwierdzenia ulotki: sierpień 2012

4 UK/H/4219/01/IB/05/G