Imeds.pl

Magne B6 (10 Mg Mg2+ + 1 Mg)/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

MAGNE B6

(10 mg jonów magnezu + 1 mg pirydoksyny chlorowodorku)/ml, roztwór doustny

Magnesii lactas dihydricus + Magnesii pidolas + Pyridoxini hydrochloridu

Należy uważnie zapoznać z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Magne B6 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Magne B6

3.    Jak stosować lek Magne B6

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Magne B6

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Magne B6 i w jakim celu się go stosuje

Lek Magne B6 w postaci roztworu doustnego, zawiera jony magnezowe oraz chlorowodorek pirydoksyny (witaminę B6). Lek uzupełnia niedobory magnezu i/lub witaminy B6 w organizmie. Magnez jest kationem niezbędnym do prawidłowego przebiegu wielu biochemicznych procesów w ustroju. Jego biologiczna rola polega na aktywacji szeregu enzymów. Magnez odgrywa istotną rolę w procesie skurczu mięśnia sercowego, wpływa na stan pobudliwości nerwowo-mięśniowej. Magnez wchłania się tylko częściowo z przewodu pokarmowego, głównie w jelicie cienkim, przy czym wielkość wchłaniania magnezu zależy od jego zawartości w pokarmach. Niedobór magnezu może powodować zaburzenia w układzie mięśniowym i ośrodkowym układzie nerwowym.

Witamina B6 zwiększa wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego o 20-40%.

Występowanie poniżej wymienionych objawów może wskazywać na niedobór magnezu:

-nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny lęk, niepokój, przejściowe uczucie zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu w niewielkim nasileniu;

-objawy lęku, takie jak kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń serca); -kurcze mięśni, mrowienie, drganie powiek.

Uzupełnienie magnezu może złagodzić powyższe objawy.

W przypadku braku poprawy po miesiącu stosowania leku Magne B6, kontynuowanie leczenia nie jest zalecane.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Magne B6 Kiedy nie stosować leku Magne B6

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyninymniejszy niż 30 ml/min.)

-    jednoczesne stosowanie lewodopy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek ze względu na ryzyko wystąpienia wysokiego stężenia magnezu we krwi.

Długotrwałe stosowanie pirydoksyny (kilka miesięcy, a nawet lat) może spowodować aksonalną neuropatię czuciową. Objawy obejmują: drętwienie i zaburzenia poczucia pozycji, wibracje w dystalnych częściach kończyn, a także stopniowo postępującą ataksję sensoryczną (zaburzenia koordynacji). W większości przypadków objawy ustępują po zaprzestaniu stosowania pirydoksyny.

Dzieci i młodzież

Postać leku nie jest odpowiednia dla niemowląt ważących mniej niż 10 kg (poniżej 1 roku życia).

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się o poradę do lekarza lub farmaceuty.

Inne leki i Magne B6

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy unikać jednoczesnego stosowania produktów zawierających fosforany lub sole wapniowe, ponieważ związki te hamują wchłanianie magnezu z jelita cienkiego.

W przypadku jednoczesnego doustnego stosowania antybiotyku z grupy tetracyklin i leku Magne B6 należy zachować 3 godzinny odstęp między ich przyjmowaniem.

Leku Magne B6 nie należy stosować podczas leczenia lewodopą, gdyż pirydoksyna osłabia jej działanie.

Magne B6 z jedzeniem i piciem

Lek Magne B6 należy przyjmować podczas posiłku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Ciąża

Lek może być stosowany w ciąży wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Kliniczne doświadczenia nie ujawniły szkodliwego działania magnezu.

Karmienie piersią

Decyzję o stosowaniu Magne B6 w czasie karmienia piersią i ustalenie dawki podejmuje lekarz. Magne B6 może być stosowany w czasie karmienia piersią, przy zachowaniu terapeutycznych dawek; zaleca się aby kobiety karmiące piersią stosowały witaminę B6 w dawce 20 mg na dobę.

Płodność

Badania nad witaminą B6 wykazują wpływ na płodność mężczyzn. Jednakże taki efekt obserwuje się tylko przy bardzo wysokich dawkach. Bezpieczeństwo Magne B6 jest bardzo wysokie ze względu na niską zawartość witaminy B6.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek zawiera związki siarczynowe

Mogą one rzadko powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli

3.    Jak stosować lek Magne B6

Dorośli:

3 do 4 ampułek na dobę, podczas posiłków.

Dzieci i niemowlęta ważące 10 kg lub więcej (około 1 roku życia lub starsze):

1 do 4 ampułek na dobę w 2 lub 3 dawkach, podczas posiłku

Instrukcja dotycząca użytkowania leku:

Trzymając ampułkę pionowo należy odłamać górny koniec ampułki (oba końce są identyczne). Następnie należy przekręcić ampułkę o 180° i po odłamaniu drugiego końca ampułki jej zawartość wylać do szklanki z niewielką ilością wody.

Rozcieńczyć zawartość ampułki w % szklanki wody.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Magne B6

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przedawkowanie magnezu stosowanego doustnie nie powoduje reakcji toksycznych u pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

U pacjentów z niewydolnością nerek może wystąpić zatrucie magnezem.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Magne B6

W przypadku pominięcia jednej dawki leku należy przyjąć ją najszybciej jak jest to możliwe, z wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora kolejnej dawki. Nie należy przyjmować dwóch dawek leku jednocześnie lub w krótkim odstępie czasu.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Magne B6 może powodować działania niepożądane.

Czasami może wystąpić biegunka i bóle brzucha lub zaczerwienienie skóry.

Mogą wystąpić też reakcji uczuleniowe, w tym reakcje anafilaktyczne (ciężkie reakcje alergiczne powodujące trudności w oddychaniu lub zawroty głowy pojawiające się w krótkim czasie od kontaktu z alergenem) i skurcz oskrzeli.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5.    Jak przechowywać lek Magne B6

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić przed światłem.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Co zawiera lek Magne B6

100 mg (4,12 mmol) 10 mg


-    1 ampułka 10 ml zawiera jako substancje czynne: jony magnezu (w postaci magnezu mleczanu dwuwodnego i magnezu pidolanu)

pirydoksyny chlorowodorek ( witamina B6)

-    substancje pomocnicze to:

pirosiarczyn sodu, sacharyna sodowa, karmel wiśniowy, woda oczyszczona

Dostępne opakowanie

10 ampułek po 10 ml.

Podmiot odpowiedzialny

Sanofi-Aventis OTC 1-13 boulevard Romain Rolland 75 014 Paryż Francja

Wytwórca

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE Place Lucien Auvert 77020 Melun Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Sanofi- Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki: czerwiec 2013

4