+ iMeds.pl

Magne b6 (10 mg Mg2+ + 1 mg)/mlUlotka Magne b6

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

MAGNE B6

(10 mg jonów magnezu + 1 mg pirydoksyny chlorowodorku)/ml, roztwór doustny

Magnesii lactas dihydricus + Magnesii pidolas + Pyridoxini hydrochloridu

Należy uważnie zapoznać z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Magne B6 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Magne B6

3.    Jak stosować lek Magne B6

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Magne B6

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Magne B6 i w jakim celu się go stosuje

Lek Magne B6 w postaci roztworu doustnego, zawiera jony magnezowe oraz chlorowodorek pirydoksyny (witaminę B6). Lek uzupełnia niedobory magnezu i/lub witaminy B6 w organizmie. Magnez jest kationem niezbędnym do prawidłowego przebiegu wielu biochemicznych procesów w ustroju. Jego biologiczna rola polega na aktywacji szeregu enzymów. Magnez odgrywa istotną rolę w procesie skurczu mięśnia sercowego, wpływa na stan pobudliwości nerwowo-mięśniowej. Magnez wchłania się tylko częściowo z przewodu pokarmowego, głównie w jelicie cienkim, przy czym wielkość wchłaniania magnezu zależy od jego zawartości w pokarmach. Niedobór magnezu może powodować zaburzenia w układzie mięśniowym i ośrodkowym układzie nerwowym.

Witamina B6 zwiększa wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego o 20-40%.

Występowanie poniżej wymienionych objawów może wskazywać na niedobór magnezu:

-nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny lęk, niepokój, przejściowe uczucie zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu w niewielkim nasileniu;

-objawy lęku, takie jak kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń serca); -kurcze mięśni, mrowienie, drganie powiek.

Uzupełnienie magnezu może złagodzić powyższe objawy.

W przypadku braku poprawy po miesiącu stosowania leku Magne B6, kontynuowanie leczenia nie jest zalecane.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Magne B6 Kiedy nie stosować leku Magne B6

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyninymniejszy niż 30 ml/min.)

-    jednoczesne stosowanie lewodopy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek ze względu na ryzyko wystąpienia wysokiego stężenia magnezu we krwi.

Długotrwałe stosowanie pirydoksyny (kilka miesięcy, a nawet lat) może spowodować aksonalną neuropatię czuciową. Objawy obejmują: drętwienie i zaburzenia poczucia pozycji, wibracje w dystalnych częściach kończyn, a także stopniowo postępującą ataksję sensoryczną (zaburzenia koordynacji). W większości przypadków objawy ustępują po zaprzestaniu stosowania pirydoksyny.

Dzieci i młodzież

Postać leku nie jest odpowiednia dla niemowląt ważących mniej niż 10 kg (poniżej 1 roku życia).

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się o poradę do lekarza lub farmaceuty.

Inne leki i Magne B6

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy unikać jednoczesnego stosowania produktów zawierających fosforany lub sole wapniowe, ponieważ związki te hamują wchłanianie magnezu z jelita cienkiego.

W przypadku jednoczesnego doustnego stosowania antybiotyku z grupy tetracyklin i leku Magne B6 należy zachować 3 godzinny odstęp między ich przyjmowaniem.

Leku Magne B6 nie należy stosować podczas leczenia lewodopą, gdyż pirydoksyna osłabia jej działanie.

Magne B6 z jedzeniem i piciem

Lek Magne B6 należy przyjmować podczas posiłku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Ciąża

Lek może być stosowany w ciąży wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Kliniczne doświadczenia nie ujawniły szkodliwego działania magnezu.

Karmienie piersią

Decyzję o stosowaniu Magne B6 w czasie karmienia piersią i ustalenie dawki podejmuje lekarz. Magne B6 może być stosowany w czasie karmienia piersią, przy zachowaniu terapeutycznych dawek; zaleca się aby kobiety karmiące piersią stosowały witaminę B6 w dawce 20 mg na dobę.

Płodność

Badania nad witaminą B6 wykazują wpływ na płodność mężczyzn. Jednakże taki efekt obserwuje się tylko przy bardzo wysokich dawkach. Bezpieczeństwo Magne B6 jest bardzo wysokie ze względu na niską zawartość witaminy B6.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek zawiera związki siarczynowe

Mogą one rzadko powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli

3.    Jak stosować lek Magne B6

Dorośli:

3 do 4 ampułek na dobę, podczas posiłków.

Dzieci i niemowlęta ważące 10 kg lub więcej (około 1 roku życia lub starsze):

1 do 4 ampułek na dobę w 2 lub 3 dawkach, podczas posiłku

Instrukcja dotycząca użytkowania leku:

Trzymając ampułkę pionowo należy odłamać górny koniec ampułki (oba końce są identyczne). Następnie należy przekręcić ampułkę o 180° i po odłamaniu drugiego końca ampułki jej zawartość wylać do szklanki z niewielką ilością wody.

Rozcieńczyć zawartość ampułki w % szklanki wody.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Magne B6

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przedawkowanie magnezu stosowanego doustnie nie powoduje reakcji toksycznych u pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

U pacjentów z niewydolnością nerek może wystąpić zatrucie magnezem.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Magne B6

W przypadku pominięcia jednej dawki leku należy przyjąć ją najszybciej jak jest to możliwe, z wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora kolejnej dawki. Nie należy przyjmować dwóch dawek leku jednocześnie lub w krótkim odstępie czasu.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Magne B6 może powodować działania niepożądane.

Czasami może wystąpić biegunka i bóle brzucha lub zaczerwienienie skóry.

Mogą wystąpić też reakcji uczuleniowe, w tym reakcje anafilaktyczne (ciężkie reakcje alergiczne powodujące trudności w oddychaniu lub zawroty głowy pojawiające się w krótkim czasie od kontaktu z alergenem) i skurcz oskrzeli.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5.    Jak przechowywać lek Magne B6

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić przed światłem.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Co zawiera lek Magne B6

100 mg (4,12 mmol) 10 mg


-    1 ampułka 10 ml zawiera jako substancje czynne: jony magnezu (w postaci magnezu mleczanu dwuwodnego i magnezu pidolanu)

pirydoksyny chlorowodorek ( witamina Bó)

-    substancje pomocnicze to:

pirosiarczyn sodu, sacharyna sodowa, karmel wiśniowy, woda oczyszczona

Dostępne opakowanie

10 ampułek po 10 ml.

Podmiot odpowiedzialny

Sanofi-Aventis OTC 1-13 boulevard Romain Rolland 75 014 Paryż Francja

Wytwórca

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE Place Lucien Auvert 77020 Melun Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Sanofi- Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki: czerwiec 2013

4

Magne B6

Charakterystyka Magne b6

Charakterystyka Produktu Leczniczego

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

MAGNE B6

(10 mg jonów magnezu + 1 mg pirydoksyny chlorowodorku)/ml roztwór doustny

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 ml roztworu zawiera 10 mg jonów magnezu w postaci magnezu mleczanu dwuwodnego (Magnesu lactas dihydricus) i magnezu pidolanu (Magnesu pidolas) oraz 1 mg pirydoksyny chlorowodorku (Pyridoxini hydrochloridum)

1 ampułka 10 ml zawiera 100 mg jonów magnezu (4,12 mmol) oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku

Substancja pomocnicza: pirosiarczyn sodu 15 mg Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór doustny

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    wskazania do stosowania

Występowanie poniżej wymienionych objawów może wskazywać na niedobór magnezu:

-nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny lęk, niepokój, przejściowe uczucie zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu w niewielkim nasileniu;

-objawy lęku, takie jak kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń serca);

-kurcze mięsni, mrowienie, drganie powiek.

Uzupełnienie magnezu może złagodzić powyższe objawy.

W przypadku braku poprawy po miesiącu stosowania produktu leczniczego Magne B6, kontynuowanie leczenia nie jest zalecane.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Rozcieńczyć zawartość ampułki w U szklanki wody.

Dorośli:

3 - 4 ampułki na dobę w 2 lub 3 dawkach podzielonych, podczas posiłków.

Dzieci i niemowlęta o wadze 10 kg lub więcej (około 1 roku życia):

10 do 30 mg/kg m.c./dobę (0.4 do 1.2 mmol/kg m.c./dobę) tzn. 1 do 4 ampułek na dobę w 2 lub 3 dawkach podzielonych podczas posiłków.

Zazwyczaj kuracja trwa 1 miesiąc.

4.3    Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

-    Ciężka niewydolność nerek ( z klirensem kreatyniny poniżej 30 ml/min.)

-    Jednoczesne stosowanie lewodopy (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku skojarzonego niedoboru magnezu i wapnia, w pierwszej kolejności należy wyrównać niedobór magnezu.

W przypadku ciężkiego niedoboru magnezu i zaburzeń wchłaniania, leczenie należy rozpocząć od dożylnego podawania magnezu.

Produkt leczniczy Magne B6 zawiera związki siarczynowe, które mogą powodować lub nasilać reakcje typu anafilaktycznego (uczuleniowe).

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek ze względu na ryzyko wystąpienia wysokiego stężenia magnezu we krwi.

Długotrwałe stosowanie pirydoksyny (kilka miesięcy, a nawet lat) może spowodować aksonalną neuropatię czuciową. Objawy obejmują: drętwienie i zaburzenia poczucia pozycji, wibracje w dystalnych częściach kończyn, a także stopniowo postępującą ataksję sensoryczną (zaburzenia koordynacji). W większości przypadków objawy ustępuj ą po zaprzestaniu stosowania pirydoksyny.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Produktu leczniczego Magne B6 nie należy podawać z następującymi lekami:

-    lewodopa (stosowana bez inhibitora obwodowej dopadekarboksylazy), gdyż pirydoksyna osłabia jej działanie.

-    fosforany lub sole wapnia,

Substancje te hamują wchłanianie magnezu w jelitach;

-    doustne tetracykliny,

Dawki doustnej tetracykliny i magnezu powinny być podawane w odstępie co najmniej 3 godzin, ponieważ magnez zmniejsza wchłanianie tetracyklin w przewodzie pokarmowym.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę lub laktację

Ciąża

Kliniczne doświadczenia i stosowanie produktu leczniczego Magne B6 u wystarczająco dużej liczby ciężarnych kobiet nie ujawniły toksycznego i teratogennego działania magnezu.

Produkt można stosować u ciężarnych kobiet tylko w przypadku zdecydowanej konieczności. Karmienie piersią:

Każdy ze składników, zarówno magnez jak i witamina B6, może być stosowany w czasie karmieniem piersią.

Odpowiednia dawka magnezu to 30 mg na dobę dla niemowląt w wieku od 0 do 6 miesięcy i 75 mg na dobę dla niemowląt w wieku od 7 do 12 miesięcy.

Magnez, który znajduje się w mleku karmiących kobiet, waha się w szerokim zakresie (od 15 do 64 mg/l) z medianą wartości 31 mg/l i 75% średnich wartości stężeń odnotowanych poniżej 35 mg/l.

Uważa się, cytując niektórych autorów, że odpowiednia dawka pirydoksyny dla niemowląt to 0,1 mg na dobę.

U dobrze odżywionych kobiet otrzymujących od 2,5 do 20 mg pirydoksyny przez 3 kolejne dni wykazano, iż jej poziom w mleku był w zakresie od 123 do 314 ng/ml. Zaleca się, aby kobiety karmiące piersią stosowały pirydoksynę w dawce maksymalnie 20 mg na dobę.

Przegląd dostępnych danych dotyczących stosowania magnezu i pirydoksyny w dawkach terapeutycznych u kobiet karmiących nie wykazał żadnych powodów do obaw dotyczących bezpieczeństwa.

Dodatkowa ilość magnezu obecna w mleku matki leczonej zwykle stosowanymi dawkami magnezu i pirydoksyny nie jest znacząca.

Płodność

Badania nad witaminą B6 wykazują tylko obwodową neurotoksyczność i wpływ na płodność mężczyzn. Jednakże taki efekt obserwuje się tylko przy bardzo wysokich dawkach. Bezpieczeństwo Magne B6 jest bardzo wysokie ze względu na niską zawartość witaminy B6.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Magne B6 nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane występuj ą rzadko. Czasami może wystąpić biegunka i bóle brzucha lub zaczerwienienie skóry.

Produkt leczniczy Magne B6 zawiera pirosiarczyn sodu (E223) co może spowodować ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych, reakcji anafilaktycznych i skurczu oskrzeli.

4.9    Przedawkowanie

Przedawkowanie magnezu stosowanego doustnie nie powoduje reakcji toksycznych u pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

U pacjentów z niewydolnością nerek może wystąpić zatrucie magnezem.

Działanie toksyczne zależy od stężenia magnezu we krwi i może wywołać następujące objawy:

-zmniejszenie ciśnienia krwi,

-nudności, wymioty,

-depresja ośrodkowego układu nerwowego, upośledzenie odruchów,

-zaburzenia elektrokardiogramu,

-początkowa depresja ośrodka oddechowego, śpiączka, zatrzymanie akcji serca, porażenie układu oddechowego,

-zespół bezmoczu.

Postępowanie obejmuje: nawodnienie pacjenta i przeprowadzenie diurezy forsowanej.

U pacjentów z niewydolnością nerek należy przeprowadzić hemodializę albo dializę otrzewnową.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: związki mineralne; preparaty magnezu; kod ATC: A 12 CC 06

Magnez jest głównie kationem wewnątrzkomórkowym; obniża pobudliwość komórek nerwowych i przekaźnictwo nerwowo-mięśniowe. Uczestniczy w wielu reakcjach enzymatycznych. Magnez odgrywa istotną rolę w procesie skurczu mięśnia sercowego, wpływa na stan pobudliwości nerwowo-mięśniowej. Magnez wchłania się tylko częściowo z przewodu pokarmowego, głównie w jelicie cienkim, przy czym wielkość wchłaniania magnezu zależy od jego zawartości w pokarmach.

Niedobór magnezu może powodować zaburzenia w układzie mięśniowym i ośrodkowym układzie nerwowym.

Witamina B6 zwiększa wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego o 20-40%, ułatwia transport do komórek organizmu i utrzymuje jego wewnątrzkomórkowe zapasy na optymalnym poziomie. Synergiczne działanie obu składników produktu leczniczego Magne B6 ułatwia leczenie umiarkowanych niedoborów magnezu.

Magnez jest również elementem budulcowym. Połowa zapasów magnezu w organizmie znajduje się w kościach.

Stężenie magnezu we krwi:

od 12 do 17 mg/l (1 do 1,4 mEq/l lub 0,5 do 0,7 mmola/l) świadczy o umiarkowanym niedoborze magnezu;

niższe niż 12 mg/l (1 mEq/l lub 0,5 mmola/l) świadczy o ciężkim niedoborze magnezu.

Niedobór magnezu może być:

•    pierwotny, spowodowany:

-    wrodzonymi zaburzeniami metabolicznymi (przewlekła wrodzona hipomagnezemia);

•    wtórny, spowodowany:

-    niewystarczającą podażą (ciężkie niedożywienie, alkoholizm, odżywianie pozajelitowe),

-    zaburzeniami wchłaniania żołądkowo-jelitowego (przewlekła biegunka, przetoka żołądkowo-jelitowa, niedoczynność przytarczyc),

-    nadmierną utratą magnezu przez nerki (choroby kanalików nerkowych, dużego stopnia poliuria, nadużywanie leków moczopędnych, przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek, pierwotny hiperaldosteronizm oraz leczenie cisplatyną).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie soli magnezu z przewodu pokarmowego po doustnym podaniu odbywa się na zasadzie biernego transportu i dlatego rozpuszczalność soli ma podstawowe znaczenie. Żołądkowo-jelitowe wchłanianie soli magnezu nie przekracza 50%. Sole magnezu są głównie wydalane z moczem.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Znaczenie magnezu i witaminy B6 dla ludzi jest bardzo dobrze udokumentowane. Te dwie substancje i ich połączenie jest stosowane i dobrze tolerowane od wielu lat.

Badania nad witaminą B6 wykazują tylko obwodową neurotoksyczność i wpływ na płodność mężczyzn. Jednakże taki efekt obserwuje się tylko przy bardzo wysokich dawkach. Bezpieczeństwo Magne B6 jest bardzo wysokie ze względu na niską zawartość witaminy B6.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Pirosiarczyn sodu Sacharyna sodowa Karmel wiśniowy Woda oczyszczona.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres trwałości

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

10    ampułek szklanych po 10 ml w tekturowym pudełku.

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Trzymając ampułkę pionowo należy odłamać górny koniec ampułki (oba końce są identyczne).

Następnie należy przekręcić ampułkę o 180° i po odłamaniu drugiego końca ampułki jej zawartość wylać do szklanki z niewielką ilością wody.

Usuwanie pozostałości: Brak specjalnych zaleceń.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sanofi-Aventis OTC

1-13, boulevard Romain Rolland

75014 Paryż

Francja

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/6836

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

3 października1996 r./8 listopada 2001 r./3 października 2006 r./

11    października 2007 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Magne B6