+ iMeds.pl

Magnegita 500 mikromoli/mlUlotka Magnegita

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Magnegita, 500 mikromol/ml, roztwór do wstrzykiwań

Dimeglumini gadopentetas

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem produktu.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Ten produkt został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest produkt Magnegita i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem produktu Magnegita

3.    Jak stosować produkt Magnegita

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać produkt Magnegita

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST PRODUKT MAGNEGITA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Produkt Magnegita zawiera dimegluminy gadopentetonian, środek, który wzmacnia kontrastowanie. Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Produkt Magnegita jest stosowany w czasie badania zwanego obrazowaniem metodą rezonansu magnetycznego (Magnetic Resonance Imaging, MRI).

Produkt Magnegita stosowany jest podczas badania MRI czaszki (głowy), kręgosłupa i całego ciała, w tym okolicy głowy i szyi, klatki piersiowej - w tym serca i piersi u kobiet, brzucha - w tym trzustki i wątroby, nerek, miednicy, w tym gruczołu krokowego, pęcherza moczowego i macicy, mięśni i kości.

Produkt może być stosowany do uwidocznienia, wykrycia i charakteryzacji różnego rodzaju guzów (nowotworów) lub zmian chorobowych w obrębie głowy, kręgosłupa i różnych części ciała.

Dodatkowo możliwe jest uwidocznienie wszystkich naczyń krwionośnych (z wyjątkiem tętnic serca), zwłaszcza w celu przeprowadzenia diagnostyki zwężenia i niedrożności naczyń (angiografia metodą rezonansu magnetycznego).

Można również wykonać pomiar podaży krwi do mięśnia sercowego w warunkach obciążenia, np. wywołanego przez leki, jak i żywotności tkanki mięśnia sercowego (tzw. „opóźnione wzmocnienie”).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując produkt Magnegita

-    jeśli pacjent ma wszczepiony rozrusznik serca, zapinki lub implanty zawierające żelazo (ferromagnetyczne) lub pompę insulinową, należy powiedzieć o tym radiologowi/lekarzowi. Są to przypadki, w których badanie MRI nie jest właściwe;

-    produkt Magnegita może wywoływać reakcję alergiczną lub inne indywidualne reakcje, które mogą wpływać na serce, układ oddechowy lub skórę.

Nie należy stosować produktu Magnegita u pacjentów z poważnymi chorobami nerek, a także u pacjentów, którzy maj ą otrzymać lub niedawno otrzymali przeszczep wątroby, gdyż stosowanie Magnegita u takich pacjentów może spowodować wystąpienie choroby określanej jako nerkopochodne zwłóknienie układowe (NSF). NSF jest chorobą związaną z pogrubieniem skóry i tkanki łącznej. NSF może doprowadzić do ciężkiego ograniczenia ruchomości stawów, osłabienia mięśni, a także może mieć niekorzystny wpływ na prawidłową czynność narządów wewnętrznych, co może stanowić zagrożenie dla życia.

Nie należy także stosować produktu Magnegita u noworodków do ukończenia 4. tygodnia życia.

Należy poinformować lekarza o tym, że:

•    nerki pacj enta nie pracuj ą prawidłowo

•    pacjent niedawno przebył lub w najbliższym czasie ma mieć przeszczepienie wątroby

Jeśli wystąpi reakcja alergiczna, radiolog/lekarz natychmiast przerwie podawanie środka kontrastowego i, jeśli konieczne, rozpocznie właściwe leczenie w przypadku reakcji alergicznej.

W związku z tym zaleca się, aby podczas badania pacjent miał założoną kaniulę do żyły, co umożliwi natychmiastowe działanie w nagłym wypadku.

Bardzo rzadko mogą wystąpić ciężkie reakcje, w tym wstrząs. Dlatego należy bardzo uważnie przeczytać poniższe informacje:

-    jeśli pacjent ma lub miał kiedykolwiek astmę oskrzelową lub inne uczulenia, lub miał wcześniej reakcj ę alergiczną na środek kontrastowy, prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji alergicznej podczas badania może być większe. Należy poinformować radiologa/lekarza, jeśli u pacjenta występowały takie stany. Lekarz może podać pacjentowi inny lek przed badaniem, aby zapobiec tym reakcjom.

-    jeśli pacjent zażywa leki z grupy beta-blokerów (czyli beta-adrenolityków) (leki stosowane w przypadku zwiększonego ciśnienia tętniczego krwi, zaburzenia serca i w innych stanach) powinien powiedzieć o tym radiologowi/lekarzowi. Pacjenci leczeni beta-blokerami nie zawsze reaguj ą na inne leki, stosowane zazwyczaj w leczeniu reakcji alergicznych.

-    jeśli pacjent ma zaburzenia serca (na przykład ciężką niewydolność serca, chorobę tętnic wieńcowych) może być bardziej narażony na ciężkie, a nawet śmiertelne skutki poważnych reakcji alergicznych.

-    jeśli pacjent ma padaczkę lub drgawki, ryzyko wystąpienia drgawek podczas badania jest większe.

-    jeśli pacjent ma niewydolność nerek o umiarkowanym nasileniu (wskaźnik filtracji kłębuszkowej w zakresie 30-59 ml/min/1,73 m2 pc.) należy powiedzieć o tym radiologowi lub innemu lekarzowi. Przed podaniem produktu Magnegita należy wykonać badanie krwi w celu kontroli czynności nerek.

Nie należy stosować produktu Magnegita u noworodków do 4. tygodnia życia. Ze względu na nie w pełni rozwiniętą czynność nerek u niemowląt do 1. roku życia, produkt Magnegita należy stosować u niemowląt jedynie po starannym rozważeniu przez lekarza zasadności takiego postępowania.

Stosowanie produktu Magnegita z jedzeniem i piciem

Jest bardzo ważne, aby pacjent powstrzymał się od jedzenia przez 2 godziny przed badaniem. Stosowanie produktu Magnegita z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Dotyczy to zwłaszcza: leków z grupy beta-blokerów (leki stosowane w przypadku zwiększonego ciśnienia tętniczego krwi, zaburzeń serca i w innych stanach)

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Ciąża

Kobiety, które uważaj ą, że są w ciąży lub mogą być w ciąży powinny powiedzieć o tym lekarzowi, gdyż produktu Magnegita nie należy stosować podczas ciąży, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Kobiety karmiące piersią lub zamierzające rozpocząć karmienie piersią powinny powiedzieć o tym lekarzowi. Pacjentka nie powinna karmić piersią przez co najmniej 24 godziny po podaniu produktu Magnegita.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby podanie środka kontrastowego miało wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Jednakże, podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych należy wziąć pod uwagę, że w pojedynczych przypadkach mogą wystąpić nudności i zmniejszone ciśnienie tętnicze krwi.

3.    JAK STOSOWAĆ PRODUKT MAGNEGITA

Produkt Magnegita będzie podany bezpośrednio do żyły (dożylnie) przez wykwalifikowany personel medyczny.

Najlepiej jest, jeśli pacjent podczas podawania produktu jest w pozycji leżącej na plecach i pozostaje pod obserwacją radiologa/lekarza przez co najmniej 30 minut od wstrzyknięcia kontrastu. Jest to czas, w którym może wystąpić większość działań niepożądanych (np. reakcje alergiczne). Jednakże, w bardzo rzadkich przypadkach, reakcje mogą wystąpić po kilku godzinach lub kilku dniach.

Jeśli ten produkt ma być podawany przez automatyczny system aplikacji, wytwórca urządzenia medycznego musi wykazać, że sprzęt medyczny jest odpowiedni do zamierzonego stosowania. Należy bezwzględnie postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia medycznego.

Dorośli, młodzież i dzieci (w wieku powyżej 2 lat)

Dawka stosowana do badania metodą rezonansu magnetycznego czaszki, kręgosłupa i całego ciała będzie zależała od rodzaju zmiany chorobowej, która podlega badaniu, ale zazwyczaj wynosi od 0,2 ml/kg mc. do 0,6 ml/kg mc. u dorosłych i od 0,2 ml/kg mc. do 0,4 ml/kg mc. u dzieci.

Dawkowanie w szczególnych grupach pacjentów

Noworodki do 4 tygodnia życia i niemowlęta do 1. roku życia

Produkt Magnegita nie powinien być stosowany u noworodków do 4 tygodnia życia.

Ze względu na nie w pełni rozwiniętą czynność nerek u niemowląt do 1. roku życia, niemowlęta powinny otrzymać tylko jedną dawkę produktu Magnegita podczas badania i nie powinny otrzymywać kolejnej dawki przez co najmniej 7 dni.

Produkt Magnegita można stosować u noworodków i niemowląt w wieku poniżej 1 roku życia tylko po uważnej ocenie, ponieważ w tej grupie wiekowej prawidłowa czynność nerek nie jest jeszcze w pełni rozwinięta.

Dzieci (od 1. do 2. roku życia)

U dzieci w wieku poniżej 2 lat dawka wynosi 0,2 ml/kg mc.

Osoby w podeszłym wieku (w wieku 65 lat i starsze)

Nie ma konieczności korygowania dawek u pacjentów w wieku powyżej 65 lat, lecz należy wykonać badanie krwi w celu kontroli czynności nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie należy stosować produktu Magnegita u pacjentów z poważnymi chorobami nerek, a także u pacjentów, którzy mają mieć lub niedawno przebyli przeszczepienie wątroby.

Pacjenci z umiarkowaną niewydolnością nerek (jeśli wartość stosowana do oceny stopnia wydolności nerek, wskaźnik filtracji kłębuszkowej, wynosi 30-59 ml/min/1,73 m2pc.)

U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek należy ostrożnie rozważyć zastosowanie produktu Magnegita.

U tych pacjentów produkt pozostaje dłużej w organizmie, niż u pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

Przed podaniem produktu lekarz wykona badania w celu sprawdzenia, czy nerki pacjenta pracują prawidłowo.

Jeżeli u pacjenta występują umiarkowane problemy dotyczące nerek, powinien on otrzymać tylko jedną dawkę produktu Magnegita podczas badania i nie powinien otrzymywać kolejnej dawki przez co najmniej 7 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki produktu Magnegita

Ten produkt będzie podawany pacjentowi przez wykwalifikowany personel medyczny. Jeśli pacjent uważa, że otrzymał zbyt dużą dawkę produktu leczniczego, powinien natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

W przypadku dalszych pytań dotyczących stosowania tego produktu, należy zwrócić się do lekarza, technika elektroradiologa lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Magnegita może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane produktu Magnegita są to nudności, wymioty, ból głowy, zawroty głowy, ból i wrażenie ciepła lub zimna w miejscu podawania produktu, lub uogólnione uczucie ciepła.

Obserwowano przypadki nerkopochodnego zwłóknienia układowego (choroby związanej ze stwardnieniem skóry, która może także obejmować tkanki miękkie i narządy wewnętrzne).

Mogą wystąpić inne działania niepożądane, które wymieniono poniżej, z podziałem na narządy i układy oraz częstość występowania.

Częstość występowania określono jako:

Bardzo często Często

Niezbyt często Rzadko Bardzo rzadko


(częściej niż u 1 na 10 osób)

(częściej niż u 1 na 100 osób, ale rzadziej niż u 1 na 10 osób) (częściej niż u 1 na 1000 osób, ale rzadziej niż u 1 na 100 osób) (częściej niż u 1 na 10 000 osób, ale rzadziej niż u 1 na 1000 osób) (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

Działania niepożądane, których częstości występowania nie można podać ze względu na brak danych klinicznych, umieszczono w kategorii „Nieznane”.

Klasyfikacja układów i narządów

Działanie niepożądane

Częstość występowania

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

przemijające zwiększenie stężenia żelaza we krwi

Rzadko

Zaburzenia układu nerwowego

zawroty głowy, drętwienie (parestezja), ból głowy

Niezbyt często

pobudzenie, dezorientacja, zaburzenia mowy i węchu, drgawki, drżenie, śpiączka, senność

Rzadko

Zaburzenia oka

ból oka, zaburzenia widzenia, łzawienie

Rzadko

Zaburzenia ucha

ból ucha, zaburzenia słuchu

Rzadko

Zaburzenia serca

zmiany częstości pracy lub rytmu serca, zmiany ciśnienia tętniczego krwi, zatrzymanie czynności serca

Rzadko

Zaburzenia

naczyniowe

rozszerzenie naczyń i zmiany przepływu krwi powoduj ące zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi i zasłabnięcie, szybka czynność serca (tachykardia), trudności w oddychaniu i sinienie skóry, co może prowadzić do utraty przytomności i wstrząsu

Rzadko

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

krótkotrwałe zmiany częstości oddychania, duszność, trudności w oddychaniu, zatrzymanie oddechu, płyn w płucach

Rzadko

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności, wymioty

ból brzucha, biegunka, zaburzenia smaku, uczucie suchości w ustach, nadmierne wydzielanie śliny

Niezbyt często Rzadko

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

krótkotrwałe zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny

Rzadko

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

obrzęk powiek, twarzy i warg, zaczerwienienie skóry, swędzenie

Rzadko

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

ból pleców lub ból stawów

Rzadko

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

nietrzymanie moczu lub uczucie parcia na pęcherz, krótkotrwałe zmiany wyników badań czynności nerek lub ostra niewydolność nerek u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Rzadko

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

uczucie gorąca

ból w klatce piersiowej, dreszcze, nadmierne pocenie się, zmiany temperatury ciała, gorączka

Niezbyt często Rzadko

ból w miejscu podawania produktu, uczucie zimna lub ciepła, obrzęk, stan zapalny, martwica tkanek, zapalenie żył w

Nieznane

miejscu podania produktu przypadki układowego zwłóknienia pochodzenia nerkowego / dermatopatia zwłókniająca pochodzenia nerkowego (stan u pacjentów z chorobami nerek i pogrubieniem skóry i innych narządów)

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje nadwrażliwości / anafilaktyczne: obrzęk naczynioruchowy, zapalenie spojówek, kaszel, świąd, nieżyt nosa, kichanie, wysypki skórne (pokrzywka), świsty podczas oddychania, zwężenie strun głosowych (krtani), obrzęk strun głosowych (krtani) i gardła, niskie ciśnienie tętnicze krwi, wstrząs

Rzadko

U niektórych pacjentów po podaniu produktu Magnegita może wystąpić reakcja alergiczna. Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi, jeśli wystąpi którykolwiek z rzadkich objawów alergii:

■    nagłe świsty podczas oddychania i uczucie ucisku w klatce piersiowej

■    obrzęk powiek, twarzy lub warg

■    wysypki skórne (pokrzywka), świąd, gorączka

■    zapaść

■    niebieskawe zabarwienie skóry (sinica)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301,

Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ PRODUKT MAGNEGITA

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować produktu Magnegita po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Stabilność chemiczną i fizyczną produktu wykazano przez 24 godziny w temperaturze do 25oC.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy użyć natychmiast. Jeśli produkt nie zostanie użyty natychmiast, użytkownik ponosi odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania produktu, które prawidłowo nie powinny być dłuższe niż 24 godziny w temperaturze od 2 oC do 8oC.

Nie stosować produktu Magnegita, jeśli widoczne są oznaki zepsucia (takie jak widoczne cząstki w roztworze lub pęknięcie fiolki).

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera produkt Magnegita

-    Substancją czynną jest dimegluminy gadopentetonian.

-    1 ml produktu Magnegita w postaci roztworu do wstrzykiwań zawiera 469 mg dimegluminy gadopentetonianu (odpowiadające 500 mikromolom, czyli 78,63 mg gadolinu).

-    Inne składniki to: kwas dietyleno-triamino-pentaoctowy, meglumina, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda produkt Magnegita i co zawiera opakowanie

Roztwór do wstrzykiwań.

Produkt jest dostarczany w fiolkach z przezroczystego szkła zamkniętych korkiem z gumy i aluminiowym kapslem, które są pakowane w pudełko kartonowe zawierające tę Ulotkę dla pacjenta.

Fiolka zawiera przezroczysty roztwór do wstrzykiwań nie zawierający cząstek.

Produkt Magnegita jest dostępny w następuj ących opakowaniach:

1 fiolka zawierająca 5, 10, 15, 20, 30 i 100 ml roztworu do wstrzykiwań.

10 fiolek zawierających 5, 10, 15, 20, 30 i 100 ml roztworu do wstrzykiwań.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Agfa HealthCare Imaging Agents GmbH Am Coloneum 4 50829 Köln Niemcy

Tel + 49 221 5717-660 Fax: + 49 221 5717-1051 E-mal: imagingagents@agfa.com

Wytwórca:

Biokanol Pharma GmbH Kehlerstr. 7

D-76437 Rastatt, Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:

Magnegita

Belgia:

Magnegita

Bułgaria:

Magnegita

Niemcy:

Magnegita

Włochy:

Magnegita

Luksemburg:

Magnegita

Holandia:

Magnegita

Wielka Brytania:

Magnegita

Republika Czech:

Magnegita

Estonia:

Magnegita

Grecja:

Magnegita

Węgry:

Magnegita

Irlandia:

Magnegita

Litwa:

Magnegita

Łotwa:

Magnegita

Polska:

Magnegita


500 Mikromol/ml Injektionslösung 500 micromol/ml oplossing voor injectie 500 micromol/ml solution for inection 500 Mikromol/ml Injektionslösung 500 micromol/ml soluzione iniettabile 500 pmol/ml solution injectable 500 micromol/ml oplossing voor injectie 500 micromol/ml solution for injection 500 mikromol/ml Injekční roztok 500 mikromooli/ml Süstelahus 500 micromol/ml Evsorpo Smkupa 500 pmol/ml Oldatos injekció 500 micromol/ml solution for injection 500 mikromolip/ml Injekcinis tirpalas 500 micromol/ml škidums injekcijai


Magnegita 500 micromol/ml solutie injectabila Magnegita 500 mikromolov/ml Raztopina za injiciranje Magnegita 500 mikromol/ml Injekcny roztok

Rumunia

Słowenia:

Słowacja:


Data zatwierdzenia ulotki: 27.02.2015

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego:

Przed podaniem produktu Magnegita u każdego pacjenta należy wykonać przesiewowe badania laboratoryjne w kierunku zaburzeń czynności nerek.

Zgłaszano przypadki nerkopochodnego zwłóknienia układowego (ang. Nephrogenic Systemie Fibrosis, NSF) związanego ze stosowaniem produktu Magnegita oraz niektórych produktów leczniczych zawierających gadolin u pacjentów, u których występuje ostre lub przewlekłe ciężkie zaburzenie czynności nerek (GFR< 30 ml/min / 1,73 m2). Pacjenci poddani zabiegowi przeszczepienia wątroby są szczególnie narażeni, ponieważ ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek w tej grupie pacjentów jest wysokie. W związku z tym nie należy stosować produktu Magnegita u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, u pacjentów w okołooperacyjnym okresie przeszczepienia wątroby.

Nie należy także stosować produktu Magnegita u noworodków do 4. tygodnia życia.

Ryzyko rozwoju NSF u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek (GFR 30-59 ml/min/1,73 m2) jest nieznane; w związku z tym produkt Magnegita można stosować jedynie po przeprowadzeniu starannej oceny stosunku korzyści do ryzyka u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek, w dawce nie większej niż 0,2 ml/kg masy ciała. Nie należy podawać więcej niż jednej dawki podczas jednego badania. Ze względu na brak informacji na temat podawania wielu dawek, należy zachować odstęp czasu co najmniej 7 dni pomiędzy kolejnymi wstrzyknięciami produktu Magnegita.

Ze względu na nie w pełni rozwiniętą czynność nerek u niemowląt do ukończenia 1. roku życia, Produkt Magnegita należy stosować u tych pacjentów jedynie po starannym rozważeniu zasadności takiego postępowania, w dawce nie większej niż 0,2 ml/kg masy ciała. Nie należy podawać więcej, niż jednej dawki podczas jednego badania. Ze względu na brak informacji na temat podawania wielu dawek, należy zachować odstęp czasu co najmniej 7 dni pomiędzy kolejnymi wstrzyknięciami produktu Magnegita. Nie należy stosować produktu Magnegita u noworodków do 4. tygodnia życia.

Ze względu na to, że u osób w podeszłym wieku klirens dimegluminy gadopentetynianu może być zmniejszony, szczególnie ważne jest badanie przesiewowe pacjentów w wieku powyżej 65 lat w zakresie zaburzeń czynności nerek.

Hemodializa zaraz po podaniu produktu Magnegita może ułatwić usunięcie produktu Magnegita z organizmu. Brak dowodów uzasadniających rozpoczęcie hemodializy w celu zapobiegania lub leczenia NSF u pacjentów niepoddawanych jeszcze hemodializie.

Produktu Magnegita nie należy stosować podczas ciąży, chyba że stan kliniczny kobiety wskazuje na konieczność zastosowania produktu Magnegita.

Pacjentka nie powinna karmić piersią przez co najmniej 24 godziny po podaniu produktu Magnegita.

Zerwaną z fiolki samoprzylepną etykietę należy przykleić w karcie pacjenta w celu umożliwienia właściwej rejestracji zastosowanego produktu leczniczego zawieraj ącego gadolin. Należy również odnotować dawkę. W przypadku stosowania elektronicznej karty pacjenta należy wpisać do niej nazwę produktu, numer serii oraz dawkę.

8

Magnegita

Charakterystyka Magnegita

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Magnegita, 500 mikromol/ml roztwór do wstrzykiwań

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 469 mg dimegluminy gadopentetynianu, co odpowiada stężeniu 500 mikromol/ml, odpowiednik 78,63 mg gadolinu.

5 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 2 345 mg dimegluminy gadopentetynianu, co odpowiada stężeniu 500 mikromol/ml, odpowiednik 393,15 mg gadolinu.

10 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 4 690 mg dimegluminy gadopentetynianu, co odpowiada stężeniu 500 mikromol/ml, odpowiednik 786,30 mg gadolinu.

15 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 7 035 mgdimegluminy gadopentetynianu, co odpowiada stężeniu 500 mikromol/ml, odpowiednik 1179,45 mg gadolinu.

20 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 9 380 mg dimegluminy gadopentetynianuy, co odpowiada stężeniu 500 mikromol/ml, odpowiednik 1572,60 mg gadolinu.

30 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 14 070 mg dimegluminy gadopentetynianu, co odpowiada stężeniu 500 mikromol/ml, odpowiednik 2358,90 mg gadolinu.

100 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 46 900 mg dimegluminy gadopentetynianu, co odpowiada stężeniu 500 mikromol/ml, odpowiednik 7863,00 mg gadolinu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań.

Klarowny roztwór.

pH

7,0 - 7,9

Współczynnik lepkości

[mPa.s]

20°C

4,9

37°C

2,9

Stężenie osmolowe w

1960

37°C

[mOsm/kg H2O]

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Magnegita jest środkiem kontrastowym przeznaczonym do rezonansu magnetycznego czaszki i kręgosłupa (MRI).

Produkt Magnegita podany dożylnie jest przeznaczony również do rezonansu magnetycznego (MRI) całego ciała włączając okolicę głowy i szyi, klatki piersiowej z sercem, piersi, brzucha (trzustka i wątroba), przestrzeni pozaotrzewnowej (nerki), miednicy (prostata, pęcherz i macica), układu mięśniowo-szkieletowego.

Dimegluminy gadopentetynian umożliwia obrazowanie nieprawidłowych struktur lub zmian chorobowych i pomaga w różnicowaniu zdrowych i uszkodzonych tkanek.

Dimegluminy gadopentetynian może być również stosowany w angiografii MR (z wyjątkiem naczyń wieńcowych), aby uwidocznić wszystkie zwężenia, zatory i naczynia oboczne.

Specjalne podanie do serca pozwala na pomiar perfuzji mięśnia sercowego w warunkach farmakologicznej próby obciążeniowej, jak i diagnostyce żywotności tkanki mięśnia sercowego („opóźnione wzmocnienie”).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Sposób podawania i badania MRI

Wymagana dawka produktu Magnegita powinna być podawana wyłącznie dożylnie. Możliwe jest dożylne podanie w postaci bolusa.

Magnegita powinna być pobrana do strzykawki bezpośrednio przed użyciem. Jeśli ten produkt leczniczy przeznaczony jest do użycia w automatycznym systemie aplikacji, sposób użycia musi być przedstawiony przez wytwórcę aplikatora. Należy koniecznie stosować się do Instrukcji użycia.

Badanie MRI wspomagane kontrastem można rozpocząć natychmiast po podaniu środka.

Niezależnie od natężenia pola magnetycznego, w przypadku dimegluminy gadopentetynianu zaleca się stosowanie natężenia pola magnetycznego między 0,14 a 1,5 Tesli.

Badanie MRI powinno zacząć się krótko po podaniu produktu Magnegita, w zależności od użytej sekwencji pulsu i protokołu badania. Najlepszy efekt obserwowany jest przez pierwsze minuty po podaniu, czas ten zależy od rodzaju zmiany chorobowej/tkanki. Wzmocnienie obrazu jest obserwowane przez 45 minut po wstrzyknięciu środka kontrastującego. Skany sekwencyjne T1 są odpowiednie dla badania wzmacniającego kontrastowanie dimegluminy gadopentetynianem.

Produkt przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku.

Należy stosować wyłącznie roztwór bez widocznych oznak zepsucia (takich jak cząstki w roztworze, pęknięcie fiolki).

Zalecenia dietetyczne

Najczęściej spotykanymi działaniami niepożądanymi w przypadku używania środków kontrastowych stosowanych w MRI, były nudności i wymioty. Dlatego pacjent powinien powstrzymywać się od jedzenia przez 2 godziny przed badaniem.

Reakcje lękowe

Wyraźne stany napięcia, lęku lub bólu mogą zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych lub nasilać reakcje związane z podaniem środka kontrastowego. Takim pacjentom można podać lek uspokajający.

Dorośli, młodzież i dzieci (powyżej 2 roku życia)

Zazwyczaj dawka 0,2 ml/kg mc. jest wystarczająca do przeprowadzenia badania kontrastowego i uzyskania odpowiedzi klinicznej w badaniu MRI czaszki i kręgosłupa, jak również do badania MRI innych obszarów.

W szczególnych przypadkach, np. jeśli istnieje poważne podejrzenie zmian chorobowych, pomimo uzyskania prawidłowego wyniku lub u pacjentów ze zmianami słabo unaczynionymi i (lub) zmianami z małą przestrzenią zewnątrzkomórkową, w celu uzyskania wystarczającego kontrastowania u pacjentów dorosłych może być niezbędne podanie dodatkowej dawki środka kontrastowego, wynoszącej 0,2 do 0,4 ml/kg mc. w ciągu 30 minut od pierwszego wstrzyknięcia i ponowne wykonanie badania MRI, zwłaszcza jeśli skany sekwencyjne Tj są relatywnie mniej wyraźne.

W celu wykluczania obecności przerzutów lub nawrotu guza u dorosłych pacjentów, można zwiększyć wiarygodność badania, podając środek kontrastowy w dawce 0,6 ml/kg mc.

W zależności od techniki badania oraz obszaru badania, dla uwidocznienia naczyń krwionośnych (np. podczas angiografii) u dorosłych pacjentów, może być konieczne zastosowanie maksymalnej dawki środka kontrastowego.

Maksymalna dawka: 0,6 ml/kg mc. dla dorosłych lub 0,4 ml/kg mc. dla dzieci.

Specjalne grupy pacjentów

Noworodki do 4. tygodnia życia i niemowlęta do 1. roku życia

Produkt Magnegita jest przeciwwskazany u noworodków do 4. tygodnia życia (patrz punkt 4.3)

Ze względu na nie w pełni rozwiniętą czynność nerek u niemowląt do 1. roku życia, produkt Magnegita należy stosować u tych pacjentów jedynie po starannym rozważeniu, w dawce nie większej niż 0,2 ml/kg masy ciała. Nie należy stosować więcej niż jednej dawki podczas obrazowania. Ze względu na brak danych dotyczących wielokrotnego podawania, wstrzyknięć Magnegita nie należy powtarzać, chyba że przerwy pomiędzy wstrzyknięciami wynoszą co najmniej 7 dni.

Dzieci (w wieku od 1. do 2. roku życia)

U dzieci poniżej 2. roku życia dawka zalecana wynosi 0,2 ml/kg mc. co odpowiada dawce maksymalnej

Zalecaną dawkę produktu należy podawać z ręki w celu uniknięcia omyłkowego przedawkowania i nie należy podawać produktu z automatycznego wstrzykiwacza.

Należy zapoznać się również z punktem 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania (noworodki i niemowlęta).

Osoby w podeszłym wieku (w wieku 65 lat i starsze)

Dostosowanie dawkowania nie jest uważane za konieczne. Należy zachować ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia czynności nerek

Produkt Magnegita jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (GFR < 30 ml/min/1,73 m2) oraz u pacjentów w okołooperacyjnym okresie przeszczepienia wątroby (patrz punkt 4.3). Produkt leczniczy Magnegita należy stosować jedynie po dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek (GFR 30-59 ml/min/1,73 m2), w dawce nie większej niż 0,2 ml/kg masy ciała (patrz punkt 4.4). Nie należy stosować więcej niż jednej dawki podczas obrazowania. Ze względu na brak danych dotyczących wielokrotnego podawania, wstrzyknięć produktu Magnegita nie należy powtarzać, chyba że przerwy pomiędzy wstrzyknięciami wynoszą co najmniej 7 dni.

0,2 ml/kg mc.

Zwykle stosowana dawka u dorosłych, młodzieży i dzieci do badania MRI czaszki, kręgosłupa i całego ciała

Maksymalna dawka u dzieci (poniżej 2. roku życia)

0,4 ml/kg mc.

Trudności diagnostyczne

Dawka maksymalna u dzieci (powyżej 2. roku życia)

0,6 ml/kg mc.

Obrazowanie naczyń krwionośnych

Dawka maksymalna u dorosłych

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Produkt Magnegita jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek

(GFR < 30ml/min/1,73 m2), u pacjentów w okołooperacyjnym okresie przeszczepienia wątroby oraz u

noworodków do 4. tygodnia życia (patrz punkt 4.4).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy wziąć pod uwagę zwyczajne środki ostrożności dla badania MRI, np. MRI nie powinno być wykonywane u pacjentów z rozrusznikiem serca, implantami ferromagnetycznymi lub pompą insulinową.

Produkt Magnegita nie jest przeznaczony do podania dooponowego i jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku.

Zaleca się, by pacjent pozostawał w pozycji leżącej podczas podawania środka oraz był poddany obserwacji przez co najmniej 30 minut od podania środka, ponieważ mogą wystąpić reakcje niepożądane.

Ten produkt leczniczy może być podawany wyłącznie przez wykwalifikowany personel, gdzie łatwy jest dostęp do koniecznej ekspertyzy lekarskiej, produktów leczniczych oraz wyposażenia (np. rurki intubacyjnej i respiratora) niezbędnych do leczenia działań niepożądanych (np. nadwrażliwość, drgawki).

• Nadwrażliwość

Podobnie jak inne środki kontrastowe, Magnegita może powodować reakcje rzekomoanafilaktyczne/ nadwrażliwości lub inne reakcje uczuleniowe, charakteryzujące się dolegliwościami ze strony układu sercowo-naczyniowego, oddechowego oraz skóry. Bardzo rzadko mogą wystąpić poważne reakcje, w tym również wstrząs.

Większość opisanych reakcji występuje w ciągu pół godziny od podania środka. Jednak, podobnie jak po innych środkach kontrastowych, w rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje opóźnione (po upływie godzin lub dni).

W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości należy natychmiast przerwać podawanie środka kontrastowego i rozpocząć, jeśli konieczne, podawanie dożylne odpowiednich leków. Zaleca się, aby pacjent na czas całego badania miał założoną kaniulę. Przed zastosowaniem gadopentetanu dimegluminy u pacjentów, u których występowały w przeszłości reakcje niepożądane na środki kontrastowe lub u których rozpoznano astmę lub inne choroby alergiczne, należy dokładnie rozważyć stosunek korzyści do ryzyka, ponieważ doświadczenie wskazuje, że ci pacjenci są bardziej narażeni na wystąpienie reakcji nadwrażliwości.

Można rozważyć premedykację z użyciem leków przeciwhistaminowych i (lub) glikokortykosteroidów.

•    Pacjenci przyjmujący leki blokujące receptory beta-adrenergiczne (beta-blokery)

Należy zaznaczyć, iż pacjenci leczeni lekami z grupy beta-blokerów mogą być oporni na leczenie beta-adrenomimetykami, które są zazwyczaj stosowane w leczeniu reakcji nadwrażliwości.

•    Pacjenci z chorobami układu sercowo-naczyniowego

Pacjenci z chorobami układu sercowo-naczyniowego (np. ciężka niewydolność serca, choroba wieńcowa) są w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia ciężkich reakcji nadwrażliwości lub nawet zgonu.

•    Pacjenci z chorobami ośrodkowego układu nerwowego

Pacjenci z chorobami przebiegaj ącymi z napadami drgawek oraz ci, u których stwierdzono obecność zmian wewnątrzczaszkowych, mogą być bardziej narażeni na wystąpienie drgawek podczas badania. Jednakże podczas podawania dimegluminy gadopentetynianu rzadko obserwowano takie reakcje.

•    Zaburzenia czynności nerek

Przed podaniem produktu Magnegita zalecane jest objęcie wszystkich pacjentów badaniem w zakresie zaburzeń czynności nerek, obejmującym testy laboratoryjne.

Zgłaszano przypadki nerkopochodnego zwłóknienia układowego (ang. Nephrogenic Systemie Fibrosis, NSF) związanego ze stosowaniem produktu Magnegita oraz niektórych środków kontrastowych zawieraj ących gadolin u pacjentów, u których występuje ostre lub przewlekłe ciężkie zaburzenie czynności nerek (GFR< 30 ml / min / 1,73 m2). Pacjenci poddani zabiegowi przeszczepienia wątroby są szczególnie narażeni, ponieważ ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek w tej grupie pacjentów jest wysokie. W związku z tym nie należy stosować produktu Magnegita u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, u pacjentów w okołooperacyjnym okresie przeszczepienia wątroby oraz u noworodków (patrz punkt 4.3).

Ryzyko rozwoju NSF u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek (GFR 30-59 ml/min/1,73 m2) jest nieznane; w związku z tym produkt Magnegita można stosować jedynie po przeprowadzeniu dokładnej oceny stosunku korzyści do ryzyka u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek.

Hemodializa zaraz po podaniu produktu Magnegita może ułatwić usunięcie produktu z organizmu. Brak dowodów uzasadniających rozpoczęcie hemodializy w celu zapobiegania lub leczenia NSF u pacjentów niepoddawanych jeszcze hemodializie.

•    Noworodki i niemowlęta

Produkt Magnegita jest przeciwwskazany u noworodków do 4. tygodnia życia (patrz punkt 4.3).

Ze względu na nie w pełni rozwiniętą czynność nerek u niemowląt do 1. roku życia, produkt Magnegita należy stosować u tych pacjentów jedynie po starannym rozważeniu.

•    Osoby w podeszłym wieku

Ponieważ klirens nerkowy dimegluminy gadopentetynianu może ulec zmniejszeniu u pacjentów w podeszłym wieku, szczególnie ważne jest obserwowanie pacjentów w wieku 65 lat i starszych w zakresie zaburzeń czynności nerek.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Podawanie środków kontrastowych może zwiększać ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości u pacjentów przyjmujących leki blokujące receptory beta-adrenergiczne (beta-blokery) (patrz punkt 4.4).

Wpływ na wyniki testów diagnostycznych:

Wynik badania stężenia żelaza w surowicy metodą kompleksometryczną może być zaniżony do 24 godzin po podaniu dimegluminy gadopentetynianu, ponieważ roztwór środka kontrastowego zawiera wolny kwas pentetowy.

4.6    Ciąża i laktacja Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania dimegluminy gadopentetynianu u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach wykazały toksyczność reprodukcyjną po wielokrotnym podaniu dużych dawek (patrz punkt 5.3). Produktu Magnegita nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli stan kliniczny kobiety nie wskazuje na konieczność stosowania dimegluminy gadopentetynianu.

Laktacja

Nie wiadomo, czy dimegluminy gadopentetynian przenika do mleka ludzkiego. Na podstawie dostępnych danych dotyczących zwierząt stwierdzono przenikanie dimegluminy gadopentetynianu do mleka (szczegóły patrz punkt 5.3). Nie można wykluczyć zagrożenia dla dziecka karmionego piersią. Pacjentka nie powinna karmić piersią przez co najmniej 24 godziny po podaniu produktu Magnegita.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Pacjenci ambulatoryjni powinni wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia opóźnionych reakcji (mdłości, obniżenie ciśnienia) podczas prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych. Reakcje te mogą występować sporadycznie.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane związane ze stosowaniem dimegluminy gadopentetynianu są zwykle łagodne i przemijające. Niemniej jednak donoszono o ciężkich i zagrażających życiu reakcjach, które w niektórych przypadkach kończyły się zgonem.

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane są to nudności, wymioty, ból głowy, zawroty głowy, ból i uczucie ciepła lub zimna w miejscu wstrzyknięcia lub ogólne uczucie ciepła.

Zgłaszano przypadki nerkopochodnego zwłóknienia układowego (NSF) podczas stosowania produktu Magnegita (patrz punkt 4.4).

Częstość występowania działań niepożądanych z danych po uzyskaniu pozwolenia (z raportów spontanicznych i badań klinicznych):

Częstość ustalona na podstawie danych uzyskanych z badań przeprowadzonych przed wprowadzeniem produktu do obrotu oraz po uzyskaniu pozwolenia z udziałem ponad 13 000 pacjentów, a także na podstawie raportów spontanicznych.

Klasyfikacja narządów i układów

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko

(>1/10 000 do <1/1 000)

Częstość nie znana

(nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

przemijające zwiększenie stężenia żelaza w surowicy

Zaburzenia układu nerwowego

zawroty głowy, parestezja, ból głowy

pobudzenie, stany splątania, zaburzenia mowy i węchu, drgawki, drżenie, śpiączka, senność

Zaburzenia oka

ból oka, łzawienie, pogorszenie widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

ból ucha, pogorszenie słuchu

Zaburzenia serca

przemijaj ące zaburzenia częstości akcji serca i ciśnienia krwi o znaczeniu klinicznym, zaburzenia rytmu lub czynności serca, zatrzymanie akcji serca

Zaburzenia

naczyniowe

reakcje wpływu nerwu błędnego na naczynia, reakcje ze strony układu krążenia związane z obwodowym

rozszerzeniem naczyń i, w konsekwencji, spadkiem ciśnienia tętniczego krwi i omdleniem, odruchowe przyspieszenie akcji serca i sinica, mogące prowadzić do utraty świadomości

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

przemijaj ące zaburzenia oddychania,

niewydolność oddechowa, duszność, zatrzymanie oddechu, obrzęk płuc

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności, wymioty

ból brzucha, biegunka, zaburzenia smaku, uczucie suchości w ustach, ślinotok

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

przemijaj ące zmiany aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

rumień i zaczerwienienie skóry związane z rozszerzeniem naczyń, pokrzywka

Zaburzenia mieśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

ból pleców, ból stawów

Zaburzenia nerek i

nietrzymanie moczu,

dróg moczowych

uczucie parcia na mocz, u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek: zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy oraz ostra niewydolność nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

uczucie gorąca

ból w klatce piersiowej, złe samopoczucie, osłabienie, dreszcze, nadmierne pocenie się, zmiany temperatury ciała, gorączka

pojedyncze przypadki wystąpienia nerkopochodnego zwłóknienia ogólnoustroj owego

wynaczynienie i miejscowy ból, ochłodzenie, łagodne uczucie ciepła i obrzęku, zapalenie, martwica tkanek, zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość/reakcje anafilaktyczne: obrzęk naczynioruchowy, zapalenie spojówek, kaszel, świąd, zapalenie śluzówki nosa, kichanie, pokrzywka, skurcz oskrzeli, skurcz krtani, obrzęk krtani i gardła, spadek ciśnienia, wstrząs

Reakcje anafilaktyczne, które mogą występować niezależnie od dawki i metody podania, mogą być początkowymi objawami wstrząsu.

Opóźnione reakcje towarzyszące podaniu środków kontrastowych występują rzadko (patrz punkt 4.4). Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa Tel.: +48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

Dotychczas nie zaobserwowano i nie opisano objawów toksyczności spowodowanych przedawkowaniem produktu w praktyce klinicznej.

Przypadkowe przedawkowanie może spowodować następujące objawy, będące skutkiem hiperosmolalności produktu Magnegita: zwiększenie ciśnienia w tętnicy płucnej, diurezę osmotyczną, hiperwolemię, odwodnienie i miejscowy ból naczyń.

Produkt Magnegita można usunąć za pomocą hemodializy. W przypadku zatrucia spowodowanego przedawkowaniem, produkt Magnegita można usunąć za pomocą hemodializy. Jednak brak dowodów, że hemodializa jest odpowiednia do zapobiegania nerkopochodnemu zwłóknieniu układowemu (NSF).

Ze względu na niewielką ilość podawanej substancji czynnej oraz bardzo małe wchłanianie w przewodzie pokarmowym (< 1%), zatrucie po niezamierzonym podaniu doustnym produktu jest bardzo mało prawdopodobne.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: paramagnetyczny środek kontrastowy Kod ATC: V08C A01

Magnegita jest paramagnetycznym środkiem kontrastowym stosowanym podczas tomografii rezonansu magnetycznego (MRI, Magnetic Resonance Imaging). Wzmocnienie kontrastowe obrazu powoduje sól di-N-metyloglukaminowa kwasu gadopentetynowego (GdDTPA) - kompleks gadolinowy kwasu dietyleno-triamino-pentaoctowego.

Czas relaksacji spin-siatka aktywowanych jąder atomowych ulega skróceniu pod wpływem jonu gadolinu, zwiększając intensywność sygnału w obrazie protonowego MRI przy odpowiedniej technice badania (np. w T1-zależnych obrazach spin-echo) poprawiając tym samym kontrast obrazu.

Dimegluminy gadopentetynian pokazuje jedynie słabą zależność od intensywności pola magnetycznego.

Dimegluminy gadopentetynian nie wiąże się w istotnym stopniu z białkami ani nie hamuje enzymów (takich jak Na+, K-ATPaza). Substancja jest wydalana w wyniku filtracji kłębuszkowej przez nerki. Nie obserwowano niekorzystnego wpływu na czynność nerek.

Dimegluminy gadopentetynian zapewnia kontrast i umożliwia obrazowanie nieprawidłowych struktur lub zmian chorobowych w różnych partiach ciała włączając OUN. Dimegluminy gadopentetynian nie przenika przez barierę krew-mózg. W przypadkach dysfunkcji bariery krew-mózg podanie dimegluminy gadopentetynianu może prowadzić do poprawy obrazowania zmian patologicznych i zmian z nieprawidłowym unaczynieniem (lub zmian powoduj ących nieprawidłowości w barierze krew-mózg) w mózgu (zmian wewnątrzczaszkowych), kręgosłupa i tkanek towarzyszących, oraz zmian w klatce piersiowej, jamie miednicy i przestrzeni pozaotrzewnowej. Produkt poprawia również widoczność zarysu guza, tak więc pozwala określić obszar inwazyjności. Dimegluminy gadopentetynian nie kumuluje się w zdrowym mózgu lub w zmianach, które nie maj ą nieprawidłowego unaczynienia (torbiele, dojrzałe blizny pooperacyjne). Ponieważ wzmocnienie obrazu nie jest widoczne w przypadku wszystkich rodzajów zmian patologicznych, niektóre rodzaje guzów o niskim stopniu złośliwości lub nieaktywne płytki demielinizacji w stwardnieniu rozsianym nie powodują wzmocnienia obrazu. W związku z tym, Magnegita może być stosowana do diagnostyki różnicowej zdrowych i patologicznych tkanek, różnych struktur patologicznych, do różnicowania nowotworów i nawrotów nowotworów oraz bliznowatych tkanek po leczeniu.

Dimegluminy gadopentetynian w większych stężeniach, po dłuższym czasie inkubacji in vitro, ma nieznaczny wpływ na morfologię erytrocytów. Zjawisko, które jest odwracalne, po dożylnym podaniu dimegluminy gadopentetynianu u ludzi może prowadzić do niewielkiej hemolizy wewnątrznaczyniowej. Może to tłumaczyć obserwowane czasem w pierwszych godzinach po podaniu produktu niewielkie zwiększenie stężenia bilirubiny i żelaza w surowicy.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Dimegluminy gadopentetynian zachowuje się w organizmie podobnie jak inne hydrofilne i biologicznie nieczynne związki (np. mannitol lub inulina). U ludzi zaobserwowano brak zależności właściwości farmakokinetycznych produktu od jego dawki.

Dystrybucja

Po podaniu dożylnym związek ulega szybkiej dystrybucji w przestrzeni zewnątrzkomórkowej.

Po upływie 7 dni od dożylnego podania znakowanego radioaktywnie dimegluminy gadopentetynianu, w organizmach szczurów i psów oznaczono < 1% podanej dawki, z czego większość w nerkach w postaci niezmienionego kompleksu gadolinu.

Wydaje się, że dimegluminy gadopentetynian nie przenika przez nieuszkodzoną barierę krew-mózg oraz krew-jądro. Nieznaczna ilość związku, która przenika przez łożysko, jest szybko eliminowana przez płód.

Po dawkach < 250 mikromola gadopentetynianu/kg mc. (= 0,5 ml roztworu do wstrzykiwań/kg mc.) po zakończeniu fazy dystrybucji jego stężenie w osoczu spada (w ciągu kilku minut od podania), przy czym okres półtrwania wynosi ok. 90 minut, co odpowiada szybkości wydalania związku przez nerki.

Po podaniu dawki 100 mikromola dimegluminy gadopentetynianu/kg mc. (= 0,2 ml roztworu do wstrzykiwań/kg mc.) stwierdzono, że 3 minuty oraz 60 minut od wstrzyknięcia produktu jego ilość w organizmie wynosi odpowiednio 0,6 i 0,24 mmola dimegluminy gadopentetynianu/l osocza.

Metabolizm

Nie stwierdzono produktów rozkładu paramagnetycznego jonu ani obecności żadnych metabolitów.

Wydalanie

Dimegluminy gadopentetynian jest wydalany w niezmienionej postaci przez nerki w mechanizmie filtracji kłębuszkowej. Wydalanie pozanerkowe jest bardzo małe.

Średnio 83% początkowej dawki jest wydalane z moczem w ciągu 6 godzin od wstrzyknięcia, podczas gdy w ciągu 24 godzin wydaleniu ulegało ok. 91% produktu. Mniej niż 1% dawki było wydalane z kałem (do 5 dni od podania). Klirens nerkowy dimegluminy gadopentetynianu wynosił ok.

120 ml/min w przeliczeniu na znormalizowaną powierzchnię ciała 1,73 m2 i był tym samym porównywalny z klirensem inuliny oraz 51Cr-EDTA.

Szczególna charakterystyka u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Nawet w przypadku nieznacznych lub umiarkowanych zaburzeń czynności nerek (klirens kreatyniny > 20 ml/min) dimegluminy gadopentetynianu jest całkowicie wydalany przez nerki. Okres półtrwania dimegluminy gadopentetynianu w osoczu wydłuża się w zależności od stopnia niewydolności nerek. Nie obserwowano zwiększenia pozanerkowego wydalania produktu.

Dzieci i młodzież

W badaniu przeprowadzonym u dzieci w wieku od 2 miesięcy do <2 lat, parametry farmakokinetyczne gadopentetynian (klirens w przeliczeniu na masę ciała, objętość dystrybucji, powierzchnia pola pod krzywą i końcowy czas półtrwania) były podobne, jak u dorosłych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym i genotoksyczności, nie ujawniaj ą występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka. Po podaniu wielokrotnym dimegluminy gadopentetynianu ciężarnym królikom obserwowano opóźnienie rozwoju. Badania eksperymentalne dotyczące tolerancji miejscowej dimegluminy gadopentetynianu po jednorazowym i wielokrotnym podaniu dożylnym oraz po jednorazowym podaniu domięśniowym wykazały, że przypadkowe podanie produktu poza żyłę może powodować niewielkie reakcje w miejscu podania preparatu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas dietyleno-triamino-pentaoctowy

Meglumina

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu nie wolno mieszać z innymi lekami.

6.3    Okres ważności

5 lat.

Stabilność chemiczną i fizyczną produktu wykazano przez 24 godziny w temperaturze do 25oC. Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt powinien być użyty natychmiast. Jeśli produkt nie zostanie użyty natychmiast, użytkownik ponosi odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania, które prawidłowo nie powinny wynosić dłużej niż 24 godziny w temperaturze od 2 oC do 8 oC.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego .

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolki ze szkła typu I do jednorazowego użycia, z korkiem z gumy bromobutylowej i aluminiową nakrętką

1 x 5 ml    10 x 5 ml

1 x 10 ml    10    x 10 ml

1 x 15 ml    10    x 15 ml

1 x 20 ml    10    x 20 ml

1 x 30 ml    10    x 30 ml

Fiolki ze szkła typu II do jednorazowego użycia, z korkiem z gumy bromobutylowej i aluminiową nakrętką

1 x 100 ml 10 x 100 ml

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu, odpady i jakiekolwiek inne elementy automatycznego zestawu do podawania roztworu, które miały styczność z produktem należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi wymaganiami.

Zerwaną z fiolki samoprzylepną etykietę należy przykleić w karcie pacjenta w celu umożliwienia właściwej rejestracji zastosowanego produktu leczniczego zawieraj ącego gadolin. Należy również

odnotować dawkę. W przypadku stosowania elektronicznej karty pacjenta należy wpisać do niej nazwę produktu, numer serii oraz dawkę.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Agfa HealthCare Imaging Agents GmbH Am Coloneum 4 50829 Köln Niemcy

Tel.: +49 221 5717-660 Faks: +49 221 5717-1051 E-mail: imagingagents@agfa.com

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 15024

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

19.12.2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

27.02.2015

12

Magnegita