+ iMeds.pl

Magnesium asparticum filofarm 40 mg Mg2+Ulotka Magnesium asparticum filofarm

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

MAGNESIUM ASPARTICUM FILOFARM

40 mg jonów magnezu; tabletki (Magnesii hydroaspartas)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 30 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Magnesium asparticum Filofarm i w jakim celu się go stosuje.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Magnesium asparticum Filofarm

3.    Jak stosować lek Magnesium asparticum Filofarm

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Magnesium asparticum Filofarm

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Magnesium asparticum Filofarm i w jakim celu się go stosuje

Wchodzący w skład leku magnez pełni wiele funkcji metabolicznych w komórkach organizmu człowieka. Jest aktywatorem wielu enzymów, pośredniczy w wytwarzaniu i transporcie energii w organizmie. Jest niezbędny w czynności mięśnia sercowego, układu nerwowego, mięśniówki gładkiej naczyń oraz mięśni prążkowanych. Niedobór magnezu zwiększa ryzyko choroby wieńcowej, zawału serca i zaburzeń rytmu serca. Objawami niedoboru magnezu są: nadpobudliwość, trudności koncentracji, zwiększona podatność na stres, zaburzenia pracy mięśni szkieletowych (drżenia).

Wskazania do stosowania

Lek Magnesium asparticum Filofarm stosuje się w niedoborach magnezu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Magnesium asparticum Filofarm.

Kiedy nie stosować leku Magnesium asparticum Filofarm

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na wodoroasparaginian magnezu lub którykolwiek składnik leku (patrz punkt 6);

-    jeśli u pacjenta stwierdzono hipermagnezemię (nadmiar magnezu we krwi);

-    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy od 30 ml/min);

-    jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (blok), bradykardię (za wolna praca serca), myasthenia gravis (rzadka choroba, której towarzyszy zwiotczenie mięśni).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy zwrócić się do lekarza jeżeli wcześniej stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Podczas długotrwałego stosowania należy kontrolować stężenie magnezu w surowicy krwi (lekarz zaleci wykonanie odpowiednich analiz).

Należy zwrócić się do lekarza, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Dzieci i młodzież

Lek do stosowania wyłącznie u dorosłych oraz dzieci w wieku 4 lat lub powyżej.

Dostępne są inne postaci leku, odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 4 lat.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się o poradę do lekarza lub farmaceuty.

Magnesium asparticum Filofarm a inne leki

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Sole magnezu zmniejszają wchłanianie niektórych antybiotyków, np. tetracyklin; należy zachować, co najmniej 3-godzinną przerwę pomiędzy podaniem tych leków. Magnez zmniejsza wchłanianie związków żelaza, fluoru, fluorochinolonów oraz doustnych leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny. Leku nie należy podawać jednocześnie z fosforanami i związkami wapnia, gdyż zmniejszają one wchłanianie magnezu.

Stosowanie jednocześnie innych produktów zawierających magnez (o działaniu przeczyszczającym lub zobojętniającym kwas żołądkowy) może wywoływać objawy zatrucia magnezem, szczególnie u osób z niewydolnością nerek.

Magnesium asparticum Filofarm z jedzeniem, piciem i alkoholem

Patrz punkt 3.

Nie należy pić alkoholu podczas stosowania leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną.

3. Jak stosować lek Magnesium asparticum Filofarm

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak jak, to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza czy farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy przyjmować doustnie, po posiłku, popijając wodą.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

-    leczniczo:

zwykle stosuje się 1 lub 2 tabletki 2 lub 3 razy na dobę tj. 80 mg do 240 mg magnezu/ dobę (3,3 mmol do 9,9 mmol)

-    profilaktycznie, w uzasadnionych przypadkach: zwykle stosuje się 1 lub 2 tabletki 2 razy dobę

tj. 80 mg do 160 mg magnezu/ dobę (3,3 mmol do 6,6 mmol)

Dzieci od 4 do 12 lat:

odpowiednio do stwierdzonych niedoborów magnezu, wieku i masy ciała dziecka:

zwykle stosuje się 1 lub 2 tabletki 2 razy dobę

tj. 80 mg do 160 mg magnezu/ dobę (3,3, mmol do 6,6 mmol)

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Stosowanie leku Magnesium asparticum Filofarm u pacjentów z niewydolnością nerek jest przeciwwskazane.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności zmiany sposobu podawania i dawkowania leku u pacjentów w podeszłym wieku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Magnesium asparticum Filofarm jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Magnesium asparticum Filofarm

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy bezzwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Objawy przedawkowania: biegunka, nudności, zaburzenia pracy serca (zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo - komorowego).

Leczenie: objawowe.

Pominięcie zastosowania leku Magnesium asparticum Filofarm

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Magnesium asparticum Filofarm

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek Magnesium asparticum Filofarm może powodować działania niepożądane.

Zaburzenia serca

Lek może spowodować zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (np. zmiany rytmu pracy serca).

Zaburzenia żołądka i jelit

Niekiedy po stosowaniu leku mogą wystąpić nudności i biegunki, które zwykle ustępują samoistnie.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Zaczerwienienie skóry.

Zaburzenia mieśniowo-szkieletowe Osłabienie mięśniowe.

Zaburzenia układu nerwowego Bezsenność.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Magnesium asparticum Filofarm

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Magnesium asparticum Filofarm

Substancją czynną leku są jony magnezu (w postaci magnezu wodoroasparaginianu).

1 tabletka zawiera 40 mg jonów magnezu.

Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, sacharoza, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian, talk.

Jak wygląda lek Magnesium asparticum Filofarm i co zawiera opakowanie

Magnesium asparticum Filofarm ma postać tabletek do podawania doustnego.

Dostępne opakowanie:

Tabletki w blistrach, w tekturowym pudełku.

50 tabletek (2 blistry w tekturowym pudełku).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM

ul. Pułaskiego 39

85-619 Bydgoszcz

tel.: (52) 342 67 88

fax. (52) 342 49 81

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Magnesium Asparticum Filofarm

Charakterystyka Magnesium asparticum filofarm

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Magnesium asparticum Filofarm, 40 mg jonów magnezu, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 tabletka zawiera 40 mg jonów magnezu w postaci 600 mg magnezu wodoroasparaginianu

(Magnesii hydroaspartas).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sacharoza 32 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki

Tabletki białe, okrągłe, obustronnie wypukłe.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Niedobór magnezu

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: leczniczo:

zwykle 1 lub 2 tabletki 2 lub 3 razy na dobę

tj. 80 mg do 240 mg Mg++/ dobę (3,3 mmol do 9,9 mmol).

Profilaktycznie, w uzasadnionych przypadkach:

zwykle 1 lub 2 tabletki 2 razy na dobę

tj. 80 mg do 160 mg Mg++/ dobę (3,3 mmol do 6,6 mmol)

Dzieci od 4 do 12 lat:

odpowiednio do stwierdzonych niedoborów magnezu, wieku i masy ciała dziecka:

zwykle 1 lub 2 tabletki 2 razy na dobę

tj. 80 mg do 160 mg Mg++/ dobę (3,3 mmol do 6,6 mmol);

Sposób podawania

Podanie doustne. Magnesium asparticum Filofarm należy przyjmować po posiłku.

W przypadku braku poprawy po miesiącu stosowania leku Magnesium asparticum Filofarm, kontynuowanie leczenia nie jest wskazane.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na wodoroasparaginian magnezu lub którąkolwiek substancję pomocniczą (patrz Punkt 6.1), hipermagnezemia, ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min), zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (blok), bradykardia, myasthenia gravis.

Dzieci

Produktu leczniczego Magnesium asparticum Filofarm nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 4 lat.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przy długotrwałym stosowaniu należy kontrolować stężenie magnezu w surowicy.

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Produkt leczniczy Magnesium asparticum Filofarm przyjmowany na czczo może powodować biegunkę.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Sole magnezu zmniejszają wchłanianie tetracyklin; należy zachować co najmniej 3-godzinną przerwę pomiędzy podaniem tych leków. Magnez zmniejsza wchłanianie związków żelaza, fluoru, fluorochinolonów oraz doustnych leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny. Leku nie należy podawać jednocześnie z fosforanami i związkami wapnia, gdyż zmniejszają one wchłanianie magnezu.

Stosowanie jednocześnie innych produktów zawierających magnez (o działaniu przeczyszczającym lub zobojętniającym kwas żołądkowy) może wywoływać objawy zatrucia magnezem, szczególnie u osób z niewydolnością nerek.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

W zalecanych dawkach lek może być stosowany w okresie ciąży i karmienia w przypadku zdecydowanej konieczności.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8.    Działania niepożądane

Zaburzenia serca

Lek może spowodować zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego.

Zaburzenia żołądka i jelit

Niekiedy po stosowaniu leku mogą wystąpić nudności i biegunki, które zwykle ustępują samoistnie. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Zaczerwienienie skóry.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe Osłabienie mięśniowe.

Zaburzenia układu nerwowego Bezsenność.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9. Przedawkowanie

Objawy po przedawkowaniu:

Biegunka, nudności, zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego.

Leczenie

Obj awowe

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: suplementy mineralne, magnez Kod ATC: A12CC05

Magnez spełnia liczne funkcje metaboliczne: jest aktywatorem enzymów, uczestniczy w wytwarzaniu, magazynowaniu i transporcie związków bogatoenergetycznych. Jony magnezu biorą udział w syntezie białek i kwasów nukleinowych oraz w metabolizmie tłuszczów. Są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, krążenia, mięśni poprzecznie prążkowanych i gładkich. Magnez zawarty w płynach zewnątrzkomórkowych działa antagonistycznie do wapnia, podwyższa próg pobudliwości komórek i hamuje uwalnianie neuroprzekaźników. Wewnątrzkomórkowy magnez moduluje skurcz mięśniówki gładkiej i napływ jonów wapnia do cytoplazmy.

Kwas asparaginowy pełni funkcję neuroprzekaźnika w ośrodkowym układzie nerwowym, działając na receptory glutaminergiczne. Przypuszczalnie może odgrywać rolę w przeciwdziałaniu drgawkom.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Zapotrzebowanie dobowe i wartości referencyjne

Zapotrzebowanie dobowe na magnez u dorosłego człowieka wynosi około 12 mmol (od 290 mg do 450 mg). Prawidłowe stężenie magnezu w osoczu wynosi od 1,0 do 1,4 mmol/l, zawartość w moczu dobowym 2 do 8 mmol/24 godz.

Wchłanianie

Z przewodu pokarmowego wchłania się około 30 - 60% podanej ilości magnezu. Po podaniu doustnym można uzyskać tylko niewielki wzrost stężenia magnezu w płynach zewnątrzkomórkowych i tylko niewielki efekt farmakodynamiczny. Jony metali najlepiej wchłaniane są w postaci soli z aminokwasami lub hydroksykwasami (jako asparaginiany, mleczany, glutaminiany), w których metale związane są jako chelaty średniej mocy. Chroni to jon metalu przed przekształceniem w przewodzie pokarmowym w trudno rozpuszczalny związek i ułatwia transport jonu przez ścianę jelita.

Dystrybucja

Całkowita zawartość magnezu w organizmie dorosłego człowieka wynosi 1200 mmol. Magnez jest głównie pierwiastkiem wewnątrzkomórkowym. Ponad 60% całkowitej ilości magnezu znajduje się w kościach, 39% w mięśniach szkieletowych, układzie nerwowym, mięśniu sercowym, wątrobie, gruczołach wydzielania zewnętrznego i wewnętrznego, zaś 1% w surowicy krwi.

Wydalanie

Magnez wydalany jest przede wszystkim przez nerki, natomiast wydalanie jelitowe i z potem ma znikome znaczenie.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Jony magnezu oraz kwas asparaginowy występują w organizmie w stężeniach fizjologicznych. Magnez do stężenia w surowicy wynoszącego 1,4 mmol/l nie wywołuje objawów klinicznych hipermagnezemii. Począwszy od 1,5 mmol/l występują pierwsze objawy hemodynamiczne. Przy stężeniach magnezu w osoczu większych niż 7,5 mmol/l następuje, poprzedzony zaburzeniami przewodnictwa przedsionkowo-komorowego, zgon wskutek zatrzymania czynności serca.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych:

Skrobia ziemniaczana Sacharoza

Karboksymetyloskrobia sodowa

Magnezu stearynian

Talk

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Aluminium/PCV w tekturowym pudełku.

50 szt. - 2 blistry po 25 szt.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania pozostałości produktu leczniczego

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

FSP FILOFARM ul. Pułaskiego 39 85-619 Bydgoszcz tel. 52 342 67 88 fax. 52 342 49 81

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2117

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 28.09.1989 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Magnesium Asparticum Filofarm