+ iMeds.pl

Magsolvit b6 (48 mg Mg2+ + 5 mg)/5 mlUlotka Magsolvit b6

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

MAGSOLVIT B6, (48 mg Mg2+ + 5 mg)/ 5 ml, syrop Magnesii gluconas + Magnesii lactas + Pyridoxini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktowac

się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Magsolvit B6 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem    leku Magsolvit B6

3.    Jak przyjmować Magsolvit B6

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Magsolvit B6

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Magsolvit B6 i w jakim celu się go stosuje

Magsolvit B6 jest syropem czerwonej barwy, o smaku truskawkowym, nie zawierającym cukru (sacharozy). Zalecany jest w zapobieganiu i uzupełnieniu niedoborów magnezu i witaminy B6, zwłaszcza u dzieci w wieku powyżej 4 lat. Obecność witaminy B6 ułatwia wchłanianie jonów magnezu z przewodu pokarmowego.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Magsolvit B6 Kiedy nie przyjmować leku Magsolvit B6

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli pacjent leczony jest antybiotykami;

-    jeśli u pacjenta występuje: biegunka, nadmiar magnezu w surowicy krwi, nadmiar witaminy

B6,

ostra niewydolność nerek, znaczne niedociśnienie tętnicze, blok przedsionkowo-komorowy (rodzaj zaburzenia rytmu serca).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    Magsolvit B6 podawany w dawce wyższej niż zalecana może działać przeczyszczająco. Magsolvit B6 przyjmowany na czczo może działać przeczyszczająco.

-    U osób z zaburzoną czynnością nerek należy brać pod uwagę konieczność zmniej szenia dawek (zgodnie z wynikami oznaczeń stężenia magnezu w surowicy krwi).

-    Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

-    Wartość kaloryczna zastosowanej substancji pomocniczej - sorbitolu - wynosi 2,6 kcal/g sorbitolu.

-    Lek może powodować reakcje alergiczne.

Inne leki i Magsolvit B6

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Pochodne fluorochinolonu, tetracykliny, doustne leki przeciwzakrzepowe (przede wszystkim warfaryna) oraz fosforany, związki żelaza i wapnia zmniejszają wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego. Hydralazyna, izoniazyd, cykloseryna i penicylina tworzą nieaktywne połączenia z witaminą B6 zmniejszając jej stężenie w organizmie. Doustne środki antykoncepcyjne zwiększają zapotrzebowanie na pirydoksynę. Witamina B6 może zmniejszać stężenie fenytoiny w surowicy krwi. U pacjentów przyjmujących lewodopę bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy (lek stosowany w neurologii), witamina B6 osłabia skuteczność lewodopy w leczeniu parkinsonizmu.

Magsolvit B6 z jedzeniem i piciem

Lek należy zażywać po jedzeniu i piciu, aby zminimalizować możliwość działania przeczyszczającego. Ciąża i karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią, lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

W zalecanych dawkach lek może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszynBrak danych dotyczących szkodliwego wpływu na sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.    Jak przyjmować Magsolvit B6

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza czy też farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zalecana dawka u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 8 lat: 10 ml syropu (tj. 96 mg Mg2+) na dobę w dwóch dawkach.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Dzieci w wieku od 8 lat: 10 ml syropu (tj. 96 mg Mg2+) na dobę w dwóch dawkach.

Dzieci w wieku 4-7. lat: 5 ml syropu (tj. 48 mg Mg2+) na dobę w dwóch dawkach. Lek należy przyjmować po posiłkach.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Magsolvit B6

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania. Podawanie leku w dawkach znacznie przekraczających zalecane może prowadzić do reakcji alergicznych, bólów brzucha, nudności, biegunki, odwodnienia organizmu.

Pominięcie przyjęcia leku Magsolvit B6

W razie pominięcia dawki leku należy przyjąć jedną dawkę a następne dawki przyjmować o

zwykłej porze, zgodnie z przedstawionymi zasadami zażywania leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Magsolvit B6

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Przerwanie stosowania leku nie powoduje gwałtownych objawów.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000) mogą wystąpić:

-    zaburzenia żołądka i jelit;

-    zaburzenia układu nerwowego - bóle głowy;

-    zaburzenia układu immunologicznego - reakcje alergiczne.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Magsolvit B6

Lek należy przechowywać w miejscach niewidocznych i niedostępnych dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Po pierwszym otwarciu lek można przechowywać do 30 dni.

Nie stosować tego leku, jeśli widoczne są kryształki wytrącone z roztworu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Magsolvit B6

-    Substancjami czynnymi leku są: magnez w postaci magnezu glukonianu i magnezu mleczanu, oraz pirydoksyny chlorowodorek (witamina B6).

-    Pozostałe składniki to: sorbitol, sodu cytrynian dwuwodny, kwas cytrynowy, sodu benzoesan, sodu propionian, czerwień koszenilowa (E 124), substancja o zapachu truskawki poprawiająca smak i zapach , woda.

Jak wygląda Magsolvit B6 i co zawiera opakowanie

Syrop pakowany jest w butelki z tworzywa sztucznego barwy brązowej, z miarką, umieszczone w tekturowych pudełkach.

Opakowanie zawiera 150 ml syropu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Farmaceutyczno-Chemiczna Spółdzielnia Pracy "GALENUS"

03-791 Warszawa ul. Hutnicza 8 Tel.: 022 6782519, 022 6782601 Faks: 022 6782601 {Nazwa i adres} e-mail: wojtekg@galenus.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3

Magsolvit B6

Charakterystyka Magsolvit b6

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

MAGSOLYIT B6 (48 mg Mg2++5 mg)/ 5 ml syrop

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

5 mililitrów syropu zawiera 48 mg jonów magnezowych w postaci 623 mg magnezu glukonianu (Magnesii gluconas) i 129 mg magnezu mleczanu (Magnesii lactas), oraz 5 mg pirydoksyny chlorowodorku (Pyridoxini hydrochloridum)

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sorbitol 2,16 mg/5 ml, czerwień koszenilowa (E 124) Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Syrop

Syrop barwy czerwonej, o smaku truskawkowym, nie zawierający sacharozy

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Magsolvit B6 zalecany jest w zapobieganiu i uzupełnieniu niedoborów magnezu i witaminy B6, zwłaszcza u dzieci.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i dzieci w wieku od 8 lat: 10 ml syropu (tj. 96 mg Mg2+) na dobę w dwóch dawkach. Dzieci w wieku 4-7 lat: 5 ml syropu (tj. 48 mg Mg2+) na dobę w dwóch dawkach.

Lek stosuje się po posiłkach.

Magsolvit B6 nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 4 lat ze względu na niewystarczającą ilość danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania (patrz punkt 5.1).

4.3 Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Antybiotykoterapia

-    Biegunka

-    Hipermagnezemia

-    Hiperwitaminoza B6

-    Ostra niewydolność nerek

-    Znaczne niedociśnienie tętnicze - Blok przedsionkowo-komorowy

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Magsolvit B6 podawany w dawce wyższej niż zalecana może działać przeczyszczająco. Syropu nie należy przyjmować na czczo. Nie należy przekraczać zalecanego dawkowania. U osób z zaburzoną czynnością nerek należy brać pod uwagę konieczność zmniejszenia dawek (stosownie do wyników oznaczeń stężenia magnezu w surowicy krwi). Nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną. nietolerancją fruktozy. Lek może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Wartość kaloryczna sorbitolu - 2,6 kcal/g.

Lek może powodować reakcje alergiczne.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Pochodne fluorochinolonu, tetracykliny, doustne leki przeciwzakrzepowe (przede wszystkim warfaryna) oraz fosforany, związki żelaza i wapnia zmniejszają wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego. Hydralazyna, izoniazyd, cykloseryna i penicylina tworzą. nieaktywne połączenia z witaminą B6, zmniejszając jej stężenie w organizmie. Doustne środki antykoncepcyjne zwiększają zapotrzebowanie na pirydoksynę. Witamina B6 może zmniejszać stężenie fenytoiny w surowicy krwi U pacjentów przyjmujących lewodopę bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy witamina B6 osłabia skuteczność lewodopy w leczeniu parkinsonizmu.

Dzieci i młodzież

Badania dotyczące interakcji przeprowadzono wyłącznie u dorosłych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

W zalecanych dawkach produkt może być stosowany w okresie ciąży Karmienie piersią

W zalecanych dawkach produkt może być stosowany w okresie laktacji.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nieistotny.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco: bardzo rzadko (< 1/10 000)

Zaburzenia żołądka i jelit

bardzo rzadko: biegunka, luźne stolce

Zaburzenia układu nerwowego bardzo rzadko: bóle głowy

Zaburzenia układu immunologicznego bardzo rzadko: reakcje alergiczne

4.9 Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania. Podawanie produktu w dawkach znacznie przekraczających zalecane może prowadzić do reakcji alergicznych, bólów brzucha, nudności, biegunki, odwodnienia organizmu.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: suplementy mineralne; magnez; kod ATC: A12CC Mechanizm działania

Magnez zajmuje czwarte miejsce pod względem ilościowym wśród kationów ustroju człowieka i bierze udział w ponad trzystu reakcjach biochemicznych. Zaledwie 1% ogólnej zawartości tego pierwiastka znajduje się w przestrzeni wodnej pozakomórkowej, 50% w kościach, a pozostała ilość w innych komórkach organizmu. Prawidłowe stężenie magnezu w surowicy krwi wynosi 0,8 -1,05 mmola/l (1,9- 2,5 mg%). Prawidłowa magnezemia zależy od podaży magnezu w diecie i niezwykle sprawnego mechanizmu ograniczenia wydalania przez przewód pokarmowy i nerki. W przypadku stosowania diety wysoko wapniowej i wysoko fosforanowej mechanizm ten w przewodzie pokarmowym zostaje zaburzony. Prawdopodobny jest udział PTH w regulacji homeostazy magnezu w ustroju. Magnez w surowicy krwi występuje w postaci ultraprzesączalnej, w postaci zjonizowanej oraz związanej z białkami. Ilość magnezu związana w kompleksie z białkami zależy od pH krwi.

Witamina B6 - pirydoksyna, obejmuje grupę 3 równocennych biologicznie pochodnych pirydyny. Aktywną w organizmie formą pirydoksyny jest ester fosforanowy pirydoksalu, który jako koenzym transaminaz i dekarboksylaz aminokwasów uczestniczy w ich przemianach, między innymi w procesie powstawania neuroprzekażników OUN - serotoniny, DOPA i kwasu y-aminomasłowego. Jako koenzym fosforylazy glikogenowej wpływa na wzrost stężenia glukozy w mięśniach, a jako koenzym syntetazy kwasu 5-aminolewulinowego bierze udział w syntezie hemoglobiny.

Rezultat działania farmakodynamicznego

Objawami niedoboru magnezu są: nadpobudliwość, trudności w koncentracji uwagi i zasypianiu, zwiększona podatność na stres oraz zaburzenia pracy mięśni. Niedobór magnezu zwiększa ryzyko choroby wieńcowej, zawału serca oraz zaburzeń rytmu serca, a także zwiększa ryzyko rozwoju osteoporozy.

U ludzi awitaminoza B6 objawia się nudnościami, wymiotami, stanem zapalnym oraz uszkodzeniem skóry i błon śluzowych, zaburzeniami psychicznymi, drgawkami, zapaleniem wielonerwo-wym i niedokrwistością mikrocytarną. (zaburzenie syntezy apoenzymu syntetazy kwasu 8- ami-nolewulinowego, którego koenzymem jest pirydoksyna).

U około 40% ludzi w podeszłym wieku wykazano subkliniczne niedobory witaminy B6 (zaburzenia równowagi psychicznej i stan ogólnego osłabienia).

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Magnez działa synergistycznie z jonami wapnia w tworzeniu struktury kości. Stwierdzono, ze witamina B6 zwiększa o około 40% efektywność wchłaniania magnezu z przewodu pokarmowego. W lecznictwie stosuje się pirydoksynę w postaci soli, głownie chlorowodorku. Jest stosowana jako lek w zaburzeniach metabolicznych, zmianach skórnych i błon śluzowych, w niedokrwistości wrażliwej na tę witaminę, podczas rekonwalescencji oraz w stanach depresyjnych.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Powstający w żołądku chlorek magnezu dysocjuje w dwunastnicy do jonów magnezowych, które wchłaniają się z dwunastnicy.

Witamina B6 łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego po podaniu doustnym Dystrybucja

Jony magnezowe trafiają do komórek kości, surowicy krwi i częściowo wiążą się z białkami. Metabolizm

Magnez niewchłonięty z dwunastnicy przechodzi częściowo w węglan magnezu oraz mydła magnezowe (sole z kwasami tłuszczowymi).

Witamina B6 ulega w wątrobie przemianie do kwasu 4-pirydynokarboksylowego (izonikotynowego) Eliminacja.

Jeśli czynność nerek jest prawidłowa, jony magnezu szybko wydalane są przez nerki. Magnez niewchłonięty z dwunastnicy jest wydalany z kałem.

Witamina B6 jest wydalana w postaci kwasu 4-pirydynokarboksylowego.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Literaturowe dane niekliniczne dotyczące składników produktu leczniczego nie ujawniają szczególnego ryzyka dla człowieka.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sorbitol

Sodu cytrynian dwuwodny Kwas cytrynowy Sodu benzoesan Sodu propionian Czerwień koszenilowa (E 124)

Substancja poprawiająca smak i zapach truskawkowa Woda

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie należy mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności.

6.3    Okres ważności

3 lata

Trwałość po pierwszym otwarciu 30 dni.

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Butelki z politereftalanu etylenu, barwy brązowej, z miarką, w tekturowym pudełku 150 ml (1 butelka po 150 ml)

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Farmaceutyczno-Chemiczna Spółdzielnia Pracy "GALENUS"

03-791 Warszawa ul. Hutnicza 8 Tel.: 022 6782519, 022 6782601 Faks: 022 6782601 e-mail: wojtekg@galenus.pl

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9115

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 21 grudnia 2001 r Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 20 czerwca 2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Magsolvit B6