+ iMeds.pl

Mannitol 20% baxter 200 mg/mlUlotka Mannitol 20% baxter

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Mannitol 20% Baxter, roztwór do infuzji

Substancja czynna: mannitol

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Mannitol 20% Baxter i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mannitol 20% Baxter

3.    Jak stosować Mannitol 20% Baxter

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Mannitol 20% Baxter

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Mannitol 20% Baxter i w jakim celu się go stosuje

Mannitol 20% Baxter jest wodnym roztworem mannitolu. Mannitol jest osmotycznym lekiem

moczopędnym. Osmotyczne leki moczopędne działają w nerkach, stymulując wytwarzanie większej

ilości moczu. To powoduje zmniejszenie ilości wody w organizmie.

Mannitol 20% Baxter jest stosowany:

-    w celu zwiększenia ilości wytwarzanego moczu (diurezy) u pacjentów z nieprawidłową czynnością nerek (ostrą niewydolnością nerek). Działanie to zapobiega nasileniu się choroby nerek.

-    w celu zmniejszenie ciśnienia w czaszce spowodowanego nagromadzeniem się płynu w obrębie mózgu (obrzękiem). Jest to czasami konieczne po urazie głowy lub przed operacją mózgu, gdy naturalna bariera ochronna pomiędzy naczyniami krwionośnymi głowy a mózgiem pozostała nieuszkodzona.

-    w celu zmniejszenia ciśnienia w oku (ciśnienia śródgałkowego). Takie działanie może być niezbędne podczas chirurgii oka lub napadów jaskry (choroby powodującej zwiększenie ciśnienia w oku).

-    w celu leczenia pewnych rodzajów zatrucia lub przedawkowania leków. Mannitol wspomaga nerki w usuwaniu tych substancji z krwi. Następnie są one eliminowane z organizmu z moczem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mannitol 20% Baxter NIE stosować leku Mannitol 20% Baxter, w następujących przypadkach:

-    jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na mannitol lub którykolwiek ze składników leku Mannitol 20% Baxter

-    jeśli u pacjenta występuje zwiększone stężenie soli w organizmie (hiperosmolarność). Jest to spowodowane nadmierną utratą wody z krwi i może wynikać z następujących czynników:

-    długotrwałe, obfite pocenie się

-    nadmierne stosowanie pewnych leków takich jak leki moczopędne (diuretyki)

-    choroba nerek

W tej sytuacji Mannitol może powodować wzrost osmolarność krwi.

-    jeśli u pacjenta występuje ciężkie odwodnienie (utrata wody z organizmu, np. z powodu wymiotów lub biegunki). Ciężkie odwodnienie powoduje suchość w jamie ustnej i silne pragnienie.

-    jeśli nerki pacjenta nie są zdolne do wytwarzania moczu (bezmocz)

-    jeśli u pacjenta występuje choroba serca, którą trudno kontrolować za pomocą leków (niewydolność serca)

-    jeśli u pacjenta występuje nadmierne gromadzenie się płynów w płucach (obrzęk płuc) związane z niewydolnością serca

-    jeśli u pacjenta występuje krwotok w obrębie czaszki (czynny krwotok śródczaszkowy), z wyjątkiem sytuacji, gdy krwotok występuje podczas operacji czaszki (kraniotomii)

-    jeśli u pacjenta doszło do uszkodzenia naturalnej bariery pomiędzy naczyniami krwionośnymi głowy a mózgiem. Taka sytuacja może mieć miejsce np. po ciężkich urazach głowy (np. urazach powodujących złamanie czaszki)

-    jeśli u pacjenta odpowiedź na dawkę testową jest nieprawidłowa. Lekarz lub pielęgniarka podadzą ją, gdy istnieje podejrzenie, że nerki nie pracują prawidłowo (nieprawidłowa odpowiedź na dawkę testową)

-    jeśli nerki pacjenta stopniowo tracą swoją funkcję (postępujące uszkodzenie lub dysfunkcja nerek) i wytwarzają niewielką ilość moczu (skąpomocz) oraz jeśli u pacjenta występuje nieprawidłowo wysokie stężenie substancji zawierających azot we krwi (azotemia)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza o następujących stanach występujących obecnie lub w przeszłości:

-    choroba nerek lub osłabienie czynności nerek

-    jeśli pacjent przyjmuje leki, które mogą być szkodliwe dla nerek (np. pewne antybiotyki lub leki przeciwnowotworowe). Lekarz będzie wiedział, czy leki przyjmowane przez pacjenta mogą mieć wpływ na czynność nerek.

-    stan przebiegający z niewystarczającym ukrwieniem tkanek (wstrząs). W tym przypadku lekarz będzie musiał przywrócić poziom płynów i elektrolitów przed kontynuacją podawania.

-    niewydolność serca

-    zmniejszone stężenie sodu (soli) we krwi (hiponatremia)

-    ilość wody w organizmie nie jest wystarczająca (odwodnienie)

-    mała objętość krwi w naczyniach krwionośnych (hipowolemia)

-    nadwrażliwość na mannitol (ponieważ mannitol występuje w przyrodzie i jest stosowany w innych lekach, pacjenci mogą być uczuleni bez otrzymania leczenia dożylnego mannitolem)

-    jeśli pacjent ma zaburzenia nerwowe związane z wcześniej istniejącym brakiem naturalnej bariery ochronnej, która oddziela krew krążąca od mózgu, szczególnie w przypadku zaburzeń czynności nerek

U pacjentów otrzymujących ten lek lekarz będzie regularnie kontrolował:

-    czynność serca, płuc i nerek

-    ilość przyjmowanych płynów

-    ilość wytwarzanego moczu

-    ciśnienie krwi w żyłach odprowadzających krew do serca (ośrodkowe ciśnienie żylne)

-    stężenie takich substancji chemicznych jak sód i potas we krwi (elektrolity)

-    kwasowość krwi i moczu (równowagę kwasowo-zasadową)

Lekarz weźmie pod uwagę, czy u pacjenta stosowane jest żywienie pozajelitowe (odżywianie podawane za pomocą infuzji do żyły). Podczas długotrwałej terapii z lekiem Mannitol 20% Baxter może być konieczne zastosowanie dodatkowego żywienia.

Podawanie roztworu przez igłę umieszczoną w żyle może powodować podrażnienie i zapalenie w miejscu wkłucia.

Ten roztwór nie może być podawany przez tę samą igłę co do transfuzji krwi. Może to powodować uszkodzenie czerwonych krwinek lub ich zlepianie się.

Stosowanie z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, również tych, które pacjent planuje stosować.

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Mannitol 20% Baxter lub same podlegać jego wpływowi. W przypadku przyjmowania któregokolwiek z tych leków może być konieczna zmiana dawkowania.

Wymienione poniżej leki mogą wpływać na działanie leku Mannitol 20% Baxter lub same podlegać jego wpływowi. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków:

-    diuretyki (leki moczopędne, zwiększające ilość wytwarzanego moczu)

-    cyklosporyna (stosowana w zapobieganiu odrzucenia przeszczepu)

-    lit (stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych)

-    aminoglikozydy (rodzaj antybiotyku)

-    depolaryzujące leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe (leki stosowane podczas znieczulenia i wywołujące porażenie mięśni)

Podawanie tych leków będzie kontrolowane przez anestezjologa.

-    doustne leki przeciwzakrzepowe (leki rozrzedzające krew, np. warfaryna)

-    digoksyna (lek nasercowy)

Stosowanie leku Mannitol 20% Baxter z jedzeniem, piciem i alkoholem

Należy zapytać lekarza, co pacjent może jeść lub pić.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub pielęgniarki przed zastosowaniem leku.

Nie wiadomo, czy mannitol ma wpływ na nienarodzone dziecko lub przebieg ciąży. Nie wiadomo również, czy mannitol przenika do mleka kobiecego. Z tego względu u kobiet w ciąży lub matek karmiących lekarz zastosuje infuzję leku Mannitol 20% Baxter wyłącznie, gdy będzie to konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Należy skonsultować się z lekarzem lub pielęgniarkę przed prowadzeniem pojazdów i obsługiwaniem maszyn.

3. Jak stosować Mannitol 20% Baxter

Mannitol 20% Baxter jest podawany przez lekarza lub pielęgniarkę. Lekarz zdecyduje, jaką dawkę leku zastosować i kiedy podać lek. Zależy to od wieku, masy ciała pacjenta, stanu oraz przyczyny leczenia. Ilość podanego leku może również zależeć od innych leków stosowanych przez pacjenta.

NIE należy stosować leku Mannitol 20% Baxter, jeśli w roztworze znajdują się widoczne cząstki lub jeśli opakowanie jest w jakikolwiek sposób uszkodzone.

W niskich temperaturach w roztworze mogą tworzyć się kryształy. Lekarz lub pielęgniarka upewnią się, że te kryształy zostaną rozpuszczone przed podaniem roztworu.

Mannitol 20% Baxter jest zwykle podawany przez plastikową rurkę podłączoną do igły wprowadzonej do żyły. Zazwyczaj roztwór ten podaje się poprzez żyłę w ramieniu. Jednakże lekarz może zastosować inną metodę podania leku pacjentowi. Ze względu na stężenie roztworu mannitolu może wystąpić ból i uszkodzenie żyły w miejscu podawania infuzji.

Wybór odpowiedniego stężenia mannitolu, dawka i szybkość podawania zależą od wieku, masy ciała i stanu klinicznego pacjenta oraz współistniejącego leczenia.

Zazwyczaj prędkość infuzji wynosi od 30 do 50 ml na godzinę. Oznacza to, że infuzja zawartości półlitrowego worka potrwa co najmniej 10 godzin.

U pacjentów z nieprawidłową czynnością nerek lekarz może podać próbną infuzję leku. Następnie lekarz zmierzy ilość moczu wytwarzanego przez pacjenta. Jeśli nerki nie zareagują odpowiednio na lek, pacjent otrzyma inne leczenie.

Mannitol 20% Baxter może być również stosowany u dzieci i pacjentów w podeszłym wieku (ponad 65 lat). W razie konieczności lekarz dostosuje dawkę leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mannitol 20% Baxter

W przypadku zastosowania zbyt dużej ilości leku Mannitol 20% Baxter (przedawkowanie) lub podania leku zbyt szybko, mogą wystąpić takie objawy jak:

-    zbyt duża ilość krwi w naczyniach krwionośnych (hiperwolemia). Objawy hiperwolemii obejmują gromadzenie się płynu w jamie brzusznej (wodobrzusze), obrzęk rąk i nóg (obrzęki obwodowe), obrzęk w płucach powodujący trudności w oddychaniu (duszność), budzenie się w nocy ze spłyconym oddechem (nocna duszność napadowa).

-    zaburzenie równowagi substancji chemicznych w organizmie (zaburzenie równowagi elektrolitowej)

-    nadmierna kwaśność krwi (kwasica), objawy kwasicy to senność, złe samopoczucie i oddech o zapachu acetonu

-    ból głowy

-    uczucie mdłości (nudności)

-    dreszcze bez gorączki

-    objawy zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego:

•    splątanie

•    zmęczenie

•    napady drgawkowe

•    ograniczona przytomność (stupor) lub utrata przytomności (śpiączka)

-    ciężkie zaburzenia czynności nerek (ostra niewydolność nerek)

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów należy natychmiast poinformować o tym lekarza prowadzącego. Infuzja leku zostanie przerwana, a lekarz zastosuje leczenie w zależności od objawów.

Jeśli do leku Mannitol 20% Baxter dodano inny lek, może on również powodować wystąpienie objawów zanim wystąpią objawy przedawkowania infuzji. Należy zapoznać się z treścią ulotki informacyjnej dołączonej do dodawanego leku, w celu zapoznania się z możliwymi objawami.

Przerwanie stosowania leku Mannitol 20% Baxter

Lekarz zdecyduje, kiedy przerwać infuzję.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących stosowania tego produktu należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Mannitol 20% Baxter może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej nie jest znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Jeśli wystąpią którekolwiek z poniżej wymienionych działań niepożądanych należy natychmiast zawiadomić o tym lekarza lub pielęgniarkę. Mogą to być objawy bardzo ciężkiej lub nawet śmiertelnej reakcji nadwrażliwości (alergii) zwanej wstrząsem anafilaktycznym:

-    opuchnięcie skóry twarzy i gardła

-    trudności w oddychaniu

-    zmniejszone ciśnienie krwi (niedociśnienie)

-    wysypka skórna

-    pokrzywka

Sposób leczenia będzie zależał od objawów.

Działania niepożądane mogą obejmować:

-    zbyt dużą lub zbyt małą ilość płynu w organizmie (zaburzenia równowagi płynów). Zbyt duża ilość płynu powoduje obrzęk. Zbyt mała ilość płynu w organizmie powoduje wystąpienie objawów odwodnienia.

-    zaburzenia równowagi stężenia substancji chemicznych we krwi (zaburzenia równowagi elektrolitów)

-    zmniejszone ciśnienie krwi (niedociśnienie)

-    reakcję alergiczną (nadwrażliwość)

-    niewystarczającą ilość wody w organizmie (odwodnienie) powodująca wystąpienie pragnienia, utraty apetytu, suchości skóry, zaczerwienienia skóry, ciemnego zabarwienie moczu, suchości w ustach, zmęczenia, osłabienia, dreszczy, zawrotów głowy, omdlenia i oszołomienia.

-    gromadzenie się płynów pod skórą, zwykle wokół kostek (obrzęk)

-    ból głowy

-    drgawki (napady padaczkowe)

-    zawroty głowy

-    zwiększenie ciśnienia wewnątrz czaszki (zwiększenie ciśnienia śródczaszkowego), powodujące bóle głowy, uczucie nudności (mdłości), wymioty, bóle pleców, zaburzenia widzenia i inne zaburzenia widzenia, takie jak trudności w poruszaniu oczami (porażenie nerwu ocznego).

-    nieostre widzenie

-    nieregularne bicie serca (arytmia serca)

-    zwiększone ciśnienie krwi (nadciśnienie)

-    płyn w płucach (obrzęk płuc), powodujący spłycenie oddechu, w szczególności w pozycji leżącej, z tymi samymi objawami jak przy przekrwieniu płuc (powyżej)

-    katar/swędzenie w nosie (nieżyt nosa)

-    suchość w jamie ustnej

-    zamieranie części skóry (martwica skóry)

-    pragnienie

-    uczucie mdłości (nudności)

-    wymioty

-    pokrzywka

-    kurcze

-    wytwarzanie dużej ilości moczu (nadmierna diureza)

-    uszkodzenie nerek (osmotyczny zespół nerczycowy), powodujące trudności w oddawaniu wody (oddawanie moczu) lub zmniejszenie ilości wydalanej wody, obrzęk kostek, palców lub twarzy w skutek gromadzenia się płynu w organizmie.

-    niezdolność oddawania moczu (zatrzymanie moczu)

-    dreszcze

-    ból w klatce piersiowej (uciskający ból w klatce piersiowej)

-    gorączka

-    niewydolność serca związana z obecnością płynu w płucach i obrzękiem wokół kostek (zastoinowa niewydolność serca)

-    nagłe wystąpienie niewydolności nerek, ze znacznym zmniejszeniem wytwarzania moczu (ostra niewydolność nerek)

-    wytwarzanie zbyt dużej ilości substancji kwasowych w organizmie lub nieusuwanie wystarczającej ilości substancji kwasowych z organizmu przez nerki (kwasica metaboliczna)

-    śpiączka

-    zmieszanie

-    zmęczenie (senność)

-    nieprawidłowo wysokie stężania substancji zawierających azot we krwi (azotemia)

-    nerki pacjenta nie mogą wytwarzać moczu (bezmocz)

-    nerki pacjenta wytwarzają zbyt małą ilość moczu (skąpomocz)

-    nerki pacjenta wytwarzają zbyt dużą ilość moczu (wielomocz)

-    zmniejszenie napięcia mięśni (astenia)

-    zmęczenie (złe samopoczucie)

-    reakcje w miejscu infuzji obejmują

-    zapalenie żyły w miejscu infUzji z zaczerwienieniem, obrzęk i ból wzdłuż żyły (zakrzepowe zapalenie żył w miejscu infUzji)

-    obrzęk w miejscu infuzji (stan zapalny)

-    ból w miejscu infuzji

-    wysypkę w miejscu podania

-    zaczerwienie w miejscu podania

-    świąd w miejscu podania

-    przemieszczenie się roztworu do infuzji do tkanek wokół żyły (wynaczynienie) i obrzęk w miejscu podania. Może to powodować zmniejszenie przepływu krwi i poważny uraz wokół tego miejsca.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym

lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Mannitol 20% Baxter

Tego produktu nie należy przechowywać w lodówce ani zamrażać.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy wyjmować leku Mannitol 20% Baxter z zewnętrznego opakowania ochronnego do chwili użycia.

NIE należy stosować leku Mannitol 20% Baxter po upływie terminu ważności zamieszczonego na worku po Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Po otwarciu, z lub bez substancji dodatkowych:

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. Jeżeli roztwór nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania odpowiada użytkownik.

Mannitol 20% Baxter nie powinien być podany, jeśli zawiera widoczne cząstki lub jeśli opakowanie jest w jakikolwiek sposób uszkodzone.

Co zawiera Mannitol 20% Baxter

Substancją czynną jest mannitol.

Jedyną substancją pomocniczą jest woda do wstrzykiwań.

Każde 1000 ml roztworu zawiera 200 gramów mannitolu

Jak wygląda Mannitol 20% Baxter i co zawiera opakowanie

Mannitol 20% Baxter jest przezroczystym roztworem wolnym od widocznych cząstek. Dostępny jest w plastikowych workach poliolefinowo/ poliamidowych (Viaflo). Każdy worek jest umieszczony w zamkniętym, ochronnym, plastikowym opakowaniu zewnętrznym.

Wielkości opakowań:

-    100 ml

-    250 ml

-    500 ml

-    1000 ml

Worki dostarczane są w opakowaniach tekturowych. Tekturowe pudełko zawiera jedną z następujących ilości:

-    50 worków po 100 ml

-    30 worków po 250 ml

-    20 worków po 500 ml

-    10 worków po 1000 ml

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

Wytwórcy:

Baxter Healthcare Ltd.

Caxton Way Thetford

Norfolk - IP24 3SE Wielka Brytania

Bieffe Medital S.A.

Ctra de Biescas-Senegué 22666 Sabinanigo (Huesca)

Hiszpania

Baxter S.A.

Boulevard R. Branquart, 80

7860 Lessines

Belgia

Baxter Healthcare S.A.

Moneen Road Castlebar - County Mayo Irlandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 19.11.2014

Baxter i Viaflo są znakami towarowymi Baxter International Inc.

Poniższe informacje są przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Sposób postępowania i przygotowanie

Stosować tylko wówczas, gdy roztwór jest przezroczysty, bez widocznych cząstek lub przebarwień i jeśli pojemnik jest nieuszkodzony. Podawać natychmiast po podłączeniu zestawu do infuzji z filtrem końcowym na linii ze względu na możliwość tworzenia się kryształów mannitolu.

Hiperosmolarny roztwór mannitolu może powodować uszkodzenie żył. Należy sprawdzić osmolarność produktu przed podaniem.

Nie wyjmować z opakowania ochronnego do momentu użycia.

Wewnętrzny worek zapewnia jałowość produktu.

Plastikowych pojemników nie należy podłączać seryjnie. Takie zastosowanie mogłoby spowodować zator powietrzny wywołany resztkowym powietrzem zaciągniętym z pierwszego pojemnika zanim podawanie płynu z drugiego pojemnika zostanie zakończone.

Roztwór należy podawać za pomocą jałowego sprzętu z zastosowaniem zasad aseptyki. Sprzęt do infuzji należy wstępnie wypełnić roztworem, aby zapobiec przedostaniu się powietrza do układu. Substancje dodatkowe mogą być niezgodne z lekiem Mannitol 20% Baxter.

Dodatkowe leki można wprowadzać do roztworu przed infuzją lub w trakcie infuzji, poprzez samouszczelniający port do dodawania leku.

Konieczne jest dokładne i ostrożne wymieszanie w warunkach aseptycznych z każdym dodawanym lekiem. Roztwory zawierające dodatkowe leki powinny być zużyte natychmiast, bez przechowywania. Dodanie innych leków lub nieprawidłowa technika podawania może spowodować reakcje gorączkowe, w związku z możliwością wprowadzenia pirogenów. W razie wystąpienia działania niepożądanego, należy natychmiast przerwać infuzję.

Roztwory mannitolu mogą tworzyć kryształy w niskich temperaturach. W wyższych stężeniach, roztwory maja większa tendencję do krystalizacji. Przed podaniem należy sprawdzić obecność kryształów. Jeżeli kryształy są widoczne, należy ponownie rozpuścić przez ogrzanie roztworu do 70oC, w trakcie mieszając. Roztworów nie należy ogrzewać w wodzie lub kuchence mikrofalowej z uwagi na możliwość zanieczyszczenia produktu lub jego uszkodzenie. Przed ponowną kontrolą obecności kryształów i użyciem, schłodzić roztwór do temperatury pokojowej lub temperatury ciała.

Wyrzucić po jednorazowym użyciu.

Wyrzucić niewykorzystaną pozostałość roztworu.

Nie podłączać ponownie częściowo zużytych worków.

1.    Otwieranie

a.    Wyjąć worek Viaflo z opakowania ochronnego bezpośrednio przed użyciem

b.    Ściskając mocno przez minutę wewnętrzny worek, sprawdzić, czy nie przecieka. Jeżeli stwierdzono przeciekanie, roztwór należy wyrzucić, gdyż zawartość może być niejałowa.

c.    Sprawdzić, czy roztwór jest przejrzysty i nie zawiera nierozpuszczalnych cząstek. Jeżeli roztwór nie jest przejrzysty lub zawiera nierozpuszczalne cząstki, należy go wyrzucić.

2.    Przygotowanie do podania

Podczas przygotowywania oraz podawania należy używać jałowych materiałów.

a.    Zawiesić worek za zaczep.

b.    Usunąć plastikową osłonę portu do podawania, znajdującego się na spodzie worka:

-    chwycić mniejsze skrzydełko na szyjce portu jedną ręką

-    chwycić większe skrzydełko na zatyczce drugą ręką i przekręcić

-    zatyczka odskoczy.

c.    Przygotować infuzję zgodnie z zasadami aseptyki.

d.    Podłączyć zestaw do podawania stosując się do podanych przy zestawie zaleceń dotyczących podłączania, wypełniania zestawu i podawania roztworu.

3.    Sposoby wprowadzania dodatkowych leków

Uwaga: Dodawane leki mogą wykazywać niezgodność (patrz poniżej punkt 5 „Niezgodności dodawanych leków ”).

Dodawanie leków przed podaniem

a.    Odkazić port do dodawania leku

b.    Używając strzykawki z igłą 19G (1,10 mm) do 22G (0,70 mm), wkłuć igłę w samouszczelniający port do dodawania leku i wstrzyknąć lek.

c.    Wymieszać dokładnie roztwór z dodanym lekiem. W przypadku leków o dużej gęstości, takich jak chlorek potasu, delikatnie opukać porty w pozycji worka portami do góry i wymieszać.

Uwaga: Nie przechowywać worków zawierających dodane leki.

Dodawanie leków w trakcie podawania

a.    Zamknąć zacisk zestawu do podawania

b.    Odkazić port do dodawania leku

c.    Używając strzykawki z igłą 19G (1,10 mm) do 22G (0,70 mm) wkłuć igłę w samouszczelniający port do dodawania leku i wstrzyknąć lek.

d.    Zdjąć worek ze stojaka i (lub) odwrócić go portami do góry.

e.    Opróżnić oba porty poprzez delikatne opukiwanie w pozycji worka portami do góry

f.    Wymieszać dokładnie roztwór z lekiem.

g.    Zawiesić worek w poprzedniej pozycji, otworzyć ponownie zacisk i kontynuować podawanie.

4.    Trwałość w trakcie stosowania: dodawane leki

Przed zastosowaniem należy ustalić chemiczną i fizyczną stabilność każdego dodawanego leku w pH, jakie wykazuje roztwór mannitolu w pojemniku Viaflo.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia rozcieńczony produkt należy zużyć natychmiast. Jeżeli roztwór nie został zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania produktu przed zastosowaniem odpowiada użytkownik.

5.    Niezgodności z dodawanymi lekami

Mannitol 20% Baxter nie powinien być podawany równocześnie, przed ani po przetaczaniu krwi przez ten sam zestaw do infuzji, ze względu na ryzyko pseudoaglutynacji.

Przed wprowadzeniem dodatkowego leku należy ocenić jego zgodność z roztworem w pojemniku Viaflo.

Należy zapoznać się z instrukcją dotyczącą użycia dodawanego leku.

Przed dodaniem leku należy sprawdzić jego rozpuszczalność i stabilność w wodzie o pH, jakie wykazuje roztwór mannitolu (4,5 do 7,0).

Należy wziąć pod uwagę, że cefepim, imipenem, cylastyna i filgrastym wykazują niezgodności z roztworami mannitolu, jednak wykaz ten nie jest pełny.

Dodanie potasu lub chlorku sodu do leku Mannitol 20% Baxter może spowodować wytrącenie się mannitolu.

Baxter i Viaflo są znakami towarowymi Baxter International Inc.

9

Mannitol 20% Baxter

Charakterystyka Mannitol 20% baxter

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Mannitol 20% Baxter roztwór do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Mannitol 200 g/l

1 ml roztworu zawiera 200 mg mannitolu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji.

Przezroczysty, bezbarwny roztwór, pozbawiony widocznych cząstek. Osmolarność: ok. 1098 mOsm/l pH: 4,5-7,0

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Mannitol 20% Baxter wskazany jest do stosowania jako osmotyczny lek moczopędny w następujących przypadkach:

•    zwiększanie diurezy w zapobieganiu i (lub) leczeniu fazy skąpomoczu w ostrej niewydolności nerek, zanim dojdzie do nieodwracalnej, trwałej niewydolności nerek.

•    zmniejszanie ciśnienia śródczaszkowego i obrzęku mózgu, gdy bariera krew-mózg jest nieuszkodzona

•    zmniejszanie podwyższonego ciśnienia śródgałkowego, jeżeli nie można go obniżyć stosując inne środki

•    przyspieszanie eliminacji wydalanych przez nerki substancji toksycznych w zatruciach.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie:

Wybór odpowiedniego stężenia mannitolu, dawkowanie oraz szybkość wlewu zależą od wieku, masy ciała, stanu klinicznego i biologicznego pacjenta oraz od stosowanego jednocześnie leczenia.

Dorośli i młodzież:

Ostra niewydolność nerek

Zakres zazwyczaj stosowanych dawek wynosi od 50 do 200 g mannitolu w ciągu 24 godzin (250 ml do 1000 ml/ dobę), przy czym jednorazowa dawka nie powinna przekraczać 50 g (250 ml mannitolu). W większości przypadków do uzyskania właściwej reakcji wystarczy 50 do 100 g mannitolu /dobę (250 do 500 ml/ dobę).

Szybkość podawania zazwyczaj jest dostosowana do utrzymania przepływu moczu na poziomie, co najmniej 30-50 ml/ godzinę.

Tylko w sytuacjach krytycznych maksymalna szybkość wlewu może być wyższa i wynosić 200 mg/kg przez 5 minut (patrz także dawka testowa). Po 5 minutach szybkość wlewu należy zmniejszyć do zakresu pozwalającego utrzymać przepływ moczu na poziomie od 30 do 50 ml/ godzinę, przy maksymalnej dawce 200 g/24 godziny.

Stosowanie u pacjentów z oligurią lub zaburzeniami czynności nerek

Pacjentom ze znaczną oligurią lub podejrzeniem zaburzenia czynności nerek należy najpierw podać dawkę testową ok. 200 mg mannitolu/ kg masy ciała (1 ml/ kg masy ciała) w czasie 3 - 5 minut. Na przykład dla pacjenta o masie ciała 70 kg: około 70 ml 20% roztworu.

Reakcję na dawkę testową można uznać za właściwą, jeżeli przez 2-3 godziny mocz wydalany jest z szybkością 30-50 ml/ godzinę. Jeżeli reakcja nie jest właściwa, można podać kolejną dawkę testową. Jeżeli nie uzyska się właściwej reakcji na drugą dawkę testową, należy przerwać podawanie mannitolu, a pacjenta poddać ponownym badaniom, gdyż może to być oznaką trwałej niewydolności nerek.

Zmniejszenie ciśnienia śródczaszkowego, objętości mózgu i ciśnienia śródgałkowego

Zazwyczaj podawana dawka wynosi 1,5 do 2 g/ kg masy ciała (7,5 - 10 ml/ kg masy ciała) we wlewie trwającym 30 do 60 minut. W przypadku stosowania przed zabiegiem operacyjnym, dawkę leku należy podać 1 - 1,5 godziny przed operacją, co zapewni uzyskanie maksymalnego efektu.

Przyspieszenie eliminacji substancji toksycznych wydalanych przez nerki

Podczas wymuszonej diurezy, dawkę mannitolu należy dobrać tak, aby utrzymać wydalanie moczu na poziomie, co najmniej 100 ml/ godzinę i dodatni bilans płynów w wysokości 1 -2 litrów. Wstępna dawka może wynosić około 25 g (125 ml).

Dzieci i młodzież:

W niewydolności nerek dawka testowa powinna wynosić 200 mg mannitolu/ kg masy ciała (1 ml/ kg masy ciała) w ciągu 3 - 5 minut. Dawka lecznicza wynosi od 0,5 do 1,5 g/kg masy ciała (2,5 ml do 7,5 ml/ kg masy ciała). W razie potrzeby, taką dawkę można podać jeszcze raz lub dwa razy, zachowując 4 do 8 godzin przerwy między wlewami.

Przy obrzęku mózgu i zwiększeniu ciśnienia śródgałkowego, taką dawkę można podać w ciągu 30 do 60 minut, podobnie jak u pacjentów dorosłych.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Podobnie jak u pacjentów dorosłych, dawkowanie zależy od masy ciała, stanu klinicznego i biologicznego pacjenta oraz od równocześnie przyjmowanych leków. Zakres zazwyczaj podawanych dawek jest podobny jak u dorosłych i wynosi 50 do 200 g mannitolu w ciągu 24 godzin (250 do 1000 ml/ dobę), z zaleceniem nie przekraczania dawki jednorazowej 50 g mannitolu (250 ml). Z uwagi na możliwość występowania wstępnej fazy niewydolności nerek, należy zachować szczególną ostrożność przy ocenie stanu pacjenta przed doborem dawki.

Sposób podawania:

Roztwór jest przeznaczony do podawania dożylnego, przez jałowe i apirogenne wyposażenie.

Hiperosmolarne roztwory mannitolu mogą powodować uszkodzenie żył. Przed podaniem należy sprawdzić osmolarność produktu.

Stosować zestaw do podawania z filtrem końcowym na linii, ze względu na możliwość wytrącania się kryształów mannitolu. Stosować technikę aseptyczną. Sprzęt do infuzji należy wstępnie wypełnić roztworem, aby zapobiec przedostaniu się powietrza do układu.

Do momentu użycia nie wyjmować worka z zewnętrznego opakowania ochronnego. Worek wewnętrzny zapewnia jałowość produktu.

Stosować tylko, gdy roztwór jest przejrzysty, bez widocznych cząstek lub przebarwień i jeśli zgrzew nie jest uszkodzony. Potwierdzić integralność worka. Stosować tylko, gdy opakowanie jest nieuszkodzone. Podać natychmiast po podłączeniu zestawu infuzyjnego.

Ten hipertoniczny roztwór należy podawać do dużych żył obwodowych lub najlepiej do żyły centralnej. Szybki wlew do żył obwodowych może być szkodliwy.

Roztwory mannitolu mogą tworzyć kryształy w niskich temperaturach. W wyższych stężeniach, roztwory maja większa tendencję do krystalizacji. Przed podaniem należy sprawdzić obecność kryształów. Jeżeli kryształy są widoczne, należy ponownie rozpuścić przez ogrzanie roztworu do 70oC, w trakcie mieszając. Roztworów nie należy ogrzewać w wodzie lub kuchence mikrofalowej z uwagi na możliwość zanieczyszczenia produktu lub jego uszkodzenie. Należy stosować tylko suche źródła ciepła (np. cieplarka). Przed ponowną kontrolą obecności kryształów i użyciem, schłodzić roztwór do temperatury pokojowej lub temperatury ciała. Patrz także punkty 4.4 i 4.6.

Informacje dotyczące niezgodności oraz przygotowania produktu i substancji dodawanych, patrz punkt 6.2 i 6.6.

4.3.    Przeciwwskazania

Mannitol 20% Baxter roztwór do infuzji jest przeciwwskazany u pacjentów, u których stwierdzono:

-    Hiperosmolarność osocza przed podaniem leku

-    Ciężkie odwodnienie

-    Trwały bezmocz

-    Ciężką niewydolność serca

-    Ciężki zastój krwi w płucach lub obrzęk płuc

-    Czynne krwawienie śródczaszkowe, z wyjątkiem kraniotomii

-    Uszkodzenie bariery krew-mózg

-    Nadwrażliwość na mannitol

-    Brak właściwej odpowiedzi na dawkę testową (patrz punkt 4.2)

-    Postępujące uszkodzenie nerek lub dysfunkcja po wdrożeniu leczenia mannitolem, w tym nasilenie objawów skąpomoczu i azotemii

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

• Nadwrażliwość

W związku ze stosowaniem mannitolu odnotowano reakcje anafilaktyczne/ anafilaktoidalne, w tym anafilaksję a także inne reakcje nadwrażliwości/ na infuzję. Odnotowano także zgon (patrz punkt 4.8).

Należy natychmiast przerwać infuzję, jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy przedmiotowe lub podmiotowe podejrzewanej reakcji nadwrażliwości. Należy zastosować odpowiednie środki zaradcze, zgodnie ze wskazaniem klinicznym.

Mannitol występuje w przyrodzie (np. w niektórych owocach i warzywach) i jest szeroko stosowany jako substancja pomocnicza w produktach leczniczych i kosmetykach. W związku z tym, pacjenci mogą być uczuleni bez otrzymania leczenia dożylnego mannitolem.

•    Zatrucie ośrodkowego układu nerwowego (OUN)

Objawy zatrucia OUN odnotowane u pacjentów leczonych mannitolem, w szczególności z upośledzoną funkcją nerek to np.: dezorientacja, senność, śpiączka. Odnotowano także zgony.

Zatrucie OUN może wynikać z:

-    wysokiego stężenia mannitolu w surowicy

-    Hiperosmolarności surowicy wynikającej z odwodnienia wewnątrzkomórkowego w OUN

-    Hiponatremii lub innych zaburzeń elektrolitowych i wtórnie równowagi kwasowo/zasadowej po podaniu mannitolu.

Przy wysokich stężeniach, mannitol może przekroczyć barierę krew-mózg i zakłócać zdolność mózgu do utrzymania pH płynu mózgowo-rdzeniowego, zwłaszcza w obecności kwasicy.

U pacjentów z istniejącą naruszoną barierą krew-mózg, należy indywidualnie rozważyć ryzyko zwiększenia obrzęku mózgu (ogólnego lub ogniskowego) związanego z wielokrotnym lub ciągłym stosowaniem mannitolu w stosunku do oczekiwanych korzyści.

Wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego w wyniku efektu z odbicia może wystąpić kilka godzin po zastosowaniu mannitolu. Większe ryzyko występuje u pacjentów z naruszoną barierą krew-mózg.

•    Ryzyko powikłań nerkowych

Odwracalna, ostra oliguryczna niewydolność nerek wystąpiła u pacjentów z prawidłową czynnością nerek przed leczeniem, którzy otrzymywali dożylnie duże dawki mannitolu. Pomimo, że osmotyczny zespół nerczycowy związany ze stosowaniem mannitolu jest zasadniczo odwracalny, to osmotyczny zespół nerczycowy jest ogólnie znany jako potencjalnie mogący prowadzić do przewlekłej lub nawet schyłkowej niewydolności nerek.

Pacjenci z wcześniej istniejącymi chorobami nerek lub przyjmujący produkty lecznicze potencjalnie nefrotoksyczne są bardziej narażeni na wystąpienie niewydolności nerek w następstwie podania mannitolu. Należy dokładnie kontrolować przerwę osmolarną surowicy i czynność nerek, a w przypadku wystąpienia objawów pogorszenia czynności nerek podjąć odpowiednie działania.

Należy zachować szczególną ostrożność przy podawaniu mannitolu pacjentom z poważnie upośledzoną czynnością nerek. Należy wykonać próbę z dawką testową i kontynuować leczenie mannitolem tylko, jeśli uzyska się właściwy poziom wydalania moczu (patrz punkt 4.2).

W przypadku zmniejszenia wydalania moczu w trakcie infuzji mannitolu, stan kliniczny pacjenta powinien być ściśle kontrolowany pod kątem rozwoju niewydolności nerek, i jeśli konieczne infuzja mannitolu powinna zostać wstrzymana.

•    Ryzyko hiperwolemii

Przed szybkim podaniem preparatu Mannitol 20% Baxter roztwór do infuzji należy dokładnie ocenić wydolność układu sercowo-naczyniowego pacjenta.

Duże dawki i (lub) duża prędkość infuzji tak jak i gromadzenie mannitolu (z powodu niewystarczającego wydalania mannitolu) mogą powodować hiperwolemię, rozprzestrzenianie płynu pozakomórkowego, które może prowadzić do wystąpienia lub zaostrzenia istniejącej zastoinowej niewydolności serca.

Kumulacja mannitolu może spowodować ciągły spadek ilości wydalanego moczu podczas podawania, a to może nasilać istniejącą lub utajoną zastoinową niewydolność serca.

W przypadku pogorszenia funkcji serca lub płuc pacjenta, leczenie należy przerwać.

•    Ryzyko zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej, hiperosmolamość

Indukowana mannitolem diureza osmotyczna może powodować lub zaostrzać odwodnienie/ hipowolemię i zagęszczenie krwi. Podawanie mannitolu może także powodować hiperosmolamość.

Ponadto, w zależności od dawki i czasu podawania, zaburzenia elektrolitowe oraz równowagi kwasowo-zasadowej mogą wynikać z przemieszczenia wewnątrzkomórkowego wody i elektrolitów, diurezy osmotycznej i (lub) innych mechanizmów. Te zaburzenia równowagi mogą być ciężkie i potencjalnie śmiertelne.

Do zaburzeń równowagi wynikających z leczenia mannitolem należą:

•    Hipernatremia, odwodnienie i zagęszczenie krwi (w wyniku nadmiernej utraty wody)

•    Hiponatremia (przemieszczenie płynu wewnątrzkomórkowego bez zawartości sodu do przestrzeni pozakomórkowej w wyniku infuzji mannitolu może obniżyć stężenie sodu w surowicy i zaostrzyć już istniejącą hiponatremię. Sód może być tracony w moczu.)

Hiponatremia może powodować ból głowy, nudności, drgawki, senność, śpiączkę, obrzęk mózgu i śmierć. Ostra objawowa encefalopatia hiponatremiczna jest uważana za stan medyczny nagłego zagrożenia.

Ryzyko wystąpienia hiponatremii jest większe, na przykład:

-    u dzieci

-    u pacjentów    w podeszłym wieku

-    u kobiet

-    po operacji

-    u pacjentów z polidypsją psychogenną.

Ryzyko wystąpienia encefalopatii, jako powikłania hiponatremii jest większe, na przykład:

-    u dzieci i młodzieży (< 16 roku życia)

-    u kobiet (w szczególności u kobiet przed menopauzą)

-    u pacjentów    z    hipoksemią

-    u pacjentów    z    podstawową chorobą centralnego układu nerwowego.

•    Hipokaliemia

•    Hiperkaliemia

•    Inne zaburzenia elektrolitowe

•    Kwasica metaboliczna

•    Zasadowica metaboliczna

Mannitol może przesłaniać lub intensyfikować niedostateczne nawodnienie i hipowolemię.

•    Reakcje w miejscu infuzji

Podczas stosowania mannitolu wystąpiły reakcje w miejscu infuzji. Obejmują one objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia i zapalenia w miejscu podania, jak również ciężkie reakcje (zespół ciasnoty), kiedy są związane z wynaczynieniem. Patrz punkt 4.8.

Dodanie innych produktów leczniczych lub nieprawidłowa technika podawania może spowodować reakcje gorączkowe, w związku z możliwością wprowadzenia pirogenów. W razie wystąpienia działania niepożądanego, należy natychmiast przerwać infuzję. Informacje dotyczące niezgodności oraz przygotowania produktu i substancji dodawanych, patrz punkty 6.2 i 6.6.

•    Wyrównanie objętości i stężenia elektrolitów przed użyciem

Pacjentom we wstrząsie i z zaburzeniami czynności nerek nie należy podawać mannitolu dopóki nie doprowadzi się do wyrównania objętości (płyny, krew) i stężenia elektrolitów.

• Monitorowanie

Równowaga kwasowa, funkcja nerek i osmolamość surowicy musza być ostrożnie kontrolowane podczas stosowania mannitolu.

Pacjenci otrzymujący mannitol powinni być monitorowani pod kątem pogorszenia funkcji nerek, serca lub płuc i w przypadku wystąpienia działań niepożądanych leczenie należy przerwać.

Należy dokładnie monitorować wydalanie moczu, równowagę płynów, centralne ciśnienie żylne i równowagę elektrolitową (zwłaszcza stężenie sodu i potasu w surowicy).

•    Niezgodność z krwią

Manitolu nie należy podawać równocześnie z krwią ze względu na możliwość aglutynacji i obkurczanie się komórek krwi.

•    Krystalizacja

W niskich temperaturach mannitol może tworzyć kryształy. Przed podaniem należy sprawdzić obecność kryształów. Jeżeli kryształy są widoczne, należy ponownie rozpuścić przez ogrzanie roztworu do 70oC, w trakcie mieszając. Patrz punkt 4.2.

•    Wpływ na testy laboratoryjne

Mannitol może powodować fałszywie niskie wyniki w niektórych systemach testów do oznaczania stężenia nieorganicznego fosforu we krwi.

Mannitol daje fałszywie pozytywne wyniki testów oznaczania stężenia glikolu etylenowego we krwi, w których mannitol jest początkowo utleniany do aldehydu.

•    Dzieci i młodzież

Nie określono w badaniach klinicznych bezpieczeństwa i skuteczności u dzieci i młodzieży.

•    Pacjenci w podeszłym wieku

Na ogół należy zachować ostrożność przy wyborze dawki dla pacjentów w podeszłym wieku, biorąc pod uwagę częstsze pogorszenie funkcji wątroby, nerek lub serca i inne występujące równocześnie choroby lub stosowane leczenie.

• Ryzyko zatoru powietrznego

Nie należy podłączać plastikowych pojemników seryjnie. Takie stosowanie mogłoby spowodować zator powietrzny wywołany resztkowym powietrzem z pierwszego pojemnika, zanim zakończy się podawanie płynu z drugiego pojemnika.

Wywieranie dodatkowego ciśnienia na dożylne roztwory zawarte w elastycznych pojemnikach z tworzywa sztucznego w celu zwiększenia szybkości przepływu może spowodować zator powietrzny, jeśli przed podaniem z pojemnika nie usunięto całkowicie resztek powietrza.

Zastosowanie zestawów do podawania dożylnego z odpowietrzeniem, z zaworem odpowietrzenia w pozycji otwartej, może spowodować zator powietrzny. Nie należy stosować zestawów do podawania dożylnego z odpowietrzeniem, z zaworem odpowietrzenia w pozycji otwartej wraz z elastycznymi pojemnikami z tworzyw sztucznych.

4.5. Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nasilenie efektu działania

Jednoczesne stosowanie innych leków moczopędnych może nasilać efekty działania mannitolu i wymaga odpowiedniego dostosowania dawki.

Osłabienie efektu działania

Mannitol wspomaga przepływ moczu, co wpływa głównie na produkty lecznicze, które w dużym stopniu są wchłaniane zwrotnie w nerkach - w ten sposób zwiększając ich wydalanie i ograniczając ich oddziaływanie.

Mannitol zwiększa wydalanie litu z moczem, dlatego jednoczesne stosowanie mannitolu może zaburzać odpowiedź na lit.

Nefrotoksyczność produktów leczniczych spowodowana zaburzeniem równowagi płynów wywołanym przez mannitol

Chociaż wystąpienie interakcji u ludzi jest mało prawdopodobne, pacjenci przyjmujący jednocześnie cyklosporynę i aminoglikozydy powinni być dokładnie monitorowani w kierunku objawów nefrotoksyczności.

Czynniki neurotoksyczne

Jednoczesne stosowanie środków neurotoksycznych (np. aminoglikozydów) i mannitolu może nasilać toksyczność czynników neurotoksycznych. (Patrz także punkt 4.4.).

Czynniki wpływające na zaburzenia równowagi elektrolitowej

Rozwój zaburzeń równowagi elektrolitowej (np. hiperkaliemia, hipokaliemia) związanych z podawaniem mannitolu może wpływać na działanie czynników, które są wrażliwe na takie zaburzenia równowagi (np. digoksyna, środki mogące powodować wydłużenie odcinka QT, blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe).

Inne leki, które mogą wywołać potencjalne interakcje, tubokuraryna i depolaryzujące leki blokujące płytkę nerwowo-mięśniową (nasilenie ich działania przez mannitol), doustne leki przeciwzakrzepowe (mannitol może osłabiać ich działanie na skutek zwiększania stężeń czynników krzepnięcia, wtórnie do odwodnienia) i digoksyna (jeżeli na skutek leczenia mannitolem dojdzie do hipokaliemii, zwiększa się ryzyko zatrucia digoksyną); dowody na występowanie takich interakcji u ludzi są jednak ograniczone.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak jest opublikowanych danych dotyczących stosowania mannitolu u kobiet w ciąży.

Brak jest opublikowanych, właściwych danych z badań na zwierzętach doświadczalnych, dotyczących wpływu mannitolu na przebieg ciąży i (lub) rozwój zarodka i płodu i (lub) poród i (lub) rozwój pourodzeniowy.

Mannitol nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne.

Brak jest informacji dotyczących przenikania mannitolu do mleka kobiecego.

Nie należy stosować mannitolu u kobiet w trakcie karmienia piersią, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie dotyczy.

4.8. Działania niepożądane

Następujące działania niepożądane odnotowano po wprowadzeniu do obrotu. Częstość działań niepożądanych wymienionych w tym punkcie nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Reakcje niepożądane (terminy wg MedDRA)

Częstość

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcja alergiczna

Nieznana

Reakcja anafilaktyczna obejmująca wstrząs anafilaktyczny*

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zaburzenia płynów i elektrolitów**

Nieznana

• Odwodnienie

• Obrzęk

Kwasica metaboliczna

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

Nieznana

Zawroty głowy

Wzrost ciśnienia środczaszkowego z odbicia

Zatrucie OUN objawiające się

• Drgawki

• Śpiączka

• Splątanie

• Senność

Zaburzenia oka

Niewyraźne widzenie

Nieznana

Zaburzenia serca

Arytmia serca

Nieznana

Zastoinowa niewydolność serca

Zaburzenia naczyniowe

Niedociśnienie

Nieznana

Nadciśnienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Obrzęk płuc

Nieznana

Katar

Zaburzenia żołądka i jelit

Suchość w ustach

Nieznana

Pragnienie

Nudności

Wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Martwica skóry

Nieznana

Pokrzywka

Zaburzenia

mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Skurcze

Nieznana

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Nadmierna diureza

Nieznana

Nerczyca osmotyczna

Zatrzymanie moczu

Ostra niewydolność nerek

Azotemia

Bezmocz

Skąpomocz

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Reakcje niepożądane (terminy wg MedDRA)

Częstość

Wielomocz

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Dreszcze

Nieznana

Bóle w klatce piersiowej (bóle typu dławicowego)

Gorączka

Astenia

Złe samopoczucie

Reakcje w miejscu infuzji obejmujące

• zakrzepowe zapalenie żył w miejscu infuzji

• zapalenie w miejscu infuzji

• ból w miejscu infuzji

• wysypka w miejscu infuzji

• rumień w miejscu infuzji

• świąd w miejscu infuzji

Zespół ciasnoty (związany z wynaczynieniem i obrzękiem w miejscu wstrzyknięcia)

* Może przejawiać się objawami skórnymi, przewodu pokarmowego i trudnościami w krążeniu (niedociśnienie) i objawami ze strony układu oddechowego (np. duszność). Inne reakcje nadwrażliwości/ infuzji obejmują nadciśnienie, gorączka, dreszcze, pocenie się, kaszel, sztywność mięśniowo-szkieletową oraz bóle mięśniowe, pokrzywka/ wysypka, świąd, uogólniony ból, dyskomfort, nudności, wymioty i ból głowy. ** w tym hiperwolemia, obrzęk obwodowy, odwodnienie, hiponatremia, hipernatremia, hiperkaliemia, hipokaliemia.

Inne działania niepożądane

Ciężkie reakcje anafilaktyczne z zatrzymaniem krążenia i zgonem.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C PL 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9. Przedawkowanie

Objawy przedmiotowe i podmiotowe przedawkowania mannitolu mogą obejmować ostrą niewydolność nerek, zaburzenia równowagi elektrolitowej, hiperwolemię, zatrucie OUN.

Długotrwałe podawanie lub szybki wlew dużych objętości roztworów hiperosmotycznych może doprowadzić do przeciążenia krążenia i kwasicy. Ból głowy, nudności i dreszcze bez zmiany temperatury ciała mogą stanowić wstępne objawy przedmiotowe/podmiotowe. Następnie wystąpić może splątanie, stan letargu, drgawki, osłupienie i śpiączka.

W przypadku podejrzenia przedawkowania należy natychmiast przerwać podawanie mannitolu.

Leczenie jest objawowe i podtrzymujące, z kontrolą równowagi wodno-elektrolitowej. Mannitol jest usuwany za pomocą dializy. Pomocne może być zastosowanie hemodializy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: roztwory wywołujące diurezę osmotyczną,

Kod ATC: B05BC01

Mannitol jest węglowodanem, który ulega dystrybucji jedynie w przestrzeni pozakomórkowej. Wywiera efekt osmotyczny, co powoduje przenikanie płynu z przestrzeni wewnątrzkomórkowej do pozakomórkowej.

Mannitol łatwo ulega przesączaniu w kłębuszkach nerkowych; w kanalikach nerkowych jest wchłaniane zwrotnie mniej niż 10%. Pozostając w świetle kanalika mannitol wywiera działanie osmotyczne, co przeciwdziała zwrotnemu wchłanianiu wody z moczu pierwotnego i powoduje diurezę. W ten sposób możliwe jest zwiększenie wydalania moczu w przypadku skąpomoczu/bezmoczu lub w sytuacjach, gdy u pacjenta istnieje ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek. Mannitol zwiększa przy tym wydalanie elektrolitów, zwłaszcza sodu, potasu i chlorków. Zwiększone jest także wydalanie substancji toksycznych wydalanych przez nerki, takich jak kwas acetylosalicylowy i barbiturany.

W prawidłowych warunkach mannitol nie przenika przez barierą krew-mózg. Pozostający w osoczu mannitol wytwarza ciśnienie osmotyczne, powodując przenikanie płynu z tkanki mózgowej do naczyń oraz zmniejszenie objętości mózgu i ciśnienia śródczaszkowego.

Mannitol nie przenika do oka. Mannitol ułatwia wydzielanie cieczy wodnistej oka i w ten sposób zmniej sza ciśnienie śródgałkowe.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu dożylnym mannitol jest wydalany głównie w formie niezmetabolizowanej przez kłębuszki nerkowe. Łatwo ulega filtracji przez kłębuszki, mniej niż 10% jest wchłaniane zwrotnie w kanalikach nerkowych; nie jest wydzielany przez komórki kanalików. Okres połowicznej eliminacji u dorosłych wynosi w przybliżeniu 2 godziny; w przypadku niewydolności nerek jest dłuższy. 80% dawki dożylnej ulega wydaleniu w postaci niezmienionej w ciągu 3 godzin.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Ponieważ mannitol jest substancją o znanym zastosowaniu u pacjentów oraz jest opisany w monografiach farmakopealnych, nie ma potrzeby badania bezpieczeństwa stosowania 20% roztworu mannitolu na zwierzętach.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych Woda do wstrzykiwań.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Dodawane substancje mogą być niezgodne z Mannitol 20% Baxter.

Przed wprowadzeniem dodatkowych produktów leczniczych należy zawsze sprawdzić ich zgodność z roztworem w worku typu Viaflo.

Przed dodaniem produktu leczniczego należy sprawdzić jego rozpuszczalność i stabilność w wodzie w pH roztworu mannitolu (4,5 do 7,0).

Roztwór do wlewu Mannitol 20% Baxter nie powinien być podawany równocześnie, przed ani po przetaczaniu krwi przez ten sam zestaw do wlewów, z uwagi na ryzyko pseudoaglutynacji. Patrz punkt 4.4.

Należy zapoznać się Ulotką dołączona do opakowania dodawanego produktu leczniczego.

Przykładowo, cefepim, imipenem, cilastin i filgrastim wykazują niezgodności z roztworami mannitolu, ale nie jest to pełna lista substancji.

Ze względu na brak badań zgodności, nie wolno tego produktu leczniczego mieszać z innymi produktami leczniczymi.

Dodanie chlorku potasu lub sodu do preparatu Mannitol 20% Baxter może spowodować wytrącenie się mannitolu.

6.3.    Okres ważności

Nieotwarte:

Opakowania 100 ml: 2 lata

Opakowania 250 ml, 500 ml i 1000 ml: 3 lata

Po otwarciu, z lub bez dodatkowych substancji:

Z mikrobiologicznego punktu widzenia rozcieńczony produkt należy zużyć natychmiast. Jeżeli roztwór nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania odpowiada użytkownik.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w lodówce, nie zamrażać.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Worki typu Viaflo wykonane z tworzywa polietylen/poliamid/polipropylen (PL 2442).

Worki umieszczone są w zewnętrznym opakowaniu ochronnym poliamidowo-polipropylenowym, które stanowi tylko fizyczną ochronę worka.

Worki o pojemności: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml.

Zawartość kartonu:

50 worków po 100 ml 30 worków po 250 ml 20 worków po 500 ml 10 worków po 1000 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Stosować zestaw do infuzji z filtrem końcowym na linii ze względu na możliwą obecność kryształów mannitolu. W przypadku krystalizacji produktu leczniczego patrz instrukcje dotyczące środków ostrożności przed podaniem, punkt 4.2.

Substancje dodatkowe można wprowadzać przed lub w trakcie podawania, przez wkłucie w samouszczelniający port do podawania produktu leczniczego.

Konieczne jest dokładne i ostrożne wymieszanie w warunkach aseptycznych z każdą dodawaną substancją. Roztwory zawierające substancje dodatkowe powinny być zużyte natychmiast, bez przechowywania.

Przed dodaniem produktu leczniczego należy sprawdzić, czy jest on rozpuszczalny w wodzie o pH roztworu mannitolu.

Przed użyciem należy dla każdej dodanej substancji ustalić stabilność chemiczną i fizyczną w pH roztworu mannitol 20% Baxter (4,5 do 7,0) w worku typu Viaflo.

Wyrzucić po jednorazowym użyciu.

Wyrzucić niewykorzystaną pozostałość roztworu.

Nie podłączać ponownie częściowo zużytych worków.

Otwieranie

•    wyjąć worek Viaflo z opakowania ochronnego bezpośrednio przed użyciem.

•    Ściskając mocno przez minutę wewnętrzny worek, sprawdzić czy nie przecieka. Jeżeli stwierdzono przeciekanie, roztwór należy wyrzucić, gdyż zawartość może być niejałowa.

•    Sprawdzić, czy roztwór jest przejrzysty i nie zawiera nierozpuszczalnych cząstek. Jeżeli roztwór nie jest przejrzysty lub zawiera nierozpuszczalne cząstki, należy go wyrzucić.

Przygotowanie do podania

Podczas przygotowywania oraz podawania należy używać jałowych materiałów.

•    Zawiesić worek za zaczep.

•    Usunąć plastikową osłonę portu do podawania znajdującego się na spodzie worka

o chwycić mniejsze skrzydełko na szyjce portu jedną ręką o chwycić większe skrzydełko na zatyczce drugą ręką i przekręcić o zatyczka odskoczy.

•    Przygotować infuzję zgodnie z zasadami aseptyki.

•    Podłączyć zestaw do podawania stosując się do podanych przy zestawie zaleceń.

Sposoby wprowadzania dodatkowych produktów leczniczych

Uwaga: Substancje dodatkowe mogą być niezgodne. Przed użyciem należy sprawdzić zgodność substancji dodatkowych zarówno z roztworem, jak i workiem.

Dodawanie produktów leczniczych przed podaniem

1.    Odkazić miej sce do dodawania produktu leczniczego.

2.    Używając strzykawki z igłą 19G - 22 G, wkłuć igłę w samouszczelniający port do dodawania produktu leczniczego i wstrzyknąć go.

3.    Wymieszać dokładnie roztwór z produktem leczniczym. W przypadku produktów leczniczych o dużej gęstości, takich jak chlorek potasu, delikatnie opukać porty w pozycji worka portami do góry i wymieszać.

Uwaga: Nie przechowywać worków zawierających dodane produkty lecznicze.

Dodawanie produktów leczniczych w trakcie podawania

1.    Zamknąć zacisk zestawu do podawania.

2.    Odkazić miej sce do dodawania produktu leczniczego.

3.    Używając strzykawki z igłą 19G - 22 G, wkłuć igłę w samouszczelniający port do dodawania produktu leczniczego i wstrzyknąć go.

4.    Zdjąć worek ze stojaka infuzyjnego i (lub) odwrócić go portami do góry.

5.    Opróżnić oba porty poprzez delikatne opukiwanie w pozycji worka portami do góry.

6.    Zmieszać dokładnie roztwór z produktem leczniczym.

7.    Zawiesić worek w poprzedniej pozycji, otworzyć ponownie zacisk i kontynuować podawanie.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

11698

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 01.07.2005 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 11.08.2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

19.11.2014

13 / 13

Mannitol 20% Baxter