Imeds.pl

Maść Borna Aflofarm 10%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

L NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Maść borna Aflofarm, 10 g/100, g maść

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

100 g maści zawiera 10 g kwasu borowego (Acidum boricum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt. 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Maść

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Stany zapalne skóry, oparzenia, niewielkie uszkodzenia naskórka.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie miejscowe na skórę

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: zwykle 1 lub 2 razy na dobę smarować miejsca zmienione chorobowo.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancje czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie

6.1

-    Rozległe rany, uszkodzone błony śluzowe

-    Otwarte rany i skaleczenia

-    Dzieci w wieku poniżej 12 lat

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrożnie stosować na sączące się rany lub rozległe zmiany zapalne.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Leki powodujące miejscowe przekrwienie skóry mogą nasilać niebezpieczeństwo wchłaniania produktu leczniczego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Produkt leczniczy może być stosowany u kobiet w ciąży lub w okresie karmienia piersią tylko wtedy, gdy ewentualne korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla dziecka.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Poniżej wymieniono możliwe działania niepożądane zgodnie z klasyfikacją układów i narządów.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Częstość nieznana: miejscowe podrażnienia skóry

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko: biegunka, krwawe stolce, wymioty

Długotrwałe stosowanie produktu leczniczego na duże powierzchnie uszkodzonej skóry powoduje kumulację kwasu borowego w organizmie, co może doprowadzić do przewlekłego zatrucia.

4.9    Przedawkowanie

Dotychczas nie opisano objawów przedawkowania. W przypadku przedawkowania zaleca się leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: środki antyseptyczne i dezynfekujące.

Kod ATC: D08AD

Kwas borowy wykazuje słabe działanie bakterio- i grzybostatyczne. Wskutek zakwaszania środowiska maść działa ściągająco, wysuszająco i słabo antyseptycznie na skórę.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne Dystrybucja

Po wchłonięciu produktu zawierającego kwas borowy z przewodu pokarmowego, błon surowiczych lub uszkodzonej skóry, ok. 50% podanej dawki wydalane jest w ciągu 24 godzin. Wchłanianie kwasu borowego przez nieuszkodzoną skórę praktycznie nie występuje.

Metabolizm

Zarówno in vivo jak i in vitro kwas borowy wykazuje powinowactwo do grup cis-hydroksylowych, co może tłumaczyć biologiczne skutki jego działania. Reakcja ta ma charakter odwracalny.

Wydalanie

Kwas borowy wydalany jest z organizmu w postaci niezmienionej głównie przez nerki (<90%). Niewielkie ilości kwasu borowego usuwane są z potem, śliną i kałem.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak wystarczających danych nieklinicznych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Wazelina biała

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie są znane

6.3    Okres ważności

2 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby - 28 dni.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa z membraną zabezpieczającą i zakrętką polietylenową, w tekturowym pudełku 1 tuba - 20 g

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr EL-5141/ChF

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 15.12.2000 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 10.12.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

3