Imeds.pl

Maść Ichtiolowa 10%

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

MAŚĆ ICHTIOLOWA

Ichthammoli unguentum maść na skórę, 10%

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Maść ichtiolowa ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to j est lek Maść ichtiolowa i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść ichtiolowa

3.    Jak stosować lek Maść ichtiolowa

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Maść ichtiolowa

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek Maść ichtiolowa i w jakim celu się go stosuje

Maść ichtiolowa działa ściągaj ąco i przeciwbakteryjnie o słabym działaniu.

Wskazania

Maść    ichtiolową    stosuje    się    w wyprysku,    czyraczności    oraz    trądziku    jako    środek

bakteriostatyczny oraz ułatwiający odchodzenie ropy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść ichtiolowa

Kiedy nie stosować leku Maść ichtiolowa

-    w nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku

-    na otwarte rany oraz znacznie uszkodzoną skórę

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ze względu na ciemną barwę maść może zabrudzić ubranie. Unikać kontaktu z oczami oraz nie stosować w okolicy błon śluzowych.

Dzieci i młodzież

Brak danych. Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się lekarzem.

Lek Maść ichtiolowa a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Brak danych. Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Maść ichtiolowa zawiera lanolinę, która może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3.    Jak stosować lek Maść ichtiolowa

Lek Maść ichtiolowa należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek do stosowania miejscowego na nieuszkodzoną skórę.

Smarować chorobowo zmienione powierzchnie skóry 1-2 razy dziennie.

Przed zastosowaniem i po zastosowaniu należy umyć dokładnie ręce.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Maść ichtiolowa

Przedawkowanie leku Maść ichtiolowa jest mało prawdopodobne. W przypadku zastosowania zbyt dużej ilości preparatu, należy zmyć go ze skóry wodą i powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Pominięcia zastosowania leku Maść ichtiolowa

Należy kontynuować stosowanie leku nie zwiększając następnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Maść ichtiolowa może powodować działanie niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niekiedy może wystąpić miejscowe podrażnienie skóry. W takim przypadku należy przerwać stosowanie maści.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych, ul. Ząbkowska 41, 03-736 Warszawa, tel. (22) 49 21 301, faks (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Maść ichtiolowa

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Lek przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25oC.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje

Co zawiera lek Maść ichtiolowa

Substancją czynną leku jest ichtamol (Ichthammolum).

1 g maści na skórę zawiera 100 mg ichtamolu Ponadto lek zawiera lanolinę i wazelinę żółtą.

Jak wygląda lek Maść ichtiolowa i co zawiera opakowanie

Lek ma postać brunatnej, jednorodnej masy o charakterystycznym zapachu.

Opakowanie leku to tuba aluminiowa z zakrętką PE, zawierająca 20 g maści w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Analityczno-Handlowe „PROLAB” Halkiewicz i Ratajczyk Sp.j.

Paterek, ul. Przemysłowa 3, 89-100 Nakło n. Notecią tel.: (52) 386 73 10 fax: (52) 386 73 23

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

Data zatwierdzenia ulotki:

3