+ iMeds.pl

Maść propolisowa 3% 30 mg/gUlotka Maść propolisowa 3%

Ulotka informacyjna dla pacjenta

Logo firmy Apipol-Farma

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty bądź pielęgniarki

-    należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać,

-    jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty

- jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić o tym lekarza, farmaceutę bądź pielęgniarkę. Patrz punkt 4.

- jeśli dolegliwości nasilą się lub nie ustąpią po zastosowaniu maści, należy skontaktować się z lekarzem,


Maść propolisowa 3 %

Propolis extractum, 30 mg/g, maść Skład

100 g maści zawiera:

Substancja czynna: propolis extractum - wyciąg etanolowy z propolisu 3 g,

Substancje pomocnicze: euceryna (wazelina biała, alkohol cetylowy, cholesterol), glikol propylenowy, woda oczyszczona

Dostępne opakowanie

Tuba zawierająca 20 g maści.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Pszczelarsko-Farmaceutyczne APIPOL-FARMA Sp. z o.o., ul.

Cegielskiego 2, 32-400 Myślenice

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Maść propolisowa 3% i w jakim celu się go stosuje;

2.    Zanim zastosuje się Maść propolisową 3%

3.    Jak stosować Maść propolisową 3%

4.    Możliwe działania niepożądane;

5.    Przechowywanie Maści propolisowej 3%;

6.    Inne konieczne informacje dotyczące Maści propolisowej 3%;

1. Co to jest lek Maść propolisowa 3% i w jakim celu się go stosuje Maść propolisowa 3% jest preparatem na podłożu wodno-emulsyjnym, zawierającym w swoim składzie jako substancję czynną ekstrakt propolisowy (etanolowy zagęszczony wyciąg z kitu pszczelego). Przyjmuje się, że do składników czynnych ekstraktu propolisowego, odpowiedzialnych za właściwości przeciwdrobnoustrojowe należą przede wszystkim kwasy fenolowe: benzoesowy, cynamonowy, kawowy i ferulowy; alkohole: benzylowy i cynamonowy oraz ich estry.

Uważa się, że Maść propolisowa 3% działa przeciwdrobnoustrojowo i przeciwzapalnie oraz skraca czas gojenia się uszkodzeń skóry, przyspiesza regenerację tkanek, a zwłaszcza procesy naskórkowania i ziarninowania.

Wskazania:

Maść propolisową 3% stosuje się przy niewielkich uszkodzeniach skóry, otarciach skóry, łagodnych stanach zapalnych skóry, w oparzeniach I stopnia (zaczerwienienie), stany zapalne i obrzęki po ukąszeniach owadów. Produkt stosowany jest tradycyjnie w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

2.    Zanim zastosuje się Maść propolisową 3%

Nie należy stosować Maści propolisowej 3% u osób uczulonych na produkty pochodzenia pszczelego (miód, pyłek kwiatowy, mleczko pszczele), u osób podatnych na uczulenia, cierpiących na alergiczne choroby skóry i inne choroby na podłożu alergicznym, a także u osób uczulonych na pochodne kwasu benzoesowego.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu, również substancje pomocnicze.

Zanim zastosuje się Maść propolisową 3% wskazane jest wykonanie testu uczuleniowego, polegającego na naniesieniu niewielkiej ilości maści w zgięciu łokciowym. Jeżeli w ciągu 3-24 godzin wystąpi obrzęk, zaczerwienienie i świąd skóry, należy zaniechać stosowania Maści propolisowej 3%.

Zachować szczególną ostrożność u osób podatnych na uczulenia.

Dzieci: Ze względu na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 6 lat.

Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie wykonano dobrze kontrolowanych badań preparatu u kobiet w okresie ciąży i Karmienia piersią, dlatego nie zaleca się stosowania preparatu.

Nie stosować u kobiet ze skłonnością do uczuleń.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak danych. Dotychczas nie stwierdzono wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków

W przypadku zastosowania Maści propolisowej 3% na zlecenie lekarza, należy poinformować o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które są wydawane bez recepty.

3.    Jak stosować Maść propolisową 3%

Dorośli, młodzież i dzieci powyżej 6 lat: smarować cienką warstwą miejsca dotknięte zmianami chorobowymi, w zależności od potrzeb do kilku razy dziennie.

Dzieci poniżej 6 lat: Nie zaleca się stosowania.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Dotychczas, w ramach monitorowania spontanicznego, po zastosowaniu Maści propolisowej nie odnotowano działań niepożądanych.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych objawów należy natychmiast zaprzestać stosowania leku, powiadomić lekarza lub zgłosić się do

najbliższego szpitala: obrzęk rąk, stóp, twarzy, warg, jamy ustnej, gardła powodujący utrudnienie połykania lub oddychania. Są to ciężkie objawy niepożądane, jeśli wystąpią oznacza to możliwość wystąpienia nadwrażliwości (uczulenia) na Maść propolisową 3%. Wystąpienie ciężkich    objawów niepożądanych może oznaczać konieczność

natychmiastowej pomocy lekarza i leczenia szpitalnego. Ciężkie działania niepożądane występują rzadko (>1/10 000 do <1/1000).

U osób uczulonych na inne produkty pochodzenia pszczelego (miód, pyłek kwiatowy, mleczko pszczele) mogą wystąpić: wysypka, rumień, zwiększenie obrzęków lub inne objawy uczulenia. W takich sytuacjach należy przerwać stosowanie leku.

Glikol propylenowy zawarty w maści może powodować podrażnienie skóry.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie

lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu

Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

ul. Ząbkowska 41

PL-03 736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Przechowywanie Maści propolisowej 3%

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 o C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    Inne informacje:

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do Podmiotu Odpowiedzialnego.

Data opracowania ulotki:

Maść propolisowa 3%

Charakterystyka Maść propolisowa 3%

Charakterystyka Produktu Leczniczego

1.    Nazwa produktu leczniczego

Maść propolisowa 3%, 30mg/g, maść

2.    Skład jakościowy i ilościowy Substancja czynna

Propolis extractum 100g maści zawiera: 3g

Substancja pomocnicza

Glikol propylenowy

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3.    Postać farmaceutyczna

Maść

4.    Dane kliniczne obejmujące 4.1Wskazania do stosowania

Niewielkie uszkodzenia skóry, otarcia skóry, łagodne stany zapalne skóry, ograniczone ropne zmiany skórne, oparzenia I stopnia (rumień), wspomagaj ąco w owrzodzeniach żylakowatych podudzi, owrzodzenia o charakterze odleżynowym i inne trudno gojące się uszkodzenia skóry, stany zapalne i obrzęki po ukąszeniach owadów. Produkt stosowany tradycyjnie w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

4.2    Dawkowanie i sposób stosowania

Dorośli, młodzież i dzieci powyżej 6 lat: smarować cienką warstwą miejsca dotknięte zmianami chorobowymi, w zależności od potrzeb do kilku razy dziennie.

Dzieci poniżej 6 lat: Nie zaleca się stosowania.

4.3    Przeciwwskazania

Uczulenie na propolis, produkty pszczele lub pochodne kwasu benzoesowego. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu, również substancje pomocnicze.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U osób uczulonych na inne produkty pochodzenia pszczelego (miód, pyłek kwiatowy, mleczko pszczele) mogą wystąpić: wysypka, rumień, zwiększenie obrzęk lub inne objawy uczulenia. W takich sytuacjach należy przerwać stosowanie leku.

Ze względu na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 6 lat.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne formy interakcji

Nie są znane.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie wykonano dobrze kontrolowanych badań preparatu u kobiet w okresie ciąży i karmienia Nie stosować u kobiet ze skłonnością do uczuleń.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych

Brak danych

4.8    Działania niepożądane

Dotychczas, w ramach monitorowania spontanicznego, po zastosowaniu produktu leczniczego Maść propolisowa nie odnotowano działań niepożądanych.

Propolis może powodować reakcje alergiczne, w tym również: obrzęk rąk, stóp, twarzy, warg, jamy ustnej, gardła powodujący utrudnienie połykania lub oddychania. Są to ciężkie objawy niepożądane, jeśli wystąpią oznacza to możliwość wystąpienia nadwrażliwości (uczulenia) na Maść propolisową 3%. Wystąpienie ciężkich objawów niepożądanych może oznaczać konieczność natychmiastowej pomocy lekarza i leczenia szpitalnego. Ciężkie działania niepożądane występują rzadko (>1/10 000 do <1/1000).

U osób uczulonych na inne produkty pochodzenia pszczelego (miód, pyłek kwiatowy, mleczko pszczele) mogą wystąpić: wysypka, rumień, zwiększenie obrzęków lub inne objawy uczulenia. W takich sytuacjach należy przerwać stosowanie leku.

Glikol propylenowy zawarty w maści może powodować podrażnienie skóry.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych

działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do

ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu

medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za

pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

ul. Ząbkowska 41

PL-03 736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Nie są znane objawy przedawkowania

5.    Właściwości farmakologiczne

Maść propolisowa 3 % działa miejscowo w kontakcie ze skórą: przeciwdrobnoustrojowo i przeciwzapalnie. Ułatwia gojenie.

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Brak danych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Brak dostępnych danych.

5.3    Niekliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych

6.    Dane farmaceutyczne

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Euceryna

-    Wazelina biała

-    Alkohol cetylowy

-    Cholesterol Glikol propylenowy,

Woda oczyszczona,

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Dotychczas nie stwierdzono.

6.3    Okres ważności

Termin ważności: 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 o C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

-    Opakowanie bezpośrednie: tuby aluminiowe a’20 g

-    Opakowanie zewnętrzne kartonik

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Wycisnąć z tuby niewielką ilość maści i rozsmarować cienką warstwą na zmienionej chorobowo powierzchni skóry.

Stosować, w zależności od potrzeb do kilku razy dziennie.

7. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu

Przedsiębiorstwo Pszczelarsko-Farmaceutyczne Apipol-Farma Sp. z o.o.

32-400 Myślenice, ul. Cegielskiego 2 Miejsce wytwarzania: jw.

8.    Numer Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

R/0436

9.    Data Wydania oraz numer pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu oraz data jego przedłużenia

-    Certyfikat rejestracyjny 3857 z dn. 09 grudnia 1992 r;

-    Data przedłużenia: Pozwolenie z dn. 09 marca 1999 r nr R/0436;

-    Przedłużenie z dn. 22.04.2004 i 16.05.2005

10.    Data ostatniej aktualizacji Charakterystyki Produktu Leczniczego

3

Maść propolisowa 3%