Imeds.pl

Maść Z Ichtamolem 10%

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

MAŚĆ Z ICHTAMOLEM ©

maść, 10 %

Ichthammoli unguentum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacj, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 5 - 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Maść z ichtamolem i© jakim celu się ją stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść z ichtamolem ©

3.    Jak stosować Maść z ichtamolem ©

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Maść z ichtamolem    ©

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    CO TO JEST MAŚĆ Z ICHTAMOLEM tg) IW JAKIM CELU SIĘ JĄ STOSUJE

Maść z ichtamolem z©viera jako substancję czynną ichtamol. Maść stosowana na skórę działa ściągająco, słabo przeciwbakteryjnie oraz ułatwia odchodzenie ropy. Wskazaniem do stosowania leku jest leczenie wyprysków (zapalenie wierzchnich warstw skóry), czyraczności (ropne zapalenia okołomieszkowe) oraz trądziku (zaskórniki i grudki powstałe wskutek łoj otoku).

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU MAŚĆ Z ICHTAMOLEM © Kiedy nie stosować leku Maść z ichtamolem ©

-    jeśli u pacjenta wystąpi nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku (wymienionych w punkcie 6);

-    na otwarte rany i uszkodzoną skórę;

-    przed zastosowaniem maści w ropnych zmianach chorobowych skóry, zaleca się konsultację z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Maść należy stosować wyłącznie na skórę.

Przed rozpoczęciem stosowania tej maści należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie stosować w okolicy błon śluzowych. Unikać kontaktu z oczami.

Należy przerwać leczenie, jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią pomimo stosowania maści.

Nie zaleca się stosowania na duże powierzchnie ciała.

Ze względu na ciemną barwę, maść może zabrudzić ubranie.

Dzieci

Przed zastosowaniem leku u dzieci należy skonsultować się lekarzem.

Inne leki i Maść z ichtamolem

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W razie stosowania produktu leczniczego w okresie karmienia piersią należy uważać, aby produkt leczniczy nie wszedł w kontakt ze skórą piersi, należy bowiem unikać przypadkowego spożycia produktu przez niemowlę i/lub unikać przypadkowego kontaktu leku ze skórą niemowlęcia. Stosowanie leku wyłącznie na zalecenie lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Maść z ichtamolem t£)wiera lanolinę. Lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. JAK STOSOWAĆ MAŚĆ Z ICHTAMOLEM łfy

Lek należy stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Cienką warstwę maści nałożyć na chorobowo zmienione miejsca na skórze i rozsmarować. Stosować od 1 do 2 razy dziennie.

Przed zastosowaniem i po zastosowaniu maści umyć dokładnie ręce.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Maść z ichtamolem ©

W razie zastosowania większej dawki leku niż zalecana należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Maść z ichtamolem ©

Należy przyjąć następną dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Maść z ichtamolem ©

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Maść z ichtamolem (©)że powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Lek słabo drażni skórę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ MAŚĆ Z ICHTAMOLEM ©

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera Maść z ichtamolem t£)

-    Substancją czynną maści jest ichtamol (Ichthammolum). 100 g maści zawiera 10 g ichtamolu.

-    Pozostałe składniki to: lanolina, wazelina żółta.

Jak wygląda Maść z ichtamolem i©) zawiera opakowanie

Maść stanowi gęstą lekką substancję o barwie czerwonobrązowej i silnym, charakterystycznym zapachu. Opakowanie leku stanowi tuba aluminiowa, zawierająca 20 g maści, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej „GEMI” Grzegorz Nowakowski ul. Mickiewicza 36 05-480 Karczew

tel. +48 22 780 83 05 w. 70 e-mail: gemi@gemi.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 27.10.2014r.

3