+ iMeds.pl

Matrifen 100 mikrogramów/godzinę system transdermalny 100 mcg/hUlotka Matrifen 100 mikrogramów/godzinę system transdermalny

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Matrifen, 12 mikrogramów/godzinę, system transdermalny Matrifen, 25 mikrogramów/godzinę, system transdermalny Matrifen, 50 mikrogramów/godzinę, system transdermalny Matrifen, 75 mikrogramów/godzinę, system transdermalny Matrifen, 100 mikrogramów/godzinę, system transdermalny

Fentanylum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki..

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Matrifen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Matrifen

3.    Jak stosować lek Matrifen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Matrifen

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Matrifen i w jakim celu się go stosuje

Lek Matrifen, w postaci systemu transdermalnego zawiera substancję czynną - fentanyl. Fentanyl należy to grupy silnie działających leków przeciwbólowych zwanych opioidami, które działają poprzez blokowanie bodźców bólowych wysyłanych do mózgu. Fentanyl stopniowo uwalnia się z plastra i przenika przez skórę do organizmu.

Lek Matrifen stosowany jest w:

Dorośli:

Długotrwałym bólu, który może być odpowiednio leczony tylko opioidowymi lekami przeciwbólowymi.

Dzieci i młodzież:

Długotrwałej terapii ciężkiego, przewlekłego bólu u dzieci od 2. roku życia, poddanych terapii opioidowej.

Jeden system transdermalny uśmierza ból przez 72 godziny (3 dni).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Matrifen

Lek Matrifen może być stosowany u dzieci między 2. a 16. rokiem życia, leczonych już wcześniej opioidowymi lekami przeciwbólowymi. Jeśli lek został przepisany dziecku, występujące w tekście poniżej pojęcie „pacjent” należy rozumieć jako „dziecko”.

Kiedy nie stosować leku Matrifen:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na fentanyl lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    gdy ból ma charakter krótkotrwały (np. po zabiegu chirurgicznym);

•    gdy występują poważne trudności w oddychaniu;

•    gdy występuje ciężkie uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego (np. mózgu lub rdzenia kręgowego) np. wskutek urazu mózgu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

UWAGA

Matrifen jest lekiem, który może być groźny dla życia dzieci.

Zagrożenie takie stanowią również zużyte systemy transdermalne.

Należy pamiętać, że wygląd tego leku może przyciągać uwagę dzieci, co może w niektórych przypadkach prowadzić do zgonu

Matrifen może wywoływać groźne dla życia działania niepożądane u osób niestosujących regularnie leków opioidowych wydawanych z przepisu lekarza._


Przyklejenie plastra do ciała innej osoby

Plaster należy stosować wyłącznie na skórę osoby, której został on przepisany przez lekarza. Odnotowano przypadki przypadkowego przyklejenia plastra do skóry członka rodziny podczas przebywania w bliskim kontakcie fizycznym lub spania w jednym łóżku z osobą stosującą plaster. Przyklejenie plastra do skóry innej osoby (zwłaszcza dziecka) może spowodować przedawkowanie. W przypadku przyklejenia plastra do skóry innej osoby należy natychmiast usunąć plaster i zwrócić się do lekarza.

Przed zastosowaniem leku Matrifen należy poinformować lekarza o występowaniu któregokolwiek z poniższych schorzeń:

•    astma, depresja oddechowa (osłabienie czynności oddychania) lub inne choroby płuc,

•    nieregularne bicie serca (zaburzenia rytmu serca),

•    niskie ciśnienie krwi,

•    zaburzenia czynności wątroby,

•    zaburzenia czynności nerek,

•    uraz głowy lub choroba mózgu (np. guz),

•    choroba powodująca zmęczenie i osłabienie mięśni (myasthenia gravis),

   lek Matrifen może powodować zaparcia, dlatego też należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w celu uzyskania porady w jaki sposób im zapobiegać.

Jeśli w trakcie leczenia pojawi się gorączka, należy poinformować o tym lekarza, ponieważ zwiększenie temperatury ciała może spowodować przenikanie nadmiernych ilości leku przez skórę. Z tego samego powodu nie należy wystawiać plastra na skórze na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, takich jak: poduszki elektryczne, koce elektryczne, termofory, podgrzewane łóżka wodne, sauna, lampy opalające, solarium, gorąca kąpiel lub gorąca kąpiel wirowa. Dopuszczalna jest kąpiel pod prysznicem z przyklejonym plastrem leku Matrifen oraz przebywanie na słońcu podczas stosowania leku Matrifen, ale plaster musi być osłonięty przez ubranie podczas przebywania pacjenta na dworze w gorące letnie dni.

Nie wolno dzielić lub ciąć systemu transdermalnego.

Jeśli Matrifen jest stosowany długotrwale może dojść do osłabienia jego działania przeciwbólowego (tolerancji) i rozwoju zależności fizycznej lub psychicznej. Zjawisko to występuje jednak rzadko w przypadku leczenia bólu nowotworowego.

Pacjenci w podeszłym wieku powinni być obserwowani w czasie stosowania leku Matrifen.

Dzieci

Lek Matrifen nie powinien być podawany dzieciom poniżej 2. roku życia lub dzieciom, które wcześniej nie były leczone silnymi lekami przeciwbólowymi takimi jak morfina.

Lek Matrifen a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Szereg innych leków może wpływać na działanie leku Matrifen lub Matrifen może mieć wpływ na działanie innych leków. Niektóre z tych leków to:

•    leki przeciwbólowe (np.: leki opioidowe, takie jak morfina i kodeina), jak również pentazocyna, nalbufina i buprenorfrna;

•    leki stosowane w leczeniu lęku, leki uspokajające, leki nasenne i leki znieczulające ogólnie, pochodne fenotiazyny (leki przeciwpsychotyczne);

•    uspokajające leki przeciwhistaminowe (leki powodujące senność stosowane w leczeniu uczuleń i choroby lokomocyjnej);

•    leki zwiotczające mięśnie;

•    niektóre leki stosowane w leczeniu padaczki (takie jak karbamazepina, fenobarbital i fenytoina),

•    ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy);

•    rytonawir i nelfinawir (leki przeciwko zakażeniu HIV);

•    itrakonazol, ketokonazol, flukonazol i worykonazol (leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych);

•    inhibitory MAO (np. moklobemid przeciwko depresji lub selegilina przeciwko chorobie Parkinsona). Nie należy stosować leku Matrifen w ciągu 14 dni od zaprzestania stosowania tych leków;

•    niektóre leki stosowane w leczeniu depresji (takie jak citalopram, duloksetyna, escitalopram, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna, sertralina, wenlafaksyna);

•    antybiotyki makrolidowe (np.: erytromycyna, troleandomycyna i klarytromycyna);

•    nefazodon (lek stosowany w leczeniu depresji);

•    leki stosowane w leczeniu nieregularnego rytmu serca, takie jak amiodaron, diltiazem lub werapamil.

Matrifen z alkoholem

Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku Matrifen, ponieważ może to zwiększyć ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych i powodować trudności w oddychaniu, obniżenie ciśnienia krwi, senność oraz śpiączkę.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie określono bezpieczeństwa stosowania leku Matrifen w okresie ciąży. Fentanyl nie powinien być stosowany w czasie porodu, ponieważ może spowodować osłabienie czynności oddychania u noworodka.

Fentanyl jest wydzielany z mlekiem matki i może powodować uspokojenie i depresję oddechową (osłabienie czynności oddychania) u karmionego piersią dziecka. Z tego względu należy przerwać karmienie piersią podczas stosowania leku Matrifen i nie rozpoczynać karmienia piersią przez co najmniej 72 godziny od usunięcia plastra. Nie należy stosować leku Matrifen w okresie ciąży i karmienia piersią, chyba, że lekarz zadecyduje, iż ryzyko wynikające z nie zastosowania leku jest większe niż związane z jego stosowaniem. Długotrwałe stosowanie w okresie ciąży może wywołać objawy odstawienia u noworodka. W przypadku zajścia w ciążę w czasie stosowania leku Matrifen należy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Matrifen w postaci systemu transdermalnego może spowodować senność; jeśli to nastąpi nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi lub obsługiwać maszyn.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się z lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie leku Matrifen jest ustalane przez lekarza, który może dostosować je indywidualnie. Zawsze należy przestrzegać zaleceń lekarza.

Zalecana dawka to jeden plaster raz na trzy dni. W zależności od reakcji moc i liczba plastrów może być modyfikowana. Efektywne działanie jest osiągane po 24 godzinach od zastosowania pierwszego plastra. Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem.

Stosowanie i zmiana plastra

Każdy plaster zawiera ilość leku wystarczającą na 3 dni (72 godziny).

Plaster należy zmieniać co 3 dni, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Przed przyklejeniem nowego plastra należy zawsze usunąć poprzedni plaster.

Plaster należy zawsze naklejać o tej samej porze dnia, co 3 dni (72 godziny).

W przypadku stosowania więcej niż jednego plastra wszystkie plastry należy zmienić w tym samym czasie.

Należy zapisywać dzień, datę i godzinę naklejenia plastra, aby pamiętać, kiedy należy wymienić plaster.

Poniższa tabela informuje, w którym dniu tygodnia należy wymienić plaster:

Dzień naklejenia plastra

Plaster należy wymienić o tej samej godzinie w dniu:


Gdzie należy naklejać plaster

Dorośli

• Plaster należy nakleić na płaskiej powierzchni górnej części ciała lub na ramieniu.

Dzieci

•    Należy zawsze naklejać plaster na górną część pleców, aby uniemożliwić dziecku dostęp do niego lub jego zerwanie.

•    Należy co pewien czas sprawdzać, czy plaster jest przyklejony do skóry.

•    Ważne jest, aby dziecko nie zdjęło plastra i nie włożyło go do ust, ponieważ może to spowodować zagrożenie życia lub śmierć.

•    Może upłynąć pewien czas, zanim działanie przeciwbólowe plastra będzie w pełni skuteczne. Dlatego też do czasu osiągnięcia pełnego działania przeciwbólowego może być konieczne zastosowanie dodatkowych leków przeciwbólowych. Lekarz zaleci zastosowanie dodatkowych leków, jeśli będzie to konieczne.

•    Dzieci powinny być ściśle monitorowane przez 48 godzin od:

o przyklejenia pierwszego plastra o przyklejenia plastra o większej dawce leku.

Plastra nie należy przyklejać u dorosłego pacjenta lub dziecka:

•    Dwukrotnie w tym samym miejscu.

•    Na wrażliwych częściach ciała, którymi często się porusza, na skórze z zadrapaniami, przebarwieniami lub zmianami.

•    Na silnie owłosioną skórę. Jeśli skóra jest owłosiona, nie należy jej golić (może to podrażnić skórę). Zamiast tego należ przyciąć włosy nożyczkami najbliżej skóry jak to możliwe.

Należy odczekać kilka dni przed naklejeniem plastra na to samo miejsce na skórze.

Naklejenie plastra

Krok 1: Przygotowanie skóry

•    Przed nałożeniem plastra należy upewnić się, że skóra jest całkowicie osuszona, czysta i chłodna.

•    Jeśli konieczne jest umycie skóry, należy użyć w tym celu zimnej wody.

•    Przed przyklejeniem plastra na skórę nie należy używać mydła lub innych środków czyszczących, kremów, balsamów, olejków lub talku.

•    Nie należy naklejać plastra bezpośrednio po gorącej kąpieli lub prysznicu.

Krok 2: Otwieranie torebki ochronnej

•    Każdy plaster zapakowany jest w oddzielną torebkę ochronną.

•    Torebkę ochronną należy naderwać lub rozciąć począwszy od nacięcia oznaczonego strzałką.

•    Delikatnie oderwać lub odciąć całkowicie brzeg torebki (jeśli używa się w tym celu nożyczek, należy ciąć blisko krawędzi torebki ochronnej, aby nie uszkodzić plastra).

•    Chwycić obie części otwartej torebki ochronnej i rozerwać ją.

•    Wyjąć plaster i natychmiast go nakleić.

•    Należy zachować pustą torebkę ochronną w celu usunięcia zużytego plastra.

•    Każdy plaster może być użyty tylko raz.

•    Nie należy wyjmować plastra z torebki ochronnej, jeśli nie jest się gotowym do jego przyklejenia.

•    Należy sprawdzić, czy plaster nie jest uszkodzony.

•    Nie należy używać plastra, który został podzielony, przecięty lub wygląda na uszkodzony.

•    Nigdy nie należy dzielić ani przecinać plastra.

Krok 3: Zdejmowanie warstwy ochronnej i przyklejanie do skóry

•    Należy upewnić się, że plaster będzie przykryty luźnym ubraniem i nie zostanie zakryty ciasną lub elastyczną opaską.

•    Należy ostrożnie oderwać połowę plastikowej warstwy zabezpieczającej plaster, rozpoczynając od środka. Nie należy dotykać warstwy przylepnej plastra.

•    Przycisnąć warstwę przylepną plastra do skóry.

•    Usunąć drugą część warstwy ochronnej plastra i przycisnąć cały plaster do skóry dłonią.

•    Przytrzymać co najmniej 30 sekund. Należy się upewnić, że plaster dokładnie przylega do skóry, szczególnie na brzegach.

Krok 4: Usuwanie plastrów

•    Niezwłocznie po zdjęciu plastra należy złożyć go na pół tak, by lepkie strony przylegały do siebie.

•    Złożony plaster należy włożyć do torebki ochronnej i usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

•    Zużyte plastry należy przechowywać w miej scu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, ponieważ nawet zużyte plastry zawierają pewną ilości leku, która może być szkodliwa dla dzieci i może prowadzić do śmierci.

Krok 5: Mycie dłoni

•    Po nałożeniu plastra należy umyć dłonie czystą wodą.

Jak szybko występuje działanie leku Matrifen

•    Do momentu osiągnięcia pełnego działania przeciwbólowego pierwszego plastra może upłynąć nawet jeden dzień.

•    W pierwszym dniu leczenia lekarz może zalecić zastosowanie dodatkowych leków przeciwbólowych.

•    Następnie plaster powinien stale zmniejszać ból, dlatego też pacjent będzie mógł odstawić dotychczas stosowane leki przeciwbólowe. Jednakże lekarz może zalecić stosowanie od czasu do czasu dodatkowych leków przeciwbólowych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Matrifen

W przypadku nałożenia większej liczby plastrów niż zalecana należy usunąć plastry i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub szpitalem, w celu uzyskania opinii o ryzyku.

Najczęstszym objawem przedawkowania jest osłabienie czynności oddychania. Objawia się ona nietypowo wolnym lub płytkim oddechem. Jeśli wystąpi taki objaw, należy usunąć plastry i natychmiast skontaktować się z lekarzem. W czasie oczekiwania na lekarza należy pobudzać pacjenta poprzez rozmowę i potrząsanie.

Innymi objawami przedawkowania są senność, niska temperatura ciała, wolne bicie serca, zmniejszone napięcie mięśni, głębokie uspokojenie polekowe, utrata koordynacji mięśniowej, zwężenie źrenic (małe źrenice) i drgawki.

Objawy przedawkowania obejmują trudności z oddychaniem lub płytki oddech, zmęczenie, nadmierną senność, niezdolność do jasnego myślenia, normalnego chodzenia lub mówienia oraz uczucie osłabienia, zawroty głowy i dezorientację.

Przyklejenie plastra Matrifen do ciała innej osoby (Patrz również punkt 2 powyżej)

•    Plaster należy stosować wyłącznie na skórę osoby, której został on przepisany przez lekarza.

•    Należy upewnić się, że plaster nie odklei się i nie przyklei do partnera lub dziecka, zwłaszcza podczas spania w jednym łóżku lub przebywania w bliskim kontakcie fizycznym.

•    Jeśli plaster przypadkowo przyklei się do skóry innej osoby, należy natychmiast go usunąć i zwrócić się do lekarza.

Jak długo można stosować plastry?

•    Plastry Matrifen przeznaczone są do leczenia bólu długotrwałego. Lekarz poinformuje pacjenta jak długo może on stosować plastry.

Nasilenie się bólu

•    W przypadku nasilenia się bólu podczas stosowania plastrów lekarz może przepisać plastry o większej dawce leku lub dodatkowe leki przeciwbólowe (lub jedno i drugie).

•    Jeżeli zwiększenie dawki leku nie pomoże, lekarz może zalecić zaprzestanie jego stosowania.

Pominięcie zastosowania leku Matrifen lub nie wymienienie systemu na nowy we właściwym czasie

Jeśli lekarz nie zalecił inaczej, plaster należy zmieniać co 3 dni o tej samej porze.

W przypadku zapomnienia o zmianie plastra należy go zmienić tak szybko jak to możliwe.

Jeśli plaster został zmieniony bardzo późno należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ konieczne

może być zastosowanie dodatkowych leków przeciwbólowych, jednak nie należy naklejać

dodatkowego plastra.

Przerwanie stosowania leku Matrifen

•    Przed zaprzestaniem stosowania plastrów należy skonsultować się z lekarzem.

•    Długotrwałe stosowanie plastrów może spowodować uzależnienie fizyczne. Nagłe przerwanie leczenia może spowodować u pacjenta złe samopoczucie.

•    Po zaprzestaniu stosowania plastrów nie należy samemu rozpoczynać leczenia bez konsultacji z lekarzem. Wznowienie leczenia może wymagać zmiany dawki leku.

Wykonywanie codziennych czynności podczas stosowania plastrów Matrifen

•    Plastry są wodoodporne.

•    Podczas noszenia plastra można brać prysznic lub kąpiel, jednak nie należy szorować plastra.

•    Podczas noszenia plastra można również pływać, j ednak:

o Nie wolno stosować gorących kąpieli wirowych. o Nie wolno przykrywać plastra ciasną lub elastyczną opaską.

•    Nie należy wystawiać plastrów na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, takich jak: poduszki elektryczne, butelki z gorącą wodą, koce elektryczne, podgrzewane łóżka wodne, lampy ogrzewające lub opalające, intensywne opalanie, długie gorące kąpiele w wannie oraz sauny. Może to wpływać na sposób wchłaniania leku przez skórę.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi jakiekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych, należy usunąć plaster i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala. Konieczna może być natychmiastowa pomoc medyczna:

■ Uczucie nadmiernej senności, zwolnienie lub osłabienie oddechu.

Bardzo rzadko trudności z oddychaniem mogą zagrażać życiu lub być nawet śmiertelne, zwłaszcza u osób niestosujących wcześniej silnych przeciwbólowych leków opioidowych (takich jak Matrifen lub morfina). Jeśli pacjent, jego partner lub opiekun zauważą, że pacjent lub dziecko oddychają znacznie wolniej lub słabiej należy zapewnić pacjentowi lub dziecku jak najwięcej ruchu i utrzymywać ich w kontakcie z otoczeniem.Nagły obrzęk twarzy lub gardła, ciężkie podrażnienie, zaczerwienienie lub tworzenie się pęcherzy na skórze. Te objawy mogą być oznaką ciężkiej reakcji alergicznej. Reakcja ta występuje u niewielkiej liczby pacjentów.

Drgawki, ataki lub napady padaczkowe. Występują u mniej niż 1 na 100 osób.

Obniżenie świadomości lub utrata przytomności. Występują u mniej niż 1 na 100 osób.

Inne działania niepożądane

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10pacjentów):

   senność,

•    zawroty głowy,

•    bóle głowy,

•    nudności, wymioty,

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10pacjentów):

•    nadwrażliwość,

•    utrata apetytu,

•    trudności w zasypianiu,

•    splątanie, depresja, lęk, omamy,

•    dreszcze,

•    uczucie kłucia na skórze (parestezje),

•    zawroty głowy,

•    nieregularne bicie serca, szybkie bicie serca,

•    wysokie ciśnienie tętnicze krwi,

•    biegunka, suchość w ustach, zaburzenia żołądkowe,

•    potliwość,

•    świąd, wysypka, rumień,

•    skurcze mięśni,

•    trudności w oddawaniu moczu,

•    zmęczenie,

•    obrzęk dłoni, kostek lub stóp,

•    osłabienie,

•    uczucie dyskomfortu, uczucie zimna.

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100pacjentów):

•    utrata pamięci,

•    uczucie pobudzenia, dezorientacja, podekscytowanie lub uczucie niezwykłej beztroski,

•    zmniejszone czucie, zwłaszcza skóry,

•    wolny rytm serca,

•    niebieskie zabarwienie skóry,

•    niskie ciśnienie tętnicze krwi,

•    niedrożność jelit,

•    wyprysk i (lub) inne reakcje skórne, w tym reakcje skórne w miejscu nałożenia plastra,

•    drżenia mięśniowe,

•    zaburzenia czynności seksualnych,

•    gorączka, objawy grypopodobne, uczucie zmiany temperatury ciała, objawy zespołu odstawienia leku (nudności, wymioty, biegunka, lęk lub dreszcze).

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000pacjentów):

•    małe źrenice,

•    niedrożność j elita cienkiego lub grubego.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10pacjentów):

•    bóle głowy,

•    nudności lub wymioty,

•    zaparcia, biegunka,

•    świąd.

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10pacjentów):

•    reakcja alergiczna,

•    utrata apetytu, bóle brzucha,

•    problemy ze spaniem, senność, zmęczenie, uczucie osłabienia,

•    uczucie zmartwienia lub depresji, omamy (widzenie, słyszenie lub czucie rzeczy, które nie istnieją), zawroty głowy,

•    dreszcze, zmniejszone czucie, zwłaszcza skóry,

•    suchość w ustach,

•    wysypka, nadmierna potliwość, zaczerwienienie skóry,

•    skurcze mięśni,

•    trudności w oddawaniu moczu,

•    obrzęk dłoni, kostek    lub    stóp,

•    reakcje skórne w miejscu nałożenia plastra.

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100pacjentów):

   splątanie,

•    uczucie drętwienia i mrowienia,

•    małe źrenice,

•    zawroty głowy,

•    niebieskie zabarwienie skóry, wyprysk i (lub) inne reakcje skórne w zapalenie skóry w miejscu nałożenia plastra,

•    objawy zespołu odstawienia leku (takie jak nudności, wymioty, biegunka, lęk lub dreszcze), objawy grypopodobne.

Inne działania niepożądane

Podczas długotrwałego stosowania fentanylu może wystąpić zmniej szenie działania przeciwbólowego (tolerancja) oraz rozwinąć się zależność fizyczna i psychiczna.

Objawy zespołu odstawienia opioidów (na przykład: nudności, wymioty, biegunka, lęk i dreszcze) mogą wystąpić u niektórych pacjentów po zmianie z poprzedniego leku przeciwbólowego na Matrifen system transdermalny.

Wysypka, świąd lub potliwość (występuje u mniej niż 1 na 10 pacjentów). W miejscu przyklejenia plastra może wystąpić wysypka, zaczerwienienie i nieznaczne swędzenie skóry. Objawy te są zazwyczaj łagodne i ustępują po usunięciu plastra. Jeśli objawy nie ustąpią lub plaster bardzo drażni skórę, należy poinformować o tym lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku

5. Jak przechowywać lek Matrifen

Niewykorzystane lub zużyte plastry należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Duże ilości leku pozostają w systemie nawet po zużyciu plastra.

Nie stosować leku Matrifen po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu zewnętrznym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania nieotwartego produktu leczniczego.

Postępowanie z plastrami

Przypadkowe zastosowanie zużytych i niewykorzystanych plastrów zwłaszcza przez dzieci może prowadzić do śmierci. Zużyte plastry należy złożyć tak, aby klejąca strona plastra przylegała do siebie, a następnie wyrzucić. Niewykorzystane plastry należy zwrócić do szpitala lub apteki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Matrifen system transdermalny

Substancją czynną leku jest fentanyl.

Plastry dostępne są w 5 różnych mocach (patrz tabela poniżej).

Nazwa plastra:

Każdy plaster zawiera:

Dawka leku dostarczana przez każdy plaster:

Powierzchnia aktywna każdego plastra:

Matrifen 12 mikrogramy/godzinę system transdermalny

1,38 mg

12 mikrogramy/godzinę

4,2 cm2

Matrifen 25 mikrogramy/godzinę system transdermalny

2,75 mg

25 mikrogramy/godzinę

8,4 cm2

Matrifen 50 mikrogramy/godzinę system transdermalny

5,5 mg

50 mikrogramy/godzinę

16,8 cm2

Matrifen 75 mikrogramy/godzinę system transdermalny

8,25 mg

75 mikrogramy/godzinę

25,2 cm2

Matrifen 100 mikrogramy/godzinę system transdermalny

11 mg

100 mikrogramy/godzinę

33,6 cm2

Pozostałe składniki to: glikol dipropylenowy, hydroksypropylocelulozę 10 mPas, dimetykon 350 cSt, klej silikonowy (amine résistant, medium tack), klej silikonowy (amine résistant, high tack), membranę kontrolującą uwalnianie (kopolimer etylenu i octanu winylu EVA), folię zewnętrzną (politereftalan etylenu, PET), warstwę zabezpieczającą (politereftalan etylenu, fluoropolimer), tusz.

Jak wygląda lek Matrifen i co zawiera opakowanie

Matrifen system transdermalny ma wygląd przezroczystego, prostokątnego plastra. Każdy plaster jest pakowany w zgrzewane na gorąco opakowanie wykonane z papieru, aluminium, poliakrylonitrylu (PAN). Plastry posiadają kolorowy nadruk z nazwą handlową, substancją czynną i określeniem mocy: Matrifen, 12 mikrogramów na godzinę: brązowy nadruk.

Matrifen, 25 mikrogramów na godzinę: czerwony nadruk.

Matrifen, 50 mikrogramów na godzinę: zielony nadruk.

Matrifen, 75 mikrogramów na godzinę: jasnoniebieski nadruk.

Matrifen, 100 mikrogramów na godzinę: szary nadruk.

Plastry są dostarczane w kartonikach zawierających 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 16 i 20 systemów.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą być dostępne w sprzedaży.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Takeda Pharma Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa Tel.: +48 22 608 13 00 Faks: +48 22 608 13 03

Wytwórca

Takeda Pharma A/S Dybendal Alle 10 DK-2630 Taastrup Dania

Takeda GmbH Robert-Bosch-Strasse 8 78224 Singen Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 04/2015

12

Matrifen 100 mikrogramów/godzinę system transdermalny

Charakterystyka Matrifen 100 mikrogramów/godzinę system transdermalny

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.


Matrifen, 12 mikrogramów/godzinę, system transdermalny Matrifen, 25 mikrogramów/godzinę, system transdermalny Matrifen, 50 mikrogramów/godzinę, system transdermalny Matrifen, 75 mikrogramów/godzinę, system transdermalny Matrifen, 100 mikrogramów/godzinę, system transdermalny

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Matrifen, 12 mikrogramów na godzinę: każdy system transdermalny zawiera 1,38 mg fentanylu (Fentanylum) w plastrze o powierzchni 4,2 cm2 i uwalnia fentanyl w ilości 12 mikrogramów na godzinę. Matrifen, 25 mikrogramów na godzinę: każdy system transdermalny zawiera 2,75 mg fentanylu (Fentanylum) w plastrze o powierzchni 8,4 cm2 i uwalnia fentanyl w ilości 25 mikrogramów na godzinę. Matrifen, 50 mikrogramów na godzinę: każdy system transdermalny zawiera 5,50 mg fentanylu (Fentanylum) w plastrze o powierzchni 16,8 cm2 i uwalnia fentanyl w ilości 50 mikrogramów na godzinę. Matrifen, 75 mikrogramów na godzinę: każdy system transdermalny zawiera 8,25 mg fentanylu (Fentanylum) w plastrze o powierzchni 25,2 cm2 i uwalnia fentanyl w ilości 75 mikrogramów na godzinę. Matrifen, 100 mikrogramów na godzinę: każdy system transdermalny zawiera 11,0 mg fentanylu (Fentanylum) w plastrze o powierzchni 33,6 cm2 i uwalnia fentanyl w ilości 100 mikrogramów na godzinę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

System transdermalny.

Prostokątny, przezroczysty plaster na usuwalnej folii zabezpieczającej. Folia zabezpieczająca jest większa niż plaster.

Plastry są oznaczone kolorowym nadrukiem z nazwą handlową i określeniem mocy.

Matrifen, 12 mikrogramów na godzinę: brązowy nadruk.

Matrifen, 25 mikrogramów na godzinę: czerwony nadruk.

Matrifen, 50 mikrogramów na godzinę: zielony nadruk.

Matrifen, 75 mikrogramów na godzinę: jasnoniebieski nadruk.

Matrifen, 100 mikrogramów na godzinę: szary nadruk. 1

Dzieci i młodzież:

Długotrwała terapia ciężkiego, przewlekłego bólu u dzieci od 2. roku życia, poddanych terapii opioidowej.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

System transdermalny uwalnia substancję czynną przez ponad 72 godziny. Fentanyl jest uwalniany z szybkością 12, 25, 50, 75 i 100 mikrogramów na godzinę, co odpowiada aktywnej powierzchni plastra 4,2; 8,4; 16,8; 25,2 i 33,6 cm2.

Odpowiednią dawkę fentanylu ustala się indywidualnie i ocenia regularnie po każdym podaniu.

Wybór dawki początkowej:

Dawkę fentanylu ustala się na podstawie wcześniejszego stosowania opioidów, uwzględniając możliwość rozwoju tolerancji, stosowanie innych leków, stan ogólny pacjenta i nasilenie choroby.

Dorośli:

Pacjenci dotychczas przyjmujący opioidy

W celu zamiany opioidów stosowanych doustnie lub parenteralnie na produkt Matrifen u pacjentów dotychczas przyjmujących opioidy należy zastosować procedurę Przeliczanie potencjału przeciwbólowego podaną poniżej. W celu uzyskania najmniejszej skutecznej dawki produktu Matrifen w zależności od odpowiedzi klinicznej i dodatkowego zapotrzebowania na leki przeciwbólowe dawkę można następnie zwiększać lub zmniejszać w razie potrzeby o 12 ąg/h lub 25 ąg/h,.

Pacjenci nieprzyjmujący dotychczas opioidów

Dawka początkowa nie powinna przekraczać 12 mikrogramów na godzinę, jeśli odpowiedź na opioidowy produkt leczniczy stosowany w chorobie będącej przyczyną bólu nie jest w pełni znana.

Doświadczenie kliniczne u pacjentów, którzy dotychczas nie stosowali systemu transdermalnego z fentanylem jest ograniczone. Jeśli u pacjentów nieprzyjmujących dotychczas opioidów wybór leczenia systemem transdermalnym z fentanylem uważa się za właściwy zaleca się zastosowanie u nich początkowo małych dawek opioidów o natychmiastowym uwalnianiu (np.: morfina, hydromorfon, oksykodon, tramadol i kodeina) w celu osiągnięcia dawki równoważnej przeciwbólowo do fentanylu z systemu transdermalnego. Następnie można u tych pacjentów dokonać zmiany na system transdermalny z fentanylem. W celu uzyskania najmniejszej skutecznej dawki systemu transdermalnego z fentanylem w zależności od odpowiedzi klinicznej i dodatkowego zapotrzebowania na leki przeciwbólowe dawkowanie można następnie zwiększać lub zmniejszać w razie potrzeby o

12 ąg/h lub 25 ąg/h (patrz również punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Pacjenci przyjmujący dotychczas i nieprzyjmujący dotychczas opioidów.)

Przeliczanie potencjału analgetycznego

1.    Obliczyć zapotrzebowanie pacjenta na leki przeciwbólowe w ciągu ostatnich 24 godzin.

2.    Zamienić uzyskaną dawkę na równoważną przeciwbólowo (ekwianalgetyczną) dawkę doustną morfiny zgodnie z Tabelą 1. Efekt przeciwbólowy wszystkich podawanych domięśniowo i doustnie dawek

podanych w tej tabeli uważa się za równy efektowi działania przeciwbólowego dawki 10 mg morfiny podanej domięśniowo.

3. W celu przeliczenia dobowego zapotrzebowania na morfinę na równoważną dawkę produktu Matrifen należy użyć Tabeli 2 lub Tabeli 3 w następujący sposób:

Tabela 2 przeznaczona jest dla pacjentów dorosłych ze stabilną kontrolą bólu w okresie kilku tygodni uzyskaną doustną morfiną lub innymi opioidami o natychmiastowym uwalnianiu, u których istnieje potrzeba zamiany opioidów (przelicznik zamiany doustnej morfiny na fentanyl w systemie transdermalnym wynosi około 1:150).

Tabela 3 jest przeznaczona dla pacjentów dorosłych stosujących duże dawki opioidów, którzy przez dłuższy czas przyjmują opioidy w stabilnym i dobrze tolerowanym schemacie i u których istnieje potrzeba zamiany opioidów (przelicznik zamiany doustnej morfiny na fentanyl w systemie transdermalnym wynosi około 1:100)

Tabel 2 i 3 nie należy stosować w celu zastąpienia systemu transdermalnego z fentanylem innymi opioidami.

Tabela 1. Przeliczanie potencjału przeciwbólowego

Nazwa produktu leczniczego    Równoważne dawki przeciwbólowe (mg)

i.m.*

Doustnie

Morfina

wielokrotne)**

doraźne)

10

30-40 (podawanie 60 (podanie jednorazowe lub

Hydromorfon

1,5

7,5

Metadon

10

20

Oksykodon

10-15

20-30

Leworfanol

2

4

Oksymorfina

1

10 (doodbytniczo)

Diamorfina

5

60

Petydyna

75

-

Kodeina

-

200

Buprenorfina

0,4

0,8 (podjęzykowo)

Ketobemidon

10

30

* Na podstawie badań przeprowadzonych z zastosowaniem dawek pojedynczych, w których wszystkie powyższe produkty lecznicze podawane domięśniowo porównywano z morfiną w celu osiągnięcia równoważnego efektu przeciwbólowego. Dawki doustne są dawkami zalecanymi przy zmianie podawania pozajelitowego na doustne.

** Stosunek 3:1 dla morfiny podawanej domięśniowo/doustnie został ustalony na podstawie badań przeprowadzonych na pacjentach cierpiących na ból przewlekły.

Tabela 2. Zalecane dawki początkowe produktu leczniczego Matrifen wyznaczone na podstawie dawek dobowych morfiny podawanej doustnie (dla pacjentów ze stabilną kontrolą bólu w okresie kilku tygodni uzyskaną doustną morfiną lub innymi opioidami o natychmiastowym uwalnianiu, u których istnieje potrzeba zamiany opioidów).

Dawka morfiny podawana doustnie Dawka produktu leczniczego Matrifen, system transdermalny - w ciągu 24 godzin (mg/dobę)    (mikrogramy/godzinę)

<44

12

45-134

25

135-224

50

225-314

75

315-404

100

405-494

125

495-584

150

585-674

175

675-764

200

765-854

225

855-944

250

945-1034

275

1035-1124

300

Schematy konwersji bazują na badaniach klinicznych. W praktyce klinicznej mogą być pomocne schematy oparte na innych badaniach, które także można stosować.

Tabela 3: Zalecane początkowe dawki produktu Matrifen w oparciu o dobową dawkę morfiny podawane doustnie (dla pacjentów z długotrwałą kontrolą bólu uzyskaną dobrze tolerowanym lekiem opioidowym. których istnieje potrzeba zamiany opioidówj

Dawka morfiny podawana doustnie

Dawka produktu leczniczego Matrifen, system transdermalny -

ciągu 24 godzin (mg/dobę)

(mikrogramy/godzinę)

< 44

12

45 - 89

25

90 - 149

50

150 - 209

75

210 - 269

100

270 - 329

125

330 - 389

150

390 - 449

175

450 - 509

200

510 - 569

225

570 - 629

250

630 - 689

275

690 - 749

300

Z chwilą aplikacji pierwszego plastra należy stopniowo wycofywać się z wcześniej stosowanego leczenia przeciwbólowego aż do momentu uzyskania skuteczności przeciwbólowej produktu Matrifen. Wstępną ocenę działania przeciwbólowego produktu Matrifen należy przeprowadzić nie wcześniej, niż przed upływem 24 godzin od zastosowania pierwszego plastra ze względu na stopniowe zwiększanie się stężenia fentanylu w surowicy krwi, które dokonuje się w tym czasie.

Ustalenie dawki i leczenie podtrzymujące

System transdermalny należy zmieniać co 72 godziny. Dawkę należy zwiększać indywidualnie, do momentu uzyskania równowagi pomiędzy skutecznością działania przeciwbólowego a tolerancją. U pacjentów, którzy odczuwają zmniejszenie działania przeciwbólowego w czasie 48-72 godzin od nałożenia może być konieczna zmiana plastra z fentanylem po upływie 48 godzin. Dawka 12 mikrogramów na godzinę jest odpowiednia do dostosowywania dawkowania w zakresie mniej szych dawek. Jeśli działanie przeciwbólowe pod koniec początkowego okresu zastosowania systemu transdermalnego nie jest dostateczne, dawkę można zwiększać co 3 dni aż do osiągnięcia pożądanego efektu u każdego pacjenta. Dodatkowe dostosowanie dawki powinno być dokonywane poprzez dodanie do już stosowanej dawki, dawki dodatkowej 12 mikrogramów na godzinę lub 25 mikrogramów na godzinę, uwzględniając przy tym zapotrzebowanie na dodatkowe leki przeciwbólowe i stan bólowy pacjenta. Można stosować więcej niż jeden system transdermalny w celu doboru i uzyskania dawki większej niż 100 mikrogramów na godzinę. Okresowo pacjent może wymagać podania krótko działających leków przeciwbólowych w celu zlikwidowania bólu przebijającego. Jeśli wymagana dawka produktu leczniczego Matrifen przekracza 300 mikrogramów na godzinę należy rozważyć dodatkową lub alternatywną metodę zwalczania bólu lub dodatkowe zastosowanie opioidów.

Opisywano przypadki występowania objawów z odstawienia charakterystycznych dla opioidów (patrz punkt 4.8 Działania niepożądane) po zmianie długotrwale stosowanej morfiny na fentanyl w postaci systemu transdermalnego, mimo uzyskiwania wystarczającego działania przeciwbólowego. W przypadku wystąpienia objawów odstawienia zaleca się leczenie krótko działającą morfiną w małych dawkach.

Zakończenie leczenia produktem leczniczym Matrifen

Jeśli jest wymagane zakończenie stosowania fentanylu w postaci systemu transdermalnego, zamiana leku na inny opioidowy lek przeciwbólowy powinna przebiegać stopniowo, począwszy od małej dawki, którą następnie się zwiększa. Należy tak postępować, ponieważ stężenia fentanylu zmniejszają się stopniowo po usunięciu plastra i potrzeba co najmniej 17 godzin na zmniejszenie stężenia fentanylu w surowicy o 50% (patrz punkt 5.2). Na ogół, leczenie opioidami należy odstawiać stopniowo w celu zapobieżenia objawom zespołu odstawienia (takim, jak nudności, wymioty, biegunka, lęk i drżenie mięśni).

Aby uniknąć ustalenia nieprawidłowej dawki przeciwbólowej i możliwego przedawkowania nie należy wykorzystywać danych zawartych w Tabelach 2 i 3 w celu zamiany produktu Matrifen na inny produkt leczniczy.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku lub pacjenci wyniszczeni powinni być obserwowani ze szczególną uwagą.

W razie konieczności dawka stosowana u tych pacjentów powinna być zmniejszona (patrz punkt 4.4).

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek powinni być obserwowani ze szczególną uwagą pod kątem wystąpienia objawów przedawkowania, a dawka powinna być zmniejszona w razie potrzeby(patrz punkt 4.4).

Pacjenci gorączkujący

W okresie rzutów gorączki konieczna może być modyfikacja dawki (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzieży

Dzieci w wieku 16 lat i powyżej: należy przestrzegać dawkowania dla dorosłych.

Dzieci w wieku od 2. do 16. roku życia:

Produkt leczniczy Matrifen powinien być stosowany wyłącznie u dzieci (w wieku od 2. do 16. roku życia), które tolerują leczenie lekami opioidowymi, i u których stosowane są leki przeciwbólowe w dawce równoważnej co najmniej 30 mg morfiny podawanej doustnie. Informacje dotyczące metody przeliczenia dawki opioidów podawanych doustnie lub pozajelitowo na dawkę produktu leczniczego Matrifen u dzieci znajdują się w tabeli równoważników działania przeciwbólowego różnych leków (Tabela 1), a informacje dotyczące zalecanej dawki początkowej produktu leczniczego Matrifen ustalonej na podstawie dobowej dawki morfiny podawanej doustnie znajdują się w Tabeli 4.

Tabela 4. Zalecana dawka początkowa produktu leczniczego Matrifen, obliczona na podstawie dobowej dawki morfiny podawanej doustnie2

Dawka morfiny podawana doustnie w ciągu Dawka produktu leczniczego Matrifen, system 24 godzin (mg/dobę)    transdermalny - mikrogramy/godzinę

Dzieci3    Dzieci3

30-44    12

45-134    25

przeciwbólowe oraz nasilenie dolegliwości możliwe jest zwiększenie dawki. Dawkę należy dostosować plastrem 12 mikrogramów/godzinę.

Sposób stosowania

Do stosowania na skórę.

System transdermalny z fentanylem należy stosować na płaski obszar skóry tułowia lub górnej części ramienia, który jest niepodrażniony i nie podlega napromienianiu, U małych dzieci, preferowanym miejscem aplikacji plastra jest górna część pleców. Dzięki temu możliwe jest zminimalizowanie ryzyka usunięcia plastra przez dziecko. Przed nałożeniem systemu należy przyciąć (ale nie ogolić) owłosienie, choć w miarę możliwości należy wybierać miejsca nieowłosione. Jeśli miejsce zastosowania plastra wymaga oczyszczenia, należy użyć do tego wody. Nie należy stosować mydeł, oliwki, lotionów, alkoholu lub innych substancji mogących podrażniać skórę lub zmienić jej właściwości. Skóra przed nałożeniem systemu powinna być całkowicie sucha.

Plastry należy sprawdzić przed użyciem. Systemu transdermalnego nie należy dzielić ani przecinać (patrz punkt 4.4). Nie należy używać plastrów, które są nacięte, podzielone lub w jakikolwiek inny sposób uszkodzone.

Ponieważ system jest zabezpieczony zewnętrzną folią wodoodporną, może pozostawać na skórze także podczas krótkotrwałej kąpieli pod prysznicem.

Plaster Matrifen należy wyjąć z torebki ochronnej zginając ją najpierw w miejscu nacięcia (znajdującego się blisko końca strzałki na torebce ochronnej), a następnie ostrożnie rozerwać. Jeżeli w celu otwarcia torebki ochronnej używa się nożyczek, nacięcie należy wykonywać blisko brzegu opakowania, aby nie uszkodzić znajdującego się wewnątrz plastra.

System transdermalny z fentanylem należy zastosować niezwłocznie po otwarciu opakowania unikając dotykania warstwy przylepnej plastra.

Po zdjęciu warstwy zabezpieczającej system należy dokładnie dociskać dłonią w miejscu nałożenia przez 30 sekund. Należy się upewnić, że system całkowicie przylega do skóry, szczególnie na brzegach. Może być konieczne dodatkowe umocowanie systemu transdermalnego. Po nałożeniu plastra należy umyć ręce czystą wodą.

System powinien pozostawać na skórze bez przerwy przez 72 godziny, po czym należy go zmienić. Nowy system należy nakładać zawsze w miejscu innym, niż wykorzystywane poprzednio. To samo miejsce może być użyte do nałożenia plastra najwcześniej po upływie 7 dni.

Instrukcja usuwania patrz punkt 6.6.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Ostry lub pooperacyjny ból, ponieważ nie jest możliwe ustalenie dawki w leczeniu krótkotrwałym oraz związanego z tym ryzyka wystąpienia ciężkich i zagrażających życiu zaburzeń oddechowych.

Ciężka depresja oddechowa.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Pacjenci, u których wystąpiły poważne działania niepożądane muszą być monitorowani przez 24 godziny po usunięciu plastra z fentanylem, ponieważ stężenie fentanylu w surowicy obniża się stopniowo; zmniejszenie stężenia o około 50% następuję po 17 (zakres 13-22) godzinach od zdjęcia plastra.

Fentanyl w postaci systemu plastrów należy przechowywać, zarówno przed, jak i po użyciu, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie wolno przecinać systemu transdermalnego. Nie wolno stosować plastra, który został podzielony, przecięty lub uszkodzony w jakikolwiek sposób.

Depresja oddechowa

Analogicznie jak po stosowaniu innych silnych leków opioidowych, zastosowanie fentanylu w postaci plastrów może prowadzić u niektórych pacjentów do wystąpienia znacznej depresji oddechowej. Pacjenci powinni być uważnie obserwowani pod kątem wystąpienia depresji oddechowej. Depresja oddechowa może się utrzymywać jeszcze po usunięciu systemu. Częstość występowania depresji oddechowej rośnie wraz ze wzrostem dawki (patrz punkt 4.9 Przedawkowanie, dane dotyczące depresji oddechowej). Leki działające na ośrodkowy układ nerwowy mogą nasilać depresję oddechową (patrz punkt 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji).

Zespół serotoninowy

Zaleca się zachowanie ostrożności, gdy system transdermalny z fentanylem jest stosowany jednocześnie z lekami wpływającymi na przekaźnictwo serotoninergiczne.

Podczas jednoczesnego stosowania leków serotoninergicznych, takich jak inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI), inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI) oraz leków, które zaburzają metabolizm serotoniny (w tym inhibitory monoaminooksydazy [IMAO]) może rozwinąć się potencjalnie zagrażający życiu zespół serotoninowy. Może to wystąpić podczas stosowania zalecanych dawek.

Zespół serotoninowy może obejmować zmiany stanu psychicznego (np. pobudzenie, omamy, śpiączkę), niestabilność układu autonomicznego (np. tachykardię, wahania ciśnienia tętniczego, hipertermię), zaburzenia nerwowo-mięśniowe (np. wygórowanie odruchów, zaburzenia koordynacji, sztywność), i (lub) objawy żołądkowo-jelitowe (np. nudności, wymioty, biegunka).

Należy natychmiast przerwać stosowanie systemu transdermalnego z fentanylem w razie podejrzenia wystąpienia zespołu serotoninowego.

Przewlekła choroba płuc

Fentanyl może wywoływać więcej poważnych działań niepożądanych u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc lub innymi chorobami płuc. U takich pacjentów opioidy mogą zmniejszyć pobudzenie oddechowe i zwiększyć opór oddechowy.

Lekozależność i możliwość nadużywania

W trakcie wielokrotnego podawania opioidów takich jak fentanyl może rozwinąć się tolerancja, uzależnienie fizyczne oraz psychiczne. Uzależnienie jatrogenne związane z podawaniem opioidów występuje rzadko. Pacjenci z uzależnieniem lekowym / nadużywaniem alkoholu w wywiadzie są bardziej narażeni na rozwój uzależnienia lub nadużywania w trakcie leczenia opioidami. Pacjenci z grupy podwyższonego ryzyka dotyczącego nadużywania opioidów mogą być jednak odpowiednio leczeni poprzez zastosowanie leków opioidowych o zmodyfikowanym uwalnianiu. Jednakże pacjenci ci będą wymagać monitorowania pod kątem niewłaściwego stosowania, nadużywania lub uzależnienia. Fentanyl może być nadużywany w sposób analogiczny do innych antagonistów opioidów. Nadużywanie lub niewłaściwe stosowanie produktu leczniczego Matrifen może prowadzić do przedawkowania i (lub) zgonu.

Wzrost ciśnienia śródczaszkowego

Matrifen powinien być stosowany z ostrożnością u pacjentów, którzy mogą być szczególnie wrażliwi na śródczaszkowe efekty retencji CO2, tj. u pacjentów ze zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym, utratą przytomności lub śpiączką. Fentanyl powinien być stosowany z ostrożnością u pacjentów z guzami mózgu.

Choroby serca

Fentanyl może wywołać bradykardię i dlatego powinien być stosowany z ostrożnością u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca z bradykardią.

Opioidy mogą powodować niedociśnienie, szczególnie u pacjentów z ostrą hipowolemią. Przed rozpoczęciem leczenia plastrami z fentanylem należy opanować objawy niedociśnienia i (lub) hipowolemii.

Zaburzenia czynności wątroby

Ponieważ fentanyl jest metabolizowany do nieczynnych metabolitów w wątrobie, zaburzenia czynności wątroby mogą opóźnić jego wydalanie. Jeśli pacjenci z upośledzoną czynnością wątroby otrzymują fentanyl przezskórnie, powinni być uważnie obserwowani na wypadek wystąpienia objawów toksycznych, a stosowana u nich dawka w razie konieczności zmniejszona (patrz punkt 5.2 Właściwości farmakokinetyczne).

Zaburzenia czynności nerek

Mniej niż 10% fentanylu wydalane jest przez nerki w postaci niezmienionej i w przeciwieństwie do morfiny nie są znane aktywne metabolity fentanylu wydalane przez nerki. Jeśli pacjenci z upośledzoną czynnością nerek otrzymują fentanyl przezskórnie, powinni być uważnie obserwowani w kierunku wystąpienia objawów toksycznych, a stosowana u nich dawka w razie konieczności zmniejszona (patrz punkt 5.2 Właściwości farmakokinetyczne).

Pacjenci z gorączką/poddani działaniu zewnętrznych źródeł ciepła

Badania na modelu farmakokinetycznym wskazują, że stężenia fentanylu w surowicy mogą zwiększyć się o jedną trzecią, jeśli temperatura skóry wzrośnie do 40°C. Dlatego też, pacjenci z gorączką powinni być obserwowani pod kątem występowania działań niepożądanych, a jeśli to konieczne dawka fentanylu powinna zostać u nich zmniejszona. Istnieje możliwość zależnego od temperatury zwiększenia uwalniania fentanylu z systemu, co może prowadzić do przedawkowania i zgonu. Badanie farmakologii klinicznej przeprowadzone na zdrowych ochotnikach wykazało, że skierowanie źródła ciepła na system transdermalny z fentanylem spowodowało zwiększenie średnich wartości AUC fentanylu o 120% i średnich wartości Cmax o 61.

Wszystkich pacjentów należy także ostrzec przed eksponowaniem miejsca nałożenia plastra transdermalnego z fentanylem na bezpośrednie działanie zewnętrznych źródeł ciepła, takich jak: poduszki elektryczne, koce elektryczne, podgrzewane łóżka wodne, lampy ogrzewające lub opalające, intensywne kąpiele słoneczne, butelki z gorącą wodą, długie gorące kąpiele, sauna, gorące kąpiele wirowe, ponieważ istnieje możliwość zależnego od temperatury zwiększonego uwalniania fentanylu z systemu transdermalnego.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi Interakcje z inhibitorami CYP3A4:

Równoczesne stosowanie systemów transdermalnych z fentanylem i inhibitorów cytochromu P4503A4 (CYP3A4) (np. rytonawir, ketokonazol, itrakonazol, troleandomycyna, klarytromycyna, erytromycyna, nelfinawir, nefazodon, werapamil, diltiazem i amiodaron) może powodować wzrost stężenia fentanylu w osoczu. Może to nasilać lub przedłużać zarówno działanie lecznicze, jak i działania niepożądane fentanylu, co może prowadzić do ciężkiej depresji oddechowej. W takich przypadkach należy zachować wzmożoną ostrożność i prowadzić obserwację pacjenta. Dlatego też, jednoczesne stosowanie plastrów z fentanylem i inhibitorów CYP3A4 nie jest zalecane, chyba że pacjent jest uważnie obserwowany.

Pacjenci, szczególnie ci, którzy otrzymują fentanyl w postaci systemów transdermalnych i inhibitory CYP3A4, powinni być obserwowani pod kątem wystąpienia objawów depresji oddechowej i jeśli okaże się to konieczne, należy u nich dostosować dawkę.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dane z badań z zastosowaniem fentanylu dożylnie wskazują, że u pacjentów w podeszłym wieku istnieje możliwość zmniejszenia klirensu, przedłużenia okresu półtrwania oraz większej wrażliwości na lek niż u młodych pacjentów. Jeśli plastry z fentanylem zostaną przepisane pacjentom w podeszłym wieku, należy obserwować ich ze szczególną uwagą pod kątem wystąpienia objawów toksycznych, a dawka fentanylu powinna zostać w razie konieczności zmniejszona (patrz punkt 5.2 Właściwości farmakokinetyczne).

Przewód pokarmowy

Opioidy zwiększają napięcie i osłabiają skurcze propulsywne mięśni gładkich przewodu pokarmowego. Wynikające z tego wydłużenie pasażu jelitowego może być przyczyną zaparć. Należy zalecić pacjentom stosującym fentanyl środki zapobiegające zaparciom oraz rozważyć profilaktyczne zastosowanie środków przeczyszczających. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z przewlekłymi zaparciami. W razie wystąpienia lub podejrzenia niedrożności porażennej jelit należy przerwać stosowanie plastra z fentanylem.

Przypadkowy kontakt spowodowany przyklejeniem plastra

Przypadkowe przyklejenie się plastra z fentanylem na skórę osoby, dla której nie był on przeznaczony (w szczególności dziecka), podczas przebywania w łóżku lub przebywania w bliskim kontakcie fizycznym z osobą stosującą plastry może skutkować przedawkowaniem opioidów u osoby niestosującej plastrów. Należy poinformować pacjentów, że w przypadku przypadkowego przyklejenia się plastra należy natychmiast usunąć go ze skóry osoby niestosującej plastrów (patrz punkt 4.9 Przedawkowanie).

Dzieci i młodzież

Produkt leczniczy Matrifen nie powinien być podawany dzieciom, u których nie stosowano dotychczas leków opioidowych (patrz punkt 4.2. Dawkowanie i sposób podawania). Ryzyko wystąpienia ciężkiej lub zagrażającej życiu hipowentylacji występuje niezależnie od dawki produktu leczniczego Matrifen w postaci systemu transdermalnego.

Nie przeprowadzono badań dotyczących zastosowania systemu transdermalnego zawierającego fentanyl w grupie dzieci poniżej 2. roku życia. Produkt leczniczy Matrifen może być stosowany wyłącznie u dzieci tolerujących opioidy w wieku 2 lat lub więcej (patrz punkt 4.2. Dawkowanie i sposób podawania).

Produkt leczniczy Matrifen nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 2. roku życia.

Aby nie dopuścić do przypadkowego połknięcia produktu leczniczego przez dziecko, podczas doboru miejsca aplikacji produktu leczniczego Matrifen należy zachować ostrożność (patrz punkt 4.2. Dawkowanie i sposób podawania) i dokładnie obserwować przyleganie plastra.

Karmienie piersią

Ponieważ fentanyl jest wydzielany z mlekiem matki, należy przerwać karmienie piersią w trakcie leczenia fentanylem w postaci plastrów (patrz również punkt 4.6).

Pacjenci z miastenią

Mogą wystąpić niepadaczkowe drgawki miokloniczne. Należy zachować ostrożność w czasie stosowania u pacjentów z miastenią.

Równoczesne stosowanie mieszanych agonistów/antagonistów

Jednoczesne stosowanie buprenorfiny, nalbufiny lub pentazocyny nie jest zalecane (patrz również punkt 4.5).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie z innymi produktami leczniczymi działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, w tym opioidami, produktami leczniczymi: sedatywnymi, nasennymi, znieczulającymi ogólnie, pochodnymi fenotiazyny, uspokajającymi, zwiotczającymi mięśnie, przeciwhistaminowymi o działaniu sedatywnym, napojami alkoholowymi może prowadzić do addytywnego działania hamującego, hipowentylacji, niedociśnienia, głębokiego uspokojenia, śpiączki lub zgonu. Dlatego jednoczesne stosowanie powyżej wymienionych produktów leczniczych z fentanylem w postaci plastrów wymaga szczególnego nadzoru i obserwowania pacjenta.

Fentanyl, jako lek o dużym klirensie, jest szybko i wydajnie metabolizowany głównie przez CYP3A4. Jednoczesne stosowanie fentanylu w postaci systemu transdermalnego z inhibitorami cytochromu P450 3A4 (CYP3A4) (np. rytonawir, ketokonazol, itrakonazol, flukonazol, worikonazol, troleandomycyna, klarytromycyna, nelfinawir, nefazodon, werapamil, diltiazem i amiodaron) może powodować wzrost stężenia fentanylu w osoczu. Może to nasilać lub przedłużać zarówno działanie lecznicze, jak i działania niepożądane fentanylu, co może prowadzić do ciężkiej depresji oddechowej. W takich przypadkach należy zachować wzmożoną ostrożność i prowadzić obserwację pacjenta. Jednoczesne stosowanie inhibitorów CYP3A4 i fentanylu w postaci systemu transdermalnego nie jest zalecane, chyba że pacjent jest uważnie obserwowany (patrz również punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Jednoczesne stosowanie z lekami indukującymi cytochrom CYP3A4 (np. ryfampicyną, karbamazepiną, fenobarbitalem, fenytoiną) może powodować zmniejszenie stężenia fentanylu w osoczu i zmniejszenie działania terapeutycznego. Może być wówczas konieczne dostosowanie dawki fentanylu transdermalnego. Po zaprzestaniu stosowania induktora CYP3A4 jego działanie zmniejsza się stopniowo i może spowodować zwiększenie stężenia fentanylu w osoczu, co może zwiększyć lub wydłużyć zarówno działanie terapeutyczne, jak i działania niepożądane, a także może spowodować ciężką depresję ośrodka oddechowego. W takich sytuacjach w uzasadnionych przypadkach należy uważnie obserwować pacjenta oraz dostosować odpowiednią dawkę leku.

Inhibitory monoaminooksydazy (ang. monoamine oxidase inhibitor, IMAO)

Nie zaleca się stosowania fentanylu w postaci systemu transdermalnego u pacjentów, którzy wymagają jednoczesnego podawania IMAO. Donoszono o ciężkich i nieprzewidywalnych interakcjach z IMAO, w tym nasileniu działania opioidów lub nasilenie efektu serotoninergicznego. Dlatego też fentanyl nie powinien być stosowany w ciągu 14 dni po zakończeniu leczenia inhibitorami MAO.

Leki serotoninergiczne

Jednoczesne stosowanie fentanylu z lekami serotoninergicznymi, takimi jak inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI), inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI) lub inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) może zwiększyć ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego, stanu potencjalnie zagrażającego życiu.

Równoczesne stosowanie mieszanych agonistów/antagonistów

Jednoczesne stosowanie buprenorfiny, nalbufiny lub pentazocyny nie jest zalecane. Substancje te mają silne powinowactwo do receptorów opioidowych z relatywnie niską aktywnością wewnętrzną, dlatego częściowo antagonizują działanie przeciwbólowe fentanylu i mogą indukować objawy zespołu odstawienia u pacjentów uzależnionych od opioidów (patrz również punkt 4.4).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania fentanylu w postaci systemu transdermalnego u kobiet w okresie ciąży. Badania na zwierzętach wykazały pewien szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie). Nie jest znane potencjalne zagrożenie dla człowieka, jednakże fentanyl podawany dożylnie ma zdolność przenikania przez barierę łożyska we wczesnym okresie ciąży u ludzi. Noworodkowy zespół odstawienia obserwowano u noworodków, których matki przewlekle stosowały fentanyl w postaci systemu transdermalnego w okresie ciąży. Fentanylu w postaci systemu transdermalnego nie stosować w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Fentanyl w postaci plastrów nie powinien być stosowany w czasie porodu, ponieważ nie jest on wskazany w leczeniu bólu ostrego lub pooperacyjnego (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania). Ponadto, fentanyl przenika przez barierę łożyska, dlatego stosowanie fentanylu w postaci plastrów w czasie porodu może spowodować depresje oddechową u noworodka.

Karmienie piersią

Fentanyl jest wydzielany z mlekiem matki i może powodować sedację i depresję oddechową u karmionego piersią niemowlęcia. Z tego względu nie należy karmić piersią w okresie stosowania fentanylu w postaci systemu transdermalnego i w ciągu 72 godzin od usunięcia plastra.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Fentanyl system transdermalny może upośledzać sprawność umysłową i (lub) psychiczną wymagane do wykonywania potencjalnie niebezpiecznych czynności, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Bezpieczeństwo stosowania fentanylu w postaci systemu transdermalnego było ocenione na 1854 pacjentach biorących udział w 11 badaniach klinicznych (z podwójnie ślepą próbą, z fentanylem w postaci systemu transdermalnego [z grupą kontrolną placebo lub z zastosowaniem czynnej substancji porównawczej] i (lub) fazą otwartą [bez ślepej próby lub z aktywną substancją porównawczą] z fentanylem w postaci systemu transdermalnego), mających na celu określenie sposobu leczenia bólu przewlekłego nowotworowego lub nienowotworowego. Pacjenci ci przyjęli przynajmniej 1 dawkę fentanylu w postaci systemu transdermalnego i dostarczyli danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania. W oparciu o zbiorcze dane dotyczące bezpieczeństwa pochodzące z tych badań, najczęstszymi działaniami niepożądanymi były (w nawiasach częstości w %): nudności (35,7%), wymioty (23,2%), zaparcie (23,1%), senność (15,0%), zawroty głowy (13,1%) i ból głowy (11,8%).

Poniżej wymieniono działania niepożądane zgłaszane podczas badań klinicznych nad fentanylem podawanym przezskómie, w tym wyżej wymienionymi, oraz zgłaszane po wprowadzeniu produktu leczniczego na rynek.

Zastosowane poniżej kategorie częstości występowania działań niepożądanych określono następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do < 1/10), niezbyt często (>1/1 000 do < 1/100), rzadko (>1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (>1/10 000) i nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabela 5. Działania niepożądane u dorosłych, dzieci i młodzieży

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane

Częstość występowania

Bardzo

często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Częstość

nieznana

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość

Wstrząs

anafilaktyczny,

Reakcje

anafilaktyczne,

Reakcje

anafilaktoidalne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt

Zaburzenia

psychiczne

Bezsenność,

Depresja,

Niepokój,

Stan splątania, Halucynacje

Pobudzenie,

Dezorientacja,

Nastrój

euforyczny

Zaburzenia układu nerwowego

Senność,

Zawroty

głowy,

Ból głowy

Drżenie,

Parestezje

Niedoczulica, Drgawki (w tym drgawki kloniczne i drgawki typu grand mal), Niepamięć, Zmniejszenie stanu

świadomości,

Utrata

przytomności

Zaburzenia oka

Zwężenie źrenic

Zaburzenia ucha i błędnika

Zawroty głowy

Zaburzenia serca

Kołatanie serca, Tachykardia

Bradykardia,

Sinica

Zaburzenia

naczyniowe

Nadciśnienie

Niedociśnienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność

Depresja

oddechowa,

Niewydolność

oddechowa

Bezdech,

Hipowentylacja

Spowolnienie

oddechu

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności,

Wymioty,

Zaparcia

Biegunka, Suchość w jamie ustnej,

Niedrożność

jelit

Stan

przedniedrożnoś

ciowy

Ból brzucha, Ból w nadbrzuszu, Niestrawność

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nadmierne pocenie się, Świąd, Wysypka, Rumień

Wyprysk, Alergiczne zapalenie skóry, Zaburzenia skóry, Zapalenie skóry,

Kontaktowe zapalenie skóry

Zaburzenia mięśniowo -szkieletowe i tkanki łącznej

Skurcze mięśni

Drgawki

mięśniowe

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zatrzymanie

moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Zaburzenia

erekcji,

Zaburzenia

seksualne

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie,

Obrzęk

obwodowy,

Osłabienie,

Złe

samopoczucie, Uczucie zimna

Reakcja w

miejscu

podania,

Objawy

grypopodobne,

Uczucie zmiany

temperatury

ciała,

Nadwrażliwość w miejscu podania, Zespół odstawienia, Gorączka

Zapalenie skóry w miejscu podania, Wyprysk w miejscu podania

Tak jak w przypadku innych przeciwbólowych opioidów, w trakcie wielokrotnego stosowania fentanylu może rozwinąć się tolerancja oraz uzależnienie fizyczne i psychiczne (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Po zmianie wcześniej stosowanego analgetyku opioidowego na fentanyl w postaci systemu transdermalnego lub w przypadku nagłego przerwania leczenia, u niektórych pacjentów mogą wystąpić objawy zespołu odstawienia opioidów (takie jak: nudności, wymioty, biegunka, niepokój i dreszcze)

(patrz punkt 4.2 Dawkowanie i sposób podawania). Zgłaszano bardzo rzadkie przypadki wystąpienia zespołu odstawienia u noworodków, których matki przewlekle stosowały fentanyl w postaci systemu transdermalnego w okresie ciąży (patrz punkt 4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację).

Dzieci i młodzież

Profil działań niepożądanych u dzieci i młodzieży leczonych systemem transdermalnym uwalniającym fentanyl jest podobny do tego, który obserwowany jest u dorosłych. W populacji dzieci nie zidentyfikowano czynników ryzyka innych niż te, które związane były z zastosowaniem opioidów w celu uśmierzenia bólu związanego z ciężką chorobą. Nie wydaje się zatem, aby podczas stosowania leku zgodnie ze wskazówkami występowały jakiekolwiek inne czynniki ryzyka związane ze stosowaniem systemu transdermalnego uwalniającego fentanyl, specyficzne dla populacji dzieci w wieku powyżej 2 lat.

Bardzo częstymi działaniami niepożądanymi obserwowanymi w badaniach klinicznych były gorączka, wymioty oraz nudności.

Bezpieczeństwo stosowania systemu transdermalnego z fentanylem oceniono w grupie 289 dzieci i młodzieży (<18. roku życia) uczestniczących w 3 badaniach klinicznych mających na celu określenie sposobu ciągłego lub przewlekłego leczenia bólu nowotworowego lub nienowotworowego. U tych pacjentów zastosowano przynajmniej 1 dawkę fentanylu w postaci systemu transdermalnego i uzyskano dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania. Chociaż kryteria udziału w badaniach pediatrycznych ograniczały udział do pacjentów wyłącznie powyżej 2. roku życia, dwóch pacjentów otrzymało pierwszą dawkę fentanylu w postaci systemu transdermalnego w wieku 23 miesięcy.

W oparciu o zbiorcze dane dotyczące bezpieczeństwa pochodzące z tych 3 badań klinicznych z udziałem dzieci i młodzieży, najczęściej zgłaszanymi (tj. o częstości >10%) działaniami niepożądanymi były (w nawiasach częstość w %): wymioty (33,9%), nudności (23,5%), ból głowy (16,3%), zaparcia (13,5%), biegunka (12,8%) i świąd (12,8%). W Tabeli 6 przedstawiono wszystkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu fentanylu w postaci systemu transdermalnego u dzieci i młodzieży biorących udział w wymienionych wyżej badaniach.

Działania niepożądane dla populacji pediatrycznej przedstawione w Tabeli 6 zostały przyporządkowane do kategorii częstości występowania z użyciem tej samej konwencji, jaką zastosowano w Tabeli 5.

Tabela 6. Działania niepożądane, które wystąpiły u dzieci i młodzieży w badania klinicznych

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane

Częstość występowania

Bardzo często (>1/10)

Często

Niezbyt często

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt

Zaburzenia psychiczne

Bezsenność,

Senność, Niepokój, Depresja, Omamy

Dezorientacja

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

Zawroty głowy,

Drżenie,

Niedoczulica

Parestezje

Zaburzenia oka

Zwężenie źrenic

Zaburzenia ucha i błędnika

Zawroty głowy

Zaburzenia serca

Sinica

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Depresja oddechowa

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności,

Wymioty,

Zaparciea,

Biegunka

Ból brzucha,

Ból w nadbrzuszu, Suchość w jamie ustnej

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Świąd

Wysypka,

Nadmierne pocenie się, Rumień

Kontaktowe zapalenie skóry, Zaburzenia skóry,

Alergiczne zapalenie skóry,

Wyprysk

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Skurcze mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zatrzymanie moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Obrzęk obwodowy, Zmęczenie, Reakcja w miejscu podania, Osłabienie

Zespół odstawienia, Objawy grypopodobne

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Objawy przedawkowania fentanylu są wynikiem nasilenia jego działań farmakologicznych. Najpoważniejszym objawem przedawkowania jest depresja oddechowa.

Leczenie

W leczeniu depresji oddechowej należy natychmiast zastosować leczenie objawowe, w tym usunięcie systemu i fizyczne oraz werbalne pobudzanie pacjenta. Następnie należy zastosować nalokson będący specyficznym antagonistą opioidowym.

Depresja oddechowa będąca wynikiem przedawkowania może utrzymywać się dłużej niż działanie antagonisty opioidowego. Należy uważnie ustalić przerwy miedzy dawkami antagonisty podawanego dożylnie, ponieważ możliwe jest wystąpienie ponownego znieczulenia po usunięciu plastra. Konieczne może być wielokrotne podanie lub ciągły wlew dożylny naloksonu. Zniesienie działania środka narkotycznego może spowodować ostry nawrót bólu i wyrzut katecholamin.

Jeśli wymaga tego stan kliniczny, należy przywrócić i utrzymywać drożność dróg oddechowych pacjenta, ewentualnie za pomocą rurki ustno-gardłowej lub intubacyjnej, podać tlen i w razie potrzeby wspomagać lub kontrolować oddychanie. Należy utrzymywać właściwą temperaturę ciała oraz zapewnić odpowiednią podaż płynów.

W przypadku wystąpienia ciężkiego lub utrzymującego się niedociśnienia należy brać pod uwagę możliwość hipowolemii i zastosować odpowiednie płyny dożylne.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: opioidowe leki przeciwbólowe, kod ATC: N02AB03

Matrifen jest systemem transdermalnym dostarczającym w sposób ciągły fentanyl. Fentanyl jest opioidowym lekiem przeciwbólowym z powinowactwem głównie do receptorów p. Jego głównymi działaniami farmakologicznymi są analgezja i sedacja. U pacjentów, którzy nie byli uprzednio leczeni opioidami, skuteczne działanie przeciwbólowe uzyskuje się przy stężeniach fentanylu w surowicy 0,3-1,5 ng/ml. W tej grupie pacjentów częstość występowania działań niepożądanych zwiększa się, gdy stężenie w surowicy krwi przekracza 2 ng/ml. Zarówno najmniejsze stężenie skuteczne jak i stężenie wywołujące działania niepożądane wzrasta wraz z rozwojem tolerancji. Rozwój tolerancji wykazuje znaczną zmienność międzyosobniczą.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo transdermalnego systemu fentanylu oceniono w trzech otwartych badaniach klinicznych z udziałem 289 pacjentów z przewlekłym bólem, w wieku od 2. do 18. roku życia, z czego 66 było w wieku od 2. do 6. roku życia. W badaniach tych dobowa dawka doustnej morfiny od 30 mg do 45 mg na dzień została zastąpiona przez jeden system transdermalny fentanylu 12 mikrogramów na godzinę. Dawkę początkową 25 mikrogramów na godzinę i większą zastosowano u 181 pacjentów, którzy uprzednio otrzymywali dobową dawkę opioidów, w ilości co najmniej 45 mg morfiny podawanej doustnie.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Fentanyl w postaci systemu transdermalnego jest dostarczany do organizmu przez 72 godziny okresu stosowania.

Wchłanianie

Po pierwszym zastosowaniu systemu stężenie fentanylu w surowicy rośnie stopniowo, na ogół wyrównuje się pomiędzy 12 a 24 godziną stosowania i pozostaje na względnie stałym poziomie przez pozostały czas 72-godzinnego okresu stosowania. Po zastosowaniu drugiego systemu w ciągu 72 godzin ustala się stan stacjonarny w surowicy krwi, który utrzymuje się w trakcie stosowania kolejnych plastrów o tej samej mocy. Wchłanianie fentanylu może się różnić w przypadku różnych miejsc nakładania systemu. W badaniach na zdrowych ochotnikach, u których stosowano system na klatce piersiowej, obserwowano mniejsze wchłanianie fentanylu (średnio o 25%) w porównaniu z wchłanianiem po stosowaniu na ramiona i plecy.

Dystrybucja

Fentanyl łączy się z białkami osocza krwi w 84%.

Metabolizm

Fentanyl wykazuje liniową kinetykę i jest głównie metabolizowany w wątrobie poprzez CYP3A4.

Główny metabolit, norfentanyl, jest nieaktywny.

Eliminacja

Po zdjęciu ze skóry systemu transdermalnego z fentanylem, jego stężenie w surowicy spada stopniowo średnio o 50% w ciągu 13-22 godzin u dorosłych i 22-25 godzin u dzieci. Ciągłe wchłanianie fentanylu przez skórę w wyniku stosowania systemu terapeutycznego warunkuje wolniejszą jego eliminację z surowicy niż po podaniu w postaci infuzji dożylnej. Około 75% fentanylu jest wydalane z moczem, w większości w postaci metabolitów, a tylko mniej niż 10% w postaci niezmienionej. Około 9% dawki jest wydalane z kałem, głównie w postaci metabolitów.

Właściwości farmakokinetyczne w specjalnych grupach pacjentów

Zaburzenia czynności wątroby lub nerek może powodować zwiększenie stężenia fentanylu w surowicy krwi. Pacjenci w podeszłym wieku, wyniszczeni lub ogólnie wycieńczeni mogą mieć zmniejszony klirens, co może wydłużać końcowy okres półtrwania leku (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Dzieci i młodzież

Dostosowanie do masy ciała. Klirens (l/godz./kg) u dzieci wydaje się być o 82% większy w grupie wiekowej od 2. do 5. roku życia i o 25% większy w grupie wiekowej od 6. do 10. roku życia w porównaniu z grupą dzieci w wieku od 11. do 16. roku życia, które z reguły mają takie same wartości klirensu, jak dorośli. Obserwacje te wzięto pod uwagę podczas opracowywania zaleceń dotyczących dawkowania produktu leczniczego u dzieci.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, toksyczności po podaniu wielokrotnym i genotoksyczności nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Badania na zwierzętach wykazały zmniejszoną płodność i zwiększoną śmiertelność płodów u szczurów. Nie wykazano jednak działania teratogennego.

Badania mutagenności na bakteriach i gryzoniach dały wyniki negatywne. Podobnie jak inne opioidy, fentanyl wykazywał działania mutagenne in vitro w komórkach ssaków. Ryzyko działania mutagennego w warunkach terapeutycznych wydaje się nieprawdopodobne, ponieważ działanie to było indukowane przez bardzo duże dawki fentanylu.

Nie przeprowadzono długotrwałych badań rakotwórczości.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Glikol dipropylenowy Hydroksypropyloceluloza 10 mPas Dimetykon 350 cSt

Klej silikonowy (amine resistant, medium tack)

Klej silikonowy (amine resistant, high tack)

Membrana kontrolująca uwalnianie (kopolimer etylenu i octanu winylu EVA)

Folia zewnętrzna (politereftalan etylenu PET)

Warstwa zabezpieczająca (politereftalan etylenu, fluoropolimer)

Tusz

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Aby uniknąć wpływu na zdolności przylepne produktu leczniczego Matrifen, nie należy stosować kremów, olejków, lotionów lub pudru na skórze w miejscu naklejania produktu.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Każdy system jest pakowany w zgrzewaną termicznie saszetkę wykonaną z papieru, aluminium i poliakrylonitrylu (PAN).

Wielkość opakowań: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 16 i 20 systemów terapeutycznych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego stosowania

Należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi stosowania plastrów zawartymi w punkcie 4.2 Dawkowanie i sposób podawania. Brak dostępnych danych dotyczących bezpieczeństwa i właściwości farmakokinetycznych dla innych miej sc stosowania.

Duże ilości fentanylu pozostają w systemie transdermalnym nawet po użyciu systemu. Po wykorzystaniu system powinien zostać złożony na pół warstwą przylegającą do siebie, tak, aby błona uwalniająca lek nie była odsłonięta. Ze względów bezpieczeństwa i ochrony środowiska zużyty system należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami lub zwrócić do apteki lub szpitala. Niezużyty produkt leczniczy należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami lub zwrócić do apteki lub szpitala.

Po naklejeniu lub usunięciu plastra, należy umyć ręce wodą.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Takeda Pharma Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Matrifen, 12 mikrogramów/godzinę, system transdermalny - 12766 Matrifen, 25 mikrogramów/godzinę, system transdermalny - 12765 Matrifen, 50 mikrogramów/godzinę, system transdermalny - 12764 Matrifen, 75 mikrogramów/godzinę, system transdermalny - 12763 Matrifen, 100 mikrogramów/godzinę, system transdermalny - 12762

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 05.04.2007 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 12.06.2012 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

17 kwietnia 2015

1

   SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Dorośli:

Ciężki, przewlekły ból, który może być odpowiednio leczony tylko opioidowymi lekami przeciwbólowymi.

2

   W badaniach klinicznych podane zakresy dawek dobowych morfiny podawanej doustnie były podstawą do opracowania dawkowania produktu leczniczego Matrifen.

3

   Zamiana na dawki produktu leczniczego Matrifen większe niż 25 mikrogramów/godzinę jest taka sama dla dorosłych i dzieci.

W przypadku dzieci, które otrzymują ponad 90 mg morfiny podawanej doustnie w ciągu doby, dostępne są aktualnie bardzo ograniczone informacje uzyskane w badaniach klinicznych. W badaniach przeprowadzonych u dzieci, wymaganą dawkę fentanylu podawanego w plastrach obliczano w stały sposób: 30 mg do 44 mg dawki dobowej morfiny jest równoważne dawce opioidów, na które zapotrzebowanie pokrywane jest przez plaster fentanylu zawierający dawkę 12 mikrogramów/godzinę. Należy zwrócić uwagę, że schematy dawkowania dla dzieci mogą być zastosowane wyłącznie do zmiany leczenia z doustnej postaci morfiny (lub jej równoważników) na plastry zawierające fentanyl. Schematu zamiany nie należy stosować do przeliczenia dawki fentanylu na inne rodzaje leków opioidowych, gdyż może to doprowadzić do przedawkowania.

Działanie przeciwbólowe pierwszej dawki produktu leczniczego Matrifen podanego w postaci plastra w ciągu pierwszych 24 godzin nie będzie pełne. Z tego względu w ciągu pierwszych 12 godzin po wprowadzeniu produktu leczniczego Matrifen pacjent powinien otrzymać dotychczasową, zwykle stosowaną dawkę leku przeciwbólowego. W ciągu kolejnych 12 godzin lek ten powinien być podawany zgodnie z zapotrzebowaniem klinicznym.

Ze względu na to, że stężenia fentanylu osiągają odpowiednią wartość po upływie 12 do 24 godzin, konieczne jest bądź obserwowanie stanu pacjenta pod kątem występowania działań niepożądanych, które mogą obejmować hipowentylację, przez okres co najmniej 48 godzin po wprowadzeniu produktu leczniczego Matrifen, bądź stopniowe zwiększanie dawek (patrz również punkt 4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Dostosowywanie dawki i dawka podtrzymująca.

Jeśli działanie produktu leczniczego Matrifen jest niewystarczające, należy podać dodatkową dawkę morfiny lub innego krótko działającego opioidu. Zależnie od zapotrzebowania na dodatkowe leki

Matrifen 100 mikrogramów/godzinę system transdermalny