Imeds.pl

Maxalt Rpd 5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

MAXALT RPD, 5 mg, liofilizat doustny (Ryzatryptan)

MAXALT RPD, 10 mg, liofilizat doustny (Ryzatryptan)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek MAXALT RPD i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku MAXALT RPD

3.    Jak stosować lek MAXALT RPD

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek MAXALT RPD

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek MAXALT RPD i w jakim celu się go stosuje

MAXALT RPD należy do klasy leków zwanych selektywnymi agonistami receptora serotoninowego 5-HTib/id.

Lek MAXALT RPD jest stosowany w celu złagodzenia bólu głowy podczas napadu migreny u dorosłych. Stosowanie leku MAXALT RPD:

Powoduje zmniejszenie obrzęku naczyń krwionośnych otaczających mózg. To właśnie obrzęk naczyń krwionośnych mózgu wywołuje ból głowy podczas napadu migreny.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku MAXALT RPD

Kiedy nie stosować leku MAXALT RPD:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na ryzatryptanu benzoesan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

-    jeśli u pacjenta rozpoznano umiarkowanie ciężkie lub ciężkie nadciśnienie albo łagodne nadciśnienie niedostatecznie kontrolowane farmakologicznie

-    jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono dolegliwości ze strony serca, w tym zawał serca lub bóle w klatce piersiowej (dławica piersiowa), albo objawy choroby serca

-    jeśli u pacjenta stwierdza się ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek

-    jeśli u pacjenta w przeszłości wystąpił udar mózgu (incydent naczyniowo-mózgowy) albo mini-udar (przemijający napad niedokrwienny)

-    jeśli u pacjenta stwierdza się niedrożność naczyń tętniczych (choroba naczyń obwodowych)

-    jeśli pacjent przyjmuje inhibitory monoaminooksydazy (MAO) takie jak moklobemid, fenelzyna, tranylcypromina czy pargylina (leki przeciwdepresyjne) lub linezolid (antybiotyk) albo jeśli nie upłynęły dwa tygodnie od momentu odstawienia inhibitorów MAO

-    jeśli pacjent obecnie przyjmuje alkaloidy sporyszu, takie jak ergotamina lub dihydroergotamina z powodu migrenowych bólów głowy albo metysergid w profilaktyce napadów migrenowych bólów głowy

-    jeśli pacjent przyjmuje jakikolwiek inny lek należący do tej samej grupy terapeutycznej, taki jak sumatryptan, naratryptan czy zolmitryptan z powodu migrenowych bólów głowy.

(patrz „MAXALT RPD a inne leki” poniżej).

W razie wątpliwości, czy pacjenta dotyczy którakolwiek z wymienionych powyżej sytuacji, przed zastosowaniem leku MAXALT RPD należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku MAXALT RPD należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli:

-    u pacjenta stwierdza się którykolwiek z następujących czynników ryzyka choroby serca: nadciśnienie, cukrzycę, palenie tytoniu lub stosowanie substytutów nikotyny, występowanie chorób serca w rodzinie, wiek powyżej 40 lat w przypadku mężczyzn lub okres pomenopauzalny

w przypadku kobiet

-    u pacjenta stwierdza się zaburzenia czynności nerek lub wątroby

-    u pacjenta rozpoznano określone zaburzenia serca (blok odnogi pęczka Hisa)

-    u pacj enta stwierdza się j akiekolwiek uczulenie

-    bólom głowy towarzyszą zawroty głowy, problemy z chodzeniem, brak koordynacji ruchów albo osłabienie siły kończyn (nóg i rąk)

-    pacjent stosuje preparaty ziołowe zawierające ziele dziurawca

-    u pacjenta wystąpiła w przeszłości reakcja uczuleniowa w postaci obrzęku twarzy, warg, języka i (lub) gardła, która może spowodować problemy z oddychaniem i (lub) przełykaniem (obrzęk naczynioruchowy)

-    pacjent z powodu depresji przyjmuje selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) takie jak sertralina, szczawian escitalopramu i fluoksetyna lub inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI) takie jak wenlafaksyna i duloksetyna

-    u pacjenta wystąpiły w przeszłości krótkotrwałe objawy w postaci bólu i ucisku w klatce piersiowej.

Zbyt częste przyjmowanie leku MAXALT RPD może wywołać przewlekłe bóle głowy. W takich przypadkach należy zwrócić się do lekarza, gdyż może być konieczne odstawienie leku MAXALT RPD.

O objawach należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie. Rozpoznanie migreny musi być postawione przez lekarza. Lek MAXALT RPD należy przyjmować tylko w przypadku napadów migrenowych bólów głowy. Lek MAXALT RPD nie powinien być stosowany w leczeniu bólów głowy, które mogą być spowodowane przez inne, poważniejsze schorzenia.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, a także o zamiarze przyjmowania jakichkolwiek innych leków, również tych, które wydawane są bez recepty. Dotyczy to także preparatów ziołowych i leków przyjmowanych zwykle z powodu migreny. Lek MAXALT RPD może bowiem wpływać na sposób działania niektórych innych leków. Także inne leki mogą wpływać na działanie leku MAXALT RPD.

Nie należy przyjmować leku MAXALT RPD

-    jeśli pacjent stosuje obecnie lek należący do klasy agonistów receptora 5-HT1B/iD (zwanych czasami „tryptanami”), taki jak sumatryptan, naratryptan lub zolmitryptan

-    jeśli pacjent stosuje inhibitor monoaminooksydazy (MAO) taki jak moklobemid, fenelzyna, tranylcypromina, linezolid czy pargylina albo jeśli nie upłynęły jeszcze dwa tygodnie od momentu odstawienia inhibitora MAO

-    jeśli pacjent przyjmuje pochodne sporyszu, takie jak ergotamina lub dihydroergotamina, stosowane w leczeniu migreny

-    jeśli pacjent przyjmuje metysergid w profilaktyce napadów migrenowych bólów głowy.

Stosowanie wymienionych wyżej leków jednocześnie z lekiem MAXALT RPD może spowodować zwiększenie ryzyka wystąpienia działań niepożądanych.

Po zastosowaniu leku MAXALT RPD należy odczekać przynajmniej 6 godzin przed przyjęciem pochodnych sporyszu takich jak ergotamina czy dihydroergotamina lub metysergid.

Po zastosowaniu pochodnych sporyszu należy odczekać co najmniej 24 godziny przed przyjęciem leku MAXALT RPD.

Należy zwrócić się do lekarza z prośbą o informacje dotyczące ryzyka związanego z przyjmowaniem leku MAXALTRPD

-    jeśli pacjent przyjmuje propranolol (patrz punkt 3: Jak stosować lek MAXALT RPD)

-    jeśli pacjent przyjmuje SSRI takie jak sertralina, szczawian escitalopramu i fluoksetyna lub SNRI takie jak wenlafaksyna i duloksetyna stosowane w leczeniu depresji.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

MAXALT RPD z jedzeniem i piciem

Lek MAXALT RPD może zacząć działać później, jeśli zostanie przyjęty po posiłku. Lepiej zażywać lek na pusty żołądek, lecz można przyjmować go także po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo, czy lek MAXALT RPD przyjmowany przez kobietę w okresie ciąży może zaszkodzić nienarodzonemu dziecku.

Należy powstrzymać się od karmienia piersią przez 24 godziny po zażyciu leku.

Dzieci i młodzież

Leku MAXALT RPD, liofilizat doustny nie zaleca się stosować u dzieci poniżej 18 roku życia. Stosowanie u pacjentów w wieku powyżej 65 lat

Nie przeprowadzono pełnych badań dotyczących oceny bezpieczeństwa i skuteczności działania leku MAXALT RPD u pacjentów w wieku powyżej 65 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku MAXALT RPD możliwe jest pojawienie się uczucia senności lub zawrotów głowy. W takim przypadku nie prowadzić pojazdów, nie posługiwać się żadnymi narzędziami ani nie obsługiwać żadnych maszyn.

Lek MAXALT RPD zawiera źródło fenyloalaniny MAXALT RPD, 5 mg, liofilizat doustny

Pacjenci chorzy na fenyloketonurię: lek zawiera źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla osób z fenyloketonurią. Każdy liofilizat doustny leku MAXALT RPD, 5 mg zawiera 1,88 mg aspartamu, który stanowi źródło fenyloalaniny.

MAXALT RPD, 10 mg, liofilizat doustny

Pacjenci chorzy na fenyloketonurię: lek zawiera źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla osób z fenyloketonurią. Każdy liofilizat doustny leku MAXALT RPD, 10 mg zawiera 3,75 mg aspartamu, który stanowi źródło fenyloalaniny.

3. Jak stosować lek MAXALT RPD

MAXALT RPD stosowany jest w leczeniu napadów migrenowych bólów głowy. Lek MAXALT RPD należy przyjąć możliwie najwcześniej po wystąpieniu migrenowego bólu głowy. Nie należy stosować leku w zapobieganiu napadom migreny.

MAXALT RPD należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka to 10 mg.

Osoby przyjmujące aktualnie propranolol albo cierpiące na schorzenia wątroby lub nerek powinny stosować lek MAXALT RPD w dawce wynoszącej 5 mg. Między przyjęciem dawki propranololu a zastosowaniem leku MAXALT RPD należy zachować odstęp wynoszący co najmniej 2 godziny.

W okresie 24 godzin można przyjąć maksymalnie 2 dawki leku.

Jeśli migrena powróci w ciągu 24 godzin

U niektórych pacjentów objawy migreny mogą powrócić w okresie 24 godzin. W przypadku nawrotu migreny można przyjąć dodatkową dawkę leku MAXALT RPD. Pomiędzy kolejnymi dawkami zawsze należy odczekać 2 godziny.

Jeśli po upływie 2 godzin migrena nie ustępuje

W przypadku braku odpowiedzi na pierwszą dawkę leku MAXALT RPD nie należy przyjmować drugiej dawki podczas tego samego napadu migreny. Możliwe jest jednak uzyskanie odpowiedzi na lek MAXALT RPD podczas następnego napadu migrenowego bólu głowy.

Nie należy przyjmować więcej niż 2 dawek leku MAXALT RPD w okresie 24 godzin (na przykład w ciągu 24 godzin nie należy przyjmować więcej niż dwie tabletki lub dwa liofilizaty doustne o mocy 5 mg lub 10 mg). Pomiędzy kolejnymi dawkami zawsze należy odczekać 2 godziny.

W razie nasilenia objawów choroby należy zwrócić się do lekarza.

-    MAXALT RPD (benzoesan ryzatryptanu) dostępny jest w postaci liofilizatu doustnego o mocy 5 mg i 10 mg rozpuszczającego się w ustach.

-    Blister zawierający lek MAXALT RPD w postaci liofilizatu doustnego należy otworzyć suchymi rękami.

-    Liofilizat doustny należy umieścić na języku, zaczekać do momentu jego rozpuszczenia i połknąć ze śliną.

-    Lek w postaci liofilizatu doustnego można stosować w sytuacjach, gdy płyn do popicia nie jest dostępny, bądź w celu uniknięcia nudności i wymiotów, które mogą wystąpić po przyjęciu tabletki z płynem.

MAXALT RPD jest także dostępny w tabletkach, które należy przyjmować doustnie, popijając płynem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku MAXALT RPD

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku MAXALT RPD należy niezwłocznie zgłosić się

do lekarza lub farmaceuty. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku.

Po przedawkowaniu leku mogą wystąpić takie objawy jak zawroty głowy, senność, wymioty, omdlenia

i spowolnienie akcji serca.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem produktu należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Lek może wywołać wymienione niżej działania niepożądane.

Działania niepożądane najczęściej zgłaszane w badaniach leku z udziałem osób dorosłych to zawroty głowy, senność i zmęczenie.

Często (występujące u 1 do 10 osób na 100pacjentów)

-    mrowienie (parestezje), bóle głowy, zmniejszenie wrażliwości skóry na dotyk (niedoczulica), pogorszenie sprawności umysłowej, bezsenność.

-    przyspieszony lub nieregularny rytm serca (kołatanie).

-    krótkotrwałe zaczerwienienie twarzy.

-    nieprzyjemne uczucie w gardle.

-    nudności, suchość jamy ustnej, wymioty, biegunka, niestrawność (dyspepsja).

-    uczucie ciężkości niektórych części ciała, ból szyi, sztywność.

-    ból brzucha lub w klatce piersiowej.

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 osób na 1000pacjentów)

-    nieprzyjemny smak w ustach.

-    chwiejność chodu (ataksja), zawroty głowy, niewyraźne widzenie, drżenie, omdlenie.

-    splątanie, nerwowość.

-    wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie), uczucie pragnienia, uderzenia gorąca, potliwość.

-    wysypka, świąd i grudkowata wysypka (pokrzywka), obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może spowodować problemy z oddychaniem i (lub) przełykaniem (obrzęk naczynioruchowy), problemy z oddychaniem (duszność).

-    uczucie ucisku w niektórych częściach ciała, osłabienie siły mięśni.

-    zmiany rytmu lub częstości pracy serca (arytmia), nieprawidłowości w elektrokardiogramie (badanie, które służy do zapisu elektrycznej aktywności serca), bardzo szybka akcja serca (tachykardia).

-    ból twarzy, ból mięśni.

Rzadko (występujące u 1 do 10 osób na 10 000pacjentów)

-    świszczący oddech.

-    reakcja alergiczna (nadwrażliwość), gwałtownie przebiegająca zagrażająca życiu reakcja alergiczna (anafilaksja).

-    udar mózgu (objawy te na ogół występują u pacjentów, u których stwierdza się czynniki ryzyka

choroby serca i naczyń krwionośnych (nadciśnienie, cukrzyca, palenie tytoniu, stosowanie substytutów nikotyny, występowanie chorób serca lub udaru mózgu w rodzinie, wiek powyżej 40 lat w przypadku mężczyzn, okres pomenopauzalny w przypadku kobiet, określone zaburzenia rytmu serca (blok odnogi    pęczka Hisa)).

-    wolne bicie serca (bradykardia).

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    zawał serca, skurcz naczyń krwionośnych zaopatrujących serce (objawy te na ogół występują u pacjentów, u których stwierdza się czynniki ryzyka choroby serca i naczyń krwionośnych (nadciśnienie, cukrzyca, palenie tytoniu, stosowanie substytutów nikotyny, występowanie chorób serca lub udaru mózgu w rodzinie, wiek powyżej 40 lat w przypadku mężczyzn, okres pomenopauzalny w przypadku kobiet, określone zaburzenia rytmu serca (blok odnogi pęczka Hisa)).

-    zespół serotoninowy, w którym mogą wystąpić takie niepożądane objawy jak: śpiączka, chwiejne ciśnienie tętnicze, wyjątkowo wysoka temperatura ciała, brak koordynacji mięśni, pobudzenie

i omamy (halucynacje).

-    masywne złuszczanie skóry z towarzyszącą gorączką lub bez (martwica toksyczno-rozpływna naskórka).

-    drgawki (napady drgawkowe).

-    skurcz naczyń krwionośnych kończyn, w tym ziębnięcie i drętwienie dłoni albo stóp.

-    skurcz naczyń krwionośnych okrężnicy (jelita grubego), który może powodować ból brzucha.

W przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznej, zespołu serotoninowego, zawału serca lub udaru mózgu należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Należy również powiadomić lekarza, jeżeli po przyjęciu leku MAXALT RPD pojawią się jakiekolwiek objawy wskazujące na uczulenie (takie jak wysypka lub świąd).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku, saszetce aluminiowej i blistrze po skrócie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać leku MAXALT RPD, liofilizat doustny w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie należy wyjmować blistra z liofilizatem doustnym z saszetki aluminiowej do czasu, aż zajdzie konieczność zastosowania znajdującego się wewnątrz leku. Nie stosować leku, jeśli zauważy się, że aluminiowa saszetka jest uszkodzona.

Aluminiową saszetkę zawsze należy trzymać w przenośnym etui.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek MAXALT RPD MAXALT RPD, 5 mg, liofilizat doustny

Substancją czynną leku MAXALT RPD jest ryzatryptan. Jeden liofilizat doustny zawiera 5 mg ryzatryptanu w postaci 7,265 mg ryzatryptanu benzoesanu.

MAXALT RPD, 10 mg, liofilizat doustny

Substancją czynną leku MAXALT RPD jest ryzatryptan. Jeden liofilizat doustny zawiera 10 mg ryzatryptanu w postaci 14,53 mg ryzatryptanu benzoesanu.

Pozostałe składniki to: żelatyna, mannitol (E421), glicyna, aspartam (E951) i aromat miętowy (w składzie: olejek miętowy, maltodekstryna i dekstryna).

Jak wygląda lek MAXALT RPD i co zawiera opakowanie

MAXALT RPD, 5 mg, liofilizat doustny

Liofilizat doustny 5 mg, o smaku miętowym, barwy białej do złamanej bieli, okrągły opłatek z umieszczonym po jednej stronie symbolem w postaci stylizowanego trójkąta.

MAXALT RPD, 10 mg, liofilizat doustny

Liofilizat doustny 10 mg, o smaku miętowym, barwy białej do złamanej bieli, okrągły opłatek z umieszczonym po jednej stronie symbolem w postaci stylizowanego kwadratu.

Wielkości opakowań: Opakowania zawierające po 2 lub 6 porcji liofilizatów doustnych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny

Wytwórca


MSD Polska Sp. z o.o.    MERCK SHARP & DOHME B.V

ul. Chłodna 51    Waarderweg 39

00-867 Warszawa    2031 BN Haarlem

tel. (+48) 22 549 51 00    Holandia

faks (+48) 22 549 51 01

msdpolska@merck.com

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

MAXALT RPD, 5 mg, liofilizat doustny

Austria, Finlandia, Szwecja

Belgia, Luksemburg

Bułgaria

Cypr, Estonia

Republika Czeska

Dania

Francja

Niemcy

Grecja

Węgry

Islandia

Irlandia

Włochy

Litwa

Malta

Holandia

Norwegia

Polska, Portugalia

Rumunia

Słowacja

Słowenia

MAXALT RAPITAB MAXALT LYO 5 mg

MAKCA^T RPD 5 mg nepopaaeH ano^HaroaT MAXALT

MAXALT 5 mg peroralni lyofilizat MAXALT Smelt, smeltetabletter MAXALTLYO

MAXALT lingua 5 mg Schmelztabletten MAXALT Rapid Sol. Tab.

MAXALT RAPIDISC 5 mg belsoleges liofilizatum

MAXALT SMELT 5 mg frost^urrkaóar toflur

Rizatriptan MSD 5 mg oral lyophilisates

MAXALT RPD 5 mg liofilizzato orale

MAXALT 5 mg geriamieji liofilizatai

MAXALT MELT

MAXALTSMELT

Maxalt Rapitab

MAXALTRPD

Maxalt 5mg liofilizat oral

Rizalief Melt 5 mg

Maxalt 5 mg peroralni liofilizati

MAXALT RPD, 10 mg, liofilizat doustny

Austria, Finlandia, Szwecja

Belgia, Luksemburg

Bulgaria

Cypr, Estonia

Republika Czeska

Dania

Francja

Niemcy

Grecja

Węgry

Islandia

Irlandia

Włochy

MAXALT RAPITAB MAXALT LYO 10 mg

MAKCA^T RPD 10 mg nepopaaeH aHO^Haroar MAXALT

MAXALT 10 mg peroralni lyofilizat MAXALT Smelt, smeltetabletter MAXALTLYO

MAXALT lingua 10 mg Schmelztabletten MAXALT Rapid Sol. Tab.

MAXALT RAPIDISC 10 mg belsoleges liofilizatum MAXALT SMELT 10 mg frost^urrkaóar toflur Rizatriptan MSD 10 mg oral lyophilisates MAXALT RPD 10 mg liofilizzato orale

Łotwa

Litwa

Malta, Wielka Brytania

Holandia

Norwegia

Polska, Portugalia

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Hiszpania

MAXALT 10 mg liofilizets pulveris ieksigai lietosanai

MAXALT 10 mg geriamieji liofilizatai

MAXALT MELT

MAXALTSMELT

Maxalt Rapitab

MAXALTRPD

Maxalt 10mg liofilizat oral

Rizalief Melt 10 mg

Maxalt 10 mg peroralni liofilizati

MAXALT MAX 10 mg

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 03/2014

9