Imeds.pl

Maxon 100 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Sildenafilum Farmacom 25 mg tabletki powlekane Sildenafilum Farmacom 50 mg tabletki powlekane Sildenafilum Farmacom 100 mg tabletki powlekane

Sildenafilum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet, jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Sildenafilum Farmacom i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sildenafilum Farmacom

3.    Jak stosować lek Sildenafilum Farmacom

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sildenafilum Farmacom

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Sildenafilum Farmacom i w jakim celu się go stosuje

Sildenafilum Farmacom zawiera substancję czynną - syldenafil, który należy do leków z grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5. Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego.

Sildenafilum Farmacom pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

Lek Sildenafilum Farmacom jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn, czyli impotencji. Jest to niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sildenafilum Farmacom Kiedy nie stosować leku Sildenafilum Farmacom

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

•    Jeśli pacjent przyjmuje azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Należy poinformować lekarza jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy - leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”). W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. poppers), ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego.

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie choroby serca lub wątroby.

•    Jeśli u pacjenta niedawno wystąpił udar lub zawał serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego krwi.

•    Jeśli u pacjenta występują dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa).

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Sildenafilum Farmacom należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w przypadku:

•    Niedokrwistości sierpowatokrwinkowej (nieprawidłowość dotycząca czerwonych ciałek krwi), białaczki (choroba nowotworowa krwi), szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku kostnego).

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono anatomiczne zniekształcenie prącia lub chorobę Peyroniego.

•    Dolegliwości ze strony serca. W tym przypadku lekarz powinien ocenić czy stan serca pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną.

•    Choroby wrzodowej lub zaburzeń krzepnięcia (jak hemofilia).

•    Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku Sildenafilum Farmacom i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Leku Sildenafilum Farmacom nie należy stosować jednocześnie z innymi stosowanymi doustnie lub miejscowo rodzajami terapii zaburzeń wzwodu.

Leku Sildenafilum Farmacom nie należy przyjmować, jeśli nie stwierdzono zaburzeń erekcji.

Sildenafilum Farmacom nie jest lekiem przeznaczonym dla kobiet.

Specjalne uwagi dotyczące pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza. Lekarz

może zadecydować o zastosowaniu mniejszej dawki leku Sildenafilum Farmacom.

Dzieci i młodzież

Leku Sildenafilum Farmacom nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.

Sildenafilum Farmacom a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek Sildenafilum Farmacom może wykazywać interakcje z niektórymi lekami, zwłaszcza stosowanymi w leczeniu bólu w klatce piersiowej. W przypadku wystąpienia pogorszenia się stanu zdrowia, wymagającego natychmiastowej pomocy medycznej, należy poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę o zażyciu leku Sildenafilum Farmacom oraz godzinie jego zażycia. Nie należy przyjmować leku Sildenafilum Farmacom jednocześnie z innymi lekami, bez zalecenia lekarza.

Nie należy stosować leku Sildenafilum Farmacom jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów ponieważ ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Należy zawsze poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę, jeśli pacjent przyjmuje azotany, które są stosowane w leczeniu dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”).

Nie należy stosować leku Sildenafilum Farmacom jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu), ponieważ ich jednoczesne stosowanie również może powodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego.

W przypadku przyjmowania leków z grupy inhibitorów proteazy, stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV, zaleca się rozpoczęcie leczenia od mniejszej dawki (25 mg) leku Sildenafilum Farmacom.

U niektórych pacjentów, którzy przyjmują leki alfa-adrenolityczne z powodu wysokiego ciśnienia krwi lub rozrostu gruczołu krokowego może dochodzić do zawrotów głowy lub zamroczenia, które mogą być objawami niskiego ciśnienia, spowodowanego spadkiem ciśnienia krwi podczas szybkiego wstawania lub siadania. Objawy takie występowały u niektórych pacjentów przyjmujących jednocześnie lek Slildenafil Teva i leki alfa-adrenolityczne. Ich występowanie jest najbardziej prawdopodobne w ciągu 4 godzin po przyjęcia leku Sildenafilum Farmacom. W celu zmniejszenia możliwości wystąpienia tych objawów, pacjent powinien regularnie przyjmować stałe dawki swojego leku alfa-adrenolitycznego przed rozpoczęciem stosowania leku Sildenafilum Farmacom. Lekarz może zdecydować o zastosowaniu mniejszej początkowejdawki (25 mg) leku Sildenafilum Farmacom.

Stosowanie leku Sildenafilum Farmacom z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Sildenafilum Farmacom może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego. Chociaż przyjmowanie leku Sildenafilum Farmacom w czasie spożywania obfitych posiłków może wydłużyć czas niezbędny do rozpoczęcia działania leku.

Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu. Aby w sposób maksymalny wykorzystać możliwości lecznicze leku Sildenafilum Farmacom, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed zażyciem leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Lek Sildenafilum Farmacom nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Sildenafilum Farmacom może spowodować wystąpienie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia. Pacjenci przed prowadzeniem pojazdów mechanicznych lub obsługiwaniem maszyn powinni zorientować się, w jaki sposób reagują na lek Sildenafilum Farmacom.

Lek Sildenafilum Farmacom zawiera laktozę.

Jeśli stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosować lek Sildenafilum Farmacom

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zalecana dawka początkowa to 50 mg.

Leku Sildenafilum Farmacom nie należy stosować częściej niż raz na dobę.

Nie należy przyjmować tabletek powlekanych Sildenafilum Farmacom jednocześnie z tabletkami VIAGRA ulegającymi rozpadowi w jamie ustnej.

Lek Sildenafilum Farmacom powinien być przyjęty na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Sildenafilum Farmacom jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Sildenafilum Farmacom umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku Sildenafilum Farmacom jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do jednej godziny. Działanie może nastąpić później, jeśli lek zostanie przyjęty po obfitym posiłku.

Należy skontaktować się z lekarzem, gdy po zażyciu leku Sildenafilum Farmacom nie dochodzi do erekcji lub, gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Sildenafilum Farmacom

U pacjenta mogą częściej występować działania niepożądane i mogą być one bardziej nasilone. Zażycie dawki większej niż 100 mg nie oznacza zwiększenia skuteczności leku.

Nie należy zażywać większej ilości tabletek niż przepisze lekarz.

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku przyjęcia większej liczby tabletek niż zalecono.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem leku Sildenafilum Farmacom są zwykle łagodnie lub umiarkowanie nasilone i krótkotrwałe.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących działań niepożądanych należy zaprzestać przyjmowania leku Sildenafilum Farmacom i natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej:

•    Reakcja alergiczna (występuje rzadko)

Objawy: nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, ust lub gardła.

•    Bóle w klatce piersiowej (występują niezbyt często)

Jeśli wystąpią w czasie stosunku płciowego lub po nim:

-    należy przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić,

-    nie przyjmować azotanów, w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej .

•    Nadmiernie przedłużające się i czasem bolesne wzwody (częstość nieznana). Jeśli wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    Nagłe pogorszenie lub utrata wzroku (częstość nieznana)

•    Ciężkie reakcje skórne (częstość nieznana)

Objawy mogą obejmować ciężkie łuszczenie się i obrzęk skóry, powstawanie pęcherzy w jamie ustnej, na narządach płciowych i dookoła oczu, gorączkę.

•    Napady padaczkowe lub drgawki (częstość nieznana)

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (może występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    Ból głowy.

Często (może występować u 1 na 10 pacjentów):

•    Nagłe zaczerwienienie twarzy,

•    Niestrawność,

•    Zaburzenia widzenia (widzenie z kolorową poświatą, nadwrażliwość na światło, niewyraźne widzenie lub zmniejszenie ostrości widzenia),

•    Uczucie zatkanego nosa,

•    Zawroty głowy.

Niezbyt często (może występować u 1 na 100 pacjentów):

•    Wymioty,

•    Wysypka skórna,

•    Krwawienie do tylnej części oka,

•    Podrażnienie oka,

•    Przekrwienie oczu,

•    Ból oczu,

•    Podwójne widzenie,

•    Nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka,

•    Kołątanie serca

•    Szybkie bicie serca,

•    Bóle mięśniowe,

•    Senność,

•    Osłabione czucie dotyku,

•    Zawroty głowy,

•    Dzwonienie w uszach (szumy uszne),

•    Nudności,

•    Suchość w jamie ustnej,

•    Krwawienie z prącia,

•    Krew w spermie i (lub moczu),

•    Ból w klatce piersiowej,

•    Uczucie zmęczenia.

Rzadko( może występować u 1 na 1000 pacjentów):

•    Nadciśnienie tętnicze,

•    Niedociśnienie,

•    Omdlenia,

•    Udar,

•    Zawał serca,

•    Nieregularne bicie serca,

•    Krwawienie z nosa,

•    Nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Dodatkowymi działania niepożądane zgłaszane po wprowadzeniu leku do obrotu:

•    Niestabilna dławica (choroba serca),

•    Nagła śmierć,

•    Przemijające zmniejszenie przepływu krwi przez niektóre części mózgu.

U większości, ale nie u wszystkich mężczyzn, u których wystąpiły te działania niepożądane, zaburzenia czynności serca występowały przed przyjęciem leku Sildenafilum Farmacom. Nie jest możliwe określenie czy te działania niepożądane miały związek ze stosowaniem leku Sildenafilum Farmacom.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Sildenafilum Farmacom

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze oraz pudełku tekturowym po EXP:. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Sildenafilum Farmacom

-    Substancją czynną leku Sildenafilum Farmacom jest syldenafil. Każda tabletka zawiera 25 mg, 50 mg lub 100 mg syldenafilu (w postaci syldenafilu cytrynianu).

-    Pozostałe składniki leku to:

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Otoczka tabletki Opadry II 31F30577 niebieska: hypromeloza 6cP, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E171), indygotyna (E132), lak, makrogol 4000, sodu cytrynian dwuwodny.

Jak wygląda lek Sildenafilum Farmacom i co zawiera opakowanie

Lek Sildenafilum Farmacom 25 mg to niebieskie lub jasnoniebieskie, okrągłe tabletki powlekane, wypukłe po obu stronach, z wytłoczeniem „SL 25” na jednej stronie.

Lek Sildenafilum Farmacom 50 mg to niebieskie lub jasnoniebieskie, okrągłe tabletki powlekane, wypukłe po obu stronach, z wytłoczeniem „SL 50” na jednej stronie.

Lek Sildenafilum Farmacom 100 mg to niebieskie lub jasnoniebieskie tabletki powlekane o kształcie kapsułki, wypukłe po obu stronach z wytłoczeniem „SL 100” na jednej stronie.

Lek Sildenafilum Farmacom 25 mg i 50 mg jest dostępny w opakowaniach zawierających blistry po 1 lub 4 tabletki.

Lek Sildenafilum Farmacom 100 mg jest dostępny w opakowaniach zawierających blistry po 1, 4 lub 8 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Adamed Sp. z o.o.

Pieńków 149 05-152 Czosnów

Wytwórca

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80

31-546 Kraków

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 15.05.2014

7