Imeds.pl

Meaxin 100 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Meaxin, 100 mg, tabletki powlekane Meaxin, 400 mg, tabletki powlekane Imatinibum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Meaxin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Meaxin

3.    Jak stosować lek Meaxin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Meaxin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Meaxin i w jakim celu się go stosuje

Meaxin jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów.

Lek Meaxin jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów i dzieci z:

-    Przewlekłą białaczką szpikową (CML - ang. ChronićMyeloidLeukaemia). Białaczka jest nowotworem wywodzącym się z białych krwinek. Białe krwinki zwykle pomagają organizmowi zwalczać zakażenia. Przewlekła białaczka szpikowa jest rodzajem białaczki, w której pewne nieprawidłowe białe krwinki (zwane komórkami mieloidalnymi) zaczynają mnożyć się w niekontrolowany sposób.

U dorosłych pacjentów lek Meaxin stosuje się w później fazie CML zwanej „przełomem blastycznym’’. Jednakże u dzieci i młodzieży lek ten może być stosowany w leczeniu we wszystkich fazach tej choroby.

-    Ostrą białaczką limfoblastyczną z chromosomem Philadelphia (Ph-positive ALL - ang.

Philadelphia chromosomepositive acute lymphoblastic leukaemia). Białaczka jest nowotworem wywodzącym się z białych krwinek. Zwykle białe krwinki pomagają organizmowi zwalczać zakażenia. Ostra białaczka limfoblastyczna jest rodzajem białaczki, w której pewne nieprawidłowe białe krwinki (zwane limfoblastami) zaczynają mnożyć się w niekontrolowany sposób. Meaxin hamuje wzrost tych komórek.

Lek Meaxin jest także wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z:

-    Zespołami mielodysplastycznymi/mieloproliferacyjnymi (MDS/MPD - ang. Myelodysplastic/myeloproliferate diseases). Są to zespoły chorób krwi, w których niektóre białe krwinki zaczynają mnożyć się w niekontrolowany sposób. Meaxin hamuje wzrost tych komórek w pewnych podtypach tych chorób.

-    Zespołem hipereozynofilowym (HES - ang. Hypereosinophilic Syndrome) i (lub) przewlekłą białaczką eozynofilową (CEL - ang. Chronic Eosinophilic Leukemia). Są to choroby krwi, w których niektóre komórki krwi (zwane eozynofilami) zaczynają mnożyć się w niekontrolowany sposób. Meaxin hamuje wzrost tych komórek w pewnych podtypach tych chorób.

-    Guzowatymi włókniakomięsakami skóry (DFSP - ang. dermatofibrosarcoma protuberans).

DFSP jest nowotworem skóry i tkanek podskórnych, w którym niektóre komórki zaczynają mnożyć się w niekontrolowany sposób. Meaxin hamuje wzrost tych komórek.

W pozostałej części ulotki będą używane skróty nazw chorób wymienionych powyżej.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu działania i zasadności podawania leku Meaxin, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Meaxin

Lek Meaxin jest przepisywany pacjentom tylko przez lekarzy z doświadczeniem w stosowaniu leków podawanych w leczeniu nowotworów krwi lub nowotworów litych.

Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza, nawet jeśli różnią się one od ogólnych informacji zawartych w tej ulotce.

Kiedy nie stosować leku Meaxin

-    jeśli pacjent ma uczulenie na imatynib lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Jeśli ta informacja dotyczy pacjenta, należy powiedzieć o tym lekarzowi przed przyjęciem leku Meaxin.

W razie podejrzewania uczulenia, ale braku pewności, należy zasięgnąć rady lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Meaxin należy powiedzieć lekarzowi:

-    jeśli u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały choroby wątroby, nerek lub serca,

-    jeśli pacjent przyjmuje lek lewotyroksynę po usunięciu tarczycy.

Jeśli którykolwiek z wyżej wymienionych punktów odnosi się do pacjenta, należy powiedzieć o tym lekarzowi zanim pacjent przyjmie lek.

Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi, jeśli podczas leczenia lekiem Meaxin nastąpi bardzo szybkie zwiększenie masy ciała. Lek Meaxin może powodować zatrzymanie wody w organizmie (zatrzymanie płynów o ciężkim przebiegu).

Podczas przyjmowania leku Meaxin stan zdrowia pacjenta będzie podlegał regularnej ocenie przez lekarza, pozwalającej stwierdzić czy leczenie jest skuteczne. Badania krwi i pomiar masy ciała będą regularnie wykonywane w czasie przyjmowania tego leku.

Dzieci i młodzież

Lek Meaxin jest stosowany także w leczeniu dzieci z CML. Nie ma doświadczenia dotyczącego stosowania u dzieci z CML w wieku poniżej 2 lat. Doświadczenie dotyczące stosowania u dzieci z Ph-positive ALL jest ograniczone, a doświadczenie dotyczące stosowania u dzieci z MDS/MPD, DFSP i HES/CEL jest bardzo ograniczone.

U niektórych dzieci i młodzieży przyjmujących lek Meaxin może wystąpić wolniejszy wzrost niż normalnie. Lekarz będzie kontrolował wzrost w czasie regularnych wizyt.

Meaxin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez recepty (takich jak paracetamol) oraz o lekach ziołowych (takich jak ziele dziurawca). Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Meaxin, jeśli przyjmowane są jednocześnie. Mogą one nasilać lub osłabiać działanie leku Meaxin, co może prowadzić do wzmożonych działań niepożądanych lub powodować, że lek Meaxin będzie mniej skuteczny. W taki sam sposób może działać lek Meaxin na niektóre inne leki.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

-    Leku Meaxin nie należy podawać kobietom w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Lekarz przedstawi możliwe zagrożenia mogące wystąpić w trakcie przyjmowania leku Meaxin w czasie ciąży.

-    Zaleca się, aby kobiety, które mogą zajść w ciążę stosowały skuteczną antykoncepcję podczas leczenia lekiem Meaxin.

-    Nie należy karmić piersią w czasie leczenia lekiem Meaxin.

-    Pacjenci zainteresowani wpływem leku Meaxin na płodność podczas jego stosowania, powinni skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas przyjmowania leku Meaxin mogą wystąpić zawroty głowy lub senność, lub zaburzenia widzenia. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych narzędzi czy maszyn do czasu, aż pacjent poczuje się znowu dobrze.

Lek Meaxin zawiera laktozę.

Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinien on skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Meaxin

Lekarz przepisał lek Meaxin z powodu ciężkiego stanu pacjenta. Lek Meaxin może pomóc poprawić ten stan.

Jednak ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. Jest ważne aby stosować lek tak długo, jak to zalecił lekarz lub farmaceuta. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Nie należy przerywać stosowania leku Meaxin, jeśli nie zaleci tego lekarz.

Jeśli pacjent nie może przyjąć przepisanego przez lekarza leku lub uważa, że już go nie potrzebuje, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W jakiej dawce przyjmuje się lek Meaxin

Stosowanie u dorosłych pacjentów

Lekarz określi dokładną liczbę tabletek leku Meaxin, którą należy przyjmować.

W przypadku leczenia CML:

Zależnie od stanu pacjenta dawka początkowa wynosi zazwyczaj 600 mg:

-    600 mg przyjmowane jako 6 tabletek (o mocy 100 mg) raz na dobę.

-    600 mg przyjmowane jako 1 tabletka o mocy 400 mg i 2 tabletki o mocy 100 mg, raz na dobę.

W przypadku leczenia CML, lekarz może przepisać większą lub mniejszą dawkę w zależności od odpowiedzi na leczenie. Jeśli dawka dobowa wynosi 800 mg, należy przyjąć:

-    4 tabletki rano i kolejne 4 tabletki wieczorem (dotyczy tabletek o mocy 100 mg),

-    1 tabletkę rano i 1 tabletkę wieczorem (dotyczy tabletek o mocy 400 mg).

W przypadku leczenia Ph-positive ALL:

Dawka początkowa wynosi 600 mg, przyjmowana jako:

-    6 tabletek (o mocy 100 mg) raz na dobę,

-    1 tabletka o mocy 400 mg i 2 tabletki o mocy 100 mg, raz na dobę.

W przypadku leczenia MDS/MPD:

Dawka początkowa wynosi 400 mg, przyjmowana jako:

-    4 tabletki (o mocy 100 mg) raz na dobę,

-    1 tabletka (o mocy 400 mg) raz na dobę.

W przypadku leczenia HES/CEL:

Dawka początkowa wynosi 100 mg, przyjmowana jako 1 tabletka (o mocy 100 mg) raz na dobę. W zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki do 400 mg przyjmowanej jako 4 tabletki o mocy 100 mg raz na dobę lub 1 tabletka o mocy 400 mg raz na dobę.

W przypadku leczenia DFSP:

Dawka dobowa wynosi 800 mg przyjmowana jako:

-    4 tabletki rano i 4 tabletki wieczorem (dotyczy tabletek o mocy 100 mg),

-    1 tabletka rano i 1 tabletka wieczorem (dotyczy tabletek    o    mocy 400    mg).

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Lekarz określi ilość tabletek, którą należy podać dziecku. Dawka leku będzie zależała od stanu dziecka oraz jego masy ciała i wzrostu. Całkowita dawka dobowa u dzieci nie może być większa niż 800 mg. Dawkę można podawać dziecku raz na dobę lub podzielić ją na dwie dawki (połowę dawki rano i połowę dawki wieczorem).

Kiedy i jak przyjmuje się lek Meaxin

-    Lek Meaxin należy przyjmować wraz z posiłkiem w celu ochrony żołądka w czasie przyjmowania leku Meaxin.

-    Tabletki należy połykać w całości, popijając dużą szklanką wody.

Pacjenci, którzy nie są zdolni do połknięcia tabletek, mogą je rozpuścić w szklance niegazowanej wody lub soku jabłkowego.

-    Należy użyć około 50 ml płynu na jedną tabletkę o mocy 100 mg.

-    Należy użyć około 200 ml płynu na jedną tabletkę o mocy 400 mg.

-    Mieszać łyżeczką, aż tabletki rozpuszczą się całkowicie.

-    Po rozpuszczeniu tabletek należy natychmiast wypić całą zawartość szklanki. Ślady rozpuszczonych tabletek mogą pozostać w szklance.

Jak długo przyjmuje się lek Meaxin

Należy przyjmować lek Meaxin codziennie tak długo, jak długo zaleci lekarz.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Meaxin

Pacjenci, którzy przyjęli przypadkowo zbyt dużą ilość tabletek powinni natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ mogą wymagać opieki medycznej. Należy wziąć ze sobą opakowanie leku.

Pominięcie przyjęcia leku Meaxin

Jeśli pacjent zapomniał przyjąć dawkę, powinien przyjąć ją tak szybko, jak tylko sobie o niej przypomni. Jeśli jednak zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, należy pominąć dawkę, o której pacjent zapomniał.

Następnie kontynuować zwykły schemat dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości dotyczących stosowania tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Zwykle są one łagodne do umiarkowanych.

Wymienione działania niepożądane mogą występować z określoną częstością, która jest definiowana w następujący sposób:

Bardzo często: mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów

Często: mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów

Niezbyt często: mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów

Rzadko: mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów

Bardzo rzadko: mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów

Częstość nieznana: częstość nie możne być określona na podstawie dostępnych danych.

Niektóre działania niepożądane mogą być ciężkie. Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi, jeśli wystąpi którykolwiek z poniżej podanych objawów niepożądanych.

Bardzo często lub często występujące działania niepożądane:

-    Szybkie zwiększenie masy ciała. Lek Meaxin może powodować zatrzymanie wody w organizmie (zatrzymanie płynów o ciężkim przebiegu).

-    Objawy zakażenia, takie jak gorączka, silne dreszcze, ból gardła i owrzodzenie jamy ustnej. Lek Meaxin może zmniejszać liczbę białych krwinek we krwi, co może spowodować zwiększoną podatność na zakażenie.

-    Niespodziewane krwawienie lub powstawanie siniaków (pomimo braku urazu).

Niezbyt często lub rzadko występujące działania niepożądane:

-    Ból w klatce piersiowej, nieregularny rytm serca (objawy problemów z sercem).

-    Kaszel, trudności w oddychaniu lub ból podczas oddychania (objawy problemów z płucami).

-    Uczucie pustki w głowie, zawroty głowy lub omdlenia (objawy niskiego ciśnienia tętniczego krwi).

-    Nudności z utratą apetytu, ciemne zabarwienie moczu, zażółcenie skóry lub oczu (objawy problemów z wątrobą).

-    Wysypka, zaczerwienienie skóry z pęcherzami na wargach, w okolicy oczu, na skórze lub w jamie ustnej, złuszczanie się skóry, gorączka, wypukłe czerwone lub fioletowe plamy na skórze, świąd, uczucie pieczenia, wysypka krostkowa (objawy problemów ze skórą).

-    Silny ból brzucha, obecność krwi w wymiocinach, kale lub moczu, czarne stolce (objawy zaburzeń żołądka i jelit).

-    Znacznie zmniejszona ilość oddawanego moczu, uczucie pragnienia (objawy problemów z nerkami).

-    Nudności z biegunką i wymiotami, ból brzucha lub gorączka (objawy problemów z jelitami).

-    Silny ból głowy, osłabienie lub porażenie kończyn lub twarzy, trudności z mówieniem, nagła utrata świadomości (objawy problemów z układem nerwowym takie jak krwawienie lub obrzęk w obrębie czaszki/mózgu).

-    Bladość skóry, uczucie zmęczenia i duszności, oraz ciemne zabarwienie moczu (objawy niedoboru krwinek czerwonych).

-    Ból oczu lub pogorszenie widzenia, krwawienie w oczach.

-    Ból bioder lub trudności w chodzeniu.

-    Zdrętwienie lub uczucie zimna w palcach nóg i rąk (objawy zespołu Raynauda).

-    Nagłe obrzmienie i zaczerwienienie skóry (objawy zakażenia skóry zwane zapaleniem tkanki łącznej).

-    Trudności w słyszeniu.

-    Osłabienie mięśni i kurcze mięśni z nieprawidłowym rytmem serca (objawy zmian ilości potasu we krwi pacjenta).

-    Siniaczenie.

-    Ból żołądka z nudnościami.

-    Kurcze mięśni z gorączką, czerwono-brązowe zabarwienie moczu, ból i osłabienie mięśni (objawy problemów z mięśniami).

-    Ból miednicy, czasami z nudnościami i wymiotami, z nieoczekiwanym krwawieniem z pochwy, zawroty głowy lub omdlenie spowodowane niskim ciśnieniem tętniczym krwi (objawy problemów z jajnikami lub macicą).

-    Nudności, duszność, nieregularne tętno, zmętnienie moczu, zmęczenie i (lub) dolegliwości ze strony stawów z towarzyszącymi nieprawidłowościami wyników badań laboratoryjnych (np. duże stężenie potasu, kwasu moczowego i fosforu oraz małe stężenie wapnia we krwi).

Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów niepożądanych, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.

Inne działania niepożądane mogą obejmować:

Bardzo często występujące działania niepożądane:

-    Ból głowy lub zmęczenie.

-    Nudności, wymioty, biegunka, niestrawność.

-    Wysypka.

-    Kurcze mięśni lub stawów, ból mięśni lub kości.

-    Obrzęki, takie jak obrzęki kostek lub okolic oczu.

-    Zwiększenie masy ciała.

W razie nasilenia się któregokolwiek z wymienionych wyżej objawów należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Często występujące działania niepożądane:

-    Brak łaknienia, utrata masy ciała lub zaburzenia smaku.

-    Zawroty głowy lub osłabienie.

-    Trudności ze snem (bezsenność).

-    Wydzielina z oka ze swędzeniem, zaczerwienieniem i obrzękiem (zapalenie spojówek), nasilone łzawienie lub niewyraźne widzenie.

-    Krwawienie z nosa.

-    Ból lub obrzmienie brzucha, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, zgaga lub zaparcia.

-    Świąd.

-    Nadmierne wypadanie lub    przerzedzenie włosów.

-    Drętwienie dłoni lub stóp.

-    Owrzodzenie jamy ustnej.

-    Ból stawów z obrzękiem.

-    Suchość jamy ustnej, suchość skóry lub suchość oka.

-    Zmniejszenie lub zwiększenie wrażliwości skóry.

-    Uderzenia gorąca, dreszcze lub pocenie nocne.

W razie nasilenia się któregokolwiek z wymienionych wyżej objawów należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Częstość nieznana:

-    Zaczerwienienie lub obrzęk dłoni i podeszew stóp, któremu może towarzyszyć mrowienie i piekący ból.

-    Spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży.

W razie nasilenia się któregokolwiek z wymienionych wyżej objawów należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Meaxin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Meaxin po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Numer serii podany jest na pudełku i blistrze po skrócie Lot.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których już się nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Meaxin

-    Substancj ą czynną leku jest imatynib. Każda tabletka powlekana zawiera 100 mg lub 400 mg imatynibu (w postaci mezylanu).

-    Pozostałe składniki leku to laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, hydroksypropyloceluloza, celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon (Typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian w rdzeniu tabletki oraz alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3000, talk, żelaza tlenek czerwony (E 172) i żelaza tlenek żółty (E 172) w otoczce tabletki.

Jak wygląda lek Meaxin i co zawiera opakowanie

Meaxin, 100 mg: tabletki powlekane są pomarańczowo-brązowawe, okrągłe (o średnicy 11 mm), lekko dwustronnie wypukłe ze ściętymi brzegami i linią podziału po jednej stronie. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Meaxin, 400 mg: tabletki powlekane są pomarańczowo-brązowawe, owalne (o wymiarach 22 mm x 9 mm), dwustronnie wypukłe.

Meaxin, 100 mg jest dostępny w opakowaniach po 20, 30, 60, 90, 120 i 180 tabletek powlekanych w blistrach, w pudełku tekturowym.

Meaxin, 400 mg jest dostępny w opakowaniach po 10, 30, 60 i 90 tabletek powlekanych w blistrach, w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny:

Krka, d.d. Novo mesto, Smaijeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia Wytwórca:

KRKA, d.d. Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia TAD Pharma GmbH , Heinz-Lohmann-StraBe 5,27472 Cuxhaven, Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 30.10.2013

7