+ iMeds.pl

Mecorlong 47,5 mgUlotka Mecorlong

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Mecorlong, 23,75 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Mecorlong, 47,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Mecorlong, 95 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Metoprololi succinas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Mecorlong i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mecorlong

3.    Jak stosować lek Mecorlong

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Mecorlong

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Mecorlong i w jakim celu się go stosuje

Lek Mecorlong zawiera substancję czynną metoprolol, który należy do grupy leków nazywanej beta-adrenolitykami.

Lek jest stosowany w leczeniu:

•    wysokiego ciśnienia tętniczego u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat

•    dławicy piersiowej (ból w klatce piersiowej spowodowany zwężeniem tętnic serca)

•    nieregularnego rytmu serca (zaburzenia rytmu serca)

•    stabilnej, objawowej niewydolności serca (stan, w którym objętość krwi wypompowywanej

z serca jest mniejsza niż potrzeby organizmu) wraz z innymi lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca

•    kołatania serca spowodowanego chorobami serca.

Lek jest stosowany w profilaktyce:

•    ponownych zawałów mięśnia sercowego lub uszkodzenia serca w następstwie zawału mięśnia sercowego

•    migreny.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mecorlong

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Mecorlong.

Kiedy nie stosować leku Mecorlong

•    jeśli pacjent ma uczulenie na metoprolol, inne beta-adrenolityki lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

•    jeśli u pacjenta występują zaburzenia przewodzenia lub rytmu serca (blok przedsionkowo-komorowy 2 lub 3 stopnia albo zespół chorego węzła zatokowego)

•    jeśli pacjent ma niewydolność serca, która nie jest leczona, przyjmuje leki zwiększające kurczliwość mięśnia sercowego lub u pacjenta wystąpił wstrząs spowodowanym chorobami serca

•    jeśli pacjent ma znaczną niedrożność naczyń krwionośnych, w tym zaburzenia krążenia krwi (które mogą być przyczyną mrowienia palców, zblednięcia lub zasinienia skóry)

•    jeśli pacjent ma wolną czynność serca (poniżej 50 skurczów serca na minutę)

•    jeśli pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze

•    jeśli pacjent ma zwiększoną kwasowość krwi (kwasica metaboliczna)

•    jeśli pacjent ma ciężką astmę oskrzelową lub POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc)

•    jeśli pacjent stosuje inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory MAO). Patrz także „Lek Mecorlong a inne leki”

•    jeśli pacjent ma niewydolność serca a skurczowe ciśnienie tętnicze wielokrotnie obniża się do wartości mniejszych niż 100 mmHg

•    jeśli pacjent stosuje inne leki obniżające ciśnienie tętnicze, takie jak werapamil i diltiazem.

Patrz także „Lek Mecorlong a inne leki”

•    jeśli pacjent stosuje leki przeciwarytmiczne, takie jak dyzopiramid. Patrz także „Lek Mecorlong a inne leki”

•    jeśli pacjent ma nieleczony guz nadnerczy (guz chromochłonny).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Mecorlong należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

•    jeśli pacjent ma astmę oskrzelową

•    jeśli u pacjenta występuje cukrzyca (małe stężenie glukozy we krwi może być maskowane przez ten lek)

•    jeśli pacjent ma wysokie ciśnienie tętnicze spowodowane guzem nadnerczy (guz chromochłonny). W takim przypadku pacjent musi być leczony lekami blokującymi receptory a-adrenergiczne przed i podczas leczenia lekiem Mecorlong.

•    jeśli pacjent jest poddawany leczeniu zmniejszającemu reakcje alergiczne. Lek Mecorlong może zwiększać nadwrażliwość pacjenta na substancje, które wywołują reakcje alergiczne

i może nasilać reakcje alergiczne.

•    jeśli u pacjenta występuje nadczynność tarczycy (objawy, takie jak przyspieszenie czynności serca, potliwość, drżenie, niepokój, zwiększenie apetytu lub utrata masy ciała mogą być maskowane przez ten lek)

•    jeśli u pacjenta stwierdzono łuszczycę (łuszczące się zmiany skórne)

•    jeśli pacjent ma być poddany znieczuleniu, należy poinformować lekarza lub stomatologa o przyjmowaniu leku Mecorlong

•    jeśli pacjent ma zaburzenia krążenia obwodowego (w palcach rąk, stóp i kończynach)

•    jeśli pacjent ma zaburzenia przewodzenia w sercu (blok przedsionkowo - komorowy)

•    jeśli pacjent ma niewydolność serca i jeden z następujących stanów:

-    przebyty zawał mięśnia sercowego lub napad dławicy piersiowej w ciągu ostatnich 28 dni

-    zaburzenia czynności nerek lub wątroby

-    wiek poniżej 40 lat lub powyżej 80 lat

-    choroby zastawek serca

-    powiększenie mięśnia sercowego

-    przebyta operacja kardiochirurgiczna w ciągu ostatnich 4 miesięcy

-    niestabilna niewydolność serca (IV stopień wg NYHA).

Nie należy przyjmować leku Mecorlong, jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

•    inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory MAO), stosowane w leczeniu depresji (leki te mogą nasilać działanie obniżające ciśnienie tętnicze)

•    inne leki obniżające ciśnienie tętnicze, takie jak werapamil i diltiazem (mogą powodować zwolnienie czynności serca lub większe obniżenie ciśnienia tętniczego)

•    leki przeciwarytmiczne, takie jak dyzopiramid (może zwiększać ryzyko nieregularnej lub wolnej akcji serca i osłabienia czynności serca)

•    floktafenina (może hamować odruchy sercowo - naczyniowe, występujące w przypadku niedociśnienia lub wstrząsu)

•    sultopryd (zwiększa ryzyko zaburzeń rytmu serca).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

•    Następujące leki mogą nasilać działanie obniżające ciśnienie tętnicze:

-    cymetydyna (stosowana w leczeniu choroby wrzodowej)

-    hydralazyna i klonidyna (leki obniżające ciśnienie tętnicze)

-    terbinafina (stosowana w leczeniu zakażeń grzybiczych)

-    paroksetyna, fluoksetyna i sertralina (leki przeciwdepresyjne)

-    hydroksychlorochina (stosowana w leczeniu malarii)

-    chloropromazyna, triflupromazyna, chlorprotyksen (leki przeciwpsychotyczne)

-    amiodaron, chinidyna i propafenon (stosowane w zaburzeniach rytmu serca)

-    difenhydramina (lek przeciwhistaminowy)

-    celekoksyb (lek przeciwbólowy).

   Następujące leki mogą osłabiać działanie obniżające ciśnienie tętnicze:

-    indometacyna (lek przeciwbólowy)

-    ryfampicyna (antybiotyk).

•    Inne leki, które mogą wpływać na działanie metoprololu lub na które metoprolol może oddziaływać:

-    inne leki beta-adrenolityczne, np. krople do oczu

-    adrenalina (epinefryna), noradrenalina (norepinefryna) lub inne leki sympatykomimetyczne

-    leki stosowane w leczeniu cukrzycy; objawy małego stężenia cukru we krwi mogą być maskowane

-    lidokaina

-    rezerpina, alfa-metyldopa, guanfacyna, glikozydy nasercowe.

Lek Mecorlong z jedzeniem, piciem i alkoholem

Alkohol może nasilać działanie obniżające ciśnienie tętnicze leku Mecorlong.

Ciąża, karmienie płodność i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Mecorlong może powodować zmęczenie lub zawroty głowy. Przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, należy upewnić się, że lek nie wpływa negatywnie na pacjenta, zwłaszcza podczas zmiany leczenia z innych leków na lek Mecorlong lub jednoczesnego stosowania leku z alkoholem.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. w razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletki przyjmuje się raz na dobę popijając szklanką wody, najlepiej rano. Tabletki należy połykać w całości lub podzielone. Tabletek nie należy żuć ani rozgniatać przed połknięciem.

Zalecana dawka:

   Nadciśnienie tętnicze:

47,5 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę. Jeżeli jest to konieczne dawka może zostać zwiększona do 95-190 mg raz na dobę.

   Dławica piersiowa:

95-190 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę.

   Nieregularny rytm serca (zaburzenia rytmu serca):

95-190 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę.

   Leczenie profilaktyczne po zawale mięśnia sercowego:

190 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę.

•    Kołatanie serca spowodowane chorobami serca:

95 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę. Jeżeli jest to konieczne dawka może zostać zwiększona do 190 mg raz na dobę.

   Profilaktyka migreny:

95-190 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę.

   Pacjenci ze stabilną niewydolnością serca:

Zawsze należy zastosować się do zaleceń lekarza.

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby

W takich przypadkach dawka leku powinna zostać indywidualnie dostosowana. Zawsze należy zastosować się do zaleceń lekarza.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Wysokie ciśnienia tętnicze:

Dawka stosowana u dzieci w wieku powyżej 6 lat zależy od masy ciała dziecka. Lekarz określi odpowiednią dawkę dla dziecka.

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 0,5 mg/kg mc. jeden raz na dobę, ale nie więcej niż 50 mg. Dawka będzie dostosowana do najbardziej zbliżonej mocy tabletki. Lekarz może zwiększyć dawkę do 2,0 mg/kg mc. w zależności od uzyskanych wartości ciśnienia tętniczego. Nie przeprowadzono badań z zastosowaniem u dzieci i młodzieży dawek większych niż 200 mg raz na dobę.

Nie zaleca się stosowania leku Mecorlong u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Przyjmowanie leku Mecorlong przez dzieci i młodzież musi zostać uzgodnione z lekarzem. Zastosowanie większej dawki leku Mecorlong niż zalecana

Jeśli lek zostanie przypadkowo przyjęty w większej dawce niż zalecana, należy niezwłocznie zgłosić się do oddziału pomocy doraźnej najbliższego szpitala lub skontaktować się z lekarzem.

Objawy przedawkowania to: nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego (omdlenie i zawroty głowy), wolne tętno, zaburzenia rytmu serca, zatrzymanie czynności serca, duszność, poważne zaburzenia świadomości, nudności, wymioty oraz sinica.

Pominięcie zastosowania leku Mecorlong

W przypadku pominięcia dawki leku, zapomnianą dawkę leku należy przyjąć natychmiast po przypomnieniu sobie. Jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć opuszczoną

dawkę i przyjąć następną o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Mecorlong

Nie można nagle przerywać stosowania leku Mecorlong, ponieważ może to spowodować pogorszenie niewydolności serca i zwiększenie ryzyka zawału serca. Zmiana dawki lub przerwanie leczenia, możliwe są tylko po uzgodnieniu z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać leczenie i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeżeli wystąpią objawy reakcji alergicznej na lek, takie jak: swędząca wysypka skórna, nagłe zaczerwienienie (zwłaszcza twarzy), obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła albo trudności w oddychaniu lub połykaniu. Są to bardzo ciężkie, ale występujące rzadko, objawy niepożądane. Pacjent może wymagać pilnej pomocy medycznej lub hospitalizacji.

Działania niepożądane wymienione poniżej są poważne i wymagają natychmiastowej pomocy, jeśli wystąpią u pacjenta. Należy natychmiast poinformować lekarza, jeżeli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej objawów:

-    zwiększona skłonność do powstawania siniaków (bardzo rzadko)

-    zaburzenia przewodzenia w sercu, które mogą powodować omdlenia, zawroty głowy, zmęczenie, duszność i ból w klatce piersiowej (niezbyt często)

-    pogorszenie niewydolności serca powodujące nasilenie duszności i (lub) zatrzymanie płynów (niezbyt często)

-    obrzęk dróg oddechowych prowadzący do trudności w oddychaniu (niezbyt często)

-    nasilenie cukrzycy (rzadko)

-    zapalenie wątroby powodujące ból brzucha, utratę apetytu i czasami żółtaczkę z zażółceniem gałek ocznych i skóry i ciemnym zabarwieniem moczu (bardzo rzadko)

-    pogorszenie objawów niedrożności naczyń krwionośnych nóg i rąk, takich jak: utrata tkanki, ból spowodowany chodzeniem, zimne ręce i stopy, osłabione tętno, uczucie fizycznego dyskomfortu - szczególnie na początku leczenia.

Należy poinformować lekarza w przypadku zaobserwowania któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych lub jeśli wystąpią inne działania niepożądane, które nie zostały wymienione:

Bardzo często

(występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

uczucie omdlewania podczas wstawania, spowodowane obniżeniem ciśnienia tętniczego, zmęczenie

Często

(występują u mniej niż 1 na 10, ale u więcej niż 1 na 100 pacjentów)

wolna czynność serca, zaburzenia równowagi (bardzo rzadko z omdleniem), ziębnięcie rąk i stóp, kołatanie serca, zawroty głowy, ból głowy, nudności, biegunka, zaparcie, ból brzucha, duszność wysiłkowa

Niezbyt często

(występują u mniej niż 1 na 100, ale u więcej niż 1 na 1 000 pacjentów)

zatrzymanie płynów, ból w klatce piersiowej, odczucie mrowienia, kurcze mięśni, wymioty, zwiększenie masy ciała, depresja, osłabienie koncentracji, bezsenność, senność, koszmary nocne, wysypki, zwiększona potliwość

Rzadko

(występują u mniej niż 1 na 1 000, ale u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów)

nerwowość, niepokój, zaburzenia widzenia, suchość lub podrażnienie oczu, zapalenie spojówek, impotencja, choroba Peyroniego (zagięcie prącia w erekcji), nieregularna czynność serca, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nieżyt błony śluzowej nosa, utrata włosów, nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby

Bardzo rzadko

(występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

zmiany dotyczące krwinek zaburzenia pamięci, splątanie, omamy, zaburzenia nastroju, dzwonienie w uszach, zaburzenia słuchu, zaburzenia smaku, nadwrażliwość na światło, zaostrzenie lub wystąpienie nowych ognisk łuszczycy, osłabienie mięśni, ból stawów

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Mecorlong

Brak specjanych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku oraz blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Mecorlong

•    Substancją czynną leku (składnik leku, który zapewnia jego działanie) jest metoprololu bursztynian. Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera:

-    23,75 mg metoprololu bursztynianu, co odpowiada 25 mg metoprololu winianu

-    47,5 mg metoprololu bursztynianu, co odpowiada 50 mg metoprololu winianu

-    95 mg bursztynianu metoprololu, co odpowiada 100 mg metoprololu winianu.

•    Pozostałe składniki leku to:

-    rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, metyloceluloza, skrobia kukurydziana, glicerol, etyloceluloza, magnezu stearynian

-    otoczka tabletki: hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, kwas stearynowy, tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Mecorlong i co zawiera opakowanie

Lek Mecorlong 23,75 mg; 47,5 mg i 95 mg: białe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z nacięciem po obu stronach.

Zawartość opakowania: 28, 56 lub 98 tabletek powlekanych o przedłużonym uwalnianiu. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Actavis Group PTC ehf Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjöröur Islandia

Wytwórca:

Sofarimex - Industria Quimica e Farmaceutica, Lda.

Av. Das Indústrias-Alto de Colaride, Agualva

2735-213-Cacém

Portugalia

Actavis Group PTC ehf Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjöröur Islandia

Farmaprojects, S.A.

Santa Eulalia, 240-242

08902 L’Hospitalet de Llobregat

Barcelona

Hiszpania

MPF B.V.

Appelhof 13, 8465 RX Heerenveen (Oudehaske)

Holandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat tego leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7

Mecorlong

Charakterystyka Mecorlong

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Mecorlong, 23,75 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Mecorlong, 47,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Mecorlong, 95 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera:

23,75 mg metoprololu bursztynianu, co odpowiada 25 mg metoprololu winianu.

47,5 mg metoprololu bursztynianu, co odpowiada 50 mg metoprololu winianu. 95 mg metoprololu bursztynianu, co odpowiada 100 mg metoprololu winianu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

23,75 mg: białe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, o wymiarach około 9 x 5 mm, z nacięciem po obu stronach.

47,5 mg: białe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, o wymiarach około 11 x 6 mm, z nacięciem po obu stronach.

95 mg: białe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, o wymiarach około 16 x 8 mm, z nacięciem po obu stronach.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Nadciśnienie tętnicze.

-    Dławica piersiowa.

-    Zaburzenia rytmu serca, zwłaszcza częstoskurcz nadkomorowy.

-    Profilaktyka zgonu z przyczyn sercowych i ponownego zawału serca po przebytej ostrej fazie zawału mięśnia sercowego.

-    Kołatanie serca spowodowane czynnościowymi zaburzeniami    pracy serca.

-    Profilaktyka migreny.

-    Stabilna, objawowa niewydolność serca (klasa II-Iy wg NYHA, frakcja wyrzutowa lewej komory <40%), w skojarzeniu z innymi metodami leczenia (patrz punkt 5.1).

Dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat

-    Leczenie nadciśnienia tętniczego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu zawierające metoprololu bursztynian powinny być przyjmowane jeden raz na dobę, najlepiej rano. Tabletki należy połykać w całości lub podzielone. Tabletek nie wolno żuć ani rozgniatać. Tabletki należy popijać płynem (co najmniej pół szklanki).

Dawkę należy ustalać według poniższych wskazówek:

Nadciśnienie tętnicze:

47,5 mg metoprololu bursztynianu (co odpowiada 50 mg metoprololu winianu) podawane jeden raz na dobę pacjentom z łagodnym lub umiarkowanym nadciśnieniem. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 95-190 mg metoprololu bursztynianu (co odpowiada 100-200 mg metoprololu winianu) na dobę lub dodać do leczenia inny lek przeciwnadciśnieniowy.

Dławica piersiowa:

95-190 mg metoprololu bursztynianu (co odpowiada 100-200 mg metoprololu winianu) podawane jeden raz na dobę. W razie potrzeby do leczenia można dodać inne leki stosowane w leczeniu miażdżycy.

Zaburzenia rytmu serca:

95-190 mg metoprololu bursztynianu (co odpowiada 100-200 mg metoprololu winianu) podawane jeden raz na dobę.

Leczenie profilaktyczne po zawale mięśnia sercowego:

190 mg metoprololu bursztynianu (co odpowiada 200 mg metoprololu winianu) podawane jeden raz na dobę.

Kołatania serca spowodowane czynnościowymi zaburzeniami serca:

95 mg metoprololu bursztynianu, (co odpowiada 100 mg metoprololu winianu) podawane jeden raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 190 mg metoprololu bursztynianu (co odpowiada 200 mg metoprololu winianu).

Profilaktyka migreny

95-190 mg metoprololu bursztynianu, (co odpowiada 100-200 mg metoprololu winianu) podawane jeden raz na dobę.

Stabilna objawowa niewydolność serca

U pacjentów ze stabilną objawową niewydolnością serca, leczoną innymi lekami, dawkę metoprololu bursztynianu ustala się indywidualnie. Zalecana dawka początkowa u pacjentów z niewydolnością serca klasy III-IV według NYHA wynosi 11,88 mg metoprololu bursztynianu, (co odpowiada 12,5 mg metoprololu winianu) jeden raz na dobę w pierwszym tygodniu leczenia. Dawka może zostać zwiększona do 23,75 mg metoprololu bursztynianu, (co odpowiada 25 mg metoprololu winianu) w drugim tygodniu leczenia. Zalecana dawka początkowa u pacjentów z niewydolnością serca klasy II według NYHA wynosi 23,75 mg metoprololu bursztynianu (co odpowiada 25 mg metoprololu winianu) jeden raz na dobę w ciągu pierwszych dwóch tygodni leczenia. Zaleca się podwojenie dawki po dwóch pierwszych tygodniach leczenia. Dawkę zwiększa się co kolejne dwa tygodnie do 190 mg metoprololu bursztynianu (co odpowiada 200 mg metoprololu winianu) na dobę lub do maksymalnej, tolerowanej przez pacjenta dawki. W leczeniu długotrwałym dawka docelowa wynosi 190 mg metoprololu bursztynianu (co odpowiada 200 mg metoprololu winianu) na dobę lub jest to maksymalna dawka, dobrze tolerowana przez pacjenta. Zaleca się, aby lekarz prowadzący posiadał niezbędną wiedzę na temat leczenia stabilnej, objawowej niewydolności serca. Po każdorazowym zwiększeniu dawki należy bardzo starannie ocenić stan pacjenta. W razie wystąpienia obniżenia ciśnienia tętniczego może wystąpić konieczność zmniejszenia dawki innego, jednocześnie stosowanego leku. Obniżenie ciśnienia tętniczego nie musi stanowić przeszkody w długotrwałym stosowaniu metoprololu, jednak dawkę należy zmniejszyć do czasu ustabilizowania się stanu pacjenta.

Zaburzenia czynności nerek

Nie ma konieczności dostosowania dawkowania.

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, na przykład u pacjentów z zespoleniem żyły wrotnej z żyłą główną dolną, powinno się rozważyć zmniejszenie dawki (patrz punkt 5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania leku u pacjentów w wieku powyżej 80 lat. Podczas zwiększania dawki leku należy zachować ostrożność.

Dzieci i młodzież

Zalecana dawka początkowa stosowana u dzieci w wieku powyżej 6 lat z nadciśnieniem tętniczym wynosi 0,5 mg/kg mc. (0,48 mg/kg mc. metoprololu bursztynianu) jeden raz na dobę. Dawka końcowa podawana w miligramach powinna być najbardziej zbliżonym przybliżeniem dawki obliczonej w mg/kg mc. Jeśli pacjent nie reaguje na dawkę 0,5 mg/kg mc., można zwiększyć dawkę do 1,0 mg/kg mc. (0,95 mg/kg mc. metoprololu bursztynianu), ale dawka nie może być większa niż 50 mg (47,5 mg metoprololu bursztynianu). Jeśli pacjent nie reaguje na dawkę 1,0 mg/kg mc., można zwiększyć dawkę do 2,0 mg/kg mc. (1,9 mg/kg mc. metoprololu bursztynianu). Nie przeprowadzono badań z zastosowaniem u dzieci i młodzieży dawek większych niż 200 mg (190 mg metoprololu bursztynianu) raz na dobę.

Nie przeprowadzano badań dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa u dzieci w wieku poniżej 6 lat, dlatego nie zaleca się stosowania produktu Mecorlong w tej grupie pacjentów.

4.3    Przeciwwskazania

Metoprolol jest przeciwwskazany w przypadku:

-    nadwrażliwości na metoprololu bursztynian, inne leki beta-adrenolityczne lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

-    bloku przedsionkowo-komorowego drugiego lub trzeciego stopnia,

-    nieleczonej niewydolności serca (obrzęk płuc, zaburzony przepływ tkankowy

lub niedociśnienie) oraz konieczność stałego lub okresowego stosowania leków zwiększających kurczliwość mięśnia sercowego (agoniści receptorów beta-adrenergicznych).

-    objawowej i klinicznie istotnej bradykardii zatokowej (częstość akcji serca <50/min),

-    zespołu chorego węzła zatokowego,

-    wstrząsu kardiogennego,

-    ciężkich chorób naczyń obwodowych,

-    niedociśnienia (ciśnienie skurczowe <90 mmHg),

-    kwasicy metabolicznej,

-    ciężkiej astmy oskrzelowej lub przewlekłej obturacyjnej choroby płuc,

-    jednoczesnego stosowania inhibitorów monoaminooksydazy (z wyjątkiem inhibitorów MAO-B).

Metoprolol nie może być podawany pacjentom z podejrzeniem ostrego zawału mięśnia sercowego i częstością akcji serca poniżej 45 uderzeń/min, odstępem PQ>0,24 sekundy lub ciśnieniem skurczowym <100 mmHg.

Metoprolol jest także przeciwwskazany u pacjentów z niewydolnością serca i ciśnieniem skurczowym poniżej 100 mmHg w powtarzalnych pomiarach (przed rozpoczęciem leczenia konieczna jest kontrola ciśnienia tętniczego).

Jednoczesne dożylne podawanie antagonistów wapnia, takich jak werapamil lub diltiazem, lub innych leków o działaniu przeciwarytmicznym (jak dyzopiramid) jest przeciwwskazane (z wyjątkiem oddziału intensywnej opieki medycznej).

Nieleczony guz chromochłonny.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Leki beta-adrenolityczne należy stosować z ostrożnością u pacjentów z astmą oskrzelową. Jeżeli pacjent z astmą stosuje lek beta2-adrenomimetyczny (jako tabletki lub w postaci inhalacji) to rozpoczynając leczenie metoprololem należy sprawdzić dawkę beta 2-adrenomimetyku i zwiększyć ją, jeżeli występuje taka konieczność. Metoprolol w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu działa na receptory beta2-adrenergiczne w mniejszym stopniu niż tradycyjne postacie tabletek selektywnych leków beta1-adrenolitycznych.

Metoprolol może zaburzać kontrolę glikemii w leczeniu cukrzycy i maskować objawy hipoglikemii. Ryzyko zaburzeń metabolizmu węglowodanów lub maskowania objawów hipoglikemii jest mniejsze podczas stosowania metoprololu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu niż w przypadku selektywnych leków beta1-adrenolitycznych w postaci tradycyjnych tabletek oraz wyraźnie mniejsze niż w przypadku nieselektywnych leków beta-adrenolitycznych.

Zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego mogą niekiedy ulegać nasileniu podczas leczenia metoprololem (możliwość wystąpienia bloku przedsionkowo-komorowego).

Metoprolol może nasilać objawy chorób naczyń obwodowych z uwagi na działanie hipotensyjne.

W przypadku, gdy metoprolol przepisany jest pacjentom z guzem chromochłonnym, wcześniej oraz w trakcie leczenia metoprololem musi być zastosowany lek o działaniu alfa-adrenolitycznym.

U pacjentów z dławicą Prinzmetala selektywne leki beta-adrenolityczne należy podawać z zachowaniem ostrożności.

Leczenie metoprololem może maskować objawy nadczynności tarczycy.

Przed planowanym zabiegiem operacyjnym, anestezjolog musi być poinformowany o tym, że pacjent przyjmuje leki beta-adrenolityczne. Nie zaleca się odstawienia beta-adrenolityków na czas operacji.

Leków beta-adrenolitycznych nie wolno odstawiać nagle. Jeżeli zalecane jest przerwanie leczenia, o ile jest to możliwe, produkt należy odstawiać stopniowo przez okres co najmniej dwóch tygodni, zmniejszając dawkę o połowę, aż do uzyskania najmniejszej dawki odpowiadającej połowie tabletki o najmniejszej mocy, tj. 11,875 mg metoprololu bursztynianu (co odpowiada 12,5 mg metoprololu winianu). Tę końcową dawkę należy stosować, przez co najmniej cztery dni przed całkowitym zakończeniem leczenia. W przypadku występowania u pacjentów jakichkolwiek objawów, dawkę należy zmniejszać jeszcze wolniej. Nagłe odstawienie leków beta-adrenolitycznych może zaostrzać niewydolność serca i zwiększać ryzyko zawału mięśnia sercowego i nagłego zgonu.

Podobnie jak inne leki beta-adrenolityczne, metoprolol może zwiększać wrażliwość na alergeny, jak również nasilać reakcje anafilaktyczne. Leczenie adrenaliną nie zawsze daje pożądany skutek terapeutyczny u pacjentów leczonych lekami beta-adrenolitycznymi (patrz również punkt 4.5).

Leki beta-adrenolityczne mogą zaostrzać objawy łuszczycy lub powodować jej wystąpienie.

Dotychczas nie uzyskano wystarczającego doświadczenia klinicznego dotyczącego stosowania metoprololu u pacjentów z niewydolnością serca współistniejącą z następującymi stanami:

-    niestabilną niewydolnością serca (klasa IV według NYHA)

-    ostrym zawałem mięśnia sercowego lub niestabilną dławicą piersiową w ciągu ostatnich 28 dni

-    zaburzeniami czynności nerek

-    zaburzeniami czynności wątroby

-    wiekiem pacjenta powyżej 80 lat

-    wiekiem pacjenta poniżej 40 lat

-    istotnymi hemodynamicznie chorobami zastawek serca

-    kardiomiopatią przerostową zawężającą

-    podczas lub po operacji kardiochirurgicznej w ciągu 4 miesięcy przed rozpoczęciem leczenia.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje farmakodynamiczne

Po jednoczesnym podaniu leku blokującego zwoje współczulne z innymi lekami beta-adrenolitycznymi (np. kropli do oczu) lub inhibitorami MAO, stan pacjenta należy starannie monitorować.

W razie konieczności przerwania leczenia klonidyną stosowaną jednocześnie z metoprololem, lek beta-adrenolityczny musi być odstawiony o kilka dni wcześniej.

Pacjent musi być monitorowany pod kątem wystąpienia negatywnego działania inotropowego lub chronotropowego w przypadku jednoczesnego stosowania metoprololu z antagonistami wapnia, takimi jak werapamil lub diltiazem, bądź z lekami przeciwarytmicznymi. Antagonistów wapnia z grupy werapamilu nie należy podawać dożylnie pacjentom otrzymującym leki beta-adrenolityczne.

Leki przeciwarytmiczne klasy I: leki przeciwarytmiczne klasy I i leki beta-adrenolityczne mają addytywne, ujemne działanie inotropowe, które może spowodować poważne hemodynamiczne działania niepożądane u pacjentów z zaburzeniami czynności lewej komory. Należy również unikać jednoczesnego stosowania tych leków w zespole chorej zatoki i nieprawidłowym przewodzeniu przedsionkowo-komorowym. Najlepiej udokumentowana jest interakcja z dyzopiramidem.

U pacjentów stosujących leki beta-adrenolityczne, wziewne leki stosowane do znieczulenia ogólnego mogą nasilać bradykardię wywołaną działaniem beta-adrenolityków.

Metoprolol może nasilać działanie jednocześnie stosowanych, innych leków obniżających ciśnienie tętnicze.

W przypadku jednoczesnego stosowania metoprololu i noradrenaliny, adrenaliny lub innych leków sympatykomimetycznych może wystąpić znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego.

W przypadku jednoczesnego stosowania metoprololu i rezerpiny, alfa-metylodopy, klonidyny, guanfacyny lub glikozydów nasercowych może wystąpić wyraźne zmniejszenie częstości akcji serca i zwolnienie przewodzenia w sercu.

Pacjenci stosujący jednocześnie inne leki blokujące receptory beta-adrenergiczne (np. krople do oczu z tymololem) muszą pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarza.

Metoprololu bursztynian może osłabiać objawy hipoglikemii, zwłaszcza tachykardię. Beta-adrenolityki mogą hamować uwalnianie insuliny u pacjentów z cukrzycą typu II. Zaleca się regularną kontrolę glikemii i odpowiednie dostosowanie leczenia przeciwcukrzycowego (insuliną lub doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi).

Jednoczesne stosowanie indometacyny lub innych inhibitorów syntezy prostaglandyn może powodować zmniejszenie działania hipotensyjnego leków beta-adrenolitycznych.

Jeżeli pacjentowi otrzymującemu leki beta-adrenolityczne w pewnych warunkach zostanie podana adrenalina, kardioselektywne leki beta-adrenolityczne znacznie słabiej będą wpływać na kontrolę ciśnienia krwi niż nieselektywne leki beta-adrenolityczne.

Skuteczność adrenaliny w leczeniu reakcji anafilaktycznych może być osłabiona u pacjentów przyjmujących leki beta-adrenolityczne (patrz punkt 4.4).

Interakcje farmakokinetyczne

Substancje indukujące lub hamujące enzymy mogą wpływać na stężenie metoprololu w osoczu. Ryfampicyna zmniejsza stężenie metoprololu w osoczu, podczas gdy cymetydyna, alkohol, hydralazyna mogą zwiększać stężenie metoprololu w osoczu. Metoprolol jest metabolizowany głównie, choć nie tylko, przez enzym wątrobowy układu cytochromu (CYP) 2D6 (patrz punkt 5.2).

Substancje o działaniu hamującym na CYP 2D6, tj. selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), jak paroksetyna, fluoksetyna i sertralina, difenhydramina, hydroksychlorochina, celekoksyb, terbinafina, neuroleptyki (np. chloropromazyna, triflupromazyna, chlorprotyksen) i prawdopodobnie również propafenon, mogą zwiększać stężenie metoprololu w osoczu.

Opisywano również hamujące działanie na enzym CYP 2D6 amiodaronu i chinidyny (leków przeciwarytmicznych).

Metoprolol może powodować zmniejszenie wydalania innych leków (np. lidokainy).

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Ze względu na brak odpowiednio kontrolowanych badań dotyczących stosowania metoprololu u kobiet w ciąży, lek można podawać pacjentkom w okresie ciąży jedynie w przypadku, gdy korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla zarodka lub płodu.

Leki beta-adrenolityczne mogą zmniejszać perfuzję łożyska i powodować śmierć płodu oraz przedwczesny poród. Obserwowano przypadki opóźnienia rozwoju wewnątrzmacicznego płodu po długotrwałym stosowaniu metoprololu u kobiet w ciąży z łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym. Leki beta-adrenolityczne mogą przedłużać poród oraz wywoływać bradykardię u płodu i noworodka. Istnieją również doniesienia o występowaniu hipoglikemii, niedociśnienia, zwiększonej bilirubinemii oraz zahamowanej odpowiedzi na niedotlenienie tkanek u noworodka. Leczenie metoprololem należy przerwać na 48 do 72 godzin przed planowanym porodem. W przypadku, gdy nie jest to możliwe, noworodka należy obserwować przez 48 do 72 godzin po urodzeniu pod kątem objawów podmiotowych i przedmiotowych zablokowania receptorów beta-adrenergicznych (np. powikłań sercowych i płucnych).

Leki beta-adrenolityczne nie wykazywały działania teratogennego u zwierząt, ale stwierdzono zmniejszony przepływ krwi przez pępowinę, opóźnienie rozwoju, osłabione kostnienie oraz zwiększoną częstość występowania zgonów płodów i noworodków.

Karmienie piersią

Stężenie metoprololu w mleku jest około trzykrotnie większe niż w osoczu. Chociaż w przypadku stosowania produktu w dawkach terapeutycznych ryzyko szkodliwego działania na dziecko karmione piersią jest niewielkie (z wyjątkiem osób o powolnym metabolizmie), niemowlę karmione piersią należy obserwować w kierunku objawów zablokowania receptorów beta-adrenergicznych.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Mecorlong nie ma istotnego wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pacjent powinien zwrócić uwagę, jaka jest jego reakcja na metoprolol zanim zacznie prowadzić pojazd lub obsługiwać maszynę, ponieważ podczas leczenia metoprololem mogą wystąpić zawroty głowy i zmęczenie. Opisane objawy mogą się nasilać w przypadku jednoczesnego spożywania alkoholu lub po zmianie na inny produkt leczniczy.

4.8    Działania niepożądane

Reakcje niepożądane mają na ogół charakter łagodny i są przemijające.

Działania niepożądane wymienione poniżej występowały w trakcie badań klinicznych lub podczas stosowania terapeutycznego i dotyczyły głównie metoprololu winianu w tabletkach. W wielu przypadkach nie potwierdzono związku przyczynowego z zastosowaniem metoprololu.

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo

często

(>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

małopłytkowość,

leukopenia

Zaburzenia

endokrynologiczne

pogorszenie

cukrzycy

utajonei

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

zwiększenie masy ciała

Zaburzenia

psychiczne

depresja,

zaburzenia

koncentracji,

senność

lub bezsenność,

koszmary

senne

nerwowość,

niepokój

zapominanie lub zaburzenia pamięci, splątanie, omamy, zmiany osobowości (np. zmiany nastroju)

Zaburzenia układu nerwowego

zawroty głowy, ból głowy

parestezje

Zaburzenia oka

zaburzenia

widzenia,

suchość

lub podrażnie

nie oczu,

zapalenie

spojówek

Zaburzenia ucha i błędnika

szumy uszne,

zaburzenia

słuchu

Zaburzenia serca

bradykardia, zaburzenia równowagi (bardzo rzadko połączone z omdleniem), kołatanie serca

przemijające

zaostrzenie

niewydolności

serca, blok

przedsionkowo

-komorowy

pierwszego

stopnia, ból

w okolicy

przedsercowej

czynnościow e objawy zaburzeń pracy serca, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia przewodzenia w sercu

Zaburzenia

naczyniowe

znaczne

zmniejszenie

ciśnienia

tętniczego

i niedociśnie

nie

ortostatyczne , bardzo rzadko z omdleniem

ziębnięcie rąk i stóp

martwica

u pacjentów

z ciężkimi

chorobami

naczyń

obwodowych

występującymi

przed leczeniem,

pogorszenie

chromania

przestankowego

lub zespołu

Raynauda

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

duszność

wysiłkowa

skurcz oskrzeli

nieżyt błony

śluzowej

nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności, ból brzucha, biegunka, zaparcie

wymioty

suchość błony śluzowej jamy ustnej

zaburzenia

smaku

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

nieprawidłow e wyniki badań czynności wątroby

zapalenie

wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka

(łuszczyco-

podobna

pokrzywka

i zmiany

skórne

dystroficzne),

zwiększona

potliwość

łysienie

reakcje

nadwrażliwości na światło, zaostrzenie łuszczycy, wystąpienie łuszczycy, zmiany skórne o typie łuszczycy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

kurcze mięśni

ból stawów, osłabienie mięśni

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

impotencja

i inne

zaburzenia

seksualne,

plastyczne

stwardnienie

prącia

(choroba

Peyroniego)

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

zmęczenie

obrzęk

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Objawy:

Przedawkowanie metoprololu może powodować ciężkie niedociśnienie, znaczne zwolnienie rytmu zatokowego, blok przedsionkowo-komorowy, niewydolność serca, wstrząs kardiogenny, zatrzymanie akcji serca, skurcz oskrzeli, utratę przytomności (nawet śpiączkę), nudności, wymioty i sinicę.

Objawy mogą ulegać zaostrzeniu w przypadku jednoczesnego spożycia alkoholu lub zażywania leków hipotensyjnych, chinidyny lub barbituranów.

Pierwsze objawy przedawkowania pojawiają się po upływie od 20 minut do 2 godzin od przyjęcia leku.

Leczenie:

Węgiel leczniczy, a w razie konieczności płukanie żołądka. W przypadku ciężkiego niedociśnienia, bradykardii lub ryzyka niewydolności serca, pacjentowi należy podawać lek o działaniu beta1-adrenomimetycznym (np. prenalterol), dożylnie w odstępach 2 do 5 minut lub w postaci stałego wlewu kroplowego aż do uzyskania żądanego efektu. Jeżeli selektywny beta1-adrenomimetyk nie jest dostępny, można zastosować dopaminę. Można również podać siarczan atropiny (0,5 do 2,0 mg dożylnie) w celu zmniejszenia napięcia nerwu błędnego.

Jeżeli nie udaje się uzyskać pożądanego efektu, można zastosować inny lek sympatykomimetyczny, np. dobutaminę lub noradrenalinę.

Pacjentowi można również podać od 1 do 10 mg glukagonu. Może być konieczne zastosowanie stymulacji serca. Aby uniknąć skurczu oskrzeli, można podać dożylnie lek o działaniu beta2 -adrenomimetycznym.

Uwaga!

Dawki leków stosowane w leczeniu przedawkowania są dużo większe od zwykle stosowanych dawek terapeutycznych z uwagi na zablokowanie receptorów beta przez leki beta-adrenolityczne.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki beta-adrenolityczne, selektywne.

Kod ATC: C 07 AB 02

Metoprolol jest selektywnym lekiem betai-adrenolitycznym, tzn. hamuje receptory beta1-adrenergiczne w sercu w dawkach znacznie mniejszych od koniecznych do zablokowania receptorów beta2-adrenergicznych.

Metoprolol wykazuje jedynie nieznaczne działanie stabilizujące błony komórkowe i nie ma właściwości agonistycznych.

Metoprolol zmniejsza lub hamuje pobudzające działanie katecholamin, (które uwalniają się zwłaszcza pod wpływem stresu fizycznego lub psychicznego) na serce. Metoprolol zmniejsza efekty wywoływane przez nagły wyrzut katecholamin, takie jak tachykardia, zwiększona pojemność minutowa i kurczliwość serca, a ponadto obniża ciśnienie tętnicze krwi.

Stężenie w osoczu i skuteczność (hamowanie receptorów beta 1 -adrenergicznych) metoprololu bursztynianu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu są bardziej wyrównane w ciągu całej doby niż w przypadku selektywnych leków beta1-adrenolitycznych w postaci tradycyjnych tabletek. Ponieważ stężenia w osoczu są stabilne, wybiórczość klinicznego działania beta1-adrenolitycznego jest lepsza niż uzyskana przy zastosowaniu selektywnych leków beta1 -adrenolitycznych w postaci tradycyjnych tabletek. Ryzyko działań niepożądanych związanych z występowaniem maksymalnych stężeń leku w osoczu (np. bradykardia lub osłabienie kończyn) jest także znikome.

W razie konieczności, u pacjentów z objawami obturacyjnej choroby płuc metoprolol może być podawany w połączeniu z lekami beta1- adrenomimetycznymi.

Wpływ na niewydolność serca

Badanie MERIT-HF (3991 pacjentów w klasie II-IV według NYHA, frakcja wyrzutowa <40%), którym podawano metoprolol w skojarzeniu ze standardowym leczeniem stosowanym w niewydolności serca wykazało np. zmniejszenie śmiertelności ogólnej. Śmiertelność (niezależnie od przyczyny) wynosiła 145 w grupie pacjentów przyjmujących metoprolol (7,2% na pacjenta po roku) w porównaniu z 217 (11,0%) w grupie otrzymującej placebo, względne ryzyko 0,66 [95% CI 0,53-0,81].

W trwającym 4 tygodnie badaniu z udziałem 144 pacjentów (w wieku od 6 do 16 lat) w samoistnym nadciśnieniem tętniczym, metoprololu bursztynian powodował zmniejszenie ciśnienia skurczowego o

5,2 mmHg dla dawki 0,2 mg/kg mc. (p=0,145), 7,7 mmHg dla dawki 1,0 mg/kg mc. (p=0,027) i 6,3 mmHg dla dawki 2,0 mg/kg mc. (p=0,049), podczas stosowania maksymalnie 200 mg na dobę i w porównaniu do 1,9 mmHg dla placebo. Ciśnienie rozkurczowe było zmniejszane o odpowiednio:

3.1    (p=0,655), 4,9 (p=0,280), 7,5 (p=0,017) i 2,1 mmHg. Nie zaobserwowano istotnych różnic w zmniejszeniu ciśnienia krwi ze względu na wiek, stopień rozwoju fizycznego czy rasę.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Metoprolol wchłania się całkowicie po podaniu doustnym. Z uwagi na znaczny efekt pierwszego przejścia przez wątrobę, biodostępność pojedynczej dawki doustnej wynosi około 50%. Biodostępność tabletek o przedłużonym uwalnianiu jest o około 20-30% mniejsza niż tradycyjnych tabletek. Tylko niewielki odsetek metoprololu, około 5-10%, wiąże się z białkami osocza.

Dystrybucja

Każda tabletka metoprololu bursztynianu o przedłużonym uwalnianiu zawiera dużą liczbę peletek o kontrolowanym uwalnianiu. Każda z peletek pokryta jest otoczką polimerową, która reguluje szybkość uwalniania metoprololu.

Tabletka o przedłużonym uwalnianiu rozpuszcza się szybko, a granulki o przedłużonym uwalnianiu rozprzestrzeniają się w przewodzie pokarmowym, uwalniając metoprolol w sposób ciągły przez 20 godzin. Przy dawkowaniu leku jeden raz na dobę maksymalne stężenie metoprololu w osoczu osiąga dwukrotną wartość stężenia minimalnego.

Metabolizm

Metoprolol jest metabolizowany przez utlenianie w wątrobie. Trzy znane, główne metabolity nie wykazują klinicznie istotnego działania beta-adrenolitycznego.

Metoprolol jest metabolizowany głównie, lecz nie wyłącznie, przez enzym wątrobowy układu cytochromu (CYP) 2D6. Z uwagi na polimorfizm genu CYP 2D6, tempo metabolizmu wykazuje różnice osobnicze, przy czym osoby o powolnym metabolizmie (około 7-8%) wykazują większe

stężenia leku w osoczu i wolniejsze tempo wydalania w porównaniu z osobami o szybkim metabolizmie. Jednak u tej samej osoby stężenia leku w osoczu są stałe i powtarzalne.

Eliminacja

Ponad 95% dawki doustnej wydala się z moczem. Około 5% dawki wydala się w postaci niezmienionej, w pojedynczych przypadkach do 30%. Okres półtrwania metoprololu wynosi średnio

3,5 godziny (zakres 1-9 godzin). Całkowity klirens wynosi około 1 litr/min.

Farmakokinetyka metoprololu u pacjentów w podeszłym wieku nie różni się istotnie od obserwowanej w populacji osób młodszych. Biodostępność układowa i wydalanie metoprololu są prawidłowe u pacjentów z niewydolnością nerek. Jednakże wydalanie metabolitów odbywa się wolniej. Znaczącą kumulację metabolitów obserwowano u pacjentów ze wskaźnikiem filtracji kłębuszkowej poniżej 5 ml/min. Kumulacja metabolitów nie nasila jednak działania beta-adrenolitycznego metoprololu.

U pacjentów z marskością wątroby biodostępność metoprololu może się zwiększać, a całkowity klirens ulegać zmniejszeniu. Zwiększona ekspozycja jest jednakże uznana za klinicznie istotną jedynie u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby lub z zespoleniem wrotno-żylnym. Całkowity klirens u pacjentów z zespoleniem żyły wrotnej z żyłą główną dolną wynosi około 0,3 litra/min, a wartości AUC są w przybliżeniu 6-krotnie większe niż u osób zdrowych.

Profil farmakokinetyczny metoprololu u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat z nadciśnieniem tętniczym jest podobny do opisanego profilu farmakokinetycznego u dorosłych. Pozorny klirens (CL/F) metoprolu zwiększa się liniowo, odpowiednio do masy ciała pacjenta.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak istotnych danych przedklinicznych dla bezpieczeństwa klinicznego leku, poza tymi zawartymi w innych punktach niniejszej Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki

Celuloza mikrokrystaliczna

Metyloceluloza

Skrobia kukurydziana

Glicerol

Etyloceluloza

Magnezu stearynian

Otoczka tabletki Hypromeloza

Celuloza mikrokrystaliczna Kwas stearynowy Tytanu dwutlenek (E 171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/PE/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 10, 14, 28, 30, 50, 50x1, 56, 60, 98 i 100 tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą być wprowadzone do obrotu.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania Bez specjalnych wymagań dotyczących usuwania.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjóróur Islandia

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

23,75 mg:    Pozwolenie    nr    15253

47,5 mg:    Pozwolenie    nr    15254

95 mg:    Pozwolenie    nr    15255

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 18.03.2009 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12

Mecorlong