Imeds.pl

Medipril 5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Medipril, 1,25 mg, tabletki Medipril, 2,5 mg, tabletki Medipril, 5 mg, tabletki Medipril, 10 mg, tabletki

(Ramiprilum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

• Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Medipril i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Medipril

3.    Jak stosować lek Medipril

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Medipril

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Medipril i w jakim celu się go stosuje

Medipril zawiera substancję nazywaną ramiprylem. Należy on do grupy leków zwanych inhibitorami ACE (inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę).

Medipril działa przez:

•    zmniejszenie wytwarzania przez organizm substancji, które mogą zwiększać ciśnienie tętnicze

•    rozluźnienie i rozszerzenie naczyń krwionośnych

•    ułatwienie sercu pompowania krwi do całego ciała.

Medipril może być stosowany:

•    w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia)

•    w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu

•    w celu zmniejszenia ryzyka lub opóźnienia pogorszenia czynności nerek (zarówno u pacjentów z cukrzycą, jak i bez cukrzycy)

•    w leczeniu choroby serca, w przypadku której serce nie jest w stanie pompować krwi w ilości wystarczającej na potrzeby organizmu (niewydolność serca)

•    po przebytym zawale serca powikłanym niewydolnością serca.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Medipril Kiedy nie stosować leku Medipril

•    Jeżeli stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ramipryl, jakikolwiek inny inhibitor ACE lub którykolwiek z pozostałych składników leku Medipril (wymienionych w punkcie 6). Objawami

reakcji uczuleniowej mogą być: wysypka, trudności w oddychaniu i przełykaniu, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka.

•    Jeżeli kiedykolwiek u pacjenta wystąpiła ciężka reakcja alergiczna nazywana „obrzękiem naczynioruchowym”. Objawy to: świąd, pokrzywka, czerwone plamy na rękach, stopach i gardle, obrzęk gardła i języka, obrzęk wokół oczu i warg, trudności w oddychaniu i przełykaniu.

•    Jeżeli pacjent jest poddawany dializoterapii lub innemu rodzajowi filtracji krwi. W zależności od użytego urządzenia, lek Medipril , może nie być odpowiednim lekiem dla pacjenta.

•    Jeżeli stwierdzono chorobę nerek spowodowaną zmniejszonym dopływem krwi do nerek (zwężenie tętnicy nerkowej).

•    Jeżeli pacjentka jest w ciąży powyżej 3. miesiąca. Należy również unikać stosowania leku Medipril, we wczesnym okresie ciąży (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

•    Jeżeli ciśnienie tętnicze jest bardzo niskie lub niestabilne. Lekarz zleci wykonanie odpowiednich badań.

•    Jeśli pacjent ma cukrzycę lub problemy z nerkami i jest leczony lekami obniżającymi ciśnienie krwi zawierającymi aliskiren.

Nie należy przyjmować leku Medipril, jeżeli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem przed zażyciem leku Medipril.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Medipril należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą:

•    jeżeli stwierdzono zaburzenia dotyczące serca, wątroby lub nerek,

•    w przypadku znacznej utraty soli lub płynów (z powodu wymiotów, biegunki, nadmiernego pocenia się, stosowania diety z ograniczeniem soli, przyjmowania leków moczopędnych przez dłuższy czas lub dializoterapii) ,

•    jeżeli planowane jest leczenie odczulające na jad pszczół lub os,

•    jeżeli planowane jest podanie leków znieczulających podczas zabiegów operacyjnych lub stomatologicznych. Może być konieczne przerwanie stosowania leku Medipril jeden dzień wcześniej; należy skonsultować się z lekarzem,

•    Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:

-    leki blokujące receptor angiotensyny II (ARB) (znane także jako sartany - na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan), w szczególności, jeżeli pacjent ma problemy z nerkami, związane z cukrzycą.

-    aliskiren.

Lekarz może sprawdzić czynność nerek, ciśnienie krwi i ilość elektrolitów (na przykład potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

•    jeżeli w badaniach krwi stwierdzono duże stężenie potasu,

•    jeżeli pacjent przyjmuje leki, które mogą zmniejszać stężenie sodu we krwi lub jest w stanie powodującym obniżenie stężenia sodu we krwi. Lekarz może regularnie przeprowadzać badania krwi, szczególnie do sprawdzania poziomu sodu we krwi, zwłaszcza u osób starszych.

•    jeżeli stwierdzono kolagenozę naczyń, taką jak twardzina skóry lub toczeń rumieniowaty układowy,

•    należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Medipril we wczesnym okresie ciąży. Nie przyjmować go po 3. miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może ciężko zaszkodzić dziecku (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Medipril u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących tej populacji.

Jeżeli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta (lub pacjent ma jakiekolwiek wątpliwości), przed przyjęciem leku Medipril należy skonsultować się z lekarzem.

Medipril, a inne leki

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich, przyjmowanych przez pacjenta lekach, obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Lek Medipril może wpłynąć na działanie innych leków, jak również inne leki mogą wpłynąć na działanie leku Medipril.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniżej wymienionych leków. Mogą one osłabić działanie leku Medipril:

•    leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen lub indometacyna oraz kwas acetylosalicylowy)

•    leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii, takie jak efedryna, noradrenalina lub adrenalina. W takiej sytuacji należy kontrolować ciśnienie tętnicze.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniższych leków. Mogą one zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych podczas stosowania leku Medipril:

•    leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen lub indometacyna oraz kwas acetylosalicylowy)

•    leki przeciwnowotworowe (stosowane w chemioterapii)

•    leki stosowane w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepionych narządów, takie jak cyklosporyna

•    leki moczopędne (diuretyki), takie jak furosemid

•    leki, które mogą zwiększyć stężenie potasu we krwi, takie jak spironolakton, triamteren, amiloryd, sole potasu i heparyna (leki rozrzedzające krew)

•    leki steroidowe stosowane w leczeniu stanu zapalnego, takie jak prednizolon

•    allopurynol (stosowany w celu zmniejszenia stężenia kwasu moczowego we krwi)

•    prokainamid (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca)

•    aliskiren (stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego)

•    blokerów receptora angiotensyny II (ARB) lub aliskirenu (stosowanego w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi) (patrz także informacje pod nagłówkami: " Kiedy nie stosować leku Medipril " i "Ostrzeżenia i środki ostrożności"). Lekarz może zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniżej wymienionych leków. Lek Medipril może wpływać na ich działanie:

•    leki stosowane w cukrzycy takie jak: przeciwcukrzycowe leki doustne oraz insulina. Lek Medipril może zmniejszać stężenie cukru we krwi. Należy dokładnie kontrolować stężenie cukru we krwi w czasie stosowania leku Medipril.

•    lit (stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych). Lek Medipril może zwiększać stężenie litu we krwi. Należy ściśle kontrolować stężenie litu w czasie stosowania leku Medipril.

Jeżeli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta (lub pacjent ma jakiekolwiek wątpliwości), należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Medipril .

Medipril z jedzeniem i alkoholem

•    Spożywanie alkoholu wraz z lekiem Medipril może spowodować zawroty głowy lub uczucie omdlewania. W razie wątpliwości dotyczących ilości alkoholu dozwolonych podczas przyjmowania leku Medipril , należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ alkohol może wzmacniać działanie leków zmniejszających ciśnienie.

Ciąża i karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży.

Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Medipril przed planowaną ciążą lub po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Medipril. Nie zaleca się stosowania leku Medipril w pierwszych 3 miesiącach ciąży. Nie stosować go po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania leku Medipril u matek karmiących piersią. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku w przypadku karmienia piersią, zwłaszcza, jeśli karmione dziecko jest noworodkiem lub wcześniakiem. Należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem jakiegokolwiek leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Medipril mogą wystąpić zawroty głowy. Ryzyko wystąpienia zawrotów głowy jest wyższe na początku leczenia lub podczas zwiększenia dawki. Jeżeli występują zawroty głowy nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.

Medipril zawiera laktozę jednowodną

Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Medipril

Lek Medipril należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Medipril 2,5 mg tabletki:

Taka moc nie jest odpowiednia dla dawek mniejszych niż 1,25 mg Medipril 5 mg tabletki:

Taka moc nie jest odpowiednia dla dawek mniejszych niż 2,5 mg

Medipril 10 mg tabletki:

Taka moc nie jest odpowiednia dla dawek mniejszych niż 5mg Stosowanie leku

•    Lek należy przyjmować doustnie, raz na dobę o tej samej porze.

•    Medipril może być przyjmowany przed, w trakcie lub po posiłku.

•    Tabletki należy połykać popij aj ąc płynem.

•    Nie kruszyć tabletek ani nie żuć.

Jak zażywać lek Medipril

Leczenie wysokiego ciśnienia tętniczego

   Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.

•    Lekarz będzie zwiększał dawkę, aż do uzyskania kontroli ciśnienia tętniczego.

•    Dawka maksymalna wynosi 10 mg raz na dobę.

•    Jeżeli pacjent przyjmuje leki moczopędne, lekarz może zalecić przerwanie ich stosowania lub zmniejszenie dawki przed rozpoczęciem podawania leku Medipril.

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu

   Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 2,5 mg raz na dobę.

•    Lekarz może następnie zalecić zwiększenie dawki leku.

•    Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 10 mg raz na dobę.

Leczenie mające na celu spowolnienie lub opóźnienie pogarszania się czynności nerek

   Leczenie może być rozpoczęte od dawki 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.

•    Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki.

•    Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 5 mg lub 10 mg raz na dobę.

Leczenie niewydolności serca

•    Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 1,25 mg raz na dobę.

•    Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki.

•    Zazwyczaj stosowana dawka leku wynosi 10 mg raz na dobę. Zaleca się jej podawanie w dwóch dawkach podzielonych.

Leczenie po przebytym zawale serca

   Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 1,25 mg raz na dobę do 2,5 mg dwa razy na dobę.

•    Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki.

•    Zazwyczaj stosowana dawka leku wynosi 10 mg raz na dobę. Zaleca się jej podawanie w dwóch dawkach podzielonych.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dawka początkowa powinna być mniejsza, a zwiększanie dawkowania powinno następować wolniej. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Medipril

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się na oddział ratunkowy najbliższego szpitala. Nie prowadzić samemu samochodu, należy poprosić kogoś o zawiezienie do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku, aby lekarz wiedział jaki lek został przyjęty.

Pominięcie zastosowania leku Medipril

•    W razie pominięcia dawki leku należy przyjąć następną dawkę o stałej porze.

•    Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Medipril może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Medipril i natychmiast skonsultować się z lekarzem: konieczna może być pilna pomoc medyczna:

•    Obrzęk twarzy, warg lub gardła, który utrudnia przełykanie lub oddychanie oraz świąd i wysypka. Mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej spowodowanej stosowaniem leku Medipril.

•    Ciężkie reakcje skórne, w tym: wysypka, owrzodzenia jamy ustnej, nasilenie wcześniej istniejącej choroby skóry, zaczerwienienie, powstawanie pęcherzy lub złuszczanie się skóry (jak w zespole

Stevensa-Johnsona, toksyczno-martwiczym oddzielaniu się naskórka lub rumieniu wielopostaciowym).

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią

•    przyspieszona akcja serca, nierówne lub silniejsze bicie serca (kołatanie serca), ból w klatce piersiowej, ucisk w klatce piersiowej lub poważniejsze zaburzenia, w tym zawał serca i udar mózgu

•    duszność lub kaszel; mogą to być objawy zaburzeń dotyczących płuc

•    łatwe powstawanie siniaków, wydłużony czas krwawienia, wystąpienie jakiegokolwiek krwawienia (np. krwawienia z dziąseł), purpurowe plamki na skórze lub częstsze niż zazwyczaj zakażenia, ból gardła i gorączka, uczucie zmęczenia, omdlenie, zawroty głowy lub bladość skóry; mogą to być objawy zaburzeń krwi lub szpiku kostnego

•    silny ból żołądka mogący promieniować do pleców; może on być objawem zapalenia trzustki

•    gorączka, dreszcze, zmęczenie, utrata apetytu, ból żołądka, nudności, zażółcenie skóry lub białkówek oczu (żółtaczka); mogą to być objawy zaburzeń dotyczących wątroby, takich jak zapalenie lub uszkodzenie wątroby.

Inne działania niepożądane

Należy poinformować lekarza, jeśli którykolwiek z poniższych objawów znacznie się nasili lub utrzymuje

się dłużej niż kilka dni.

Często (dotyczy mniej niż 1 na 10 pacjentów)

•    ból głowy lub uczucie zmęczenia

•    zawroty głowy; ich wystąpienie jest bardziej prawdopodobne na początku przyjmowania leku Medipril lub po zwiększeniu dawki

•    omdlenie, niedociśnienie (nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze), zwłaszcza po szybkiej zmianie pozycji z leżącej na siedzącą lub stojącą

•    suchy męczący kaszel, zapalenie zatok lub zapalenie oskrzeli, skrócenie oddechu

•    bóle brzucha, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty

•    wysypka skórna

•    ból w klatce piersiowej

•    skurcze lub ból mięśni

•    zbyt duże stężenie potasu we krwi.

Niezbyt często (dotyczy mniej niż 1 na 100 pacjentów)

•    zaburzenia równowagi (zawroty głowy)

•    świąd skóry i zaburzenia czucia, takie jak drętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie lub cierpnięcie skóry (parestezje)

•    utrata lub zmiana odczuwania smaku

•    zaburzenia snu

•    uczucie przygnębienia, lęk, nerwowość lub niepokój

•    niedrożność nosa, trudności w oddychaniu lub nasilenie astmy

•    obrzęk jelit, nazywany „obrzękiem naczynioruchowym jelit”, objawiający się bólem brzucha, wymiotami i biegunką

•    zgaga, zaparcie lub suchość błony śluzowej jamy ustnej

•    oddawanie większej niż zwykle ilości moczu w ciągu dnia

•    zwiększona potliwość

•    utrata lub zmniejszenie apetytu (jadłowstręt)

•    przyspieszona lub nieregularna czynność serca, obrzęk rąk i nóg. Może to być objawem nadmiaru wody w organizmie

•    nagłe zaczerwienienie

•    niewyraźne widzenie

•    ból stawów

•    gorączka

•    impotencja u mężczyzn, zmniejszenie popędu płciowego u mężczyzn i kobiet

•    zwiększenie liczby niektórych krwinek białych (eozynofilia) w badaniach krwi

•    zaburzenia czynności wątroby, trzustki lub nerek stwierdzone w badaniach krwi.

Rzadko (dotyczy mniej niż 1 na 1000 pacjentów)

•    uczucie drżenia lub dezorientacji

•    zaczerwienienie i obrzęk języka

•    nasilone łuszczenie się skóry, swędząca, grudkowa wysypka

•    zaburzenia dotyczące paznokci (np. utrata lub oddzielanie się paznokcia od łożyska)

•    wysypka skórna lub powstawanie siniaków

•    plamy na skórze i ziębnięcie kończyn

•    zaczerwienienie, swędzenie, obrzęk lub łzawienie oczu

•    zaburzenia słuchu i dzwonienie w uszach

•    uczucie osłabienia

•    zmniej szenie liczby krwinek czerwonych, krwinek białych lub płytek krwi, bądź stężenia hemoglobiny w badaniach krwi.

Bardzo rzadko (dotyczy mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

•    nadwrażliwość na światło słoneczne.

Inne zgłaszane działania niepożądane

Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli nasili się lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni, którekolwiek z następujących działań niepożądanych:

•    trudności w koncentracji

•    obrzęk ust

•    zbyt mała ilość krwinek stwierdzona w badaniach krwi

•    zbyt niskie stężenie sodu we krwi

•    zmiana koloru palców rąk i stóp pod wpływem zimna oraz mrowienie lub ból po ich rozgrzaniu (zespół Raynauda)

•    powiększenie piersi u mężczyzn

•    spowolnione lub zaburzone reakcje

•    uczucie pieczenia

•    zmiana odczuwania zapachów

•    utrata włosów.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: (22) 49 21 301, faks: (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Medipril

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Pojemnik HDPE powinien być szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią.

1,25 mg, 2,5 mg (1000 tabletek) - okres trwałości: 12 miesięcy po pierwszym otwarciu butelki HDPE.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku, etykiecie na butelce i blistrze po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Medipril

•    Substancją czynną leku jest ramipryl. Każda tabletka zawiera 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg lub 10 mg ramiprylu.

•    Pozostałe składniki leku to: skrobia żelowana (kukurydziana), laktoza jednowodna, sodu wodorowęglan (E 500), kroskarmeloza sodowa (E468), żelaza tlenek żółty (E 172) [wyłącznie dla tabletek 2,5 mg], żelaza tlenek czerwony (E 172) [wyłącznie dla tabletek 5 mg] i sodu stearylofumaran.

Jak wygląda lek Medipril i co zawiera opakowanie

Medipril 1,25 mg tabletki:

Białe lub prawie białe, płaskie, okrągłe o ściętych krawędziach, niepowlekane tabletki z wytłoczonym napisem "H" i "17" po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie.

Medipril 2,5 mg tabletki:

Jasno żółte lub żółte, płaskie, okrągłe o ściętych krawędziach, niepowlekane tabletki z wytłoczonym napisem "H" i "18" przedzielone linią podziału po jednej stronie i gładkie na drugiej stronie. Tabletka może być podzielona na dwie równe dawki.

Medipril 5 mg tabletki:

Jasno różowe, nakrapiane, płaskie, okrągłe o ściętych krawędziach, niepowlekane tabletki z wytłoczonym napisem "H" i "19" przedzielone linią podziału po jednej stronie i gładkie na drugiej stronie. Tabletka może być podzielona na dwie równe dawki.

Medipril 10 mg tabletki:

Białe lub prawie białe, płaskie, okrągłe o ściętych krawędziach, niepowlekane tabletki z wytłoczonym napisem "H" i "20" przedzielone linią podziału po jednej stronie i gładkie na drugiej stronie. Tabletka może być podzielona na dwie równe dawki.

Wielkość opakowań:

Medipril 1,25 mg tabletki:

Blistry: 20, 28, 30, 50, 90, 98 i 100 tabletek

Butelka HDPE: 30 i 1000 (opakowanie szpitalne) tabletek

Medipril 2,5 mg tabletki:

Blistry: 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100 i 500 tabletek Butelka HDPE: 30 i 1000 (opakowanie szpitalne) tabletek

Medipril 5 mg tabletki:

Blistry: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 90, 98, 100 i 500 tabletek Butelka HDPE: 30 i 1000 (opakowanie szpitalne) tabletek

Medipril 10 mg tabletki:

Blistry: 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 i 500 tabletek Butelka HDPE: 30 i 1000 (opakowanie szpitalne) tabletek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Medreg s.r.o.

Krćmarovska 223/33 196 00 Praga Republika Czeska

Importer/wytwórca:

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

3000

Malta

Dr. Muller Pharma s.r.o.

U Mostku 182, 503 41 Hradec Kralove 503 41

Republika Czeska

Medis International a.s.

Prumyslova 961/16, Bolatice 747 23

Republika Czeska

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

9