+ iMeds.pl

Medox 30 mgUlotka Medox

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

MEDOX, 30 mg, tabletki

Ambroxoli hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 4 do 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Medox i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Medox

3.    Jak stosować lek Medox

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Medox

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Medox i w jakim celu się go stosuje

Medox jest lekiem mukolitycznym zwiększającym ilość odkrztuszanego śluzu i zmniejszającym jego lepkość. Lek poprawia transport śluzu w oskrzelach, łagodzi kaszel i ułatwia oddychanie. Lek jest szybko i całkowicie wchłaniany po podaniu doustnym.

Medox podaje się w ostrych i przewlekłych chorobach dróg oddechowych przebiegających z zaburzeniami wytwarzania śluzu.

Lek jest przeznaczony do leczenia dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Medox Kiedy nie stosować leku Medox

Jeśli pacjent ma uczulenie na ambroksol (substancję czynną leku Medox) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

U dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Medox należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

•    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność nerek lub wątroby,

•    jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy,

•    jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek zmiany w obrębie skóry lub błon śluzowych. W takim przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i przerwać stosowanie leku Medox,

•    jeśli u pacjenta występuje zaburzona czynność oskrzeli (np. w rzadko występującym zespole nieruchomych rzęsek),

•    jeśli u pacjenta stwierdzono astmę, ambroksol może początkowo nasilać kaszel.

Nie należy stosować leku bezpośrednio przed snem.

Lek Medox a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jednoczesne stosowanie leku Medox i niektórych antybiotyków (amoksycyliny, cefuroksymu, erytromycyny, doksycykliny) powoduje zwiększenie stężenia tych antybiotyków w miąższu płucnym.

Leki, które mogą hamować odruch kaszlowy (nazywane lekami przeciwkaszlowymi, np. kodeina) nie powinny być stosowane w tym samym czasie co leki zawierające ambroksol.

Medox z jedzeniem i piciem

Tabletki należy przyjmować po posiłku, popijając wodą.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Kobiety w ciąży i karmiące piersią mogą stosować lek Medox tylko wtedy, gdy został on zalecony przez lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Medox nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Medox

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeżeli lekarz nie zalecił inaczej, zalecane jest następujące dawkowanie:

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: pół tabletki 2 lub 3 razy na dobę.

Młodzież w wieku powyżej 12 lat i dorośli: 1 tabletka 3 razy na dobę przez pierwsze 2 do 3 dni, następnie 1 tabletka 2 razy na dobę. Działanie lecznicze można zwiększyć podając 2 tabletki dwa razy na dobę.

Tabletki należy przyjmować po posiłku popijając wodą.

Jeżeli po 4 - 5 dniach stosowania leku Medox bez przepisu lekarza objawy nie ustępują (lub nasilają się), należy skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Medox

W przypadku przedawkowania lub przypadkowego przyjęcia kilku tabletek przez dziecko, należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Medox

W przypadku pominięcia przyjmowanej zazwyczaj dawki leku, należy przyjąć pominiętą dawkę jak najszybciej. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

■    Częste działania niepożądane (występujące z częstością do 1 na 10 pacjentów): nudności.

■    Niezbyt częste działania niepożądane (występujące z częstością do 1 na 100 pacjentów): wymioty, biegunka, dyspepsja (niestrawność), ból brzucha.

■    Rzadkie działania niepożądane (występujące z częstością do 1 na 1000 pacjentów): wysypka, pokrzywka.

■    Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące z częstością do 1 na 10 000 pacjentów): ciężkie reakcje skórne, takie jak zespół Stevensa-Johnsona (ciężka choroba przebiegająca z gorączką, czerwonymi plamami na skórze, bólem stawów i (lub) zakażeniem oka), martwica naskórka (łuszczenie skóry; tzw. zespół Lyella).

■    Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs (ostra uogólniona i ciężka reakcja alergiczna), obrzęk naczynioruchowy (obrzęk warg, języka i gardła), świąd, inne reakcje nadwrażliwości (reakcje alergiczne).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Al. Jerozolimskie 181 C 02 - 222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 E-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Medox

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Medox

Substancją czynną leku jest ambroksolu chlorowodorek.

Każda tabletka zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Jak wygląda lek Medox i co zawiera opakowanie

Lek Medox ma postać białych do prawie białych, płaskich tabletek z linią podziału po jednej stronie. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Wielkość opakowania: 20 lub 30 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Zentiva a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Republika Słowacka Wytwórca:

Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Republika Słowacka

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Bułgaria

Mucosin Zentiva

Polska

Medox

Rumunia

MUCOSIN 30 mg comprimate

Republika Słowacka

Mucosin tablety

Data ostatniej aktualizacji ulotki: maj 2015

4

Medox

Charakterystyka Medox

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO MEDOX, 30 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Białe do prawie białych, płaskie tabletki z linią podziału po jednej stronie. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie sekretolityczne ostrych i przewlekłych chorób płuc i oskrzeli związanych z zaburzeniem wydzielania oraz transportu śluzu.

Medox tabletki jest przeznaczony do leczenia dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat. Dzieciom w wieku poniżej 6 lat należy podawać ambroksol w postaci syropu lub kropli.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Jeśli lekarz nie przepisze inaczej, zalecane jest następujące dawkowanie produktu Medox:

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat

Zwykle stosuje się 'A tabletki Medox 2 do 3 razy na dobę (co odpowiada 15 mg chlorowodorku ambroksolu 2 do 3 razy na dobę).

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

Zwykle stosuje się 1 tabletkę Medox 3 razy na dobę przez pierwsze 2 do 3 dni (co odpowiada 30 mg chlorowodorku ambroksolu 3 razy na dobę); następnie stosuje się 1 tabletkę Medox dwa razy na dobę (co odpowiada 30 mg chlorowodorku ambroksolu dwa razy na dobę).

Produkt Medox jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat (patrz punkt 4.3). Nie należy podawać produktu Medox przez okres dłuższy niż 4 do 5 dni bez konsultacji z lekarzem. Dawkowanie u pacjentów z chorobami nerek i wątroby, patrz punkt 4.4.

Sposób podawania

Tabletki najlepiej połykać w całości, po posiłkach, popijając odpowiednią ilością płynu.

Uwaga: Jeśli to konieczne, dawki stosowane u dorosłych mogą być zwiększone do 60 mg dwa razy na dobę (co odpowiada 120 mg chlorowodorku ambroksolu na dobę).

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Ze względu na dużą zawartość substancji czynnej produkt Medox nie jest odpowiedni do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku zaburzeń czynności nerek lub ciężkiej choroby wątroby, produkt Medox może być stosowany wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Tak jak w przypadku innych leków metabolizowanych w wątrobie i następnie wydalanych przez nerki, w przypadku ciężkiej niewydolności nerek można spodziewać się gromadzenia powstałych w wątrobie metabolitów ambroksolu w organizmie.

Produkt należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy. Obserwowano bardzo rzadkie przypadki ciężkich zmian skórnych, takich jak zespół Stevensa-Johnsona oraz martwica toksyczno-rozpływna naskórka, mających czasowy związek ze stosowaniem leków mukolitycznych, np. chlorowodorku ambroksolu. Większość przypadków można było wyjaśnić nasileniem choroby podstawowej i (lub) równoczesnym stosowaniem innych leków. Dodatkowo w początkowej fazie zespołu Stevensa-Johnsona lub martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka u pacjentów mogą najpierw wystąpić niespecyficzne (prodromalne) objawy grypopodobne, takie jak: gorączka, uogólniony ból ciała, zapalenie błony śluzowej nosa, kaszel i ból gardła. Fałszywie rozpoznane jako objawy zwiastunowe grypy, mogą być początkowo leczone za pomocą leków stosowanych w kaszlu i przeziębieniu. Dlatego w przypadku wystąpienia nowych zmian w obrębie skóry lub błon śluzowych, pacjent powinien natychmiast zasięgnąć porady lekarza i dla ostrożności przerwać stosowanie chlorowodorku ambroksolu.

Ze względu na możliwość gromadzenia się wydzieliny, ambroksol należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami oczyszczania rzęskowego oskrzeli i dużą ilością wydzieliny (np. w rzadko występującym zespole nieruchomych rzęsek).

U pacjentów z astmą oskrzelową ambroksol może początkowo nasilać kaszel.

Nie należy stosować produktu bezpośrednio przed snem.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie ambroksolu i antybiotyków (amoksycyliny, cefuroksymu, erytromycyny, doksycykliny) powoduje zwiększenie stężenia tych antybiotyków w miąższu płucnym.

Należy unikać jednoczesnego stosowania ambroksolu z lekami przeciwkaszlowymi, np. kodeiną, ponieważ mogą one hamować odruch kaszlowy.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Chlorowodorek ambroksolu przenika przez barierę łożyskową. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka / płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy.

Na podstawie dużego doświadczenia klinicznego u kobiet ciężarnych po 28. tygodniu ciąży nie wykazano szkodliwego działania ambroksolu na płód. Pomimo tego, należy zachować zwykłe środki ostrożności podczas stosowania produktu leczniczego u kobiet w ciąży. Zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży nie zaleca się stosowania produktu Medox.

Karmienie piersią

Chlorowodorek ambroksolu przenika do mleka kobiecego. Chociaż nie powinno to być szkodliwe dla noworodków karmionych mlekiem matki, nie zaleca się stosowania produktu Medox u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie ma dowodów na wpływ produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W tabeli przedstawiono działania niepożądane ambroksolu pogrupowane według klasyfikacji MedDRA i częstość występowania: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Częstość występowania

Działanie niepożądane

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Nudności

Niezbyt często

Wymioty, biegunka, niestrawność i ból brzucha

Zaburzenia skóry i tkanki

Rzadko

Wysypka, pokrzywka

podskórnej

Bardzo rzadko

Ciężkie reakcje skórne, takie jak zespół Stevensa-Johnsona i martwica naskórka (patrz punkt 4.4)

Nieznana

Reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy, świąd i inne reakcje nadwrażliwości

*Należy rozważyć stosunek ryzyka do korzyści u pacjentów z owrzodzeniem żołądka lub dwunastnicy.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Al. Jerozolimskie 181 C 02 - 222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 E-mail: ndl@urpl.gov.pl

Objawy przedawkowania

Nie zaobserwowano ciężkich objawów zatrucia po przedawkowaniu ambroksolu. Zgłaszano przypadki występowania krótkotrwałego niepokoju i biegunki.

Ambroksol był dobrze tolerowany po podaniu pozajelitowym w dawce do 15 mg/kg mc. na dobę, oraz po podaniu doustnym dawki do 25 mg/kg mc. na dobę.

Analogicznie do badań przedklinicznych, po znacznym przedawkowaniu może wystąpić zwiększone wydzielanie śliny, odruchy wymiotne, wymioty oraz spadek ciśnienia krwi.

Postępowanie terapeutyczne po przedawkowaniu

Na podstawie przypadków nieumyślnego przedawkowania i (lub) zgłoszeń dotyczących niewłaściwego stosowania, obserwowano objawy odpowiadające znanym działaniom niepożądanym produktu Medox stosowanego w zalecanych dawkach, które mogą wymagać zastosowania leczenia objawowego.

Postępowanie doraźne, takie jak wywoływanie wymiotów oraz płukanie żołądka nie jest zazwyczaj wskazane i jest rozważane tylko w przypadku znacznego przedawkowania. Zalecane jest leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki wykrztuśne, z wyjątkiem produktów złożonych zawierających leki przeciwkaszlowe, mukolityki.

Kod ATC: R05CB06

Ambroksol, podstawiona benzylamina, jest metabolitem bromoheksyny. Różni się on od bromoheksyny nieobecnością grupy metylowej oraz podstawieniem grupy hydroksylowej w pozycji para-trans pierścienia cykloheksylowego. Chociaż mechanizm działania ambroksolu nie został jeszcze całkowicie wyjaśniony, w różnych badaniach potwierdzono jego działanie sekretolityczne i sekretomotoryczne.

Po podaniu doustnym działanie rozpoczyna się średnio po 30 minutach i utrzymuje się przez 612 godzin w zależności od wielkości pojedynczej dawki.

W badaniach przedklinicznych zwiększał on ilość surowiczej wydzieliny oskrzelowej. Uważa się, że transport śluzu poprawia się przez zmniejszenie lepkości śluzu oraz pobudzenie nabłonka migawkowego.

Ambroksol pobudza wytwarzanie i wydzielanie surfaktantu poprzez bezpośrednie działanie na pneumocyty typu II w pęcherzykach płucnych i komórki Clary w drobnych oskrzelach.

Ambroksol pobudza wytwarzanie i wydzielanie substancji powierzchniowo-czynnej w płucach płodów i dorosłych. Działanie to zaobserwowano zarówno w hodowlach komórkowych, jak i in vivo u różnych gatunków.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Ambroksol wchłania się szybko i całkowicie, odpowiednio do podanej dawki. Maksymalne stężenie w osoczu występuje w ciągu 0,5 do 3 godzin po podaniu. W zakresie dawek terapeutycznych ambroksol wiąże się z białkami osocza w około 90%.

Po podaniu doustnym, domięśniowym lub dożylnym ambroksol szybko przenika z krwi do narządów osiągając największe stężenia w płucach. Okres półtrwania ambroksolu w osoczu wynosi 7-12 godzin, nie zaobserwowano kumulacji leku.

Około 30% dawki podanej doustnie jest eliminowane podczas pierwszego przejścia przez wątrobę (efekt pierwszego przejścia). Ambroksol jest metabolizowany głównie w wątrobie w procesie sprzęgania. Jest wydalany przez nerki w około 90%.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Toksyczność ostra

Chlorowodorek ambroksolu ma niski wskaźnik ostrej toksyczności.

Toksyczność przewlekła/toksyczność subchroniczna

Badania przewlekłej toksyczności przeprowadzone na dwóch gatunkach zwierząt nie wykazały zmian spowodowanych stosowaniem ambroksolu.

Chlorowodorek ambroksolu ma niski wskaźnik ostrej toksyczności.

W badaniach toksyczności po podaniu wielokrotnym doustnych dawek wynoszących

150 mg/kg masy ciała/dobę (u myszy, 4 tygodnie), 50 mg/kg masy ciała/dobę (u szczurów, 52 i 78

tygodni), 40 mg/kg masy ciała/dobę (u królików, 26 tygodni) i 10 mg/kg masy ciała/dobę (u psów,

52 tygodnie) nie obserwowano działań niepożądanych (ang. no observed adverse effect levels, NOAEL). Nie stwierdzono toksycznego działania w narządach docelowych.

W badaniach toksyczności, w których przez 4podawano dożylnie chlorowodorek ambroksolu szczurom (4, 16 i 64 mg/kg masy ciała/dobę) oraz psom (45, 90 i 120 mg/kg masy ciała/dobę (wlew 3 godziny/dobę)), nie wykazano ciężkiej miejscowej i ogólnoustrojowej toksyczności, w tym w wynikach badań histopatologicznych. Wszystkie działania niepożądane były przemijające.

Działanie mutagenne i rakotwórcze

Badania genotoksyczności in vitro (test Amesa i test aberracji chromosomowych) oraz in vivo (test mikrojądrowy u myszy) nie wykazały działania mutagennego chlorowodorku ambroksolu. Chlorowodorek ambroksolu nie wykazał działania rakotwórczego w badaniach, w których lek dodawano do diety przez 105 tygodni u myszy (50, 200 i 800 mg/kg masy ciała/dobę) i 116 tygodni u szczurów (65, 250 i 1000 mg/kg masy ciała/dobę).

Toksyczny wpływ na rozrodczość

Po podaniu doustnym chlorowodorku ambroksolu szczurom w dawkach do

3000 mg/kg masy ciała/dobę i królikom w dawkach do 200 mg/kg masy ciała/dobę nie stwierdzono działania embriotoksycznego ani teratogennego leku. Podanie ambroksolu w dawkach do 500 mg/kg masy ciała/dobę nie wpływało na płodność samic i samców szczura. Dawka, przy której nie obserwowano działań niepożądanych u potomstwa w okresie rozwoju okołoporodowego i po urodzeniu, wynosiła 50 mg/kg masy ciała/dobę.

Chlorowodorek ambroksolu w dawce 500 mg/kg masy ciała/dobę wykazuje niewielkie działanie toksyczne w stosunku do matek i ich młodych, które objawia się wolniejszym przyrostem masy ciała i mniejszą liczebnością miotu.

U zwierząt ambroksol przenika przez barierę łożyska oraz do mleka matki.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A) Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu stearynian Krzemionka koloidalna bezwodna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii PVC/PVDC/Aluminium, tekturowe pudełko.

Wielkość opakowania: 20, 30 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Nie należy stosować produktu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Niezużyty produkt należy zwrócić do apteki.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zentiva a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Republika Słowacka

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

14566

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 03.04.2008 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 22.04.2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

05/2015

6

Medox