+ iMeds.pl

Medtax 5 mgUlotka Medtax

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Cetax, 5 mg, tabletki powlekane

Levoce tirizini dihydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Cetax i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cetax

3.    Jak stosować Cetax

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Cetax

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

l. Co to jest Cetax i w jakim celu się go stosuje

Cetax jest lekiem przeciwalergicznym. Stosuje się go w leczeniu objawów alergicznych, takich jak:

•    alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (w tym przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa)

•    pokrzywka.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cetax Kiedy nie stosować leku Cetax

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na lewocetyryzynę lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Cetax.

Jeśli u pacjenta występują trudności z całkowitym opróżnieniem pęcherza moczowego (np. wskutek uszkodzenia rdzenia kręgowego lub rozrostu gruczołu krokowego), należy poradzić się lekarza.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania tabletek lewocetyryzyny u dzieci w wieku do 6 lat, ponieważ w przypadku tabletek powlekanych nie jest możliwe odpowiednie dostosowanie dawki.

Inne leki i Cetax

Lewocetyryzyna może wpływać na działanie innych leków. Również inne leki mogą wpływać na działanie lewocetyryzyny.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent dopiero planuje stosować.

Cetax z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lewocetyryzynę można stosować z posiłkiem lub bez posiłku.

Należy zachować ostrożność w przypadku przyjmowania lewocetyryzyny jednocześnie z alkoholem.

U nadwrażliwych pacjentów działanie alkoholu na organizm może być zwiększone.

Ciąża i karmienie piersią

Brak danych dotyczących bezpiecznego stosowania lewocetyryzyny u kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, gdy istnieje podejrzenie, że może być w ciąży lub gdy planuje ciążę, należy przed zastosowaniem tego leku poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

U niektórych pacjentów lewocetyryzyna może wywołać senność lub ospałość, zmęczenie i wyczerpanie. Jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Cetax zawiera laktozę

Lek Cetax zawiera laktozę; jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien przed zastosowaniem tego leku skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować Cetax

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletkę należy połykać w całości, popijając wodą.

Zalecana dawka u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych to jedna tabletka powlekana na dobę. Nie zaleca się stosowania tabletek lewocetyryzyny u dzieci w wieku do 6 lat (patrz punkt 2 „Dzieci i młodzież”.

Stosowanie w szczególnych grupach pacjentów

U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek lekarz może zmniejszyć dawkę leku w zależności od stopnia ciężkości choroby nerek.

Nie należy stosować leku Cetax u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy stosować zazwyczaj stosowaną dawkę.

W przypadku współistnienia zaburzeń czynności wątroby i nerek można stosować dawkę zmniejszoną, zależnie od stopnia ciężkości choroby nerek.

Nie ma potrzeby zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku, jeśli występuje u nich prawidłowa czynność nerek.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Cetax nie jest zalecany u dzieci w wieku do 6 lat.

Dawkę dla dzieci podaje się w przeliczeniu na masę ciała; dawkę ustala lekarz.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cetax

W przypadku przyjęcia dawki większej niż zalecana może u dorosłych wystąpić senność. U dzieci początkowo może występować pobudzenie i niepokój, zwłaszcza ruchowy, a następnie senność.

W razie podejrzenia przedawkowania leku Cetax należy zwrócić się do lekarza, który zdecyduje, jakie należy podjąć działania.

Pominięcie zastosowania leku Cetax

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy poczekać do czasu przyjęcia następnej dawki i zastosować dawkę zaleconą przez lekarza.

Przerwanie stosowania leku Cetax

Przerwanie stosowania leku Cetax wcześniej, niż było to zalecone, nie powinno wywołać szkodliwego działania. Objawy choroby, z powodu których pacjent stosował lewocetyryzynę, mogą jednak wówczas powrócić.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości, związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często występujące działania niepożądane (występują u więcej niż 1 na 100, ale u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

•    suchość w jamie ustnej

•    ból głowy

•    zmęczenie

•    senność lub ospałość.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (występują u więcej niż 1 na 1000, ale u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

•    uczucie wyczerpania

•    ból brzucha.

Działania niepożądane, których częstość występowania nie jest znana (nie można jej określić na podstawie dostępnych danych):

•    reakcje nadwrażliwości, takie jak obrzęk warg, twarzy i (lub) gardła lub problemy z przełykaniem w połączeniu z pokrzywką (obrzęk naczynioruchowy), trudności w oddychaniu lub nagły spadek ciśnienia krwi prowadzący do zapaści lub wstrząsu, które mogą prowadzić do zgonu. W przypadku wystąpienia pierwszych objawów reakcji nadwrażliwości należy przerwać stosowanie lewocetyryzyny i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    agresja

•    pobudzenie

•    drgawki

•    zaburzenia widzenia

•    kołatanie serca

•    nudności

•    zapalenie wątroby

•    swędzenie skóry

•    wysypka

•    pokrzywka

•    miejscowe skórne reakcje nadwrażliwości

•    ból mięśni

•    zwiększenie masy ciała

•    nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby

•    przyspieszona czynność serca

•    napady drgawek

•    uczucie mrowienia lub drętwienia

•    zaburzenia równowagi

•    omdlenie

•    drżenie

•    zaburzenia smaku

•    zawroty głowy i uczucie wirowania

•    zamazane widzenie

•    bolesne lub utrudnione oddawanie moczu

•    niemożność całkowitego opróżnienia pęcherza moczowego

•    pokrzywka (obrzęk, zaczerwienienie i swędzenie skóry)

•    wykwity skórne

•    zadyszka

•    omamy

•    depresja

•    bezsenność

•    nawracające myśli samobójcze i zaabsorbowanie tym tematem

•    wymioty

•    obrzęki

•    zwiększenie apetytu.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Cetax

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze oraz pudełku po: „Termin ważności (EXP)”, skrót stosowany do opisu terminu ważności. Dwie pierwsze cyfry oznaczają miesiąc, a cztery ostatnie - rok. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Cetax

-    Substancją czynną leku jest lewocetyryzyna. Lewocetyryzyna jest obecna w postaci lewocetyryzyny dichlorowodorku (5 mg), co odpowiada 4,2 mg lewocetyryzyny.

-    Pozostałe składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, magnezu stearynian (rdzeń tabletki) oraz hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171) i makrogol 400 (otoczka).

Jak wygląda Cetax i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane białe lub prawie białe, owalne, obustronnie wypukłe, z wytłoczonym oznakowaniem ‘L9CZ’ po jednej stronie i ‘5’ po drugiej stronie.

Opakowanie zawiera: 7, 28 lub 30 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny (MAH)

Synthon BV Microweg 22 6545 CM Nijmegen

Wytwórca

Synthon BV Microweg 22 6545 CM Nijmegen

Synthon Hispania S.L. Castello, 1

Poligono Las Salinas 08830 Sant Boi de Llobregat Hiszpania

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Medtax

Charakterystyka Medtax

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cetax, 5 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Lewocetyryzyny dichlorowodorek

Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku co odpowiada 4,2 mg lewocetyryzyny.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka powlekana zawiera 64,0 mg laktozy j ednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Tabletki powlekane białe lub prawie białe, owalne, obustronnie wypukłe, z wytłoczonym oznakowaniem ‘L9CZ’ po jednej stronie i ‘5’ po drugiej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie objawowe alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (w tym przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa) oraz pokrzywki idiopatycznej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Tabletkę powlekaną należy stosować doustnie, połykając w całości i popijając płynem. Tabletkę można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Zaleca się przyjmowanie dawki raz na dobę.

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej

Zalecana dawka dobowa wynosi 5 mg (l tabletka powlekana).

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności nerek zaleca się dostosowanie dawki produktu (patrz punkt „Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek”).

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat

Zalecana dawka dobowa wynosi 5 mg (l tabletka powlekana).

Dzieci w wieku od 2 do 6 lat

U dzieci w wieku od 2 do 6 lat nie jest możliwe dostosowanie dawki produktu leczniczego w postaci tabletek powlekanych. Zaleca się stosowanie produktów lewocetyryzyny w postaciach farmaceutycznych przeznaczonych dla dzieci.

Nie zaleca się stosowania lewocetyryzyny u niemowląt i dzieci w wieku do 2 lat ze względu na brak danych dotyczących tej grupy wiekowej.

Dorośli pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

Odstęp czasu pomiędzy kolejnymi dawkami musi być ustalony indywidualnie w zależności od stopnia wydolności nerek. Dawkowanie należy zmodyfikować zgodnie z poniższą tabelą. W celu skorzystania z tabeli dawkowania należy obliczyć klirens kreatyniny (Clkr) w ml/min. Klirens kreatyniny (ml/min) można obliczyć, oznaczając stężenie kreatyniny w surowicy krwi (mg/dl) i stosując następujący wzór:

[140 - wiek (lata)] x masa ciała (kg)

Clkr =- (x 0,85 dla kobiet)

72 x stężenie kreatyniny w surowicy (mg/dl)

Dostosowanie dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Grupa

Klirens kreatyniny (ml/min)

Dawka i częstość podawania

Prawidłowa czynność nerek

> 80

1 tabletka raz na dobę

Łagodne zaburzenia czynności nerek

50 - 79

1 tabletka raz na dobę

Umiarkowane zaburzenia czynności nerek

30 - 49

1 tabletka co drugi dzień

Ciężkie zaburzenia czynności nerek

< 30

1 tabletka co trzeci dzień

Schyłkowa niewydolność nerek - pacjenci dializowani

< 10

Produkt przeciwwskazany

U dzieci z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy dostosować indywidualnie po uwzględnieniu klirensu nerkowego i masy ciała pacjenta. Brak szczegółowych danych dotyczących stosowania u dzieci z zaburzeniami czynności nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby oraz nerek zaleca się dostosowanie dawki (patrz powyżej „Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek”).

Czas trwania leczenia

Okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy przez mniej niż 4 dni w tygodniu lub utrzymujące się krócej niż 4 tygodnie) należy leczyć zgodnie z przebiegiem choroby; leczenie można przerwać po ustąpieniu objawów i wznowić po ponownym ich wystąpieniu. W przypadku przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (objawy przez więcej niż 4 dni w tygodniu i utrzymujące się dłużej niż 4 tygodnie) można zalecić pacjentowi kontynuowanie leczenia w okresie narażenia na alergeny.

Istniejące doświadczenie kliniczne, dotyczące stosowania 5 mg lewocetyryzyny w postaci tabletek powlekanych, obejmuje 6-miesięczny okres leczenia. Doświadczenie kliniczne z zastosowaniem racematu w przewlekłej pokrzywce i przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa dotyczy okresu do l roku.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na lewocetyryzynę, inne pochodne piperazyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.

Ciężkie zaburzenia czynności nerek u pacjentów z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie zaleca się podawania produktu leczniczego w postaci tabletek powlekanych dzieciom w wieku do 6 lat, ponieważ nie jest możliwe odpowiednie dostosowanie dawki w przypadku tej postaci farmaceutycznej.

Zaleca się zachować ostrożność podczas przyjmowania produktu leczniczego jednocześnie z alkoholem (patrz "Interakcje").

Należy zachować ostrożność u pacjentów z czynnikami predysponującymi do wystąpienia retencji moczu (np. uszkodzenie rdzenia kręgowego, rozrost gruczołu krokowego), gdyż lewocetyryzyna może nasilać ryzyko zatrzymania moczu.

Produktu nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji lewocetyryzyny (w tym badań z induktorami CYP3A4); badania z zastosowaniem racematu cetyryzyny nie wykazały istotnych klinicznie niepożądanych interakcji (z fenazonem, pseudoefedryną, cymetydyną, ketokonazolem, erytromycyną, azytromycyną, glipizydem i diazepamem). Niewielkie zmniejszenie klirensu cetyryzyny (16%) obserwowano w badaniu, w którym stosowano dawki wielokrotne teofiliny (400 mg raz na dobę), natomiast jednoczesne podawanie cetyryzyny nie wpływało na klirens teofiliny.

Stosowanie rytonawiru (600 mg 2 razy na dobę) i cetyryzyny (10 mg na dobę) w dawkach wielokrotnych zwiększało o ok. 40% całkowity wpływ cetyryzyny na organizm, podczas gdy w odniesieniu do rytonawiru był on w niewielkim stopniu zmniejszony (o 11%) podczas jednoczesnego stosowania z cetyryzyną.

Stosowanie z pokarmem nie zmniejsza stopnia wchłaniania lewocetyryzyny, natomiast zmniejsza szybkość jej wchłaniania.

U wrażliwych pacjentów jednoczesne podawanie cetyryzyny lub lewocetyryzyny z alkoholem lub innymi środkami hamuj ącymi czynność OUN może wpływać na ośrodkowy układ nerwowy, chociaż wykazano, że racemat cetyryzyny nie nasila działania alkoholu.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktacj

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania lewocetyryzyny w okresie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i (lub) płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy. Należy zachować ostrożność, przepisując produkt Cetax kobietom w ciąży lub karmiącym piersią.

Nie wiadomo, czy lewocetyryzyna przenika do mleka kobiecego. Nie można wykluczyć ryzyka dla noworodka lub niemowlęcia. Należy podjąć decyzję o zaprzestaniu karmienia piersią lub o odstawieniu produktu Cetax, biorąc pod uwagę korzyści dla dziecka wynikające z karmienia naturalnego, jak i korzyści z leczenia dla matki.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

W porównawczych badaniach klinicznych nie wykazano, aby lewocetyryzyna w zalecanej dawce osłabiała koncentrację uwagi, zdolność reagowania lub zdolność prowadzenia pojazdów. Jednakże niektórzy pacjenci mogą odczuwać senność, zmęczenie i osłabienie podczas leczenia lewocetyryzyną. Dlatego pacjenci zamierzający prowadzić pojazdy, wykonywać potencjalnie niebezpieczne czynności lub obsługiwać maszyny, powinni wziąć pod uwagę swoją reakcję na produkt leczniczy.

4.8    Działania niepożądane Badania kliniczne

W badaniach klinicznych z udziałem kobiet i mężczyzn w wieku od 12 do 71 lat, w grupie przyjmującej 5 mg lewocetyryzyny u 15,1% pacjentów wystąpiło przynajmniej jedno działanie niepożądane, w porównaniu z 11,3% pacjentów z grupy przyjmującej placebo. 91,6% tych działań niepożądanych miało łagodne lub umiarkowane nasilenie. W badaniach klinicznych, odsetek pacjentów, którzy przerywali leczenie z powodu działań niepożądanych, wynosił 1,0% (9/935) w grupie stosującej 5 mg lewocetyryzyny i 1,8% (14/771) w grupie przyjmującej placebo.

W badaniach klinicznych z zastosowaniem lewocetyryzyny uczestniczyło 935 osób, którym podawano produkt w zalecanej dawce 5 mg na dobę. W tej grupie, po zastosowaniu lewocetyryzyny w dawce 5 mg lub placebo, zgłaszano występowanie następujących działań niepożądanych z częstością 1% lub większą (często; >1/100 do <1/10):

Działania niepożądane (zgodnie z terminologią działań niepożądanych WHO, ang. WHOART -The WHO Adverse Reaction Terminology)

Placebo (n = 771)

Lewocetyryzyna w dawce 5 mg (n = 935)

Ból głowy

25 (3,2%)

24 (2,6%)

Senność

11 (1,4%)

49 (5,2%)

Suchość w jamie ustnej

12 (1,6%)

24 (2,6%)

Zmęczenie

9 (1,2%)

23 (2,5%)

Niezbyt często obserwowano przypadki innych działań niepożądanych (niezbyt często; >1/1 000 do <1/100), takich jak osłabienie lub ból brzucha.

Częstość występowania sedatywnych działań niepożądanych, takich jak senność, zmęczenie i osłabienie, była łącznie większa (8,1%) u pacjentów przyjmujących lewocetyryzynę w dawce 5 mg niż u przyjmujących placebo (3,1%).

Doświadczenie po wprowadzeniu produktu do obrotu

Działania niepożądane zgłoszone po wprowadzeniu produktu do obrotu przedstawiono zgodnie z klasyfikacją układowo-narządową oraz częstością występowania. Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do <1/10), niezbyt często (> 1/1000 do <1/100), rzadko (> 1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo

często

(>1/10)

Często

(>1/100 do <1/10)

Niezbyt

często

(>1/1 000 do <1/100)

Rzadko

(>1/10 000 do <1/1 000)

Częstość

nieznana

Zaburzenia

układu

immunologiczne

Nadwrażliwość, w tym anafilaksja

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zwiększenie

łaknienia

Zaburzenia

psychiczne

Agresja, pobudzenie, omamy, depresja, bezsenność, myśli samobójcze

Zaburzenia

układu

nerwowego

Drgawki,

parestezje,

zaburzenia

równowagi,

omdlenie,

drżenie,

zaburzenia smaku

Zaburzenia ucha i błędnika

Zawroty głowy

Zaburzenia oka

Zaburzenia

widzenia,

widzenie

zamazane

Zaburzenia

serca

Kołatanie serca, tachykardia

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo

często

(>1/10)

Często

(>1/100 do <1/10)

Niezbyt

często

(>1/1 000 do <1/100)

Rzadko

(>1/10 000 do <1/1 000)

Częstość

nieznana

Zaburzenia

układu

oddechowego, klatki piersiowej

i śródpiersia

Duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności,

wymioty

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zapalenie

wątroby

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

dyzuria,

zatrzymanie

moczu

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Obrzęk

naczyniowo-

ruchowy,

utrwalone

wykwity

polekowe, świąd,

wysypka,

pokrzywka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Obrzęki

Badania

diagnostyczne

Zwiększenie masy ciała, nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby

Dzieci

W dwóch badaniach kontrolowanych placebo, przeprowadzonych z udziałem 159 dzieci w wieku od 6 do 11 miesiąca życia oraz od 1 roku życia do 6 lat, stosowano lewocetyryzynę w dawce odpowiednio 1,25 mg na dobę przez 2 tygodnie oraz 1,25 mg 2 razy na dobę. Poniżej przedstawiono działania niepożądane po stosowaniu lewocetyryzyny i placebo, występujące z częstością 1% lub większą.

Działania niepożądane wg klasyfikacji układów i narządów

Placebo (n = 83)

Lewocetyryzyna (n = 159)

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka

0

3 (1,9%)

Wymioty

1 (1,2%)

1 (0,6%)

Zaparcie

0

2 (1,3%)

Zaburzenia układu nerwowego

Senność

2 (2,4%)

3 (1,9%)

Zaburzenia psychiczne

Zaburzenia snu

0

2 (1,3%)

W badaniach kontrolowanych placebo, z podwójnie ślepą próbą, przeprowadzonych z udziałem 243 dzieci w wieku 6 do 12 lat, stosowano lewocetyryzynę w dawce 5 mg na dobę przez różny okres, od krócej niż tygodnia do 13 tygodni. Poniżej przedstawiono działania niepożądane po stosowaniu lewocetyryzyny i placebo, występujące z częstością 1% lub większą.

Działania niepożądane

Placebo (n = 240)

Lewocetyryzyna 5 mg (n = 243)

Ból głowy

5 (2,1%)

2 (0,8%)

Senność

1 (0,4%)

7 (2,9%)

4.9 Przedawkowanie

a)    Obj awy

Objawy przedawkowania u dorosłych mogą obejmować senność, natomiast u dzieci początkowo pobudzenie i niepokój, zwłaszcza ruchowy, a następnie senność.

b)    Postępowanie w razie przedawkowania

Nie jest znane specyficzne antidotum dla lewocetyryzyny.

W razie przedawkowania zalecane jest leczenie objawowe lub podtrzymujące. Należy rozważyć płukanie żołądka, jeśli od przyjęcia leku upłynęło niewiele czasu. Lewocetyryzyna nie jest skutecznie usuwana za pomocą hemodializy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwhistaminowe do stosowania ogólnego, pochodne piperazyny; kod ATC: R06A E09.

Lewocetyryzyna, (R)-enancjomer cetyryzyny, jest silnym i wybiorczym antagonistą obwodowych receptorów histaminowych H1.

Badania dotyczące wiązania z receptorami wykazały, że lewocetyryzyna ma duże powinowactwo do receptorów H1 u ludzi (Ki = 3,2 nmol/l). Lewocetyryzyna ma dwukrotnie większe powinowactwo niż cetyryzyna (Ki = 6,3 nmol/l). Okres półtrwania dysocjacji lewocetyryzyny od receptorów H1 wynosi 115 ± 38 min. Po 4 godzinach od jednorazowego podania stwierdzono zablokowanie receptorów przez lewocetyryzynę w 90%, a po 24 godzinach w 57%.

Badania farmakodynamiczne u zdrowych ochotników wykazały, że działanie dawki lewocetyryzyny równej połowie dawki cetyryzyny jest porównywalne do działania cetyryzyny, zarówno na skórę, jak i na błonę śluzową nosa.

Właściwości farmakodynamiczne lewocetyryzyny oceniano w badaniach randomizowanych przeprowadzonych z grupą kontrolną:

W badaniu porównującym działanie lewocetyryzyny w dawce 5 mg, desloratadyny w dawce 5 mg i placebo na pohistaminowy bąbel i rumień, leczenie lewocetyryzyną powodowało istotne hamowanie powstawania bąbla i rumienia - działanie to było najsilniejsze w ciągu pierwszych 12 godzin

i utrzymywało się przez 24 godziny (p<0,001), w porównaniu z placebo i desloratadyną.

W badaniach klinicznych z grupą kontrolną placebo, dotyczących objawów wywołanych narażeniem na pyłki roślin w modelu z użyciem komory do prowokacji alergenowych, początek działania lewocetyryzyny w dawce 5 mg obserwowano po 1 godzinie od podania produktu.

W badaniach in vitro (komory Boydena i linie komórkowe) wykazano, że lewocetyryzyna hamuje indukowaną przez eotaksynę przezśródbłonkową migrację eozynofilów przez komórki skóry i płuc. W eksperymentalnym badaniu farmakodynamicznym in vivo (technika okienek skórnych)

u 14 dorosłych pacjentów wykazano, w porównaniu z placebo, trzy główne działania hamujące lewocetyryzyny w dawce 5 mg zastosowanej w ciągu pierwszych 6 godzin reakcji wywołanej pyłkami: hamowanie uwalniania VCAM-1, zmianę przepuszczalności naczyń i zmniejszenie napływu eozynofilów.

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania lewocetyryzyny wykazano w kilku badaniach klinicznych przeprowadzonych z grupą kontrolną placebo, metodą podwójnie ślepej próby u dorosłych pacjentów z sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, całorocznym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa lub uporczywym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa. Lewocetyryzyna w istotnym stopniu łagodziła objawy alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, w tym także niedrożność nosa w niektórych badaniach.

W trwającym 6 miesięcy badaniu klinicznym u 551 dorosłych pacjentów (w tym 276 pacjentów leczonych lewocetyryzyną) z przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (objawy występowały przez 4 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 kolejne tygodnie) i uczulonych na roztocza kurzu domowego i pyłki traw wykazano, że lewocetyryzyna w dawce 5 mg była klinicznie i statystycznie istotnie bardziej skuteczna od placebo w łagodzeniu objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa ocenianych w skali TSS (punktowy wskaźnik nasilenia objawów klinicznych, ang. Total Symptom Score -TSS) przez cały czas trwania badania, przy czym nie występowało zjawisko tachyfilaksji. Przez cały czas trwania badania lewocetyryzyna istotnie poprawiała jakość życia pacjentów.

W dwóch badaniach klinicznych z grupą kontrolną placebo, w których uczestniczyli pacjenci w wieku od 6 do 12 lat z sezonowym lub całorocznym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, oceniano bezpieczeństwo stosowania i skuteczność lewocetyryzyny w tabletkach u dzieci. W obydwu badaniach leczenie lewocetyryzyną powodowało istotne złagodzenie objawów oraz poprawę zależnej od stanu zdrowia jakości życia pacjentów.

Bezpieczeństwo stosowania lewocetyryzyny u dzieci w wieku do 6 lat oceniano w warunkach klinicznych w kilku krótko- i długotrwałych badaniach:

-    w badaniu klinicznym u 29 dzieci w wieku 2 do 6 lat z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, stosujących lewocetyryzynę w dawce 1,25 mg 2 razy na dobę przez 4 tygodnie,

-    w badaniu klinicznym u 114 dzieci w wieku od 1 roku życia do 5 lat z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa lub przewlekłą pokrzywką idiopatyczną, leczonych lewocetyryzyną w dawce 1,25 mg 2 razy na dobę przez 2 tygodnie,

-    w badaniu klinicznym u 45 dzieci w wieku od 6 do 11 miesiąca życia z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa lub przewlekłą pokrzywką idiopatyczną, leczonych lewocetyryzyną w dawce 1,25 mg raz na dobę przez 2 tygodnie,

-    w długotrwałym badaniu klinicznym (18 miesięcy) u 255 dzieci z atopią, leczonych lewocetyryzyną, których wiek w chwili rozpoczęcia badania wynosił od 12 do 24 miesięcy życia.

Profil bezpieczeństwa był podobny do obserwowanego w badaniach krótkotrwałych przeprowadzonych u dzieci w wieku od 1 do 5 lat.

W badaniu klinicznym z grupą kontrolną placebo, w którym uczestniczyło 166 pacjentów z przewlekłą pokrzywką idiopatyczną, 85 pacjentów przyjmowało placebo, a 81 lewocetyryzynę

w dawce 5 mg raz na dobę przez 6 tygodni. Leczenie lewocetyryzyną w porównaniu z placebo powodowało istotne zmniejszenie nasilenia świądu w pierwszym tygodniu oraz w całym okresie leczenia. Stosowanie lewocetyryzyny w porównaniu z placebo powodowało także większą poprawę zależnej od stanu zdrowia jakości życia pacjentów, ocenianej na podstawie indeksu jakości życia w chorobach dermatologicznych (ang. Dermatology Life Quality Index).

Jako model do badania stanów pokrzywkowych przyjęto przewlekłą pokrzywkę idiopatyczną. Ponieważ czynnikiem przyczynowym w chorobach pokrzywkowych jest uwalnianie histaminy, przypuszcza się, że lewocetyryzyna - podobnie jak w przewlekłej pokrzywce idiopatycznej - będzie skuteczna w łagodzeniu objawów występujących w innych stanach pokrzywkowych.

Zależności farmakokinetyczno - farmakodynamiczne

Podobnie jak w przypadku cetyryzyny, wpływ lewocetyryzyny na reakcje skórne wywołane przez histaminę nie jest związany ze stężeniem leku w osoczu.

W zapisach EKG nie wykazano znaczącego wpływu lewocetyryzyny na odstęp QT.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Farmakokinetyka lewocetyryzyny ma przebieg liniowy i jest niezależna od dawki i czasu, oraz wykazuje małą zmienność osobniczą. Profil farmakokinetyczny w przypadku podania enancjomeru jest taki sam, jak w przypadku podania cetyryzyny. Podczas procesu wchłaniania i eliminacji nie dochodzi do odwrócenia chiralności.

Wchłanianie

Po podaniu doustnym lewocetyryzyna wchłania się szybko i w znacznym stopniu. Maksymalne stężenie w osoczu występuje 0,9 godziny po podaniu. Stan równowagi występuje po dwóch dniach. Stężenie maksymalne wynosi zwykle 270 ng/ml i 308 ng/ml, odpowiednio po jednorazowym i wielokrotnym podawaniu dawki 5 mg raz na dobę. Stopień wchłaniania nie zależy od dawki ani od przyjmowania pokarmu, natomiast maksymalne stężenie jest zmniejszone i występuje później.

Dystrybucja

Brak dostępnych danych dotyczących tkankowej dystrybucji lewocetyryzyny u ludzi i przenikania lewocetyryzyny przez barierę krew-mózg. U szczurów i psów największe stężenia substancji stwierdzono w wątrobie i nerkach, najmniejsze w kompartmencie ośrodkowego układu nerwowego.

Lewocetyryzyna w 90% wiąże się z białkami osocza. Dystrybucja lewocetyryzyny jest ograniczona, ponieważ jej objętość dystrybucji wynosi 0,4 l/kg.

Metabolizm

U ludzi metabolizowane jest mniej niż 14% podanej dawki lewocetyryzyny, dlatego różnice wynikające z polimorfizmu genetycznego lub równoczesnego stosowania inhibitorów enzymów uważa się za mało istotne. Szlaki metaboliczne obejmują: utlenianie pierścienia aromatycznego, N- i O-dealkilację oraz sprzęganie z tauryną. Reakcje dealkilacji przebiegają głównie z udziałem CYP 3A4, natomiast utlenianie pierścienia aromatycznego przebiega z udziałem licznych i (lub) niezidentyfikowanych izoenzymów CYP. Lewocetyryzyna w stężeniach znacznie większych niż stężenie maksymalne występujące po podaniu dawki doustnej 5 mg, nie ma wpływu na aktywność izoenzymów CYP 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 i 3A4.

Ze względu na słabo nasilony metabolizm i brak potencjalnych możliwości jego hamowania, interakcje lewocetyryzyny z innymi substancjami są mało prawdopodobne.

Eliminacja

Okres półtrwania w osoczu wynosi u dorosłych 7,9 ± 1,9 godziny. Średni pozorny klirens całkowity wynosi 0,63 ml/min/kg mc. Lewocetyryzyna i jej metabolity wydalane są głównie z moczem, średnio 85,4% dawki. Z kałem wydalane jest tylko 12,9% dawki. Lewocetyryzyna wydala się zarówno w wyniku przesączania kłębuszkowego, jak i czynnego wydzielania kanalikowego.

Zaburzenia czynności nerek

Pozorny klirens całkowity lewocetyryzyny z organizmu koreluje z klirensem kreatyniny. Dlatego u pacjentów z umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek zaleca się dostosowanie odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami lewocetyryzyny w zależności od klirensu kreatyniny. U osób ze schyłkową niewydolnością nerek z bezmoczem, klirens całkowity jest zmniejszony o około 80% w porównaniu ze zdrowymi. Ilość lewocetyryzyny usunięta w czasie standardowego 4-godzinnego zabiegu hemodializy wynosiła mniej niż 10%.

Dzieci

Wyniki farmakokinetycznego badania u dzieci, w którym u 14 dzieci w wieku 6 do 11 lat o masie ciała 20 kg do 40 kg zastosowano dawkę jednorazową 5 mg lewocetyryzyny, wykazały około dwukrotne zwiększenie wartości Cmax i AUC w porównaniu z dorosłymi uczestnikami skrzyżowanego badania porównawczego. Średnia wartość Cmax (450 ng/ml) występowała średnio po 1,2 godziny, klirens całkowity w przeliczeniu na masę ciała był o 30% większy, zaś okres półtrwania w fazie eliminacji o 24% krótszy w populacji pediatrycznej niż u dorosłych. Nie prowadzono badań farmakokinetyki u dzieci w wieku do 6 lat. Dokonano retrospektywnej analizy danych z farmakokinetyki populacyjnej u 324 osób (181 dzieci w wieku od 1 do 5 lat, 18 dzieci w wieku od 6 do 11 lat i 124 dorosłych w wieku od 18 do 55 lat), które otrzymały dawkę jednorazową lub dawki wielokrotne lewocetyryzyny wynoszące od 1,25 do 30 mg. Dane z analizy wykazują, że po podaniu dawki 1,25 mg raz na dobę u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat można spodziewać się stężenia w osoczu podobnego, jak u dorosłych otrzymujących dawkę 5 mg raz na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dane dotyczące farmakokinetyki u pacjentów w podeszłym wieku są ograniczone. Po doustnym stosowaniu lewocetyryzyny u 9 pacjentów (w wieku od 65 do 74 lat) raz na dobę przez 6 dni, w dawkach wielokrotnych wynoszących 30 mg, klirens całkowity był o około 33% mniejszy w porównaniu z młodymi dorosłymi. Wykazano, że po podaniu racematu cetyryzyny jego wydalanie było bardziej zależne od czynności nerek niż od wieku. Dotyczy to także lewocetyryzyny, gdyż zarówno ona, jak i cetyryzyna są wydalane głównie z moczem. Dawkowanie lewocetyryzyny u pacjentów w podeszłym wieku powinno więc być dostosowane do czynności nerek.

Płeć

Przeprowadzono badanie u 77 pacjentów (40 mężczyzn, 37 kobiet), dotyczące potencjalnego wpływu płci na farmakokinetykę lewocetyryzyny. Okres półtrwania był nieco krótszy u kobiet (7,08 ± 1,72 godziny) niż u mężczyzn, jednak wartości klirensu po podaniu doustnym były po przeliczeniu na masę ciała były podobne u kobiet (0,67 ± 0,16 ml/min/kg) i u mężczyzn (0,59 ± 0,12 ml/min/kg). U kobiet i mężczyzn z prawidłową czynnością nerek stosuje się takie same dawki i taki sam odstęp między nimi.

Rasa

Nie badano wpływu rasy na farmakokinetykę lewocetyryzyny. Nie należy spodziewać się występowania różnic farmakokinetycznych w zależności od rasy, gdyż lewocetyryzyna jest wydalana głównie z moczem, a brak jest istotnych różnic w odniesieniu do klirensu kreatyniny w zależności od rasy. Nie odnotowano występowania różnic w kinetyce racematu cetyryzyny w zależności od rasy.

Zaburzenia czynności wątroby

Nie badano farmakokinetyki lewocetyryzyny u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby (marskość wątroby zastoinowa, żółciowa) po jednorazowym podaniu dawki 10 mg lub 20 mg racematu cetyryzyny, okres półtrwania był wydłużony o 50%, a klirens zmniejszony o 40% w porównaniu z osobami zdrowymi.

5.3 Przedkliniczne dane bezpieczeństwa

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań dotyczących farmakologii bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na rozród, nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń

Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu stearynian

Otoczka (Opadry white)

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 400.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/PVDC:Aluminium lub oPA/Aluminium/PVC:Aluminium.

Wielkości opakowań:

Blistry zawierające 7, 10, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 70, 90, 100, 112 lub 120 tabletek. Blistry zawierające pojedyncze dawki: 30 x 1 tabletka.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą być wprowadzone do obrotu.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Synthon BV Microweg 22 6545 CM Nijmegen

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

M13.1 01.LCZ.dhc.tab.002.06.PL.0445.01 13

Medtax