+ iMeds.pl

Melis-tonic -Ulotka Melis-tonic

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA PACJENTA

MELIS-TONIC®, płyn doustny

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek MELIS-TONIC i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku MELIS-TONIC

3.    Jak stosować lek MELIS-TONIC

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek MELIS-TONIC

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK MELIS-TONIC I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

MELIS - TONIC jest lekiem roślinnym otrzymanym poprzez macerację następujących ziół: liścia melisy, kwiatostanu głogu, koszyczka rumianku, korzenia arcydzięgla i owocu kminku mieszaniną etanolu i wody, a następnie dodanie miodu. MELIS - TONIC jest tradycyjnie stosowany jako środek pomocniczy w stanach nadmiernego napięcia nerwowego. Skuteczność produktu w podanych wskazaniach opiera się wyłącznie na długotrwałym stosowaniu i doświadczeniu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU MELIS-TONIC Kiedy nie stosować leku MELIS-TONIC.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na rumianek lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej złożonych - Compositae) lub inne składniki produktu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności.

Prze rozpoczęciem stosowania leku MELIS-TONIC należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Produkt zawiera 30-35 % (v/v) etanolu (alkoholu). Dawka jednorazowa leku (5 ml) zawiera około 1,4 g etanolu, co odpowiada 35 ml piwa lub 15 ml wina.

Jest to dawka szkodliwa dla osób z chorobą alkoholową. Zawartość alkoholu należy uwzględnić w przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią i grup wysokiego ryzyka takich jak pacjenci z chorobami wątroby lub padaczką.

Nie stosować u dzieci do 12 roku życia.

Ze względu na zawartość korzenia arcydzięgla w okresie stosowania leku należy unikać opalania się na słońcu i intensywnego naświetlania promieniami UV z uwagi na możliwość przekształcenia przez promieniowanie UV furokumaryn w formy karcinogenne.

Dzieci i młodzież.

Produkt nie może być stosowany u dzieci do 12-go roku życia.

Inne leki i MELIS-TONIC.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią.

Nie stosować u kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Preparat zawiera około 1,4 g etanolu w dawce jednorazowej (5 ml) co odpowiada 35 ml piwa lub 15 ml wina. Preparat może wpływać na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi i obsługę urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK MELIS-TONIC

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie.

Tradycyjnie stosuje się podany schemat stosowania:

Osoby w wieku podeszłym, dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: doustnie 3 x dziennie po łyżeczce (ok. 5 ml) preparatu w % szklanki wody.

Stosowanie u dzieci.

Nie stosować u dzieci do 12 roku życia.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku MELIS-TONIC.

Przypadki przedawkowania dotychczas nie są znane.

Możliwe wystąpienie reakcji uczuleniowych na światło.

Pominięcie przyjęcia leku MELIS-TONIC.

W przypadku pominięcia dawki leku MELIS-TONIC nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek MELIS-TONIC może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W bardzo rzadkich przypadkach może wystąpić reakcja nadwrażliwości na rumianek (np. alergia kontaktowa). U osób uczulonych na rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej złożonych -Compositae) np. bylica, piołun może dojść do reakcji krzyżowej. Przy użyciu wewnętrznym bardzo rzadko notowano przypadki ciężkiej reakcji alergicznej (szok anafilaktyczny, astma, obrzęk twarzy, pokrzywka).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK MELIS-TONIC

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek MELIS-TONIC.

100 ml zawiera:

-    82 g Extractum fluidum (1:5) ex:

Melissae folium (liść melisy) - 6,56 g,

Crataegi inflorescentia (kwiatostan głogu) - 5,74 g,

Chamomillae anthodium (koszyczek rumianku) - 1,64 g,

Archangelicae radix (korzeń arcydzięgla) - 1,64 g,

Carvi fructus (owoc kminku) - 0,82 g,

-    20,5 g miodu.

Lek zawiera 30 - 35 % (v/v) etanolu.

Jak wygląda lek MELIS-TONIC i co zawiera opakowanie.

Lek MELIS-TONIC to płyn doustny, miodowobrunatnej barwy o ziołowo-miodowym zapachu. Opakowanie:

Butelka zawiera 100 ml płynu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca.

Krakowskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” w Krakowie SA ul. Chałupnika 14, 31-464 Kraków tel. 12 411 69 11, fax 12 411 58 37 e-mail: herbapol@herbapol.krakow.pl

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: R/0474.

Data zatwierdzenia tekstu ulotki:

Melis-Tonic

Charakterystyka Melis-tonic

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO MELIS-TONIC płyn doustny.

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

100 ml produktu zawiera:

-    82 g Extractum fluidum (1:5) ex:

Melissae folium (liść melisy) - 6,56 g,

Crataegi inflorescentia (kwiatostan głogu) - 5,74 g,

Chamomillae anthodium (koszyczek rumianku) - 1,64 g,

Archangelicae radix (korzeń arcydzięgla) - 1,64 g,

Carvi fructus (owoc kminku) - 0,82 g

-    20,5 g miodu.

Produkt zawiera 30 - 35 % (v/v) etanolu.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Płyn doustny.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

Produkt przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

4.1.    Wskazania do stosowania

Produkt tradycyjnie stosowany jako środek pomocniczy w stanach nadmiernego napięcia nerwowego.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Tradycyjnie stosuje się podany schemat stosowania:

Osoby w wieku podeszłym, dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: doustnie 3 x dziennie po łyżeczce (ok. 5 ml) preparatu w % szklanki wody.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na rumianek lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej złożonych - Compositae) lub inne składniki produktu.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt zawiera 30-35 % (v/v) etanolu (alkoholu). Dawka jednorazowa leku (5 ml) zawiera około 1,4 g etanolu, co odpowiada 35 ml piwa lub 15 ml wina.

Jest to dawka szkodliwa dla osób z chorobą alkoholową. Zawartość alkoholu należy uwzględnić w przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią i grup wysokiego ryzyka takich jak pacjenci z chorobami wątroby lub padaczką.

Nie stosować u dzieci do 12 roku życia.

Ze względu na zawartość korzenia arcydzięgla w okresie stosowania leku należy unikać opalania się na słońcu i intensywnego naświetlania promieniami UV z uwagi na możliwość przekształcenia przez promieniowanie UV furokumaryn w formy karcinogenne.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Dotychczas nie stwierdzono.

4.6.    Wpływ na ciążę i laktację

Nie stosować u kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Preparat zawiera około 1,4 g etanolu w dawce jednorazowej (5 ml) co odpowiada 35 ml piwa lub 15 ml wina. Preparat może wpływać na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi i obsługę urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8.    Działania niepożądane

Dotychczas nie stwierdzono.

W bardzo rzadkich przypadkach może wystąpić reakcja nadwrażliwości na rumianek (np. alergia kontaktowa). U osób uczulonych na rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej złożonych - Compositae) np. bylica, piołun może dojść do reakcji krzyżowej. Przy użyciu wewnętrznym bardzo rzadko notowano przypadki ciężkiej reakcji alergicznej (szok anafilaktyczny, astma, obrzęk twarzy, pokrzywka).

4.9.    Przedawkowanie

Możliwe wystąpienie reakcji uczuleniowych na światło.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Dla preparatu nie przeprowadzono badań farmakologicznych. Stosowanie preparatu jest oparte na tradycji.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Nie wykonano badań farmakokinetycznych.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie stosowania Nie wykonano badań na zwierzętach.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Etanol 40 Miód

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie występują.

6.3.    Okres trwałości

2 lata

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

6.4.


Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelki ze szkła brunatnego z zakrywką aluminiową z uszczelką EPE.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Nie wymaga.

7.    PODMIOT    ODPOWIEDZIALNY    POSIADAJĄCY    POZWOLENIE

NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Krakowskie Zakłady Zielarskie „Herbapol w Krakowie SA ul. Chałupnika 14, 31-464 Kraków tel. 12 411-69-11, fax 12 411-58-37 e-mail: herbapol@herbapol.krakow.pl

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: R/0474

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA JEGO PRZEDŁUŻENIA:

09.03.1999 r.

10. DATA    ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ    ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO:

3

Melis-Tonic