Imeds.pl

Melodyn 52,5 Mcg/H

Document: dokument 0 change

......Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Melodyn, 35 mikrogramów/godzinę, system transdermalny Melodyn, 52,5 mikrogramów/godzinę, system transdermalny Melodyn, 70 mikrogramów/godzinę, system transdermalny

(Buprenorphinum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Melodyn i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Melodyn

3.    Jak stosować lek Melodyn

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Melodyn

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Melodyn i w jakim celu się go stosuje

Lek Melodyn jest lekiem przeciwbólowym (łagodzącym ból) przeznaczonym do uśmierzania bólu o średnim i dużym nasileniu w przebiegu chorób nowotworowych i bólu o dużym nasileniu w przebiegu innych chorób, nieustępującym po podaniu niesterydowych środków przeciwbólowych. Lek Melodyn działa poprzez skórę. Po nałożeniu plastra na skórę, substancja czynna buprenorfina przenika poprzez skórę do krwi.

Buprenorfina należy do grupy opioidów (silne leki przeciwbólowe), które redukują ból poprzez działanie na ośrodkowy układ nerwowy (na swoiste komórki nerwowe w rdzeniu kręgowym i w mózgu). Działanie plastrów utrzymuje się do trzech dni. Lek Melodyn nie jest zalecany do leczenia ostrego (krótkotrwałego) bólu.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Melodyn Kiedy nie stosować leku Melodyn:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na buprenorfinę, soję, orzeszki ziemne lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli pacjent jest uzależniony od silnych leków przeciwbólowych (opioidów);

-    jeśli u pacjenta występuje choroba powodująca duże trudności w oddychaniu;

-    jeśli pacjent przyjmuje inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory MAO - niektóre leki stosowane w leczeniu depresji) lub jeśli przyjmował je w ciągu ostatnich dwóch tygodni (patrz punkt „Lek Melodyn a inne leki”);

-    jeśli u pacjenta występuje miastenia gravis (osłabienie mięśni);

-    jeśli u pacjenta występuje delirium tremens (stan splątania i drżenie spowodowane nagłym

odstawieniem alkoholu u osób spożywających nałogowo nadmierne ilości alkoholu lub występujące w czasie epizodu nadmiernego spożycia alkoholu);

-    jeśli pacjentka jest w ciąży.

Leku Melodyn nie należy stosować w leczeniu objawów odstawiennych u osób uzależnionych od leków. Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Melodyn w następujących przypadkach:

- po niedawnym spożyciu dużych ilości alkoholu;

-    jeśli u pacjenta występują napady padaczki lub drgawki;

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia przytomności (uczucie zawrotów głowy lub omdlenie) z niewyjaśnionych przyczyn;

-    jeśli pacjent jest w stanie wstrząsu (objawem wstrząsu mogą być zimne poty);

-    jeśli u pacjenta występuje podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe (np. po zabiegu operacyjnym głowy lub z powodu choroby mózgu) i nie jest możliwe zastosowanie sztucznego oddychania;

-    jeśli pacjent ma trudności w oddychaniu lub jeśli przyjmuje inne leki mogące spowodowa

-    osłabienie lub spowolnienie czynności oddechowej (parz punkt „Lek Melodyn a inne leki”);

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby;

-    jeśli pacjent ma skłonność do nadużywania leków lub narkotyków.

Należy zwrócić uwagę również na poniższe ostrzeżenia:

-    U niektórych osób może wystąpić uzależnienie od silnych leków przeciwbólowych, takich jak lek Melodyn, jeśli stosowane są one przez dłuższy czas. Zaprzestanie stosowania tych leków może powodować reakcje odstawienne (patrz punkt „Przerwanie stosowania leku Melodyn”).

-    Gorączka oraz stosowanie zewnętrznych źródeł ciepła może powodować zwiększenie dawki buprenorfiny uwalniającej się do krwi. Stosowanie zewnętrznych źródeł ciepła może powodować nieprawidłowe przyleganie plastra do skóry. Z tego powodu nie należy stosować zewnętrznych źródeł ciepła (sauna, lampa na podczerwień, koc elektryczny, termofor). Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u pacjenta występuje gorączka.

-    Nie należy stosowa

-    leku Melodyn u osób poniżej 18 roku życia, ponieważ do tej pory nie ma doświadczenia w stosowaniu tego leku w tej grupie wiekowej.

Lek Melodyn a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

-    Nie należy stosować leku Melodyn jednocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitory MAO - niektóre leki stosowane w leczeniu depresji) lub gdy pacjent przyjmował tego typu leki w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

-    Lek Melodyn może u niektórych osób powodowa

-    senność, nudności lub omdlenia oraz prowadzić do spowolnienia i osłabienia oddechu. Te działania niepożądane mogą nasilać się w przypadku jednoczesnego przyjmowania innych leków mających takie same działania niepożądane. Do takich leków należą silne środki przeciwbólowe (opioidy), niektóre leki nasenne, leki znieczulające oraz leki stosowane w leczeniu niektórych chorób psychicznych, jak leki uspokajające, leki przeciwdepresyjne i neuroleptyki.

-    Stosowanie leku Melodyn jednocześnie z niektórymi lekami może nasilić działanie systemu transdermalnego. Do leków tych należą np. niektóre leki przeciwzakaźne i przeciwgrzybicze (np. zawierające erytromycynę czy ketokonazol), leki stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV (np. zawierające rytonawir).

-    Stosowanie leku Melodyn jednocześnie z niektórymi lekami może osłabić działanie systemu transdermalnego. Do leków tych należą np. deksametazon; leki stosowane w leczeniu padaczki (np. zawierające karbamazepinę lub fenytoinę); leki stosowane w leczeniu gruźlicy (np. ryfampicyna).

Stosowanie leku Melodyn z jedzeniem, piciem i alkoholem

W czasie stosowania leku Melodyn nie należy spożywa

alkoholu. Alkohol może nasilić niektóre działania niepożądane i spowodować pogorszenie samopoczucia pacjenta.

Spożywanie soku grejpfrutowego może nasilić działanie leku Melodyn.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Brak wystarczających doświadczeń dotyczących stosowania leku Melodyn podczas ciąży.

Dlatego nie należy stosowa leku Melodyn w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Buprenorfina, substancja czynna zawarta w leku, hamuje wytwarzanie mleka oraz przenika do mleka matki. Z tego powodu nie należy stosowa leku Melodyn podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Melodyn może powodowa

zawroty głowy, senność oraz zamglone lub podwójne widzenie, co może mieć wpływ na reakcje pacjenta do tego stopnia, że nie będzie on reagował odpowiednio lub dostatecznie szybko w niespodziewanych lub nagłych sytuacjach. Dotyczy to szczególnie:

-    początku leczenia;

-    zmiany dawkowania;

-    zmiany leczenia na lek Melodyn z innego leku przeciwbólowego;

-    jeśli stosowane są inne leki działające na ośrodkowy układ nerwowy,

-    jeśli spożywany jest alkohol.

W takich przypadkach nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn podczas stosowania leku Melodyn. Dotyczy to również okresu po zakończeniu stosowania leku Melodyn. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn co najmniej 24 godziny od zdjęcia plastra.

W przypadku wątpliwości lub pytań należy skonsultowa się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Melodyn zawiera olej sojowy. Jeśli u pacjenta występuje alergia na orzeszki ziemne lub soję, nie należy stosować tego leku.

3. Jak stosować lek Melodyn

Lek Melodyn jest dostępny w trzech mocach: Melodyn 35 mikrogramów/godzinę, system transdermalny; Melodyn 52,5 mikrogramów/godzinę, system transdermalny; Melodyn 70 mikrogramów/godzinę, system transdermalny.

Lekarz zadecyduje, która moc jest odpowiednia dla pacjenta. Jeśli konieczne, lekarz zadecyduje o zmianie mocy w trakcie leczenia.

Zawsze należy stosować lek Melodyn dokładnie według zaleceń lekarza. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka:

Dorośli

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy nałożyć jeden plaster leku Melodyn w sposób opisany poniżej i zmienić go najpóźniej po 3 dniach. W celu zapamiętania kiedy należy zmieni

plaster, należy zapisać datę na opakowaniu zewnętrznym. Jeśli lekarz zaleci dodatkowo przyjmowanie innych leków przeciwbólowych, należy bardzo dokładnie stosować się do zaleceń lekarza. W innym przypadku nie uzyska się pełnych korzyści ze stosowania leku Melodyn.

Pacjenci w wieku poniżej 18 lat

Nie należy stosować leku Melodyn u osób poniżej 18 roku życia z powodu braku wystarczających danych dotyczących stosowania leku w tej grupie wiekowej.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności dostosowania dawki u osób w podeszłym wieku.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i pacjenci dializowani

U pacjentów z zaburzeniami nerek oraz u pacjentów dializowanych nie ma konieczności dostosowania dawki.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby siła i czas działania leku Melodyn mogą być zmienione. Lekarz będzie dokładniej obserwował takich pacjentów.

Instrukcje otwarcia saszetki zabezpieczonej przed dziećmi.

1.    Naciąć zgodnie z oznaczeniami od strzałek umieszczonych na bokach saszetki.

2.    Rozerwa

w naciętych miejscach wzdłuż zgrzanego brzegu.

3.    Otworzy

saszetkę i wyjąć plaster.

Sposób stosowania

Przed nałożeniem plastra

-    Wybrać płaski, nieowłosiony, czysty fragment skóry w górnej połowie ciała, najlepiej na klatce piersiowej, poniżej obojczyka lub na górnej części ramienia. Jeśli pacjent ma trudności w nałożeniu plastra, należy poprosić o pomoc.

-    Jeśli w wybranym miejscu rosną włosy należy obciąć je nożyczkami. Włosów nie należy golić!

-    Unikać obszarów skóry, które są zaczerwienione, podrażnione lub jeśli są na niej jakiekolwiek skazy, np. duże blizny.

-    Wybrana powierzchnia skóry musi być czysta i sucha. Jeśli konieczne, skórę należy umyć zimną lub letnią wodą. Nie należy stosować żadnych środków myjących. Po gorącej kąpieli lub prysznicu należy poczekać aż skóra będzie całkowicie sucha i chłodna. Nie należy stosować lotionów, kremów lub olejków na wybranej powierzchni skóry, ponieważ może to pogorszyć przyczepność plastra.

Nakładanie plastra


1. Saszetkę należy otworzyć bezpośrednio przed nałożeniem plastra. Każdy plaster

zamknięty jest w osobnej saszetce.


2. Najpierw należy oddzielić luźno przymocowaną cienką folię oddzielającą.

3. Następnie należy usunąć osłonkę foliową z połowy plastra, unikając dotykania

powierzchni klejącej.
4. Po przyklejeniu połowy plastra należy usunąć osłonkę foliową z drugiej połowy.

5. Po nałożeniu należy mocno przycisnąć plaster do skóry środkową częścią dłoni przez około 30-60 sekund. Należy upewnić się, że plaster przylega dokładnie do skóry, szczególnie na rogach.

ręce. Nie używa środków myjących.


6. Po nałożeniu plastra należy umy

Po nałożeniu plastra

Plaster może pozostać na skórze do 3 dni. Jeśli tylko plaster został prawidłowo nałożony, istnieje małe ryzyko, że odpadnie. Z prawidłowo nałożonym plastrem można brać prysznic, kąpa się i pływać. Nie należy wystawiać plastra na działanie gorąca (np. sauna, lampa na podczerwień, koc elektryczny, termofor).

W razie nieoczekiwanego odklejenia plastra przed planowaną zmianą, nie należy przyklejać go ponownie. Należy od razu przykleić nowy plaster (patrz „Zmiana plastra”).

Zmiana plastra

-    Usunąć stary plaster ze skóry.

-    Złożyć go na pół, powierzchniami klejącymi do wewnątrz.

-    Usunąć zużyty plaster z zachowaniem środków ostrożności, tak aby był niedostępny i niewidoczny dla dzieci.

-    Przykleić nowy plaster w innym miejscu na skórze (postępując zgodnie z opisem powyżej). W tym

samym miejscu na skórze można nałożyć nowy plaster dopiero po upływie tygodnia.

Czas trwania leczenia

Lekarz poinformuje pacjenta jak długo należy stosować lek Melodyn. Nie należy samodzielnie przerywać stosowania leku Melodyn, ponieważ może to spowodowa

nawrót bólu i pogorszenie samopoczucia (patrz również punkt „Przerwanie stosowania leku Melodyn”).

Jeśli wystąpi wrażenie, że działanie leku Melodyn jest za silne lub za słabe, należy skonsultowa się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Melodyn

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Melodyn mogą wystąpi objawy przedawkowania buprenorfiny. Przedawkowanie może prowadzić do nasilenia działań niepożądanych

buprenorfiny, takich jak senność, nudności i wymioty. Pacjent może mie szpilkowate (silnie zwężone) źrenice, może wystąpi osłabienie lub spowolnienie czynności oddechowej. Może także wystąpi zapaść krążeniowa.

Jeśli pacjent zauważy, że zastosował więcej plastrów niż jest to konieczne, powinien jak najszybciej usunąć dodatkowy plaster i natychmiast skontaktowa się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Melodyn

Jeżeli pacjent zapomniał naklei plaster, należy to zrobi

jak najszybciej po uświadomieniu sobie tego faktu. Jeśli zmiana plastra nastąpi zbyt późno, ból może powróci

. W takiej sytuacji należy skontaktowa się z lekarzem.

Nigdy nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Melodyn

Nagłe przerwanie lub zakończenie stosowania leku Melodyn może prowadzi do nawrotu dolegliwości bólowych.

Jeśli z powodu nieprzyjemnych działań niepożądanych pacjent chce przerwać stosowanie leku Melodyn, należy najpierw skonsultować się z lekarzem, który poinformuje pacjenta, jak należy zakończy leczenie i

czy konieczne jest stosowanie innych leków.

U niektórych pacjentów, po przerwaniu długotrwałego stosowania silnych leków przeciwbólowych, mogą wystąpić objawy odstawienne. Ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych po zaprzestaniu stosowania leku Melodyn jest bardzo małe. Jednak jeśli po zakończeniu leczenia pacjent odczuwa pobudzenie, niepokój, nerwowość lub dreszcze, jeśli jest nadpobudliwy i ma trudności w zasypianiu lub zaburzenia trawienia, należy skonsultować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zgłaszano następujące działania niepożądane:

Bardzo często (mogą występować u więcej niż 1 na 10 pacjentów) nudności (mdłości), zaczerwienienie, świąd

Często (mogą występować u 1 na 10 pacjentów)

zawroty głowy, ból głowy, spłycenie oddechu, wymioty, zaparcia, zmiany na skórze (osutka uogólniona lub nawrotowa), pocenie się, obrzęk (np. obrzęk nóg), zmęczenie

Niezbyt często (mogą występować u 1 na 100 pacjentów)

stan splątania, zaburzenia snu, niepokój ruchowy, różne stopnie sedacji (od zmęczenia do uczucia zamętu w głowie), zaburzenia krążenia (jak niskie ciśnienie krwi lub rzadziej zapaść krążeniowa), suchość w ustach, wysypka, trudności w oddawaniu moczu, zatrzymanie moczu (wydalanie mniejszej ilości moczu niż zwykle), zmęczenie

Rzadko (mogą występować u 1 na 1000 pacjentów)

utrata apetytu, omamy, niepokój i koszmary senne, zmniejszenie popędu płciowego, zaburzenia koncentracji, zaburzenia mowy, zmęczenie, zaburzenia równowagi, nieprawidłowe odczucia na skórze (drętwienie, kłucie, pieczenie skóry), zaburzenia widzenia, zamglone widzenie, obrzęk powiek, uderzenia gorąca, trudności w oddychaniu (zapaść oddechowa), zgaga, pokrzywka, zaburzenia erekcji, objawy odstawienne (patrz poniżej), reakcje w miejscu podania

Bardzo rzadko (mogą występować u 1 na 10000 pacjentów)

ciężkie reakcje skórne (patrz poniżej), uzależnienie, zmiany nastroju, drżenie mięśni, zaburzenia smaku, zwężenie źrenic, ból ucha, przyspieszenie oddechu, czkawka, odruchy wymiotne, krosty, małe pęcherze, ból w klatce piersiowej

W niektórych przypadkach mogą wystąpić opóźnione reakcje alergiczne z widocznymi objawami zapalenia. W takich przypadkach należy przerwać stosowanie produktu leczniczego Melodyn po uprzednim skonsultowaniu się z lekarzem.

Jeśli u pacjenta wystąpi obrzęk rąk, nóg, kostek, twarzy, warg, ust lub obrzęk gardła, utrudniający połykanie i oddychanie, pokrzywka, omdlenie, żółty kolor skóry i oczu (tzw. żółtaczka), należy plaster usunąć i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się po pomoc do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala. Mogą to być objawy bardzo rzadko występującej ciężkiej reakcji alergicznej.

U niektórych pacjentów, po przerwaniu długotrwałego stosowania silnie działających leków przeciwbólowych, mogą wystąpi

objawy odstawienia. Ryzyko wystąpienia takich objawów po

przerwaniu stosowania leku Melodyn jest małe. Jednakże w przypadku wystąpienia takich objawów, jak: pobudzenie, niepokój, nerwowość lub drżenie oraz nadpobudliwość, trudności w zasypianiu lub zaburzenia trawienia należy poinformowa o tym lekarza.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce należy powiadomi lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Melodyn

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosowa

tego leku po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na pudełku tekturowym oraz zgrzewanej saszetce. Data ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywa

w temperaturze poniżej 25°C.

Nie zamraża

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Melodyn

Substancją czynną leku jest buprenorfina.

Melodyn, 35 mikrogramów/godzinę, system transdermalny: każdy system transdermalny zawiera 20 mg buprenorfiny i uwalnia 35 mikrogramów buprenorfiny na godzinę. Pole powierzchni plastra, zawierające substancję czynną, wynosi 25 cm2.

Melodyn, 52,5 mikrogramów/godzinę, system transdermalny: każdy system transdermalny zawiera 30 mg buprenorfiny i uwalnia 52,5 mikrogramów buprenorfiny na godzinę. Pole powierzchni plastra, zawierające substancję czynną, wynosi 37,5 cm2.

Melodyn, 70 mikrogramów/godzinę, system transdermalny: każdy system transdermalny zawiera 40 mg buprenorfiny i uwalnia 70 mikrogramów buprenorfiny na godzinę. Pole powierzchni plastra, zawierające substancję czynną, wynosi 50 cm2.

Pozostałe składniki leku to:

Warstwa przylegająca

styren-butadien-styren (SBS) i styren-butadien kopolimery blokowe,

kalafonia, przeciwutleniacze (2,4- bis (1,1-dimetyloetylo) fosforyn (3:1), tris (2,4-ditertbutylofenylo) fosforan, ekstrakt olejowy z liścia aloesu zwyczajnego (zawiera również rafinowany olej sojowy oraz octan alfa-tokoferolu).

Warstwa zewnętrzna

Polietylen/Poliester/Aluminium, tusz niebieski.

Warstwa zabezpieczająca (usuwana)

Poliester silikonowany.

Jak wygląda lek Melodyn i co zawiera opakowanie

Plastry koloru cielistego, w kształcie prostokąta o zaokrąglonych brzegach z nadrukiem "Buprenorphin 35 ^g/h".

Plastry koloru cielistego, w kształcie prostokąta o zaokrąglonych brzegach z nadrukiem "Buprenorphin 52,5 ^g/h".

Plastry koloru cielistego, w kształcie prostokąta o zaokrąglonych brzegach z nadrukiem "Buprenorphin 70 ^g/h".

Każdy system transdermalny pakowany jest w pojedynczą zgrzewaną saszetkę.

Lek Melodyn dostępny jest w opakowaniach zawierających 4, 5, 8, 10, 16 lub 24 (6x4) plastry, każdy pakowany w saszetkę, w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdowa się w obrocie.

Dostępne są następujące moce plastrów:

Melodyn, 35 mikrogramów/godzinę.

Melodyn, 52,5 mikrogramów/godzinę.

Melodyn, 70 mikrogramów/godzinę.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1

8502 Lannach

Austria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

G.L. Pharma GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce Al. Jana Pawła II 61 01-031 Warszawa Polska

Tel: 022/ 636 52 23; 636 53 02 Fax: 022/636 50 76

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Niemcy


Czechy


Polska


Portugalia


Buvera 35 Mikrogramm/Stunde Transdermales Pflaster

Buvera 52,5 Mikrogramm/Stunde Transdermales Pflaster Buvera 70 Mikrogramm/Stunde Transdermales Pflaster Buprenorphine Actavis 35 ^g/h transdermalm naplast

Buprenorphine Actavis 52,5 ^g/h transdermalni naplast Buprenorphine Actavis 70 ^g/h transdermalni naplast Melodyn 35 mikrogramów/godzinę, system transdermalny

Melodyn 52,5 mikrogramów/godzinę, system transdermalny Melodyn 70 mikrogramów/godzinę, system transdermalny Buprenorfina Actavis 35 microgramas/h sistema transdermico

Buprenorfina Actavis 52,5 microgramas/h sistema transdermico Buprenorfina Actavis 70 microgramas/h sistema transdermico


Data ostatniej aktualizacji ulotki:

9