Imeds.pl

Meloxic 15 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Meloxic, 15 mg, tabletki

Meloxicamum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Meloxic i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Meloxic

3.    Jak stosować lek Meloxic

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Meloxic

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Meloxic i w jakim celu się go stosuje

Lek Meloxic zawiera substancję czynną meloksykam. Lek ten należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), które wykazują działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie zaostrzeń choroby zwyrodnieniowej stawów, leczenie objawowe reumatoidalnego zapalenia stawów i zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Meloxic Kiedy nie stosować leku Meloxic:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na meloksykam, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, kwas acetylosalicylowy lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

•    jeśli pacjent ma lub u pacjenta występowały w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki, obrzęku naczynioruchowego lub astmy oskrzelowej, związane z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych;

•    jeśli pacjent ma czynną lub nawracającą chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy;

•    jeśli pacjent ma perforację lub krwawienia z przewodu pokarmowego związane z leczeniem innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ);

•    jeśli pacjent ma krwawienia z przewodu pokarmowego, krwawienia z naczyń mózgowych i inne krwawienia;

•    jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby;

•    jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek i nie jest dializowany;

•    jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca;

•    u dzieci i młodzieży poniżej 16 lat;

•    jeśli pacjentka jest w III trymestrze ciąży;

•    jeśli pacjentka karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W następujących sytuacjach, przed rozpoczęciem przyjmowania leku należy zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty:

•    jeśli u pacjentów występuje lub występowało zapalenie błony śluzowej przełyku, żołądka i (lub) owrzodzenie żołądka (schorzenia te wymagają całkowitego wyleczenia przed rozpoczęciem stosowania meloksykamu);

•    u pacjentów z dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi lub chorobą przewodu pokarmowego (np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna) z uwagi na możliwość pogorszenia się stanu zdrowia;

•    u pacjentów w podeszłym wieku, gdyż ryzyko wystąpienia działań niepożądanych jest zwiększone (w szczególności dotyczy to krwawień z przewodu pokarmowego lub perforacji, które mogą być bardzo niebezpieczne dla pacjenta);

•    jeśli u pacjenta stwierdzono po podaniu NLPZ działanie toksyczne. U pacjentów ze stwierdzoną toksycznością wywołaną przez niesteroidowe leki przeciwzapalne (należy zgłaszać lekarzowi wszelkie nietypowe objawy dotyczące jamy brzusznej - zwłaszcza na początku leczenia);

•    u pacjentów przyjmujących równocześnie leki mogące zwiększyć ryzyko owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego (takie jak doustne kortykosteroidy), leki przeciwzakrzepowe (takie jak warfaryna), selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, bądź leki hamujące działanie płytek (takie jak kwas acetylosalicylowy);

•    u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek;

•    u pacjentów ze zmniejszonym przepływem krwi przez nerki i objętością krwi krążącej, gdyż może to prowadzić do ujawnienia utajonej niewydolności nerek. Jednakże po przerwaniu leczenia lekiem Meloxic czynność nerek wraca do stanu sprzed leczenia. Ryzyko to występuje u wszystkich pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów z niewydolnością krążenia, marskością wątroby, zespołem nerczycowym lub zaburzeniami czynności nerek, jak również pacjentów stosujących leki moczopędne lub poddawanym rozległym zabiegom chirurgicznym prowadzącym do hipowolemii (zmniejszenia objętości krwi krążącej);

•    u pacjentów z zaburzeniami czynności serca, nadciśnieniem, chorobą tętnic obwodowych, chorobami naczyniowo-mózgowymi;

•    przyjmowanie takich leków jak Meloxic może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka wystąpienia ataku serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe stosowanie meloksykamu w dużych dawkach. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane.

W przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru, lub podejrzewania, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem.

•    u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów wymagających równoczesnego przyjmowania małych dawek kwasu acetylosalicylowego bądź innych leków zwiększających ryzyko uszkodzenia przewodu pokarmowego lekarz rozpocznie leczenie od najmniejszej skutecznej dawki leku, ze względu na możliwość wystąpienia krwawień z przewodu pokarmowego, owrzodzeń lub perforacji. Lekarz może zalecić równoczesne przyjmowanie leków działających ochronnie na błonę śluzową żołądka;

•    w razie wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego (objawiającego się często krwawymi wymiotami lub smolistym stolcem) lek należy odstawić;

•    podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne meloksykam może maskować objawy istniejącej choroby zakaźnej;

•    rzadko niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą być przyczyną śródmiąższowego zapalenia nerek, kłębuszkowego zapalenia nerek, martwicy rdzenia nerek lub zespołu nerczycowego.

Ważne informacje

Istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia potencjalnie zagrażających życiu zmian skórnych takich jak

złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się

naskórka, objawiające się wysypką, czerwono zabarwionymi kolistymi plamami, często z umieszczonym centralnie pęcherzem, w związku ze stosowaniem meloksykamu.

Objawami dodatkowymi mogą być owrzodzenia jamy ustnej, gardła, nosa, narządów płciowych oraz zapalenie spojówek (czerwone i opuchnięte oczy).

Tej potencjalnie zagrażającej życiu wysypce często towarzyszą objawy grypopodobne. Wysypka może rozwinąć się i przybrać postać rozsianych pęcherzy oraz prowadzić do złuszczania skóry. Najwyższe ryzyko pojawienia się ciężkich zmian skórnych występuje w ciągu pierwszych tygodni od rozpoczęcia terapii.

Nie należy ponownie rozpoczynać leczenia z użyciem meloksykamu w przypadku zdiagnozowania zespołu Stevensa-Johnsona lub toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka.

Należy odstawić lek po pierwszym wystąpieniu zmian skórnych lub innych objawów nadwrażliwości i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. (Dodatkowe informacje - patrz punkt 4. Możliwe działania niepożądane).

Należy unikać stosowania meloksykamu równocześnie z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia działań niepożądanych lekarz zastosuje najmniejszą skuteczną dawkę meloksykamu przez możliwie najkrótszy czas.

Dzieci i młodzież

U dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat stosowanie leku jest przeciwwskazane.

Inne leki i Meloxic

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie zaleca się przyjmowania leku Meloxic jeśli stosowane są:

•    inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym kwas acetylosalicylowy - należy unikać ich stosowania podczas przyjmowania leku Meloxic

•    leki przeciwzakrzepowe takie jak np. acenokumarol, heparyna, tyklopidyna, warfaryna

•    lit - stosowany w leczeniu zaburzeń nastroju

•    metotreksat - stosowany w leczeniu nowotworów, ciężkich zmian skórnych lub reumatoidalnego zapalenia stawów

Przed zastosowaniem leku Meloxic należy skonsultować się z lekarzem jeśli stosowane są:

•    cyklosporyna - stosowana po przeszczepach, w leczeniu ciężkich zmian skórnych, reumatoidalnym zapaleniu stawów, zespole nerczycowym;

•    leki moczopędne - w przypadku ich stosowania lekarz będzie monitorował czynność nerek;

•    leki zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi w tym leki beta-adrenolityczne (np. atenolol, propranolol), antagoniści receptora angiotensyny II (np. ibesartan), inhibitory ACE (np. enalapryl, peryndopryl);

•    leki trombolityczne (leki powodujące rozpuszczenie zakrzepu w naczyniach krwionośnych, np. streptokinaza, urokinaza);

•    leki przeciwdepresyjne należące do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (np. fluoksetyna, sertralina);

•    leki przeciwcukrzycowe;

•    kortykosteroidy - stosowane w celu zmniejszenia zapalenia skóry;

•    cholestyramina - stosowana w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu;

•    takrolimus - stosowany po przeszczepach lub w atopowym zapaleniu skóry;

•    wewnątrzmaciczne środki antykoncepcyjne.

Meloxic z jedzeniem i piciem

Lek należy zażywać w trakcie posiłku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Stosowanie leku jest przeciwwskazane u kobiet w III trymestrze ciąży.

W I i II trymestrze ciąży o stosowaniu leku zdecyduje lekarz.

Karmienie piersią

Stosowanie leku u kobiet w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Wpływ na płodność

Lek ten należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Meloxic może powodować trudności z koncentracją, bóle i zawroty głowy, szumy uszne, senność, rzadko mogą wystąpić zaburzenia widzenia, między innymi nieostrość widzenia.

W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Lek Meloxic zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Meloxic

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkę dobową leku należy przyjmować w dawce pojedynczej podczas posiłku popijając wodą lub innym napojem.

Nie należy przekraczać dawki 15 mg/dobę.

Dzieci i młodzież poniżej 16 lat

U dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat stosowanie leku jest przeciwwskazane.

Dorośli i młodzież powyżej 16 lat

•    Krótkotrwałe leczenie zaostrzeń choroby zwyrodnieniowej stawów: 7,5 mg/dobę. W przypadku nie osiągnięcia odpowiedniego działania terapeutycznego lekarz może zwiększyć dawkę do 15 mg/dobę.

•    Leczenie objawowe reumatoidalnego zapalenia stawów: 15 mg/dobę. U pacjentów w podeszłym wieku z reumatoidalnym zapaleniem stawów dawka meloksykamu wynosi 7,5 mg na dobę. U pacjentów z podwyższonym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych leczenie należy rozpoczynać od dawki 7,5 mg na dobę.

•    Leczenie objawowe zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa: 15 mg/dobę.

U pacjentów dializowanych, z ciężką niewydolnością nerek, dawka nie powinna przekraczać 7,5 mg na dobę.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Podczas stosowania leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lekarz zleci odpowiednie badania w celu oceny czynności nerek.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Podczas stosowania leku u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lekarz może zlecić wykonanie odpowiednich badań w celu oceny czynności wątroby.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku lub pacjenci osłabieni często gorzej znoszą niepożądane działania leku i w związku z tym wymagają uważnej kontroli lekarskiej. Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów w podeszłym wieku, u których często występują zaburzenia czynności nerek, wątroby i serca. Leczenie należy rozpocząć od najmniejszej skutecznej dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Meloxic

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem.

Pominięcie zastosowania leku Meloxic

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć kolejną dawkę leku o wyznaczonej porze. Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych objawów należy natychmiast zaprzestać stosowania leku, zgłosić się do lekarza lub do najbliższego szpitala:

•    krwawienie z przewodu pokarmowego;

•    napad duszności;

•    obrzęk twarzy;

•    obrzęk jamy ustnej i (lub) gardła przejawiający się występowaniem trudności z połykaniem lub oddychaniem;

•    wystąpienie wysypki lub uszkodzenie błony śluzowej.

Pozostałe działania niepożądane uszeregowane wg częstości występowania:

Bardzo często (więcej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    niestrawność, nudności, wymioty, ból brzucha, zaparcia, wzdęcia, biegunka.

Często (więcej niż u 1 na 100 pacjentów):

•    niedokrwistość;

•    oszołomienie, ból głowy.

Niezbyt często (mniej niż u 1 na 100 pacjentów):

•    zaburzenia dotyczące liczby krwinek: leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi), trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi);

•    reakcje alergiczne inne niż reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne;

•    zawroty głowy, senność;

•    zawroty głowy pochodzenia błędnikowego;

•    kołatanie serca, niewydolność serca;

•    zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, nagłe zaczerwienienie twarzy;

•    krwawienia z przewodu pokarmowego, zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, odbijanie się ze zwracaniem treści żołądkowej lub gazu;

•    przemij aj ące zaburzenia wskaźników czynności wątroby (np. zwiększenie aktywności aminotransferaz lub stężenia bilirubiny);

•    pokrzywka, świąd, wysypka;

•    zatrzymanie sodu i wody, hiperkaliemia, zaburzenia wskaźników czynności nerek (np. zwiększenie stężenia kreatyniny lub mocznika);

•    obrzęki, w tym obrzęki kończyn dolnych.

Rzadko (mniej niż u 1 na 1000 pacjentów):

•    zaburzenia nastroju, bezsenność i koszmary senne;

• zaburzenia widzenia, w tym nieostre widzenie, zapalenie spojówek;

•    szumy uszne;

•    wystąpienie napadów astmy u niektórych pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ (niesterydowe leki przeciwzapalne);

•    zapalenie błony śluzowej przełyku, owrzodzenie błony śluzowej żołądka i (lub) dwunastnicy, zapalenie jelita grubego;

•    zapalenie wątroby;

•    zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (pierwszymi objawami mogą być kaszel, bóle, ból głowy oraz gorączka. Mogą one następować po pojawieniu się czerwonej wysypki na twarzy, tułowiu lub następnie na całym ciele. Wysypka może przechodzić w pęcherze pojawiające w okolicach oczu, ust i narządów płciowych. Może nastąpić zapalenie błony śluzowej i w przypadku martwiczego oddzielania się naskórka skóra może łatwo oddzielać się płatami, i złuszczać się warstwowo), obrzęk naczynioruchowy, objawy pęcherzowe takie jak rumień wielopostaciowy.

Bardzo rzadko (mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów, w tym pojedyncze przypadki):

•    agranulocytoza (brak granulocytów we krwi);

•    perforacja przewodu pokarmowego;

•    ostra niewydolność nerek szczególnie u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka;

•    nadwrażliwość na światło.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Meloxic

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC. Chronić od światła i wilgoci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Meloxic

-    Substancją czynną leku jest meloksykam. 1 tabletka zawiera 15 mg meloksykamu.

-    Inne składniki leku to: skrobia kukurydziana, skrobia kukurydziana żelowana, krzemionka koloidalna, sodu cytrynian, laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Meloxic i co zawiera opakowanie

10 lub 20 tabletek zawierających 15 mg meloksykamu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19 83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7