+ iMeds.pl

Memantine alvogen 20 mgUlotka Memantine alvogen

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Memantine Alvogen, 10 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Memantine Alvogen, 20 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Memantine Alvogen, 5 mg +10 mg + 15mg + 20 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej (opakowanie wielodawkowe do leczenia początkowego) (Memantini hydrochloridum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Memantine Alvogen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Memantine Alvogen

3.    Jak stosować lek Memantine Alvogen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Memantine Alvogen

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Memantine Alvogen i w jakim celu się go stosuje Jak działa lek Memantine Alvogen

Lek Memantine Alvogen należy do grupy leków przeciw otępieniu. Utrata pamięci w chorobie Alzheimera spowodowana jest zaburzeniami przekazywania impulsów nerwowych przenoszących informacje w mózgu. W mózgu występują tzw. receptory kwasu N-metylo-D-asparaginowego (NMDA), które biorą udział w przekazywaniu sygnałów nerwowych istotnych dla procesu uczenia się oraz dla procesów zapamiętywania. Lek Memantine Alvogen należy do grupy leków określanych mianem antagonistów receptorów NMDA. Memantine Alvogen działając na receptory NMDA, poprawia przekazywanie impulsów nerwowych i pamięć.

W jakim celu stosuje się lek Memantine Alvogen

Lek Memantine Alvogen jest stosowany w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Memantine Alvogen

Kiedy nie przyjmować leku Memantine Alvogen

- jeśli pacjent ma uczulenie na memantyny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Memantine Alvogen należy powiedzieć lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce:

-    jeśli u pacjenta występowały w przeszłości napady padaczkowe,

-    jeśli pacjent przebył niedawno zawał mięśnia sercowego, ma zastoinową niewydolność serca lub ma niekontrolowane nadciśnienie tętnicze krwi (wysokie ciśnienie krwi).

W powyższych sytuacjach leczenie lekiem Memantine Alvogen powinno być prowadzone pod ścisłą kontrolą lekarza prowadzącego, regularnie oceniającego kliniczne korzyści z terapii.

Podczas podawania memantyny pacjentom z zaburzeniem czynności nerek (problemy z nerkami), lekarz prowadzący powinien dokładnie monitorować czynność nerek i jeśli to konieczne, odpowiednio dostosowywać dawkowanie leku.

Należy unikać jednoczesnego stosowania takich leków jak amantadyna (do leczenia choroby Parkinsona), ketamina (stosowana zazwyczaj jako środek znieczulający), dekstrometorfan (stosowany zazwyczaj do leczenia kaszlu), a także innych leków z grupy antagonistów NMDA.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Memantine Alvogen u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Memantine Alvogen a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio.

W szczególności stosowanie tego leku może wpływać na działanie, oraz powodować konieczność modyfikacji dawkowania przez lekarza, następujących leków:

-    amantadyny, ketaminy, dekstrometorfanu;

-    dantrolenu, baklofenu;

-    cymetydyny, ranitydyny, prokainamidu, chinidyny, chininy, nikotyny;

-    hydrochlorotiazydu (oraz wszystkich leków złożonych zawierających hydrochlorotiazyd);

-    środków antycholinergicznych (stosowanych zwykle w leczeniu zaburzeń ruchowych lub skurczów jelit);

-    leków przeciwdrgawkowych (stosowanych w zapobieganiu i przerywaniu napadów drgawkowych);

-    barbituranów (stosowanych głównie jako środki nasenne);

-    agonistów dopaminergicznych (takich jak L-dopa, bromokryptyna);

-    neuroleptyków (stosowanych w leczeniu zaburzeń psychicznych);

-    doustnych leków przeciwzakrzepowych.

W przypadku przyjęcia do szpitala, należy poinformować lekarza, że pacjent przyjmuje lek Memantine Alvogen.

Stosowanie leku Memantine Alvogen z jedzeniem i piciem

Należy poinformować lekarza prowadzącego, jeśli pacjent dokonał ostatnio lub planuje dokonanie zasadniczych zmian w sposobie odżywiania (np. przejście z diety normalnej na ścisłą dietę wegetariańską) lub rozpoznano u pacjenta nerkową kwasicę (nadmierne stężenie kwaśnych substancji we krwi spowodowane zaburzeniami czynności nerek) lub ciężkie zakażenia dróg moczowych. W powyższych przypadkach może być konieczna zmiana dawkowania leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie tego leku u kobiet w ciąży nie jest zalecane.

Kobiety stosujące lek Memantine Alvogen nie powinny karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lekarz powinien poinformować pacjenta, czy choroba pozwala mu bezpieczne prowadzić pojazdy i obsługiwać maszyny. Lek ten może dodatkowo wpływać na szybkość reakcji, w wyniku czego prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn mogą być przeciwwskazane.

Lek Memantine Alvogen zawiera aspartam i laktozę.

Aspartam zawiera fenyloalaninę. Może być szkodliwy dla osób z fenyloketonurią. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed zażyciem leku należy skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Memantine Alvogen

Ten lek należy zawsze przyjmować zgonie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku dla dorosłych i osób w podeszłym wieku wynosi 20 mg raz na dobę. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia działań niepożądanych, dawkowanie leku należy zwiększać stopniowo, według następującego schematu:

Tydzień 1

Jedna tabelka 5 mg na dobę przez 7 dni

(Okrągła, jasno-różowa, płaska cętkowana tabletka ze skośnymi krawędziami o wymiarach 7 mm z wytłoczeniem „ 5” na jednej stronie.)

Tydzień 2

Jedna tabletka 10 mg na dobę przez 7dni

(Okrągła, jasno-różowa, płaska cętkowana tabletka ze skośnymi krawędziami o wymiarach 9 mm z wytłoczeniem „10” na jednej stronie.)

Tydzień 3

Jedna tabletka 15 mg na dobę przez 7dni.

(Okrągła, jasno-różowa, płaska cętkowana tabletka ze skośnymi krawędziami o wymiarach 11 mm z wytłoczeniem „ 15” na jednej stronie.)

Tydzień 4 i kolejne

Jedna tabletka 20 mg na dobę

(Okrągła, jasno-różowa, płaska cętkowana tabletka ze skośnymi krawędziami o wymiarach 12 mm z wytłoczeniem „ 20” na jednej stronie.)

Dawka podtrzymująca:

Zalecaną dawką podtrzymującą jest 20 mg raz na dobę. W celu kontynuacji leczenia należy skontaktować się z lekarzem.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek dawkowanie leku ustala lekarz, w zależności od stanu zdrowia pacjenta. U takich pacjentów konieczne jest stałe monitorowanie czynności nerek, w określonych odstępach czasu, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Sposób podawania

Lek Memantine Alvogen należy przyjmować doustnie, raz na dobę. Aby leczenie było skuteczne, lek należy przyjmować regularnie, codziennie o tej samej porze każdego dnia. Lek w tej postaci można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Czas trwania leczenia

Leczenie należy kontynuować tak długo, dopóki będzie ono przynosiło korzystne efekty. Lekarz prowadzący powinien regularnie oceniać przebieg leczenia.

Instrukcje dotyczące stosowania

Tabletki Memantine Alvogen ulegające rozpadowi w jamie ustnej łatwo ulegają złamaniu, dlatego należy się z nimi obchodzić ostrożnie. Nie należy chwytać tabletek wilgotnymi dłońmi, ponieważ mogą ulec złamaniu.

•    Należy przytrzymać blister na krawędziach i oddzielić jedna komórkę blistra od reszty, delikatnie odrywając ją wzdłuż perforowanych linii.

•    Delikatnie zadrzeć folię.

•    Umieścić tabletkę na języku. Tabletka ulegnie natychmiastowemu rozpadowi i może być połknięta bez popijania wodą.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Memantine Alvogen

•    Zazwyczaj, przyjęcie zbyt dużej dawki leku Memantine Alvogen nie powoduje zagrożenia dla zdrowia. W takim przypadku mogą wystąpić wzmożone objawy opisane w punkcie 4. „Możliwe działania niepożądane”.

•    W przypadku znacznego przedawkowania leku Memantine Alvogen, należy skontaktować się z lekarzem lub zasięgnąć porady medycznej, gdyż pacjent może potrzebować pomocy medycznej.

Pominięcie przyjęcia leku Memantine Alvogen

•    Jeżeli pacjent zapomni przyjąć lek, powinien przyjąć kolejną dawkę leku Memantine Alvogen o zwykłej porze.

•    Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Na ogół obserwowane działania niepożądane mają nasilenie od łagodnego do umiarkowanego.

Często (występują u 1 do 10 na 100pacjentów):

•    ból głowy, senność, zaparcia, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, spłycenie oddechu, wysokie ciśnienie krwi i nadwrażliwość na lek.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000pacjentów):

•    zmęczenie, zakażenia grzybicze, splątanie, omamy, wymioty, zaburzenia chodu, niewydolność serca i zakrzepy krwi w żyłach (zakrzepica żylna/ zatorowość).

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000pacjentów):

   napady padaczkowe.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych);

   zapalenie trzustki, zapalenie wątroby i reakcje psychotyczne.

Chorobie Alzheimera często towarzyszy depresja, myśli samobójcze i samobójstwa. Donoszono o takich przypadkach u leczonych memantyną.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail:adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Memantine Alvogen

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Memantine Alvogen po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postepowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Memantine Alvogen

Substancją czynną jest memantyny chlorowodorek.

Jedna tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 5 mg memantyny chlorowodorku, co odpowiada 4,15 mg memantyny.

Jedna tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 10 mg memantyny chlorowodorku, co odpowiada 8,31 mg memantyny.

Jedna tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 15 mg memantyny chlorowodorku, co odpowiada 12,46 mg memantyny.

Jedna tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 20 mg memantyny chlorowodorku, co odpowiada 16,62 mg memantyny.

Pozostałe substancje pomocnicze to:

Polakrylina, Wodorotlenek sodu (dostosowanie Ph), Laktoza jednowodna, suszona rozpyłowo, Celuloza mikrokrystaliczna, Mannitol (E421), suszony rozpyłowo, Kroskarmeloza sodowa, Aspartam (E951), Krzemionka koloidalna bezwodna, Żelaza tlenek czerwony (E172), Aromat mięty pieprzowej (zawiera: Maltodekstrynę (kukurydzianą), Skrobia modyfikowana (kukurydziana woskowa), Olejek miętowy (Mentha arvensis), Magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Memantine Alvogen i co zawiera opakowanie

Okrągła, jasno-różowa, płaska, cętkowana tabletka ze skośnymi krawędziami o wymiarach 7 mm z wytłoczeniem „5” na jednej stronie.

Okrągła, jasno-różowa, płaska, cętkowana tabletka ze skośnymi krawędziami o wymiarach 9 mm z wytłoczeniem „10” na jednej stronie.

Okrągła, jasno-różowa, płaska, cętkowana tabletka ze skośnymi krawędziami o wymiarach 11 mm z wytłoczeniem „15” na jednej stronie.

Okrągła, jasno-różowa, płaska, cętkowana tabletka ze skośnymi krawędziami o wymiarach 12 mm z wytłoczeniem „20” na jednej stronie.

Tabletki Memantine Alvogen ulegające rozpadowi w jamie ustnej są pakowane w blistry w wielkościach opakowań:

dawka 10 mg: opakowanie zawiera 28 i 56 tabletek. dawka 20 mg: opakowanie zawiera 28 i 56 tabletek.

opakowanie wielodawkowe do leczenia początkowego: 7 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej w dawce 5 mg, 7 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej w dawce 10 mg, 7 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej w dawce 15 mg, 7 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej w dawce 20 mg).

Podmiot odpowiedzialny

Alvogen IPCo S.ar.l.

5, Rue Heienhaff L-1736, Senningerberg Luksemburg www.alvogen.com

Wytwórca

Genepharm S.A

18 km Marathon Avenue, 15351 Pallini Attikis, Grecja

Rontis Hellas S.A.

Industrial Area of Larisa, P.O. Box 3012, GR41004 Larisa, Grecja

SC Labormed- Pharma SA

44B Theodor Pallady, 032258 Bucharest

Rumunia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Alvogen Poland Sp. z o.o. ul. Kniaźnina 4a 01-607 Warszawa tel. 22 460 92 00

Data zatwierdzenia ulotki:

Alvogen (logo)

6

Memantine Alvogen

Charakterystyka Memantine alvogen

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Memantine Alvogen, 10 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Memantine Alvogen, 20 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Memantine Alvogen, 5 mg +10 mg + 15mg + 20 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej (opakowanie wielodawkowe do leczenia początkowego)

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 5 mg memantyny chlorowodorku, co odpowiada 4,15 mg memantyny.

Jedna tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 10 mg memantyny chlorowodorku, co odpowiada 8,31 mg memantyny.

Jedna tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 15 mg memantyny chlorowodorku, co odpowiada 12,46 mg memantyny.

Jedna tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 20 mg memantyny chlorowodorku, co odpowiada 16,62 mg memantyny.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Jedna tabletka 5 mg zawiera 6,25 mg laktozy jednowodnej i 1,25 mg aspartamu.

Jedna tabletka 10 mg zawiera 12,5 mg laktozy jednowodnej i 2,5 mg aspartamu.

Jedna tabletka 15 mg zawiera 18,75 mg laktozy jednowodnej i 3,75 mg aspartamu.

Jedna tabletka 20 mg zawiera 25 mg laktozy jednowodnej i 5 mg aspartamu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Okrągła, jasno-różowa, płaska, cętkowana tabletka ze skośnymi krawędziami o wymiarach 7 mm z wytłoczeniem „5” na jednej stronie.

Okrągła, jasno-różowa, płaska, cętkowana tabletka ze skośnymi krawędziami o wymiarach 9 mm z wytłoczeniem „10” na jednej stronie.

Okrągła, jasno-różowa, płaska, cętkowana tabletka ze skośnymi krawędziami o wymiarach 11 mm z wytłoczeniem „15” na jednej stronie.

Okrągła, jasno-różowa, płaska, cętkowana tabletka ze skośnymi krawędziami o wymiarach 12 mm z wytłoczeniem „20” na jednej stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Memantine Alvogen jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z chorobą Alzheimera o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie powinien rozpocząć i nadzorować lekarz mający doświadczenie w diagnostyce i terapii choroby Alzheimera. Leczenie można rozpocząć tylko wówczas, gdy osoba sprawująca opiekę, zapewni stały nadzór nad przyjmowaniem produktu leczniczego przez pacjenta. Rozpoznanie należy postawić zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi. Należy regularnie oceniać tolerancję i dawkowanie memantyny, szczególnie w ciągu pierwszych trzech miesięcy od rozpoczęcia leczenia. Następnie należy regularnie oceniać skuteczność kliniczną memantyny oraz tolerancję leczenia przez pacjenta zgodnie z aktualnie obowiązującymi klinicznymi wytycznymi. Leczenie podtrzymujące może być kontynuowane tak długo, jak długo utrzymuje się korzystne działanie terapeutyczne i pacjent dobrze toleruje leczenie memantyną. Przerwanie leczenia należy rozważyć w razie braku działania terapeutycznego lub gdy pacjent nie toleruje terapii.

Dawkowanie

Dorośli:

Schemat zwiększania dawki do dawki podtrzymującej

Maksymalna dawka dobowa wynosi 20 mg na dobę. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia działań niepożądanych, w ciągu pierwszych trzech tygodni, dawkę należy zwiększać stopniowo, o 5 mg co tydzień, do chwili osiągnięcia dawki podtrzymującej, zgodnie z następującym schematem:

Tydzień 1

Jedna tabelka 5 mg na dobę przez 7 dni

(Okrągła, jasno-różowa, płaska, cętkowana tabletka ze skośnymi krawędziami o wymiarach 7 mm z wytłoczeniem „5” na jednej stronie.)

Tydzień 2

Jedna tabletka 10 mg na dobę przez 7dni

(Okrągła, jasno-różowa, płaska, cętkowana tabletka ze skośnymi krawędziami o wymiarach 9 mm z wytłoczeniem „10” na jednej stronie.)

Tydzień 3

Jedna tabletka 15 mg na dobę przez 7dni.

(Okrągła, jasno-różowa, płaska, cętkowana tabletka ze skośnymi krawędziami o wymiarach 11 mm z wytłoczeniem „15” na jednej stronie.)

Tydzień 4 i dalej

Jedna tabletka 20 mg na dobę

(Okrągła, jasno-różowa, płaska, cętkowana tabletka ze skośnymi krawędziami o wymiarach 12 mm z wytłoczeniem „20” na jednej stronie.)

Dawka podtrzymująca: Zalecaną dawką podtrzymującą jest 20 mg na dobę.

Specjalne grupy pacjentów:

Osoby w podeszłym wieku: Na podstawie badań klinicznych ustalono, że dla pacjentów w wieku powyżej 65 lat, zalecana dawka dobowa wynosi 20 mg na dobę zgodnie z opisanym powyżej schematem podawania leku.

Dzieci i młodzież: Produkt Memantine Alvogen nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Zaburzenie czynności nerek: U pacjentów z nieznacznie zaburzoną czynnością nerek (klirens kreatyniny 50 - 80 ml/min) modyfikacja dawki nie jest wymagana. U pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny 30 -49 ml/min) dawka dobowa powinna wynosić 10 mg. Jeśli leczenie jest dobrze tolerowane przynajmniej przez 7 dni, to dawka może być zwiększona do 20 mg na dobę zgodnie ze standardowym schematem zwiększania dawki. U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny 5 - 29 ml/min) dawka dobowa powinna wynosić 10 mg.

Zaburzenie czynności wątroby: U pacjentów z nieznacznym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby (stopień A i B w skali Child-Pugh) nie ma potrzeby modyfikacji dawki. Nie ma dostępnych danych na temat stosowania memantyny u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby. Nie zaleca się podawania produktu Memantine Alvogen u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby.

Sposób podawania

Produkt leczniczy Memantine Alvogen stosuje sie doustnie

Produkt leczniczy Memantine Alvogen powinien być stosowany raz na dobę, o tej samej porze każdego dnia. Tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej można przyjmować niezależnie od czasu spożywania posiłków.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów z padaczką, z drgawkami w wywiadzie lub u pacjentów z czynnikami predysponującymi do padaczki.

Należy unikać równoczesnego stosowania antagonistów kwasu N-metylo-D-asparaginowego (NMDA), takich jak amantadyna, ketamina czy dekstrometorfan. Środki te wywierają wpływ na ten sam układ receptorowy co memantyna, co może prowadzić do zwiększenia częstości występowania oraz nasilenia działań niepożądanych (głównie związanych z ośrodkowym układem nerwowym [OUN]) (patrz również punkt 4.5).

Należy uważnie monitorować stan pacjentów, u których występują czynniki, mogące prowadzić do zwiększenia pH moczu (patrz punkt 5.2 „Eliminacja”). Do czynników tych należą: radykalne zmiany diety, np. diety mięsnej na wegetariańską lub przyjmowanie dużych dawek preparatów alkalizujących treść żołądkową. Przyczyną zwiększenia pH moczu może być również cewkowa kwasica nerkowa (ang. Renal tubulary acidosis- RTA) lub ciężkie infekcje dróg moczowych wywołane przez bakterie z rodzaju Proteus.

Ponieważ z większości badań klinicznych wykluczono pacjentów ze świeżo przebytym zawałem mięśnia sercowego, z niewyrównaną zastoinową niewydolnością serca (NYHA III-IV) lub niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, dostępna jest jedynie ograniczona ilość danych dotycząca podawania memantyny tym pacjentom. Dlatego też, pacjentów z tymi schorzeniami należy poddać wnikliwej obserwacji.

Produkt leczniczy Memantine Alvogen zawiera aspartam. Aspartam jest źródłem reszty fenyloalaninowej i może być szkodliwy dla osób z fenyloketonurią.

Produkt leczniczy Memantine Alvogen zawiera laktozę. Pacjenci z dziedzicznymi zaburzeniami tolerancji galaktozy, z niedoborami laktazy typu Lapp lub upośledzonym wchłanianiem glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego leku.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ze względu na efekty farmakologiczne oraz mechanizm działania memantyny, mogą wystąpić następujące interakcje:

•    Mechanizm działania wskazuje, że działanie L-dopy, agonistów receptorów dopaminergicznych

oraz środków antycholinergicznych może być spotęgowane przez równoczesne podawanie antagonistów NMDA, takich jak memantyna. Działanie barbituranów i neuroleptyków może ulec osłabieniu. Podawanie memantyny może modyfikować działanie stosowanych równocześnie leków zmniejszających napięcie mięśni szkieletowych: dantrolenu i baklofenu -może być konieczna modyfikacja ich dawki.

•    Nie należy stosować równocześnie memantyny i amantadyny, gdyż wiąże się to z ryzykiem wystąpienia psychozy farmakotoksycznej. Obydwa produkty mają podobną budowę chemiczną do antagonistów NMDA. To samo może dotyczyć ketaminy i dekstrometorfanu (patrz również punkt 4.4). Opublikowano jeden opis przypadku dotyczący potencjalnego ryzyka związanego z równoczesnym stosowaniem memantyny i fenytoiny.

•    Inne substancje czynne takie jak cymetydyna, ranitydyna, prokainamid, chinidyna, chinina oraz nikotyna, które są wydalane przy udziale tego samego nerkowego układu transportu kationów co amantadyna, mogą prawdopodobnie także oddziaływać z memantyną powodując zwiększenie stężenia tych leków w osoczu.

•    Może dojść do zmniejszenia stężenia hydrochlorotiazydu (HCT) w surowicy, jeśli memantyna stosowana jest jednocześnie z HCT lub jakimikolwiek produktami zawierającymi HCT.

•    Po wprowadzeniu leku do obrotu odnotowano pojedyncze przypadki zwiększenia wartości międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (international normalized ratio - INR) u pacjentów leczonych równocześnie warfaryną. Mimo iż nie ustalono związku przyczynowego wskazane jest ścisłe monitorowanie czasu protrombinowego lub wartości INR u pacjentów leczonych równocześnie doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi.

W badaniach farmakokinetycznych (PK) z pojedynczą dawką, u młodych zdrowych osób nie obserwowano istotnych interakcji pomiędzy substancjami czynnymi - memantyną a gliburydem, metforminą lub donepezylem.

W badaniu klinicznym u młodych zdrowych osób nie obserwowano istotnego wpływu memantyny na farmakokinetykę galantaminy.

Memantyna in vitro nie hamuje aktywności enzymów CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A), monooksygenazy zawierającej flawinę, ani hydrolazy epoksydowej lub sulfationowej.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania memantyny w czasie ciąży. Wyniki badań przeprowadzonych na zwierzętach wskazują na istnienie potencjalnego ryzyka zahamowania wewnątrzmacicznego wzrostu płodu, przy takim samym lub nieznacznie wyższym narażeniu jak narażenie u ludzi (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane. Produktu Memantine Alvogen nie powinno się stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy memantyna przenika do mleka matki. Jednak jest to możliwe ze względu na lipofilne właściwości leku. Kobiety przyjmujące Memantine Alvogen nie powinny karmić piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Choroba Alzheimera o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim zazwyczaj powoduje upośledzenie zdolności prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn. Memantyna wywiera nieznaczny lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, w związku z czym pacjentów leczonych w warunkach ambulatoryjnych należy poinformować o konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności.

4.8    Działania niepożądane

W badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z otępieniem o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, leczonych memantyną (1784 pacjentów) lub przyjmujących placebo (1595 pacjentów) łączna częstość występowania działań niepożądanych nie różniła się znacząco w grupie przyjmującej memantynę w porównaniu do grupy przyjmującej placebo; działania niepożądane miały zwykle nasilenie łagodne do umiarkowanego. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi, które z większą częstością występowały w grupie leczonej memantyną w porównaniu z grupą otrzymującą placebo były: zawroty głowy (odpowiednio 6,3% versus 5,6%), ból głowy (5,2% versus 3,9%), zaparcia (4,6% versus 2,6%), senność (3,4% versus 2,2%) i nadciśnienie tętnicze krwi (4,1% versus 2,8%).

Następujące działania niepożądane, wymienione w poniższej tabeli, zostały zebrane podczas badań klinicznych z memantyną oraz od czasu wprowadzenia jej do obrotu. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Działania niepożądane uszeregowano według klasyfikacji układów narządowych (MedDRA), używając następującej konwencji: bardzo często (> 1/10), często (>1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100), rzadko (>1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja MedDRA

Częstość

Działanie niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często

Zakażenia grzybicze

Zaburzenia układu immunologicznego

Często

Nadwrażliwość na lek

Często

Senność

Niezbyt często

Splątanie, omamy1

Częstość nieznana

Reakcje psychotyczne

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Zawroty głowy, zaburzenia równowagi

Niezbyt często

Nieprawidłowy chód

Bardzo rzadko

Napady padaczkowe

Zaburzenia serca

Niezbyt często

Niewydolność serca

Zaburzenia naczyniowe

Często

Nadciśnienie tętnicze krwi

Niezbyt często

Zakrzepica żylna/zatorowość

Zaburzenia układu oddechowego,

klatki piersiowej i śródpiersia

Często

Duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Zaparcie

Niezbyt często

Nudności

Częstość nieznana

Zapalenie trzustki2

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często

Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych

Częstość nieznana

Zapalenie wątroby

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Bóle głowy

Niezbyt często

Zmęczenie

1    Omamy obserwowano głównie u pacjentów z ciężką postacią choroby Alzheimera.

2    Pojedyncze przypadki odnotowane po wprowadzeniu leku do obrotu.

Choroba Alzheimera wiąże się z depresją, myślami samobójczymi i samobójstwami. Donoszono o takich przypadkach u pacjentów leczonych memantyną po wprowadzeniu leku do obrotu

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail:adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Dane dotyczące przedawkowania pochodzące z przeprowadzonych badań klinicznych oraz doświadczeń uzyskanych po wprowadzeniu produktu do obrotu są ograniczone.

Objawy: Stosunkowo duże przedawkowanie (odpowiednio 200 mg i 105 mg na dobę w ciągu 3 dni) wiązało się z wystąpieniem jedynie objawów zmęczenia, osłabienia i/(lub) biegunki lub też z brakiem objawów. W przypadkach przedawkowania dawką poniżej 140 mg lub gdy przyjęta dawka była nieznana obserwowano u pacjentów objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (splątanie, ospałość, senność, zawroty głowy, pobudzenie, agresja, omamy oraz zaburzony chód) i (lub) żołądkowo-jelitowe (wymioty i biegunka).

W przypadku największego przedawkowania, pacjent przeżył doustne zażycie 2000 mg memantyny; obserwowano u niego objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (śpiączka trwająca 10 dni, a później podwójne widzenie i pobudzenie). U pacjenta zastosowano leczenie objawowe oraz plazmaferezę. Pacjent powrócił do zdrowia bez trwałych następstw.

W innym przypadku dużego przedawkowania, pacjent także przeżył i wyzdrowiał. Pacjent przyjął doustnie 400 mg memantyny. Wykazywał objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego takie jak: niepokój, psychoza, omamy wzrokowe, stan przeddrgawkowy, senność, stupor i utrata świadomości.

Leczenie: W przypadku przedawkowania leczenie powinno być objawowe. Nie jest dostępne specyficzne antidotum w przypadku zatrucia lub przedawkowania. W uzasadnionych przypadkach należy stosować standardowe procedury kliniczne dotyczące usunięcia substancji czynnej np.: płukanie żołądka, podanie węgla leczniczego (przerwanie potencjalnego ponownego krążenia jelitowo-wątrobowego), zakwaszenie moczu, wymuszona diureza.

W przypadku objawów przedmiotowych i podmiotowych ogólnej nadpobudliwości ośrodkowego układu nerwowego (OUN), należy rozważyć ostrożne leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciw otępieniu, kod ATC: N06DX01.

Istnieje coraz więcej dowodów na to, że zaburzenia neuroprzekaźnictwa glutaminergicznego, zwłaszcza w receptorach NMDA (kwasu N-metylo-D-asparaginowego), przyczyniają się zarówno do występowania objawów, jak i do postępu choroby w otępieniu neurodegeneracyjnym.

Memantyna jest zależnym od potencjału, o średnim powinowactwie, niekompetycyjnym antagonistą receptora NMDA. Modyfikuje efekty patologicznie zwiększonych stężeń glutaminianu, które mogą prowadzić do zaburzenia czynności neuronów.

Badania kliniczne: Kluczowe badanie z zastosowaniem memantyny w monoterapii w grupie pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (całkowita punktacja w skali Krótkiej Oceny Stanu Psychicznego (Mini-Mental State Examination - MMSE) na początku badania wynosiła 3 - 14 punktów) obejmowało 252 pacjentów ambulatoryjnych. Badanie wykazało korzystny efekt leczenia memantyną w porównaniu do placebo w ciągu 6 miesięcy (analiza obserwowanych przypadków dla oceny funkcjonowania w oparciu o wywiad z pacjentem i opiekunem (clinician's interview based impression of change - CIBIC-plus): p=0,025; oceny wykonywania czynności życiowych w chorobie Alzheimera (Alzheimer's disease cooperative study - activities of daily living - ADCS-ADLsev): p=0,003; oceny zaburzeń funkcji poznawczych (severe impairment battery - SIB): p=0,002).

Kluczowe badanie z zastosowaniem memantyny w monoterapii u pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu łagodnym do umiarkowanego (całkowita punktacja w skali MMSE na początku badania wynosiła od 10 do 22 punktów) obejmowało 403 pacjentów.

U pacjentów leczonych memantyną zaobserwowano statystycznie znamienny lepszy efekt terapeutyczny niż u pacjentów przyjmujących placebo w pierwszorzędowym punkcie końcowym: podskala oceny zaburzeń funkcji poznawczych w chorobie Alzheimera (Alzheimer’s Disease

Assessment Scale - ADAS cog) (p=0,003) i CIBIC-plus (p=0,004) w 24 tygodniu na podstawie danych z ostatniej dokonanej obserwacji (Last Observation Carried Forward - LOCF).

W innym badaniu, w którym stosowano monoterapię w leczeniu choroby Alzheimera o nasileniu łagodnym do umiarkowanego (całkowita punktacja w skali MMSE na początku badania wynosiła od 11 do 23 punktów) zrandomizowano 470 pacjentów. W prospektywnie definiowanej pierwotnej analizie, istotna różnica nie została osiągnięta w pierwszorzędowym punkcie końcowym skuteczności w 24 tygodniu.

Metaanaliza wyników leczenia pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (całkowita punktacja w skali MMSE na początku badania < 20 punktów) pochodzących z sześciu 6-miesięcznych, kontrolowanych placebo badań III fazy (badania z memantyną w monoterapii jak również w politerapii ze stałą dawką inhibitora acetylocholinesterazy) wykazały statystycznie znamienny lepszy efekt terapeutyczny memantyny w domenach funkcji poznawczych, ogólnej oceny klinicznej oraz codziennego funkcjonowania. Wyniki analizy pacjentów, u których wystąpiło pogorszenie we wszystkich trzech domenach, wykazały statystycznie istotny lepszy efekt terapeutyczny memantyny w zakresie zapobiegania pogorszeniu; u dwukrotnie większej liczby pacjentów przyjmujących placebo w porównaniu z pacjentami przyjmującymi memantynę nastąpiło pogorszenie we wszystkich trzech domenach (21% versus 11%, p<0,0001).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Bezwzględna biodostępność memantyny wynosi około 100%. tmax występuje między 3 a 8 godziną od przyjęcia leku. Nie ma danych, które wskazywałyby na to, że pokarm ma wpływ na wchłanianie memantyny.

Dystrybucja

Podawanie memantyny w dawkach dobowych 20 mg prowadzi do osiągnięcia stanu równowagi stężeń w osoczu w przedziale od 70 ng/ml do 150 ng/ml (0,5-1 pmol), przy dużej zmienności osobniczej. W przypadku podawania memantyny w dawkach dobowych od 5 mg do 30 mg, obliczona średnia wartość współczynnika rozdziału płyn mózgowo-rdzeniowy/osocze wyniosła 0,52. Objętość dystrybucji wynosi około 10 l/kg. Memantyna wiąże się z białkami osocza w około 45%.

Metabolizm

U ludzi około 80% memantyny występuje w krążeniu w postaci niezmienionej.

Głównymi metabolitami u człowieka są N-3,5-dimetylogludantan, mieszanina izomerów 4- i 6-hydroksymemantyny i 1-nitrozo-3,5-dimetyloadamantan. Metabolity te nie wykazują działania antagonistycznego w stosunku do NMDA. W badaniach in vitro nie stwierdzono udziału układu enzymatycznego cytochromu P 450 w przemianach metabolicznych.

W badaniu z użyciem podawanej doustnie, memantyny znakowanej 14C, odzyskano w ciągu 20 dni średnio 84% podanej dawki, z czego ponad 99% wydalone zostało przez nerki.

Eliminacja.

Eliminacja memantyny jest procesem jednowykładniczym, a końcowy t/ wynosi od 60 do 100 godzin. U ochotników z prawidłową czynnością nerek, całkowity klirens memantyny (Cltot) wynosi 170 ml/min/1,73 m2. Klirens nerkowy jest po części efektem wydalania kanalikowego.

W nerkach zachodzi również proces wchłaniania zwrotnego z kanalików, prawdopodobnie przy udziale białek uczestniczących w transporcie kationów. W przypadku alkalizacji moczu szybkość wydalania memantyny przez nerki może ulec 7-9-krotnemu zwolnieniu (patrz punkt 4.4). Do alkalizacji moczu może dojść w następstwie radykalnej zmian diety, np. zmiany diety mięsnej na wegetariańską lub przyjmowania dużych ilości leków alkalizujących treść żołądkową.

Liniowość

Badania u ochotników wykazały liniową farmakokinetykę memantyny w zakresie dawek od 10 mg do 40 mg.

Zależności farmakokinetyczne/farmakodynamiczne

Jeżeli memantyna podawania jest w dawce dobowej wynoszącej 20 mg, stężenie leku w płynie mózgowo-rdzeniowym osiąga wartość ki (ki = stała hamowania), która w korze płatów czołowych ludzkiego mózgu ma dla memantyny wartość 0,5 pmol.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W krótkotrwałych badaniach na szczurach wykazano, że memantyna - podobnie jak inni antagoniści NMDA - powodowała wystąpienie w obrębie neuronów wakuolizacji oraz martwicy (uszkodzenie typu Olney’a) wyłącznie po podaniu dawek, prowadzących do wystąpienia bardzo dużych maksymalnych stężeń w surowicy. Ataksja oraz inne objawy przedkliniczne poprzedzały rozwój zmian o typie wakuolizacji i martwicy. Ponieważ efektów tych nie obserwowano w długoterminowych badaniach prowadzonych zarówno na gryzoniach, jak i innych zwierzętach (nie gryzoniach), kliniczne znaczenie tych spostrzeżeń pozostaje niejasne.

W badaniach toksyczności po wielokrotnym podawaniu leku psom i gryzoniom, obserwowano niekiedy występowanie zmian w obrębie narządu wzroku, zmian tych nie stwierdzono u małp. Specjalne badania okulistyczne, prowadzone w ramach badań klinicznych memantyny, nie ujawniły jakichkolwiek zmian w obrębie narządu wzroku.

W badaniach na gryzoniach zaobserwowano odkładanie się fosfolipidów w komórkach makrofagów w płucach, związane z gromadzeniem memantyny w lizosomach. Efekt ten znany jest także w przypadku innych substancji czynnych o właściwościach kationów amfifilnych. Istnieje potencjalny związek pomiędzy tą kumulacją a wakuolizacją obserwowaną w płucach. Działania te obserwowano jedynie w przypadku podawania gryzoniom bardzo dużych dawek leku. Kliniczne znaczenie powyższych obserwacji pozostaje nieznane.

W standardowych badaniach nie stwierdzono genotoksyczności memantyny. Badania obejmujące całe życie myszy i szczurów nie wykazały rakotwórczego działania memantyny. Nie stwierdzono działania teratogennego memantyny u szczurów i królików, nawet w przypadku podawania dawek toksycznych dla matek, nie odnotowano też niekorzystnego wpływu memantyny na płodność.

U szczurów zaobserwowano zahamowanie wzrostu płodów przy ekspozycji, która była taka sama lub nieznacznie wyższa od ekspozycji u ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Polakrylina

Wodorotlenek sodu (dostosowanie Ph)

Laktoza jednowodna, suszona rozpyłowo Celuloza mikrokrystaliczna Mannitol (E421), suszony rozpyłowo Kroskarmeloza sodowa Aspartam (E951)

Krzemionka koloidalna bezwodna Żelaza tlenek, czerwony (E172)

Aromat mięty pieprzowej (zawiera: Maltodekstrynę (kukurydzianą), Skrobia modyfikowana (kukurydziana woskowa), Olejek miętowy (mentha arvensis),

Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

30 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej są pakowane w blistry z perforowanego papieru/PET/ aluminium/PV C/aluminium/oPA.

Dawka 10 mg: opakowanie zawiera 28 i 56 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej.

Dawka 20 mg: opakowanie zawiera 28 i 56 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej. Opakowanie wielodawkowe do leczenia początkowego: 7 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej w dawce 5 mg, 7 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej w dawce 10 mg, 7 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej w dawce 15 mg, 7 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej w dawce 20 mg.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Alvogen IPCo S.ar.l.

5, Rue Heienhaff L-1736, Senningerberg Luksemburg

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Memantine Alvogen