Imeds.pl

Memantyna Abdi 5 Mg; 10 Mg; 15 Mg; 20 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Memantyny Abdi 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg, tabletki powlekane, zestaw rozpoczynający leczenie 7 tabletek Memantyny Abdi, 5 mg, tabletki powlekane 7 tabletek Memantyny Abdi, 10 mg, tabletki powlekane 7 tabletek Memantyny Abdi, 15 mg, tabletki powlekane 7 tabletek Memantyny Abdi, 20 mg, tabletki powlekane Memantyny chlorowodorek

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Memantyny Abdi i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Memantyny Abdi

3.    Jak stosować lek Memantyny Abdi

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Memantyny Abdi

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Memantyny Abdi i w jakim celu się go stosuje Co to jest lek Memantyny Abdi

Memantyny Abdi należy do grupy leków przeciw otępieniu.

Utrata pamięci w chorobie Alzheimera spowodowana jest zaburzeniami przekazywania impulsów nerwowych przenoszących informacje w mózgu. W mózgu występują tzw. receptory kwasu N-metylo-D-asparaginowego (NMDA), które biorą udział w przekazywaniu sygnałów nerwowych istotnych dla procesu uczenia się oraz dla procesów zapamiętywania. Memantyny Abdi należy do grupy leków określanych mianem antagonistów receptorów NMDA. Memantyny Abdi poprzez wpływ wywierany na receptory NMDA, poprawia przekazywanie impulsów nerwowych i pamięć.

W jakim celu stosuje się lek Memantyny Abdi

Memantyny Abdi jest stosowana w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Memantyny Abdi Kiedy nie stosować leku Memantyny Abdi

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na memantyny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku Memantyny Abdi, tabletki powlekane (patrz punkt 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- jeśli u pacjenta występowały w przeszłości napady padaczkowe;

- jeśli pacjent przebył w ostatnim czasie zawał mięśnia sercowego, cierpi na zastoinową niewydolność serca lub ma niekontrolowane nadciśnienie tętnicze (wysokie ciśnienie krwi).

W powyższych sytuacjach leczenie lekiem Memantyny Abdi powinno być prowadzone pod ścisłą kontrolą lekarza prowadzącego, który regularnie powinien oceniać efekty prowadzonej terapii.

Podczas podawania memantyny pacjentom z zaburzeniem czynności nerek (problemy z nerkami), lekarz prowadzący powinien dokładnie monitorować czynność nerek i jeśli to konieczne odpowiednio dostosowywać dawkowanie leku.

Należy unikać jednoczesnego stosowania takich leków jak amantadyna (do leczenia choroby Parkinsona), ketamina (stosowana zazwyczaj jako lek znieczulający), dekstrometorfan (stosowany zazwyczaj do leczenia kaszlu), a także innych leków z grupy antagonistów NMDA.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się podawania leku Memantyny Abdi dzieciom oraz młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Inne leki i Memantyny Abdi

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich, przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, rówież tych, które wydawane są bez recepty.

W szczególności stosowanie leku Memantyny Abdi może powodować zmiany w działaniu, oraz powodować konieczność modyfikacji dawkowania przez lekarza prowadzącego, następujących leków:

amantadyny, ketaminy, dekstrometorfanu; dantrolenu, baklofenu;

cymetydyny, ranitydyny, prokainamidu, chinidyny, chininy, nikotyny;

hydrochlorotiazydu (oraz wszystkich leków złożonych zawierających hydrochlorotiazyd);

środków antycholinergicznych (stosowanych zwykle w leczeniu zaburzeń ruchowych lub skurczów jelit);

leków przeciwdrgawkowych (stosowanych w zapobieganiu i przerywaniu napadów drgawkowych);

barbituranów ( stosowanych głównie jako środki nasenne);

agonistów dopaminergicznych ( takich jak L-dopa, bromokryptyna);

neuroleptyków (stosowanych w leczeniu zaburzeń psychicznych);

doustnych leków przeciwzakrzepowych.

W przypadku przyjęcia do szpitala, należy poinformować lekarza, że pacjent przyjmuje lek Memantyny Abdi.

Memantyny Abdi z jedzeniem i piciem

Należy poinformować lekarza prowadzącego, jeśli pacjent dokonał ostatnio lub planuje dokonanie zasadniczych zmian w sposobie odżywiania (np. przejście z diety normalnej na ścisłą dietę wegetariańską) lub rozpoznano u pacjenta nerkową kwasicę cewkową ( nadmierne stężenie kwaśnych substancji we krwi spowodowane zaburzeniami nerek ) lub ciężkie zakażenia dróg moczowych. W powyższych przypadkach może wystąpić konieczność zmodyfikowania przez lekarza prowadzącego dawkowania leku.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Kobiety w ciąży lub planujące zajście w ciążę, przed rozpoczęciem leczenia powinny poinformować o tym lekarza prowadzącego. Nie zaleca się podawania memantyny kobietom w ciąży.

Kobiety przyjmujące lek Memantyny Abdi nie powinny karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lekarz powinien poinformować pacjenta, czy choroba pozwala mu na bezpieczne prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Memantyny Abdi może dodatkowo wpływać na szybkość reakcji, w wyniku czego prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn mogą być przeciwwskazane.

3. Jak stosować lek Memantyny Abdi

Zestaw Memantyny Abdi do rozpoczynania leczenia jest stosowany wyłącznie do rozpoczynania leczenia lekiem Memantyny Abdi.

Lek Memantyny Abdi należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie

Zalecana dawka lecznicza, 20 mg na dobę, jest osiągana przez stopniowe zwiększanie dawki leku Memantyny Abdi przez pierwsze 3 tygodnie leczenia. Schemat leczenia znajduje się również na zestawie do rozpoczynania leczenia. Należy stosować jedną tabletkę raz na dobę:

Tydzień 1. (dzień 1.-7.):

Przyjmować jedną tabletkę 5 mg raz na dobę (białych, owalnych, obustronnie wypukłych) przez 7 dni. Tydzień 2. (dzień 8.-14.):

Przyjmować jedną tabletkę 10 mg raz na dobę (białych, obustronnie wypukłych, z dwóch stron trasowane) przez 7 dni.

Tydzień 3. (dzień 15.-21.):

Przyjmować jedną tabletkę 15 mg raz na dobę (jasnobrązowych, owalnych, obustronnie wypukłych) przez 7 dni.

Tydzień 4. (dzień 22.-28.):

Przyjmować jedną tabletkę 20 mg raz na dobę (różowych, owalnych, obustronnie wypukłych) przez 7 dni.

1. tydzień

tabletka 5 mg (Czerwony blister)

2. tydzień

tabletka 10 mg (Czarny blister)

3. tydzień

tabletka 15 mg (Zielony blister)

4. tydzień i kolejne

tabletka 20 mg raz na dobę (Niebieski blister)

Dawka podtrzymująca

Zalecana dawka dobowa wynosi 20 mg raz na dobę.

W celu kontynuowania leczenia należy skontaktować się z lekarzem.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek, odpowiednie dawkowanie leku ustala lekarz prowadzący. W takim przypadku konieczne jest stałe monitorowanie czynności nerek, w określonych odstępach czasu, zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Sposób podawania

Lek Memantyny Abdi należy przyjmować doustnie, raz na dobę. Aby leczenie było skuteczne, lek należy przyjmować regularnie codziennie o tej samej porze każdego dnia. Tabletki powinno się połykać popijając wodą. Lek w tej postaci można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Czas trwania leczenia

Leczenie należy kontynuować tak długo dopóki będzie ono przynosiło korzystne efekty. Lekarz prowadzący powinien regularnie oceniać przebieg terapii.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Memantyny Abdi

-    Na ogół przyjęcie zbyt dużej dawki leku Memantyny Abdi nie powoduje zagrożenia dla zdrowia. W takim przypadku mogą wystąpić wzmożone objawy opisane w punkcie 4. „Możliwe działania niepożądane”.

-    W przypadku znacznego przedawkowania leku Memantyny Abdi, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub innym lekarzem, gdyż może zaistnieć konieczność wdrożenia odpowiedniego postępowania.

Pominięcie przyjęcia leku Memantyny Abdi

-    Jeżeli pacjent zapomni zażyć lek, powinien przyjąć kolejną dawkę leku Memantyny Abdi o zwykłej porze.

-    Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Na ogół obserwowane działania niepożądane mają nasilenie od łagodnego do umiarkowanego.

Często (mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    ból głowy, senność, zaparcia, podwyższenie poziomu enzymów wątrobowych, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, spłycenie oddechu, wysokie ciśnienie krwi i nadwrażliwość na lek.

Niezbyt często (mogą występować u nie więcej niż 1 na 100pacjentów):

•    zmęczenie, zakażenia grzybicze, splątanie, omamy, wymioty, nieprawidłowy chód, niewydolność serca i zakrzepy krwi w żyłach (zakrzepica żylna/ zatorowość).

Bardzo rzadko (mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 000pacjentów):

•    napady padaczkowe.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych);

•    zapalenie trzustki, zapalenie wątroby i reakcje psychotyczne.

Choroba Alzheimera wiąże się z depresją, myślami samobójczymi i samobójstwem. . Donoszono o takich przypadkach , u pacjentów leczonych lekiem memantyny.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

5. Jak przechowywać lek Memantyny Abdi

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po słowach „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Memantyny Abdi

Substancją czynną leku jest memantyny chlorowodorek. Każda tabletka zawiera 5/10/15/20 mg memantyny chlorowodorku, co odpowiada 4,15/8,31/12,46/16,62 mg memantyny.

Pozostałe składniki leku:

Rdzeń tabletki: celulozę mikrokrystaliczną, kroskarmelozę sodową, krzemionkę koloidalną bezwodną, magnezu stearynian;

Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, talk

Dodatkowy składnik tabletek powlekanych 15 mg: żelaza tlenek żółty, czerwony i czarny (E172)

Dodatkowy składnik tabletek powlekanych 20 mg: żelaza tlenek żółty i czerwony (E 172)

Jak wygląda lek Memantyny Abdi i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane memantyny chlorowodorku 5 mg mają postać białych, owalnych, obustronnie wypukłych tabletek powlekanych o wymiarach 8,1 x 4,1 mm, z wytłoczoną liczbą „5” z jednej strony.

Tabletki powlekane memantyny chlorowodorku 10 mg mają postać białych, obustronnie wypukłych tabletek powlekanych o wymiarach 10 x 5,6 mm, z przewężeniem w środku, z wytłoczoną liczbą „10” z jednej strony.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Tabletki powlekane memantyny chlorowodorku 15 mg mają postać jasnobrązowych, owalnych, obustronnie wypukłych tabletek powlekanych o wymiarach 12,3 x 6,6 mm.

Tabletki powlekane memantyny chlorowodorku 20 mg mają postać różowych, owalnych, obustronnie wypukłych tabletek powlekanych o wymiarach 13,5 x 7,3 mm.

Jeden zestaw do rozpoczęcia leczenia to pudełko tekturowe? zawierające 28 tabletek w 4 blisterach z PVC/PE/PVDC/Aluminium zawierających odpowiednio po 7 tabletek memantyny w dawce 5 mg, 7 tabletek memantyny w dawce 10 mg, 7 tabletek memantyny w dawce 15 mg i 7 tabletek memantyny w dawce 20 mg.

Podmiot odpowiedzialny

Abdi Farma, Unipessoal Lda.

Quinta da Fonte, Rua dos MalhSes,

Edificio D. Pedro I

2770 - 071 Paęo de Arcos, Portugalia

abdifarma@abdiibrahim.com.tr

Wytwórca

Cemelog-BRS Kft.

H-2040 Budaors, Vasut u. 13 Węgry

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia    Memantine Abdi 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg comprimes pellicules, filmtabletten,

(BE)__filmomhulde tabletten Starter Pack_


7 comprimes, tabletten of Memantine Abdi 5 mg 7 comprimes, tabletten of Memantine Abdi 10 mg 7 comprimes, tabletten of Memantine Abdi 15 mg 7 comprimes, tabletten of Memantine Abdi 20 mg

Czechy

(CZ)

Memantin Abdi 5 mg potahovane tablety Memantin Abdi 10 mg potahovane tablety Memantin Abdi 15 mg potahovane tablety Memantin Abdi 20 mg potahovane tablety

Niemcy

(DE)

Memantin Abdi Startpackung 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg Filmtabletten 7 tabletten of Memantin Abdi 5 mg filmtabletten 7 tabletten of Memantin Abdi 10 mg filmtabletten 7 tabletten of Memantin Abdi 15 mg filmtabletten 7 tabletten of Memantin Abdi 20 mg filmtabletten

Hiszpania

(ES)

Memantina Abdi 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula envase de tratamiento de inicio

7 comprimidos of Memantina Abdi 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula 7 comprimidos of Memantina Abdi 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula 7 comprimidos of Memantina Abdi 15 mg comprimidos recubiertos con pelicula 7 comprimidos of Memantina Abdi 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula

Francja

(FR)

MEMANTINE ABDI PHARMA 5 mg, comprime pellicule MEMANTINE ABDI PHARMA 10 mg, comprime pellicule MEMANTINE ABDI PHARMA 15 mg, comprime pellicule MEMANTINE ABDI PHARMA 20 mg, comprime pellicule

Węgry

(HU)

Memantin Abdi 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg filmtabletta kezeles kezdo csomag 7 tabletta of Memantin Abdi 5 mg filmtabletta 7 tabletta of Memantin Abdi 10 mg filmtabletta 7 tabletta of Memantin Abdi 15 mg filmtabletta 7 tabletta of Memantin Abdi 20 mg filmtabletta

Włochy

(IT)

Memantina Abdi

Holandia

(NL)

Memantine Abdi 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg filmomhulde tabletten startverpakking 7 tabletten of Memantine Abdi 5 mg filmomhulde tabletten 7 tabletten of Memantine Abdi 10 mg filmomhulde tabletten 7 tabletten of Memantine Abdi 15 mg filmomhulde tabletten 7 tabletten of Memantine Abdi 20 mg filmomhulde tabletten

Rumunia

(RO)

Memantina Abdi 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg comprimate filmate pachet pentru inceperea tratamentului

7 comprimate of Memantina Abdi 5 mg f comprimate filmate 7 comprimate of Memantina Abdi 10 mg comprimate filmate 7 comprimate of Memantina Abdi 15 mg comprimate filmate 7 comprimate of Memantina Abdi 20 mg comprimate filmate

Wielka

Brytania

(UK)

Memantine hydrochloride 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg film-coated tablets initiation pack 7 tablets of Memantine hydrochloride 5 mg film-coated tablets 7 tablets of Memantine hydrochloride 10 mg film-coated tablets 7 tablets of Memantine hydrochloride 15 mg film-coated tablets 7 tablets of Memantine hydrochloride 20 mg film-coated tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ver. 00