Imeds.pl

Meniserc 24 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Meniserc

24 mg, tabletki

Betahistini dihydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielegniarce.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Meniserc i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Meniserc

3.    Jak przyjmować lek Meniserc

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Meniserc

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Meniserc i w jakim celu się go stosuje

Co to jest lek Meniserc

Meniserc zawiera betahistynę. Meniserc jest rodzajem leku o nazwie „analog histaminy”.

W jakim celu stosuje się lek Meniserc

Meniserc jest stosowany w leczeniu choroby Meniere'a charakteryzującej się następującymi objawami:

-    zawroty głowy (z nudnościami, wymiotami)

-    postępująca utrata słuchu

-    szumy uszne.

W objawowym leczeniu zawrotów głowy pochodzenia przedsionkowego.

Jak działa lek Meniserc

Lek Meniserc działa poprzez poprawę przepływu krwi w uchu wewnętrznym. Powoduje to obniżenie zwiększonego ciśnienia.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Meniserc

Kiedy nie przyjmować leku Meniserc

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na betahistynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Meniserc (wymienione w punkcie 6)

•    jeśli lekarz stwierdził u pacjenta występowanie guza rdzenia nadnerczy („guz chromochłonny nadnerczy”).

Nie należy zażywać leku Meniserc, jeśli pacjenta dotyczy któreś z powyższych stwierdzeń. W przypadku wątpliwości, należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą przed zażyciem leku Meniserc.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Meniserc należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

•    kiedykolwiek występowały wrzody żołądka

•    występuje astma oskrzelowa.

Jeśli pacjenta dotyczy któreś z powyższych stwierdzeń (lub pojawiły się wątpliwości), należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Meniserc. Lekarz może chcieć dokładnie kontrolować pacjenta podczas stosowania leku Meniserc.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Meniserc u osób w wieku poniżej 18 lat.

Inne leki i Meniserc

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, włączając leki wydawane bez recepty i leki ziołowe.

W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków:

•    przeciwhistaminowe - mogą one (teoretycznie) wpływać na działanie leku Meniserc. Lek Meniserc może również zmniejszać działanie leków przeciwhistaminowych.

•    Inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) - stosowane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona. Mogą one nasilać działanie leku Meniserc.

Jeśli pacjenta dotyczy któreś z powyższych stwierdzeń (lub pojawiły się wątpliwości), należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Meniserc.

Meniserc z jedzeniem i piciem

Można przyjmować Meniserc z jedzeniem lub bez jedzenia. Jednakże lek Meniserc może powodować łagodne dolegliwości żołądkowe (wymienione w punkcie 4). Przyjmowanie leku Meniserc z jedzeniem może pomóc zmniejszyć dolegliwości żołądkowe.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie wiadomo czy lek Meniserc wpływa na płód:

•    Należy przerwać przyjmowanie leku Meniserc i poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa ciążę.

•    Nie należy przyjmować leku Meniserc w przypadku ciąży, chyba że lekarz zadecyduje, że jest to konieczne.

Nie wiadomo czy lek Meniserc przenika do mleka kobiet karmiących:

•    Nie należy karmić piersią w przypadku przyjmowania leku Meniserc, chyba że zezwoli na to lekarz.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby lek Meniserc wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę narzędzi i maszyn.

Jednak należy pamiętać, że choroby, które są leczone betahistyną (choroba Meniere’a i zawroty głowy) mogą powodować uczucie wirowania oraz nudności i mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3. Jak przyjmować lek Meniserc

Lek Meniserc należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

•    Lekarz dostosuje dawkę w zależności od stanu pacjenta.

•    Należy kontynuować przyjmowanie leku. Może być potrzebna pewna ilość czasu, aby lek zaczął działać.

Jak przyjmować lek

•    Połknąć tabletkę i popić wodą.

•    Można przyjmować tabletkę z jedzeniem lub bez jedzenia. Jednakże Meniserc może powodować łagodne dolegliwości żołądkowe (wymienione w punkcie 4). Przyjmowanie leku Meniserc z jedzeniem może pomóc zmniejszyć dolegliwości żołądkowe.

Ile leku przyjmować

Lek Meniserc jest dostępny w jednej mocy: 24 mg. Zwykle stosowana dawka to:

• Meniserc - jedna tabletka dwa razy na dobę.

W przypadku przyjmowania więcej niż jednej tabletki na dobę, należy rozłożyć zażywanie leku równomiernie w ciągu dnia, np. należy przyjmować jedną tabletkę rano i jedną wieczorem.

Należy starać się przyjmować tabletki o tej samej porze dnia. Zapewni to stałą ilość leku w organizmie. Przyjmowanie leku o tej samej porze pomoże również pamiętać, żeby go zażyć.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Meniserc

W przypadku przyjęcia większej dawki leku Meniserc niż zalecono mogą wystąpić nudności, senność lub bóle brzucha. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie przyjęcia leku Meniserc

•    Jeśli pominięto dawkę leku Meniserc, należy przyjąć kolejną dawkę o ustalonej porze.

•    Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Meniserc

Nie należy przerywać zażywania leku Meniserc bez porozumienia z lekarzem nawet, jeśli wystąpi poprawa.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Meniserc może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Po zażyciu tego leku mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

Reakcje alergiczne

Jeśli wystąpiła reakcja alergiczna, należy przestać przyjmować lek Meniserc i natychmiast skonsultować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala. Objawy mogą być następujące:

•    czerwona lub grudkowata wysypka skórna lub stan zapalny skóry ze świądem

•    obrzęk twarzy, ust, języka lub szyi

•    obniżenie ciśnienia krwi

•    utrata świadomości

•    trudności w oddychaniu.

Należy przerwać przyjmowanie leku Meniserc, natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala w przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów.

Inne działania niepożądane:

Częste (występujące u mniej niż 1 osób na 10):

•    nudności

•    zaburzenia trawienia

•    bóle głowy.

Inne działania niepożądane, które były zgłaszane w czasie przyjmowania leku Meniserc

•    Łagodne dolegliwości żołądkowe takie jak: wymioty, bóle żołądka i jelit, wzdęcia i gazy.

Przyjmowanie leku Meniserc z jedzeniem może pomóc zmniejszyć dolegliwości żołądkowe.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Meniserc

•    Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Przechowywać w temperaturze do 25°C.

•    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

•    Nie stosować leku Meniserc, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Meniserc

• Substancją czynną leku jest 24 mg dichlorowodorku betahistyny.

•    Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, mannitol, kwas cytrynowy jednowodny, krzemionka koloidalna bezwodna, talk.

Jak wygląda lek Meniserc i co zawiera opakowanie

Meniserc o zawartości 24 mg dichlorowodorku betahistyny występuje w postaci okrągłych, dwuwypukłych, podzielnych, białych do prawie białych tabletek ze ściętymi krawędziami. Mają wymiar 10 mm i wytłoczone „289” na jednej stronie tabletki po obu stronach linii podziału. Linia podziału na tabletce tylko ułatwia rozkruszenie w celu połknięcia, a nie podział na równe dawki. Meniserc jest dostępny w opakowaniach po 20, 50, 60 lub 100 tabletek, pakowanych w blistry z folii Al/PVC/PVDC.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa

Wytwórca

Abbott Healthcare SAS

Route de Belleville, Lieu-dit ”Maillard”

01400 Chatillon sur Chalaronne, Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego podmiotu odpowiedzialnego:

Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa tel. 22 319 12 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4