+ iMeds.pl

Mensapex 5 mgUlotka Mensapex

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Mensapex

5 mg, lamelki rozpadające się w jamie ustnej

Donepezili hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Mensapex i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mensapex

3.    Jak stosować lek Mensapex

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Mensapex

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK MENSAPEX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Mensapex należy do grupy leków nazywanych inhibitorami esterazy acetylocholinowej.

Mensapex stosuje się w leczeniu objawów otępienia u osób, u których rozpoznano chorobę Alzheimera w postaci lekkiej do umiarkowanie ciężkiej.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU MENSAPEX

Kiedy nie stosować leku Mensapex

■    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na:

-    donepezylu chlorowodorek lub

-    lewomentol lub

-    aromat mięty pieprzowej lub

-    substancje podobne do donepezylu, tzw. pochodne piperydyny lub

-    którykolwiek z pozostałych składników leku Mensapex (wymienionych w punkcie 6 „Inne informacje”).

■    Jeśli lekarz stwierdził wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów. Należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Mensapex

Jeśli którykolwiek z poniższych punktów dotyczy pacjenta, sam pacjent lub jego opiekun powinien poinformować o tym lekarza lub farmaceutę:

■    choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy;

■    napady padaczkowe lub drgawki (donepezyl może wywoływać napady drgawek);

■    zaburzenia pozapiramidowe, takie jak drżenie, sztywność lub niekontrolowane ruchy, zwłaszcza mięśni twarzy lub języka, ale także kończyn (donepezyl może wywołać lub nasilić objawy pozapiramidowe);

■    choroba serca, np. zespół chorej zatoki lub inne nadkomorowe zaburzenia przewodzenia w sercu oraz powolne bicie serca (donepezyl może zwalniać czynność serca);

■    astma oskrzelowa lub inna przewlekła choroba płuc;

■    zaburzenia czynności wątroby lub zapalenie wątroby;

■    trudności w oddawaniu moczu lub lekka choroba nerek;

■    planowana operacja wymagająca zastosowania znieczulenia ogólnego (należy poinformować anestezjologa o stosowaniu leku, gdyż donepezyl może nasilać zwiotczenie mięśni podczas znieczulenia);

■    trwające leczenie niektórymi lekami przeciwbólowymi, które również zmniejszają stan zapalny (tzw. niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi), takimi jak kwas acetylosalicylowy, diklofenak lub ibuprofen.

Mensapex może być stosowany u pacjentów z chorobą nerek lub z chorobą wątroby o lekkim do umiarkowanego nasileniu. O takiej chorobie należy poinformować lekarza przed rozpoczęciem leczenia. Leku Mensapex nie należy stosować u pacjentów z ciężkimi chorobami wątroby.

Dzieci i młodzież

Stosowanie leku Mensapex nie jest zalecane u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Następujące leki i lek Mensapex mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie:

   erytromycyna (antybiotyk)

   ketokonazol i itrakonazol (leki stosowane w leczeniu grzybic)

   sukcynylocholina (lek zwiotczający mięśnie)

   fluoksetyna (lek przeciwdepresyjny z grupy tzw. selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny)

   fenytoina i karbamazepina (leki stosowane w leczeniu padaczki)

   ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy)

   chinidyna i beta-adrenolityki (leki stosowane w leczeniu niektórych chorób serca)

■    leki stosowane w znieczuleniu ogólnym, typu sukcynylocholiny

■    inne leki hamujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe

■    inne leki, które działają w taki sam sposób, jak donepezyl (np. galantamina lub rywastygmina) lub niektóre leki stosowane w leczeniu biegunki, choroby Parkinsona, astmy oskrzelowej lub nietrzymania moczu, takie jak tolterodyna (agoniści lub antagoniści układu cholinergicznego).

Przyjmowanie leku Mensapex z jedzeniem i piciem

Podczas stosowania leku Mensapex nie wolno pić alkoholu, gdyż może on zmniejszać skuteczność leku.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Mensapex nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży, przed zastosowaniem każdego leku powinna poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Choroba Alzheimera może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Pacjent nie powinien wykonywać tych czynności, jeśli lekarz nie potwierdzi, że jest to bezpieczne.

Lek może powodować uczucie zmęczenia, zawroty głowy i kurcze mięśni, zwłaszcza na początku leczenia i podczas zwiększania dawki. W razie wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Mensapex

Mensapex zawiera sukralozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK MENSAPEX

Lek Mensapex należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Zwykle stosowana dawka to:

Dorośli i osoby w podeszłym wieku

   dawka początkowa: 1 lamelka codziennie na noc

■    po 1 miesiącu: możliwe jest zwiększenie dawki do 2 lamelek codziennie na noc

■    dawka maksymalna: 2 lamelki codziennie na noc

Nie zmieniać samemu dawki bez zalecenia lekarza.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Można przyjmować zwykłą, opisaną wyżej dawkę. Zmiana dawkowania nie jest konieczna.

Pacjenci z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby

Przed zwiększeniem dawki lekarz skontroluje tolerancję pacjenta na lek Mensapex.

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby

Lekarz zadecyduje, czy lek Mensapex jest dla pacjenta odpowiedni.

Sposób stosowania

Lamelki należy przyjmować na noc, przed położeniem się do łóżka, niezależnie od posiłku. Lamelkę należy umieścić na języku, gdzie szybko rozpuści się w ślinie i może być łatwo połknięta. Można ją popić wodą lub nie, zgodnie z życzeniem pacjenta.

Instrukcja stosowania

Uwaga: Nie wolno dotykać lamelki wilgotnymi rękami!

a) Należy wziąć saszetkę, odszukać znak strzałki na jednym z jej krótszych boków i trzymać saszetkę tą stroną skierowaną do góry. Saszetka w tym miejscu nie jest sklejona.

b) Delikatnie rozdzielić obie części saszetki w miejscu oznaczonym strzałką. Teraz każdą część saszetki można trzymać między kciukiem i palcem wskazującym obu rąk.

c) Delikatnie oddzielać obie części saszetki, pociągając je w przeciwnych kierunkach aż do momentu całkowitego rozdzielenia. Teraz widoczna jest lamelka umieszczona na jednej z rozdzielonych części saszetki.

d) Lamelkę należy wyjąć z saszetki suchymi palcami i położyć ją bezpośrednio na języku. Rozpuści się tam szybko i będzie można ją łatwo połknąć. W razie potrzeby można ją popić wodą.

Czas trwania leczenia

Lekarz zadecyduje, jak długo powinno trwać leczenie. Konieczne jest systematyczne zgłaszanie się do lekarza w celu zweryfikowania leczenia i oceny objawów.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Mensapex

W razie przyjęcia zbyt dużej ilości leku Mensapex należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub szpitalem. Należy zabrać ze sobą lamelki, tę ulotkę i (lub) opakowanie leku, aby lekarz wiedział, co pacjent przyjął.

Objawami przedawkowania, które wymagają natychmiastowej interwencji lekarskiej, są:

■    silne nudności

■    wymioty

■    ślinotok

■    pocenie się

■    wolna czynność serca

■    niskie ciśnienie tętnicze krwi

■    zahamowanie oddychania

■    zapaść i drgawki

■    nasilające się osłabienie mięśni.

Pominięcie przyjęcia leku Mensapex

Jeśli pacjent zapomni przyjąć lamelkę, powinien przyjąć ją następnego dnia o zwykłej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Jeśli pacjent zapominał o zażywaniu leku przez ponad tydzień, przed przyjęciem jakiejkolwiek dawki należy skontaktować się z lekarzem.

Przerwanie stosowania leku Mensapex

Nie przerywać stosowania leku bez zalecenia lekarza. Po przerwaniu leczenia może nastąpić stopniowe zmniejszanie się korzystnego działania leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Mensapex może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W większości przypadków działania niepożądane ustępują bez konieczności przerwania leczenia.

Ciężkie działania niepożądane

Jeśli u pacjenta wystąpią wymienione niżej ciężkie działania niepożądane, trzeba natychmiast

poinformować o tym lekarza. Może być konieczne pilne leczenie.

■    Uszkodzenie wątroby, np. zapalenie wątroby. Objawami zapalenia wątroby są nudności lub wymioty, utrata apetytu, ogólne złe samopoczucie, gorączka, świąd, zażółcenie skóry i oczu oraz ciemne zabarwienie moczu (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów).

■    Owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy. Objawami są ból żołądka i dyskomfort (niestrawność), odczuwane w okolicy między pępkiem a mostkiem (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów).

■    Krwawienie w żołądku lub jelitach. Może ono spowodować wydalanie czarnych (smolistych) stolców lub obecność krwi w kale (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów).

■    Napady padaczkowe lub drgawki (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów).

■    Gorączka przebiegająca ze sztywnością mięśni, poceniem się lub zaburzeniami świadomości. Są to objawy zaburzenia o nazwie „złośliwy zespół neuroleptyczny” (występującego prawdopodobnie rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów).

Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

■    biegunka

■    nudności

■    bóle głowy

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów):

■    przeziębienie

■    utrata apetytu

■    omamy (widzenie lub słyszenie nieistniejących rzeczy), pobudzenie, zachowanie agresywne (w takim przypadku lekarz może zmniejszyć dawkę lub przerwać stosowanie leku Mensapex);

■    omdlenie, zawroty głowy, zaburzenia snu

■    wymioty, dolegliwości ze strony jamy brzusznej

■    wysypka, świąd

■    kurcze mięśni

■    nietrzymanie moczu

■    uczucie zmęczenia, ból

■    wypadki (większa skłonność do upadków i przypadkowych zranień)

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

■    napady padaczkowe lub drgawki

■    wolna czynność serca

■    krwawienie z przewodu pokarmowego (może być przyczyną wydalania czarnych (smolistych) stolców lub obecności krwi w kale), wrzody żołądka i dwunastnicy

■    nieznaczne zwiększenie aktywności enzymu kinazy kreatynowej we krwi

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

■    drżenie, sztywność mięśni lub niekontrolowane ruchy, zwłaszcza mięśni twarzy lub języka, ale także kończyn

■    blok serca (tzw. blok zatokowo-przedsionkowy lub przedsionkowo-komorowy)

■    zaburzenia wątroby, w tym zapalenie wątroby (objawami są nudności lub wymioty, utrata apetytu, ogólne złe samopoczucie, gorączka, świąd, zażółcenie skóry i oczu oraz ciemne zabarwienie moczu). W takim przypadku lekarz może przerwać stosowanie leku Mensapex.

Jeśli nasili się którekolwiek z działań niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek działania

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK MENSAPEX

■ Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

■    Nie stosować leku Mensapex po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i saszetce po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

■    Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

■    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Mensapex

Substancją czynną leku jest donepezylu chlorowodorek.

Każda lamelka rozpadająca się w jamie ustnej zawiera 5 mg donepezylu chlorowodorku.

Ponadto lek zawiera: glicerol, hypromelozę, lewomentol, maltodekstrynę, celulozę mikrokrystaliczną, aromat miętowy, sukralozę, tytanu dwutlenek (E171).

Lek zawiera niewielkie ilości etanolu (alkoholu): mniej niż 100 mg na dawkę.

Jak wygląda lek Mensapex i co zawiera opakowanie

Lamelki Mensapex to białe do jasnożółtych, prostokątne (3 cm2), elastyczne paski.

Lek dostępny jest w pudełkach tekturowych, zawierających 28, 30, 56, 60, 90 lamelek pakowanych osobno w szczelnie zamknięte saszetki.

Niektóre opakowania zawierają również pudełka z polipropylenu przeznaczone do czasowego przechowywania kilku saszetek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca HEXAL AG IndustriestraBe 25 83607 Holzkirchen, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o. o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Logo Sandoz

6 UK/H/2519/001/IB/001

Mensapex

Charakterystyka Mensapex

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Mensapex, 5 mg, lamelki rozpadające się w jamie ustnej Mensapex, 10 mg, lamelki rozpadające się w jamie ustnej

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Mensapex, 5 mg

Każda lamelka rozpadająca się w jamie ustnej zawiera 5 mg donepezylu chlorowodorku (Donepezili hydrochloridum).

Substancje pomocnicze: każda lamelka rozpadająca się w jamie ustnej zawiera 0,48 mg sukralozy. Mensapex, 10 mg

Każda lamelka rozpadająca się w jamie ustnej zawiera 10 mg donepezylu chlorowodorku (Donepezili hydrochloridum).

Substancje pomocnicze: każda lamelka rozpadająca się w jamie ustnej zawiera 0,96 mg sukralozy. Produkt leczniczy zawiera niewielkie ilości etanolu (alkoholu): mniej niż 100 mg na dawkę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Lamelka rozpadająca się w jamie ustnej

Mensapex, 5 mg: biały do jasnożółtego, prostokątny (3 cm2), elastyczny pasek. Mensapex, 10 mg: biały do jasnożółtego, prostokątny (6 cm2), elastyczny pasek.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Donepezyl jest wskazany w leczeniu objawowym lekkiego do umiarkowanie ciężkiego otępienia w chorobie Alzheimera.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku

Leczenie rozpoczyna się od 5 mg/dobę (dawkowanie raz na dobę). Lamelkę należy przyjmować doustnie wieczorem, bezpośrednio przed udaniem się na spoczynek. Lamelkę należy umieścić na języku, gdzie szybko rozpuści się w ślinie i może być łatwo połknięta. Można ją popić wodą lub nie, zależnie od woli pacjenta. Patrz niżej „Instrukcja stosowania”. Dawkę 5 mg/dobę należy stosować co najmniej przez miesiąc w celu umożliwienia oceny skuteczności leczenia i uzyskania stanu stacjonarnego stężenia donepezylu chlorowodorku. Po dokonaniu klinicznej oceny miesięcznego leczenia dawką 5 mg/dobę, dawkę tę można zwiększyć do 10 mg/dobę (dawkowanie raz na dobę). Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg. Dawek większych niż 10 mg na dobę nie oceniano w badaniach klinicznych.

Leczenie powinien rozpoczynać i nadzorować lekarz z doświadczeniem w rozpoznawaniu i leczeniu otępienia w chorobie Alzheimera. Rozpoznanie powinno być postawione na podstawie ogólnie przyjętych kryteriów (np. DSM IV, ICD 10). Leczenie donepezylem należy rozpoczynać tylko wtedy, gdy zapewniona jest pomoc opiekuna, który będzie regularnie kontrolował przyjmowanie leku przez pacjenta. Leczenie podtrzymujące można kontynuować tak długo, jak długo lek działa korzystnie na pacjenta. Z tego względu skuteczność kliniczną donepezylu należy regularnie weryfikować. Gdy nie stwierdza się już działania leczniczego, należy rozważyć odstawienie leku. Nie można przewidzieć indywidualnej reakcji na leczenie donepezylem.

Po przerwaniu leczenia obserwuje się stopniowe zanikanie korzystnego działania terapeutycznego donepezylu.

Zaburzenia czynności nerek i wątroby

Podobny do opisanego schemat dawkowania można stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, gdyż nie mają one wpływa na klirens donepezylu chlorowodorku.

Ze względu na możliwość zwiększonej ekspozycji na lek u pacjentów z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 5.2), dawkę należy zwiększać w zależności od indywidualnej tolerancji. Nie ma danych dotyczących stosowania donepezylu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Dzieci i młodzież

Stosowanie donepezylu nie jest zalecane u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Instrukcja stosowania

Uwaga: Nie wolno dotykać lamelki wilgotnymi rękami!

a) Należy wziąć saszetkę, odszukać znak strzałki na jednym z jej krótszych boków i trzymać saszetkę tą stroną skierowaną do góry. Saszetka w tym miejscu nie jest sklejona.

b) Delikatnie rozdzielić obie części saszetki w miejscu oznaczonym strzałką. Teraz każdą część saszetki można trzymać między kciukiem i palcem wskazującym obu rąk.

c) Delikatnie oddzielać obie części saszetki, pociągając je w przeciwnych kierunkach aż do momentu całkowitego rozdzielenia. Teraz widoczna jest lamelka umieszczona na jednej z rozdzielonych części saszetki.

d) Lamelkę należy wyjąć z saszetki suchymi palcami i położyć ją bezpośrednio na języku. Rozpuści się tam szybko i będzie można ją łatwo połknąć. W razie potrzeby można ja popić wodą.

4.3    Przeciwwskazania

Rozpoznana nadwrażliwość na donepezylu chlorowodorek, pochodne piperydyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie badano stosowania donepezylu u pacjentów z ciężką postacią otępienia alzheimerowskiego, z innymi rodzajami otępienia lub innymi rodzajami zaburzeń pamięci (np. osłabieniem funkcji intelektualnych związanym ze starzeniem się).

Znieczulenie ogólne

Donepezyl, jako inhibitor cholinoesterazy, może nasilać działanie pochodnych sukcynylocholiny -leków zwiotczających stosowanych podczas znieczulenia ogólnego.

Choroby układu krążenia

Ze względu na właściwości farmakologiczne inhibitory cholinoesterazy mogą działać wagotonicznie na częstość akcji serca (np. wywoływać bradykardię). Ryzyko takiego działania może mieć szczególne znaczenie u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego lub innymi nadkomorowymi zaburzeniami przewodzenia, takimi jak blok zatokowo-przedsionkowy lub przedsionkowo-komorowy. Istnieją doniesienia o przypadkach omdlenia i napadów drgawkowych. Podczas badania pacjentów z takimi objawami należy brać pod uwagę możliwość bloku serca lub długich przerw w czynności węzła zatokowego.

Choroby przewodu pokarmowego

Pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka rozwoju wrzodów trawiennych, np. z chorobą wrzodową w wywiadzie lub otrzymujących jednocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), należy obserwować, czy nie występują u nich objawy choroby. Badania kliniczne z zastosowaniem donepezylu nie wykazały jednak zwiększenia, w porównaniu do placebo, częstości choroby wrzodowej ani krwawienia z przewodu pokarmowego.

Choroby układu moczowo-płciowego

Wprawdzie leki o działaniu cholinomimetycznym mogą powodować zaburzenia odpływu moczu z pęcherza moczowego, ale działania tego nie obserwowano w badaniach klinicznych z zastosowaniem donepezylu.

Choroby neurologiczne

Napady drgawkowe: Uważa się, że leki o działaniu cholinomimetycznym mogą w pewnym stopniu powodować uogólnione napady drgawkowe. Jednak napady drgawkowe mogą być również objawem choroby Alzheimera.

Leki o działaniu cholinomimetycznym mogą nasilać lub wywoływać objawy pozapiramidowe.

Podczas stosowania donepezylu bardzo rzadko notowano występowanie złośliwego zespołu neuroleptycznego (ang. Neuroleptic Malignant Syndrome, NMS) - potencjalnie zagrażającego życiu stanu, który charakteryzuje się hipertermią, sztywnością mięśni, chwiejnością układu autonomicznego, zaburzeniami świadomości i zwiększeniem aktywności kinazy kreatynowej w surowicy. Doniesienia te dotyczyły w szczególności pacjentów otrzymujących jednocześnie leki przeciwpsychotyczne. Dodatkowymi objawami mogą być m.in. mioglobinuria (rabdomioliza) i ostra niewydolność nerek. Jeśli u pacjenta wystąpią objawy przedmiotowe i podmiotowe wskazujące na rozwój złośliwego zespołu neuroleptycznego lub niewyjaśniona wysoka gorączka bez dodatkowych klinicznych objawów NMS, leczenie należy przerwać.

Choroby płuc

Ze względu na działanie cholinomimetyczne inhibitory cholinoesterazy należy przepisywać ostrożnie pacjentom z astmą oskrzelową lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie.

Należy unikać jednoczesnego podawania donepezylu z innymi inhibitorami esterazy acetylocholiny oraz agonistami lub antagonistami układu cholinergicznego.

Ciężkie zaburzenia czynności wątroby

Brak danych dotyczących pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Śmiertelność w badaniach klinicznych otępienia naczyniowego

Przeprowadzono trzy 6-miesięczne badania kliniczne z udziałem osób spełniających kryteria NINDS-AIREN (National Insitute of Neurological Disorders and Stroke-Association Internationale pour la Recherche et I’Enseignement en Neurosciences) dla prawdopodobnego lub możliwego otępienia naczyniowego (ang. vascular dementia -VaD). Kryteria NINDS-AIREN zostały utworzone w celu rozpoznania pacjentów, których otępienie jest spowodowane jedynie przyczynami naczyniowymi i wykluczenia pacjentów z chorobą Alzheimera. W pierwszym badaniu wskaźnik śmiertelności wynosił 2/198 (1,0%) u osób otrzymujących donepezylu chlorowodorek w dawce 5 mg, 5/206 (2,4%) u osób otrzymujących donepezylu chlorowodorek w dawce 10 mg i 7/199 (3,5%) w grupie placebo. W drugim badaniu wskaźnik śmiertelności wynosił 4/208 (1,9%) u osób otrzymujących donepezylu chlorowodorek w dawce 5 mg, 3/215 (1,4%) u osób otrzymujących donepezylu chlorowodorek w dawce 10 mg i 1/193 (0,5%) w grupie placebo. W trzecim badaniu wskaźnik śmiertelności wynosił 11/648 (1,7%) u osób otrzymujących donepezylu chlorowodorek w dawce 5 mg i 0/326 (0%) u osób otrzymujących placebo. Połączony wskaźnik śmiertelności dla trzech badań otępienia naczyniowego w grupie otrzymującej donepezylu chlorowodorek (1,7%) był liczbowo większy niż w grupie placebo (1,1%), jednak różnica ta nie była istotna statystycznie. Okazało się, że większość przypadków zgonów pacjentów przyjmujących donepezylu chlorowodorek lub placebo wynikała z różnych przyczyn naczyniopochodnych, których można się było spodziewać w populacji osób w podeszłym wieku z istniejącą chorobą naczyniową. Analiza wszystkich ciężkich zdarzeń naczyniowych niezakończonych lub zakończonych zgonem nie wykazała różnic ich częstości w grupie otrzymującej donepezylu chlorowodorek w porównaniu z grupą placebo.

Łączne wyniki badań choroby Alzheimera (n=4146) oraz sumowane wyniki tych badań z innymi badaniami otępienia, w tym otępienia naczyniowego (w sumie n=6888) wykazały, że wskaźnik śmiertelności w grupie placebo przewyższał liczbowo wskaźnik w grupie otrzymującej donepezylu chlorowodorek.

Sukraloza

Lamelki Mensapex zawierają sukralozę, która jest pochodną sacharozy. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

■    Donepezylu chlorowodorek i (lub) żaden z jego metabolitów nie hamuje metabolizmu teofiliny, warfaryny, cymetydyny lub digoksyny u ludzi. Metabolizm donepezylu chlorowodorku nie zmienia się pod wpływem jednoczesnego podawania digoksyny lub cymetydyny.

■    Badania in vitro wykazały, że w metabolizmie donepezylu biorą udział izoenzymy 3A4

i w mniejszym stopniu 2D6, należące do układu cytochromu P450. Badania interakcji lekowych w warunkach in vitro wykazały, że metabolizm donepezylu hamują ketokonazol i chinidyna, będące inhibitorami odpowiednio CYP3A4 i 2D6. Dlatego te oraz inne inhibitory CYP3A4 (takie jak itrakonazol i erytromycyna), a także inhibitory CYP2D6 (takie jak fluoksetyna), mogą hamować metabolizm donepezylu.

■    W badaniu u zdrowych ochotników ketokonazol zwiększał średnie stężenia donepezylu o około 30%.

■    Substancje indukujące aktywność enzymów wątroby (takie jak ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina i alkohol) mogą zmniejszać stężenia donepezylu. Ponieważ nie wiadomo, jak znaczne jest to hamowanie lub pobudzenie enzymów wątrobowych, wymienione połączenia leków należy stosować ostrożnie.

■    Donepezylu chlorowodorek może zakłócać działanie leków o działaniu przeciwcholinergicznym. Istnieje również możliwość działania synergistycznego w przypadku jednoczesnego stosowania takich leków, jak sukcynylocholina, inne leki hamujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, agoniści układu cholinergicznego lub beta-adrenolityki wpływające na układ bodźcoprzewodzący serca.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Płodność

W badaniach na zwierzętach nie obserwowano wpływu donepezylu na płodność (patrz punkt 5.3), jednak nie ma wystarczających danych dotyczących takiego działania u ludzi.

Ciąża

Dane dotyczące stosowania donepezylu u kobiet w ciąży są niewystarczające.

Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego, ale stwierdzono oznaki szkodliwego działania na rozwój około- i pourodzeniowy (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla ludzi nie jest znane. Donepezylu nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Donepezyl przenika do mleka samic szczura. Nie wiadomo, czy donepezylu chlorowodorek przenika do mleka kobiecego i nie ma badań u kobiet karmiących piersią. Z tego względu kobiety leczone donepezylem nie powinny karmić piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Donepezyl wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Otępienie może osłabiać zdolność prowadzenia pojazdów lub zmniejszać zdolność do obsługiwania maszyn. Ponadto donepezyl może powodować uczucie zmęczenia, zawroty głowy i kurcze mięśni, głównie na początku leczenia i podczas zwiększania dawki. Lekarz powinien regularnie oceniać zdolność pacjentów leczonych donepezylem do prowadzenia pojazdów i obsługiwania złożonych urządzeń mechanicznych.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi są biegunka, kurcze mięśni, uczucie zmęczenia, nudności, wymioty, bóle głowy i bezsenność.

Działania niepożądane, które zgłaszano częściej niż w pojedynczych przypadkach, wymieniono niżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością.

Częstość została zdefiniowana następująco: bardzo często (>1/10) często (>1/100 do <1/10) niezbyt często (>1/1000 do <1/100) rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo

często

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Zakażenia i zarażenia

Przeziębienie

pasożytnicze

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt

Zaburzenia

psychiczne

Omamy1 1 Pobudzenie2 Zachowanie agresywne2

Zaburzenia układu nerwowego

Omdlenie1

Zawroty

głowy

Bezsenność

Napady

drgawkowe1

Objawy

pozapiramidowe

Złośliwy

zespół

neuroleptyczny

Zaburzenia serca

Bradykardia

Blok zatokowo-

przedsionkowy

Blok

przedsionkowo-

komorowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka

Nudności

Wymioty Zaburzenia w obrębie jamy brzusznej

Krwawienie z przewodu pokarmowego Wrzody żołądka i dwunastnicy

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby1 2

Zaburzenia skóry i tkanki podskórne)

Wysypka

Świąd

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łączne)

Kurcze

mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Nietrzymanie

moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bóle

głowy

Uczucie

zmęczenia

Bóle

Badania

diagnostyczne

Nieznaczne

zwiększenie

aktywności

mięśniowego

izoenzymu

kinazy

kreatynowej

w surowicy

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Wypadek

W razie niewyjaśnionych zaburzeń czynności wątroby należy rozważyć odstawienie donepezylu.

* * *


4.9 Przedawkowanie

Szacowana mediana śmiertelnej dawki donepezylu chlorowodorku po podaniu pojedynczej dawki doustnej wynosi u myszy i szczurów odpowiednio 45 i 32 mg/kg mc., co odpowiada w przybliżeniu dawce 225 i 160 razy większej od zalecanej dawki maksymalnej u ludzi (10 mg na dobę).

Objawy

U zwierząt obserwowano zależne od dawki objawy pobudzenia cholinergicznego, w tym: zmniejszenie ruchów spontanicznych, pozycję wyprostowaną, zataczający się chód, łzawienie, drgawki kloniczne, depresję oddechową, ślinienie, zwężenie źrenic, drżenia włókienkowe i zmniejszenie temperatury ciała. Przedawkowanie inhibitorów cholinoesterazy może spowodować przełom cholinergiczny, który charakteryzuje się silnymi nudnościami, wymiotami, ślinotokiem, poceniem się, bradykardią, niedociśnieniem tętniczym, zahamowaniem ośrodka oddechowego, zapaścią i drgawkami. Możliwe jest narastające osłabienie mięśni, które może prowadzić do zgonu, jeśli dotyczy mięśni oddechowych.

Leczenie

Podobnie jak w każdym przypadku przedawkowania, należy zastosować ogólne leczenie podtrzymujące. W razie przedawkowania donepezylu można zastosować jako odtrutkę trzeciorzędowe leki przeciwcholinergiczne, takie jak atropina. Zaleca się stopniowe zwiększanie dawki siarczanu atropiny, aż do uzyskania pożądanego efektu. Dawka początkowa powinna wynosić od 1,0 do 2,0 mg dożylnie, a następne dawki powinny być ustalane w zależności od odpowiedzi klinicznej. Opisywano nietypowe reakcje dotyczące ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca w przypadku innych cholinomimetyków po jednoczesnym podaniu czwartorzędowych leków przeciwcholinergicznych, takich jak glikopirolan. Nie wiadomo, czy donepezylu chlorowodorek i (lub) jego metabolity mogą być usunięte z ustroju metodą dializy (hemodializy, dializy otrzewnowej lub hemofiltracji).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciw otępieniu, inhibitory acetylocholinoesterazy Kod ATC: N06DA02

Donepezylu chlorowodorek jest swoistym i odwracalnym inhibitorem esterazy acetylocholiny, głównej esterazy cholinowej występującej w mózgu. In vitro donepezylu chlorowodorek jest ponad 1000-krotnie silniejszym inhibitorem tego enzymu niż esteraza butyrylocholiny, która występuje przeważnie poza ośrodkowym układem nerwowym.

U pacjentów z otępieniem alzheimerowskim, uczestniczących w badaniach klinicznych, podawanie donepezylu chlorowodorku w pojedynczych dawkach 5 mg lub 10 mg powodowało w stanie stacjonarnym zahamowanie aktywności esterazy acetylocholinowej (mierzonej w błonie komórkowej erytrocytów) odpowiednio o 63,6% i 77,3%. Wykazano, że hamowanie aktywności esterazy acetylocholinowej (AChE) w krwinkach czerwonych przez donepezylu chlorowodorek koreluje ze zmianami w skali ADAS-cog (czuła skala oceniająca wybrane aspekty czynności poznawczych). Nie badano możliwości wpływania donepezylu chlorowodorku na podłoże neuropatologiczne choroby, dlatego donepezylu nie można uznać za lek wpływający na przebieg choroby.

Skuteczność leczenia donepezylem otępienia w przebiegu choroby Alzheimera była oceniana w czterech badaniach kontrolowanych placebo: 2 badaniach 6-miesięcznych i 2 badaniach rocznych. W badaniu klinicznym trwającym 6 miesięcy analizę wyników przeprowadzono po zakończeniu leczenia donepezylem. Zastosowano łącznie trzy kryteria skuteczności: wynik w skali ADAS-cog (pomiar sprawności poznawczej), wynik w skali Clinician Interview Based Impression of Change with Caregiver Input (pomiar ogólnego funkcjonowania) oraz wynik w podskali Activities of Daily Living of the Clinical Dementia Rating Scale (pomiar umiejętności życia w społeczeństwie, funkcjonowania w domu, zainteresowań/hobby i dbania o siebie).

Pacjenci spełniający wymienione poniżej kryteria zostali uznani za reagujących pozytywnie na leczenie.

Odpowiedź =

Poprawa w skali ADAS-cog o co najmniej 4 punkty Brak pogorszenia w skali CIBIC

Brak pogorszenia w podskali Activities of Daily Living of the Clinical Dementia Rating Scale

% odpowiedzi

Populacja wg zamiaru leczenia (intent to treat) n=365

Populacja oceniana n=352

Grupa otrzymująca placebo

10%

10%

Grupa otrzymująca 5 mg donepezylu chlorowodorku

18%*

18%*

Grupa otrzymująca 10 mg donepezylu chlorowodorku

21%*

22%*

* p <0,05

** p <0,01

Donepezyl powodował zależne od dawki, statystycznie istotne zwiększenie odsetka pacjentów, u których uzyskano pozytywną odpowiedź na leczenie.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Maksymalne stężenia w osoczu uzyskuje się w ciągu około 3 do 4 godzin po podaniu doustnym. Stężenia w osoczu i pole pod krzywą zależności stężenia od czasu zwiększają się proporcjonalnie do dawki. Końcowy okres półtrwania wynosi około 70 godzin, dlatego wielokrotne podawanie pojedynczych dawek dobowych powoduje stopniowe zbliżanie się do stanu stacjonarnego.

Przybliżony stan stacjonarny uzyskuje się w ciągu 3 tygodni od rozpoczęcia leczenia. Po osiągnięciu stanu stacjonarnego stężenie donepezylu chlorowodorku w osoczu i związana z nimi aktywność farmakodynamiczna leku wykazują nieznaczną zmienność w ciągu doby.

Pokarm nie wpływa na wchłanianie donepezylu chlorowodorku.

Dystrybucja

Donepezylu chlorowodorek jest w około 95% związany z białkami osocza. Nie jest znany stopień wiązania z białkami czynnego metabolitu, 6-O-demetylodonepezylu. Nie zbadano ostatecznie dystrybucji donepezylu chlorowodorku w różnych tkankach ustroju. Jednak w badaniu bilansu masy, przeprowadzonym u zdrowych ochotników, po 240 godzinach od podania pojedynczej dawki 5 mg donepezylu chlorowodorku znakowanego radioizotopem 14C około 28% znacznika nie zostało wykryte. Sugeruje to, że donepezylu chlorowodorek i (lub) jego metabolity mogą utrzymywać się w organizmie przez ponad 10 dni.

Metabolizm i wydalanie

Donepezylu chlorowodorek jest wydalany w moczu zarówno w postaci niezmienionej, jak i w postaci licznych metabolitów wytworzonych z udziałem enzymów układu cytochromu P450. Nie wszystkie z tych metabolitów zostały zidentyfikowane. Po podaniu pojedynczej dawki 5 mg donepezylu chlorowodorku znakowanego radioizotopem 14C radioaktywność osocza, wyrażona jako odsetek zastosowanej dawki, wiązała się głównie z obecnością donepezylu chlorowodorku w postaci niezmienionej (30%), 6-O-demetylodonepezylu (11%; jest to jedyny metabolit wykazujący aktywność zbliżoną do aktywności donepezylu chlorowodorku), tlenku cis-N-donepezylu (9%), 5-O-demetylodonepezylu (7%) i 5-O-demetylodonepeziu sprzężonego z kwasem glukuronowym (3%). Około 57% całkowitej dawki radioaktywności wykrywano w moczu (17% jako donepezyl w postaci niezmienionej), a 14,5% w kale, co sugeruje, że główną drogą eliminacji leku jest metabolizm i wydalanie z moczem. Brak danych sugerujących występowanie krążenia wątrobowo-jelitowego donepezylu chlorowodorku i (lub) któregokolwiek z jego metabolitów.

Stężenia donepezylu w osoczu zmniejszają się z okresem półtrwania około 70 godzin.

Płeć, rasa i palenie tytoniu nie mają klinicznie istotnego wpływu na stężenia donepezylu chlorowodorku w osoczu. Nie przeprowadzono formalnych badań farmakokinetyki donepezylu u zdrowych osób w podeszłym wieku ani u pacjentów z otępieniem alzheimerowskim lub otępieniem naczyniopochodnym. Jednak średnie stężenia leku w osoczu u pacjentów odpowiadały wartościom stwierdzanym u młodych, zdrowych ochotników.

U pacjentów z niewielkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby stwierdzano zwiększone stężenia donepezylu w stanie stacjonarnym: średnia wartość AUC była większa o 48%, a średnia wartość Cmax o 39% (patrz punkt 4.2).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Obszerne badania na zwierzętach doświadczalnych wykazały, że oprócz zamierzonych efektów farmakologicznych związanych z pobudzeniem cholinergicznym, związek ten wywołuje niewiele innych działań (patrz punkt 4.9). Donepezyl nie ma działania mutagennego w testach mutacji w hodowli komórek bakteryjnych i komórek ssaków. W warunkach in vitro obserwowano niektóre efekty klastogenne, które występowały przy stężeniach jawnie toksycznych dla komórek i ponad 3000 razy większych od stężeń w osoczu w stanie stacjonarnym. W modelu in vivo (test mikrojądrowy u myszy) nie zaobserwowano efektów klastogennych ani innych działań genotoksycznych. Nie stwierdzono oznak działania rakotwórczego w długoterminowych badaniach u szczurów i myszy. Donepezylu chlorowodorek nie wpływał na płodność u szczurów i nie wykazywał działania teratogennego u szczurów i królików. Odnotowano jednak nieznaczny wpływ na liczbę martwych urodzeń i przeżycie potomstwa we wczesnym okresie po podaniu ciężarnym samicom dawki 50-krotnie większej od dawki stosowanej u ludzi (patrz punkt 4.6).

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Glicerol

Hypromeloza

Lewomentol

Maltodekstryna

Celuloza mikrokrystaliczna

Aromat miętowy

Sukraloza

Tytanu dwutlenek (E171)

Etanol

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Saszetki z PET/Aluminium/PE (84x47 mm) w tekturowym pudełku.

Każda lamelka jest opakowana w osobną, szczelnie zamkniętą saszetkę.

Wielkość opakowań: 7, 10, 14, 21, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 90, 98, 100 lub 120 lamelek.

Niektóre opakowania zawierają również pudełka z PP służące do czasowego przechowywania kilku saszetek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Mensapex, 5 mg    Pozwolenie nr: 19574

Mensapex, 10 mg Pozwolenie nr: 19575

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2011-12-30

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10 UK/H/2519/001-002/IB/001

1

Podczas badania pacjentów, u których wystąpiło omdlenie lub napad drgawkowy, należy brać pod uwagę możliwość bloku serca lub długich przerw w czynności węzła zatokowego (patrz punkt 4.4).

2

Zgłaszane omamy, pobudzenie psychoruchowe i zachowania agresywne ustępowały po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia.

Mensapex