+ iMeds.pl

Mensinorm 150 IUUlotka Mensinorm

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Mensinorm, 75 j.m.

Mensinorm, 150 j.m.

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Menotropinum

▼ Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc, zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane — patrz punkt 4.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

• W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

• Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjentki wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

•    W niniejszej ulotce lek Mensinorm w dawce 75 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań oraz lek Mensinorm w dawce 150 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań są określane jako lek Mensinorm.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Mensinorm i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mensinorm

3.    Jak stosować lek Mensinorm

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Mensinorm

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Mensinorm i w jakim celu się go stosuje

•    Lek Mensinorm jest stosowany do pobudzenia owulacji u kobiet, u których nie występuje owulacja i leczenie innymi lekami (cytrynian klomifenu) nie przyniosło oczekiwanych rezultatów.

•    Lek Mensinorm jest stosowany do pobudzenia rozwoju kilku pęcherzyków jajnikowych (i tym samym kilku komórek jajowych) u kobiet poddawanych leczeniu niepłodności.

Lek Mensinorm to wysoce oczyszczona ludzka gonadotropina menopauzalna należąca do grupy leków nazywanych gonadotropinami.

Każda fiolka liofilizowanego leku zawiera 75 j.m. ludzkiego hormonu folikulotropowego (ang. follicle stimulating hormone, FSH) i 75 j.m. ludzkiego hormonu luteinizującego (ang. luteinising hormone, LH).

W celu zwiększenia całkowitej aktywności LH dodano ludzką gonadotropinę kosmówkową (ang. human chorionic gonadotrophin, hCG) — hormon naturalnie obecny w moczu kobiet w ciąży.

Każda fiolka liofilizowanego leku zawiera 150 j.m. ludzkiego hormonu folikulotropowego (FSH) i 150 j.m. ludzkiego hormonu luteinizującego (LH).

W celu zwiększenia całkowitej aktywności LH dodano ludzką gonadotropinę kosmówkową (hCG) — hormon naturalnie obecny w moczu kobiet w ciąży.

Niniejszy lek należy przyjmować pod nadzorem lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mensinorm

Przed rozpoczęciem leczenia zostanie przeprowadzona ocena płodności obojga partnerów.

Nie należy stosować leku Mensinorm, jeśli pacjentka cierpi na którekolwiek z poniższych schorzeń:

•    uczulenie (alergia) na menotropinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Mensinorm (wymienionych w punkcie 6)

•    powiększone jajniki lub torbiele jajników niespowodowane zaburzeniami hormonalnymi (zespół policystycznych jajników);

•    krwawienie o nieznanej przyczynie;

•    nowotwór jajnika, macicy lub piersi;

•    powiększenie (guz) przysadki lub podwzgórza (część mózgu);

Tego leku nie należy stosować u kobiet z wczesną menopauzą, deformacją narządów rozrodczych lub niektórymi guzami macicy, które uniemożliwiają rozwój prawidłowej ciąży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Do tej pory nie zgłoszono przypadków reakcji alergicznych na lek Mensinorm, jednak, jeśli w przeszłości u pacjentki wystąpiły reakcje alergiczne na podobne leki, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Przyjmowanie niniejszego leku zwiększa ryzyko wystąpienia schorzenia o nazwie zespół hiperstymulacji jajników (ang. ovarian hyperstimulation syndrome, OHSS) (patrz punkt 4 Możliwe działania niepożądane). W przypadku wystąpienia zespołu hiperstymulacji jajników leczenie zostanie przerwane i konieczne będzie niedopuszczenie do zapłodnienia. Pierwszymi objawami hiperstymulacji jajników są ból w podbrzuszu, nudności, wymioty i zwiększenie masy ciała. W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. W poważnych, choć rzadkich przypadkach może doj ść do powiększenia jajników i zebrania się płynu w jamie brzusznej lub klatce piersiowej.

Lek stosowany w celu uwolnienia dojrzałych komórek jajowych (zawieraj ący ludzką gonadotropinę kosmówkową (hCG)) może powodować zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia OHSS. Dlatego też nie zaleca się stosowania hCG w przypadku rozwijaj ącego się OHSS. Nie należy podejmować współżycia płciowego, nawet w przypadku stosowania mechanicznych metod antykoncepcji, przez co najmniej 4 dni.

W przypadku kobiet, u których występuj ą problemy z płodnością, ryzyko poronienia jest większe niż w populacji ogólnej.

U kobiet poddawanych leczeniu mającemu na celu wywołanie owulacji ryzyko występowania ciąż i porodów mnogich jest większe niż w przypadku zapłodnienia naturalnego. Ryzyko to można jednak zmniejszyć, stosując zalecaną dawkę leku.

U kobiet z niedrożnymi jajowodami występuje nieznacznie zwiększone ryzyko wystąpienia ciąży pozamacicznej (ektopowej).

Ciąża mnoga oraz cechy partnerów poddawanych leczeniu niepłodności (np. wiek kobiety, parametry nasienia) mogą wiązać się ze zwiększonym ryzykiem występowania wad wrodzonych.

Stosowanie leku Mensinorm, podobnie jak sama ciąża, może powodować zwiększenie ryzyka wystąpienia zakrzepicy. Zakrzepica polega na utworzeniu się zakrzepu krwi w naczyniu krwionośnym, najczęściej w żyłach kończyn dolnych lub płuc.

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem, zwłaszcza w następuj ących przypadkach:

•    u pacjentki stwierdzono wcześniej zwiększone ryzyko wystąpienia zakrzepicy;

•    u pacjentki lub u kogoś z jej najbliższych krewnych wystąpiła w przeszłości zakrzepica;

•    pacjentka cierpi na otyłość olbrzymią.

Dzieci i młodzież

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży.

Lek Mensinorm a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Leku Mensinorm nie powinno się stosować w ciąży ani podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Mensinorm nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nie przeprowadzono jednak badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.    Jak stosować lek Mensinorm

Zalecana dawka i czas trwania leczenia:

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Kobiety, u których nie występuje owulacja, z nieregularnymi miesiączkami lub brakiem miesiączek:

Najczęściej pierwsze wstrzyknięcie zawartości jednej fiolki leku Mensinorm 75 j.m. przeprowadza się podczas pierwszego tygodnia cyklu menstruacyjnego po wystąpieniu naturalnej lub indukowanej miesiączki.

Następnie lek Mensinorm stosuje się codziennie w dawce przepisanej przez lekarza, a leczenie jest kontynuowane do momentu rozwinięcia się na jajniku co najmniej jednego dojrzałego pęcherzyka jajnikowego. Lekarz dostosuje dawkę leku Mensinorm w zależności od reakcji jajników określonej na podstawie badań diagnostycznych.

W momencie osiągnięcia przez jeden pęcherzyk jajnikowy wymaganego stadium rozwoju stosowanie leku Mensinorm zostanie przerwane i owulacja zostanie wywołana za pomocą innego hormonu (gonadotropiny kosmówkowej, hCG).

Owulacja występuje najczęściej po 32-48 godzinach.

Na tym etapie leczenia możliwe jest zapłodnienie. Zaleca się współżycie płciowe codziennie, począwszy od dnia poprzedzającego podanie hCG. Jeśli pomimo owulacji nie dojdzie do rozwoju ciąży, leczenie można powtórzyć.

Kobiety poddawane stymulacji jajników w celu wzbudzenia rozwoju mnogich pęcherzyków jajnikowych przed zabiegiem zapłodnienia in vitro lub zastosowaniem innych technik wspomaganego rozrodu:

Celem tej metody jest uzyskanie równoczesnego rozwoju wielu pęcherzyków jajnikowych. Leczenie rozpoczyna się w 2. lub 3. dniu cyklu menstruacyjnego od wstrzyknięcia 150-300 j.m. leku Mensinorm (zawartość 1-2 fiolek leku Mensinorm 150 j.m.). Lekarz może zalecić przyjmowanie większych dawek leku, jeśli jest to konieczne. Dawka leku Mensinorm jest większa niż w przypadku metody stosowanej do zapłodnienia naturalnego. Przebieg dalszego leczenia dostosowuje indywidualnie lekarz.

W momencie osiągnięcia przez odpowiednią liczbę pęcherzyków jajnikowych wymaganego stadium rozwoju stosowanie leku Mensinorm zostanie przerwane i owulacja zostanie wywołana za pomocą wstrzyknięcia innego hormonu (gonadotropiny kosmówkowej, hCG).

Jak stosować lek Mensinorm:

Lek Mensinorm stosuje się w formie wstrzyknięcia podskórnego (podanie podskórne) lub wstrzyknięcia domięśniowego (podanie domięśniowe).

Każdą fiolkę leku można wykorzystać tylko jeden raz, a wstrzyknięcie powinno nastąpić jak najszybciej po przygotowaniu roztworu do wstrzykiwań.

Po odpowiedniej konsultacji i przeszkoleniu lekarz może zalecić samodzielne przeprowadzanie wstrzyknięć leku Mensinorm.

Przy pierwszym zastosowaniu leku lekarz powinien:

-    umożliwić przećwiczenie samodzielnego przeprowadzania wstrzyknięcia podskórnego;

-    wskazać miejsca na ciele, w których można samodzielnie przeprowadzać wstrzyknięcia;

-    zademonstrować sposób przygotowywania roztworu do wstrzykiwań;

-    wyjaśnić sposób przygotowania odpowiedniej dawki leku do wstrzyknięcia.

Przed samodzielnym przeprowadzeniem wstrzyknięcia leku Mensinorm należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Sposób przygotowania i wstrzyknięcia zawartości 1 fiolki leku Mensinorm:

Płyn do wstrzykiwań musi być przygotowany tuż przed wstrzyknięciem, za pomocą ampułko-strzykawki wypełnionej rozpuszczalnikiem (0,9% roztworem chlorku sodu w wodzie do wstrzykiwań) znajdującej się w każdym opakowaniu leku Mensinorm.

Należy przygotować czystą powierzchnię oraz umyć ręce. Istotne jest zachowanie jak największej czystości rąk i stosowanych narzędzi.

Na powierzchni ułożyć następujące elementy:

-    dwa gaziki nasączone alkoholem (nie dołączone do opakowania),

-    jedną fiolkę z proszkiem Mensinorm,

-    jedną ampułko-strzykawkę z rozpuszczalnikiem,

-    jedną igłę do przygotowywania płynu do wstrzykiwań,

-    cienką igłę do wstrzyknięcia podskórnego.

Rekonstytucja roztworu do wstrzykiwań

Przygotowywanie płynu do wstrzykiwań:


1.    • Zdjąć zatyczkę ampułko-strzykawki; założyć (długą) igłę do rekonstytucji

roztworu na ampułko-strzykawkę.

•    Ostrożnie położyć ampułko-strzykawkę na czystej powierzchni.

•    Nie dotykać igły.

Przygotowanie roztworu do wstrzykiwań:

2.


3.4.


• Zdjąć kolorową plastikową zatyczkę (jasnozielona w przypadku dawki 75 j.m., ciemnozielona w przypadku dawki 150 j.m.) z fiolki leku Mensinorm, delikatnie unosząc zatyczkę do góry.

•    Przetrzeć gumowy korek fiolki gazikiem nasączonym alkoholem i zaczekać do jego wyschnięcia.

Chwycić ampułko-strzykawkę, zdjąć ochronną zatyczkę igły i wbić igłę w środek gumowego korka w fiolce leku Mensinorm.

Mocno nacisnąć tłok ampułko-strzykawki w celu wstrzyknięcia całego roztworu na proszek.

NIE WSTRZĄSAĆ, ale delikatnie mieszać zawartość fiolki do momentu uzyskania klarownego roztworu.

Lek Mensinorm zazwyczaj rozpuszcza się natychmiast.

Nie wyciągając igły z fiolki, obrócić fiolkę dnem do góry.

Upewnić się, że końcówka igły znajduje się pod powierzchnią płynu.

Delikatnie pociągnąć tłok w celu pobrania całego roztworu leku Mensinorm do strzykawki.

Upewnić się, że roztwór po rekonstytucji jest klarowny.

W przypadku rekonstytucji większej liczby fiolek leku Mensinorm niż 1 należy pobrać zrekonstytuowaną zawartość pierwszej fiolki do strzykawki, a następnie, po powtórzeniu czynności 24, powoli wstrzyknąć ją do drugiej fiolki.

Przeprowadzanie wstrzyknięcia podskórnego leku:

Po pobraniu do ampułko-strzykawki przepisanej dawki leku założyć zatyczkę ochronną igły. Zdjąć igłę z ampułko-strzykawki i na jej miejsce założyć cienką igłę do wstrzyknięcia podskórnego wraz z zatyczką ochronną.Mocno wcisnąć cienką igłę na ampułko-strzykawkę, a następnie nieznacznie przekręcić w celu całkowitego i szczelnego zamocowania igły.

Zdjąć zatyczkę ochronną igły. Trzymając ampułko-strzykawkę skierowaną igłą do góry, delikatnie uderzyć w bok ampułko-strzykawki, aby wszystkie pęcherzyki powietrza przemieściły się w górę ampułko-strzykawki.

Naciskać tłok do momentu pojawienia się kropli płynu na końcówce igły.

Nie używać, jeśli roztwór zawiera jakiekolwiek cząstki stałe lub jest mętny.

Miejsce wstrzyknięcia:

•    Pacjent powinien zostać wcześniej poinstruowany przez lekarza lub pielęgniarkę w zakresie wyboru miejsca na ciele, w którym można przeprowadzić wstrzyknięcie leku. Zazwyczaj miejscem przeprowadzenia wstrzyknięcia jest udo lub dolna część ściany brzucha, poniżej pępka.

•    Przetrzeć miejsce wstrzyknięcia gazikiem nasączonym alkoholem.

Wprowadzanie igły:


Palcami mocno chwycić fałd skóry. Drugą ręką krótkim, zdecydowanym ruchem wprowadzić igłę pod kątem 45° lub 90°.

Wstrzyknięcie roztworu:

•    Wstrzyknąć roztwór pod skórę, zgodnie z instruktażem. Nie wstrzykiwać roztworu

bezpośrednio do żyły. Naciskać tłok powoli i ze stałą szybkością, tak aby roztwór został prawidłowo wstrzyknięty, a tkanki skóry nie zostały uszkodzone.

Bez pośpiechu wstrzyknąć przepisaną objętość roztworu. W zależności od dawki przepisanej przez lekarza wstrzyknięcie całej objętości roztworu może nie być konieczne.

Wyjmowanie igły:

• Szybkim ruchem odciągnąć strzykawkę, wyciągaj ąc igłę, a następnie uciskać miejsce wstrzyknięcia gazikiem nasączonym środkiem dezynfekującym. Delikatne masowanie miejsca wstrzyknięcia przy jednoczesnym uciskaniu ułatwia rozprzestrzenianie się leku Mensinorm i zmniejsza uczucie dyskomfortu.

Przeprowadzanie wstrzyknięcia domięśniowego leku:

W przypadku wstrzyknięć domięśniowych pracownik służby zdrowia przygotuje lek Mensinorm, a następnie przeprowadzi jego wstrzyknięcie w udo lub pośladek pacjentki.

Utylizacja wszystkich użytych elementów:

Po przeprowadzeniu wstrzyknięcia, umieścić wszystkie igły, puste fiolki oraz ampułko-strzykawki w pojemniku na ostre przedmioty. Wszelkie pozostałości niezużytego roztworu lub jego odpady należy zutylizować zgodnie z przepisami lokalnymi.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mensinorm:

Skutki przedawkowania leku Mensinorm nie są znane, jednak prawdopodobne jest wystąpienie zespołu hiperstymulacji jajników (patrz punkt 4 Możliwe działania niepożądane). W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Mensinorm należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Mensinorm:

Kolejną dawkę leku należy przyjąć o planowanej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Mensinorm:

Nie należy samodzielnie przerywać stosowania leku. W przypadku wątpliwości co do kontynuowania stosowania leku należy zawsze skonsultować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Mensinorm może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działanie niepożądane opisane poniżej jest poważne i wymaga podjęcia natychmiastowych działań w razie jego wystąpienia. W przypadku wystąpienia poniższego działania niepożądanego należy zaprzestać stosowania leku Mensinorm i bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem:

Często, występuje u 1-10 na 100 osób:

• Zespół hiperstymulacji jajników (objawy obejmują tworzenie się torbieli na jajnikach lub powiększenie istniej ących torbieli, ból podbrzusza, uczucie pragnienia, nudności, wymioty, oddawanie zmniejszonych ilości stężonego moczu oraz zwiększenie masy ciała) (dodatkowe informacje — patrz punkt 2 Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mensinorm).

Zgłaszano również przypadki występowania następuj ących działań niepożądanych: Bardzo często (występuje u nie więcej niż 1 na 10 osób):

•    ból głowy,

• opuchnięty lub wzdęty brzuch.

Często (występuje u od 1 na 100 osób do 1 na 10 osób):

•    ból brzucha lub uczucie dyskomfortu,

•    ból w miednicy,

•    ból pleców,

•    uczucie ciężkości,

•    uczucie dyskomfortu w piersiach,

•    zawroty głowy,

•    uderzenia gorąca,

•    uczucie pragnienia,

•    nudności,

•    uczucie zmęczenia,

•    ogólne uczucie rozbicia,

wystąpienie reakcji w miejscu wstrzyknięcia, takiej jak ból i zapalenie (częstsze w przypadku podania domięśniowego niż podskórnego).

Rzadko (występuje u 1 na 10 000 do 1 na 1 000 osób):

• skręt jajnika (obrót jajnika powoduj ący bardzo silny ból w podbrzuszu).

Bardzo rzadko (występuje u od 1 na 100 000 do 1 na 10 000 osób):

• choroba zakrzepowo-zatorowa (utworzenie się zakrzepu w naczyniu krwionośnym, oderwanie się tego zakrzepu i przemieszczenie wraz z krwią, a następnie zablokowanie przez zakrzep innego naczynia krwionośnego).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Mensinorm

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać fiolkę i ampułko-strzykawkę z rozpuszczalnikiem w tekturowym pudełku w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu zewnętrznym, fiolce i ampułko-strzykawce z rozpuszczalnikiem. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Użyć natychmiast po rekonstytucji.

Nie stosować leku Mensinorm, jeśli zauważy się zmętnienie roztworu. Po rekonstytucji roztwór powinien być klarowny i bezbarwny.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Mensinorm

Substancją czynną leku jest menotropina.

Każda fiolka liofilizowanego leku zawiera 75 j.m. ludzkiego hormonu folikulotropowego (FSH) i 75 j.m. ludzkiego hormonu luteinizującego (LH).

W celu zwiększenia całkowitej aktywności LH dodano ludzką gonadotropinę kosmówkową (hCG) — hormon naturalnie obecny w moczu kobiet w ciąży.

Każda fiolka liofilizowanego leku zawiera 150 j.m. ludzkiego hormonu folikulotropowego (FSH) i 150 j.m. ludzkiego hormonu luteinizującego (LH).

W celu zwiększenia całkowitej aktywności LH dodano ludzką gonadotropinę kosmówkową (hCG) — hormon naturalnie obecny w moczu kobiet w ciąży.

W przypadku zastosowania wielu fiolek proszku ilość menotropiny zawarta w 1 ml zrekonstytuowanego roztworu będzie następująca:

Mensinorm 75 j.m.

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Liczba

zastosowanych

fiolek

Całkowita ilość menotropiny w 1 ml roztworu

1

75 j.m.

2

150 j.m.

3

225 j.m.

4

300 j.m.

5

375 j.m.

6

450 j.m.


Mensinorm 150 j.m.

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Liczba

zastosowanych

fiolek

Całkowita ilość menotropiny w 1 ml roztworu

1

150 j.m.

2

300 j.m.

3

450 j.m.


Substancje pomocnicze to:

W przypadku proszku: laktoza jednowodna.

W przypadku rozpuszczalnika: 0,9% roztwór chlorku sodu.

Jak wygląda lek Mensinorm i co zawiera opakowanie

Proszek: biały lub prawie biały liofilizowany proszek Rozpuszczalnik: przezroczysty i bezbarwny roztwór

Lek Mensinorm ma postać proszku i rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

1 zestaw zawiera następujące elementy:

•    jedną fiolkę z białym lub prawie białym proszkiem;

•    jedną ampułko-strzykawkę (1 ml) z klarownym, bezbarwnym roztworem;

•    jedną (długą) igłę do rekonstytucji roztworu i wstrzyknięcia domięśniowego;

• jedna (krótką) igłę do wstrzyknięcia podskórnego.

Lek jest dostępny w opakowaniach zawierających 1, 5 lub 10 zestawów. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Laboratoires Genévrier SA 280 rue de Goa Parc de Sophia -06600 Antibes - Francja

- Antipolis les 3 Moulins

Wytwórca:

IBSA Farmaceutici Italia srl Via Martiri di Cefalonia, 2 26900 Lodi - Włochy

Data ostatniej aktualizacji ulotki

10

Mensinorm

Charakterystyka Mensinorm

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

▼ NINIEJSZY PRODUKT LECZNICZY BĘDZIE DODATKOWO MONITOROWANY. UMOŻLIWI TO SZYBKIE ZIDENTYFIKOWANIE NOWYCH INFORMACJI O BEZPIECZEŃSTWIE. OSOBY NALEŻĄCE DO FACHOWEGO PERSONELU MEDYCZNEGO POWINNY ZGŁASZAĆ WSZELKIE PODEJRZEWANE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE. ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ, JAK ZGŁASZAĆ DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE — PATRZ PUNKT 4.8.

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Mensinorm, 75 j .m., proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Mensinorm, 150 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda fiolka liofilizowanego produktu leczniczego Mensinorm zawiera 75 j.m. ludzkiego hormonu folikulotropowego (ang. follicle stimulating hormone, FSH) i 75 j.m. ludzkiego hormonu luteinizującego (ang. luteinising hormone, LH).

W celu zwiększenia całkowitej aktywności LH dodano ludzką gonadotropinę kosmówkową (ang. human chorionic gonadotrophin, hCG), hormon naturalnie obecny w moczu kobiet w ciąży.

Każda fiolka liofilizowanego produktu leczniczego Mensinorm zawiera 150 j.m. ludzkiego hormonu folikulotropowego (FSH) i 150 j.m. ludzkiego hormonu luteinizującego (LH).

W celu zwiększenia całkowitej aktywności LH dodano ludzką gonadotropinę kosmówkową (hCG) — hormon naturalnie obecny w moczu kobiet w ciąży.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Proszek: biały lub prawie biały liofilizowany proszek Rozpuszczalnik: przezroczysty i bezbarwny roztwór

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Indukcja owulacji: do indukowania owulacji u kobiet z brakiem owulacji lub niemiesiączkujących, u których nie było pozytywnej reakcji na leczenie cytrynianem klomifenu.

Kontrolowana hiperstymulacja jajników (ang. controlled ovarian hyperstimulation, COH) w

ramach technik wspomaganego rozrodu (ang. assisted reproductive technologies, ART): indukowanie rozwoju mnogich pęcherzyków jajnikowych u kobiet w ramach technik wspomaganego rozrodu, takich jak zapłodnienie pozaustrojowe (ang. in vitro fertilisation, IVF).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Leczenie produktem leczniczym Mensinorm powinno być rozpoczynane pod nadzorem lekarza, który ma doświadczenie w leczeniu zaburzeń płodności.

Istnieją duże między- i wewnątrzosobnicze różnice w reakcji jajników na egzogenne gonadotropiny.

To sprawia, że ustalenie jednolitego schematu dawkowania jest niemożliwe. Dawkę należy zatem dostosowywać indywidualnie w zależności od reakcji jajników. Wymaga to zastosowania ultrasonografii i może także obejmować monitorowanie stężeń estradiolu.

Kobiety z brakiem owulacji:

Celem leczenia produktem leczniczym Mensinorm jest uzyskanie rozwoju pojedynczego pęcherzyka Graafa, z którego, po podaniu ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej, zostanie uwolniona komórka jajowa.

Produkt leczniczy Mensinorm można podawać w codziennych wstrzyknięciach. U pacjentek miesiączkujących leczenie powinno rozpocząć się w ciągu pierwszych 7 dni cyklu menstruacyjnego.

Według najczęściej stosowanego schematu podawanie rozpoczyna się od dawki 75 do 150 j.m. FSH na dobę. Następnie, jeśli jest to konieczne dla uzyskania właściwej, ale nie nadmiernej odpowiedzi, dawkę zwiększa się o 37,5 j.m. (do 75 j.m.) co 7 lub (najlepiej) co 14 dni.

Maksymalna dawka dobowa Mensinorm nie powinna na ogół przekraczać 225 j .m.

Leczenie należy dostosowywać do indywidualnej reakcji pacjentki ocenianej na podstawie pomiaru wielkości pęcherzyka jajnikowego za pomocą badania USG i (lub) oznaczenia stężeń estrogenów.

Dobową dawkę utrzymuje się aż do osiągnięcia warunków przedowulacyjnych. Zwykle do osiągnięcia tego stanu wystarcza od 7 do 14 dni leczenia.

Następnie przerywa się podawanie produktu leczniczego Mensinorm i można wywołać owulacj ę poprzez podanie ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej.

Jeżeli liczba reaguj ących pęcherzyków jajnikowych jest za duża lub stężenie estradiolu wzrasta zbyt szybko, tzn. stężenie estradiolu rośnie ponad dwukrotnie w ciągu dwóch lub trzech kolejnych dni, należy zmniejszyć dobową dawkę produktu leczniczego Mensinorm. Ponieważ pęcherzyki o średnicy powyżej 14 mm mogą uwolnić komórki jajowe, istnienie wielu przedowulacyjnych pęcherzyków, których średnica przekracza 14 mm, wiąże się z ryzykiem ciąży mnogiej. W takim przypadku należy odstąpić od podawania hCG i zapobiegać ciąży, aby nie dopuścić do wystąpienia ciąży mnogiej. Pacjentka powinna zastosować mechaniczną metodę antykoncepcji lub powstrzymać się od odbywania stosunków płciowych do czasu wystąpienia następnego krwawienia miesiączkowego (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania). Nowy cykl leczenia należy rozpocząć od dawki początkowej mniejszej niż zastosowana w poprzednim cyklu.

Jeśli u pacjentki nie stwierdza się odpowiedniej odpowiedzi po 4 tygodniach leczenia, ten cykl leczenia należy przerwać, a nowy cykl leczenia należy rozpocząć od dawki początkowej większej niż zastosowana w przerwanym cyklu.

Po uzyskaniu optymalnej odpowiedzi należy podać w pojedynczym wstrzyknięciu od 5 000 j.m. do 10 000 j.m. hCG w ciągu 24 do 48 godzin po ostatnim wstrzyknięciu produktu leczniczego Mensinorm.

Pacjentce zaleca się odbycie stosunku płciowego w dniu wstrzyknięcia hCG oraz w następnym dniu po wstrzyknięciu hCG.

Alternatywnie może zostać przeprowadzona inseminacja domaciczna.

Kobiety poddawane stymulacji jajników w celu uzyskania rozwoju wielu pęcherzyków jajnikowych w ramach technik wspomaganego rozrodu:

Hamowanie czynności przysadki w celu zahamowania wzrostu poziomu endogennego LH i kontroli podstawowego poziomu LH jest obecnie zwykle uzyskiwane przez podanie agonisty lub antagonisty hormonu uwalniającego gonadotropinę (ang. Gonadotropin Releasing Hormone, GnRH).

Według najczęściej stosowanego protokołu podawanie produktu leczniczego Mensinorm rozpoczyna się około dwa tygodnie po rozpoczęciu leczenia agonistą, a następnie podawanie obu produktów leczniczych jest kontynuowane aż do osiągnięcia odpowiedniego stopnia dojrzałości pęcherzyków. Na przykład po dwóch tygodniach hamowania czynności przysadki za pomocą leczenia agonistą, produkt leczniczy Mensinorm podawany jest w dawce 150 j.m. do 225 j.m. przez pierwsze siedem dni. Następnie dawka jest dostosowywana w zależności od reakcji jajników pacjentki na leczenie.

Postępowanie alternatywne w przypadku kontrolowanej hiperstymulacji jajników obejmuje podawanie od 150 do 225 j.m. produktu leczniczego Mensinorm na dobę, począwszy od 2. lub 3. dnia cyklu menstruacyjnego. Leczenie jest prowadzone do czasu uzyskania odpowiedniego stopnia dojrzałości pęcherzyków jajnikowych (ocenianego za pomocą oznaczania stężenia estrogenów w surowicy i (lub) badania USG) przy zastosowaniu dawki dostosowanej do odpowiedzi pacjentki (zwykle nie wyższej niż 450 j.m. na dobę). Odpowiedni stopień dojrzałości pęcherzyków jajnikowych uzyskuje się średnio około dziesiątego dnia leczenia (w ciągu 5 do 20 dni).

Po uzyskaniu optymalnej odpowiedzi podaje się w pojedynczym wstrzyknięciu od 5 000 j.m. do 10 000 j.m. hCG w ciągu 24 do 48 godzin po ostatnim wstrzyknięciu produktu leczniczego Mensinorm w celu wzbudzenia uformowania dojrzałego pęcherzyka.

Uwolnienie komórki jajowej następuje 34-35 godzin później.

Dzieci i młodzież

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży.

Sposób podawania

Produkt leczniczy Mensinorm jest przeznaczony do podawania podskórnego i domięśniowego.

Bezpośrednio przed użyciem proszek należy rekonstytuować za pomocą dostarczonego rozpuszczalnika.

Aby uniknąć bolesnych wstrzyknięć i zminimalizować wyciek z miejsca wstrzyknięcia, produkt leczniczy Mensinorm należy podawać podskórnie powoli. Miejsca wstrzyknięć podskórnych należy zmieniać, aby uniknąć lipoatrofii. Niewykorzystany roztwór należy wyrzucić.

Wstrzyknięcia podskórne mogą być wykonywane samodzielnie przez pacjentki pod warunkiem, że będą dokładnie przestrzegać instrukcji i zaleceń lekarza.

4.3 Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na menotropinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (wymienioną w punkcie 6.1).

•    Powiększenie jajników lub torbiele jajników niespowodowane zespołem policystycznych jajników.

•    Krwawienie z dróg rodnych o nieznanej przyczynie.

•    Rak j aj nika, macicy lub piersi.

•    Guzy podwzgórza lub przysadki mózgowej.

Produkt leczniczy Mensinorm jest przeciwwskazany, jeśli odpowiednia odpowiedź na leczenie nie może być osiągnięta z powodu:

•    pierwotnej niewydolności jajników,

•    wad rozwojowych narządów płciowych uniemożliwiających prawidłowy przebieg ciąży,

3

• włókniaków macicy uniemożliwiających prawidłowy przebieg ciąży.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Mogą wystąpić reakcje anafilaktyczne, szczególnie w przypadku pacjentek o znanej nadwrażliwości na gonadotropiny. Pierwsze wstrzyknięcie produktu leczniczego Mensinorm powinno być dokonane pod bezpośrednią kontrolą lekarza w warunkach umożliwiających ewentualną resuscytację krążeniowo-oddechową.

Pierwsze wstrzyknięcie produktu leczniczego Mensinorm powinno być dokonane pod bezpośrednią kontrolą lekarza.

Samodzielne wstrzyknięcia produktu leczniczego Mensinorm może być wykonywane tylko przez pacjentki z silną motywacj ą i odpowiednio przeszkolone. Przed wykonaniem samodzielnego wstrzyknięcia pacjentka musi być poinstruowana o sposobie wykonywania wstrzyknięć podskórnych, tj. o możliwym miejscu wstrzyknięcia i sposobie przygotowania roztworu do wstrzyknięcia.

Przed rozpoczęciem leczenia należy dokonać właściwej oceny niepłodności pary i wykluczyć możliwe przeciwwskazania do zajścia w ciążę. W szczególności należy przeprowadzić badania w kierunku niedoczynności tarczycy, niedoboru hormonów kory nadnerczy, hiperprolaktynemii, guzów przysadki i podwzgórza oraz zastosować odpowiednie, swoiste leczenie.

Zespół hiperstymulacji jajników (ang. Ovarian Hyperstimulation Syndrome, OHSS)

Przed rozpoczęciem leczenia należy przeprowadzić badanie USG w celu określenia stadium rozwoju pęcherzyków jajnikowych i oznaczyć stężenia estradiolu. Parametry te należy regularnie kontrolować podczas leczenia. Ma to szczególne znaczenie na początku stymulacji (patrz niżej).

Poza rozwojem dużej liczby pęcherzyków jajnikowych stężenie estradiolu we krwi może wzrosnąć w bardzo szybkim tempie, tzn. ponad dwukrotnie w ciągu dwóch lub trzech kolejnych dni, i osiągnąć nadmiernie wysokie wartości. Rozpoznanie hiperstymulacji jajników można potwierdzić za pomocą badania USG. W przypadku wystąpienia niepożądanej hiperstymulacji jajników (tj. niewystępującej w ramach kontrolowanej hiperstymulacji jajników w programach technik wspomaganego rozrodu) należy przerwać podawanie produktu leczniczego Mensinorm. W takim wypadku należy unikać zajścia w ciążę oraz nie podawać hCG, ponieważ może to spowodować, oprócz wielokrotnej owulacji, zespół hiperstymulacji jajników (OHSS). Kliniczne objawy podmiotowe i przedmiotowe łagodnego zespołu hiperstymulacji jajników to ból brzucha, nudności, biegunka i łagodne do umiarkowanego powiększenie jajników i torbieli jajników. W rzadkich przypadkach dochodzi do wystąpienia ciężkiego zespołu hiperstymulacji jajników, który może zagrażać życiu. Stan ten charakteryzuje się dużymi torbielami jajników (bliskimi pęknięcia), wodobrzuszem, częstym wysiękiem opłucnowym i zwiększeniem masy ciała. W rzadkich przypadkach przebieg OHSS może być powikłany żylną lub tętniczą chorobą zakrzepowo-zatorową (patrz punkt 4.8 Działania niepożądane).

Ciąże mnogie

U pacjentek poddawanych procedurom ART ryzyko wystąpienia ciąży mnogiej jest związane głównie z liczbą przeniesionych zarodków. U pacjentek poddawanych leczeniu maj ącemu na celu wzbudzenie owulacji występowanie ciąż i porodów mnogich jest większe niż w przypadku zapłodnienia naturalnego. Większość ciąż mnogich to ciąże bliźniacze. W celu zminimalizowania ryzyka ciąży mnogiej zaleca się dokładne monitorowanie odpowiedzi jajników.

Utrata ciąży

Częstość poronień spontanicznych u pacjentek leczonych FSH jest wyższa niż w populacji ogólnej, ale porównywalna z częstością występowania poronień u kobiet z innymi zaburzeniami płodności.

Ciąża pozamaciczna

Ponieważ u niepłodnych kobiet poddawanych zabiegom wspomaganego rozrodu, szczególnie IVF, często występuj ą nieprawidłowości jajowodów, częstość występowania ciąż pozamacicznych może być wyższa. Dlatego ważne jest wczesne ultrasonograficzne potwierdzenie, że ciąża jest umiejscowiona prawidłowo (wewnątrzmacicznie).

Nowotwory układu rozrodczego

Istnieją doniesienia o nowotworach jajników oraz układu rozrodczego, zarówno łagodnych, jak i złośliwych, u kobiet poddawanych wielokrotnie leczeniu niepłodności. Nie ustalono jeszcze, czy leczenie gonadotropinami zwiększa ryzyko podstawowe wystąpienia tych nowotworów u niepłodnych kobiet.

Wrodzone wady rozwojowe

Częstość występowania wrodzonych wad rozwojowych po zastosowaniu ART może być nieco większa niż w przypadku zapłodnień spontanicznych. Uważa się, że jest to spowodowane różnicami w cechach rodzicielskich (np. wiekiem matki, parametrami nasienia) i ciążami mnogimi.

Zdarzenia zakrzepowo-zatorowe

U kobiet z ogólnie znanymi czynnikami ryzyka zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, ujawnionymi w wywiadzie lub wywiadzie rodzinnym, otyłością olbrzymią (współczynnik BMI >30 kg/m2) lub trombofilią, ryzyko wystąpienia żylnych lub tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych w trakcie lub po zakończeniu leczenia gonadotropinami może być większe. U kobiet tych należy ocenić stosunek korzyści do ryzyka podania gonadotropin (patrz punkt 4.8 Działania niepożądane).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji produktu leczniczego Mensinorm z innymi produktami leczniczymi u ludzi. Chociaż brak jest doświadczenia klinicznego, należy spodziewać się, że jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Mensinorm 75 j.m. lub Mensinorm 150 j.m. i cytrynianu klomifenu może nasilać reakcję jajników. Jeśli do desensytyzacji przysadki mózgowej stosuje się agonistę GnRH, w celu uzyskania odpowiedniej reakcji jajników może być konieczne zastosowanie większej dawki produktu leczniczego Mensinorm 75-150 j.m.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produktu leczniczego Mensinorm nie należy stosować w okresie ciąży.

Nie ma doniesień o ryzyku działań teratogennych wskutek kontrolowanej stymulacji jajników gonadotropinami uzyskanymi z moczu. Do tej pory nie zgromadzono innych stosownych danych epidemiologicznych.

Badania na zwierzętach nie wskazują działania teratogennego.

Karmienie piersią

Produktu leczniczego Mensinorm nie należy stosować podczas karmienia piersią.

Podczas karmienia piersią wydzielanie prolaktyny może spowodować osłabienie odpowiedzi na stymulacj ę jaj ników.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jednak jest mało prawdopodobne, że produkt leczniczy Mensinorm ma wpływ na zdolność pacjentek do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszanymi w badaniach klinicznych zdarzeniami niepożądanymi podczas leczenia produktem leczniczym Mensinorm są (zależnie od dawki) na ogół łagodna hiperstymulacja jajników (OHSS) z niewielkim powiększeniem jajników oraz dyskomfort lub ból brzucha. Wystąpił tylko jeden przypadek ciężkiej OHSS.

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi podczas leczenia produktem leczniczym Mensinorm były ból głowy i wzdęcie brzucha, a także nudności, zmęczenie, zawroty głowy i ból w miejscu wstrzyknięcia.

W poniższej tabeli przedstawiono główne działania niepożądane (>1%) występujące u kobiet leczonych produktem leczniczym Mensinorm w badaniach klinicznych według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania. W obrębie każdej grupy częstości działania niepożądane są przedstawione od najcięższych do najlżejszych.

W obrębie każdej grupy układów i narządów działania niepożądane są pogrupowane według częstości występowania, od najczęstszych do najrzadszych, za pomocą następuj ących konwencji:

Bardzo często (1/10); często (od 1/100 do 1/10); niezbyt często (od 1/1 000 do 1/100); rzadko (od 1/10 000 do 1/1 000); Bardzo rzadko (od 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Układ1

Częstość

Działanie niepożądane produktu leczniczego

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Ból głowy

Często

Zawroty głowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Wzdęcie brzucha

Często

Ból lub dyskomfort brzucha, nudności

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

Ból pleców, uczucie ciężkości

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Często

Zespół hiperstymulacji jajników, ból w miednicy, tkliwość piersi

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Często

Ból w miejscu wstrzyknięcia, reakcja w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, złe samopoczucie, pragnienie

Zaburzenia naczyniowe

Często

Uderzenia gorąca

*W celu opisania działania niepożądanego zastosowano najbardziej odpowiedni termin systemu MedDRA. Należy brać także pod uwagę synonimy lub podobne stany niewymienione powyżej.

Jak wynika z opublikowanych badań, następujące działania niepożądane obserwowano u pacjentek leczonych ludzkimi gonadotropinami menopauzalnymi.

*Ciężka hiperstymulacja jajników (OHSS) z zaznaczonym powiększeniem jajników i tworzeniem torbieli, ostry ból brzucha, wodobrzusze, wysięk opłucnowy, hipowolemia, wstrząs i zaburzenia zakrzepowo-zatorowe. (Patrz również punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

*Skręt jajnika w przebiegu ciężkich przypadków OHSS

*Zgłaszano przypadki pęknięcia torbieli jajnika z krwotokiem do otrzewnej i pęknięcia torbieli ze skutkiem śmiertelnym.

Spodziewane działania niepożądane związane z podawaniem gonadotropin to reakcje w miejscu wstrzyknięcia takie jak ból, zaczerwienienie, zasinienie, opuchlizna i (lub) podrażnienie.

Spodziewana częstość takich działań w przypadku podania domięśniowego jest wyższa niż w przypadku podania podskórnego.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C,

02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Brak dostępnych danych dotyczących ostrej toksyczności menotropiny u ludzi, ale badania na zwierzętach wykazały, że ostra toksyczność produktów gonadotropiny uzyskanych z moczu jest bardzo niska. Zbyt wysokie dawki menotropiny mogą prowadzić do hiperstymulacji jajników (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: gonadotropiny.

Kod ATC: G03GA02

Substancj ą czynną produktu leczniczego Mensinorm jest wysoce oczyszczona ludzka gonadotropina menopauzalna.

FSH w produkcie leczniczym Mensinorm jest uzyskiwane z moczu kobiet w okresie postmenopauzalnym; LH jest uzyskiwane zarówno z moczu kobiet w okresie postmenopauzalnym, jak i moczu kobiet w ciąży. Produkt leczniczy jest standaryzowany w celu uzyskania współczynnika aktywności FSH/LH zbliżonego do 1.

Składnik FSH menotropiny pobudza wzrost i rozwój pęcherzyków jajnikowych, zwiększając ich liczbę. FSH zwiększa wytwarzanie estradiolu w komórkach ziarnistych na drodze aromatyzacji androgenów pochodzących z komórek tekalnych pod wpływem LH.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Biologiczna skuteczność menotropiny wynika głównie z zawartego w niej FSH. Farmakokinetyka menotropiny po podaniu domięśniowym lub podskórnym wykazuje dużą zmienność osobniczą. Dane uzyskane z badań przeprowadzonych z zastosowaniem menotropiny wskazuj ą, że po jednym wstrzyknięciu 300 j.m. maksymalne stężenie FSH w surowicy jest osiągane po około 19 godzinach w przypadku wstrzyknięcia domięśniowego i po 22 godzinach w przypadku wstrzyknięcia podskórnego. Po podaniu domięśniowym szczytowe stężenia FSH wyniosły 6,5 ± 2,1 j .m./l z wartością AUC0-t wynoszącą 438,0 ± 124,0 j.m. * h/l. Po podaniu podskórnym wartość Cmax wyniosła 7,5 ± 2,8 j.m./l z wartością AUC0-t wynoszącą 485,0 ± 93,5 j.m. * h/l.

7

Wynikowe wartości AUC i stężenia Cmax dla LH w grupie otrzymującej podania podskórne były znacząco niższe niż w grupie otrzymującej podania domięśniowe. Ten wynik może być skutkiem wykrytych bardzo niskich stężeń (blisko lub poniżej granic wykrywalności) oraz dużej zmienności między- i wewnątrzosobniczej.

Następnie stężenia w surowicy zmniejszają się z okresem półtrwania wynoszącym około 45 godzin po podaniu domięśniowym i 40 godzin po podaniu podskórnym.

Po podaniu menotropina wydalana jest głównie przez nerki.

Nie badano farmakokinetyki produktu leczniczego u pacjentek z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie przeprowadzono żadnych przedklinicznych badań produktu leczniczego Mensinorm.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Proszek: laktoza jednowodna Rozpuszczalnik: 0,9% roztwór chlorku sodu

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności.

6.3    Okres ważności

2 lata.

Zaleca się użycie produktu leczniczego bezpośrednio po sporządzeniu roztworu.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać fiolkę i ampułko-strzykawkę z rozpuszczalnikiem w tekturowym pudełku w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

1 zestaw zawiera: fiolkę z proszkiem (szkło typu I) zamkniętą korkiem z gumy bromobutylowej i odrywanym wieczkiem (aluminium i kolorowy plastik: 75 j.m. — jasnozielony, 150 j.m. — ciemnozielony) + 1 ml rozpuszczalnika w ampułko-strzykawce (szkło typu I) z zatyczką (izopren i bromobutyl) oraz korkiem (chlorobutyl z silikonem) + 1 igła do rekonstytucji i wstrzyknięcia domięśniowego oraz 1 igła do wstrzyknięcia podskórnego. Te cztery elementy pakowane są w blistry (PVC); opakowania zawierają 1, 5 i 10 zestawów.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Roztwór należy przygotować bezpośrednio przed wstrzyknięciem.

Każda fiolka jest przeznaczona wyłącznie do jednorazowego użycia. Rekonstytucj ę produktu leczniczego należy przeprowadzać w warunkach aseptycznych.

Do rekonstytucji produktu leczniczego Mensinorm można używać wyłącznie rozpuszczalnika dostarczonego w opakowaniu.

Do przygotowania roztworu zapewnić czyste miejsce; przed przystąpieniem do rekonstytucji roztworu należy umyć ręce.

Na czystej powierzchni przygotować następujące elementy:

-    dwa gaziki bawełniane nasączone alkoholem (nie dołączone do opakowania),

-    jedną fiolkę z proszkiem Mensinorm,

-    jedną ampułko-strzykawkę z rozpuszczalnikiem,

-    jedną igłę do przygotowania wstrzyknięcia i do wstrzyknięcia domięśniowego,

-    cienką igłę do wstrzyknięcia podskórnego.

Rekonstytucja roztworu do wstrzykiwań Przygotowanie roztworu do wstrzykiwań:

Zdjąć zatyczkę ampułko-strzykawki; założyć (długą) igłę do rekonstytucji roztworu na ampułko-strzykawkę.

1.    Zdjąć aluminiowy kapsel z fiolki zawierającej proszek Mensinorm i zdezynfekować gumową część zatyczki wieczka gazikiem zwilżonym alkoholem.

2. Za pomocą strzykawki powoli wstrzyknąć rozpuszczalnik do fiolki z proszkiem przez gumowy korek.

3. Delikatnie obracać fiolkę w dłoniach, aż proszek rozpuści się całkowicie, uważając, aby nie tworzyć piany.

4. Po rozpuszczeniu proszku (co zwykle następuje od razu) powoli wciągnąć roztwór do strzykawki.

W przypadku rekonstytucji większej liczby fiolek produktu leczniczego Mensinorm niż 1 należy pobrać zrekonstytuowaną zawartość pierwszej fiolki do strzykawki, a następnie, po powtórzeniu czynności 1-4, powoli wstrzyknąć ją do drugiej fiolki.

W przypadku zastosowania wielu fiolek proszku ilość menotropiny zawarta w 1 ml zrekonstytuowanego roztworu będzie następuj ąca:

Mensinorm 75 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Liczba

Całkowita ilość

zastosowanych

menotropiny w 1 ml

fiolek

roztworu

1

75 j.m.

2

150 j.m.

3

225 j .m.

4

300 j.m.

5

375 j.m.

6

450 j.m.


Mensinorm 150 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Liczba

Całkowita ilość

zastosowanych

menotropiny w 1 ml

fiolek

roztworu

1

150 j.m.

2

300 j.m.

3

450 j.m.


Roztwór musi powinien być klarowny i bezbarwny.

Utylizacja wszystkich użytych narzędzi:

Każdy niezużyty produkt i wszystkie odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami (po zakończeniu wstrzyknięcia wszystkie igły i puste strzykawki należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika).

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU

Laboratoires Genévrier SA

280 rue de Goa Parc de Sophia - Antipolis les 3 Moulins 06600 Antibes - Francja

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10

1

Podczas stosowania produktów leczniczych zawieraj ących gonadotropiny obserwowano reakcje alergiczne, także uogólnione. (Patrz również punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Mensinorm