+ iMeds.pl

Mentho-paraffinol aflofarm -Ulotka Mentho-paraffinol aflofarm

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

butelka ze szkła barwnego z zakrętką aluminiową oraz miarką z PP_


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Mentho - Paraffinol Aflofarm

99,87 g/100 g, płyn doustny Parąffinum liquidum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


Skład:

100 g płynu doustnego zawiera 99,87 g parafiny ciekłej (Paraffinum liquidum).


3. WYKAZ SUSBTANCJI POMOCNICZYCH


4.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Płyn doustny

125 g    Kod EAN: 5909990296415

5.    SPOSÓB I DROGA (I) PODANIA Podanie doustne

6.    OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI_

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.    INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z 0.0. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice tek: 42 22-53-100


(logo}

12. NUMER (Y) POZWOLENIA (Ń) NA POPUSZCZENIE PO OBROTU

Pozwolenie nr R/2964

1 13. NUMER SERII

Numer serii:

14.0GÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA


Wskazania do stosowania: Środek przeczyszczający stosowany w zaparciach.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na składnik leku. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat, u osób chorych na kamicę przewodową lub inne stany utrudniające odpływ żółci oraz przy ciężkim uszkodzeniu wątroby.

Interakcje: Lek może zaburzać wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach A, D, E i K.

Mogą one rozpuszczać się w parafinie i wraz z nią być wydalane z organizmu. Zmniejsza wchłanianie leków podawanych doustnie.

Działania niepożądane: Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Może wystąpić wyciek parafiny z odbytu. Podczas długotrwałego stosowania mogą pojawić się zwłóknienia węzłów chłonnych.

Substancja pomocnicza - olejek eteryczny mięty polnej z obniżoną zawartością mentolu może wywołać bóle brzucha i wymioty. Stosowanie dużych dawek może powodować biegunkę.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ciąża i karmienie piersią: W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: Brak wpływu.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem: Szczególną ostrożność należy zachować w razie stosowaniu leku u osób z kamicą żółciową i zapaleniem pęcherzyka żółciowego.

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania u osób z podwyższonym ryzykiem przedostania się leku do dróg oddechowych (aspiracji). Są to osoby z zaburzeniami neurologicznymi lub psychicznymi i z refluksem żołądkowo-przełykowym (zarzucaniem treści żołądkowej do przełyku).

Przedawkowanie: Stosowanie dużych dawek może powodować biegunkę.

Sposób stosowania i droga podania;

Podanie doustne. Zazwyczaj stosowana dawka to 15 ml (łyżka stołowa) do 45 ml (3 łyżki stołowe) na noc lub rano na czczo. Wypróżnienie następuje po kilku godzinach.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A:


Mentho - Paraffinol Aflofarm

Mentho-Paraffinol Aflofarm

Charakterystyka Mentho-paraffinol aflofarm

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

L NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Mentho - Paraffmoi Aflofarm, 99,87 g/100, g płyn doustny

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

100 g płynu doustnego zawiera 99,87 g parafiny ciekłej (Parąffinum Hąuidum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Płyn doustny

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Środek przeczyszczający stosowany w zaparciach.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Doustnie, stosuje się 15 ml (łyżka stołowa) do 45 ml (3 łyżki stołowe) na noc lub rano na czczo.

4.3    Przeciwwskazania

Produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentów:

-    z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

-    z przepukliną rozworu przełykowego i zaawansowaną chorobą refluksową przełyku;

-    u dzieci poniżej 2 lat;

-    u chorych na kamicę przewodową lub inne stany utrudniające odpływ żółci oraz przy ciężkim uszkodzeniu wątroby.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy należy stosować z zachowaniem ostrożności u osób:

-    z podwyższonym ryzykiem jego aspiracji, w tym osób z zaburzeniami neurologicznymi lub psychicznymi;

-z refłuksem żołądkowo-przełykowym.

Produkt leczniczy nie wchłania się z przewodu pokarmowego nie ma konieczności zmiany jego dawkowania u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek.

Szczególną ostrożność należy zachować u osób z kamicą żółciową i zapaleniu pęcherzyka żółciowego.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Parafina ciekła może zaburzać wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach A, D, E i K. Mogą one rozpuszczać się w parafinie i wraz z nią być wydalane z organizmu. Parafina ciekła może także zmniejszać wchłanianie leków podawanych doustnie.

Istnieją również doniesienia o hamującym wpływie olejku z mięty pieprzowej na enzymy cytochromu P450, co mogłoby wpływać na stężenie w surowicy wielu leków, m.in, amitryptyliny, cyklosporyny lub haloperydolu. Wykazano wpływ olejku miętowego na wzrost stężenia symwastatyny i fełodypiny w surowicy.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak badań potwierdzających bezpieczeństwo stosowania produktów, zawierających parafinę ciekłą i olejek miętowy, u kobiet w ciąży i w okresie laktacji. Dlatego należy każdorazowo ocenić stosunek korzyści dla matki wynikających z zastosowania produktu, do ryzyka dla dziecka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn,

4.8    Działania niepożądane

Mentho-Paraffinol Aflofarm jest dobrze tolerowany i w zalecanych dawkach działania niepożądane są bardzo rzadkie. Może wystąpić wyciek parafiny z odbytu. Podczas długotrwałego stosowania mogą pojawić się zwłóknienia węzłów chłonnych.

W piśmiennictwie opisywano przypadki zachłystowego zapalenia płuc po zastosowaniu parafiny ciekłej. Powikłanie to występowało najczęściej u osób unieruchomionych łub z zaburzeniami neurologicznymi. Czynnikami sprzyjającymi aspiracji parafiny ciekłej były: refluks żolądkowo-przełykowy oraz zaburzenia neurologiczne i (lub) psychiczne.

W tej grupie chorych parafinę ciekłą należy stosować wyjątkowo ostrożnie.

Olejek z mięty pieprzowej może wywołać bóle brzucha i wymioty, a w dużych dawkach zaburzenia równowagi i snu. W wysokich dawkach może być toksyczny i powodować ostrą niewydolność nerek. Istnieją rzadkie doniesienia o występowaniu reakcji alergicznych na olejek miętowy i mentol (składnik olejku).

4.9    Przedawkowanie

W piśmiennictwie nie odnotowano przypadków przedawkowania parafiny ciekłej. Stosowanie dużych dawek może powodować biegunkę.

W wysokich dawkach olejek miętowy może być toksyczny i powodować ostrą niewydolność nerek, a nawet zgon.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeczyszczające, osmotyczne; kod ATC: A06AA01

Parafina ciekła powleka wewnętrzną ścianę jelita warstwą ochronną i rozmiękcza masy kałowe. Olejek mięty pieprzowej wywiera działanie antyseptyczne i żółciopędne, głównie poprzez zawartość mentolu. Istotne są również jego właściwości zmniejszania napięcia mięśni gładkich jelit i słabe działanie uspokajające. Mentol posiada także właściwości znieczulające i zmniejszające podrażnienia błon śluzowych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie

Po podaniu doustnym parafina ciekła nie ulega wchłonięciu ani trawieniu. Nie ma działania drażniącego na błonę śluzową.

Główny składnik olejku mięty pieprzowej, mentol, po przyjęciu doustnym dobrze wchłania się z proksymalnego odcinka jelita cienkiego i jest szybko metabolizowany. Jego okres półtrwania w surowicy wynosi około 56 minut.

Dystrybucja

Brak danych.

Metabolizm

Parafina ciekła nie jest metabolizowana ani wchłaniana w przewodzie pokarmowym.

Mentol (składnik olejku miętowego) dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego a jego metabolity (głównie glukuronian mentolu) wykrywane są w surowicy i w moczu.

Eliminacja

Parafina ciekła wydalana jest z kałem w postaci niezmienionej.

Metabolity mentolu (zwłaszcza glukuronian mentolu) wydalane są przede wszystkim wraz z żółcią oraz przez nerki.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach przewlekłych prowadzonych na szczurach, którym z pożywieniem podawano parafinę, obserwowano zmiany hematologiczne i odkładanie się ciekłych węglowodorów w wątrobie, śledzionie i węzłach chłonnych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Olejek eteryczny mięty polnej z obniżoną zawartością mentolu

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła barwnego z zakrętką aluminiową oraz miarką PP w kształcie kieliszka. 1 op. 125 g

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIAŁY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2964

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 28.05.1999 r., Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 10.12.2008 r.

10, DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Mentho-Paraffinol Aflofarm