+ iMeds.pl

Menthosept 1,5 mgUlotka Menthosept

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Menthosept, 1,5 mg, tabletki do ssania

(Cetylpyridinii chloridům)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Menthosept ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po trzech dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Menthosept i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Menthosept

3.    Jak stosować lek Menthosept

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Menthosept

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK MENTHOSEPT I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Menthosept jest lekiem w postaci tabletek do ssania. Zawiera chlorek cetylopirydyniowy, który działa bakteriobójczo i grzybobójczo na drobnoustroje wywołujące zapalenia jamy ustnej i gardła.

Lek stosuje się do odkażania jamy ustnej, dziąseł i gardła w przebiegu zapalenia bakteryjnego i grzybiczego. Stosuje się także w stomatologii do odkażania jamy ustnej, jeśli możliwość pielęgnacji jamy ustnej jest ograniczona.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU MENTHOSEPT

Kiedy nie stosować leku Menthosept :

-    u dzieci w wieku do 6 lat,

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną - chlorek cetylopirydyniowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku Menthosept.

W przypadku podejrzenia uczulenia należy poradzić się lekarza.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Menthosept

W przypadku zapaleń gardła przebiegających z wysoką temperaturą, bólami głowy, nudnościami lub wymiotami, niezależnie od stosowania leku Menthosept niezbędne jest zasięgnięcie porady lekarskiej.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy unikać stosowania leku Menthosept bezpośrednio przed lub po stosowaniu leków w postaci roztworów zawierających kwas acetylosalicylowy (lek przeciwbólowy i przeciwzapalny, często stosowany na przeziębienie), ponieważ działanie może ulec osłabieniu.

Stosowanie leku Menthosept z jedzeniem i piciem

Ze względu na działanie miejscowe na błonę śluzową jamy ustnej i gardła, lek należy stosować po posiłku lub co najmniej 30 minut przed posiłkiem.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie zaleca się stosowania leku Menthosept, ze względu na ogólnie przyjętą zasadę unikania przyjmowania leków podczas ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie obserwowano niekorzystnego wpływu leku Menthosept na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Menthosept

Lek zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK MENTHOSEPT

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

leczniczo: ssać 1 tabletkę co 1-2 godziny (nie więcej niż 8 tabletek na dobę); profilaktycznie: 2-3 tabletki na dobę.

Dzieci w wieku powyżej 6 lat:

leczniczo: ssać 1 tabletkę co 2-3 godziny (nie więcej niż 6 tabletek na dobę); profilaktycznie: 1-2 tabletki na dobę.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Menthosept

Stosowanie większej liczby tabletek niż zalecana nie zwiększa skuteczności działania, a może spowodować podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej lub biegunkę.

Pominięcie zastosowania leku Menthosept

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Menthosept

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Menthosept może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (u 1 do 10 na 10 000 osób) może wystąpić przemijające zaburzenia smaku. Ponadto stosowanie dużej liczby tabletek może spowodować podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i żołądka, nudności, wymioty.

U osób nadwrażliwych (uczulonych) na składniki leku mogą wystąpić reakcje alergiczne.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK MENTHOSEPT

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać blister w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować leku Menthosept po upływie terminu ważności zamieszczonego

na opakowaniu po określeniu: Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień

danego miesiąca.

Nie stosować leku Menthosept, jeśli zauważy się zmianę barwy tabletek z białej na żółtą.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Menthosept

-    Substancją czynną leku jest chlorek cetylopirydyniowy.

-    Ponadto lek zawiera: sorbitol, celulozę mikrokrystaliczną, gumę guar, powidon K-25, magnezu stearynian, aromat miętowy, acesulfam potasowy.

Jak wygląda lek Menthosept i co zawiera opakowanie

Tabletki do ssania Menthosept są białe i okrągłe.

Pudełko zawiera 20 lub 40 tabletek w blistrach oraz ulotkę dla pacjenta.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

SENSILAB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowo-akcyjna

ul. Drewnowska 43/55, 91-002 Łódź

(logo)

tel/fax: (42) 6540070 / (42) 6540291

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna u przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego, w tym dla osób niewidomych i słabo widzących (wersja audio, płyta CD) pod numerem telefonu: 42 654 00 70 w. 219

Data zatwierdzenia ulotki: 29.07.2013 r.

Menthosept

Charakterystyka Menthosept

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Menthosept, 1,5 mg, tabletki do ssania

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka do ssania zawiera 1,5 mg cetylopirydyniowego chlorku jednowodnego (Cetylpyridinii chloridům)

Substancja pomocnicza: jedna tabletka do ssania zawiera 548,2 mg sorbitolu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki do ssania

Białe, okrągłe tabletki do ssania.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy stosuje się do odkażania jamy ustnej, dziąseł i gardła w przebiegu zapalenia bakteryjnego i grzybiczego.

W stomatologii, do odkażania jamy ustnej, jeśli możliwość pielęgnacji jamy ustnej jest ograniczona.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

leczniczo: ssać 1 tabletkę co 1-2 godziny (nie więcej niż 8 tabletek na dobę); profilaktycznie: 2-3 tabletki na dobę.

Dzieci w wieku powyżej 6 lat:

leczniczo: ssać 1 tabletkę co 2-3 godziny (nie więcej niż 6 tabletek na dobę); profilaktycznie: 1-2 tabletki na dobę.

Produktu leczniczego Menthosept nie należy stosować u dzieci w wieku do 6 lat.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na chlorek cetylopirydyniowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (patrz punkt 6.1).

•    Nie należy stosować u dzieci w wieku do 6 lat.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

•    Produkt leczniczy zawiera sorbitol. Nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

•    W zapaleniu gardła przebiegającym z wysoką temperaturą, bólami głowy, nudnościami lub wymiotami, niezależnie od stosowania leku Menthosept, niezbędne jest zasięgnięcie porady lekarskiej.

• Stosowanie większej liczby tabletek niż zalecana nie zwiększa skuteczności działania, a może spowodować podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej lub biegunkę.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Unikać stosowania produktu Menthosept bezpośrednio przed lub po stosowaniu leków w postaci roztworów zawierających kwas acetylosalicylowy, ponieważ działanie może ulec osłabieniu.

Ze względu na działanie miejscowe na błonę śluzową jamy ustnej i gardła, lek należy stosować po posiłku lub co najmniej 30 minut przed posiłkiem.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie zaleca się stosowania produktu Menthosept, ze względu na ogólnie przyjętą zasadę unikania przyjmowania leków podczas ciąży i karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Menthosept nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w czasie leczenia chlorkiem cetylopirydyniowym są wymienione w zależności od częstości występowania.

Częstości występowania określone są jako:

-    bardzo często (> 1/10)

-    często (> 1/100, < 1/10)

-    niezbyt często (> 1/1000, < 1/100)

-    rzadko (>1/10 000, < 1/1000)

-    bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

W czasie leczenia chlorkiem cetylopirydyniowym mogą wystąpić działania niepożądane ze strony następujących układów:

Układ pokarmowy

Rzadko: przemijające zaburzenia smaku, duże dawki mogą spowodować podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i żołądka, nudności, wymioty.

Skóra i tkanka podskórna Bardzo rzadko: reakcje alergiczne

4.9    Przedawkowanie

Przypadkowe lub celowe spożycie dawki zagrażającej życiu (1 g do 3 g chlorku cetylopirydyniowego, co odpowiada 600 do 2000 tabletek) może spowodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe: nudności, wymioty, biegunkę.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w chorobach gardła, środki antyseptyczne; kod ATC: R02AA06

Chlorek cetylopirydyniowy jest czwartorzędową solą amoniową, kationowym związkiem powierzchniowo czynnym o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym. Ze względu na właściwość zmniejszania napięcia powierzchniowego, łatwo przenika w trudno dostępne miejsca błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

Jako związek kationowy jest adsorbowany przez ujemnie naładowaną powierzchnię komórki bakteryjnej. Zależnie od stężenia, proces niszczenia obejmuje kolejno ścianę komórkową i błonę cytoplazmatyczną, prowadząc do wypływu cytoplazmy komórki bakteryjnej do środowiska. Następuje denaturacja białek przez depolimeryzację, inaktywacja enzymów oddechowych i glikoliza.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Chlorek cetylopirydyniowy działa miejscowo na błonę śluzową jamy ustnej i gardła. W jamie ustnej i przewodzie pokarmowym wchłania się w ilości od 3% do 15%. Wydalany jest przez wątrobę i nerki.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Chlorek cetylopirydyniowy jest na ogół dobrze tolerowany. Sporadyczne przypadki uczuleń mogą występować u osób z nadwrażliwością na czwartorzędowe sole amoniowe. Toksyczność ostra występuje po podaniu doustnym 200 mg/kg masy ciała u szczurów oraz 400 mg/kg masy ciała u królików. Po trzech tygodniach podawania królikom 10 mg/kg masy ciała na dobę nie zaobserwowano istotnych działań niepożądanych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sorbitol

Celuloza mikrokrystaliczna Guma guar Powidon K-25 Magnezu stearynian Aromat miętowy Acesulfam potasowy

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 oC. Przechowywać blister w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium, w tekturowym pudełku 20 tabletek (1 blister po 20 tabletek lub 2 blistry po 10 tabletek)

40 tabletek (2 blistry po 20 tabletek lub 4 blistry po 10 tabletek)

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

SENSILAB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowo-akcyjna ul. Drewnowska 43/55, 91-002 Łódź tel/fax: 42 654 00 70 / 42 654 02 91 {logo}

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

8776

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

24.05.2001 r./ 15.03.2006 r./13.06.2008 r./15.03.2011 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

29.07.2013 r.

Menthosept