+ iMeds.pl

Mentowal 650 mg/gUlotka Mentowal

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Mentowal, 650 mg/g, krople doustne, roztwór

Menthyli isovaleras + Mentholum racemicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować opisem dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem. Spis treści ulotki

1.    Co to jest Mentowal i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mentowal

3.    Jak stosować Mentowal

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Mentowal

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Mentowal i w jakim celu się go stosuje

Lek Mentowal zawiera połączenie kwasu izowalerianowego i mentolu.

Lek działa słabo rozkurczowo na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego.

Wskazania do stosowania:

-    Zaburzenia ze strony układu pokarmowego:

-    nerwice czynnościowe;

-    stany spastyczne.

-    Bóle brzucha na tle czynnościowym.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mentowal

Kiedy nie stosować leku Mentowal:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na izowalerianian mentylu i (lub) mentol;

-    jeśli pacjent ma rzadkie schorzenie genetyczne o nazwie kwasica izowalerianowa;

-    jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Mentowal należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Dzieci i młodzież

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek u dzieci i młodzieży, ze względu na częste występowanie nadwrażliwości na mentol.

Mentowal a inne leki

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki uspokajające. Lek nasila działanie innych środków uspokajających, zwłaszcza z grupy inhibitorów MAO.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Brak jest wystarczających danych dotyczacych stosowania izowalerianianu mentylu u kobiet w ciąży. Leku nie należy stosować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Brak jest danych dotyczących wydzielania izowalerianianu mentylu do mleka kobiecego.

Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

3. Jak stosować Mentowal

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się doustnie.

Zalecana dawka to 5-10 kropli jednorazowo. W razie konieczności stosować dawkę jednorazową 4 razy na dobę.

Lek przyjmuje się z niewielką ilością wody lub na cukrze.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mentowal

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zatrucie może wystąpić po przyjęciu bardzo dużej dawki leku. W przypadku ostrego zatrucia występują: nudności, wymioty i bóle brzucha.

W następnej kolejności obserwowano objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN), np. zawroty głowy, osłabienie siły mięśniowej, a nawet drgawki toniczno-kloniczne.

W bardzo ciężkich przypadkach zatrucia może wystąpić śpiączka.

Leczenie po przedawkowaniu

W razie przedawkowania przeprowadza się płukanie żołądka wodą z węglem aktywowanym lub podaje się płynną parafinę około 3 ml/kg doustnie.

W przypadku wystąpienia drgawek należy podać diazepam iv. 10-20 mg lub fenobarbital im. 0,10,2 g. W przypadku zaburzeń oddechu i śpiączki lekarz zdecyduje o intubacji i zastosowaniu oddechu wspomaganego lub zastępczego.

Pominięcie zastosowania leku Mentowal

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia układu nerwowego: bóle głowy.

Zaburzenia żołądka i jelit: wymioty.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: pokrzywka, zaczerwienienie skóry.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: przyspieszony oddech.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystapią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacj i na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Mentowal

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Mentowal

Substancjami czynnymi leku są: izowalerianianu mentylu oraz mentol racemiczny.

1 g roztworu zawiera: 650 mg izowalerianianu mentylu z mentolem racemicznym.

Jak wygląda lek Mentowal i co zawiera opakowanie

5 g roztworu w butelce typu oster ze szkła brunatnego o pojemności 10 ml z kroplomierzem pionowym, zakrętką z pierścieniem gwarancyjnym i ulotką, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Wytwórca

Medana Pharma SA

ul. Władysława Łokietka 10, 98-200 Sieradz

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Biuro Handlowe POLPHARMA S.A. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4/4

Mentowal

Charakterystyka Mentowal

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Mentowal 650 mg/g krople doustne, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY i ILOŚCIOWY

1 g roztworu zawiera: 650 mg izowalerianianu mentylu (Menthyli isovaleras) z mentolem racemicznym (Mentholum racemicum).

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople doustne, roztwór

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Zaburzenia ze strony układu pokarmowego:

-    nerwice czynnościowe,

-    stany spastyczne.

-    Bóle brzucha na tle czynnościowym.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne.

Dawkowanie

Zaburzenia ze strony układu pokarmowego:

zwykle 5-10 kropli jednorazowo na cukier lub z niewielką ilością płynu. W razie konieczności stosować dawkę jednorazową 4 razy na dobę.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na izowalerianian mentylu i mentol.

-    Kwasica izowalerianowa.

-    Ciąża i okres karmienia piersią.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność podczas podawania leku łącznie z innymi lekami uspokajającymi, zwłaszcza z grupy inhibitorów MAO. U dzieci i młodzieży często występuje nadwrażliwość na mentol.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Lek nasila działanie środków uspokajających.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania izowalerianianu mentylu u kobiet w ciąży. Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

Produktu Mentowal nie należy stosować w okresie ciąży.

Ponieważ nie ma danych dotyczących wydzielania izowalerianianu mentylu do mleka kobiecego, produktu Mentowal nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Podczas stosowania produktu nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Zaburzenia układu nerwowego: bóle głowy.

Zaburzenia żołądka i jelit: wymioty.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: pokrzywka, zaczerwienienie skóry.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: przyspieszony oddech.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9    Przedawkowanie

Zatrucie może wystąpić po przyjęciu bardzo dużej dawki leku.

W przypadku ostrego zatrucia występują: nudności, wymioty i bóle brzucha.

W następnej kolejności obserwowano objawy ze strony OUN, np. zawroty głowy, osłabienie siły mięśniowej a nawet drgawki toniczno-kloniczne.

W bardzo ciężkich przypadkach zatrucia - śpiączka.

Leczenie przedawkowania

Płukanie żołądka wodą z węglem aktywowanym. Podanie płynnej parafiny około 3 ml/kgper os.

W przypadku drgawek podać diazepam iv. 10-20 mg lub fenobarbital im. 0,1-0,2 g.

W zaburzeniach oddechu, w śpiączce pacjenta należy intubować i zastosować oddech wspomagany lub zastępczy.

5 WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Kod ATC: jeszcze nie przydzielony

Lek działa słabo rozkurczowo na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, co jest wynikiem skojarzonego działania kwasu izowalerianowego i mentolu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak wystarczających danych przedklinicznych.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Brak

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka typu oster ze szkła brunatnego o pojemności 10 ml z kroplomierzem pionowym, zakrętka z pierścieniem gwarancyjnym i ulotką, w tekturowym pudełku.

1 butelka po 5 g

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystanego resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/1210

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 31.12.1956 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 04.11.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

3/3

Mentowal