Imeds.pl

Merandex 10 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Merandex, 10 mg, tabletki powlekane Merandex, 20mg, tabletki powlekane

(Memantini hydrochloridum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Merandex i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Merandex

3.    Jak stosować lek Merandex

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Merandex

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Merandex i w jakim celu się go stosuje Co to jest lek Merandex

Merandex należy do grupy leków przeciw otępieniu.

Utrata pamięci w chorobie Alzheimera spowodowana jest zaburzeniami przekazywania impulsów nerwowych przenoszących informacje w mózgu. W mózgu występują tzw. receptory kwasu N-metylo-D-asparaginowego (NMDA), które biorą udział w przekazywaniu sygnałów nerwowych istotnych dla procesów: uczenia się i zapamiętywania. Merandex należy do grupy leków zwanych antagonistami receptorów NMDA. Merandex poprzez wpływ jaki wywiera na receptory NMDA poprawia przekazywanie impulsów nerwowych i pamięć.

W jakim celu stosuje się Merandex

Merandex stosowany jest w leczeniu osób cierpiących na chorobę Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

2. Informacje ważne przez zastosowaniem leku Merandex

Kiedy nie stosować leku Merandex

•    jeśli pacjent ma uczulenie na memantyny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6 ).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    jeśli u pacjenta występowały w przeszłości napady padaczkowe;

•    jeśli u pacjenta w ostatnim czasie wystąpił zawał mięśnia sercowego (atak serca) lub jeśli pacjent cierpi na zastoinową niewydolność krążenia lub na niekontrolowane nadciśnienie tętnicze (wysokie ciśnienie krwi).

W powyżej wymienionych sytuacjach leczenie lekiem Merandex należy prowadzić pod ścisłą kontrolą

lekarza prowadzącego, który powinien regularnie oceniać skutki prowadzonej terapii.

Podczas stosowania memantyny u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek (problemy z nerkami), czynności nerek powinny być dokładnie monitorowane przez lekarza prowadzącego, a w razie konieczności dawkowanie leku powinno być przez lekarza odpowiednio modyfikowane.

Należy unikać jednoczesnego stosowania takich leków jak amantadyna (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona), ketamina (substancja mająca zastosowanie zazwyczaj jako lek znieczulający), dekstrometorfan (stosowany zazwyczaj w leczeniu kaszlu), a także innych leków z grupy antagonistów NMDA.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Merandex u dzieci oraz młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Inne leki i Merandex

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. .

Stosowanie leku Merandex może w szczególności powodować zmiany w działaniu oraz powodować konieczność modyfikacji dawkowania przez lekarza prowadzącego w szczególności leków wymienionych poniżej:

-    amantadyna, ketamina, dekstrometorfan;

-    dantrolen, baklofen;

-    cymetydyna, ranitydyna, prokainamid, chinidyna, chinina, nikotyna;

-    hydrochlorotiazyd (oraz wszystkie leki złożone zawierające hydrochlorotiazyd);

-    środki antycholinergiczne (substancje stosowane zwykle w leczeniu zaburzeń ruchowych lub skurczów jelit);

-    leki przeciwdrgawkowe (substancje stosowane w zapobieganiu i przerywaniu napadów drgawkowych);

-    barbiturany (substancje stosowane głównie jako środki nasenne);

-    agoniści dopaminergiczni (substancje takie jak L-dopa, bromokryptyna);

-    neuroleptyki (substancje stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych);

-    doustne leki przeciwzakrzepowe.

W przypadku przyjęcia pacjenta do szpitala, należy poinformować lekarza o fakcie przyjmowania leku Merandex.

Merandex z jedzeniem i piciem

Należy poinformować lekarza prowadzącego, jeśli pacjent dokonał ostatnio lub planuje wprowadzenie zasadniczych zmian w sposobie odżywiania (np. przejście z diety normalnej na ścisłą dietę wegetariańską). Lekarza prowadzącego należy także poinformować jeśli u pacjenta rozpoznano nerkową kwasicę kanalikową (RTA, nadmierne stężenie kwaśnych substancji we krwi spowodowane dysfunkcją nerek - słabą czynnością nerek) lub jeśli rozpoznano ciężkie zakażenia dróg moczowych (struktury, przez które przepływa mocz).

W wyżej wymienionych przypadkach może pojawić się konieczność zmodyfikowania przez lekarza prowadzącego dawkowania leku.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Kobiety będące w ciąży lub planujące ciążę przed rozpoczęciem leczenia, powinny poinformować o tym fakcie lekarza prowadzącego.

Nie zaleca się podawania memantyny kobietom w ciąży.

Kobiety przyjmujące lek Merandex nie powinny karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lekarz prowadzący powinien poinformować pacjenta, czy choroba pozwala mu na bezpieczne prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Merandex może dodatkowo wpływać na szybkość reakcji, w wyniku czego prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn może być przeciwwskazane.

Lek Merandex zawiera laktozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania leku Merandex. Lekarz udzieli pacjentowi porady.

3. Jak stosować lek Merandex

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Dla osób dorosłych i w podeszłym wieku zalecana dawka leku Merandex wynosi 20 mg raz na dobę. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia działań niepożądanych dawkowanie leku należy zwiększać stopniowo, według następującego schematu:

1.    tydzień: pół tabletki 10 mg raz na dobę

2.    tydzień: jedna tabletka 10 mg raz na dobę

3.    tydzień: jedna i pół tabletki 10 mg raz na dobę

4.    tydzień i kolejne tygodnie: dwie tabletki 10 mg raz na dobę lub jedna tabletka 20 mg raz na dobę.

Zazwyczaj dawkowanie rozpoczyna się od podawania połowy tabletki 10 mg raz na dobę (5 mg raz na dobę) przez pierwszy tydzień leczenia. W drugim tygodniu dawkę zwiększa się do jednej tabletki 10 mg raz na dobę (10 mg raz na dobę), w trzecim tygodniu do jednej i pół tabletki 10 mg raz na dobę (15 mg raz na dobę). Od czwartego tygodnia zazwyczaj podaje się 2 tabletki 10 mg raz na dobę (20 mg raz na dobę) lub jedną tabletkę 20 mg raz na dobę.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z zaburzonymi czynnościami nerek odpowiednie dawkowanie ustalane jest przez lekarza prowadzącego. U tych pacjentów konieczne jest prowadzenie stałego monitorowania czynności nerek, w określonych odstępach czasu, zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Sposób podawania

Lek Merandex należy przyjmować doustnie, raz na dobę. Aby leczenie było skuteczne, lek należy przyjmować regularnie, codziennie o tej samej porze. Tabletki należy połykać popijając wodą. Lek może być przyjmowany z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Czas trwania leczenia

Leczenie należy kontynuować tak długo, dopóki będzie przynosiło pozytywne efekty, a jego przebieg powinien być regularnie oceniany przez lekarza prowadzącego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Merandex

•    Z reguły zażycie zbyt dużej dawki leku Merandex nie powoduje zagrożenia dla zdrowia.

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku mogą wystąpić wzmożone objawy opisane w punkcie 4. „Możliwe działania niepożądane”.

•    W przypadku znacznego przedawkowania leku Merandex należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub innym lekarzem, gdyż może zaistnieć konieczność wdrożenia odpowiedniego postępowania.

Pominięcie zastosowania leku Merandex

•    W przypadku pominięcia dawki leku Merandex, kolejna dawka leku powinna być przyjęta o zwykłej porze.

•    Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Z reguły obserwowane działania niepożądane mają nasilenie od łagodnego do umiarkowanego.

Często (występują u 1 do 10 na 100pacjentów):

   Ból głowy, senność, zaparcia, podwyższone wyniki stężenia enzymów wątrobowych, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, spłycenie oddechu, wysokie ciśnienie krwi i nadwrażliwość na lek.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000pacjentów):

   Zmęczenie, zakażenia grzybicze, splątanie, omamy, wymioty, nieprawidłowy chód, niewydolność serca i wykrzepianie krwi żylnej (zakrzepica/zakrzepy z zatorami).

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10000pacjentów):

•    Napady padaczkowe.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

   Zapalenie trzustki, zapalenie wątroby i reakcje psychotyczne.

Choroba Alzheimera wiąże się z depresją, myślami samobójczymi i samobójstwem. U pacjentów leczonych lekiem Merandex raportowano takie przypadki.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail: adr@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Merandex

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Merandex

Substancją czynną leku jest memantyny chlorowodorek.

Merandex. 10 mg

Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg chlorowodorku memantyny. co odpowiada 8.31 mg memantyny. Merandex, 20 mg

Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg chlorowodorku memantyny. co odpowiada 16.62 mg memantyny. Pozostałe składniki leku to:

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna. kroskarmeloza sodowa. hypromeloza 2910. magnezu stearynian Otoczka: hypromeloza 2910. tytanu dwutlenek (E 171). laktoza jednowodna. makrogol 3000. triacetyna.

Jak wygląda lek Merandex i co zawiera opakowanie

Lek Merandex. 10 mg. tabletki powlekane występuje w postaci prawie białych do białych. centralnie zwężonych. podłużnych tabletek z rowkiem dzielącym po obu stronach. Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki.

Lek Merandex. 20 mg. tabletki powlekane występuje w postaci prawie białych do białych. owalnych tabletek.

Lek Merandex pakowany jest w blistry PVC-PVdC/Aluminium. Dostępne są opakowania zawierające 28 lub 56 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

POL-NIL SA. ul. Annopol 6a 03-236 Warszawa. Polska Tel. +48 22 814 20 00 Faks +48 22 814 16 00 E-mail: office@pol-nil.com.pl

Wytwórca POL-NIL SA. ul. Faradaya 2 03-233 Warszawa Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Łotwa. Polska: Merandex

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5