+ iMeds.pl

Merinfec 1 gUlotka Merinfec

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Merinfec, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji Merinfec, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

Meropenemum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Merinfec i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Merinfec

3.    Jak stosować lek Merinfec

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Merinfec

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Merinfec i w jakim celu się go stosuje

Lek Merinfec należy do grupy leków nazywanych antybiotykami karbapenemowymi. Jego działanie polega na niszczeniu bakterii, które mogą wywoływać ciężkie zakażenia.

-    Zakażenie płuc (zapalenie płuc).

-    Zakażenia płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowiscydozą.

-    Powikłane zakażenia układu moczowego.

-    Powikłane zakażenia w obrębie j amy brzusznej.

-    Zakażenia okołoporodowe.

-    Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich.

-    Ostre bakteryjne zakażenie mózgu (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych).

Lek Merinfec może być stosowany w leczeniu pacjentów z neutropenią i gorączką, jeśli podejrzewa się u nich zakażenie bakteryjne.

Lek Merinfec może być stosowany do leczenia bakteryjnego zakażena krwi, które może być związane z zakażeniami wymienionymi powyżej.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Merinfec Kiedy nie stosować leku Merinfec:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na meropenem lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    jeśli pacjent ma uczulenie na inne antybiotyki, takie jak penicyliny, cefalosporyny lub karbapenemy, ponieważ może być również uczulony na meropenem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Merinfec należy omówić to z lekarzem:

-    jeśli pacjent ma problemy zdrowotne, takie jak zaburzenia czynności wątroby lub nerek,

-    jeśli u pacjenta wystąpiła ciężka biegunka po zastosowaniu innych antybiotyków.

Wynik testu Coombsa, wykonywanego podczas leczenia meropenemem, może być dodatni, co świadczy o występowaniu przeciwciał, które mogą niszczyć krwinki czerwone. Lekarz omówi to z pacjentem.

W razie wątpliwości, czy którakolwiek z wyżej wymienionych sytuacji dotyczy pacjenta, należy o tym powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce przed zastosowaniem leku Merinfec.

Lek Merinfec a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez recepty i lekach ziołowych.

Jest to ważne, ponieważ Merinfec może wpływać na działanie niektórych leków i niektóre leki mogą mieć wpływ na działanie leku Merinfec.

Należy zwłaszcza poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z poniższych leków.

-    Probenecyd (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej).

-    Kwas walproinowy, walproinian sodu lub walpromid (lek stosowany w leczeniu padaczki).

Leku Merinfec nie należy stosować, ponieważ może on osłabiać działanie walproinianu sodu.

-    Doustne leki przeciwzakrzepowe (stosowane w leczeniu lub zapobieganiu tworzenia się zakrzepów krwi).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Najlepiej unikać podawania meropenemu pacjentkom w ciąży.

Lekarz zadecyduje, czy pacjentka powinna otrzymać lek Merinfec.

Jeśli pacjentka karmi lub planuje karmić piersią, ważne jest, aby powiedziała o tym lekarzowi przed otrzymaniem leku Merinfec. Małe ilości tego leku mogą przenikać do mleka ludzkiego i działać na dziecko. Dlatego lekarz podejmie decyzję, czy pacjentka powinna stosować lek Merinfec w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie prowadzono badań wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Merinfec zawiera sód

Dawka 500 mg tego lek zawiera około 45 mg (1,95 mmola) sodu, a dawka 1 g - około 90 mg (3,9 mmola) sodu. Należy to uwzględnić u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3. Jak stosować lek Merinfec

Pacjenci dorośli

-    Dawka leku zależy od rodzaju zakażenia, miejsca zakażenia w organizmie i stopnia ciężkości zakażenia. Lekarz podejmie decyzję odnośnie odpowiedniej dawki dla danego pacjenta.

-    Dawka dla pacjentów dorosłych wynosi zazwyczaj od 500 mg (miligramów) do 2 g (gramów). Lek zwykle będzie podawany co 8 godzin. Jednak jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek, może rzadziej otrzymywać dawkę leku.

Dzieci i młodzież

Dawka leku u dzieci w wieku powyżej 3 miesięcy i do 12 lat zależy od wieku i masy ciała dziecka. Zazwyczaj dawka leku Merinfec wynosi od 10 mg do 40 mg na każdy kilogram (kg) masy ciała dziecka. Dawkę leku podaje się zwykle co 8 godzin. Dzieciom o masie ciała większej niż 50 kg podaje się taką dawkę jak dorosłym.

Jak stosować Merinfec

-    Lek Merinfec będzie podawany pacjentowi do dużej żyły we wstrzyknięciu lub infuzji.

-    Lek Merinfec będzie zazwyczaj podawany pacjentowi przez lekarza lub pielęgniarkę.

-    Jednak niektórzy pacjenci, rodzice i opiekunowie są przeszkoleni, aby móc podawać lek Merinfec w domu. Instrukcja podawania jest zamieszczona w tej ulotce (w punkcie „Instrukcja samodzielnego podawania leku Merinfec w domu”). Należy zawsze stosować lek Merinfec ściśle według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

-    Leku nie należy mieszać lub dodawać do roztworów, które zawierają inne leki.

-    Podanie leku może trwać około 5 minut lub od 15 do 30 minut. Lekarz poinformuje pacjenta, jak należy podawać lek Merinfec.

-    Zazwyczaj lek podaje się o tej samej porze każdego dnia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Merinfec

Jeśli przypadkowo zastosowano dawkę leku większą niż zalecona przez lekarza, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Merinfec

Jeśli pominięto wstrzyknięcie leku, należy to zrobić najszybciej jak to możliwe. Jeśli jednak czas do podania kolejnej dawki leku jest krótki, należy opuścić pominięte wstrzyknięcie.

Nie należy stosować dawki podwójnej (dwa wstrzyknięcia w tym samym czasie) w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Merinfec

Nie należy przerywać stosowania leku Merinfec bez zalecenia lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie reakcje alergiczne (częstość nieznana - częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Jeśli u pacjenta wystąpi ciężka reakcja alergiczna, należy przerwać stosowanie leku Merinfec i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Pacjent może pilnie potrzebować pomocy medycznej. Objawy mogą obejmować nagłe wystąpienie:

-    ciężkiej wysypki, świądu lub pokrzywki na skórze

-    obrzęku twarzy, warg, języka lub innych części ciała

-    duszności, świszczącego oddechu lub trudności w oddychaniu.

Uszkodzenie krwinek czerwonych (częstość nieznana - częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Objawy obejmują:

-    wystąpienie niespodziewanej duszności

-    czerwone lub brązowe zabarwienie moczu.

Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Inne możliwe działania niepożądane

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

-    bóle brzucha (żołądka)

-    nudności

-    wymioty

-    biegunka

-    ból głowy

-    wysypka, świąd skóry

-    ból i stan zapalny

-    zwiększenie liczby płytek krwi (wykrywane w badaniu laboratoryjnym)

-    zmiany wyników badań laboratoryjnych krwi, w tym wyników określających czynność wątroby. Niezbyt często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

-    zmiany we krwi. Obejmują one zmniejszenie liczby płytek krwi (co może prowadzić do łatwego powstawania siniaków), zwiększenie liczby niektórych krwinek białych, zmniejszenie liczby innych krwinek białych, zwiększenie stężenia substancji zwanej bilirubiną. Lekarz może zalecić okresowo wykonanie kontrolnych badań krwi.

-    pokrzywka

-    zmiany wyników badań krwi, w tym badań określających czynność nerek

-    uczucie mrowienia

-    zakażenia grzybicze jamy ustnej (pleśniawki) lub pochwy.

Rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów):

-    napady padaczkowe (drgawki).

Inne możliwe działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    zapalenie jelita z biegunką

-    ból żył w miejscu wstrzyknięcia leku Merinfec

-    inne zmiany we krwi. Objawy obejmują: częste zakażenia, wysoką gorączkę i ból gardła. Lekarz może zalecić okresowo wykonanie kontrolnych badań krwi.

-    nagłe wystąpienie ciężkiej wysypki, powstawanie pęcherzy lub złuszczanie skóry. Może to przebiegać z wysoką gorączką i bólami stawów.

Jeśli nasili się którekolwiek z działań niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Merinfec

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „Termin ważności” i (lub) „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Ten lek nie wymaga żadnych szczególnych warunków przechowywania.

Po rozpuszczeniu

Wstrzykniecie

Sporządzony roztwór do wstrzykiwań dożylnych należy zużyć natychmiast. Czas od rozpoczęcia przygotowywania roztworu do zakończenia jego podawania we wstrzyknięciu dożylnym nie powinien przekraczać 2 godzin podczas przechowywania w temperaturze pokojowej (25°C) lub 12 godzin podczas przechowywania w lodówce (4°C).

Infuzja

Sporządzony roztwór do infuzji dożylnych należy zużyć natychmiast. Czas od rozpoczęcia przygotowywania roztworu do zakończenia jego podawania w infuzji dożylnej zależy od roztworu infuzyjnego stosowanego do rozpuszczenia. Szczegóły znajdują się w tabeli poniżej.

Rozpuszczalniki użyte do sporządzenia roztworu (o stężeniu końcowym od 1do 20 mg/ml)

Maksymalny czas przechowywania roztworu w temperaturze pokojowej (25°C), od rozpoczęcia jego sporządzania do zakończenia podawania w infuzji dożylnej

Maksymalny czas przechowywania roztworu w temperaturze 4°C, od rozpoczęcia jego sporządzania do zakończenia podawania w infuzji dożylnej

0,9% roztwór chlorku sodu

4 h

24 h

5% roztwór glukozy

1 h

4 h

10% roztwór glukozy

1 h

2 h

5% roztwór glukozy i 0,225% roztwór chlorku sodu

2 h

4 h

5% roztwór glukozy i 0,9% roztwór chlorku sodu

1 h

4 h

5% roztwór glukozy i 0,15% roztwór chlorku potasu

1 h

6 h

2,5% roztwór mannitolu

2 h

16 h

10% roztwór mannitolu

1 h

8 h

Normosol M w 5% roztworze dekstrozy

1 h

8 h

5% roztwór glukozy i 0,02% roztwór wodorowęglanu sodu

1 h

6 h

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, jeśli sposób otwierania, rozpuszczania i rozcieńczania nie wyklucza ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego, produkt leczniczy należy zużyć natychmiast.

Jeśli nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania odpowiada użytkownik.

Nie zamrażać sporządzonego roztworu.

Każdą fiolkę można używać tylko raz, niezużyte porcje roztworu należy usunąć.

Nie należy stosować leku, jeśli zauważy się jakiekolwiek cząsteczki w roztworze. Roztwór można stosować tylko wtedy, jeśli jest przejrzysty, bezbarwny lub lekko żółty.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Merinfec

-    Substancją czynną leku jest meropenem.

Każda fiolka Merinfec, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji zawiera 500 mg meropenemu (w postaci meropenemu trójwodnego).

Każda fiolka Merinfec, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji zawiera 1 g meropenemu (w postaci meropenemu trójwodnego).

- Pozostały składnik to: sodu węglan bezwodny.

Jak wygląda lek Merinfec i co zawiera opakowanie

Bezbarwna fiolka szklana, zamknięta gumowym korkiem i aluminiowym wieczkiem ochronnym. Fiolka zawiera krystaliczny proszek w kolorze białym do żółtawego.

Wielkości opakowań

Merinfec, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji Opakowanie zawierające 1 fiolkę z 500 mg meropenemu.

Opakowanie zawierające 10 fiolek z 500 mg meropenemu w każdej fiolce.

Merinfec, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji Opakowanie zawierające 1 fiolkę z 1 g meropenemu.

Opakowanie zawierające 10 fiolek z 1 g meropenemu w każdej fiolce.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjóróur Islandia

Wytwórca

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion str.

153 51 Pallini, Attikis Grecja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: lipiec 2015

Porady i edukacja medyczna

Antybiotyki stosuje się w leczeniu zakażeń wywoływanych przez bakterie. Są one nieskuteczne w leczeniu zakażeń wywołanych przez wirusy.

Czasami zakażenia wywołane przez bakterie nie reagują na leczenie antybiotykiem. Jedną z najczęstszych przyczyn tego zjawiska jest oporność bakterii wywołujących zakażenie na zastosowany antybiotyk. Oznacza to, że bakterie mogą przeżyć, a nawet namnażać się, mimo stosowania antybiotyku.

Bakterie mogą wykazywać oporność na antybiotyki z różnych powodów. Rozważne stosowanie antybiotyków możne zmniejszyć ryzyko rozwoju oporności bakterii.

Antybiotyk przepisany przez lekarza przeznaczony jest wyłącznie do leczenia aktualnie występującej choroby. Zwrócenie uwagi na poniższe zalecenia pomoże zapobiec pojawieniu się bakterii opornych, co spowodowałoby brak skuteczności antybiotyku.

1.    Bardzo ważne jest przyjmowanie antybiotyku we właściwej dawce, o odpowiedniej porze i przez odpowiednią liczbę dni. Należy przeczytać instrukcje zawarte w ulotce i w razie wątpliwości poprosić o wyjaśnienie lekarza lub farmaceutę.

2.    Nie należy stosować antybiotyku, który nie był przepisany specjalnie dla danego pacjenta oraz należy stosować go wyłącznie w celu leczenia zakażenia, na które antybiotyk został przepisany.

3.    Nie należy przyjmować antybiotyków przepisanych innej osobie, nawet jeśli miała podobne zakażenie.

4.    Nie należy przekazywać innym osobom antybiotyków przepisanych danemu pacjentowi.

5.    Jeśli po zakończeniu zaleconego cyklu leczenia pozostały jakiekolwiek resztki antybiotyku, należy odnieść je do apteki w celu prawidłowego zniszczenia.

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego Instrukcja samodzielnego podawania leku Merinfec w domu

Niektórzy pacjenci, rodzice i opiekunowie mogą zostać przeszkoleni, by móc podać lek Merinfec w domu.

Ostrzeżenie. Lek można podawać samodzielnie w domu sobie lub innej osobie, tylko po wcześniejszym przeszkoleniu przez lekarza lub pielęgniarkę.

-    Ten lek należy zmieszać z innym płynem (rozpuszczalnikiem). Lekarz poinformuje, ile rozpuszczalnika należy użyć.

-    Roztwór należy podać bezpośrednio po sporządzeniu. Nie zamrażać go.

Wstrzyknięcie dożylne

W celu przygotowania meropenemu do szybkiego wstrzyknięcia dożylnego należy rozpuścić proszek w jałowej wodzie do wstrzykiwań, do uzyskania stężenia końcowego 50 mg/ml.

Infuzja dożylna

W celu przygotowania infuzji dożylnej proszek w fiolce można rozpuścić bezpośrednio w następujących roztworach do infuzji: 0,9% roztworze chlorku sodu, 5% roztworze glukozy,

10% roztworze glukozy, 5% roztworze glukozy z 0,225% roztworem chlorku sodu, 5% roztworze glukozy z 0,9% roztworem chlorku sodu, 5% roztworze glukozy z 0,15% roztworem chlorku potasu, 2,5% roztworze mannitolu, 10% roztworze mannitolu, roztworze Normosol-M w 5% roztworze dekstrozy lub 5% roztworze glukozy z 0,02% roztworem wodorowęglanu sodu, do uzyskania stężenia końcowego od 1 do 20 mg/ml.

Jak sporządzić ten lek

1.    Umyć i dokładnie osuszyć ręce. Przygotować czyste miejsce robocze.

2.    Wyjąć fiolkę leku Merinfec z opakowania. Sprawdzić fiolkę i termin ważności. Obejrzeć, czy fiolka jest nienaruszona i nie została uszkodzona.

3.    Usunąć zamknięcie i przetrzeć gumowy korek wacikiem nasączonym alkoholem. Poczekać aż korek wyschnie.

4.    Połączyć nową jałową igłę z nową jałową strzykawką, nie dotykając ich końców.

5.    Nabrać do strzykawki zaleconą objętość jałowej wody do wstrzykiwań. Potrzebna objętość wody znajduje się w tabeli poniżej:

Dawka leku Merinfec

Objętość wody do wstrzykiwań potrzebna do rozpuszczenia

500 mg (miligramów)

10 ml (mililitrów)

1 g (gram)

20 ml

1,5 g

30 ml

2 g

40 ml

Uwaga. Jeśli przepisana dawka leku Merinfec wynosi więcej niż 1 g, będzie potrzebna więcej niż jedna fiolka leku Merinfec. Można wtedy roztwór z obu fiolek nabrać do jednej strzykawki.

6.    Igłę strzykawki umieścić na środku gumowego korka fiolki z lekiem Merinfec, wbić ją i dodać wodę do wstrzykiwań znajdującą się w strzykawce.

7.    Wyciągnąć igłę z fiolki i dobrze wstrząsać fiolką przez około 5 sekund lub do czasu rozpuszczenia się proszku. Jeszcze raz przetrzeć gumowy korek nowym wacikiem nasączonym alkoholem i poczekać aż korek wyschnie.

8.    Z całkowicie wciśniętym tłokiem strzykawki ponownie wkłuć igłę przez gumowy korek. Trzymając zarówno strzykawkę, jak i fiolkę, odwrócić fiolkę do góry dnem.

9.    Upewnić się, że koniec igły jest zanurzony w roztworze, następnie pociągnąć tłok strzykawki. Nabrać cały roztwór z fiolki do strzykawki.

10.    Wyciągnąć igłę ze strzykawką z fiolki i odłożyć pustą fiolkę w bezpieczne miejsce.

11.    Trzymać strzykawkę w pozycji pionowej, igłą do góry. Popukać lekko strzykawkę, tak, aby pęcherzyki powietrza w strzykawce przedostały się do góry.

12.    Usunąć powietrze ze strzykawki, delikatnie naciskając tłok, aż całe powietrze zostanie usunięte.

13.    Jeśli lek Merinfec jest stosowany w domu, zużyte igły i linie do podawania infuzji należy usunąć we właściwy sposób. Jeśli lekarz zadecyduje o przerwaniu leczenia, należy niewykorzystany lek Merinfec usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Podawanie leku

Lek można podawać przez krótką kaniulę lub wenflon lub przez port albo dojście centralne.

Podawanie leku Merinfec przez krótką kaniulę lub wenflon

1.    Usunąć igłę ze strzykawki i ostrożnie wyrzucić do pojemnika przeznaczonego na ostre odpady.

2.    Przetrzeć koniec kaniuli lub wenflonu wacikiem nasączonym alkoholem i poczekać aż wyschnie. Zdjąć zamknięcie kaniuli i podłączyć strzykawkę.

3.    Powoli naciskać tłok strzykawki tak, aby podawać antybiotyk równomiernie przez około 5 minut.

4.    Po zakończeniu podawania antybiotyku i opróżnieniu strzykawki, odłączyć strzykawkę i przepłukać kaniulę, zgodnie z zaleceniami lekarza lub pielęgniarki.

5.    Zamknąć kaniulę i ostrożnie wyrzucić strzykawkę do pojemnika przeznaczonego na ostre odpady.

Podawanie leku Merinfec przez port lub dojście centralne

1.    Zdjąć zamknięcie portu lub dojścia centralnego, wyczyścić koniec linii wacikiem nasączonym alkoholem i poczekać aż wyschnie.

2.    Podłączyć strzykawkę i powoli naciskać tłok strzykawki, aby podawać antybiotyk równomiernie, przez około 5 minut.

3.    Po zakończeniu podawania antybiotyku, odłączyć strzykawkę i przepłukać linię zgodnie z zaleceniami lekarza lub pielęgniarki.

4.    Założyć nowe zamknięcie na dojście centralne i ostrożnie wyrzucić strzykawkę do pojemnika przeznaczonego na ostre odpady.

9

Merinfec

Charakterystyka Merinfec

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Merinfec, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji Merinfec, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Merinfec, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

Każda fiolka zawiera 500 mg meropenemu (Meropenemum) w postaci meropenemu trójwodnego

(570 mg).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda fiolka zawiera 1,95 mmola sodu (45 mg) w postaci sodu węglanu bezwodnego.

Merinfec, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

Każda fiolka zawiera 1 g meropenemu (Meropenemum) w postaci meropenemu trójwodnego (1,14 g).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda fiolka zawiera 3,9 mmola sodu (90 mg) w postaci sodu węglanu bezwodnego.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji. Krystaliczny proszek barwy białej do żółtawej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Merinfec jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń u dorosłych i u dzieci w wieku powyżej 3 miesięcy (patrz punkty 4.4 i 5.1):

-    ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne zapalenie płuc i zapalenie płuc związane ze sztuczną wentylacją

-    zakażenia płuc i oskrzeli w przebiegu mukowiscydozy

-    powikłane zakażenia układu moczowego

-    powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej

-    zakażenia okołoporodowe

-    powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich

-    ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Leczenie pacjentów z bakteriemią, która występuje w połączeniu z, lub podejrzewa się, że wiąże się z jakimikolwiek wymienionymi powyżej zakażeniami.

Produkt leczniczy Merinfec można stosować w leczeniu pacjentów z neutropenią i gorączką, jeżeli podejrzewa się, że gorączka spowodowana jest zakażeniem bakteryjnym.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania leków przeciwbakteryj nych.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Poniższe tabele przedstawiają ogólne zalecenia dotyczące dawkowania.

Dobierając dawkę meropenemu i czas leczenia należy uwzględniać rodzaj leczonego zakażenia, w tym jego ciężkość i odpowiedź kliniczną.

W leczeniu niektórych rodzajów zakażeń, na przykład bardzo ciężkich lub wywołanych przez mniej wrażliwe gatunki bakterii (np. Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp.), szczególnie wskazane może być stosowanie u dorosłych i młodzieży dawki do 2 g trzy razy na dobę, a u dzieci dawki do 40 mg/kg mc. trzy razy na dobę.

Dodatkową uwagę należy zwrócić na dawkowanie podczas leczenia pacjentów z niewydolnością nerek (patrz poniżej).

Instrukcja dotycząca rozpuszczania produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

Pacjenci dorośli i młodzież

Zakażenie

Dawka podawana co 8 godzin

Ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne zapalenie płuc i zapalenie płuc związane ze sztuczną wentylacją

500 mg lub 1 g

Zakażenia płuc i oskrzeli w przebiegu mukowiscydozy

2 g

Powikłane zakażenia układu moczowego

500 mg lub 1 g

Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej

500 mg lub 1 g

Zakażenia okołoporodowe

500 mg lub 1 g

Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich

500 mg lub 1 g

Ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

2 g

Leczenie pacjentów z neutropenią i gorączką

1 g

Meropenem podaje się zwykle w infuzji dożylnej trwającej około 15 do 30 minut (patrz punkty 6.2,

6.3 i 6.6).

Alternatywnie dawki do 1 g można podawać we wstrzyknięciu dożylnym, trwającym około 5 minut. Dostępne dane, które potwierdzają bezpieczeństwo podawania pacjentom dorosłym dawki 2 g we wstrzyknięciu dożylnym, są ograniczone.

Zaburzenia czynności nerek

Dawkę dla dorosłych i młodzieży należy zmodyfikować, jeśli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 51 ml/min (patrz poniżej). Dane, które potwierdzają potrzebę takiej modyfikacji dla jednostkowej dawki 2 g są ograniczone.

Klirens kreatyniny (ml/min)

Dawka (na podstawie jednostkowych dawek 500 mg, 1 g lub 2 g, patrz tabela powyżej)

Częstość podawania

26-50

1 dawka jednostkowa

co 12 godzin

10-25

pół dawki jednostkowej

co 12 godzin

<10

pół dawki jednostkowej

co 24 godziny

Meropenem jest usuwany z krążenia podczas hemodializy i hemofiltracji. Odpowiednią dawkę należy podać po zakończeniu cyklu hemodializy.

Nie ustalono zaleceń dawkowania u pacjentów poddawanych dializie otrzewnowej.

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby modyfikacja dawki nie jest konieczna (patrz punkt 4.4).

Dawkowanie u _pacjentów w _podeszłym wieku

Modyfikacja dawkowania nie jest konieczna u pacjentów w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek lub z klirensem kreatyniny powyżej 50 ml/min.

Dzieci i młodzież

Dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności meropenemu u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy ani nie ustalono dla nich optymalnego schematu dawkowania. Jednak na podstawie ograniczonych danych farmakokinetycznych można podejrzewać, że odpowiednim schematem dawkowania może być podawanie meropenemu w dawce 20 mg/kg mc. co 8 godzin (patrz punkt 5.2).

Dzieci w wieku od 3 miesięcy do 11 lat, o masie ciała do 50 kg W tabeli poniżej przedstawiono zalecane schematy dawkowania.

Zakażenie

Dawka podawana co 8 godzin

Ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne zapalenie płuc i zapalenie płuc związane ze sztuczną wentylacją

10 lub 20 mg/kg mc.

Zakażenia płuc i oskrzeli w przebiegu mukowiscydozy

40 mg/kg mc.

Powikłane zakażenia układu moczowego

10 lub 20 mg/kg mc.

Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej

10 lub 20 mg/kg mc.

Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich

10 lub 20 mg/kg mc.

Ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

40 mg/kg mc.

Leczenie pacjentów z neutropenią i gorączką

20 mg/kg mc.

Dzieci o masie ciała większej niż 50 kg

Należy podawać dawkę zalecaną dla pacjentów dorosłych.

Brak doświadczenia dotyczącego stosowania produktu leczniczego u dzieci z zaburzeniami czynności nerek.

Meropenem zazwyczaj podaje się w infuzji dożylnej trwającej około 15 do 30 minut (patrz punkty 6.2,

6.3    i 6.6). Alternatywnie, dawki do 20 mg/kg mc. można podawać we wstrzyknięciu dożylnym trwającym około 5 minut. Dostępne dane, potwierdzające bezpieczeństwo podawania dzieciom dawki 40 mg/kg mc. we wstrzyknięciu dożylnym, są ograniczone.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nadwrażliwość na którykolwiek produkt leczniczy przeciwbakteryjny z grupy karbapenemów.

Ciężka nadwrażliwość (np. reakcja anafilaktyczna, ciężka reakcja skórna) na którykolwiek inny przeciwbakteryjny lek beta-laktamowy (np. penicylinę lub cefalosporyny).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Wybierając meropenem do leczenia konkretnego pacjenta należy ocenić przydatność podawania produktu leczniczego przeciwbakteryjnego z grupy karbapenemów na podstawie takich czynników, jak: ciężkość zakażenia, występowanie oporności na inne odpowiednie leki przeciwbakteryjne i ryzyko związane z zakażeniem bakterią oporną na karbapenemy.

Oporność na penemy szczepów Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp. w obrębie całej Unii Europejskiej jest zmienna. Lekarze podający lek powinni uwzględniać lokalne występowanie oporności tych bakterii na penemy.

Reakcje alergiczne

Tak, jak w przypadku wszystkich antybiotyków beta-laktamowych, notowano ciężkie i sporadycznie zakończone zgonem reakcje nadwrażliwości (patrz punkty 4.3 i 4.8). Pacjenci, u których w przeszłości wystąpiły reakcje nadwrażliwości na karbapenemy, penicyliny lub inne antybiotyki beta-laktamowe, mogą być również nadwrażliwi na meropenem. Przed rozpoczęciem leczenia meropenemem należy przeprowadzić szczegółowy wywiad dotyczący występowania w przeszłości reakcji nadwrażliwości na antybiotyki beta-laktamowe.

Jeśli wystąpi ciężka reakcja alergiczna, należy przerwać stosowanie produktu leczniczego i wdrożyć odpowiednie postępowanie.

Zapalenie jelita grubego związane ze stosowaniem antybiotyków

Podczas stosowania prawie wszystkich produktów przeciwbakteryjnych, w tym meropenemu, donoszono o występowaniu zapalenia okrężnicy związanego ze stosowaniem antybiotyków i rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy o nasileniu od lekkiego do zagrażającego życiu. Dlatego ważne jest, aby takie rozpoznanie wziąć pod uwagę u pacjentów, u których biegunka wystąpi podczas lub po zakończeniu leczenia meropenemem (patrz punkt 4.8). Należy rozważyć przerwanie podawania leku i zastosowanie specyficznego leczenia zakażeń Clostridium difficile. Nie należy stosować produktów leczniczych hamujących perystaltykę jelit.

Napady drgawek

Podczas leczenia karbapenemami, w tym meropenemem, niezbyt często obserwowano napady drgawek (patrz punkt 4.8).

Ścisłe kontrolowanie czynności wątroby

Podczas leczenia meropenemem należy ściśle kontrolować czynność wątroby ze względu na ryzyko hepatotoksyczności (zaburzenia czynności wątroby z cholestazą i cytolizą) (patrz punkt 4.8).

Stosowanie u pacjentów z chorobami wątroby: u pacjentów z uprzednio występującymi chorobami wątroby należy kontrolować czynność wątroby podczas leczenia meropenemem. Modyfikacja dawkowania nie jest konieczna (patrz punkt 4.2).

Test Coombsa

Podczas leczenia meropenemem może wystąpić dodatni wynik bezpośredniego i pośredniego testu Coombsa.

Meropenem i kwas walproinowy, walproinian sodu lub walpromid

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania meropenemu z kwasem walproinowym, walproinianem sodu ani z walpromidem (patrz punkt 4.5).

Produkt leczniczy Merinfec zawiera sód.

Merinfec, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

500 mg meropenemu (bezwodnego) zawiera 45 mg (1,95 mmola) sodu. Należy to wziąć pod uwagę

u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Merinfec, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 1 g meropenemu (bezwodnego) zawiera 90 mg (3,9 mmola) sodu. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie badano interakcji z produktami leczniczymi innymi niż probenecyd. Probenecyd konkuruje z meropenemem o aktywne wydzielanie kanalikowe, dlatego hamuje wydalanie meropenemu przez nerki, co powoduje wydłużenie okresu półtrwania w fazie eliminacji oraz zwiększenie stężenia meropenemu w osoczu. Należy zachować ostrożność, jeśli probenecyd stosuje się jednocześnie z meropenemem.

Nie badano możliwego wpływu meropenemu na wiązanie z białkami lub na metabolizm innych produktów leczniczych. Jednak meropenem wiąże się z białkami osocza w tak małym stopniu, że interakcja z innymi lekami w oparciu o ten mechanizm jest mało prawdopodobna.

Jednoczesne podawanie kwasu walproinowego i karbapenemów powodowało zmniejszenie stężenia kwasu walproinowego we krwi o 60%-100% w ciągu dwóch dni. Zmniejszenie to pojawia się szybko i ma dużą wartość, dlatego jednoczesne stosowanie karbapenemów z kwasem walproinowym, walproinianem sodu i walpromidem nie wydaje się możliwe do opanowania i z tego względu należy go unikać (patrz punkt 4.4).

Doustne leki _przeciwzakrzepowe

Jednoczesne stosowanie antybiotyków i warfaryny może nasilać jej działanie przeciwzakrzepowe. Istnieje wiele doniesień o nasilaniu działania przeciwzakrzepowego doustnych leków przeciwzakrzepowych, w tym warfaryny, u pacjentów otrzymujących jednocześnie leki przeciwbakteryjne. Ryzyko to może zależeć od rodzaju zakażenia, wieku i stanu ogólnego pacjenta, dlatego trudno ocenić wpływ stosowanego antybiotyku na zwiększenie wartości INR (międzynarodowego wskaźnika znormalizowanego). Zaleca się częstą kontrolę INR podczas i krótko po zakończeniu jednoczesnego podawania antybiotyków z doustnym lekiem przeciwzakrzepowym.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania meropenemu u kobiet w ciąży lub dane te są ograniczone.

W badaniach na zwierzętach nie wykazano bezpośredniego ani pośredniego toksycznego wpływu na reprodukcję (patrz punkt 5.3).

Ze względów bezpieczeństwa należy unikać stosowania meropenemu podczas ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy meropenem przenika do mleka ludzkiego. Wykrywano niewielkie stężenia meropenemu w mleku karmiących zwierząt. Biorąc pod uwagę korzyści z terapii dla matki, należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy przerwać leczenie meropenemem lub go nie podejmować.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu meropenemu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W przeglądzie danych dotyczących 5026 zastosowań meropenemu u 4872 pacjentów, najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi związanymi z lekiem były: biegunka (2,3%), wysypka (1,4%), nudności lub wymioty (1,4%) i odczyny zapalne w miejscu podania (1,1%). Najczęściej zgłaszanymi zmianami w wynikach badań laboratoryjnych po zastosowaniu meropenemu były: trombocytoza (1,6%) i zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (1,5-4,3%).

Wymienione w tabeli działania niepożądane o nieznanej częstości obserwowano po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu, lecz nie obserwowano ich u 2 367 pacjentów zakwalifikowanych do przedrejestracyjnych badań klinicznych meropenemu podawanego dożylnie i domięśniowo.

Wszystkie działania niepożądane podano w poniższej tabeli zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania, objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającą się ciężkością.

Tabela 1

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działanie

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często

drożdżyca jamy ustnej i pochwy

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Często

trombocytoza

Niezbyt często

eozynofilia, małopłytkowość, leukopenia, neutropenia

Częstość nieznana

agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana

obrzęk naczynioruchowy, anafilaksja (patrz punkty 4.3 i 4.4)

Zaburzenia układu nerwowego

Często

ból głowy

Niezbyt często

parestezje

Rzadko

drgawki (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

biegunka, wymioty, nudności, ból brzucha

Częstość nieznana

zapalenie okrężnicy związane ze stosowaniem antybiotyku (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często

zwiększenie aktywności aminotransferaz, zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej we krwi, zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej we krwi

Niezbyt często

zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

wysypka, świąd

Niezbyt często

pokrzywka

Częstość nieznana

toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często

zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, zwiększenie stężenia mocznika we krwi

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

stan zapalny, ból

Niezbyt często

zakrzepowe zapalenie żył

Częstość nieznana

ból w miej scu podania

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek może wystąpić przedawkowanie względne, jeśli dawki nie zmodyfikowano w sposób opisany w punkcie 4.2. Ograniczone doświadczenie z okresu po wprowadzeniu produktu do obrotu wskazuje, że jeśli po przedawkowaniu wystąpią działania niepożądane, odpowiadają one profilowi działań niepożądanych opisanych w punkcie 4.8; są na ogół lekkie i ustępują po odstawieniu produktu leczniczego lub zmniejszeniu jego dawki. Należy rozważyć leczenie objawowe.

U pacjentów z prawidłową czynnością nerek produkt leczniczy jest szybko wydalany przez nerki. Meropenem i jego metabolit można usunąć z organizmu za pomocą hemodializy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbakteryjne do stosowania ogólnego; karbapenemy.

Kod ATC: J01DH02

Mechanizm działania

Działanie bakteriobójcze meropenemu polega na hamowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych przez wiązanie się z białkami wiążącymi penicyliny (ang. penicillin binding protein, PBP).

Działanie farmakodynamiczne

Wykazano, że podobnie jak w przypadku innych beta-laktamowych leków przeciwbakteryjnych, skuteczność działania meropenemu zależy od czasu, w jakim stężenie leku przekracza minimalne stężenie hamujące (T>MIC). W modelach nieklinicznych meropenem wykazywał działanie, gdy jego stężenia przekraczające MIC, określone dla drobnoustrojów wywołujących zakażenie, utrzymywały się w osoczu przez około 40% czasu pomiędzy kolejnymi dawkami. Takich wartości nie ustalono w warunkach klinicznych.

Mechanizm oporności

Oporność bakterii na meropenem może wynikać ze:

(1)    zmniejszonej przepuszczalności błony zewnętrznej bakterii Gram-ujemnych (na skutek zmniejszonego wytwarzania puryn)

(2)    zmniejszonego powinowactwa do docelowych białek wiążących penicyliny

(3)    zwiększonej ekspresji składników pompy usuwającej lek z wnętrza komórki

(4)    wytwarzania beta-laktamaz, które mogą hydrolizować karbapenemy.

Na terenie Unii Europejskiej notowano występowanie lokalnych skupisk zakażeń wywołanych bakteriami opornymi na karbapenemy.

Nie ma wynikającej z mechanizmu działania oporności krzyżowej między meropenemem i produktami z grupy chinolonów, aminoglikozydów, makrolidów i tetracyklin. Jednak bakterie mogą wykazywać oporność na więcej niż jedną grupę antybiotyków, jeśli mechanizm jej powstawania obejmuje brak przepuszczalności i (lub) pompy usuwające lek z wnętrza komórki bakteryjnej .

Wartości graniczne

Poniżej przedstawiono wartości graniczne MIC zgodnie z zaleceniami Europejskiej Komisji Testowania Wrażliwości Drobnoustrojów (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, EUCAST).

21 Stężenia graniczne meropenemu dla Streptococcus pneumoniae i Haemophilus influenzae w zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych wynoszą 0,25 mg/l (wrażliwe) i 1 mg/l (oporne).

Kliniczne wartości graniczne MIC meropenemu wg EUCAST (2014-01-01, v. 4.0)

Drobnoustrój

Wrażliwe (S) (mg/l)

Oporne (R) (mg/l)

Enterobacteriaceae

<2

>8

Pseudomonas spp.

<2

>8

Acinetobacter spp.

<2

>8

Streptococcus grupy A, B, C, G

Komentarz6

Komentarz6

Streptococcus pneumoniae1

<2

>2

Paciorkowce zieleniące2

<2

>2

Enterococcus spp.

--

--

Staphylococcus spp.

Komentarz3

Komentarz3

Haemophilus influenzae12 i Moraxella catarrhalis2

<2

>2

Neisseria meningitidis2 45

<0,25

>0,25

Bakterie beztlenowe Gram-dodatnie z wyjątkiem Clostridium difficile

<2

>8

Bakterie beztlenowe Gram-ujemne

<2

>8

Listeria monocytogenes

<0,25

>0,25

Wartości graniczne PK/PD (niezwiązane z żadnym gatunkiem)5

<2

>8


2    Wyodrębnione szczepy, których MIC przekracza wartość graniczną dla bakterii wrażliwych, są rzadkie lub do tej pory nienotowane. Identyfikacja i testy lekowrażliwości takiego wyizolowanego szczepu muszą być powtórzone i, w razie potwierdzenia wyniku, szczep przesłany do laboratorium referencyjnego. Do czasu uzyskania dowodu dotyczącego odpowiedzi klinicznej dla potwierdzonych szczepów, których MIC przekracza aktualną wartość graniczną oporności, należy je zgłaszać jako oporne.

3    O wrażliwości gronkowców na meropenem wnioskuje się na podstawie wrażliwości na cefoksytynę.

4    Stężenia graniczne dotyczą tylko zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

5    Stężenia graniczne niezwiązane z gatunkiem bakterii określone są dla następujących dawek: wartości graniczne EUCAST ustalono dla dawki dobowej 3 * 1000 mg meropenemu podawanego dożylnie w ciągu 30 minut - najniższa dawka. Dawkę dobową leku 3 * 2 g zastosowano jako podstawę do ustalenia wartości granicznej średnio wrażliwy/oporny (I/R); należy ją wziąć pod uwagę podczas leczenia ciężkich zakażeń.

6    O wrażliwości paciorkowców grupy A, B, C, G na antybiotyki beta-laktamowe wnioskuje się na podstawie wrażliwości na benzylopenicylinę.

-- = Nie zaleca się badania wrażliwości, ponieważ leczenie tym produktem leczniczym zakażeń wywołanych tymi gatunkami bakterii jest niecelowe.

Rozpowszechnienie oporności nabytej wybranego gatunku drobnoustroju może różnić się w zależności od lokalizacji geograficznej i czasu. Do oceny oporności konieczne są dane lokalne, zwłaszcza podczas leczenia ciężkich zakażeń. W razie konieczności, jeżeli częstość występowania oporności na danym obszarze jest tak duża, że przydatność leku, przynajmniej w niektórych rodzajach zakażeń, może budzić wątpliwości, należy zasięgnąć porady specjalisty.

Listę niżej wymienionych patogenów utworzono na podstawie doświadczenia klinicznego i wytycznych terapeutycznych.

Gatunki zwykle wrażliwe Tlenowe bakterie Gram-dodatnie

Enterococcus faecalis$

Staphylococcus aureus (wrażliwe na metycylinę) £

Staphylococcus spp. (wrażliwe na metycylinę), w tym Staphylococcus epidermidis Streptococcus agalactiae (grupa B)

Grupa Streptococcus milleri (S. anginosus, S. constellatus i S. intermedius)

Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes (grupa A)

Tlenowe bakterie Gram-ujemne

Citrobacter freundii Citrobacter koseri Enterobacter aerogenes Enterobacter cloacae Escherichia coli Haemophilus influenzae Klebsiella oxytoca Klebsiella pneumoniae Morganella morganii Neisseria meningitidis Proteus mirabilis Proteus vulgaris Serratia marcescens

Beztlenowe bakterie Gram-dodatnie

Clostridium perfringens Peptoniphilus asaccharolyticus

Peptostreptococcus spp. (w tym P. micros, P. anaerobias, P. magnus)

Beztlenowe bakterie Gram-ujemne

Bacteroides caccae Grupa Bacteroides fragilis Prevotella bivia Prevotella disiens

Gatunki, wśród których może występować problem oporności nabytej

Tlenowe bakterie Gram-dodatnie

Enterococcus faecium$

Tlenowe bakterie Gram-ujemne

Acinetobacter spp.

Burkholderia cepacia Pseudomonas aeruginosa

Bakterie o oporności naturalnej

Tlenowe bakterie Gram-ujemne

Stenotrophomonas maltophilia Legionella spp.

Inne drobnoustroje

Chlamydophila pneumoniae Chlamydophila psittaci Coxiella burnetii Mycoplasma pneumoniae

$Gatunki, które wykazują naturalną pośrednią wrażliwość.

£Wszystkie gronkowce oporne na metycylinę są oporne na meropenem. ^Współczynnik oporności >50% w co najmniej jednym kraju UE.

Nosacizna i melioidoza

Stosowanie meropenemu u ludzi opiera się na danych z badań in vitro dotyczących wrażliwości B. mallei i B. pseudomallei oraz z ograniczonych badań u ludzi. Lekarz prowadzący powinien zapoznać się z krajowymi i (lub) międzynarodowymi ustaleniami dotyczącymi leczenia nosacizny i melioidozy.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

U zdrowych osób średni okres półtrwania w osoczu wynosi około 1 godziny, średnia objętość dystrybucji około 0,25 l/kg (11-27 l) i średni klirens 287 ml/min dla dawki 250 mg, zmniejszający się do 205 ml/min dla dawki 2 g. Po podaniu dawek 500 mg, 1000 mg i 2000 mg w 30-minutowej infuzji średnie wartości Cmax wynoszą, odpowiednio, około 23, 49 i 115 pg/ml, a odpowiadające im wartości AUC 39,3; 62,3 i 153 pgh/ml. Po podaniu dawek 500 mg i 1000 mg w infuzji trwającej 5 minut wartości Cmax wynoszą 52 i 112 pg/ml. Wielokrotne podawanie meropenemu co 8 godzin osobom z prawidłową czynnością nerek nie powoduje kumulacji leku.

Badanie u 12 pacjentów, którym po zabiegach chirurgicznych z powodu zakażenia w obrębie jamy brzusznej podawano meropenem w dawce 1000 mg co 8 godzin, wykazało porównywalne wartości Cmax i okresu półtrwania z wartościami u osób zdrowych, ale większą objętość dystrybucji (27 l).

Dystrybucja

Średnie wiązanie meropenemu z białkami osocza wynosi około 2% i jest niezależne od stężenia. Po szybkim podaniu (trwającym 5 minut lub krócej) farmakokinetyka przebiega dwuwykładniczo, ale jest to dużo mniej widoczne po 30-minutowej infuzji. Wykazano, że meropenem dobrze przenika do różnych płynów i tkanek, w tym płuc, wydzieliny oskrzelowej, żółci, płynu mózgowo-rdzeniowego, tkanek żeńskich narządów płciowych, skóry, powięzi, mięśni i wysięku do jamy otrzewnej.

Metabolizm

Meropenem jest metabolizowany w procesie hydrolizy pierścienia beta-laktamowego, z wytworzeniem nieczynnego mikrobiologicznie metabolitu. W warunkach in vitro meropenem wykazuje mniejszą niż imipenem wrażliwość na hydrolizę przez ludzką dehydropeptydazę-I (DHP-I), dlatego nie jest konieczne jednoczesne stosowanie inhibitora DHP-I.

Eliminacja

Meropenem jest wydalany głównie przez nerki w niezmienionej postaci. Około 70% (50-75%) podanej dawki wydalane jest w niezmienionej postaci w ciągu 12 godzin. Kolejne 28% wydalane jest w postaci mikrobiologicznie nieczynnego metabolitu. Wydalanie z kałem stanowi tylko około 2% podanej dawki. Zmierzony klirens nerkowy i wpływ probenecydu wskazuje, że meropenem podlega zarówno przesączaniu kłębuszkowemu, jak i wydzielaniu w kanalikach nerkowych.

Niewydolność nerek

Zaburzenia czynności nerek powodują zwiększenie wartości AUC w osoczu i wydłużenie okresu półtrwania meropenemu. Wartość AUC zwiększała się 2,4-krotnie u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny 33-74 ml/min), 5-krotnie u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami (klirens kreatyniny 4-23 ml/min) i 10-krotnie u pacjentów poddawanych hemodializie (klirens kreatyniny <2 ml/min) w porównaniu z osobami z prawidłową czynnością nerek (klirens kreatyniny >80 ml/min). Wartość AUC dla nieczynnego mikrobiologicznie metabolitu z otwartym pierścieniem była także znacząco zwiększona u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Zaleca się modyfikację dawki u pacjentów z umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2).

Meropenem jest usuwany metodą hemodializy, a klirens podczas hemodializy jest około czterokrotnie większy niż u pacjentów z bezmoczem.

Niewydolność wątroby

Badanie przeprowadzone u pacjentów z poalkoholową marskością wątroby wykazało, że choroba wątroby nie wpływa na farmakokinetykę meropenemu po podaniu dawek wielokrotnych.

Dorośli pacjenci

Badania farmakokinetyczne przeprowadzone u osób chorych nie wykazały znaczących różnic w farmakokinetyce w porównaniu z osobami zdrowymi z równoważną czynnością nerek. W modelu populacyjnym opracowanym na podstawie danych pochodzących od 79 pacjentów z zakażeniem w obrębie jamy brzusznej lub zapaleniem płuc, wykazano zależność objętości centralnego kompartmentu od masy ciała, a klirensu od klirensu kreatyniny i wieku.

Dzieci i młodzież

Badania farmakokinetyki u niemowląt i dzieci z zakażeniem wykazały, że wartości Cmax po podaniu meropenemu w dawkach 10, 20 i 40 mg/kg mc. były zbliżone do wartości u dorosłych po podaniu dawek, odpowiednio, 500, 1000 i 2000 mg. Porównanie wykazało zgodność danych farmakokinetycznych w zakresie dawek i okresów półtrwania, z danymi obserwowanymi u dorosłych, z wyjątkiem najmłodszych dzieci (w wieku <6 miesięcy, u których t1/2 wynosi 1,6 godziny). Średni klirens meropenemu wynosił 5,8 ml/min/kg mc. (6-12 lat), 6,2 ml/min/kg mc. (2-5 lat), 5,3 ml/min/kg mc. (6-23 miesięcy) i 4,3 ml/min/kg mc. (2-5 miesięcy). Około 60% dawki jest wydalane z moczem w ciągu 12 godzin w postaci meropenemu, a następne 12% w postaci metabolitu. Stężenie meropenemu w płynie mózgowo-rdzeniowym u dzieci z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych stanowi około 20% stężenia w osoczu, jednak istnieje znacząca zmienność osobnicza.

Farmakokinetyka meropenemu u noworodków wymagających leczenia przeciwzakaźnego wykazywała większy klirens u noworodków w starszym wieku chronologicznym lub ciążowym, z ogólnym średnim okresem półtrwania wynoszącym 2,9 godziny. Symulacja Monte Carlo przeprowadzona w oparciu o populacyjny model farmakokinetyczny wykazała, że podawanie dawki 20 mg/kg mc. co 8 godzin zapewniało utrzymywanie się stężenia meropenemu powyżej wartości MIC określonych dla P. aeruginosa przez ponad 60% czasu (T>MIC) między kolejnymi dawkami u 95% wcześniaków i u 91% noworodków urodzonych o czasie.

Osoby w podeszłym wieku

Badania farmakokinetyki u zdrowych osób w podeszłym wieku (65-80 lat) wykazały zmniejszenie klirensu osoczowego, co korelowało ze związanym z wiekiem zmniej szeniem klirensu kreatyniny i mniejszą redukcję klirensu pozanerkowego. Zmiana dawki u pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczna poza przypadkami umiarkowanych lub ciężkich zaburzeń czynności nerek (patrz punkt 4.2).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania na zwierzętach wskazują, że meropenem jest dobrze tolerowany przez nerki.

Histologicznie dowiedzione uszkodzenie kanalików nerkowych obserwowano u myszy i psów jedynie po jednorazowym podaniu dawek 2000 mg/kg mc. i większych oraz w badaniu u małp otrzymujących dawkę 500 mg/kg mc. przez 7 dni.

Meropenem jest na ogół dobrze tolerowany przez ośrodkowy układ nerwowy. Działanie na OUN obserwowano w badaniach toksyczności ostrej u gryzoni po podaniu dawek przekraczających 1000 mg/kg mc.

Wartość LD50 meropenemu u gryzoni po podaniu dożylnym jest większa niż 2000 mg/kg mc.

W trwających do 6 miesięcy badaniach z dawkami wielokrotnymi meropenemu obserwowano tylko niewielkie zmiany, w tym zmniejszenie parametrów krwinek czerwonych u psów.

W konwencjonalnych badaniach na szczurach po podaniu dawek do 750 mg/kg mc. i na małpach po podaniu dawek do 360 mg/kg mc. nie dowiedziono ani działania mutagennego, ani toksycznego wpływu na reprodukcję, w tym działania teratogennego.

We wstępnym badaniu na małpach stwierdzono zwiększenie częstości poronień po podaniu dawki 500 mg/kg mc.

Nie stwierdzono zwiększonej wrażliwości na meropenem młodych zwierząt w porównaniu z osobnikami dorosłymi. Produkt leczniczy w postaci dożylnej był dobrze tolerowany przez zwierzęta.

W badaniach na zwierzętach meropenem i jego jedyny metabolit miały podobny profil toksyczności.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Merinfec, 500 mg zawiera: 104 mg sodu węglanu bezwodnego.

Merinfec, 1 g zawiera: 208 mg sodu węglanu bezwodnego.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

4 lata

Po rozpuszczeniu

Szybkie wstrzykniecie dożylne

Roztwór do szybkiego wstrzyknięcia dożylnego sporządza się przez rozpuszczenie produktu leczniczego Merinfec w jałowej wodzie do wstrzykiwań, do uzyskania końcowego stężenia 50 mg/ml. Po rozpuszczeniu roztwór jest przezroczysty, bezbarwny lub ma jasnożółtą barwę.

Chemiczną i fizyczną trwałość otrzymanego roztworu do szybkiego wstrzyknięcia dożylnego wykazano przez 2 godziny w temperaturze pokojowej (25°C) lub przez 12 godzin w temperaturze 4°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia, jeśli sposób otwierania, rozpuszczania i rozcieńczania nie wyklucza ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego, produkt leczniczy należy zużyć natychmiast.

Jeśli nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania odpowiada użytkownik. Infuzja dożylna

Roztwór do infuzji otrzymano przez rozpuszczenie produktu leczniczego Merinfec w jednym z kilku możliwych rozpuszczalników (patrz punkt 6.6), do uzyskania końcowego stężenia od 1 do 20 mg/ml. Chemiczną i fizyczną trwałość przygotowanych roztworów do infuzji wykazano w temperaturze pokojowej (25°C) i w temperaturze 4°C przez czas podany w poniższym zestawieniu.

Roztwór do rozcieńczania

Okres sta

jilności w

25oC

4oC

0,9% roztwór chlorku sodu

4 h

24 h

5% roztwór glukozy

1 h

4 h

10% roztwór glukozy

1 h

2 h

5% roztwór glukozy i 0,225% roztwór chlorku sodu

2 h

4 h

5% roztwór glukozy i 0,9% roztwór chlorku sodu

1 h

4 h

5% roztwór glukozy i 0,15% roztwór chlorku potasu

1 h

6 h

2,5% roztwór mannitolu

2 h

16 h

10% roztwór mannitolu

1 h

8 h

Normosol M w 5% roztworze dekstrozy

1 h

8 h

5% roztwór glukozy i 0,02% roztwór wodorowęglanu sodu

1 h

6 h

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, jeśli sposób otwierania, rozpuszczania i rozcieńczania nie wyklucza ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego, produkt leczniczy należy zużyć natychmiast. Jeśli nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania odpowiada użytkownik.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Ten produkt leczniczy nie wymaga żadnych specjalnych warunków przechowywania.

Nie zamrażać sporządzonego roztworu.

Warunki przechowywania produktu po rozpuszczeniu patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Merinfec, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji Krystaliczny proszek w kolorze białym do żółtawego w fiolce z bezbarwnego szkła (typu I) o pojemności 20 ml z korkiem z gumy butylowej (typu I) i wieczkiem z aluminium.

Wielkości opakowań

Opakowanie zawierające 1 fiolkę z 500 mg meropenemu.

Opakowanie zawierające 10 fiolek z 500 mg meropenemu w każdej fiolce.

Merinfec, 1 g, _proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji Krystaliczny proszek w kolorze białym do żółtawego w fiolce z bezbarwnego szkła (typu I) o pojemności 30 ml z korkiem z gumy butylowej (typu I) i wieczkiem z aluminium.

Wielkości opakowań

Opakowanie zawierające 1 fiolkę z 1 g meropenemu.

Opakowanie zawierające 10 fiolek z 1 g meropenemu w każdej fiolce.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

W trakcie sporządzania roztworu do wstrzykiwań należy zachować standardowe warunki aseptyki. Wstrzyknięcie

W celu przygotowania meropenemu do szybkiego wstrzyknięcia dożylnego należy rozpuścić proszek w jałowej wodzie do wstrzykiwań.

Infuzja

W celu podania meropenemu w infuzji dożylnej proszek można rozpuścić bezpośrednio w następujących roztworach do infuzji: 0,9% roztworze chlorku sodu, 5% roztworze glukozy, 10% roztworze glukozy, 5% roztworze glukozy z 0,225% roztworem chlorku sodu, 5% roztworze glukozy z 0,9% roztworem chlorku sodu, 5% roztworze glukozy z 0,15% roztworem chlorku potasu, 2,5% roztworze mannitolu, 10% roztworze mannitolu, roztworze Normosol-M w 5% roztworze dekstrozy lub 5% roztworze glukozy z 0,02% roztworem wodorowęglanu sodu.

Każda fiolka jest przeznaczona wyłącznie do jednorazowego użycia.

Sporządzony roztwór należy wstrząsnąć przed użyciem. Roztwór przed podaniem nie może zawierać żadnych widocznych cząstek stałych. Można używać tylko przezroczyste, bezbarwne lub bladożółte roztwory.

W trakcie przygotowywania roztworu i podczas podawania produktu leczniczego należy stosować standardowe zasady aseptyki.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjöröur Islandia

8.    NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

500 mg: 21523 1 g: 21524

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22.10.2013 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 17.03.2015

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

02.07.2015

14

Merinfec