+ iMeds.pl

Merional 75 j.m./fiolkęUlotka Merional

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

MERIONAL

75 j .m. (75 j .m. FSH i 75 j .m. LH) + 1 ml rozpuszczalnika, liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzenia

roztworu do wstrzykiwań Menotropinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby można ją było przeczytać ponownie.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić nawet, jeśli objawy ich choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek MERIONAL i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek MERIONAL

3.    Jak stosować lek MERIONAL

4.    Możliwe działania niepożądane.

5.    Przechowywanie leku MERIONAL

6.    Inne informacje dotyczące leku MERIONAL

1. CO TO JEST LEK MERIONAL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

MERIONAL należy do grupy leków nazywanych hormonami płciowymi lub gonadotropinami. MERIONAL wspomaga normalną funkcję organów rozrodczych; wspomaga dojrzewanie komórki jajowej (owulację) i wspomaga zajście w ciążę.

MERIONAL stosowany jest w stymulacji wielopęcherzykowej u pacjentek uczestniczących w programie medycznie wspomaganego rozrodu (IVF-ET, GIFT).

Korzyści i ryzyko stosowania leku MERIONAL.

Zajście w ciążę po zastosowaniu leku MERIONAL może powodować:

• zwiększone prawdopodobieństwo ciąży mnogiej (więcej niż jedno dziecko). Powoduje to większe ryzyko powikłań u matki w czasie trwania ciąży i okołoporodowych.

• większe ryzyko utraty ciąży, ale na podobnym poziomie jak przy zastosowaniu innych leków stosowanych przy niepłodności.

•    nieco większe ryzyko implantacji (zagnieżdżenia) zapłodnionej komórki jajowej (embrionu) poza macicą (ciąża pozamaciczna), szczególnie w przypadku stwierdzonej w wywiadzie niedrożności jajowodów.

• ryzyko wystąpienia nowotworów j aj ników i układu rozrodczego.

•    nieco większe ryzyko wad fizycznych u dziecka.

• powstawania zakrzepów w naczyniach krwionośnych; ciąża niesie za sobą ryzyko zakrzepów, a występowanie w rodzinie podobnych przypadków oraz leczenie niepłodności zwiększa to ryzyko.

Jeśli nasuną się inne pytania dotyczące ryzyka i korzyści po zastosowaniu leku MERIONAL, należy skonsultować się z lekarzem.

2.    ZANIM ZASTOSUJE SIĘ LEK MERIONAL

Kiedy nie stosować leku MERIONAL:

Nie należy stosować leku MERIONAL w przypadku występowania:

•    uczulenia (nadwrażliwości) na hMG lub jakikolwiek składnik leku

•    nowotworu podwzgórza lub przysadki mózgowej

•    powiększenia jajników lub torbieli nie związanej z zespołem policystycznych jajników

•    krwotoków z dróg rodnych o nieznanej przyczynie

•    raka jajników, macicy i lub piersi

MERIONAL nie powinien być stosowany jeśli odpowiednia reakcja na leczenie nie może być osiągnięta z powodu:

•    pierwotnej niewydolności jajników

•    wad rozwojowych narządów płciowych nie pozwalaj ących na utrzymanie ciąży

•    włóknistego nowotworu macicy

Jeśli występuje jeden z powyżej wymienionych czynników, należ skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek MERIONAL

MERIONAL jest silną gonadotropiną zdolną powodować łagodne do ciężkich reakcji i powinien być stosowany wyłącznie przez lekarzy doświadczonych w leczeniu niepłodności. W celu zminimalizowania ryzyka zespołu hiperstymulacji jajników (OHSS) lub ciąży mnogiej, należy przeprowadzać badania ultrasonograficzne oraz pomiary stężenia estradiolu.

Przed rozpoczęciem leczenia, niepłodność powinna być odpowiednio zbadana, a ewentualne przeciwwskazania ciąży ocenione. W szczególności należy wykluczyć niedoczynność tarczycy, niedoczynność kory nadnerczy, hiperprolaktynemię, nowotwór przysadki i nowotwory podwzgórza.

U pacjentek przechodzących stymulację wzrostu pęcherzyków może wystąpić powiększenie jajników lub nadmierna stymulacja jajników (patrz punkt 4). Przestrzeganie zalecanego dawkowania leku MERIONAL i procedur podawania oraz dokładny monitoring w trakcie terapii pozwoli zminimalizować ryzyko wystąpienia tych przypadków.

Trafna interpretacja wskaźników rozwoju i dojrzewania pęcherzyka wymaga udziału lekarza doświadczonego w interpretacji takich danych.

W czasie długotrwałej terapii mogą powstawać przeciwciała antygonadotropinowe.

Stosowanie leku MERIONAL z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi fakcie wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, a szczególnie dotyczy to:

• leków stosowanych w leczeniu niepłodności takich jak gonadotropina kosmówkowa (hCG) lub cytrynian klomifenu; mogą one powodować wzmocnienie działania leku MERIONAL.

• hormonu uwalniającego gonadotropinę (GnRH), nasilającego zahamowanie przysadkowe, może spowodować potrzebę zwiększenia dawki leku MERIONAL koniecznego do uzyskania odpowiedniej reakcji jajników

Nie stwierdzono innych znaczących klinicznie interakcji z innymi lekami.

Leku MERIONAL nie należy stosować jako mieszanki z innymi produktami w tym samym wstrzyknięciu. Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku MERIONAL w okresie ciąży i karmienia piersią.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku MERIONAL

Lek ten zawiera (kiedy roztwór sporządzony jest z więcej niż 1 ml płynu) mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) zasadniczo lek jest „wolny od sodu”.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK MERIONAL

MERIONAL należy stosować zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza.

Uwaga:

Lekarz dobierze dawkę odpowiednią dla każdego pacjenta.. Jeśli nie jest to jasne, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Uwaga:

MERIONAL powinien być podawany wyłącznie w celu leczenia niepłodności po ścisłą kontrolą lekarza lub pielęgniarki.

MERIONAL przeznaczony jest do wstrzykiwań domięśniowych. Roztwór należy przygotować bezpośrednio przed wstrzyknięciem. Aby uniknąć wstrzykiwania dużej objętości płynu, 5 fiolek leku MERIONAL może zostać rozpuszczone w 1 ml rozpuszczalnika. Należy uważać podczas rozpuszczania więcej niż 1 fiolki (w 1 ml rozpuszczalnika); aby uniknąć spienienia roztworu, należy delikatnie rolować fiolkę w dłoniach, aż do całkowitego rozpuszczenia proszku.

Wygląd rozpuszczonego liofilizatu: roztwór musi być przejrzysty i bezbarwny.

Zazwyczaj stosowane postępowanie w celu uzyskania stymulacji wielopęcherzykowej polega na podaniu 150 - 225 j.m. leku MERIONAL na dobę poczynając od 2 lub 3 dnia cyklu i kontynuowaniu podawania w dawce dostosowanej do odpowiedzi na leczenie, ale nie większej niż 450 j.m. na dobę, aż do uzyskania odpowiednio rozwiniętego pęcherzyka, ocenionego poprzez monitorowanie stężenia estrogenów w surowicy i(lub) badanie ultrasonograficzne. Rozwój odpowiedniego pęcherzyka następuje zazwyczaj w ciągu 10 dni leczenia (od 5 do 20 dni).

Pojedyncze wstrzyknięcie 5 000 j.m. - 10 000 j.m. hCG powinno być podane 24 - 48 godzin po ostatnim podaniu leku MERIONAL, aby spowodować dojrzewanie pęcherzyka.

Obniżenie progu przysadkowego w celu usunięcia wzrostu endogennego LH i kontroli tonicznego poziomu LH jest teraz zwykle uzyskiwane przez podanie skojarzone hormonu uwalniającego gonadotropinę (GnRH). W zwykle stosowanym postępowaniu, podawanie leku MERIONAL rozpoczyna się około dwa tygodnie po rozpoczęciu leczenia skojarzonego, a obydwa kursy należy kontynuować aż do uzyskania odpowiednio rozwiniętego pęcherzyka. Na przykład po dwóch tygodniach stosowania produktu obniżającego próg przysadkowy, MERIONAL w dawce 150 - 225 j.m. podawany jest przez siedem dni; następnie dawka jest dostosowana do odpowiedzi pacjenta na leczenie.

Doświadczenie wskazuje, że zazwyczaj odsetek pozytywnych wyników leczenia jest stały w ciągu pierwszych czterech prób, a potem stopniowo spada.

Kobiety z brakiem owulacji wynikającym z ciężkiego niedoboru LH i FSH.

U tych pacjentek ( z hipogonadyzmem hipogonadotropowym) celem leczenia lekiem MERIONAL jest doprowadzenie do rozwoju pojedynczego dojrzałego pęcherzyka Graafa z którego po podaniu hCG rozwinie się komórka jajowa. Ponieważ pacjentki te nie miesiączkują i mają niski poziom wydzielania endogennego estrogenu, leczenie może zacząć się w dowolnym momencie.

Leczenie powinno być dostosowane do indywidualnej odpowiedzi na leczenie ocenionej poprzez pomiar rozmiaru pęcherzyka w badaniu ultrasonograficznym i(lub) pomiar wydzielania estrogenu. Zwykle stosowane postępowanie polega na podawaniu 75 - 150 j .m. leku MERIONAL i ewentualnym zwiększeniu dawki w zależności od odpowiedzi na leczenie. Zwiększenie dawki powinno następować w odstępach 7 - 14 dniowych i najlepiej o 150 j.m. Można zaakceptować przedłużenie trwania stymulacji w cyklu powyżej 5 tygodni.

W przypadku uzyskania odpowiedniego wyniku, lekarz poda 5 000 j.m. - 10 000 j.m. hCG w ciągu 24 - 48 godzin po ostatnim wstrzyknięciu leku MERIONAL. Lekarz zaleci pacjentce odbycie stosunku w dniu podania hCG i w dniu następnym. Alternatywnie może zostać przeprowadzone zapłodnienie wewnątrzmaciczne (IUI).

Terapia lutealna może być zalecana w momencie braku substancji o działaniu luteotropowym (LH/hCG) po owulacji ponieważ może prowadzić do przedwczesnej utraty ciałka żółtego

W przypadku nadmiernej reakcji, leczenie powinno być przerwane, a hCG wycofane. Leczenie powinno być wznowione w następnym cyklu z mniejszą dawką niż poprzednio.

Badania kontrolne

W czasie przyjmowania leku, lekarz lub pielęgniarka zbadają jak organizm odpowiada na leczenie w celu sprawdzenia czy lek działa prawidłowo i czy dawka jest odpowiednia. Mogą zostać przeprowadzone następujące badania:

•    Badanie USG jajników w celu określenia liczby i rozmiaru pęcherzyków zawierających komórki jajowe.

•    Pomiar stężenia hormonów j ak estradiolu we krwi lub moczu.

•    Badania kontrolne

Lekarz zadecyduje, jakie postępowanie jest najwłaściwsze dla pacjentki.

Co jest potrzebne do podania leku MERIONAL:

•    jedna strzykawka

•    jedna gruba igła (do zmieszania rozpuszczalnika z liofilizatem)

•    jedna cienka igła (do samodzielnego wstrzyknięcia sporządzonego roztworu)

•    pojemnik do bezpiecznego usunięcia zużytych igieł, fiolek, ampułek i wacików

Przygotowanie do wstrzyknięcia:

1. Ważne jest zachowanie możliwie jak najsterylniejszych warunków, więc należy rozpocząć przygotowania od dokładnego umycia rąk i wytarcia ich w czysty ręcznik.

2.    Ułożyć zestaw zawierający wszystkie elementy na czystej powierzchni

•    Każda fiolka MERIONAL 150 j.m. zawiera 150 j.m. menotropiny

•    Każda ampuła z rozpuszczalnikiem zawiera 1 ml rozpuszczalnika

3.    Nałożyć grubą igłę na strzykawkę

4.    Ostrożnie zdjąć korek z ampułki z rozpuszczalnikiem. Wyciągnąć cały płyn z ampułki za pomocą grubej igły i strzykawki.

5.    Zdjąć kolorową nakrętkę z fiolki z liofilizatem.

6. Wcisnąć igłę przez korek i powoli wstrzyknąć cały rozpuszczalnik do fiolki.

7.    Delikatnie toczyć fiolkę w dłoniach, aż do rozpuszczenia liofilizatu. Nie wstrząsać fiolką i uważać, aby nie powstała piana. Należy dokładnie sprawdzić, czy cały liofilizat jest rozpuszczony , nawet ten w pobliżu korka.

8. Powoli wyciągnąć sporządzony roztwór z fiolki przy użyciu grubej igły. Aby wyciągnąć cały roztwór najlepiej umieścić igłę w środku korka.

9. Sprawdzić czy sporządzony roztwór jest przejrzysty. Jeśli zawiera drobinki lub jest mętny, nie należy go używać.

10.    Jeśli należy sporządzić roztwór z więcej niż jednej fiolki leku MERIONAL, roztwór pierwszej fiolki należy powoli wstrzyknąć do drugiej fiolki i powtarzać te czynności, aż liofilizat z wymaganej ilości fiolek zostanie sporządzony. W zawartości jednej ampułki 1 ml roztworu można rozpuścić 5 fiolek leku liofilizatu.

11.    Zdjąć grubą igłę ze strzykawki i nałożyć igłę cienką.

12. Wypuścić bąbelki powietrza ze strzykawki wstrząsając strzykawką tak, aby całe powietrze zebrało się na górze następnie przesunąć tłok tak, aby powietrze zostało wypchnięte.

13. Sprawdzić czy roztwór jest przejrzysty. Nie używać, jeśli roztwór zawiera drobinki lub jest mętny.

14.    Natychmiast po sporządzeniu roztworu wstrzyknąć go.

Wstrzykiwanie leku

•    Lekarz zaleci w które miej sce ciała należy wstrzykiwać lek

•    Wytrzeć skórę w miejscu wstrzyknięcia wacikiem w celu oczyszczenia jej.

• Wstrzyknąć lek domięśniowo tak, jak pokazał to lekarz. Nie wstrzykiwać dożylnie.

• Wstrzykiwać powoli naciskając na tłok strzykawki, aż do całkowitego podania roztworu.

•    Wyciągnąć igłę i wytrzeć miejsce wstrzyknięcia czystym wacikiem.

•    Usunąć wszystkie pozostałości (strzykawkę, igły, ampułki i fiolki oraz waciki).

Jeśli nasuwaj ą się jakiekolwiek pytania lub wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek MERIONAL może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste działania niepożądane (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

•    Torbiele jajników

•    Łagodne do ciężkich reakcji w miejscu podania (ból, zaczerwienienie, zasinienie, obrzęk, i (lub) podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia

•    Bóle głowy

Częste (występują u 1 do 10 na każdych 100 pacjentów)

•    Łagodny do umiarkowanego OHSS (patrz punkt 4.4)

•    Bóle brzucha i objawy ze strony układu żołądkowo-jelitowego jak nudności, wymioty, biegunki, skurcze brzucha i wzdęcia

Niezbyt częste (występują u 1 do 10 na każdych 1 000 pacjentów)

• Ciężki OHSS (patrz punkt 4.4)

Rzadkie (występują u 1 do 10 na każdych 10 000 pacjentów)

• Skręt j aj ników j ako komplikacj a w przypadku OHS S

Bardzo rzadkie (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

•    Zatorowość, zwykle związana z ciężkim OHSS

•    Łagodne reakcje alergiczne (rumień, wysypka, obrzęk twarzy)

Stosowanie leku MERIONAL może powodować nadmierna stymulacje jajników, co charakteryzuje się powstaniem torbieli jajników. Rzadziej może nastąpić powiększenie jajników oraz poważne stany zakrzepowe. Pierwszą oznaką są bóle brzucha, złe samopoczucie i zwiększenie masy ciała. Jeśli wystąpią takie objawy, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    PRZECHOWYWANIE LEKU MERIONAL

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku MERIONAL po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować leku MERIONAL jeśli zauważalne są drobinki w roztworze lub roztwór jest mętny. Roztwór musi być wstrzyknięty bezpośrednio po przygotowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera lek MERIONAL

Substancją czynną jest menotropina. Jedna fiolka z liofilizatem zawiera 75 j.m. FSH (ang. follicle stimulating hormone - hormon folikulotropowy) i 75 j.m. LH (ang. luteinizing hormone - hormon luteinizujacy).

Innym składnikiem jest laktoza jednowodna.

Ampułka z rozpuszczalnikiem zawiera 1 ml rozpuszczalnika , w którego skład wchodzą: sodu chlorek i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek MERIONAL i co zawiera opakowanie

MERIONAL składa się z liofilizatu i rozpuszczalnika do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań.

Liofilizat jest biały, pakowany w fiolki. Rozpuszczalnik jest bezbarwny i przezroczysty pakowany w ampułki.

Pudełko tekturowe zawiera 1 fiolkę i 1 ampułkę lub 10 fiolek i 10 ampułek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. VIA MARTIRI DI CEFALONIA 2 26900 LODI Włochy

Wytwórca

LABORATOIRES GENEVRIER S.A.

Rue de Goa

Z.I. des Trois Moulins

Parc de Sophia Antipolis

06600 ANTIBES

Francja

Importer

Imed Poland Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego :

Tak Pharma Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 27/14 01-515 Warszawa Tel: +48 22 869 07 37 Fax: +48 22 839 32 92

Data zatwierdzenia ulotki:

7

Merional

Charakterystyka Merional

Urząd Rejestracji produKtow Lec-zntczyc1

Wyrobów Medycznych i Proouktów Biobójczyd 'ul Zabkowska 41,03-735 Warszawa REGON 015249601

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZECf€

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

MERIONAL; 75 j.m. (75 j.m. FSH i 75 j.m. LH) + 1 ml rozpuszczalnika, liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwali

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda fiolka zawiera 75 j.m. menotropiny (Menotropinum; hMG, ludzka gonadotropina menopauzalna), co odpowiada 75 j.m. FSH i 75 j.m. LH.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwali. Liofilizat: białe liofilizowane granulki Rozpuszczalnik: przezroczysty bezbarwny roztwór.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Stymulacja wielopęcherzykowa u pacjentek uczestniczących w programie medycznie wspomaganego rozrodu (IYF-ET, GIFT).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie produktem MERIONAL powinno być rozpoczynane pod kontrolą lekarza doświadczonego w leczeniu niepłodności.

MERIONAL przeznaczony jest do wstrzykiwali domięśniowych. Roztwór należy przygotować bezpośrednio przed wstrzyknięciem. Aby uniknąć wstrzykiwania dużej objętości płynu, 5 fiolek produktu MERIONAL może zostać rozpuszczone w 1 ml rozpuszczalnika. Należy uważać podczas rozpuszczania zawartości więcej niż 1 fiolki (w 1 ml rozpuszczalnika); aby uniknąć spienienia roztworu, należy delikatnie rolować fiolkę w dłoniach, aż do całkowitego rozpuszczenia proszku.

Wygląd rozpuszczonego liofilizatu: roztwór musi być przejrzysty i bezbarwny.

Zazwyczaj stosowane postępowanie w celu uzyskania stymulacji wielopęcherzykowej polega na podaniu 150 -225 j.m. produktu MERIONAL na dobę poczynając od 2 lub 3 dnia cyklu i kontynuowaniu podawania w dawce dostosowanej do odpowiedzi na leczenie, ale nie większej niż 450 j.m. na dobę, aż do uzyskania odpowiednio rozwiniętego pęcherzyka, ocenionego poprzez monitorowanie stężenia estrogenów w surowicy i(lub) badanie ultrasonograficzne. Rozwój odpowiedniego pęcherzyka następuje zazwyczaj w ciągu 10 dni leczenia (od 5 do 20 dni).

Pojedyncze wstrzyknięcie 5 000 j.m. — 10 000 j.m. hCG powinno być podane 24 — 48 godzin po ostatnim podaniu produktu MERIONAL, aby spowodować dojrzewanie pęcherzyka.

Obniżenie progu przysadkowego w celu usunięcia wzrostu endogennego LH i kontroli fonicznego poziomu LH jest teraz zwykle uzyskiwane przez podanie skojarzone hormonu uwalniającego gonadotropinę (GnRFI).

ooiiKtów Leczniczych i Produktów Biobójczycii 03-736 Warszawa 316249601

Urząd Rejestracji Yi Wyrobów Medycznych u' Zabkowska 41 REGON(


W zwykle stosowanym postępowaniu, podawanie produktu MERIONAL rozpoczyna się około dwa tygodnie po rozpoczęciu leczenia skojarzonego, a obydwa kursy należy kontynuować aż do uzyskania odpowiednio rozwiniętego pęcherzyka. Na przykład po dwóch tygodniach stosowania produktu obniżającego próg przysadkowy, MERIONAL w dawce 150 - 225 j.m. podawany jest przez siedem dni; następnie dawka jest dostosowana do odpowiedzi pacjenta na leczenie.

Doświadczenie wskazuje, że zazwyczaj odsetek pozytywnych wyników leczenia jest stały w ciągu pierwszych czterech prób, a potem stopniowo spada.

Kobiety z brakiem owulacji wynikającym z ciężkiego niedoboru LH i FSH.

U tych pacjentek ( z hipogonadyzmem hipogonadotropowym) celem leczenia produktem MERIONAL jest doprowadzenie do rozwoju pojedynczego dojrzałego pęcherzyka Graafa z którego po podaniu hCG rozwinie się komórka jajowa. Ponieważ pacjentki te nie miesiączkują i mają niski poziom wydzielania endogennego estrogenu, leczenie może zacząć się w dowolnym momencie.

Leczenie powinno być dostosowane do indywidualnej odpowiedzi na leczenie ocenionej poprzez pomiar rozmiaru pęcherzyka w badaniu ultrasonograficznym i(lub) pomiar wydzielania estrogenu. Zwykle stosowane postępowanie polega na podawaniu 75 - 150 j.m. produktu MERIONAL i ewentualnym zwiększeniu dawki w zależności od odpowiedzi na leczenie. Zwiększenie dawki powinno następować w odstępach 7-14 dniowych i najlepiej o 150 j.m. Można zaakceptować przedłużenie trwania stymulacji w cyklu powyżej 5 tygodni.

W przypadku uzyskania odpowiedniego wyniku, należy podać 5 000 j.m. - 10 000 j.m. hCG w ciągu 24 - 48 godzin po ostatnim wstrzyknięciu produktu MERIONAL. Należy zalecić pacjentce odbycie stosunku w dniu podania hCG i w dniu następnym. Alternatywnie można przeprowadzić zapłodnienie wewnątrzmaciczne (IUI).

Terapia lutealna może być zalecana w momencie braku substancji o działaniu luteotropowym (LH/hCG) po owulacji ponieważ może prowadzić do przedwczesnej utraty ciałka żółtego

W przypadku nadmiernej reakcji, leczenie powinno być przerwane, a hCG wycofane (patrz Specjalne ostrzeżenia). Leczenie powinno być wznowione w następnym cyklu z mniejszą dawką niż poprzednio.

4.3 Przeciwwskazania

MERIONAL nie powinien być podawany pacjentkom, u których występuje:

•    nadwrażliwość na hMG lub jakąkolwiek substancję pomocniczą produktu

•    nowotwór podwzgórza lub przysadki mózgowej

• powiększenie jajników lub torbiel nie związana z zespołem policystycznych jajników

•    krwotoki z dróg rodnych o nieznanej przyczynie

•    rak jajników, macicy i lub piersi

MERIONAL nie powinien być stosowany jeśli odpowiednia reakcja na leczenie nie może być osiągnięta z powodu: 1

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych u! Ząbkowska 41,03-738 Warszawa REGON 015249601

\ "i o )

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

MERIONALjest silną gonadotropiną zdolną powodować łagodne do ciężkich reakcji i powinien być stosowany wyłącznie przez lekarzy doświadczonych w leczeniu niepłodności. W celu zminimalizowania ryzyka zespołu hiperstymulacj i jajników (OHSS) lub ciąży mnogiej, należy przeprowadzać badania ultrasonograficzne oraz pomiary stężenia estradiolu.

Przed rozpoczęciem leczenia, niepłodność powinna być odpowiednio zbadana, a ewentualne przeciwwskazania ciąży ocenione. W szczególności należy wykluczyć niedoczynność tarczycy, niedoczynność kory nadnerczy, hiperprolaktynemię, nowotwór przysadki i nowotwory podwzgórza.

Może występować różnorodność odpowiedzi na podanie hMG z występującą w niektórych przypadkach słabą odpowiedzią. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę.

U pacjentek przechodzących stymulację wzrostu pęcherzyków może wystąpić powiększenie jajników lub nadmierna stymulacjajajników. Przestrzeganie zalecanego dawkowania produktu MERIONAL i procedur podawania oraz dokładny monitoring w trakcie terapii pozwoli zminimalizować ryzyko wystąpienia tych przypadków.

Trafna interpretacja wskaźników rozwoju i dojrzewania pęcherzyka wymaga udziału lekarza doświadczonego w interpretacji takich danych.

Zespół hiperstymulacj i jajników

OHSS jest stanem różnym od nieskomplikowanego powiększenia jajników. Jest zespołem mogącym pojawiać się samodzielnie z narastającymi stopniami ciężkości. Może obejmować znaczne powiększenie jajników, wysokie stężenie w surowicy hormonów płciowych, zwiększenie przepuszczalności naczyniowej w opłucnej i rzadziej w osierdziu.

Następujące objawy mogą być obserwowane w ciężkich przypadkach OHSS: bóle brzucha, wzdęcia brzucha, znaczne powiększenie jajników, zwiększenie masy ciała, duszność, skąpomocz, nudności, wymioty i biegunka. Badania szpitalne mogą wykazać hipowolemię, hemokoncentrację, zaburzenie równowagi elektrolitowej, wodobrzusze, krwiaka otrzewnej, wysięk opłucnowy, płyn w jamie oplucnowej, ostre zaburzenia płuc i zatorowość.

Nadmierna reakcja jajników na leczenie gonadotropiną rzadko daje wzrost ryzyka OHSS jeśli hCG podawane jest jako czynnik wyzwalający owulację. Dlatego w przypadku OHSS należy wstrzymać podanie hCG i zalecić pacjentce powstrzymanie się od stosunków lub zastosowanie metod mechanicznych antykoncepcji przez co najmniej 4 dni. OHSS może rozwijać się szybko (od 24 godzin do kilku dni) do ciężkiego stanu klinicznego; w takim przypadku pacjentka powinna pozostawać pod obserwacją przez co najmniej dwa tygodnie po podaniu hCG.

Aby zminimalizować ryzyko OHSS lub ryzyko ciąży mnogiej zaleca się przeprowadzanie badania USG jak również pomiaru stężenia estradiolu. W przypadku braku owulacji, ryzyko OHSS i ciąży mnogiej wzrasta, gdy stężenie estradiolu w surowicy >900 pg/ml (3300pmol/L) i więcej niż 3 pęcherzyki mają 14 mm średnicy i więcej. W przypadku programu wspomaganego rozrodu ryzyko OHSS wzrasta wraz ze stężeniem estradiolu w surowicy >3 000 pg/ml (11000 pmoI/L) i wystąpieniem 20 lub więcej pęcherzyków o średnicy 12 mm lub więcej. Jeśli stężenie estradiolu wynosi > 5 500 pg/ml (20 200 pmoI/L) i jest 40 lub więcej pęcherzyków, przerwanie podawania hCG może okazać się konieczne.

Stosowanie się do zalecanego dawkowania produktu MERIONAL oraz do procedur podawania oraz dokładne monitorowanie terapii zminimalizuje ryzyko wystąpienia OHSS i ciąży mnogiej (patrz punkt 4.2 „Dawkowania i sposób podawania” oraz 4.8 „Działania niepożądane”).

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ui. Zabkowska 41,03-736 Warszawa REGON 015249601

W przypadku programu wspomaganego rozrodu aspiracja pęcherzyków przed owulacją może zmniejszyć ryzyko wystąpienia hiperstymulacji.

OHSS może mieć cięższy przebieg i trwać dłużej w przypadku wystąpienia ciąży. OHSS występuje częściej po przerwaniu leczenia hormonalnego i osiąga maksymalne natężenie po mniej więcej 7 do 10 dniach trwania leczenia. Zazwyczaj OHSS zanika samodzielnie razem z początkiem miesiączki.

W przypadku ciężkiego OHSS należy przerwać leczenie z zastosowaniem gonadotropiny, hospitalizować pacjentkę i rozpocząć leczenie odpowiednie dla OHSS.

Zespół ten występuje częściej u pacjentek z zespołem policystycznych jajników.

Ciąża mnoga

Ciąża mnoga, szczególnie wielopłodowa, stanowi podwyższone ryzyko w okresie okołoporodowym dla dziecka i matki.

U pacjentek przechodzących stymulację owulacji za pomocą produktu MERIONAL, występowanie ciąży mnogiej jest częstsze w porównaniu z zapłodnieniem naturalnym. Mnogie zapłodnienie to w większości ciąże bliźniacze. W celu zminimalizowania ryzyka ciąży mnogiej, zalecany jest dokładny monitoring reakcji jajników.

U pacjentek uczestniczących w programie wspomaganego rozrodu ryzyko ciąży mnogiej jest powiązane z liczbą embrionów, ich stanem i z wiekiem pacjentki.

Pacjentka powinna być uprzedzona o możliwości wystąpienia ciąży mnogiej przed rozpoczęciem leczenia. Poronienie

Występowanie poronienia jest częstsze u pacjentek przechodzących stymulację rozwoju pęcherzyków w celu indukcji owulacji lub uczestniczących w programie wspomaganego rozrodu niż u reszty populacji.

Ciąża pozamaciczna

Kobiety ze stwierdzoną w wywiadzie chorobą jajowodów są w grupie ryzyka ciąży pozamacicznej, zarówno w przypadku zapłodnienia naturalnego, jak też w przypadku zapłodnienia osiągniętego w wyniku leczenia niepłodności. Występowanie ciąży pozamacicznej po IVF wynosi 2 - 5 % w porównaniu z 1 - 1,5% w pozostałej populacji.

Nowotwory układu rozrodczego

Istnieją doniesienia o występowaniu nowotworów, zarówno złośliwych jak i łagodnych, jajników i innych części układu rozrodczego u kobiet, które poddawały się leczeniu bezpłodności. Nie jest dowiedzione, czy gonadotropina zwiększa ryzyko występowania takich nowotworów u bezpłodnych kobiet.

Wrodzone wady rozwojowe

Występowanie wrodzonych wad rozwojowych po programie wspomaganego rozrodu może być nieznacznie podwyższone w porównaniu do zapłodnienia naturalnego. Może to być również uzależnione od np. wieku matki czy właściwości spermy ojca oraz występowania ciąż mnogich.

Zatorowość

U kobiet z rozpoznanymi czynnikami ryzyka wystąpienia zatorowości jak np. wywiad rodzinny, leczenie gonadotropiną może dodatkowo zwiększyć ryzyko. U takich pacjentek, należy rozważyć stosunek korzyści i ryzyka podawania gonadotropiny. Należy jednocześnie podkreślić, że ciąża jako taka może nieść ryzyko wystąpienia zatorowości.

Urząd Rejestracji PrcduKtow Leczniczych WyrobóY/ Medycznych i Produktów Biobójczych u!. Ząbkowska 41,03-735 Warszawa P.LoON 015249601

W czasie długotrwałej terapii mogą powstawać przeciwciała antygonadotropinowe.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne zastosowanie produktu MERIONAL oraz innych produktów stosowanych do stymulacji owulacji (np. hCG, cytrynian klomifenu) może wzmocnić reakcje pęcherzyków, podczas gdy jednoczesne zastosowanie GnRH nasilającego zahamowanie przysadkowe może spowodować potrzebę zwiększenia dawki produktu MERIONAL koniecznego do uzyskania odpowiedniej reakcji jajników.

Nie stwierdzono innych znaczących klinicznie interakcji z innymi lekami.

Produktu MERIONAL nie należy stosować jako mieszanki z innymi produktami w tym samym wstrzyknięciu.

4.6 Ciąża i laktacja Ciąża

Produktu MERIONAL nie należy stosować w czasie ciąży. Nie stwierdzono działania teratogennego w czasie kontrolowanej hiperstymulacji jajników w klinicznym zastosowaniu gonadotropiny. Dane kliniczne są niewystarczające, żeby wykluczyć działanie teratogenne u kobiet w ciąży,

Laktacja

MERIONAL nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią. Podczas laktacji, wydzielanie prolaktyny może powodować nikłą reakcję na stymulację jajników.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Brak danych na temat wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Bardzo częste (>1/10)

•    Torbiele jajników

•    Łagodne do ciężkich reakcji w miejscu podania (ból, zaczerwienienie, zasinienie, obrzęk, i (lub) podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia

•    Bóle głowy

Częste (1/100 do 1/10)

•    Łagodny do umiarkowanego OHSS (patrz punkt 4.4)

•    Bóle brzucha i objawy ze strony układu żołądkowo-jelitowego jak nudności, wymioty, biegunki, skurcze brzucha i wzdęcia

Niezbyt częste (1/1000 do 1/100)

• Ciężki OHSS (patrz punkt 4.4)

Rzadkie (1/10 000 do 1/1000)

• Skręt jajników jako komplikacja w przypadku OHSS

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ul Zabkowska 41,03-736 Warszawa REGON 015249601

Bardzo rzadkie (<I/10 000)

•    Zatorowość, zwykle związana z ciężkim OHSS

•    Łagodne reakcje alergiczne (rumień, wysypka, obrzęk twarzy)

4.9 Przedawkowanie

Skutki przedawkowania produktu MERIONAL są nieznane jednak jednym z nich może

być zespól hiperstymulacj i jajników, opisany w punkcie „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności

dotyczące stosowania”.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Gonadotropiny i inne leki pobudzające owulację Kod ATC: G03G A 02

MERIONAL zawiera ludzką gonadotropinę menopauzalną(hMG), otrzymywaną z moczu kobiet po menopauzie.

Najważniejszym działaniem wynikającym z pozajelitowego podania HMG jest rozwój dojrzałego pęcherzyka Graafa.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Gonadotropiny są skuteczne jedynie po wstrzyknięciu domięśniowym lub podskórnym. Wydalanie z osocza jest trudne do dokładnego zmierzenia z powodu strukturalnej heterogenności i pulsującego wydzielania hormonów endogennych. Jednak badania wykazują, że okres półtrwania LH i FSH w surowicy wynosi odpowiednio 2,2 i 2,9 godziny.

5.3    Przedkłiniczne dane o bezpieczeństwie

Gonadotropiny uzyskiwane z moczu kobiet po menopauzie mają zauważalnie niską toksyczność. Nie przeprowadzono specyficznych badań z produktem MERIONAL.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Liofilizat

Laktoza jednowodna

Rozpuszczalnik Sodu chlorek Woda do wstrzykiwali

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Urzćjd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczycti ,,i ząbkowska 41,03-738 Warszawa

-^übin


Z powodu braku badań niezgodności, MERIONAL powinien być rozpuszczany jedynie w sodu chlorku i nie może być mieszany z innymi produktami leczniczymi.

6.3 Okres trwałości 2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Liofilizat: fiolki o pojemności 3 ml ze szkła bezbarwnego, neutralnego typu I, silikonowane, zamknięte gumowym korkiem i zabezpieczone aluminiowym kapslem typu „flip-ofP\

Rozpuszczalnik: ampułki o pojemności 2 ml ze szkła bezbarwnego, neutralnego typu I.

Wielkości opakowań

1 fiolka z liofilizatem i 1 ampułka z rozpuszczalnikiem, w tekturowym pudełku.

10 fiolek z liofilizatem i 10 ampułek z rozpuszczalnikiem, w tekturowym pudełku.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Sporządzony roztwór przeznaczony jest do natychmiastowego użycia.

MERIONAL musi być rozpuszczony przed zastosowaniem.

Wszystkie pozostałości produktu lub uszkodzony produkt powinien być usunięty zgodnie z lokalnymi przepisami.

Sporządzony roztwór nie może być użyty, jeśli zawiera drobinki lub nie jest przejrzysty.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

IBSA Institut Biochimique S.A.

Via al Ponte 13 6903 Lugano Szwajcaria

8.    NUMERO-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 11562

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

30.04.2004

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO    ,    ^    _ g

7

1

   pierwotnej niewydolności jajników

•    wad rozwojowych narządów płciowych nie pozwalających na utrzymanie ciąży

•    włóknistego nowotworu macicy

Merional