Imeds.pl

Meropenem Kabi 1 G

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Meropenem Kabi, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji Meropenem Kabi, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

Meropenemum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Meropenem Kabi i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Meropenem Kabi

3.    Jak stosować Meropenem Kabi

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Meropenem Kabi

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Meropenem Kabi i w jakim celu się go stosuje

Meropenem Kabi należy do grupy leków nazywanych antybiotykami karbapenemowymi. Jego działanie polega na niszczeniu bakterii, które mogą wywoływać ciężkie zakażenia.

-    Zakażenia płuc (zapalenie płuc).

-    Zakażenia płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowiscydozą.

-    Powikłane zakażenia dróg moczowych.

-    Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej.

-    Zakażenia okołoporodowe.

-    Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich.

-    Ostre bakteryjne zakażenie mózgu (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych).

Meropenem Kabi może być stosowany w leczeniu pacjentów z neutropenią i gorączką, jeśli podejrzewa się u nich zakażenie bakteryjne.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Meropenem Kabi Kiedy nie stosować leku Meropenem Kabi

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na meropenem lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na inne antybiotyki, takie jak penicyliny, cefalosporyny lub karbapenemy, gdyż może być również uczulony na meropenem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Meropenem Kabi należy skonsultować się z lekarzem lub pielęgniarką:

-    jeśli pacjent ma problemy zdrowotne, takie jak zaburzenia czynności wątroby lub nerek;

-    jeśli u pacjenta wystąpiła kiedyś ciężka biegunka po zastosowaniu innych antybiotyków.

Wynik testu Coombsa, wykonywanego podczas leczenia, może być dodatni, co świadczy o występowaniu przeciwciał, które mogą niszczyć krwinki czerwone. Lekarz omówi to z pacjentem.

W razie wątpliwości, czy którakolwiek z wyżej wymienionych sytuacji dotyczy pacjenta, należy o tym powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce przed zastosowaniem leku Meropenem Kabi.

Meropenem Kabi a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Meropenem Kabi może bowiem wpływać na działanie niektórych leków i niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Meropenem Kabi.

Należy zwłaszcza poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeśli pacjent stosuje:

-    probenecyd (stosowany w leczeniu dny moczanowej);

-    walproinian sodu (stosowany w leczeniu padaczki); leku Meropenem Kabi nie należy stosować, gdyż może osłabić działanie walproinianu sodu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Należy unikać podawania meropenemu pacjentkom w okresie ciąży.

Lekarz zadecyduje, czy pacjentka powinna otrzymać meropenem.

Jeśli pacjentka karmi lub planuje karmić piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Małe ilości leku mogą przenikać do mleka kobiecego i działać na dziecko. Dlatego lekarz podejmie decyzję, czy pacjentka powinna stosować meropenem podczas karmienia piersią.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie prowadzono badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Meropenem Kabi zawiera sód

Meropenem Kabi, 500 mg

Dawka tego leku (500 mg) zawiera 1,96 mmol (czyli 45,13 mg) sodu, co należy uwzględnić u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Meropenem Kabi, 1 g

Dawka tego leku (1 g) zawiera 3,92 mmol (czyli 90,25 mg) sodu, co należy uwzględnić u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Jeżeli ze względu na stan zdrowia pacjenta konieczne jest kontrolowanie ilości spożywanego przez niego sodu, należy poinformować o tym lekarza lub pielęgniarkę.

3. Jak stosować Meropenem Kabi

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Dorośli pacjenci

-    Dawka leku zależy od rodzaju zakażenia, miejsca zakażenia w organizmie i nasilenia zakażenia. Lekarz ustali odpowiednią dawkę dla danego pacjenta.

-    Dawka u dorosłych pacjentów wynosi zwykle od 500 mg (miligramów) do 2 g (gramów). Lek zazwyczaj będzie podawany co 8 godzin. Jednak jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, lek może być podawany rzadziej.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

-    Dawka u dzieci w wieku powyżej 3 miesięcy i do 12 lat zależy od wieku i masy ciała dziecka. Zazwyczaj stosuje się dawkę od 10 mg do 40 mg leku Meropenem Kabi na każdy kilogram (kg) masy ciała dziecka. Dawkę leku podaje się zwykle co 8 godzin. Dzieciom o masie ciała większej niż 50 kg podaje się dawkę stosowaną u dorosłych pacjentów.

-    Meropenem Kabi będzie podawany pacjentowi do dużej żyły we wstrzyknięciu lub infuzji.

-    Meropenem Kabi będzie podawany przez lekarza lub pielęgniarkę.

-    Niektórzy pacjenci, rodzice i opiekunowie są przeszkoleni, aby móc podawać Meropenem Kabi w domu. Instrukcja podawania jest zamieszczona w tej ulotce (w punkcie „Instrukcja samodzielnego podawania leku Meropenem Kabi w domu”). Należy zawsze stosować Meropenem Kabi ściśle według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

-    Leku nie należy mieszać lub dodawać do roztworów zawierających inne leki.

-    Podanie leku może trwać około 5 minut lub od 15 do 30 minut. Lekarz poinformuje pacjenta, jak należy podawać Meropenem Kabi.

-    Zazwyczaj lek podaje się o tej samej porze każdego dnia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Meropenem Kabi

W razie przypadkowego zastosowania większej dawki leku niż zalecona przez lekarza, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Meropenem Kabi

Jeśli pominięto wstrzyknięcie leku, należy to zrobić najszybciej jak to możliwe. Jeśli jednak czas do podania kolejnej dawki leku jest krótki, należy opuścić pominięte wstrzyknięcie.

Nie należy podawać dawki podwójnej (dwóch wstrzyknięć w tym samym czasie) w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Meropenem Kabi

Nie należy przerywać stosowania leku Meropenem Kabi, dopóki lekarz tego nie zaleci.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Ciężkie reakcje alergiczne

Jeśli u pacjenta wystąpi ciężka reakcja alergiczna, należy przerwać stosowanie leku Meropenem Kabi i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Pacjent może pilnie potrzebować pomocy medycznej. Objawy ciężkiej reakcji alergicznej mogą obejmować nagle występujące:

-    ciężką wysypkę, świąd lub pokrzywkę na skórze;

-    obrzęk twarzy, warg, języka lub innych części ciała;

-    zadyszkę, świszczący oddech lub trudności w oddychaniu.

Uszkodzenie krwinek czerwonych (częstość nieznana)

Do objawów należą:

-    niespodziewana duszność;

-    czerwony lub brązowy mocz.

Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Inne możliwe działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane (dotyczą 1 do 10 na 100 pacjentów):

-    bóle brzucha (żołądka);

-    nudności;

-    wymioty;

-    biegunka;

-    ból głowy;

-    wysypka, świąd skóry;

-    ból i stan zapalny;

-    zwiększenie liczby płytek krwi (w badaniu laboratoryjnym);

-    zmiany wyników badań laboratoryjnych krwi, w tym wyników określających czynność wątroby.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (dotyczą 1 do 10 na 1000 pacjentów):

-    zmiany we krwi, w tym zmniejszenie liczby płytek krwi (może powodować łatwe powstawanie siniaków), zwiększenie liczby niektórych krwinek białych, zmniejszenie liczby innych krwinek białych, zwiększenie stężenia substancji zwanej bilirubiną; lekarz może zalecić wykonanie kontrolnych badań krwi;

-    zmiany wyników badań krwi, w tym badań określających czynność nerek;

-    uczucie mrowienia;

-    zakażenia grzybicze jamy ustnej lub pochwy (pleśniawki).

Rzadko występujące działania niepożądane (dotyczą 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

-    drgawki (napady padaczkowe).

Inne możliwe działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych, lecz występują rzadko lub bardzo rzadko):

-    zapalenie jelita z biegunką;

-    ból żył w miejscu wstrzyknięcia leku Meropenem Kabi;

-    inne zmiany we krwi; do objawów należą częste zakażenia, wysoka gorączka i ból gardła; lekarz może zalecić wykonanie kontrolnych badań krwi;

-    nagłe wystąpienie ciężkiej wysypki, powstawanie pęcherzy lub złuszczanie skóry; może przebiegać z wysoką gorączką i bólami stawów.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Meropenem Kabi

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Nie zamrażać.

Po rozpuszczeniu: przygotowany roztwór do wstrzykiwań lub infuzji dożylnych należy użyć natychmiast. Czas od rozpoczęcia przygotowania roztworu do zakończenia jego podawania we wstrzyknięciu dożylnym lub infuzji nie powinien przekraczać jednej godziny.

Nie zamrażać przygotowanego roztworu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Meropenem Kabi

-    Substancją czynną leku jest meropenem trójwodny.

Meropenem Kabi, 500 mg

Każda fiolka 20 ml lub butelka 100 ml zawiera 500 mg meropenemu w postaci meropenemu trójwodnego.

Meropenem Kabi, 1 g

Każda fiolka 20 ml lub butelka 50 ml i 100 ml zawiera 1,0 g meropenemu w postaci meropenemu trójwodnego.

-    Pozostały składnik to: sodu węglan bezwodny.

Jak wygląda Meropenem Kabi i co zawiera opakowanie

Meropenem Kabi jest proszkiem barwy białej lub jasnożółtej do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji.

Meropenem Kabi, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji jest dostępny w szklanych fiolkach 20 ml i butelkach 100 ml.

Meropenem Kabi, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji jest dostępny w szklanych fiolkach 20 ml oraz butelkach 50 ml i 100 ml.

Opakowanie zawiera 1 fiolkę (butelkę) lub 10 fiolek (butelek).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa

Wytwórca

FACTA FARMACEUTICI S.p.A.

Nucleo Industriale S. Atto, S. Nicolo a Tordino, 64020 Teramo Włochy

LABESFAL - Laboratórios Almiro S.A. (Fresenius Kabi Group)

Lagedo, 3465-157 Santiago de Besteiros Portugalia

Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Niemcy

Miejsce zwolnienia serii:

Pfingstweide 53 61169 Friedberg Niemcy

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa tel. 22 345 67 89

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Belgia


Bułgaria

Cypr

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Grecja

Hiszpania

Holandia

Irlandia

Litwa

Luksemburg

Łotwa

Niemcy

Norwegia


Polska

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Szwecja

Węgry

Wielka

Brytania


Meropenem Kabi 500 mg/1 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslosung oder Infusionslosung

Meropenem Fresenius Kabi 500 mg/1 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie / poudre pour solution injectable ou pour perfusion / Pulver zur Herstellung einer Injektionslosung oder Infusionslosung Meropenem Kabi 500 mg/1 g

Meropenem Kabi 500 mg/1 g, KÓvrę yra evsorpo Sra^npa ń Sra^npa yra 8y%nop Meropenem Kabi 500 mg/1 g Meropenem Fresenius Kabi Meropenem Kabi 500 mg/1000 mg

Meropenem Fresenius Kabi 500 mg/1 g injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten Meropenem Kabi 500 mg/1 g, KÓvrę yra napaoKenp Sra^óparoę npoę śvsop ń śy%nop

Meropenem Kabi 500 mg/1 g polvo para solución inyectable o para perfusión Meropenem Fresenius Kabi 500 mg/1 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Meropenem 500 mg/1 g powder for solution for injection or infusion Meropenem Kabi 500 mg/1 g milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui Meropenem Kabi 500 mg/1 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslosung oder Infusionslosung

Meropenem Kabi 500 mg/1000 mg pulveris injekciju vai infuziju skiduma pagatavosanai

Meropenem Kabi 500 mg/1 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslosung oder Infusionslosung

Meropenem Fresenius Kabi 500 mg, pulver til injeksjonsv$ske/infusjonsv$ske, oppl0sning

Meropenem Fresenius Kabi 1 g, pulver til injeksjonsv$ske/infusjonsv$ske,

oppl0sning

Meropenem Kabi

Meropenem Kabi 500 mg/1 g Pó para soluęao injectavel ou para perfusao Meropenem Kabi 500 mg/1 g pulbere pentru solufie injectabila sau perfuzabila Meropenem Kabi 500 mg/1 g

Meropenem Kabi 500 mg/1 g prasek za raztopino za injiciranje ali infundiranje Meropenem Fresenius Kabi 500 mg/1 g, pulver till injektionsvatska eller infusionsvatska, losning Meropenem Kabi 500 mg/1 g

Meropenem 500 mg/1 g powder for solution for injection or infusion

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Antybiotyki stosuje się w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie. Są nieskuteczne w leczeniu zakażeń wirusowych.

Niekiedy zakażenia bakteryjne nie reagują na leczenie antybiotykiem. Jedną z najczęstszych przyczyn jest oporność bakterii wywołujących zakażenie na zastosowany antybiotyk. Oznacza to, że bakterie mogą przetrwać cykl leczenia, a nawet namnażać się, mimo stosowania antybiotyku.

Oporność bakterii na antybiotyki może być spowodowana różnymi przyczynami, a ryzyko rozwoju takiej oporności można zmniejszyć przez rozważne stosowanie antybiotyków.

Antybiotyk przepisany przez lekarza przeznaczony jest wyłącznie do leczenia aktualnie występującej choroby. Zwrócenie uwagi na poniższe zalecenia pomoże zapobiec rozwojowi opornych bakterii, co uniemożliwiłoby skuteczne działanie antybiotyku.

1.    Bardzo ważne jest przyjmowanie antybiotyku we właściwej dawce, o określonej porze i przez właściwą liczbę dni. Należy przeczytać instrukcje zawarte w ulotce i w razie wątpliwości poprosić o wyjaśnienie lekarza lub farmaceutę.

2.    Pacjent nie powinien stosować antybiotyku, który nie był przepisany specjalnie dla niego. Powinien stosować go wyłącznie w celu leczenia zakażenia, na które antybiotyk został przepisany.

3.    Pacjent nie powinien przyjmować antybiotyków przepisanych innej osobie, nawet jeśli miała podobne zakażenie.

4.    Nie należy przekazywać innym osobom antybiotyków przepisanych danemu pacjentowi.

5.    Jeśli po zakończeniu zaleconego cyklu leczenia pozostały jakiekolwiek resztki antybiotyku, należy odnieść je do apteki w celu zapewnienia jego właściwego zniszczenia.

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Instrukcja samodzielnego podawania leku Meropenem Kabi w domu

Niektórzy pacjenci, rodzice i opiekunowie mogą zostać przeszkoleni, aby móc podać Meropenem

Kabi w domu.

Ostrzeżenie. Lek można podawać samodzielnie w domu tylko po wcześniejszym przeszkoleniu

przez lekarza lub pielęgniarkę.

-    Ten lek należy zmieszać z innym płynem (rozpuszczalnikiem). Lekarz poinstruuje, ile rozpuszczalnika użyć.

-    Lek należy podać bezpośrednio po przygotowaniu. Nie zamrażać przygotowanego roztworu.

Jak przygotować lek

1.    Należy umyć i dokładnie osuszyć ręce. Przygotować czyste miejsce robocze.

2.    Wyjąć fiolkę (butelkę) leku Meropenem Kabi z opakowania. Należy sprawdzić fiolkę i datę ważności. Należy sprawdzić, czy fiolka nie jest naruszona i nie ma oznak uszkodzenia.

3.    Należy usunąć kolorowe zamknięcie i przetrzeć szary gumowy korek wacikiem nasączonym alkoholem. Poczekać aż korek wyschnie.

4.    Należy połączyć nową jałową igłę z nową jałową strzykawką, nie dotykając ich końców.

5.    Do strzykawki należy pobrać zaleconą objętość jałowej wody do wstrzykiwań. Potrzebna objętość wody znajduje się w tabeli niżej:

Dawka leku Meropenem Kabi

Objętość wody do wstrzykiwań potrzebna do rozpuszczenia

500 mg (miligramów)

10 ml (mililitrów)

1 g (gram)

20 ml

1,5 g

30 ml

2 g

40 ml

Uwaga. Jeśli przepisana dawka leku Meropenem Kabi jest większa niż 1 g, będzie potrzebna więcej


niż jedna fiolka tego leku. Można wtedy nabrać do jednej strzykawki roztwór z wielu fiolek.

6.    Wkłuć igłę strzykawki przez środek gumowego korka i dodać zaleconą objętość wody do wstrzykiwań do fiolki lub fiolek z lekiem Meropenem Kabi.

7.    Wyjąć igłę z fiolki i wstrząsać fiolką przez około 5 sekund lub do czasu rozpuszczenia się proszku. Jeszcze raz przetrzeć gumowy korek nowym wacikiem nasączonym alkoholem

i poczekać aż korek wyschnie.

8.    Z tłokiem strzykawki wciśniętym do końca należy ponownie wkłuć igłę przez gumowy szary korek. Należy trzymać strzykawkę i fiolkę, a następnie odwrócić fiolkę do góry dnem.

9.    Trzymając koniec igły zanurzony w roztworze należy pociągnąć tłok strzykawki i nabrać do strzykawki cały roztwór z fiolki.

10.    Wyjąć igłę ze strzykawką z fiolki i odłożyć pustą fiolkę w bezpieczne miejsce.

11.    Należy trzymać strzykawkę w pozycji pionowej, igłą do góry. Popukać lekko strzykawkę, aby pęcherzyki powietrza w strzykawce przesunęły się do góry.

12.    Usunąć powietrze ze strzykawki przez delikatne naciskanie tłoka, aż całe powietrze zostanie usunięte.

13.    Jeśli Meropenem Kabi jest stosowany w domu, użyte igły i zestaw do podawania infuzji należy usunąć we właściwy sposób. Jeśli lekarz zadecyduje o przerwaniu leczenia, należy usunąć niewykorzystany lek zgodnie z lokalnymi przepisami.

Podawanie leku

Lek można podawać przez krótką kaniulę lub wenflon, lub przez port albo dojście centralne.

Podawanie leku Meropenem Kabi przez krótką kaniulę lub wenflon

1.    Usunąć igłę ze strzykawki i ostrożnie wyrzucić do pojemnika przeznaczonego na ostre odpady.

2.    Przeczyścić koniec kaniuli lub wenflonu wacikiem nasączonym alkoholem i odczekać aż wyschnie. Zdjąć zamknięcie kaniuli i podłączyć strzykawkę.

3.    Powoli naciskać tłok strzykawki tak, aby podawać antybiotyk równomiernie przez około 5 minut.

4.    Po zakończeniu podawania antybiotyku i opróżnieniu strzykawki, odłączyć strzykawkę i przepłukać kaniulę, zgodnie z zaleceniami lekarza lub pielęgniarki.

5.    Zamknąć kaniulę i ostrożnie wyrzucić strzykawkę do pojemnika przeznaczonego na ostre odpady.

Podawanie leku Meropenem Kabi przez port lub dojście centralne

1.    Zdjąć zamknięcie portu lub linii centralnej, przeczyścić koniec linii wacikiem nasączonym alkoholem i poczekać aż wyschnie.

2.    Podłączyć strzykawkę i powoli naciskać tłok strzykawki, aby podawać antybiotyk równomiernie przez około 5 minut.

3.    Po zakończeniu podawania antybiotyku odłączyć strzykawkę i przepłukać linię zgodnie z zaleceniami lekarza lub pielęgniarki.

4.    Założyć nowe zamknięcie na linię centralną i ostrożnie wyrzucić strzykawkę do pojemnika przeznaczonego na ostre odpady.

PT/H/0272/001-002/R/001 9