+ iMeds.pl

Mestinon 60 mgUlotka Mestinon

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Mestinon, 60 mg, tabletki drażowane

Pyridostigmini bromidům

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Mestinon i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mestinon

3.    Jak stosować Mestinon

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Mestinon

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Mestinon i w jakim celu się go stosuje

Mestinon jest lekiem hamującym działanie esterazy cholinowej - enzymu rozkładającego acetylocholinę, która odpowiedzialna jest za przekazywanie informacji z mózgu do mięśni. Powoduje zwiększenie ilości acetylocholiny i lepsze pobudzanie mięśni.

Mestinon stosowany jest w leczeniu miastenii (myasthenia gravis), porażennej niedrożności jelit i pooperacyjnego zatrzymania moczu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mestinon Kiedy nie stosować leku Mestinon

-    jeśli pacjent ma uczulenie na pirydostygminę, bromki lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli u pacjenta występuje niedrożność mechaniczna przewodu pokarmowego lub układu moczowego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Mestinon należy omówić to z lekarzem.

Należy zachować szczególną ostrożność:

-    jeśli u pacjenta występuje:

•    obturacyjna choroba układu oddechowego, taka jak astma oskrzelowa lub przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP),

•    zaburzenia rytmu serca, takie jak bradykardia (spowolnienie skurczów serca poniżej 60 uderzeń/minutę) i blok przedsionkowo-komorowy,

•    niedociśnienie tętnicze,

•    wagotonia (zaburzenie regulacji neurowegetatywnej charakteryzujące się przewagą objawów zależnych od pobudzenia nerwu błędnego),

•    choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy,

•    padaczka lub choroba Parkinsona,

• nadczynność tarczycy,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono w niedalekiej przeszłości niedrożność naczyń wieńcowych,

-    gdy pacjent stosuje atropinę w celu uniknięcia działań niepożądanych leku, gdyż może ona maskować objawy przedawkowania pirydostygminy,

-    jeśli pacjent przeszedł operację usunięcia grasicy, ponieważ może być konieczne zmniejszenie dawki leku Mestinon,

-    jeśli lekarz stwierdził wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

Dotychczas nie stwierdzono, by lek w jakiś szczególny sposób działał na osoby w wieku podeszłym. Jednak pacjenci ci są bardziej niż młode osoby dorosłe podatni na zaburzenia rytmu serca.

W przypadku stosowania dużych dawek leku Mestinon u pacjentów z miastenią, lekarz rozważy konieczność zastosowania atropiny lub innego leku antycholinergicznego (są to leki o działaniu znoszącym działanie leku Mestinon) w celu zniesienia pewnych jego działań niepożądanych. Należy jednak wówczas pamiętać, że leki te, spowolniając czynność jelit, mogą wpływać na wchłanianie pirydostygminy.

U pacjentów z podejrzeniem przełomu cholinergicznego (nagłego pogorszenia stanu pacjenta, który objawia się utrudnionym oddychaniem, drżeniem mięśni, spowolnieniem skurczów serca poniżej 60 uderzeń/minutę, zwężeniem źrenic) spowodowanego przez przedawkowanie leku Mestinon, lekarz powinien uwzględnić przełom miasteniczny wynikający z nasilenia miastenii (nagłe pogorszenie stanu pacjenta, które objawia się utrudnionym oddychaniem, zwiększeniem skurczów serca powyżej 60 uderzeń/minutę, rozszerzeniem źrenic). Oba te stany charakteryzują się nasileniem osłabienia mięśniowego, wymagają natomiast zupełnie różnego postępowania leczniczego (przełom miasteniczny wymagać może nasilenia leczenia lekiem Mestinon, natomiast przełom cholinergiczny -natychmiastowego odstawienia leku Mestinon i wdrożenia leczenia objawowego, w tym stosowania oddechu wspomaganego).

Mestinon a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje:

-    steroidy lub leki immunosupresyjne (leki, które hamują układ odpornościowy, stosowane między innymi w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepu), ponieważ może być konieczne zmniejszenie dawki leku Mestinon;

-    metylocelulozę i leki zawierające metylocelulozę jako substancję pomocniczą, ponieważ może dojść do zahamowania wchłaniania leku Mestinon;

-    leki antymuskarynowe, takie jak atropina lub hioscyna (leki o działaniu znoszącym działanie leku Mestinon, które powodują rozszerzenie źrenicy, rozkurcz mięśni i zwiększenie skurczów serca), ponieważ może dojść do zniesienia działania lub zaburzenia wchłaniania leku Mestinon;

-    niedepolaryzujące leki zwiotczające mięśnie (np. pankuronium i wekuronium), ponieważ może dojść do zniesienia ich działania;

-    depolaryzujące leki zwiotczające mięśnie (np. suksametonium), ponieważ może dojść do wydłużenia ich działania;

-    antybiotyki aminoglikozydowe;

-    środki znieczulające miejscowo;

-    środki do znieczulenia ogólnego;

-    leki przeciwarytmiczne;

-    inne leki zakłócające przewodnictwo nerwowo-mięśniowe.

Stosowanie leku Mestinon z jedzeniem i piciem

Leku Mestinon nie należy przyjmować z posiłkami, gdyż opóźnia to wystąpienie jego działania.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ze względu na zwężenie źrenic oraz zaburzenia akomodacji wywołane przez pirydostygminę lub związane z nieodpowiednim leczeniem miastenii, lek może osłabiać ostrość widzenia, a przez to zdolność reagowania, a także zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Mestinon zawiera sacharozę

Lek zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Mestinon

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Miastenia

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Doustnie, 30 mg do 180 mg (1/2 do 3 tabletek) kilka razy na dobę, w okresach, kiedy potrzebne jest uzyskanie możliwie największej siły fizycznej (np. przed wstaniem z łóżka, przed posiłkami).

Lek zwykle działa przez 3 do 4 godzin od zażycia (w przypadku, gdy przyjęty zostanie przed udaniem się na spoczynek nocny, działa około 6 godzin).

Całkowita dawka dobowa wynosi zwykle od 120 mg (2 tabletki) do 1200 mg (20 tabletek), choć u niektórych pacjentów może być konieczne stosowanie większych dawek.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat:

Dawka początkowa wynosi 30 mg (1/2 tabletki) na dobę u dzieci w wieku poniżej 6 lat lub 60 mg (1 tabletka) na dobę u dzieci w wieku 6-12 lat. Należy ją stopniowo zwiększać o 15 mg do 30 mg na dobę aż do uzyskania maksymalnej poprawy.

Całkowita dawka dobowa wynosi zwykle 30 mg do 360 mg (1/2 do 6 tabletek) na dobę.

Porażenna niedrożność _jelit i _pooperacyjne zatrzymanie moczu

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Doustnie, zwykle 60 mg do 240 mg (1 do 4 tabletek) na dobę.

Dzieci poniżej 12 lat:

Doustnie, zwykle 15 mg do 60 mg (1/4 do 1 tabletki) na dobę.

Częstość podawania tych dawek może być różna w zależności od potrzeb pacjenta.

Dawkowanie u osób w wieku podeszłym Brak specjalnych zaleceń.

Zaburzenia czynności nerek

Pirydostygmina, substancja czynna leku Mestinon, wydalana jest głównie przez nerki w postaci niezmienionej, dlatego u pacjentów z chorobami nerek może być konieczne zastosowanie niższych dawek, a leczenie powinno polegać na ustalaniu dawki do uzyskania pożądanego działania.

Zaburzenia czynności wątroby Brak specjalnych zaleceń.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mestinon

Do objawów przedawkowania należą: skurcze brzucha, nasilenie perystaltyki jelit, biegunka, nudności i wymioty, zwiększenie wydzielania śluzu w drzewie oskrzelowym, zwiększenie wydzielania śliny, nadmierne pocenie się, zwężenie źrenic, skurcze mięśniowe, drżenia pęczkowe mięśni (krótkotrwałe, niewielkie skurcze grup włókien mięśniowych), ogólne osłabienie, aż do porażenia mięśni, niedociśnienie tętnicze, aż do zapaści sercowo-naczyniowej oraz bradykardia (spowolnienie skurczów serca poniżej 60 uderzeń/minutę), aż do zatrzymania akcji serca.

Wpływ na ośrodkowy układ nerwowy może objawiać się pobudzeniem, stanem splątania, niewyraźną mową, nerwowością, rozdrażnieniem, omamami wzrokowymi.

W przypadku przedawkowania należy skontaktować się z lekarzem, który zastosuje odpowiednie leczenie.

Pominięcie zastosowania leku Mestinon

W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie należy zastosować ją jak najszybciej. Jeśli jednak zbliża się czas zastosowania następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Mestinon

Przerwanie stosowania leku Mestinon może spowodować nasilenie objawów choroby, z powodu której jest stosowany (np. miastenii).

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Tak jak wszystkie leki cholinergiczne, Mestinon może mieć niepożądany wpływ na czynność autonomicznego układu nerwowego (część układu nerwowego, którego nerwy unerwiają narządy wewnętrzne).

Mogą wystąpić muskarynopodobne objawy niepożądane, takie jak nudności, wymioty, biegunka, skurcze brzucha, wzmożona perystaltyka, zwiększenie wydzielania śluzu oskrzelowego i śliny, bradykardia (spowolnienie skurczów serca poniżej 60 uderzeń/minutę) oraz zwężenie źrenic. Podstawowe działanie nikotynowe polega na wywołaniu skurczów mięśni, drżenia pęczkowego (krótkotrwałe, niewielkie skurcze grup włókien mięśniowych) oraz osłabienia siły mięśni.

Częstość wymienionych poniżej działań niepożądanych jest nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia oka: zwężenie źrenic, wzmożone łzawienie, zaburzenia akomodacji

Zaburzenia serca: zaburzenia rytmu serca (w tym bradykardia - spowolniona praca serca, tachykardia - przyspieszona praca serca, blok przedsionkowo-komorowy), a także omdlenia i niedociśnienie tętnicze

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: wzmożone wydzielanie śluzu oskrzelowego z towarzyszącym skurczem oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit: nudności, wymioty, biegunka, skurcze brzucha, nadmierna motoryka przewodu pokarmowego, nadmierne wydzielanie śliny

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rzadko (występuje u >1/10 000 do <1/1000 pacjentów): wysypka (zazwyczaj ustępuje wkrótce po odstawieniu leku. Leki zawierające bromki nie powinny być więcej stosowane.); częstość nieznana: nadmierna potliwość

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: nasilenie osłabienia siły mięśni, drżenie pęczkowe (krótkotrwałe, niewielkie skurcze grup włókien mięśniowych), drżenie oraz skurcze mięśni lub obniżenie napięcia mięśniowego

Zaburzenia nerek i dróg moczowych: nagłe parcie na mocz

Ponieważ wymienione objawy mogą wskazywać na przełom cholinergiczny, należy o nich niezwłocznie powiadomić lekarza, żeby ustalić właściwe rozpoznanie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Mestinon

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i etykiecie po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Mestinon

-    Substancją czynną leku jest pirydostygmina w postaci bromku.

-    Pozostałe składniki leku to: krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia kukurydziana, powidon K-30, skrobia ziemniaczana żelowana, talk, magnezu stearynian,

-    otoczka: sacharoza krystaliczna, skrobia ryżowa, guma arabska, parafina stała, parafina płynna, talk, żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).

Jak wygląda Mestinon i co zawiera opakowanie

Butelka ze szkła oranżowego zamknięta zakrętką PE-HD w tekturowym pudełku.

20 lub 150 tabletek drażowanych w butelce.

Podmiot odpowiedzialny

MEDA Pharma GmbH & Co.KG.

Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg Niemcy

Wytwórcy

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów Polska

Labiana Pharmaceuticals, S.L.

Corbera de Llobregat,

C/Casanova 27-31

Barcelona

Hiszpania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

MEDA Pharmaceuticals Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa

tel.: 22-697-71-00, faks: 22-697-71-01 e-mail: meda@meda.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Mestinon

Charakterystyka Mestinon

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Mestinon, 60 mg, tabletki drażowane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka drażowana zawiera 60 mg pirydostygminy bromku (Pyridostigmini bromidům).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sacharoza krystaliczna (161,569 mg).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka drażowana.

Okrągła, obustronnie wypukła, pomarańczowo-biała lub bladopomarańczowa tabletka drażowana.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Miastenia (myasthenia gravis), porażenna niedrożność jelit, pooperacyjne zatrzymanie moczu.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Miastenia

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Doustnie, 30 mg do 180 mg kilka razy na dobę, w okresach, kiedy potrzebne jest uzyskanie możliwie największej siły fizycznej (np. przed wstaniem z łóżka, przed posiłkami).

Produkt zwykle działa przez 3-4 godziny od zażycia (w przypadku, gdy przyjęty zostanie przed udaniem się na spoczynek nocny, działa około 6 godzin).

Całkowita dawka dobowa wynosi zwykle od 120 mg (2 tabletki) do 1200 mg (20 tabletek), choć u niektórych pacjentów może być konieczne stosowanie większych dawek, zgodnie ze schematem ustalania dawki.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat:

Dawka początkowa wynosi 30 mg (dzieci w wieku poniżej 6 lat) lub 60 mg (dzieci w wieku 6-12 lat) na dobę. Należy ją stopniowo zwiększać o 15 mg do 30 mg na dobę aż do uzyskania optymalnej reakcji na leczenie. Dawka podtrzymująca wynosi zwykle 30 mg do 360 mg na dobę.

Porażenna niedrożność jelit i pooperacyjne zatrzymanie moczu

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:

Doustnie, zwykle 60 mg do 240 mg na dobę.

Dzieci poniżej 12 lat:

Doustnie, zwykle 15 mg do 60 mg na dobę.

Częstość podawania tych dawek może być różna w zależności od potrzeb pacjenta.

Dawkowanie u osób w wieku podeszłym

Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania produktu Mestinon u osób w podeszłym wieku.

Zaburzenia czynności nerek

Pirydostygmina wydalana jest głównie przez nerki w postaci niezmienionej, dlatego u pacjentów z chorobami nerek może być konieczne zastosowanie mniejszych dawek, a leczenie powinno polegać na ustalaniu dawki do uzyskania pożądanego działania.

Zaburzenia czynności wątroby

Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania produktu Mestinon u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, bromki lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Niedrożność mechaniczna przewodu pokarmowego lub układu moczowego.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Szczególną ostrożność należy zachować, stosując produkt Mestinon u pacjentów z obturacyjnymi chorobami układu oddechowego, takimi jak astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).

Należy również zachować ostrożność u pacjentów z:

-    zaburzeniami rytmu serca, takimi jak bradykardia i blok przedsionkowo-komorowy (osoby w podeszłym wieku mogą być bardziej podatne na wystąpienie niemiarowości niż młode osoby dorosłe),

-    stwierdzoną niedawno niedrożnością naczyń wieńcowych;

-    niedociśnieniem tętniczym,

-    wagotonią,

-    chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy,

-    padaczką lub chorobą Parkinsona,

-    nadczynnością tarczycy.

W przypadku stosowania dużych dawek produktu Mestinon u pacjentów z miastenią, konieczne może być zastosowanie atropiny lub innego leku antycholinergicznego w celu zniesienia działania muskarynowego pirydostygminy. Należy jednak wówczas pamiętać, że leki te, spowolniając perystaltykę jelit, mogą wpływać na absorpcję pirydostygminy.

U pacjentów z podejrzeniem przełomu cholinergicznego spowodowanego przez przedawkowanie pirydostygminy w diagnostyce różnicowej należy uwzględnić przełom miasteniczny wynikający z nasilenia miastenii. Oba te stany charakteryzują się nasileniem osłabienia mięśniowego, wymagają natomiast zupełnie różnego postępowania terapeutycznego (przełom miasteniczny wymagać może zintensyfikowania leczenia antycholinesterazowego, natomiast przełom cholinergiczny -natychmiastowego odstawienia produktu Mestinon i wdrożenia leczenia objawowego, w tym stosowania oddechu wspomaganego).

Dotychczas nie stwierdzono, by produkt w jakiś szczególny sposób działał na osoby w wieku podeszłym. Jednak pacjenci ci są bardziej niż młode osoby dorosłe podatni na zaburzenia rytmu serca.

Atropina, która jest lekiem stosowanym w leczeniu przełomu cholinergicznego, używana jest również w celu eliminowania lub zmniejszania intensywności działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego oraz przeciwdziałania działaniu muskarynowemu pirydostygminy. Należy jednak pamiętać, że postępowanie takie, poprzez maskowanie objawów przedawkowania pirydostygminy, spowodować może wystąpienie jatrogennego przełomu cholinergicznego.

Po operacji usunięcia grasicy możliwe jest zmniejszenie zapotrzebowania na produkt Mestinon.

Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy, zaburzeniami wchłaniania wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Leki immunosupresyjne

W przypadku stosowania dodatkowych leków (steroidy, leki immunosupresyjne) możliwe jest zmniejszenie zapotrzebowania na pirydostygminę.

Metyloceluloza

Metyloceluloza i leki zawierające metylocelulozę jako substancję pomocniczą mogą całkowicie zahamować wchłanianie pirydostygminy.

Leki antymuskarynowe

Atropina i hioscyna znoszą muskarynowe działanie pirydostygminy. Należy zaznaczyć, że spowodowane przez te leki osłabienie motoryki przewodu pokarmowego, może zaburzyć wchłanianie pirydostygminy.

Leki zwiotczające mięśnie

Pirydostygmina znosi działanie niedepolaryzujących leków zwiotczających mięśnie (np. pankuronium i wekuronium). Pirydostygmina może wydłużyć działanie depolaryzujących leków zwiotczających mięśnie (np. suksametonium).

Inne

Antybiotyki aminoglikozydowe, środki znieczulające miejscowo oraz niektóre środki do znieczulenia ogólnego, leki przeciwarytmiczne i inne leki zakłócające przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, mogą wchodzić w interakcje z pirydostygminą.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania produktu Mestinon w okresie ciąży i podczas karmienia piersią. Choć w każdym przypadku należy określić możliwe ryzyko dla matki i dziecka w stosunku do potencjalnych korzyści z leczenia, dotychczasowe doświadczenia ze stosowaniem produktu Mestinon u pacjentek w ciąży z miastenią nie wykazały niekorzystnego wpływu na przebieg ciąży. Jednak stwierdzono, że u 20% noworodków urodzonych przez matki stosujące inhibitory esterazy cholinowej występuje po urodzeniu przemijające osłabienie siły mięśniowej.

Produkt może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Ponieważ miastenia przebiega ze zmiennym nasileniem, należy zwrócić szczególną uwagę, by nie doprowadzić u pacjentek do przełomu cholinergicznego w wyniku przedawkowania produktu Mestinon.

Pirydostygmina przechodzi przez barierę łożyskową. Należy unikać podawania pirydostygminy w zbyt dużych dawkach; należy też kontrolować stan nowo narodzonego dziecka czy występują u niego możliwe niepożądane działania leku.

Wyniki badania wpływu na rozrodczość u królików i szczurów nie wykazały żadnych działań teratogennych, ale stwierdzono wpływ embriotoksyczny i fetotoksyczny po podaniu dawek toksycznych dla matki (patrz punkt 5.3).

Wyniki obserwacji wskazują na to, że pirydostygmina przenika do mleka matki jedynie w nieistotnych ilościach; mimo to, należy zwrócić należytą uwagę na potencjalne działania leku u niemowlęcia karmionego piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ze względu na zwężenie źrenic oraz zaburzenia akomodacji wywołane przez pirydostygminę lub związane z nieodpowiednim leczeniem miastenii, produkt leczniczy może osłabiać ostrość widzenia i w konsekwencji zdolność reagowania, a także zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Tak jak wszystkie leki cholinergiczne, Mestinon może mieć niepożądany wpływ na czynność autonomicznego układu nerwowego.

Mogą wystąpić muskarynopodobne objawy niepożądane, takie jak nudności, wymioty, biegunka, skurcze brzucha, wzmożona perystaltyka, zwiększenie wydzielania śluzu oskrzelowego i śliny, bradykardia oraz zwężenie źrenic.

Podstawowe działanie nikotynowe polega na wywołaniu skurczów mięśni, drżenia pęczkowego oraz osłabienia siły mięśni.

Objawy niepożądane uporządkowano wg klasyfikacji układów i narządów MedDRA i wymieniono według częstości występowania (przewidywana liczba pacjentów, u których może wystąpić objaw) w sposób następujący:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Częstość wymienionych poniżej działań niepożądanych jest nieznana:

Zaburzenia oka

Częstość nieznana: zwężenie źrenic, wzmożone łzawienie, zaburzenia akomodacji Zaburzenia serca

Częstość nieznana: zaburzenia rytmu serca (w tym bradykardia, tachykardia, blok przedsionkowo-komorowy), a także omdlenia i niedociśnienie tętnicze (patrz punkt dotyczący przedawkowania)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Częstość nieznana: wzmożone wydzielanie śluzu oskrzelowego z towarzyszącym skurczem oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Częstość nieznana: nudności, wymioty, biegunka, skurcze brzucha, nadmierna motoryka przewodu pokarmowego, nadmierne wydzielanie śliny

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: wysypka (zazwyczaj ustępuje wkrótce po odstawieniu leku. Leki zawierające bromki nie powinny być więcej stosowane).

Częstość nieznana: nadmierna potliwość

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Częstość nieznana: nasilenie osłabienia siły mięśni, drżenie pęczkowe, drżenie oraz skurcze mięśni lub hipotonia mięśni (patrz punkt dotyczący przedawkowania)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Częstość nieznana: nagłe parcie na mocz

Ponieważ wymienione objawy mogą wskazywać na przełom cholinergiczny, należy o nich niezwłocznie powiadomić lekarza, żeby ustalić właściwe rozpoznanie (patrz punkt dotyczący przedawkowania).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania wynikają głównie z działania pirydostygminy na receptor muskarynowy, mogą obejmować: skurcze brzucha, nasilenie perystaltyki, biegunkę, nudności i wymioty, wzmożone wydzielanie śluzu oskrzelowego i śliny, nadmierną potliwość i zwężenie źrenic. Działanie nikotynowe objawia się skurczami mięśni, drżeniem pęczkowym mięśni oraz ogólnym osłabieniem, aż do porażenia mięśni.

W przebiegu przedawkowania może również wystąpić bradykardia, aż do zatrzymania akcji serca oraz niedociśnienie tętnicze, aż do zapaści sercowo-naczyniowej.

Wpływ na ośrodkowy układ nerwowy może objawiać się pobudzeniem, stanem splątania, niewyraźną mową, nerwowością, rozdrażnieniem, omamami wzrokowymi.

Postępowanie w przypadku przedawkowania obejmuje leczenie objawowe. Aby znieść działanie muskarynowe należy podać dożylnie 1 do 2 mg atropiny. Aby działanie muskarynowe należy podać dożylnie 1 do 2 mg atropiny. W razie potrzeby dawki te można powtarzać co 5-30 minut.

W przypadku poważnego zaburzenia oddychania należy zastosować sztuczną wentylację.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki wpływające na układ nerwowy, parasympatykomimetyki, inhibitory acetylocholinoesterazy, kod ATC: N 07 AA 02.

Pirydostygmina jest inhibitorem esterazy cholinowej, enzymu rozkładającego acetylocholinę. Działanie pirydostygminy można zatem w skrócie opisać jako nasilenie aktywności naturalnie występującej w organizmie acetylocholiny. Ułatwia przewodzenie impulsów w obrębie płytki nerwowo-mięśniowej i wywołuje zwężenie źrenic, bradykardię, zwiększenie napięcia mięśni szkieletowych oraz mięśniówki jelit, zwężenie oskrzeli i moczowodów oraz nasilenie wydzielania przez gruczoły ślinowe i potowe.

Ponadto wywiera bezpośrednie działanie cholinomimetyczne na mięśnie szkieletowe. Powoduje zwiększenie siły mięśniowej oraz nasilenie reakcji na powtarzającą się stymulację nerwów. Pirydostygmina nie przechodzi przez nieuszkodzoną barierę krew-mózg. Pirydostygmina działa znacznie dłużej niż prostygmina (neostygmina), choć jej działanie występuje nieco później (po 30 do 60 minutach od doustnego przyjęcia). Wywiera również słabsze działanie muskarynowe niż neostygmina, w związku z czym jest zwykle lepiej tolerowana przez pacjentów z miastenią, dla których zaletą jest także dłuższy czas działania.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Pirydostygmina w postaci doustnej słabo wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie w osoczu, wynoszące od 40 do 60 pg/ml, osiąga po 1 do 2 godzin od podania doustnego dawki 60 mg. Pirydostygmina nie wiąże się z białkami osocza. Metabolizowana jest w wątrobie a wydalana jest przez nerki, głównie w postaci niezmienionej.

Dostępność biologiczna wynosi od 10% do 20%, a okres półtrwania od 3 do 4 godzin.

Działanie pirydostygminy podanej doustnie w postaci tabletek występuje w ciągu 30 - 60 minut od chwili podania, osiąga maksimum po 1 do 2 godzin i trwa 3 - 6 godzin.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu jednorazowym i wielokrotnym oraz genotoksyczności nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka. Badania wpływu na rozród u królików i szczurów nie wykazały żadnych działań teratogennych, ale stwierdzono wpływ embriotoksyczny i fetotoksyczny w postaci zwiększenia wskaźnika resorpcji embrionów, zmniejszenia liczebności miotu oraz zmniejszenia masy ciała, a także niewielkiego wydłużenia procesu kostnienia po podaniu dawek toksycznych dla matki. Nie przeprowadzono badań działania rakotwórczego pirydostygminy.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia kukurydziana, powidon K-30, skrobia ziemniaczana żelowana, talk, magnezu stearynian.

Otoczka: sacharoza krystaliczna, skrobia ryżowa, guma arabska, parafina stała, parafina płynna, talk żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła oranżowego zamknięta zakrętką PE-HD zawierająca 20 lub 150 tabletek drażowanych. Butelkę umieszcza się w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego

do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

MEDA Pharma GmbH&Co.KG. Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg Niemcy

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 10144

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 30.12.2003 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Mestinon