+ iMeds.pl

Metafen żel forte 100 mg/g (10%)Ulotka Metafen żel forte

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Metafen żel Forte, 100 mg/g (10%), żel Ibuprofenum lysinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Metafen żel Forte i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metafen żel Forte

3.    Jak stosować Metafen żel Forte

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Metafen żel Forte

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Metafen żel Forte i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Metafen żel Forte jest ibuprofen. Ibuprofen należy do grupy niesteroidowych leków o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn w zmienionej zapalnie tkance. Lek ma postać żelu, przeznaczonego do stosowania miejscowo na skórę.

Wskazania do stosowania

Dolegliwości wymagające miejscowego działania przeciwbólowego i przeciwzapalnego:

-    bóle towarzyszące chorobom układu mięśniowo-szkieletowego;

-    bóle pleców;

-    nerwobóle;

-    bóle pourazowe;

-    bóle w lekkich postaciach zapalenia stawów.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metafen żel Forte Kiedy nie stosować leku Metafen żel Forte

-    jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma choroby alergiczne skóry;

-    jeśli pacjent ma choroby zakaźne przebiegające ze zmianami skórnymi;

-    jeśli pacjent ma oparzenia skóry;

-    jeśli pacjent ma uszkodzenia skóry;

-    jeśli w przeszłości występował u pacjenta skurcz oskrzeli, nieżyt nosa i pokrzywka w związku z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat bez zalecenia lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując Metafen żel Forte w następujących okolicznościach:

-    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby lub nerek;

-    jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy;

-    pacjenci chorzy na astmę, którzy wcześniej nie przyjmowali kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, powinni poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku Metafen żel Forte;

-    stosowany miejscowo ibuprofen potencjalnie może powodować działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego. Mimo że ryzyko wystąpienia takich działań niepożądanych jest znacznie mniejsze niż po stosowaniu ibuprofenu doustnie, pacjenci z dolegliwościami przewodu pokarmowego powinni poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku Metafen żel Forte;

-    należy chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem;

-    W razie wystąpienia zmian skórnych w miejscu stosowania, lek należy odstawić;

-    podczas długotrwałego wmasowywania w skórę zaleca się założenie rękawiczek ochronnych;

-    leku nie należy stosować częściej niż co 4 godziny i nie więcej niż 3 razy na dobę;

-    po zastosowaniu żelu należy umyć ręce, chyba, że leczenie dotyczy właśnie rąk;

-    jeżeli po upływie 2 tygodni stosowania leku objawy nie ustąpią lub nasilą się, należy zasięgnąć porady lekarza;

-    po miejscowym zastosowaniu żelu, do krwi przedostaje się mniej ibuprofenu niż po przyjęciu doustnym. Jednakże, ponieważ ibuprofen stosowany doustnie może pogorszyć istniejącą niewydolność nerek, pacjenci z chorobami nerek powinni zasięgnąć porady lekarza przed zastosowaniem leku Metafen żel Forte.

Należy porozumieć się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Inne leki i Metafen żel Forte

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie są znane interakcje ibuprofenu podanego miejscowo z innymi lekami.

Nie można wykluczyć wystąpienia takich oddziaływań, z uwagi na występowanie interakcji po doustnym podaniu ibuprofenu.

Podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, ibuprofen podany doustnie może oddziaływać z lekami obniżającymi ciśnienie krwi.

Jednoczesne przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych może zwiększyć częstość występowania działań niepożądanych.

Ibuprofen może nieodwracalnie znosić efekt hamowania agregacji płytek krwi pod wpływem przyjmowanego kwasu acetylosalicylowego, ograniczając ochronny wpływ tego leku na serce u pacjentów z ryzykiem zawału.

Jednoczesne podawanie kortykosteroidów oraz niesteroidowych leków przeciwzapalnych może podwyższać ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej przewodu pokarmowego.

Istnieje możliwość hamowania procesu agregacji płytek krwi przez ibuprofen u pacjentów stosujących jednocześnie leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna, acenokumarol) lub czynniki trombolityczne (np. streptokinaza), co może prowadzić do wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego oraz wydłużenia czasu krzepnięcia krwi.

Ibuprofen zwiększa stężenie podawanego litu w osoczu, nasila toksyczne działanie metotreksatu i osłabia działanie leków moczopędnych.

Ciąża i karmienie piersią

W okresie ciąży i karmienia piersią, gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Kobiety w ciąży powinny zasięgnąć porady lekarza przed zastosowaniem leku Metafen żel Forte.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie są znane działania niepożądane mające wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Metafen żel Forte zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.

Lek może wywoływać reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego) i wyjątkowo skurcz oskrzeli.

3. Jak stosować Metafen żel Forte

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza czy też farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosować miejscowo na skórę.

Stosowanie u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Należy wycisnąć około 3 cm żelu i delikatnie wsmarować w miejsce objęte dolegliwościami, aż do całkowitego wchłonięcia.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Metafen żel Forte jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Metafen żel F orte

Przedawkowanie ibuprofenu stosowanego miejscowo jest mało prawdopodobne. W przypadku naniesienia na skórę zbyt dużej ilości żelu nadmiar należy zmyć wodą.

Jeśli ktoś, np. dziecko, omyłkowo połknął lek, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Metafen żel Forte

W przypadku pominięcia dawki leku należy kontynuować leczenie, nanosząc i wmasowując w skórę dotychczasową ilość żelu.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Metafen żel Forte może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

-    astma, zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli lub duszność.

Zaburzenia żołądka i jelit

-    ból brzucha,

-    niestrawność.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

-    wysypki różnego rodzaju,

-    świąd,

-    pokrzywka,

-    obrzęk naczynioruchowy,

-    martwica naskórka i rumień wielopostaciowy (rzadziej).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

-    zaburzenia skóry (np. zaczerwienienie) i mrowienie skóry występujące w miejscu podania leku,

-    niespecyficzne reakcje alergiczne i anafilaktyczne.

W przypadku długotrwałego stosowania na dużych powierzchniach ciała mogą wystąpić dodatkowe działania niepożądane: bóle i zawroty głowy, zmiany w obrazie krwi (granulocytopenia, agranulocytoza), hiperurykemia a ze strony przewodu pokarmowego: nudności, wymioty, utrata łaknienia, nawrót choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Podczas leczenia ibuprofenem może wystąpić również uszkodzenie nerek, szczególnie u pacjentów ze schorzeniami nerek.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Metafen żel Forte

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Metafen żel Forte po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Termin ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 6 miesięcy.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Metafen żel Forte

Substancją czynną leku jest ibuprofen. 1 g żelu zawiera 100 mg (10%) soli lizynowej ibuprofenu. Pozostałe składniki leku to: makrogol 200, trolamina, karbomer 980, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, olejek z pomarańczy gorzkiej, woda oczyszczona.

Jak wygląda Metafen żel Forte i co zawiera opakowanie

Tuba aluminiowa w tekturowym pudełku, zawierająca 50 g lub 100 g żelu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Medana Pharma SA

ul. Władysława Łokietka 10

98-200 Sieradz

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Medana Pharma SA ul. Władysława Łokietka 10 98-200 Sieradz tel: 43/ 8299207

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Metafen żel Forte

Charakterystyka Metafen żel forte

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Metafen żel Forte, 100 mg/g (10%), żel

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY i ILOŚCIOWY

1 g żelu zawiera 100 mg (10%) soli lizynowej ibuprofenu (Ibuprofenum lysinum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt. 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Żel

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Dolegliwości wymagające miejscowego działania przeciwbólowego i przeciwzapalnego:

-bóle towarzyszące chorobom układu mięśniowo-szkieletowego;

-bóle pleców;

-nerwobóle;

-bóle pourazowe;

-bóle w lekkich postaciach zapalenia stawów.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Stosować miejscowo na skórę.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Należy wycisnąć około 3 cm żelu i delikatnie wsmarować w miejsce objęte dolegliwościami, aż do całkowitego wchłonięcia.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

4.3.    Przeciwwskazania

-    nadwrażliwość na ibuprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1, kwas acetylosalicylowy oraz inne niesteroidowe leki przeciwzapalne;

-    choroby alergiczne skóry;

-    choroby zakaźne przebiegające ze zmianami skórnymi;

-    oparzenia;

-    uszkodzona skóra;

-    występowanie w przeszłości skurczu oskrzeli, nieżytu nosa i pokrzywki w związku z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych;

-    dzieci poniżej 12 lat: nie należy stosować produktu leczniczego bez zalecenia lekarza, ze względu na rzadkie występowanie właściwych wskazań.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podczas stosowania ibuprofenu należy zachować ostrożność u chorych z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek oraz z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy.

Pacjentom chorym na astmę, którzy wcześniej nie przyjmowali kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, zaleca się skontaktowanie z lekarzem przed zastosowaniem produktu leczniczego Metafen żel Forte.

Stosowany miejscowo ibuprofen potencjalnie może powodować działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego. Mimo, że ryzyko wystąpienia takich działań niepożądanych jest znacznie mniejsze niż po stosowaniu ibuprofenu doustnie, pacjenci z dolegliwościami przewodu pokarmowego powinni porozumieć się z lekarzem przed zastosowaniem produktu leczniczego Metafen żel Forte. Należy chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z produktem leczniczym.

W przypadku wystąpienia zmian skórnych w miejscu stosowania, produkt należy odstawić.

Podczas długotrwałego wmasowywania w skórę zaleca się założenie rękawiczek ochronnych. Produktu leczniczego nie należy stosować częściej, niż co 4 godziny i nie więcej niż 3 razy na dobę.

Po zastosowaniu żelu należy umyć ręce, chyba, że leczenie dotyczy właśnie rąk.

Jeżeli po upływie 2 tygodni stosowania produktu leczniczego objawy nie ustąpią lub zaostrzą się, należy zasięgnąć porady lekarza.

Stężenie ibuprofenu osiągane w krążeniu układowym po miejscowym zastosowaniu żelu jest mniejsze niż po przyjęciu doustnym. Jednakże, ponieważ ibuprofen stosowany doustnie może pogorszyć istniejącą niewydolność nerek, pacjenci z chorobami nerek w wywiadzie powinni zasięgnąć porady lekarza przed zastosowaniem produktu leczniczego Metafen żel Forte.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie są znane interakcje ibuprofenu stosowanego miejscowo z innymi lekami, jednak nie można wykluczyć wystąpienia oddziaływań jak po podaniu doustnym.

Po podaniu doustnym ibuprofen, podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, może oddziaływać z lekami obniżającymi ciśnienie krwi.

Jednoczesne przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych może zwiększyć częstość występowania działań niepożądanych.

Ibuprofen może nieodwracalnie znosić efekt hamowania agregacji płytek krwi pod wpływem przyjmowanego kwasu acetylosalicylowego, ograniczając ochronny wpływ tego leku w profilaktyce zawału serca u pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka.

Jednoczesne podawanie kortykosterydów oraz niesteroidowych leków przeciwzapalnych może zwiększać ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej przewodu pokarmowego.

Istnieje możliwość hamowania procesu agregacji płytek krwi przez ibuprofen u pacjentów stosujących jednocześnie leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna) lub czynniki trombolityczne (np. streptokinaza), co może prowadzić do wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego oraz wydłużenia czasu krzepnięcia krwi.

Ibuprofen zwiększa stężenie podawanego litu w osoczu, nasila toksyczność metotreksatu i osłabia działanie leków moczopędnych.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

W badaniach na zwierzętach otrzymujących ibuprofen doustnie nie obserwowano działania toksycznego na płód. Mimo, że ibuprofen podawany miejscowo przenika do organizmu w mniejszym stopniu niż po podaniu doustnym, kobiety w ciąży powinny zasięgnąć porady lekarza przed zastosowaniem produktu leczniczego Metafen żel Forte.

Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy.

Należy zachować ostrożność w przypadku zalecania produktu leczniczego kobietom w ciąży. Ibuprofen przenika do mleka kobiet karmiących piersią w bardzo małych stężeniach i wydaje się niemożliwe, aby niekorzystnie wpływał na niemowlę karmione piersią. Ponieważ dostępność biologiczna ibuprofenu podawanego miejscowo wynosi około 5% dostępności biologicznej dawki doustnej, uważa się, że ilość leku przyjmowana przez niemowlę karmione piersią jest znikoma.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie są znane działania niepożądane mające wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

-    zaburzenia skóry (np. zaczerwienienie) i mrowienie skóry występujące w miejscu podania leku,

-    niespecyficzne reakcje alergiczne i anafilaktyczne.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

-    astma, zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli lub duszność.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

-    wysypki różnego rodzaju,

-    świąd,

-    pokrzywka,

-    obrzęk naczynioruchowy,

-    martwica naskórka i rumień wielopostaciowy (rzadziej).

Zaburzenia żołądka i jelit

-    ból brzucha,

-    niestrawność.

W przypadku długotrwałego stosowania na dużych powierzchniach ciała mogą wystąpić dodatkowe działania niepożądane: bóle i zawroty głowy, zmiany w obrazie krwi (granulocytopenia, agranulocytoza), hiperurykemia oraz objawy dotyczące przewodu pokarmowego: nudności, wymioty, utrata łaknienia, nawrót choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Podczas leczenia ibuprofenem może wystąpić również uszkodzenie nerek, szczególnie u pacjentów z chorobami nerek.

4.9.    Przedawkowanie

Przedawkowanie po podaniu miejscowym nie wydaje się możliwe.

W razie przypadkowego połknięcia mogą wystąpić objawy przedawkowania. Okres półtrwania po przedawkowaniu wynosi od 1,5 do 3 godzin.

Objawy przedawkowania po połknięciu leku

U większości pacjentów, przyjmujących niesteroidowe leki przeciwzapalne występowały takie objawy jak: nudności, wymioty, ból nadbrzusza lub rzadziej biegunka. Obserwowano także szumy uszne, ból głowy oraz krwawienie z przewodu pokarmowego.

W poważniejszych przypadkach występowało zaburzenie obwodowego układu nerwowego objawiające się sennością, okresowym pobudzeniem i dezorientacją lub śpiączką. Czasami obserwowano także występowanie drgawek oraz w cięższych zatruciach - kwasicę metaboliczną i wydłużenie czasu protrombinowego (PT/INR). Występowała też ostra niewydolność nerek oraz uszkodzenia wątroby. Stwierdzono także możliwość nasilenia objawów astmy.

Postępowanie po przedawkowaniu

Stosuje się leczenie objawowe i wspomagające. Należy uwzględnić utrzymanie drożności dróg oddechowych i monitorowanie czynności serca i czynności życiowych aż do osiągnięcia stabilnego stanu przez chorego. Jeśli pacjent połknął w ciągu godziny potencjalnie toksyczną ilość produktu, należy rozważyć podanie drogą doustną aktywowanego węgla. W przypadku częstych lub wydłużających się drgawek należy podać diazepam lub lorazepam. Chorym na astmę należy podać leki rozszerzające oskrzela.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: układ mięśniowo-szkieletowy niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania miejscowego, kod ATC: M 02 AA 13

Ibuprofen jest pochodną kwasu propionowego. Wykazuje miejscowe działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, głównie na drodze hamowania syntezy prostaglandyn.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Metafen żel Forte dobrze wchłania się przez skórę. Wchłanianie ibuprofenu po miejscowym zastosowaniu na skórę stanowi około 5% dawki po podaniu doustnym. Po zastosowaniu na skórę stężenie terapeutyczne ibuprofenu występuje tylko miejscowo. Wchłanianie i dystrybucja ibuprofenu zależy od grubości skóry, tkanki podskórnej, jej ukrwienia oraz rozległości nacieków zapalnych. Wydalanie jest szybkie i kończy się całkowicie po upływie 24 godzin od podania ostatniej dawki. Substancja czynna nie kumuluje się w organizmie.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Opublikowane dane dotyczące badań toksyczności potwierdzają, że ibuprofen stosowany miejscowo i doustnie jest dobrze tolerowany. Dotychczas brak danych przedklinicznych, mogących mieć znaczenie dla bezpieczeństwa przedklinicznego i klinicznego ibuprofenu.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Makrogol 200 Trolamina Karbomer 980

Metylu parahydroksybenzoesan Propylu parahydroksybenzoesan Olejek z pomarańczy gorzkiej Woda oczyszczona

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

2 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Termin ważności po pierwszym otwarciu: 6 miesięcy.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa w tekturowym pudełku 50 g

100 g

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Medana Pharma SA

98-200 Sieradz,

ul. Władysława Łokietka 10

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9627

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 08.11.2002 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 25.09.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Metafen żel Forte