+ iMeds.pl

Metazydyna mr 35 mgUlotka Metazydyna mr

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Metazydyna MR

35 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Trimetazidini dihydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Metazydyna MR i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metazydyna MR

3.    Jak przyjmować lek Metazydyna MR

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Metazydyna MR

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK METAZYDYNA MR I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Metazydyna MR jest przeznaczona do stosowania u dorosłych, razem z innymi lekami, w celu leczenia dławicy piersiowej (bólu w klatce piersiowej spowodowanego przez chorobę wieńcową).

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU METAZYDYNA MR

Kiedy nie przyjmować leku Metazydyna MR

- jeśli pacjent ma uczulenie na trimetazydynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

- jeśli pacjent ma chorobę Parkinsona: chorobę mózgu zaburzającą ruchy (drżenia, sztywna postawa, powolne ruchy i pociąganie nogami podczas chodzenia, niezrównoważony chód);

- jeśli pacjent ma ciężko chore nerki.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Metazydyna MR należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli pacjent ma łagodne lub umiarkowane zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny 30 - 60 ml/min), lekarz może uznać, że konieczna jest zmiana dawki leku.

Lek Metazydyna MR stosowany jest w zapobieganiu a nie w leczeniu napadów dławicy piersiowej. Nie powinien być stosowany w leczeniu początkowym niestabilnej dławicy piersiowej lub zawału mięśnia sercowego. W przypadku wystąpienia dławicy piersiowej (krótkotrwały ból w klatce piersiowej lub ucisk wywołany stresem lub wysiłkiem fizycznym), należy poinformować lekarza. Lekarz wykona badania i jeśli to konieczne zaleci inne leczenie.

Ten lek może spowodować lub nasilić objawy takie jak: drżenie, sztywna postawa, powolne ruchy i pociąganie nogami podczas chodzenia, niezrównoważony chód, zwlaszcza u pacjentów w podeszłym wieku, co należy obserwować i zgłaszać lekarzowi, który dokona ponownej oceny leczenia.

Dzieci i młodzież

Metazydyna MR nie jest zalecana u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować podczas posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, czy też gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku Metazydyna MR w ciąży, chyba że lekarz uzna to za konieczne. W przypadku stwierdzenia ciąży w trakcie stosowania leku Metazydyna MR należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić odstawienie leku i zalecić inne leczenie.

Nie wiadomo czy trimetazydyna przenika do mleka kobiecego, dlatego nie należy stosować leku Metazydyna MR w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Metazydyna MR może powodować uczucie zawrotów głowy i senność, co może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Metazydyna MR

Lek Metazydyna MR zawiera laktozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK PRZYJMOWAĆ LEK METAZYDYNA MR

Lek Metazydyna MR należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli

Zalecana dawka Metazydyny MR, to jedna tabletka przyjmowana dwa razy na dobę podczas posiłków, rano i wieczorem.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 75 lat) lekarz dostosuje zalecaną dawkę.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Metazydyna MR u dzieci poniżej 18 roku życia.

Pacjenci z chorobą nerek

Lek Metazydyna MR nie jest zalecany u pacjentów z ciężką chorobą nerek.

U pacjentów z łagodną lub umiarkowaną chorobą nerek lekarz dostosuje zalecaną dawkę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Metazydyna MR

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku przyjęcia większej dawki niż zalecana.

Pominięcie zastosowania leku Metazydyna MR

W przypadku pominięcia dawki leku w wyznaczonym czasie, należy przyjąć ją jak najszybciej. Jednakże, gdy zbliża się już pora przyjęcia następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Metazydyna MR

Nie należy przerywać przyjmowania leku bez skonsultowania się z lekarzem lub farmaceutą.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Metazydyna MR może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów): zawroty głowy, ból głowy, ból brzucha, biegunka, niestrawność, nudności, wymioty, wysypka, świąd, pokrzywka i uczucie osłabienia.

Rzadkie działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 1000 ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów): szybkie lub nieregularne bicie serca (zwane też palpitacjami), dodatkowe uderzenia serca, szybsze bicie serca, spadek ciśnienia krwi w pozycji stojącej, co powoduje zawroty głowy, uczucie pustki w głowie lub omdlenia, złe samopoczucie (ogólne złe samopoczucie), zawroty głowy, upadki, zaczerwienienie twarzy.

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania: objawy pozapiramidowe (niezwykłe ruchy, w tym drżenie oraz trzęsienie się rąk i palców, skręcające ruchy ciała, pociąganie nogami podczas chodzenia oraz sztywność ramion i nóg), zwykle przemijające po przerwaniu leczenia.

Zaburzenia snu (trudności w zasypianiu, senność), zaparcia, ciężka uogólniona wysypka w postaci zaczerwienienia skóry i pęcherzy, obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła, co może powodować trudności w przełykaniu lub oddychaniu.

Znaczne zmniejszenie liczby białych krwinek, co zwiększa prawdopodobieństwo zakażeń, zmniejszenie liczby płytek krwi, co zwiększa ryzyko krwawień lub tworzenia siniaków. Choroba wątroby (nudności, wymioty, utrata apetytu, ogólne złe samopoczucie, gorączka, świąd, zażółcenie skóry i oczu, jasno zabarwiony kał, ciemno zabarwiony mocz).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK METAZYDYNA MR

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować leku Metazydyna MR, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku, blistrze lub butelce po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Metazydyna MR

-    Substancj ą czynną leku jest trimetazydyny dichlorowodorek.

-    Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki Laktoza jednowodna Guma ksantan Powidon K-30

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Otoczka tabletki Opadry 02G84552 Pink:

-    Hypromeloza 5 cP

-    Tytanu dwutlenek (E 171)

-    Magnezu stearynian

-    Makrogol 6000

-    Glicerol

-    Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Tusz

Opacode-S-1-17823 Black

-    Szelak

-    Alkohol izopropylowy

-    Żelaza tlenek czarny (E172)

-    Alkohol N-butylowy

-    Glikol propylenowy

-    Wodorotlenek amonowy

Jak wygląda lek Metazydyna MR i co zawiera opakowanie

Lek Metazydyna MR tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu to różowe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z nadrukiem „U 10” po jednej stronie.

Blistry Aluminium/Aluminium w tekturowym pudełku zawierające 60, 90 tabletek (10 tabletek w blistrze).

Butelka z HDPE zamknięta wieczkiem z PP i środkiem pochłaniającym wilgoć zawierająca 100, 500 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Adamed Sp. z o.o.

Pieńków 149 05-152 Czosnów Polska

Wytwórca

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5 95-200 Pabianice Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

{Litwa}    {Trimetazidine Norameda 35 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletes}

{Polska} {Metazydyna MR}

Data zatwierdzenia ulotki: 12.2012

6

Metazydyna MR

Charakterystyka Metazydyna mr

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Metazydyna MR, 35 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 35 mg trimetazydyny dichlorowodorku. Substancje pomocnicze: każda tabletka zawiera 114,20 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu

Różowa, okrągła, obustronnie wypukła tabletka powlekana z nadrukiem „U 10” po jednej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Metazydyna MR jest wskazana u dorosłych w terapii skojarzonej w objawowym leczeniu pacjentów ze stabilną dławicą piersiową, u których leczenie przeciwdławicowe pierwszego rzutu jest niewystarczające lub nie jest tolerowane.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli

Dawka wynosi jedną tabletkę 35 mg trimetazydyny (w postaci dichlorowodorku) dwa razy na dobę, podczas posiłków.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Metazydyna MR jest przeciwwskazana u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) (patrz punkt 4.3). U pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny 30-60 ml/min; patrz punkty 4.4 i 5.2), zalecana dawka wynosi 1 tabletkę 35 mg rano, podczas śniadania.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku ekspozycja na trimetazydynę może być zwiększona wskutek związanego z wiekiem pogorszenia czynności nerek (patrz punkt 5.2). U pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny 30-60 ml/min) zalecana dawka wynosi 1 tabletkę 35 mg rano podczas śniadania. Ustalanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku należy przeprowadzać z zachowaniem ostrożności (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Metazydyna MR u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Brak dostępnych danych.

Sposób podawania Podanie doustne.

Tabletkę należy połknąć w całości popijając szklanką wody podczas posiłku.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Choroba Parkinsona, objawy parkinsonizmu, drżenia, zespół niespokojnych nóg oraz inne powiązane zaburzenia ruchowe.

-    Ciężkie zaburzenie czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Metazydyna MR nie jest produktem do leczenia napadów dławicy piersiowej, ani też leczenia początkowego niestabilnej dławicy piersiowej lub zawału mięśnia sercowego. Nie należy stosować produktu w okresie poprzedzającym hospitalizację ani też na jej początku. W przypadku napadów dławicy piersiowej należy rozważyć wykonanie angiografii tętnic wieńcowych i wybrać odpowiednią metodę leczenia (leczenie farmakologiczne i możliwość wykonania rewaskularyzacji).

Trimetazydyna może powodować lub nasilać objawy parkinsonizmu (drżenie, bezruch, hipertonia), co należy systematycznie sprawdzać, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku. W przypadkach budzących wątpliwości pacjentów należy skierować do neurologa w celu odpowiedniego zbadania.

Wystąpienie zaburzeń ruchowych, takich jak objawy parkinsonizmu, zespół niespokojnych nóg, drżenia, niestabilny chód, powinny prowadzić do definitywnego odstawienia trimetazydyny.

Przypadki te występują rzadko i są zwykle odwracalne po przerwaniu leczenia. Większość pacjentów wyzdrowiała w ciągu 4 miesięcy po odstawieniu trimetazydyny. Jeśli objawy parkinsonizmu utrzymują się dłużej niż przez 4 miesiące po odstawieniu leku, potrzebna jest ocena neurologa.

Może dochodzić do upadków związanych z niestabilnym chodem lub niedociśnieniem, zwłaszcza u pacjentów przyjmujących leki przeciwnadciśnieniowe (patrz punkt 4.8).

Należy zachować ostrożność podczas przepisywania trimetazydyny pacjentom, u których można spodziewać się zwiększonej ekspozycji:

-    z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek (patrz punkty 4.2 i 5.2);

-    w podeszłym wieku powyżej 75 lat (patrz punkt 4.2).

Metazydyna MR jest przeciwwskazana u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) (patrz punkt 4.3).

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, z niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono występowania interakcji z innymi produktami leczniczymi ani pokarmem. Trimetazydynę można stosować w skojarzeniu z heparyną, kalcyparyną, doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, produktami leczniczymi stosowanymi w zaburzeniach gospodarki lipidowej, kwasem acetylosalicylowym, lekami beta-adrenolitycznymi, antagonistami kanału wapniowego i glikozydami naparstnicy.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ma odpowiednich danych (lub ich ilość jest ograniczona), dotyczących stosowania trimetazydyny u kobiet w ciąży. W badaniach doświadczalnych na zwierzętach nie stwierdzono działania

teratogennego. Jednak, w związku z brakiem danych klinicznych, nie można wykluczyć ryzyka wad rozwojowych u płodu. Dlatego też, z powodu bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie określono, czy trimetazydyna i (lub) jej metabolity przenikają do mleka kobiecego. Nie można wykluczyć związanego z tym ryzyka dla dziecka. Nie zaleca się stosowania produktu Metazydyna MR w okresie karmienia piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

W badaniach klinicznych trimetazydyna nie wykazywała działania hemodynamicznego, jednak po wprowadzeniu produktu do obrotu obserwowano przypadki zawrotów głowy i senności (patrz punkt 4.8), co może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Trimetazydyna może powodować następujące działania niepożądane pogrupowane poniżej według częstości występowania:

bardzo częste (>1/10); częste (>1/100 do <1/10); niezbyt częste (>1/1 000 do <1/100); rzadkie (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadkie (<1/10 000), w tym pojedyncze przypadki.

Zaburzenia układu nerwowego

Często:    zawroty głowy, ból głowy.

Częstość nieznana:    objawy parkinsonizmu (drżenie, bezruch, hipertonia), niestabilny chód, zespól

niespokojnych nóg, inne powiązane zaburzenia ruchowe, zwykle przemijające po przerwaniu leczenia; zaburzenia snu (bezsenność, senność).

Zaburzenia serca

Rzadko:    palpitacje, skurcze dodatkowe, tachykardia.

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko:    niedociśnienie tętnicze, niedociśnienie ortostatyczne, które może być

związane ze złym samopoczuciem, zawrotami głowy lub upadkami, zwłaszcza u pacjentów przyjmujących leki przeciwnadciśnieniowe, zaczerwienienie twarzy.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:    ból brzucha, biegunka, niestrawność, nudności i wymioty.

Częstość nieznana:    zaparcia.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często:    wysypka,    świąd,    pokrzywka.

Częstość nieznana:    ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP), obrzęk naczynioruchowy.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często:    astenia.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Częstość nieznana:    agranulocytoza, małopłytkowość, plamica małopłytkowa.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Częstość nieznana:    zapalenie wątroby.

4.9    Przedawkowanie

Dane dotyczące przedawkowania trimetazydyny są nieliczne. Leczenie powinno być objawowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki stosowane w chorobach serca, kod ATC: C01EB15. Mechanizm działania

Trimetazydyna hamuje B-oksydację kwasów tłuszczowych przez zablokowanie tiolazy długołańcuchowego 3-ketoacylokoenzymu A, co nasila utlenianie glukozy. W niedokrwionej komórce energia uzyskiwana w procesie utleniania glukozy wymaga mniejszego zużycia tlenu niż w procesie B-oksydacji. Nasilenie utlenienia glukozy prowadzi do optymalizacji procesów energetycznych w komórkach, co warunkuje utrzymanie ich prawidłowego metabolizmu podczas niedokrwienia.

Rezultat działania farmakodynamicznego

U pacjentów z chorobą niedokrwienną trimetazydyna działa jak czynnik metaboliczny, zachowując w mięśniu sercowym wewnątrzkomórkowe stężenie wysokoenergetycznych fosforanów. Działanie przeciwniedokrwienne jest osiągane bez jednoczesnego wpływu na parametry hemodynamiczne.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Badania kliniczne wykazały skuteczność i bezpieczeństwo trimetazydyny w leczeniu

pacjentów z przewlekłą dławicą piersiową, zarówno jako jedynego leku jak i wówczas, gdy korzyść ze

stosowania innych produktów leczniczych przeciw niedokrwieniu była niewystarczająca. 35

W randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu u 426 pacjentów (TRIMPOL-II), trimetazydyna (60 mg/dobę) dodana do metoprololu 100 mg na dobę (50 mg dwa razy na dobę) podawanego przez 12 tygodni spowodowała znaczącą statystycznie poprawę parametrów elektrokardiograficznej próby wysiłkowej oraz objawów klinicznych w porównaniu z placebo: wydłużenie całkowitego czas trwania wysiłku o 20,1 s, p=0,023, zwiększenie całkowitej wartości wykonanej pracy o 0,54 METs, p=0,001, wydłużenie czasu do obniżenia odcinka ST o 1 mm o 33,4 s, p=0,003, wydłużenie czasu do wystąpienia bólu dławicowego o 33,9 s, p<0,001, zmniejszenie częstości bólów dławicowych o 0,73/tydzień, p=0,014 i zmniejszenie liczby przyjmowanych tabletek krótko działających azotanów o 0,63/tydzień, p=0,032, nie powodując przy tym zmian parametrów hemodynamicznych.

W randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu u 223 pacjentów (Sellier) jedna tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu trimetazydyny (w postaci dichlorowodorku)

35 mg (dwa razy na dobę) dodana do atenololu 50 mg (raz na dobę) przez 8 tygodni powodowała w 12 godzin po przyjęciu znaczące statystycznie wydłużenie (o 34,4 s, p=0,03) czasu do obniżenia odcinka ST o 1 mm podczas próby wysiłkowej w podgrupie pacjentów (n=173), w porównaniu z placebo. Stwierdzono także znaczącą różnicę odnośnie czasu do wystąpienia bólu dławicowego (p=0,049). Nie znaleziono znaczących różnic między grupami odnośnie innych wtórnych punktów końcowych (całkowity czas trwania wysiłku, całkowita wartość wykonanej pracy i kliniczne punkty końcowe).

W randomizowanym, podwójnie zaślepionym, trwającym trzy miesiące badaniu u 1962 pacjentów (badanie Vasco), w którym stosowano 50 mg/dobę atenololu, badano dwie dawki trimetazydyny (w postaci dichlorowodorku) (70 mg/dobę i 140 mg/dobę) względem placebo. W całej populacji, złożonej z pacjentów bez objawów oraz z pacjentów z objawami, trimetazydyna nie wykazała korzyści odnośnie punktów końcowych zarówno ergometrycznych (całkowity czas trwania wysiłku, czas do obniżenia odcinka ST o 1 mm oraz czas do wystąpienia bólu dławicowego) jak i klinicznych. Jednakże w podgrupie pacjentów z objawami (n=1574), określonej w analizie post-hoc, trimetazydyna (w postaci dichlorowodorku 140 mg) znacząco wydłużyła całkowity czas trwania wysiłku (+23,8 s wobec +13,1 s po placebo; p=0,001) oraz czas do wystąpienia bólu dławicowego (+46,3 s wobec +32,5 s po placebo; p=0,005).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym, maksymalne stężenie występuje przeciętnie 5 godzin po przyjęciu tabletki. Stan stacjonarny stężenia we krwi jest osiągany po 60 godzinach i utrzymuje się przez cały okres leczenia. Pokarm nie wpływa na właściwości farmakokinetyczne trimetazydyny w postaci tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu.

Dystrybucja

Trimetazydyna wiąże się z białkami osocza w około 16%. Objętość dystrybucji wynosi 4,8 l/kg, co wskazuje na jej łatwe przenikanie do tkanek.

Eliminacja.

Trimetazydyna jest wydalana głównie w moczu, w postaci niezmienionej. Średni okres półtrwania trimetazydyny wynosi około 7 godzin u zdrowych młodych ochotników i 12 godzin u pacjentów w wieku powyżej 65 roku życia.

Całkowity klirens trimetazydyny jest wynikiem głównie klirensu nerkowego, który bezpośrednio skorelowany jest z klirensem kreatyniny i w mniejszym stopniu klirensu wątrobowego, który zmniejsza się z wiekiem.

Pacjenci w podeszłym wieku

Szczegółowe badania kliniczne przeprowadzone w populacji pacjentów w podeszłym wieku otrzymujących 2 tabletki na dobę przyjmowane w 2 dawkach, analizowane metodą kinetyki populacyjnej, wykazują zwiększenie ekspozycji w osoczu, co jednak nie uzasadnia zmiany dawkowania.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Brak danych farmakokinetycznych dotyczących stosowania trimetazydyny u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Ostre i przewlekłe badania toksyczności na zwierzętach wykazały pogorszoną tolerancję trimetazydyny w przypadku stosowania bardzo dużej dawki - 40 mg/kg mc./dobę, pozostawały jednak bez wpływu na śmiertelność. Podczas rocznego podawania trimetazydyny w dawce od 50 do 200 mg/kg mc./dobę obserwowano zmiany parametrów diagnostycznych (leukopenia, zwiększenie stężenia LDL oraz aktywności fosfatazy alkalicznej), przy braku zmian histopatologicznych. Trimetazydyna nie wykazała działania genotoksycznego, teratogennego ani toksycznego wpływu na reprodukcję.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Laktoza jednowodna Guma ksantan Powidon K-30

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Otoczka tabletki Opadry 02G84552 Pink:

-    Hypromeloza 5 cP

-    Tytanu dwutlenek (E 171)

-    Magnezu stearynian

-    Makrogol 6000

-    Glicerol

-    Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Tusz:

Opacode-S-1-17823 Black

-    Szelak

-    Alkohol izopropylowy

-    Żelaza tlenek czarny (E172)

-    Alkohol N-butylowy

-    Glikol propylenowy

-    Wodorotlenek amonowy

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z HDPE zamknięta wieczkiem z PP i środkiem pochłaniającym wilgoć, zawierająca 100, 500 tabletek.

Blistry Aluminium/Aluminium w tekturowym pudełku zawierające 60, 90 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Adamed Sp. z o.o.

Pieńków 149

05-152 Czosnów, Polska

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

19813

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

01.03.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12.2012

8

Metazydyna MR