+ iMeds.pl

Meteospasmyl 60 mg + 300 mgUlotka Meteospasmyl

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Meteospasmyl, 60 mg + 300 mg, kapsułki

Alverini citras+Simeticonum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Meteospasmyl i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Meteospasmyl

3.    Jak stosować lek Meteospasmyl

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Meteospasmyl

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST METEOSPASMYL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Meteospasmyl znosi dolegliwości bólowe występujące w czynnościowych zaburzeniach przewodu pokarmowego. Zawiera dwie substancje czynne: alwerynę oraz symetykon. Alweryna działa rozkurczowo, szczególnie na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego. Działanie symetykonu polega na zmniejszaniu napięcia powierzchniowego pęcherzyków gazu jelitowego.

Wskazania do stosowania

Meteospasmyl stosuje się w objawowym leczeniu stanów skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego w zaburzeniach takich, jak:

•    zespół jelita drażliwego,

•    bolesna uchyłkowatość jelita grubego, szczególnie jeśli występuje ze wzdęciami.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU METEOSPASMYL

Należy dokładnie przestrzegać wszystkich zaleceń lekarza.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Kiedy nie stosować leku Meteospasmyl

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na alwerynę i symetykon lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

-    Jeśli pacjent ma objawy niedrożności przewodu pokarmowego.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Meteospasmyl

Należy zachować ostrożność w przypadku objawów mogących wskazywać na niedrożność przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, bóle brzucha o nieustalonej przyczynie, zatrzymanie gazów i stolca).

Stosowanie leku Meteospasmyl u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Meteospasmyl u dzieci, ze względu na brak danych klinicznych na temat stosowania w tej grupie pacjentów.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Meteospasmyl nie jest zalecany do stosowania w okresie ciąży.

Meteospasmyl nie jest zalecany do stosowania w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Meteospasmyl nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich lekach, nawet tych wydawanych bez recepty.

Nie są znane interakcje leku Meteospasmyl z innymi lekami.

3. JAK STOSOWAĆ LEK METEOSPASMYL

Meteospasmyl należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to 1 kapsułka 2 do 3 razy na dobę przed posiłkiem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Meteospasmyl

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym w przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku, ponieważ może wystąpić spadek ciśnienia krwi. W takim przypadku lekarz zastosuje leczenie objawowe.

Pominięcie zastosowania leku Meteospasmyl

Należy kontynuować leczenie według ustalonego uprzednio schematu.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Meteospasmyl może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane występują rzadko i są przemijające.

W przypadku wystąpienia spadku ciśnienia tętniczego, wstrząsu czy też obrzęku krtani należy natychmiast zaprzestać stosowania leku, niezwłocznie powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Może wystąpić złe samopoczucie, bóle i zawroty głowy, suchość w jamie ustnej, skórne reakcje uczuleniowe takie jak pokrzywka. W takich przypadkach należy skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszano pojedyncze przypadki zapalenia wątroby, przemijające po odstawieniu leku.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK METEOSPASMYL

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować leku Meteospasmyl, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera Meteospasmyl

-    Substancjami czynnymi leku są alweryny cytrynian i symetykon. Każda kapsułka zawiera 60 mg alweryny cytrynianu i 300 mg symetykonu.

-    Ponadto lek zawiera żelatynę, glicerol, tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda Meteospasmyl i co zawiera opakowanie

Meteospasmyl dostępny jest w postaci miękkich kapsułek.

Tekturowe pudełko zawiera 20 lub 30 miękkich kapsułek pakowanych w 2 lub 3 blistry po 10 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca MAYOLY SPINDLER Laboratoires 6, avenue de l’Europe B.P.51 78401 Chatou Cedex Francja

Przedstawiciel Podmiotu odpowiedzialnego w Polsce

Perffarma Sp. z o.o.

ul. Królowej Marysieńki 13/11

02-954 Warszawa

tel. 0 22 550 60 34

www.perffarma.pl

Data opracowania ulotki

Meteospasmyl

Charakterystyka Meteospasmyl

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Meteospasmyl, 60 mg + 300 mg, kapsułki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka zawiera:

Alweryny cytrynian 60,00 mg Symetykon    300,00 mg

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułki

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie objawowe stanów skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego w zaburzeniach takich jak: zespół jelita drażliwego, bolesna uchyłkowatość jelita grubego, szczególnie jeśli występują ze wzdęciami.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

1 kapsułka 2 lub 3 razy na dobę przed posiłkiem.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Meteospasmyl u dzieci, ze względu na brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania w tej grupie wiekowej.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Objawy niedrożności przewodu pokarmowego.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność u pacjentów z objawami wskazującymi na niedrożność przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, bóle brzucha o nieustalonej przyczynie, zatrzymanie gazów i stolca).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono działania embriotoksycznego i teratogennego. Nie ma doniesień klinicznych wskazujących na toksyczność dla płodu, jednak nie pozwala to na wykluczenie wszelkiego ryzyka.

Meteospasmyl nie jest zalecany do stosowania w okresie ciąży.

Laktacja

Brak wystarczających danych dotyczących przenikania produktu leczniczego do mleka kobiecego. Meteospasmyl nie powinien być stosowany podczas karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Meteospasmyl nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane występują rzadko i są przemijające. Może wystąpić spadek ciśnienia tętniczego, wstrząs, złe samopoczucie, bóle i zawroty głowy, suchość w jamie ustnej, skórne reakcje uczuleniowe takie jak pokrzywka. Bardzo rzadko może wystąpić obrzęk krtani. Zgłaszano pojedyncze przypadki zapalenia wątroby, ustępującego po odstawieniu leku.

4.9    Przedawkowanie

Brak danych dotyczących przedawkowania produktu Meteospasmyl. Na podstawie omówionych powyżej działań niepożądanych produktu leczniczego Meteospasmyl, przedawkowanie mogłoby powodować spadek ciśnienia krwi, wymagający leczenia objawowego.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach jelit.

Kod ATC: A 03 AX 58.

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Alweryna jest lekiem spazmolitycznym działającym bezpośrednio na mięśnie gładkie (efekt podobny do działania papaweryny). Przypuszczalny mechanizm działania polega na blokowaniu kanałów wapniowych w komórkach mięśni gładkich. W porównaniu do papaweryny, alweryna działa skuteczniej i jest mniej toksyczna. Alweryna w zalecanych dawkach zmniejsza napięcie mięśni gładkich przewodu pokarmowego. Symetykon jest obojętną substancją pozbawioną aktywności farmakologicznej, która ze względu na swoje właściwości fizyczne zmniejsza powstawanie i ułatwia usuwanie gazów z przewodu pokarmowego. Zmniejszając napięcie powierzchniowe pęcherzyków gazu ułatwia ich łączenie i przemieszczanie, co prowadzi do łatwiejszego i szybszego ich usuwania. Podany doustnie symetykon wytwarza ochronną warstwę na powierzchni śluzówki jelita.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

W badaniach przedklinicznych wykazano, że alweryna po podaniu doustnym wchłania się w niewielkim stopniu i powoli. Stężenie alweryny w surowicy krwi jest stałe przez okres sześciu godzin. Symetykon nie ulega wchłanianiu i działa tylko w świetle przewodu pokarmowego. Nie są znane działania ogólnoustrojowe symetykonu. Po podaniu doustnym symetykon jest wydalany z kałem w postaci niezmienionej. Symetykon powoduje wolniejsze wchłanianie alweryny z przewodu pokarmowego.

Działania terapeutyczne produktu leczniczego Meteospasmyl po podaniu doustnym utrzymują się przez 3-4 godziny.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Ocenę ostrej toksyczności przeprowadzono na myszach i szczurach, stosując różne drogi podania leku. Uzyskane wyniki potwierdziły bardzo niską toksyczność zarówno alweryny, symetykonu jak i produktu leczniczego Meteospasmyl. Powtarzane dawki substancji czynnych oraz produktu leczniczego Meteospasmyl były również dobrze tolerowane przez myszy i szczury, zarówno po podaniu doustnym, jak i parenteralnym.

Badania embriotoksyczności, teratogenności i toksyczności okołoporodowej nie wykazały żadnych zmian, nawet po zastosowaniu dawek 30-krotnie przekraczających zalecane dawki terapeutyczne.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Żelatyna

Glicerol

Tytanu dwutlenek (E 171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25o C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry (polichlorek winylu/aluminium) po 10 kapsułek.

Tekturowe pudełko zawiera 2 lub 3 blistry (łącznie 20 lub 30 kapsułek).

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

MAYOLY SPINDLER Laboratoires 6, avenue de l’Europe B.P. 51 78401 Chatou Cedex Francja

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 8832

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

23.06.2001/01.062006/04.05.2007/11.12.2008/20.04.2011

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Meteospasmyl