Imeds.pl

Meteospasmyl 60 Mg + 300 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Meteospasmyl, 60 mg + 300 mg, kapsułki

Alverini citras+Simeticonum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Meteospasmyl i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Meteospasmyl

3.    Jak stosować lek Meteospasmyl

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Meteospasmyl

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST METEOSPASMYL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Meteospasmyl znosi dolegliwości bólowe występujące w czynnościowych zaburzeniach przewodu pokarmowego. Zawiera dwie substancje czynne: alwerynę oraz symetykon. Alweryna działa rozkurczowo, szczególnie na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego. Działanie symetykonu polega na zmniejszaniu napięcia powierzchniowego pęcherzyków gazu jelitowego.

Wskazania do stosowania

Meteospasmyl stosuje się w objawowym leczeniu stanów skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego w zaburzeniach takich, jak:

•    zespół jelita drażliwego,

•    bolesna uchyłkowatość jelita grubego, szczególnie jeśli występuje ze wzdęciami.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU METEOSPASMYL

Należy dokładnie przestrzegać wszystkich zaleceń lekarza.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Kiedy nie stosować leku Meteospasmyl

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na alwerynę i symetykon lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

-    Jeśli pacjent ma objawy niedrożności przewodu pokarmowego.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Meteospasmyl

Należy zachować ostrożność w przypadku objawów mogących wskazywać na niedrożność przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, bóle brzucha o nieustalonej przyczynie, zatrzymanie gazów i stolca).

Stosowanie leku Meteospasmyl u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Meteospasmyl u dzieci, ze względu na brak danych klinicznych na temat stosowania w tej grupie pacjentów.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Meteospasmyl nie jest zalecany do stosowania w okresie ciąży.

Meteospasmyl nie jest zalecany do stosowania w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Meteospasmyl nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich lekach, nawet tych wydawanych bez recepty.

Nie są znane interakcje leku Meteospasmyl z innymi lekami.

3. JAK STOSOWAĆ LEK METEOSPASMYL

Meteospasmyl należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to 1 kapsułka 2 do 3 razy na dobę przed posiłkiem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Meteospasmyl

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym w przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku, ponieważ może wystąpić spadek ciśnienia krwi. W takim przypadku lekarz zastosuje leczenie objawowe.

Pominięcie zastosowania leku Meteospasmyl

Należy kontynuować leczenie według ustalonego uprzednio schematu.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Meteospasmyl może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane występują rzadko i są przemijające.

W przypadku wystąpienia spadku ciśnienia tętniczego, wstrząsu czy też obrzęku krtani należy natychmiast zaprzestać stosowania leku, niezwłocznie powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Może wystąpić złe samopoczucie, bóle i zawroty głowy, suchość w jamie ustnej, skórne reakcje uczuleniowe takie jak pokrzywka. W takich przypadkach należy skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszano pojedyncze przypadki zapalenia wątroby, przemijające po odstawieniu leku.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK METEOSPASMYL

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować leku Meteospasmyl, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera Meteospasmyl

-    Substancjami czynnymi leku są alweryny cytrynian i symetykon. Każda kapsułka zawiera 60 mg alweryny cytrynianu i 300 mg symetykonu.

-    Ponadto lek zawiera żelatynę, glicerol, tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda Meteospasmyl i co zawiera opakowanie

Meteospasmyl dostępny jest w postaci miękkich kapsułek.

Tekturowe pudełko zawiera 20 lub 30 miękkich kapsułek pakowanych w 2 lub 3 blistry po 10 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca MAYOLY SPINDLER Laboratoires 6, avenue de l’Europe B.P.51 78401 Chatou Cedex Francja

Przedstawiciel Podmiotu odpowiedzialnego w Polsce

Perffarma Sp. z o.o.

ul. Królowej Marysieńki 13/11

02-954 Warszawa

tel. 0 22 550 60 34

www.perffarma.pl

Data opracowania ulotki