Imeds.pl

Metfogamma 1000 1000 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Metfogamma 1000

(Metformini hydrochloridum)

1000 mg, tabletki powlekane

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Metfogamma 1000 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metfogamma 1000

3.    Jak stosować lek Metfogamma 1000

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Metfogamma 1000

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Metfogamma 1000 i w jakim celu się go stosuje

Lek Metfogamma 1000 zawiera metforminę, substancję stosowaną w leczeniu cukrzycy. Należy do grupy leków zwanych biguanidami. Metformina wykazuje właściwości obniżające stężenie cukru we krwi.

Lek Metfogamma 1000 stosowany jest u pacjentów z cukrzycą typu 2. (zwana również cukrzycą insulino niezależną), szczególnie u pacjentów z nadwagą, u których za pomocą diety oraz ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać właściwego stężenia glukozy we krwi.

Insulina jest hormonem produkowanym w trzustce, który powoduje wchłanianie glukozy (cukru) z krwi. Organizm potrzebuje glukozy do produkcji energii lub przechowywania jej na przyszłość.

W przypadku cukrzycy, trzustka nie produkuje wystarczających ilości insuliny lub organizm nie jest zdolny do odpowiedniego wykorzystania insuliny. Prowadzi to do wysokich stężeń glukozy we krwi. Lek Metfogamma 1000 stosowany jest w celu zmniejszenia stężenia glukozy we krwi do normalnego poziomu.

W przypadku dorosłych pacjentów z nadwagą, przyjmowanie leku Metfogamma 1000 przed dłuższy czas zmniejsza ryzyko powikłań związanych z cukrzycą.

U dorosłych lek Metfogamma 1000 może być stosowany sam (w monoterapii) lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub z insuliną.

U dzieci w wieku 10 lat i starszych oraz u młodzieży, lek Metfogamma 1000 może być stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z insuliną.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metfogamma 1000 Kiedy nie stosować leku Metfogamma 1000:

-    W nadwrażliwości na metforminę lub na którykolwiek ze składników leku Metfogamma 1000 (patrz punkt 6 ulotki).

-    W przypadku chorób nerek.

-    W przypadku niekontrolowanej cukrzycy, czyli ciężkiej hiperglikemii (bardzo wysokie stężenie glukozy we krwi), nudności, wymiotów, odwodnienia, szybkiej utraty wagi lub kwasicy ketonowej. W przypadku kwasicy ketonowej substancje zwane ciałami ketonowymi kumulują się we krwi. Objawy obejmują ból brzucha, szybki i głęboki oddech, senność, owocowy zapach w wydychanym powietrzu.

-    W przypadku zbyt dużej utraty wody z organizmu (odwodnienie) spowodowanej ciężką biegunką lub długotrwałymi wymiotami. Odwodnienie może powodować zaburzenia czynności nerek, co może spowodować kwasicę mleczanową (patrz punkt "Ostrzeżenia i środki ostrożności” poniżej).

- W przypadku ciężkich zakażeń płuc, układu oddechowego lub nerek. Ciężkie zakażenia mogą prowadzić do niewydolności nerek powodujących kwasicę mleczanową (patrz punkt "Ostrzeżenia i środki ostrożności" poniżej).

-    W przypadku niewydolności serca lub przebytego niedawno ataku serca, zaburzeń krążenia lub trudności w oddychaniu. Może to prowadzić do zmniejszonego transportu tlenu do tkanek, co może powodować kwasicę mleczanową (patrz punkt "Ostrzeżenia i środki ostrożności" poniżej).

-    W przypadku chorób wątroby.

-    W przypadku nadmiernego spożywania alkoholu.

Jeśli którykolwiek z wymienionych warunków dotyczy pacjenta, przed zastosowaniem leku Metfogamma 1000 należy skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Metfogamma 1000 w przypadku:

-    konieczności badania rentgenowskiego lub badania wymagaj ącego wstrzyknięcia kontrastu zawieraj ącego jod

-    konieczności przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego

Należy przerwać stosowanie leku Metfogamma 1000 przed i po zabiegu chirurgicznym lub badaniu. Lekarz zadecyduje, czy należy wprowadzić inny lek. Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza.

-    wystąpienia obj awów kwasicy mleczanowej:

Uwaga! Lek Metfogamma 1000 może powodować bardzo rzadkie, ale poważne powikłania tj. kwasicę mleczanową, szczególnie w przypadku niewydolności nerek. Objawy kwasicy mleczanowej to wymioty, ból brzucha, skurcze mięśni, ogólne złe samopoczucie, uczucie zmęczenia i trudności w oddychaniu.

W przypadku pojawienia się takich objawów pacjent może potrzebować natychmiastowej pomocy. Należy bezzwłocznie przerwać stosowanie leku Metfogamma 1000 i skontaktować się z lekarzem.

-    przyjmowania przez pacjenta innych leków stosowanych w leczeniu cukrzycy:

Lek Metfogamma 1000 nie powoduje hipoglikemii (za małe stężenie glukozy we krwi). Jednak w przypadku stosowania leku Metfogamma 1000 z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, które mogą powodować hipoglikemię (jak pochodne sulfonylomocznika, insulina, glinidy), istnieje ryzyko hipoglikemii. Jeśli wystąpią objawy hipoglikemii jak osłabienie, zawroty głowy, zwiększona potliwość, przyspieszone bicie serca, zaburzenia widzenia lub trudności w koncentracji, zazwyczaj wystarczy zjeść lub wypić pokarm lub napój zawieraj ący cukier.

Dodatkowe badania

-    Lekarz zaleci wykonywanie regularnych badań stężenia glukozy we krwi i dostosuje dawkę leku Metfogamma 1000 odpowiednią do wyników tych badań. Należy regularnie kontaktować się z lekarzem.

Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci i młodzieży, a także w przypadku osób starszych.

-    Lekarz zaleci również raz do roku przeprowadzenie badań pracy nerek. W przypadku osób starszych lub pacjentów, u których występuj ą zaburzenia nerek może okazać się konieczne częstsze wykonywanie takich badań.

Dzieci i młodzież

Lek Metfogamma 1000 może być stosowany u dzieci i młodzieży od 10 roku życia po stwierdzeniu przez lekarza cukrzycy typu 2. Lekarz dostosuje dawkę do stężenia glukozy we krwi. Regularne mierzenie stężenia glukozy we krwi jest u dzieci i młodzieży szczególnie ważne (patrz punkt „Dodatkowe badania” powyżej).

Lek Metfogamma 1000 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy skonsultować się z lekarzem szczególnie w następujących przypadkach:

-    jeśli istnieje potrzeba przeprowadzenia badania ze wstrzyknięciem kontrastu zawierającego jod, na przykład przed badaniem rentgenowskim lub tomografią komputerową należy przerwać stosowanie leku Metfogamma 1000 przed i po przeprowadzonym badaniu (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

-    jeśli pacjent przyjmował ostatnio lub przyjmuje wymienione poniżej leki jednocześnie z lekiem Metfogamma 1000. W takim przypadku może być konieczne częstsze przeprowadzanie badań stężenia glukozy we krwi; lekarz może również dostosować dawkę leku Metfogamma 1000:

•    diuretyki (leki moczopędne, stosowane w celu usunięcia nadmiaru płynu z organizmu)

•    agoniści receptorów beta-2 jak salbutamol lub terbutalina (stosowane w leczeniu astmy)

•    kortykosteroidy (stosowane w leczeniu ciężkich zapaleń skóry lub astmy)

•    inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę jak kaptopryl, ramipryl, lizynopryl (stosowane w leczeniu różnych chorób serca i naczyń krwionośnych jak wysokie ciśnienie krwi lub niewydolność serca)

•    inne leki stosowane w leczeniu cukrzycy (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”)

-    jeśli pacjent musi przyjąć niesteroidowy lek przeciwzapalny jak aspiryna, ibuprofen lub naproksen (stosowane w leczeniu bólu i zapalenia), ponieważ te leki mogą wpływać na pracę nerek.

Stosowanie leku Metfogamma 1000 z jedzeniem, piciem i alkoholem

W czasie przyjmowania leku Metfogamma 1000 nie należy spożywać produktów zawierających alkohol. Alkohol może zwiększać ryzyko kwasicy mleczanowej, szczególnie w przypadku niewydolności wątroby lub niedożywienia.

Dotyczy to również leków zawierających alkohol.

Ciąża i karmienie piersią

W okresie ciąży, w leczeniu cukrzycy należy stosować insulinę. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka myśli, że jest w ciąży, zaszła w ciążę lub planuje ciążę, ponieważ może być konieczna zmiana leczenia.

Ponieważ dostępne dane są ograniczone, lekarz zadecyduje czy pacjentka może przyjmować lek Metfogamma 1000 w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Metfogamma 1000 sam z siebie nie powoduje hipoglikemii (zbyt niskie stężenie glukozy we krwi). Oznacza to, że nie ma wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Jednakże należy zachować szczególną ostrożność, jeśli stosuje się lek Metfogamma 1000 z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, które mogą spowodować hipoglikemię (jak sulfonylomocznik, insulina, glinidy). Objawy hipoglikemii obejmuj ą osłabienie, zawroty głowy, wzmożoną potliwość, przyspieszone bicie serca, zaburzenia widzenia lub zaburzenia koncentracji. Jeśli pojawią się powyższe objawy, nie należy prowadzić pojazdów, ani obsługiwać maszyn.

3.    Jak stosować lek Metfogamma 1000

Lek Metfogamma 1000 należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Metfogamma 1000 nie zastąpi zdrowego odżywiania się, ani zdrowego trybu życia. Należy stosować dietę zalecaną przez lekarza oraz regularnie ćwiczyć.

Dawkowanie

Dorośli

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 500 mg lub 850 mg metforminy chlorowodorku dwa lub trzy razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa wynosi 3000 mg w 3 dawkach.

Dzieci w wieku 10 lat i więcej oraz młodzież

Zazwyczaj stosowana dawka to 500 mg lub 850 mg metforminy chlorowodorku raz na dobę. Maksymalna dawka dobowa wynosi 2000 mg w 2 lub 3 dawkach podzielonych. Leczenie dzieci w wieku 10-12 lat zalecana jest jedynie w wyj ątkowych przypadkach z powodu ograniczonych danych dotyczących tej grupy pacjentów.

Jeśli pacjent przyjmuje insulinę, lekarz zaleci specjalne dawkowanie leku Metfogamma 1000.

Jak stosować lek Metfogamma 1000

Tabletki należy przyjmować w trakcie lub po posiłku, co pomoże uniknąć zaburzeń czynności układu pokarmowego. Tabletek nie należy kruszyć, ani rozgryzać. Każdą tabletkę należy popić szklanką wody.

- jeśli pacjent przyjmuje jedną dawkę na dobę, należy przyjąć ją rano podczas śniadania,

- jeśli pacjent przyjmuje dwie dawki podzielone na dobę, należy przyjmować je rano podczas śniadania i wieczorem podczas kolacji,

- jeśli pacjent przyjmuje trzy dawki podzielone na dobę, należy przyjmować je rano podczas śniadania, w południe podczas obiadu oraz wieczorem podczas kolacji.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Metfogamma 1000 jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W trakcie stosowania leku Metfogamma 1000 należy kontynuować zalecaną dietę i zwracać szczególną uwagę, czy spożycie węglowodanów jest rozłożone równo przez cały dzień. U pacjentów z nadwagą należy stosować dietę niskokaloryczną.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Metfogamma 1000

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Metfogamma 1000 może wystąpić kwasica mleczanowa. Objawy kwasicy mleczanowej obejmuj ą wymioty, ból brzucha ze skurczami mięśni, ogólne złe samopoczucie, uczucie zmęczenia i trudności w oddychaniu. W przypadku wystąpienia takich objawów pacjent może potrzebować natychmiastowej opieki medycznej w szpitalu, ponieważ kwasica mleczanowa może prowadzić do śpiączki. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Metfogamma 1000

Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy wziąć kolejną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Metfogamma 1000

Jeśli pacjent przerwie stosowanie leku Metfogamma 1000 bez zalecenia lekarza, musi zdawać sobie sprawę z możliwości wystąpienia niekontrolowanych skoków poziomu cukru we krwi i długotrwałych następstw cukrzycy takich jak uszkodzenie oka, nerek, wątroby lub naczyń krwionośnych.

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Metfogamma 1000 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko u pacjentów przyjmujących metforminę występuje kwasica mleczanowa. Jest to bardzo rzadkie, ale bardzo poważne działanie niepożądane, szczególnie w przypadku niewydolności nerek. Kwasica mleczanowa wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.

Objawy kwasicy mleczanowej to wymioty, ból brzucha ze skurczami mięśni ogólne złe samopoczucie, uczucie zmęczenia i trudności w oddychaniu. W przypadku wystąpienia takich objawów pacjent może potrzebować natychmiastowej opieki medycznej w szpitalu ponieważ kwasica mleczanowa może prowadzić do śpiączki. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

Inne działania niepożądane:

Bardzo częste (występują u więcej niż 1 na 10 osób)

•    Zaburzenia trawienia jak nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha i utrata apetytu. Działania te występują najczęściej na początku leczenia lekiem Metfogamma 1000. Objawy są łagodniejsze, jeśli dawkę podzieli się na kilka dawek w ciągu doby i jeśli lek przyjmuje się z posiłkiem lub bezpośrednio po posiłku. Jeśli objawy utrzymują się, należy przerwać stosowanie leku Metfogamma 1000 i skontaktować się z lekarzem.

Częste (występują u mniej niż 1 na 10 osób)

•    Zaburzenia smaku

Bardzo rzadkie (występują u mniej niż 1 na 10 000 osób)

•    Nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych lub zapalenie wątroby (zapalenie wątroby może powodować uczucie zmęczenia, utratę apetytu, utratę masy ciała z zażółceniem lub bez zażółcenia skóry lub białkówek oczu). Jeśli wystąpią takie objawy, należy przerwać stosowanie leku Metfogamma 1000 i skonsultować się z lekarzem.

• Objawy skórne jak zaczerwienienie skóry (rumień), świąd i swędząca wysypka (pokrzywka).

•    Niskie stężenie witaminy BJ2 we krwi.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży

Ograniczone dane dotyczące stosowania u dzieci i młodzieży wykazuj ą, że działania niepożądane wykazuj ą podobną częstotliwość, rodzaj i nasilenie działań niepożądanych jak u dorosłych.

W przypadku wystąpienia powyższych i innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Metfogamma 1000

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Jeśli dziecko przyjmuje lek Metfogamma 1000, zaleca się rodzicom lub opiekunom kontrolę nad przyjmowaniem leku przez dziecko.

Nie należy stosować leku Metfogamma 1000 po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie należy stosować leku, jeśli widoczne są oznaki zepsucia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Metfogamma 1000

Substancj ą czynną leku jest metforminy chlorowodorek.

Jedna tabletka powlekana leku Metfogamma 1000 zawiera 1000 mg metforminy chlorowodorku, co odpowiada 780 mg metforminy.

Substancje pomocnicze:

Rdzeń tabletki:

Hypromeloza (15000 mPas), powidon (K25), magnezu stearynian.

Otoczka:

Hypromeloza (5 mPas), makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Metfogamma 1000 i co zawiera opakowanie:

Metfogamma 1000 to białe podłużne tabletki powlekane, z zaznaczoną linią podziału na jednej stronie i głęboką linią podziału po drugiej. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Lek Metfogamma 1000 jest dostępny w opakowaniach po:

-    30 tabletek powlekanych (2 blistry po 15 sztuk),

-    120 tabletek powlekanych (8 blistrów po 15 sztuk), umieszczonych w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:

Worwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Str. 7 71034 Boblingen Niemcy

Wytwórca:

Dragenopharm Apotheker Puschl GmbH Gollstrasse 1 84529 Tittmoning Niemcy

Wórwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Str. 7 71034 Bóblingen Niemcy

Medis International a.s.

Prumyslova 961/16 747 23 Bolatice Republika Czeska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Wórwag Pharma GmbH & Co. KG Przedstawicielstwo w Polsce ul. Otrębuska 15 01-475 Warszawa Tel: (022) 863 72 81 Fax: (022) 877 13 70

Ten produkt medyczny jest zarejestrowany w krajach członkowskich Unii Europejskiej pod następującymi nazwami:

Czechy

Estonia

Węgry

Litwa

Łotwa

Polska

Słowacja

Słowenia


Metfogamma®

Metfogamma®

Metfogamma®

Metfogamma®

Metfogamma®

Metfogamma®

Metfogamma®

Metfogamma®


1000 mg potahovane tablety 1000

1000 mg filmtabletta

1000 mg plevele dengtos tabletes

1000 mg apvalkotas tabletes

1000 mg

1000

1000 mg


Data ostatniej aktualizacji ulotki: 12.12.2014

7