+ iMeds.pl

Metfogamma 1000 1000 mgUlotka Metfogamma 1000

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Metfogamma 1000

(Metformini hydrochloridum)

1000 mg, tabletki powlekane

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Metfogamma 1000 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metfogamma 1000

3.    Jak stosować lek Metfogamma 1000

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Metfogamma 1000

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Metfogamma 1000 i w jakim celu się go stosuje

Lek Metfogamma 1000 zawiera metforminę, substancję stosowaną w leczeniu cukrzycy. Należy do grupy leków zwanych biguanidami. Metformina wykazuje właściwości obniżające stężenie cukru we krwi.

Lek Metfogamma 1000 stosowany jest u pacjentów z cukrzycą typu 2. (zwana również cukrzycą insulino niezależną), szczególnie u pacjentów z nadwagą, u których za pomocą diety oraz ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać właściwego stężenia glukozy we krwi.

Insulina jest hormonem produkowanym w trzustce, który powoduje wchłanianie glukozy (cukru) z krwi. Organizm potrzebuje glukozy do produkcji energii lub przechowywania jej na przyszłość.

W przypadku cukrzycy, trzustka nie produkuje wystarczających ilości insuliny lub organizm nie jest zdolny do odpowiedniego wykorzystania insuliny. Prowadzi to do wysokich stężeń glukozy we krwi. Lek Metfogamma 1000 stosowany jest w celu zmniejszenia stężenia glukozy we krwi do normalnego poziomu.

W przypadku dorosłych pacjentów z nadwagą, przyjmowanie leku Metfogamma 1000 przed dłuższy czas zmniejsza ryzyko powikłań związanych z cukrzycą.

U dorosłych lek Metfogamma 1000 może być stosowany sam (w monoterapii) lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub z insuliną.

U dzieci w wieku 10 lat i starszych oraz u młodzieży, lek Metfogamma 1000 może być stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z insuliną.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metfogamma 1000 Kiedy nie stosować leku Metfogamma 1000:

-    W nadwrażliwości na metforminę lub na którykolwiek ze składników leku Metfogamma 1000 (patrz punkt 6 ulotki).

-    W przypadku chorób nerek.

-    W przypadku niekontrolowanej cukrzycy, czyli ciężkiej hiperglikemii (bardzo wysokie stężenie glukozy we krwi), nudności, wymiotów, odwodnienia, szybkiej utraty wagi lub kwasicy ketonowej. W przypadku kwasicy ketonowej substancje zwane ciałami ketonowymi kumulują się we krwi. Objawy obejmują ból brzucha, szybki i głęboki oddech, senność, owocowy zapach w wydychanym powietrzu.

-    W przypadku zbyt dużej utraty wody z organizmu (odwodnienie) spowodowanej ciężką biegunką lub długotrwałymi wymiotami. Odwodnienie może powodować zaburzenia czynności nerek, co może spowodować kwasicę mleczanową (patrz punkt "Ostrzeżenia i środki ostrożności” poniżej).

- W przypadku ciężkich zakażeń płuc, układu oddechowego lub nerek. Ciężkie zakażenia mogą prowadzić do niewydolności nerek powodujących kwasicę mleczanową (patrz punkt "Ostrzeżenia i środki ostrożności" poniżej).

-    W przypadku niewydolności serca lub przebytego niedawno ataku serca, zaburzeń krążenia lub trudności w oddychaniu. Może to prowadzić do zmniejszonego transportu tlenu do tkanek, co może powodować kwasicę mleczanową (patrz punkt "Ostrzeżenia i środki ostrożności" poniżej).

-    W przypadku chorób wątroby.

-    W przypadku nadmiernego spożywania alkoholu.

Jeśli którykolwiek z wymienionych warunków dotyczy pacjenta, przed zastosowaniem leku Metfogamma 1000 należy skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Metfogamma 1000 w przypadku:

-    konieczności badania rentgenowskiego lub badania wymagaj ącego wstrzyknięcia kontrastu zawieraj ącego jod

-    konieczności przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego

Należy przerwać stosowanie leku Metfogamma 1000 przed i po zabiegu chirurgicznym lub badaniu. Lekarz zadecyduje, czy należy wprowadzić inny lek. Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza.

-    wystąpienia obj awów kwasicy mleczanowej:

Uwaga! Lek Metfogamma 1000 może powodować bardzo rzadkie, ale poważne powikłania tj. kwasicę mleczanową, szczególnie w przypadku niewydolności nerek. Objawy kwasicy mleczanowej to wymioty, ból brzucha, skurcze mięśni, ogólne złe samopoczucie, uczucie zmęczenia i trudności w oddychaniu.

W przypadku pojawienia się takich objawów pacjent może potrzebować natychmiastowej pomocy. Należy bezzwłocznie przerwać stosowanie leku Metfogamma 1000 i skontaktować się z lekarzem.

-    przyjmowania przez pacjenta innych leków stosowanych w leczeniu cukrzycy:

Lek Metfogamma 1000 nie powoduje hipoglikemii (za małe stężenie glukozy we krwi). Jednak w przypadku stosowania leku Metfogamma 1000 z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, które mogą powodować hipoglikemię (jak pochodne sulfonylomocznika, insulina, glinidy), istnieje ryzyko hipoglikemii. Jeśli wystąpią objawy hipoglikemii jak osłabienie, zawroty głowy, zwiększona potliwość, przyspieszone bicie serca, zaburzenia widzenia lub trudności w koncentracji, zazwyczaj wystarczy zjeść lub wypić pokarm lub napój zawieraj ący cukier.

Dodatkowe badania

-    Lekarz zaleci wykonywanie regularnych badań stężenia glukozy we krwi i dostosuje dawkę leku Metfogamma 1000 odpowiednią do wyników tych badań. Należy regularnie kontaktować się z lekarzem.

Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci i młodzieży, a także w przypadku osób starszych.

-    Lekarz zaleci również raz do roku przeprowadzenie badań pracy nerek. W przypadku osób starszych lub pacjentów, u których występuj ą zaburzenia nerek może okazać się konieczne częstsze wykonywanie takich badań.

Dzieci i młodzież

Lek Metfogamma 1000 może być stosowany u dzieci i młodzieży od 10 roku życia po stwierdzeniu przez lekarza cukrzycy typu 2. Lekarz dostosuje dawkę do stężenia glukozy we krwi. Regularne mierzenie stężenia glukozy we krwi jest u dzieci i młodzieży szczególnie ważne (patrz punkt „Dodatkowe badania” powyżej).

Lek Metfogamma 1000 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy skonsultować się z lekarzem szczególnie w następujących przypadkach:

-    jeśli istnieje potrzeba przeprowadzenia badania ze wstrzyknięciem kontrastu zawierającego jod, na przykład przed badaniem rentgenowskim lub tomografią komputerową należy przerwać stosowanie leku Metfogamma 1000 przed i po przeprowadzonym badaniu (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

-    jeśli pacjent przyjmował ostatnio lub przyjmuje wymienione poniżej leki jednocześnie z lekiem Metfogamma 1000. W takim przypadku może być konieczne częstsze przeprowadzanie badań stężenia glukozy we krwi; lekarz może również dostosować dawkę leku Metfogamma 1000:

•    diuretyki (leki moczopędne, stosowane w celu usunięcia nadmiaru płynu z organizmu)

•    agoniści receptorów beta-2 jak salbutamol lub terbutalina (stosowane w leczeniu astmy)

•    kortykosteroidy (stosowane w leczeniu ciężkich zapaleń skóry lub astmy)

•    inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę jak kaptopryl, ramipryl, lizynopryl (stosowane w leczeniu różnych chorób serca i naczyń krwionośnych jak wysokie ciśnienie krwi lub niewydolność serca)

•    inne leki stosowane w leczeniu cukrzycy (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”)

-    jeśli pacjent musi przyjąć niesteroidowy lek przeciwzapalny jak aspiryna, ibuprofen lub naproksen (stosowane w leczeniu bólu i zapalenia), ponieważ te leki mogą wpływać na pracę nerek.

Stosowanie leku Metfogamma 1000 z jedzeniem, piciem i alkoholem

W czasie przyjmowania leku Metfogamma 1000 nie należy spożywać produktów zawierających alkohol. Alkohol może zwiększać ryzyko kwasicy mleczanowej, szczególnie w przypadku niewydolności wątroby lub niedożywienia.

Dotyczy to również leków zawierających alkohol.

Ciąża i karmienie piersią

W okresie ciąży, w leczeniu cukrzycy należy stosować insulinę. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka myśli, że jest w ciąży, zaszła w ciążę lub planuje ciążę, ponieważ może być konieczna zmiana leczenia.

Ponieważ dostępne dane są ograniczone, lekarz zadecyduje czy pacjentka może przyjmować lek Metfogamma 1000 w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Metfogamma 1000 sam z siebie nie powoduje hipoglikemii (zbyt niskie stężenie glukozy we krwi). Oznacza to, że nie ma wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Jednakże należy zachować szczególną ostrożność, jeśli stosuje się lek Metfogamma 1000 z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, które mogą spowodować hipoglikemię (jak sulfonylomocznik, insulina, glinidy). Objawy hipoglikemii obejmuj ą osłabienie, zawroty głowy, wzmożoną potliwość, przyspieszone bicie serca, zaburzenia widzenia lub zaburzenia koncentracji. Jeśli pojawią się powyższe objawy, nie należy prowadzić pojazdów, ani obsługiwać maszyn.

3. Jak stosować lek Metfogamma 1000

Lek Metfogamma 1000 należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Metfogamma 1000 nie zastąpi zdrowego odżywiania się, ani zdrowego trybu życia. Należy stosować dietę zalecaną przez lekarza oraz regularnie ćwiczyć.

Dawkowanie

Dorośli

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 500 mg lub 850 mg metforminy chlorowodorku dwa lub trzy razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa wynosi 3000 mg w 3 dawkach.

Dzieci w wieku 10 lat i więcej oraz młodzież

Zazwyczaj stosowana dawka to 500 mg lub 850 mg metforminy chlorowodorku raz na dobę. Maksymalna dawka dobowa wynosi 2000 mg w 2 lub 3 dawkach podzielonych. Leczenie dzieci w wieku 10-12 lat zalecana jest jedynie w wyj ątkowych przypadkach z powodu ograniczonych danych dotyczących tej grupy pacjentów.

Jeśli pacjent przyjmuje insulinę, lekarz zaleci specjalne dawkowanie leku Metfogamma 1000.

Jak stosować lek Metfogamma 1000

Tabletki należy przyjmować w trakcie lub po posiłku, co pomoże uniknąć zaburzeń czynności układu pokarmowego. Tabletek nie należy kruszyć, ani rozgryzać. Każdą tabletkę należy popić szklanką wody.

- jeśli pacjent przyjmuje jedną dawkę na dobę, należy przyjąć ją rano podczas śniadania,

- jeśli pacjent przyjmuje dwie dawki podzielone na dobę, należy przyjmować je rano podczas śniadania i wieczorem podczas kolacji,

- jeśli pacjent przyjmuje trzy dawki podzielone na dobę, należy przyjmować je rano podczas śniadania, w południe podczas obiadu oraz wieczorem podczas kolacji.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Metfogamma 1000 jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W trakcie stosowania leku Metfogamma 1000 należy kontynuować zalecaną dietę i zwracać szczególną uwagę, czy spożycie węglowodanów jest rozłożone równo przez cały dzień. U pacjentów z nadwagą należy stosować dietę niskokaloryczną.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Metfogamma 1000

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Metfogamma 1000 może wystąpić kwasica mleczanowa. Objawy kwasicy mleczanowej obejmują wymioty, ból brzucha ze skurczami mięśni, ogólne złe samopoczucie, uczucie zmęczenia i trudności w oddychaniu. W przypadku wystąpienia takich objawów pacjent może potrzebować natychmiastowej opieki medycznej w szpitalu, ponieważ kwasica mleczanowa może prowadzić do śpiączki. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Metfogamma 1000

Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy wziąć kolejną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Metfogamma 1000

Jeśli pacjent przerwie stosowanie leku Metfogamma 1000 bez zalecenia lekarza, musi zdawać sobie sprawę z możliwości wystąpienia niekontrolowanych skoków poziomu cukru we krwi i długotrwałych następstw cukrzycy takich jak uszkodzenie oka, nerek, wątroby lub naczyń krwionośnych.

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Metfogamma 1000 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko u pacjentów przyjmujących metforminę występuje kwasica mleczanowa. Jest to bardzo rzadkie, ale bardzo poważne działanie niepożądane, szczególnie w przypadku niewydolności nerek. Kwasica mleczanowa wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.

Objawy kwasicy mleczanowej to wymioty, ból brzucha ze skurczami mięśni ogólne złe samopoczucie, uczucie zmęczenia i trudności w oddychaniu. W przypadku wystąpienia takich objawów pacjent może potrzebować natychmiastowej opieki medycznej w szpitalu ponieważ kwasica mleczanowa może prowadzić do śpiączki. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

Inne działania niepożądane:

Bardzo częste (występują u więcej niż 1 na 10 osób)

•    Zaburzenia trawienia jak nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha i utrata apetytu. Działania te występują najczęściej na początku leczenia lekiem Metfogamma 1000. Objawy są łagodniejsze, jeśli dawkę podzieli się na kilka dawek w ciągu doby i jeśli lek przyjmuje się z posiłkiem lub bezpośrednio po posiłku. Jeśli objawy utrzymują się, należy przerwać stosowanie leku Metfogamma 1000 i skontaktować się z lekarzem.

Częste (występują u mniej niż 1 na 10 osób)

•    Zaburzenia smaku

Bardzo rzadkie (występują u mniej niż 1 na 10 000 osób)

•    Nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych lub zapalenie wątroby (zapalenie wątroby może powodować uczucie zmęczenia, utratę apetytu, utratę masy ciała z zażółceniem lub bez zażółcenia skóry lub białkówek oczu). Jeśli wystąpią takie objawy, należy przerwać stosowanie leku Metfogamma 1000 i skonsultować się z lekarzem.

• Objawy skórne jak zaczerwienienie skóry (rumień), świąd i swędząca wysypka (pokrzywka).

•    Niskie stężenie witaminy BJ2 we krwi.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży

Ograniczone dane dotyczące stosowania u dzieci i młodzieży wykazuj ą, że działania niepożądane wykazuj ą podobną częstotliwość, rodzaj i nasilenie działań niepożądanych jak u dorosłych.

W przypadku wystąpienia powyższych i innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Metfogamma 1000

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Jeśli dziecko przyjmuje lek Metfogamma 1000, zaleca się rodzicom lub opiekunom kontrolę nad przyjmowaniem leku przez dziecko.

Nie należy stosować leku Metfogamma 1000 po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie należy stosować leku, jeśli widoczne są oznaki zepsucia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Metfogamma 1000

Substancj ą czynną leku jest metforminy chlorowodorek.

Jedna tabletka powlekana leku Metfogamma 1000 zawiera 1000 mg metforminy chlorowodorku, co odpowiada 780 mg metforminy.

Substancje pomocnicze:

Rdzeń tabletki:

Hypromeloza (15000 mPas), powidon (K25), magnezu stearynian.

Otoczka:

Hypromeloza (5 mPas), makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Metfogamma 1000 i co zawiera opakowanie:

Metfogamma 1000 to białe podłużne tabletki powlekane, z zaznaczoną linią podziału na jednej stronie i głęboką linią podziału po drugiej. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Lek Metfogamma 1000 jest dostępny w opakowaniach po:

-    30 tabletek powlekanych (2 blistry po 15 sztuk),

-    120 tabletek powlekanych (8 blistrów po 15 sztuk), umieszczonych w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Str. 7 71034 Böblingen Niemcy

Wytwórca:

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH Göllstrasse 1 84529 Tittmoning Niemcy

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Str. 7 71034 Böblingen Niemcy

Medis International a.s.

Průmyslová 961/16 747 23 Bolatice Republika Czeska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Przedstawicielstwo w Polsce ul. Otrębuska 15 01-475 Warszawa Tel: (022) 863 72 81 Fax: (022) 877 13 70

Ten produkt medyczny jest zarejestrowany w krajach członkowskich Unii Europejskiej pod następującymi nazwami:

Czechy

Estonia

Węgry

Litwa

Łotwa

Polska

Słowacja

Słowenia


Metfogamma®

Metfogamma®

Metfogamma®

Metfogamma®

Metfogamma®

Metfogamma®

Metfogamma®

Metfogamma®


1000 mg potahované tablety 1000

1000 mg filmtabletta

1000 mg plevele dengtos tabletes

1000 mg apvalkotäs tabletes

1000 mg

1000

1000 mg


Data ostatniej aktualizacji ulotki: 12.12.2014

7

Metfogamma 1000

Charakterystyka Metfogamma 1000

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Metfogamma 1000, 1000 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana zawiera 1000 mg metforminy chlorowodorku (Metformini hydrochloridum), co odpowiada 780 mg metforminy.

Szczegółowy wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane

Białe podłużne tabletki powlekane, z zaznaczoną linią podziału na jednej stronie i głęboką linią podziału po drugiej. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Leczenie cukrzycy typu 2. szczególnie u pacjentów otyłych, kiedy za pomocą ściśle przestrzeganej diety i ćwiczeń fizycznych nie można utrzymać prawidłowego stężenia glukozy we krwi.

•    u osób dorosłych produkt leczniczy Metfogamma 1000 może być stosowany w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub z insuliną.

• u dzieci w wieku od 10 lat oraz u młodzieży, produkt leczniczy Metfogamma 1000 może być stosowany w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z insuliną.

U dorosłych z nadwagą i z cukrzycą typu 2., leczonych metforminą jako lekiem pierwszego wyboru wykazano zmniejszenie częstości powikłań wywołanych cukrzycą (patrz punkt 5.1).

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Dorośli:

Monoterapia i leczenie skojarzone z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi:

Zazwyczaj dawka początkowa wynosi 500 mg do 850 mg metforminy chlorowodorku stosowane dwa lub trzy razy na dobę, podczas lub po posiłku.

Po 10-15 dniach dawkę należy ustalić na podstawie wartości stężenia glukozy we krwi. Powolne zwiększanie dawki może poprawić tolerancję leku za strony przewodu pokarmowego.

U pacjentów otrzymujących duże dawki metforminy chlorowodorku (2 do 3 gramów na dobę) można zamienić dwie tabletki powlekane metforminy chlorowodorku 500 mg na jedną tabletkę powlekaną produktu leczniczego Metfogamma 1000.

Maksymalna zalecana dawka dobowa metforminy chlorowodorku wynosi 3 g na dobę w trzech dawkach podzielonych.

Jeśli planowane jest zastąpienie innego doustnego leku przeciwcukrzycowego metforminą, należy odstawić poprzednio stosowany lek i rozpocząć leczenie metforminą zgodnie z zalecanym dawkowaniem.

Leczenie skojarzone z insuliną:

W celu uzyskania lepszej kontroli stężenia glukozy we krwi, metformina i insulina mogą być stosowane jednocześnie. Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 500 mg lub 850 mg 2 lub 3 razy na dobę, podczas gdy dawkę insuliny ustala się na podstawie wyników badania stężenia glukozy we krwi.

Pacjenci w podeszłym wieku:

U pacjentów w podeszłym wieku ze względu na możliwość wystąpienia zaburzeń czynności nerek, dawkowanie metforminy powinno być ustalone na podstawie oceny czynności nerek. Podczas leczenia metforminą konieczne jest regularne kontrolowanie czynności nerek (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież:

Monoterapia i leczenie skojarzone z insuliną

   Produkt leczniczy Metfogamma 1000 może być stosowany u dzieci w wieku od 10 lat i u młodzieży.

•    Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 500 mg lub 850 mg metforminy chlorowodorku raz na dobę podawana podczas lub po posiłku.

Po 10-15 dniach dawkowanie powinno być dostosowane do poziomu stężenia glukozy we krwi. Powolne zwiększanie dawki może poprawić tolerancję leku za strony przewodu pokarmowego. Maksymalna zalecana dawka to 2 g metforminy chlorowodorku na dobę, podawane w 2 lub 3 dawkach podzielonych.

Sposób podawania

Produkt leczniczy Metfogamma należy stosować doustnie podczas lub po posiłku.

4.3.    Przeciwwskazania

-    nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

-    kwasica ketonowa, cukrzycowy stan przedśpiączkowy;

-    niewydolność nerek lub zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny < 60 ml/min);

-    ostre choroby mogące prowadzić do zaburzenia czynności nerek np.:

■    odwodnienie,

■    ciężkie zakażenia,

■    wstrząs,

-    dożylne podawanie środków cieniujących zawierających jod (patrz punkt 4.4);

-    ostre lub przewlekłe choroby, które mogą spowodować niedotlenienie tkanek:

■    niewydolność serca lub oddechowa,

■ świeżo przebyty zawał mięśnia sercowego,

■    wstrząs.

-    niewydolność wątroby, ostre zatrucie alkoholem, alkoholizm.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Kwasica mleczanowa:


Kwasica mleczanowa jest rzadkim lecz ciężkim powikłaniem metabolicznym (duża śmiertelność w przypadku nie zastosowania w porę odpowiedniego leczenia), spowodowanym nagromadzeniem metforminy. Znane przypadki kwasicy mleczanowej u pacjentów leczonych metforminą dotyczyły osób z poważną niewydolnością nerek. Występowaniu kwasicy mleczanowej należy zapobiegać kontrolując inne czynniki ryzyka (np. źle kontrolowana cukrzyca, ketoza, głodzenie, nadmierne spożywanie alkoholu, niewydolność wątroby oraz jakiekolwiek stany niedotlenienia).

Rozpoznanie:

Należy rozważyć ryzyko kwasicy mleczanowej, jeśli występują niespecyficzne objawy takie jak skurcze mięśni, zaburzenia trawienia, ból brzucha i poważne osłabienie.

Kwasica mleczanowa charakteryzuje się dusznością, bólami brzucha, hypotermią i następuj ącą po niej śpiączką. W badaniach laboratoryjnych stwierdza się zmniejszenie pH krwi, zwiększenie stężenia mleczanów w osoczu powyżej 5 mmol/l, zwiększenie luki anionowej oraz zwiększenie stosunku mleczanów do stężenia pirogronianów. W przypadku podejrzenia kwasicy metabolicznej należy przerwać podawanie metforminy i natychmiast umieścić pacjenta w szpitalu (patrz punkt 4.9).


Czynność nerek:

Ponieważ metformina jest wydalana przez nerki, przed rozpoczęciem leczenia należy oznaczyć klirens kreatyniny (można stosować wzór Cockcrofta-Gault’a na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy), a następnie regularnie je kontrolować:

-    co najmniej raz w roku u pacjentów z prawidłową czynnością nerek,

-    co najmniej dwa do czterech razy w roku u pacjentów, u których klirens kreatyniny jest niższy od normy i u osób w podeszłym wieku.

U pacjentów w podeszłym wieku pogorszenie czynności nerek występuje często i bezobjawowo. Szczególną ostrożność należy zachować w sytuacjach, w których może dojść do zaburzenia czynności nerek np. kiedy rozpoczyna się stosowanie leku obniżaj ącego ciśnienie lub leku moczopędnego lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Środki kontrastujące zawierające jod:

Ponieważ dożylne zastosowanie środków kontrastujących zawierających jod w czasie badań radiologicznych może prowadzić do zaburzenia czynności nerek (może to prowadzić do nadmiernego nagromadzenia metforminy i doprowadzić do wystąpienia kwasicy mleczanowej), nie wolno zażywać metforminy przed, w czasie i do 48 godzin po badaniu. Podawanie leku można wznowić po stwierdzeniu prawidłowej czynności nerek (patrz punkt 4.5).

Zabiegi chirurgiczne:

W przypadku planowanego zabiegu chirurgicznego ze znieczuleniem ogólnym dordzeniowym lub zewnątrzoponowym, należy przerwać podawanie metforminy na 48 godzin przed zabiegiem. Terapia może zostać wznowiona nie wcześniej niż 48 godzin po zabiegu, kiedy normalne odżywianie pacjenta zostało wznowione oraz po upewnieniu się, że czynność nerek jest prawidłowa.

Dzieci i młodzież:

Należy potwierdzić rozpoznanie cukrzycy typu 2. przed rozpoczęciem terapii metforminą.

Podczas trwaj ących rok kontrolowanych badań klinicznych nie stwierdzono wpływu metforminy na wzrost i dojrzewanie, jednakże nie były prowadzone badania długoterminowe. Z tego powodu zaleca się dokładne monitorowanie wpływu metforminy na te parametry u dzieci leczonych metforminą, szczególnie w przypadku dzieci przed okresem dojrzewania.

Dzieci w wieku od 10 do 12 lat:

W badaniach klinicznych przeprowadzonych wśród dzieci i młodzieży było tylko 15 dzieci w wieku 10-12 lat. Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania metforminy u dzieci w wieku poniżej 12 lat nie różni się od skuteczności i bezpieczeństwa podawania metforminy u starszych dzieci i młodzieży. Zaleca się szczególnie ostrożnie przepisywać metforminę dzieciom w wieku 10-12 lat.

Inne środki ostrożności:

-    Wszyscy pacjenci powinni przestrzegać zaleceń diety regulującej regularne przyjmowanie węglowodanów w ciągu dnia. Pacjenci z nadwagą powinni przestrzegać diety niskokalorycznej.

-    Należy regularnie wykonywać badania laboratoryjne charakterystyczne dla cukrzycy.

-    Metformina nie wywołuje hipoglikemii, jednak należy zachować szczególną ostrożność w razie stosowania go w skojarzeniu z insuliną lub innymi doustnymi produktami przeciwcukrzycowymi (np. pochodnymi sulfonylomocznika lub meglitynidami).

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Metforminy nie należy stosować jednocześnie z następującymi substancjami:

Alkohol:

W przypadkach ostrego zatrucia alkoholem występuje zwiększone ryzyko kwasicy mleczanowej, szczególnie, jeśli dodatkowo występuje:

-    niedożywienie lub głodzenie

- zaburzenie czynności wątroby

Należy unikać spożywania alkoholu oraz produktów leczniczych zawierających alkohol.

Środki kontrastujące zawierające jod:

Dożylne podawanie środków kontrastujących zawierających jod może prowadzić do niewydolności nerek, w wyniku której dochodzi do nagromadzenia metforminy, a więc ryzyko kwasicy mleczanowej zwiększa się. Należy przerwać stosowanie metforminy przed, w czasie i do 48 godzin po badaniu. Terapia może zostać wznowiona po upewnieniu się, że czynność nerek jest prawidłowa (patrz punkt 4.4).

Skojarzenia wymagające szczególnej ostrożności:

• Produkty lecznicze wykazujące wewnętrzną aktywność hiperglikemiczną ( np. glikokortykosteroidy (podawane ogólnie lub miejscowo) i sympatykomimetyki). Pomiary stężenia glukozy we krwi powinny być wykonywane częściej, szczególnie na początku leczenia. Jeśli jest to konieczne, należy indywidualnie dostosować dawkę metforminy podczas stosowania tych leków oraz po ich odstawieniu.

•    Leki moczopędne, szczególnie diuretyki pętlowe mogą zwiększać ryzyko kwasicy mleczanowej ze względu na ich wpływ na czynność nerek.

•    Inhibitory enzymu konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE) mogą powodować obniżenie poziomu cukru we krwi. Dlatego po zastosowaniu lub zaprzestaniu stosowania tych produktów leczniczych może być konieczne dostosowanie dawki metforminy.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Niekontrolowana cukrzyca w okresie ciąży (ciążowa lub nie) powiązana jest ze zwiększonym ryzykiem wad wrodzonych i umieralności okołoporodowej.

Ograniczone dane dotyczące stosowania metforminy u kobiet ciężarnych nie wykazują zwiększonego ryzyka

powstawania wad wrodzonych. Badania na zwierzętach nie wykazują szkodliwego działania na przebieg ciąży, rozwój zarodka i płodu, poród i rozwój dziecka po urodzeniu (patrz punkt 5.3).

Pacjentki z cukrzycą planujące ciążę lub które są w ciąży, nie powinny przyjmować metforminy. W takich przypadkach, w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia wad rozwojowych płodu powstałych w wyniku nieprawidłowych stężeń glukozy we krwi, prawidłowe stężenie glukozy we krwi powinno być utrzymywane za pomocą insuliny.

Laktacja

Metformina przenika do mleka kobiecego. Nie obserwowano działań niepożądanych u noworodków i dzieci karmionych piersią. Jednak z powodu braku wystarczaj ących danych nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania metforminy. Decyzję czy przerwać karmienie piersią należy podjąć biorąc pod uwagę pozytywny wpływ karmienia piersią oraz możliwe ryzyko dla dziecka.

Płodność

Nie wykazano wpływu na płodność u samic i samców szczurów po dawkach do 600 mg/ kg/dobę, co odpowiada w przybliżeniu trzykrotnej zalecanej dawce dobowej u ludzi w porównaniu do powierzchni ciała.

4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Monoterapia metforminą nie wywołuje hipoglikemii i w związku z tym nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Jednak należy poinformować pacjenta, że metformina stosowana w skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (sulfonylomocznik, insulina, meglitynidy) może wywołać ryzyko hipoglikemii.

4.8. Działania niepożądane

Podczas rozpoczynania leczenia najczęściej występujące działania niepożądane to nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha i utrata apetytu, które ustępują samoczynnie w większości przypadków. Aby zapobiec występowaniu tych działań niepożądanych zaleca się przyjmowanie metforminy w 2 lub 3 dawkach dobowych i stopniowe zwiększanie dawki.

Niżej wymienione działania niepożądane wystąpiły w czasie terapii metformina. W ocenie działań niepożądanych zastosowano następujące częstotliwości:

bardzo często często

niezbyt często rzadko

bardzo rzadko


(> 1/10),

(> 1/100 do < 1/10),

(> 1/1000 do < 1/100),

(> 1/10 000 do < 1/1000), (< 10 000),

częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszaj ącym się nasileniem.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Bardzo rzadko:

Kwasica mleczanowa (patrz punkt 4.4).

Zmniej szenie wchłaniania witaminy B12 i zmniej szenie j ej stężenia w surowicy występowało u pacj entów w czasie terapii długotrwałej. Zaleca się branie pod uwagę takiej etiologii u pacjentów z anemią megaloblastyczną.

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: zaburzenia smaku.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Bardzo często: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, jak: nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha, utrata apetytu. Te objawy niepożądane występują najczęściej na początku leczenia i w większości przypadków przemijają samoistnie. Aby im zapobiec, zaleca się przyjmowanie metforminy w czasie posiłku lub po posiłku. Powolne zwiększanie dawki może poprawić tolerancję leku ze strony przewodu pokarmowego.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: bardzo rzadko:

Pojedyncze przypadki nieprawidłowości w badaniach czynności wątroby lub zapalenie wątroby przemijaj ące po przerwaniu leczenia metforminą.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Bardzo rzadko: reakcje skórne takie jak: rumień, świąd skóry, pokrzywka.

Dzieci i młodzież

W opublikowanych danych z badań postmarketingowych i kontrolowanych badań klinicznych w ograniczonej grupie pacjentów pediatrycznych w wieku 10-16 lat przyjmujących metforminę przez okres 1 roku, działania niepożądane wykazuj ą podobną częstotliwość, rodzaj i nasilenie działań niepożądanych jak u dorosłych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9. Przedawkowanie

Po jednorazowym zażyciu 85 g metforminy chlorowodorku nie obserwowano hipoglikemii chociaż w takich przypadkach może rozwinąć się kwasica mleczanowa. Silne przedawkowanie metforminy lub produktu podawanego w leczeniu skojarzonym może prowadzić do kwasicy mleczanowej. Kwasica mleczanowa jest nagłym przypadkiem i wymaga leczenia szpitalnego. Najbardziej efektywną metodą usunięcia z organizmu mleczanu i metforminy jest hemodializa.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki zmniejszające stężenie glukozy we krwi, pochodne biguanidu. Kod ATC: A10BA02

Mechanizm działania:

Metformina jest pochodną biguanidu zmniejszaj ącą stężenie glukozy w osoczu zarówno na czczo jak i po posiłku. Nie pobudza wydzielania insuliny, dlatego nie powoduje hipoglikemii.

Podstawą działania metforminy są prawdopodobnie trzy różne mechanizmy:

(1)    zmniejszenie wytwarzania glukozy w wątrobie poprzez hamowanie glukoneogenezy i glikogenolizy,

(2)    zwiększenie wrażliwości na insulinę w mięśniach i wzmożenie obwodowego wychwytu glukozy i jej zużycia,

(3) opóźnienie absorpcji glukozy w jelitach.

Metformina pobudza wewnątrzkomórkową syntezę glikogenu przez działanie na syntazę glikogenu. Metformina zwiększa zdolności transportowe wszystkich poznanych dotychczas rodzajów nośników glukozy przez błony komórkowe (ang. glucose transporters - GLUT).

W badaniach klinicznych masa ciała podczas stosowania metforminy była albo stabilna, albo nieznacznie malała.

Farmakodynamika:

U ludzi, niezależnie od wpływu na stężenie glukozy we krwi, metformina wpływa korzystnie na metabolizm lipidów. W kontrolowanych średnio- i długoterminowych badaniach klinicznych wykazano, że metformina w dawkach terapeutycznych zmniejsza stężenie cholesterolu całkowitego, cholesterolu frakcji LDL i trójglicerydów.

Skuteczność kliniczna:

W prospektywnym badaniu randomizowanym (UKPDS) wykazano korzystne, długotrwałe działanie metforminy w kontroli stężenia glukozy we krwi w cukrzycy typu 2. u pacjentów dorosłych.

Analiza wyników badań pacjentów z nadwagą leczonych metforminą , u których sama dieta była niewystarczająca, doprowadziła do następujących wniosków:

- znaczące zmniejszenie ryzyka stwierdzonych powikłań w cukrzycy w grupie leczonej metforminą (29,8 przypadków na 1000 pacjentów rocznie), p=0,0023, w porównaniu do stosowania wyłącznie diety (43,3 przypadki na 1000 pacjentów rocznie) oraz w porównaniu z łącznymi wynikami dla grup leczonych sulfonylomocznikem i insuliną w monoterapii (40,1 przypadków na 1000 pacjentów rocznie), p=0,0034;

- znaczące zmniejszenie ryzyka śmiertelności spowodowanej cukrzycą: metformina - 7,5 przypadków na 1000 pacjentów rocznie w porównaniu ze stosowaniem samej diety - 12,7 przypadków na 1000 pacjentów rocznie; p=0,017;

- znaczące zmniejszenie ryzyka śmiertelności ogólnej: metformina - 13,5 przypadków na 1000 pacjentów rocznie w porównaniu z grupą stosującą samą dietę - 20,6 przypadków na 1000 pacjentów rocznie (p=0,011) oraz w porównaniu z łącznymi wynikami grup leczonych sulfonylomocznikem i insuliną w monoterapii - 18,9 przypadków na 1000 pacjentów rocznie (p=0,021);

- znaczące zmniejszenie ryzyka zawału mięśnia sercowego: metformina - 11 przypadków na 1000 pacjentów rocznie, sama dieta - 18 przypadków na 1000 pacjentów rocznie (p=0,01).

Nie stwierdzono zwiększonego korzystnego działania metforminy w czasie równoczesnego podawania sulfonylomocznika.

W cukrzycy typu 1. u niektórych pacjentów stosowano metforminę w skojarzeniu z insuliną, jednak nie wykazano ostatecznie klinicznych korzyści takiego połączenia.

Dzieci i młodzież:

Kontrolowane badania kliniczne w ograniczonej populacji dzieci w wieku 10-16 lat podczas jednorocznej terapii, wykazały podobną odpowiedź na leczenie (kontrolę stężenia glukozy we krwi) jak u dorosłych.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po doustnym podaniu metforminy chlorowodorku stężenie maksymalne osiągane jest po 2,5 godzinach (Tmax). Całkowita biodostępność 500 mg lub 850 mg metforminy chlorowodorku podanych w postaci tabletek powlekanych u ludzi zdrowych wynosi około 50-60%. Po doustnym podaniu, nie wchłonięta część wydalana jest z kałem i wynosi około 20-30%.

Po podaniu doustnym absorpcja metforminy jest niepełna. Przyjmuje się, że farmakokinetyka absorpcji metforminy nie jest liniowa.

W przypadku zalecanych i zwykle stosowanych dawek, stężenie metforminy w osoczu w stanie stacjonarnym występuje w czasie od 24 do 48 godzin po podaniu i zwykle jest mniejsze niż 1 pg/ml. W kontrolowanych badaniach klinicznych maksymalne stężenie metforminy w osoczu (Cmax) nie przekracza 45 pg/ml, nawet po zastosowaniu dawek maksymalnych.

Pokarm zmniejsza i nieznacznie opóźnia absorpcję metforminy. Po podaniu tabletki 850 mg obserwowano o 40% mniejsze stężenie maksymalne w osoczu, o 25% mniejszą powierzchnię pod krzywą (AUC) i wydłużenie o 35 minut czasu wystąpienia stężenia maksymalnego. Kliniczne znaczenie tych zmian nie jest znane.

Dystrybucja:

Metformina w nieznacznym stopniu wiąże się z białkami osocza. Metformina przenika do erytrocytów. Maksymalne stężenie we krwi jest mniejsze niż w osoczu i występuje mniej więcej w tym samym czasie. Czerwone krwinki są prawdopodobnie drugim kompartmentem dystrybucji metforminy. Średnia objętość dystrybucji (Vd) mieści się w zakresie od 63 do 276 l.

Metabolizm:

Metformina jest wydalana w moczu w postaci niezmienionej. U ludzi nie zostały zidentyfikowane żadne metabolity.

Wydalanie:

Klirens nerkowy metforminy jest większy niż 400 ml/min, co wskazuje, że metformina jest wydalana w wyniku przesączania kłębuszkowego i wydzielania kanalikowego. Po podaniu doustnym rzeczywisty okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji wynosi około 6,5 godziny.

W zaburzeniach czynności nerek klirens nerkowy jest zmniejszony proporcjonalnie do klirensu kreatyniny, w związku z tym okres półtrwania jest wydłużony, co prowadzi do zwiększenia stężenia metforminy w osoczu.

Dzieci i młodzież:

Badania pojedynczej dawki: Po podaniu pojedynczej dawki 500 mg metforminy chlorowodorku u dzieci występuje podobny profil farmakokinetyczny jak u zdrowych dorosłych.

Badania wielokrotnej dawki: Dane ograniczają się do jednego badania. Po wielokrotnym podaniu dawki 500 mg chlorowodorku metforminy, dwa razy dziennie przez siedem dni u dzieci, maksymalne stężenie w osoczu (Cmax) oraz powierzchnia pod krzywą (AUC0-t) zmniejszyły się odpowiednio o około 33% i 40% w porównaniu z dorosłymi chorymi na cukrzycę, którzy otrzymali dawki 500 mg dwa razy na dobę przez 14 dni. Dawka jest ustalana indywidualne, zależnie od stężenia glukozy we krwi, jest ograniczona stanem klinicznym.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania przedkliniczne oparte na konwencjonalnych badaniach farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności dawki wielokrotnej, genotoksyczności, karcinogenności i toksycznego wpływu na rozród nie wykazały niebezpieczeństwa u ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Hypromeloza (15 000 mPas),

Powidon (K25), Magnezu stearynian.

Otoczka:

Hypromeloza (5 m Pas),

Makrogol 6000,

Tytanu dwutlenek (E 171).

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

5 lat

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Opakowanie 15, 30, 60, 120 i 600 (20 x 30) tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

W Polsce są dostępne opakowania:

-    30 tabletek powlekanych (2 blistry po 15 sztuk),

-    120 tabletek powlekanych (8 blistrów po 15 sztuk).

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Niezużyty produkt musi zostać usunięty zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Str. 7 D-71 034 Böblingen Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

14747

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

21.07.2008/30.12.2011

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12.12.2014

9

Metfogamma 1000