+ iMeds.pl

Metfogamma 500 500 mgUlotka Metfogamma 500

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Metfogamma 500, 500 mg, tabletki powlekane

(Metformini hydrochloridum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Metfogamma 500 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metfogamma 500

3.    Jak stosować lek Metfogamma 500

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Metfogamma 500

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Metfogamma 500 i w jakim celu się go stosuje

Metfogamma 500 należy do grupy leków stosowanych w leczeniu cukrzycy insulinoniezależnej (cukrzyca typu 2) u dorosłych i dzieci w wieku 10 lat i starszych.

Metfogamma 500 obniża stężenie cukru we krwi, które jest zbyt wysokie u pacjentów z cukrzycą typu 2 a szczególnie u pacjentów otyłych, u których za pomocą ściśle przestrzeganej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać właściwego stężenia glukozy we krwi.

Dorośli

Lekarz może przepisać lek Metfogamma 500 sam lub w skojarzeniu z innym doustnym lekiem obniżaj ącym stężenia cukru we krwi lub z insuliną.

Dzieci i młodzież

Lekarz może przepisać lek Metfogamma 500 sam lub w skojarzeniu z insuliną dzieciom od 10 lat i młodzieży.

W przypadku dorosłych pacjentów z nadwagą z cukrzycą typu 2, u których za pomocą ściśle przestrzeganej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać właściwego stężenia glukozy we krwi, chlorowodorek metforminy jest lekiem pierwszego wyboru, który pozwala uniknąć powikłań wywołanych cukrzycą.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metfogamma 500 Kiedy nie stosować leku Metfogamma 500

Leku Metfogamma 500 nie należy stosować w następujących przypadkach:

-    nadwrażliwość na chlorowodorek metforminy lub którąkolwiek z substancji pomocniczych leku (wymienionych w punkcie 6);

-    kwasica ketonowa (ketoza) między innymi z takimi objawami jak przyspieszony oddech, osłabienie, bóle brzucha, nudności, wymioty, zapach acetonu z ust, stan przedśpiączkowy w cukrzycy;

-    niewydolność nerek lub zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 60 ml/min);

-    ostre choroby mogące prowadzić do zaburzenia czynności nerek, takie jak:

-    odwodnienie spowodowane biegunką lub wymiotami;

- ciężkie zakażenia;

-    wstrząs;

-    przed badaniami radiologicznymi, w których konieczne jest donaczyniowe podanie środków kontrastujących zawierających jod (np. angiografia, urografia).

Stosowanie leku można wznowić nie wcześniej niż 48 godzin po badaniu i tylko wtedy, gdy lekarz upewni się, że czynność nerek jest prawidłowa;

-    ostre lub przewlekłe choroby, które mogą spowodować niedotlenienie tkanek, takie jak:

-    niewydolność serca lub oddechowa;

-    świeżo przebyty zawał mięśnia sercowego;

-    wstrząs;

-    niewydolność wątroby, ostre zatrucie alkoholem, alkoholizm;

-    ciąża, karmienie piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Metfogamma 500 może sprzyjać wystąpieniu kwasicy mleczanowej, która zagraża życiu i wymaga natychmiastowego leczenia.

Stany sprzyjające rozwojowi kwasicy mleczanowej: niewydolność nerek, źle wyrównana cukrzyca, kwasica ketonowa, długotrwałe głodzenie, alkoholizm, niewydolność wątroby, wszelkie stany niedotlenienia.

Objawy kwasicy mleczanowej

Kwasica mleczanowa charakteryzuje się występowaniem duszności, przyspieszonego oddechu, bólów brzucha, osłabienia, obniżenia temperatury ciała a następnie śpiączki. W przypadku podejrzenia kwasicy metabolicznej należy przerwać stosowanie leku i natychmiast powiadomić o tym lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Podczas stosowania leku Metfogamma 500 należy stosować dietę cukrzycową z regularnym, kontrolowanym przyjmowaniem węglowodanów w czasie dnia. Pacjenci z nadwagą powinni ponadto stosować dietę niskokaloryczną.

Zgodnie z zaleceniami lekarza należy:

-    systematycznie sprawdzać stężenie cukru w moczu i we krwi;

-    kontrolować czynność nerek.

Przed rozpoczęciem leczenia należy oznaczyć stężenie kreatyniny w surowicy i następnie kontrolować je raz w roku, gdy czynność nerek jest prawidłowa, oraz od dwóch do czterech razy w roku u pacjentów, u których stężenie kreatyniny jest bliskie górnej granicy normy oraz u osób w podeszłym wieku.

W podeszłym wieku należy regularnie kontrolować stężenie kreatyniny we krwi, gdyż niewydolność nerek często występuje bezobjawowo. Należy także zwrócić uwagę na sytuacje, w których stężenie kreatyniny jest zwiększone, np. kiedy zaczyna się stosowanie leku moczopędnego, leku obniżającego ciśnienie lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Podczas badania wymagaj ącego donaczyniowego podania środka kontrastuj ącego zawieraj ącego jod może doj ść do ostrej niewydolności nerek. Przed takim badaniem należy przerwać podawanie leku Metfogamma 500 i można je wznowić 48 godzin po badaniu, jeśli sprawdzono, że czynność nerek przebiega prawidłowo.

Należy poinformować lekarza o planowanym zabiegu chirurgicznym, gdyż na 48 godzin przed planowanym zabiegiem chirurgicznym lub inną sytuacją wymagającą zastosowania znieczulenia ogólnego, lek Metfogamma 500 należy odstawić. Ponownie można go przyjąć dopiero po 48 godzinach po zabiegu i tylko wtedy, gdy lekarz upewni się, że czynność nerek jest prawidłowa. W takim przypadku lekarz zadecyduje o zastosowaniu innego leku przeciwcukrzycowego.

Lek Metfogamma 500 stosowany w skojarzeniu z insuliną lub lekami przeciwcukrzycowymi, jak sulfonylomocznik czy repaglinid, może powodować nadmierne zmniejszenie stężenia cukru we krwi (hipoglikemię). Pacjenci powinni znać objawy hipoglikemii, takie jak między innymi uczucie głodu, nienasilone bóle głowy, zawroty głowy, dreszcze, mrowienie wokół ust, pocenie się, przyspieszona czynność serca, zaburzenia widzenia, trudności w koncentracji.

Hipoglikemia może także powodować drgawki i śpiączkę.

Należy poinformować lekarza o występujących zakażeniach bakteryjnych lub wirusowych (np. grypa, infekcje układu oddechowego, infekcje układu moczowego).

Picie alkoholu podczas stosowania leku Metfogamma 500 powoduje ryzyko wystąpienia hipoglikemii i kwasicy mleczanowej. Dlatego podczas leczenia należy wstrzymać się od picia alkoholu.

Należy porozmawiać z lekarzem, nawet jeżeli te ostrzeżenia dotyczą sytuacji występuj ących w przeszłości.

Dzieci i młodzież

Przed rozpoczęciem leczenia z zastosowaniem leku Metfogamma 500 u dzieci i młodzieży należy dokładnie potwierdzić diagnozę wystąpienia cukrzycy typu 2.

Podczas rocznego, kontrolowanego badania klinicznego nie stwierdzono wpływu metforminy na wzrost i dojrzewanie, jednak nie są dostępne dane z badań długookresowych.

Ponieważ badanie kliniczne uwzględnia tylko kilku pacjentów w wieku 10 - 12 lat, należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Metfogamma 500 w tej grupie wiekowej.

Lek Metfogamma 500 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Podczas długotrwałego stosowania leku Metfogamma 500 rozpoczęcie przyjmowanie innego leku może zaburzyć regulecję stężenia cukru we krwi.

Leku Metfogamma 500 nie należy stosować jednocześnie:

-    z alkoholem

Podczas ostrego zatrucia alkoholem występuje ryzyko kwasicy mleczanowej, szczególnie w przypadku głodzenia lub niedożywienia lub niewydolności wątroby. Należy unikać picia alkoholu i przyjmowania leków zawierających alkohol;

-    ze środkami kontrastującymi zawierającymi jod

Dożylne podanie środków kontrastuj ących zawieraj ących jod może prowadzić do niewydolności nerek, a w jej wyniku spowodować wystąpienie kwasicy mleczanowej. Stosowanie leku należy przerwać przed badaniem radiologicznym.

Lek można zacząć ponownie przyjmować po 48 godzinach od badania, tylko w przypadku, gdy lekarz oceni czynność nerek i upewni się, że jest ona prawidłowa.

Lek Metfogamma 500 należy stosować ostrożnie:

-    z glikokortykosteroidami (stosowanymi ogólnie i miejscowo);

-    z lekami pobudzającymi receptory ß-adrenergiczne (np. salbutamol, terbutalina);

-    z lekami moczopędnymi;

W czasie jednoczesnego leczenia chlorowodorkiem metforminy i tymi lekami występuje ryzyko hiperglikemii (zwiększonego stężenia cukru we krwi). Należy często kontrolować stężenie glukozy we krwi, szczególnie na początku leczenia. Jeżeli jest to konieczne, lekarz indywidualnie dostosuje dawkę leku Metfogamma 500 w czasie jednoczesnego leczenia tymi lekami oraz po ich odstawieniu;

-    z inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE).

Leki te mogą zmniejszać stężenie glukozy we krwi. Jeśli jest to konieczne lekarz dostosuje dawkę leku Metfogamma 500 podczas leczenia tymi lekami a także po ich odstawieniu.

Metfogamma 500 z jedzeniem, piciem i alkoholem

Podczas stosowania leku Metfogamma 500 należy powstrzymać się od picia alkoholu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Stosowanie leku Metfogamma 500 w okresie ciąży jest przeciwwskazane.

W okresie ciąży, cukrzycę należy leczyć insuliną.

Jeżeli w czasie leczenia lekiem Metfogamma 500 pacjentka zajdzie w ciążę lub planuje zajście w ciążę, powinna bezzwłocznie poinformować o tym lekarza. Lekarz wprowadzi konieczne zmiany w leczeniu cukrzycy.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Nie wolno stosować leku Metfogamma 500 w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Metfogamma 500 nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Jednak jednoczesne stosowanie leku Metfogamma 500 i innych leków przeciwcukrzycowych (jak pochodne sulfonylomocznika, insulina, repaglinid) może spowodować nadmierne zmniejszenie stężenia glukozy we krwi (hipoglikemię) i zaburzenie sprawności psychofizycznej.

3.    Jak stosować lek Metfogamma 500

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie leku Metfogamma 500 musi być ustalone przez lekarza indywidualnie dla każdego pacjenta na podstawie stężenia glukozy we krwi i kontrolowane podczas regularnych badań lekarskich.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowane dawkowanie to:

Dorośli

Początkowo zwykle stosuje się 1 tabletkę powlekaną leku Metfogamma 500 2 do 3 razy na dobę (co odpowiada 1000 do 1500 mg chlorowodorku metforminy), podczas posiłków lub po posiłkach.

Dawka może zostać zwiększona do maksymalnej zalecanej dawki dobowej, czyli 6 tabletek powlekanych leku Metfogamma 500 (co odpowiada 3000 mg chlorowodorku metforminy).

Przy zalecanej wyższej dawce dobowej, zaleca się przyjmowanie mniejszej liczby tabletek o wyższej mocy.

Po 10 - 15 dniach lekarz ustala dawkę chlorowodorku metforminy na podstawie wartości stężenia glukozy we krwi. Powolne zwiększanie dawki może zapobiegać wystąpieniu objawów niepożądanych ze strony układu pokarmowego.

W przypadku zamiany innego doustnego leku przeciwcukrzycowego na lek Metfogamma 500, należy odstawić poprzednio stosowany lek i zacząć stosować lek Metfogamma 500 zgodnie z zaleceniami lekarza.

Jednoczesne stosowanie z insuliną:

Lek Metfogamma 500 i insulina mogą być stosowane równocześnie w celu uzyskania lepszej kontroli stężenia glukozy we krwi. Początkowo stosuje się zwykle 1 tabletkę 500 mg 2 do 3 razy na dobę, natomiast dawkę insuliny ustala się na podstawie wyników badania stężenia glukozy we krwi.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dawka leku powinna być ustalona na podstawie oceny czynności nerek, która u pacjentów w podeszłym wieku jest często zaburzona.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Monoterapia i skojarzenie z insuliną

Zazwyczaj początkowa dawka wynosi 1 tabletkę powlekaną leku Metfogamma 500 na dobę (co odpowiada 500 mg chlorowodorku metforminy), przyjmowaną po posiłku.

Dawka może zostać zwiekszona do maksymalnej zalecanej dawki dobowej, czyli 4 tabletek powlekanych leku Metfogamma 500 (co odpowiada 2000 mg chlorowodorku metforminy).

Sposób podawania

Tabletki powlekane należy przyjmować w całości (nie rozgryzać), podczas lub po posiłku, z wystarczającą ilością płynu. Jeśli zalecone jest przyjmowanie dwóch lub więcej tabletek powlekanych w ciągu doby, należy przyjmować je w dawce podzielonej w ciągu dnia, np. pierwszą tabletkę podczas lub po śniadaniu, drugą podczas lub po obiedzie, a trzecią podczas lub po wieczornym posiłku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Metfogamma 500

W przypadku przedawkowania należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Przedawkowanie leku nie powoduje nadmiernego zmniejszenia stężenia glukozy we krwi (hipoglikemii). Istnieje jednak ryzyko rozwoju objawów kwasicy mleczanowej, która zagraża życiu i wymaga leczenia w szpitalu. Objawy początku kwasicy mleczanowej mogą przypominać bezpośrednie działania niepożądane metforminy na układ pokarmowy: nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha. Pełne objawy kwasicy mleczajowej, jak ból i skurcze mięśni, przyspieszony oddech, splątanie lub śpiączka mogą rozwinąć się w ciągu kilku godzin i wymagają natychmiastowego leczenia szpitalnego.

Pominięcie przyj ęcia leku Metfogamma 500

W przypadku pominięcia dawki leku Metfogamma 500 należy przyjąć kolejną przepisaną dawkę w stosownym czasie. Należy pamiętać o porach przyjmowania leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Metfogamma 500

Nie należy przerywać stosowania leku Metfogamma 500 bez porozumienia z lekarzem, ponieważ może to spowodować niekontrolowane podwyższenie stężenia glukozy we krwi i co za tym idzie powikłania cukrzycy, jak zaburzenia wzroku, nerek lub naczyń krwionośnych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane pogrupowano następująco według częstości występowania:

Bardzo często: więcej niż 1 na 10 pacjentów

Często: mniej niż 1 na 10, ale więcej niż 1 na 100 pacjentów

Niezbyt często: mniej niż 1 na 100 pacjentów ale więcej niż 1 na 1000 pacjentów

Rzadko: mniej niż 1 na 1000 pacjentów ale więcej niż na 10 000 pacjentów

Bardzo rzadko: mniej niż 1 na 10 000 pacjentów, włączaj ąc pojedyncze przypadki

Znaczące działania niepożądane, na które należy zwrócić szczególna uwagę. Jeśli wystąpi jedno z poniższych działań niepożądanych, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem:

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często:

nudności, wymioty i biegunka, ból brzucha, utrata apetytu. Występują zazwyczaj na początku leczenia i zazwyczaj znikają samoistnie. W celu zapobieżenia występowania tych działań niepożądanych należy przyjmować lek Metfogamma w czasie lub po posiłku w dwóch lub trzech indywidualnych dawkach. Jeśli objawy utrzymują się przez dłuższy okres, należy przerwać przyjmowanie leku i porozumieć się z lekarzem.

Często:

zaburzenia smaku

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Bardzo rzadko:

ciężkie zaburzenie metaboliczne polegaj ące na zwiększeniu stężenia kwasu mlekowego we krwi (kwasica mleczanowa), czego objawem są wymioty, ból brzucha, skurcze i ból mięśni oraz nadmierne zmęczenie (patrz „Specjalne ostrzeżenia”);

u pacjentów długo przyjmuj ących chlorowodorek metforminy może wystąpić zmniejszenie wchłaniania witaminy B12 i zmniejszenie jej stężenia w surowicy. Może to być przyczyną anemii megaloblastycznej.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Bardzo rzadko:

reakcje skórne jak zaczerwienienie, świąd i wysypka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko:

nieprawidłowości w badaniach czynności wątroby, zapalenia wątroby z lub bez żółtaczki, przemijające po przerwaniu podawania leku Metfogamma 500.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży

Ograniczone dane wskazuj ą, że działania niepożądane u dzieci i młodzieży są podobne do działań niepożądanych u pacjentów dorosłych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

5.    Jak przechowywać lek Metfogamma 500

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera lek Metfogamma 500

Substancją czynną leku jest 500 mg metforminy chlorowodorku, co odpowiada 389,9 mg metforminy.

Substancje pomocnicze to: karboksymetyloskrobia sodowa, skrobia kukurydziana, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, hypromeloza, glikol propylenowy, makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E 171), talk.

Jak wygląda lek Metfogamma 500 i co zawiera opakowanie

Metfogamma 500 to białe, gładkie błyszczące, okrągłe tabletki powlekane.

Opakowanie zawiera 30, 120, 600, 1200 lub 4800 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Str. 7 71034 Böblingen Niemcy

Wytwórca:

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH Göllstrasse 1 84529 Tittmoning Niemcy

MEDIS INTERNATIONAL as.

Výrobni závod Bolatice Průmyslová 961/16,

747 23 Bolatice Czechy

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Str. 7 71034 Böblingen Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Przedstawicielstwo w Polsce ul. Otrębuska 15 01-475 Warszawa Tel: (022) 863 72 81 Fax: (022) 877 13 70

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7

Metfogamma 500

Charakterystyka Metfogamma 500

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Metfogamma 500, 500 mg, tabletki powlekane

(Metformini hydrochloridum)

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka powlekana zawiera 500 mg metforminy chlorowodorku (Metformini hydrochloridum), co odpowiada 389,9 mg metforminy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane

Białe okrągłe tabletki powlekane o, gładkiej, błyszczącej powierzchni.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie cukrzycy typu 2. (insulinoniezależnej) u osób dorosłych, szczególnie u pacjentów otyłych, kiedy za pomocą ściśle przestrzeganej diety i ćwiczeń fizycznych nie można utrzymać prawidłowego stężenia glukozy we krwi.

U dorosłych produkt leczniczy Metfogamma 500 można stosować w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub z insuliną.

U dzieci w wieku 10 lat i więcej oraz u młodzieży, produkt Metfogamma 500 można stosować w monoterapii lub w skojarzeniu z insuliną.

Wykazano, że u pacjentów z nadwagą i cukrzycą typu 2, u których dieta była nieskuteczna, leczenie z zastosowaniem chlorowodorku metforminy jest terapią pierwszego wyboru w celu zmniejszenia częstości występowania powikłań wywołanych cukrzycą (patrz punkt 5.1 Właściwości farmakodynamiczne).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dorośli:

Monoterapia i skojarzenie z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi

Zazwyczaj dawka początkowa to 1 tabletka powlekana zawierająca 500 mg lub 850 mg chlorowodorku metforminy stosowana 2 do 3 razy na dobę, podczas lub po posiłku. Po 10 - 15 dniach dawkę należy ustalić na podstawie wartości stężenia glukozy we krwi. Powolne zwiększanie dawki może poprawić tolerancję leku przez przewód pokarmowy.

Maksymalna zalecana dawka dobowa chlorowodorku metforminy wynosi 3 g na dobę.

Jeśli planowane jest zastąpienie innego doustnego leku przeciwcukrzycowego metforminą, należy odstawić poprzednio stosowany lek i rozpocząć leczenie chlorowodorkiem metforminy w wyżej podanych dawkach.

W celu uzyskania lepszej kontroli stężenia glukozy we krwi, chlorowodorek metforminy i insulinę można stosować jednocześnie. Zazwyczaj dawka początkowa to 1 tabletka powlekana zawierająca 500 mg lub 850 mg chlorowodorku metforminy stosowana 2 do 3 razy na dobę, natomiast dawkę insuliny ustala się na podstawie wyników badania stężenia glukozy we krwi.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku, ze względu na ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek dawkowanie chlorowodorku metforminy należy ustalić na podstawie oceny czynności nerek. Podczas leczenia chlorowodorkiem metforminy konieczne jest regularne kontrolowanie czynności nerek (patrz punkt 4.4).

Dzieci w wieku 10 lat i więcej oraz młodzież

Monoterapia i skojarzenie z insuliną

Zazwyczaj dawka początkowa wynosi 1 tabletkę powlekaną zawierającą 500 mg lub 850 mg chlorowodorku metforminy raz na dobę, w czasie lub po posiłku.

Po 10 - 15 dniach dawkę należy ustalić na podstawie wartości stężenia glukozy we krwi. Powolne zwiększanie dawki może poprawić tolerancj ę leku przez przewód pokarmowy.

Maksymalna zalecana dawka dobowa chlorowodorku metforminy wynosi 2 g na dobę, w dwóch lub trzech dawkach.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

-    Kwasica ketonowa (ketoza), stan przedśpiączkowy w cukrzycy

-    Niewydolność nerek lub zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny < 60 ml/min)

-    Ostre stany mogące prowadzić do zaburzenia czynności nerek, np:

-    odwodnienie (biegunka, wymioty);

- ciężkie zakażenia;

-    wstrząs.

-    Badania radiologiczne, w których konieczne jest donaczyniowe podanie środków kontrastujących zawierających jod (patrz punkt 4.4)

-    Ostre lub przewlekłe choroby, które mogą spowodować niedotlenienie tkanek:

-    niewydolność serca lub oddechowa;

- świeżo przebyty zawał mięśnia sercowego;

-    wstrząs.

-    Niewydolność wątroby, ostre zatrucie alkoholem, alkoholizm

-    Karmienie piersią

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Kwasica mleczanowa

Kwasica mleczanowa jest rzadkim lecz ciężkim powikłaniem metabolicznym, wiąże się z dużą śmiertelnością w przypadku nie zastosowania w porę odpowiedniego leczenia. Występuje ona z powodu nagromadzenia metforminy. Zgłoszone przypadki kwasicy mleczanowej u pacjentów leczonych chlorowodorkiem metforminy dotyczyły głównie osób z niewydolnością nerek. Występowaniu kwasicy mleczanowej należy zapobiegać ograniczając również inne czynniki ryzyka, takie jak: źle kontrolowana cukrzyca, kwasica ketonowa, długotrwałe głodzenie, nadmierne picie alkoholu, niewydolność wątroby oraz wszelkie stany niedotlenienia.

Rozpoznanie

Kwasica mleczanowa charakteryzuje się występowaniem duszności, przyspieszonego oddechu, bólów brzucha, osłabienia, hipotermii i następującą po niej śpiączką. W badaniach laboratoryjnych stwierdza się zmniejszenie pH krwi, zwiększenie stężenia mleczanów w osoczu powyżej 5 mmol/l, zwiększenie luki anionowej oraz zwiększenie stosunku stężenia mleczanów do pirogronianów. W przypadku podejrzenia kwasicy metabolicznej, należy przerwać podawanie produktu Metfogamma 500 i natychmiast umieścić pacjenta w szpitalu (patrz punkt 4.9 Przedawkowanie).

Czynność nerek

Ponieważ metformina jest wydalana przez nerki, przed rozpoczęciem leczenia należy oznaczyć w surowicy stężenie kreatyniny, a następnie kontrolować je regularnie:

-    co najmniej raz w roku u pacjentów z prawidłową czynnością nerek;

-    co najmniej dwa do czterech razy w roku u pacjentów, u których stężenie kreatyniny jest bliskie górnej granicy normy i u osób w podeszłym wieku.

U pacjentów w podeszłym wieku pogorszenie czynności nerek występuje często i bezobjawowo. Szczególną ostrożność należy zachować w sytuacjach, w których może dojść do zaburzenia czynności nerek, np. kiedy rozpoczyna się stosowanie leku obniżaj ącego ciśnienie krwi, leku moczopędnego lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Środki kontrastujące zawierające jod

W przypadku badań radiologicznych z zastosowaniem środków kontrastujących zawierających jod podawanych donaczyniowo (np. urografia, angiografia), chlorowodorek metforminy należy odstawić przed badaniem lub na czas badania. Podawanie metforminy można wznowić nie wcześniej niż po 48 godzinach po badaniu i tylko po ocenie czynności nerek i stwierdzeniu, że jest prawidłowa.

Zabiegi chirurgiczne

Podawanie chlorowodorku metforminy należy przerwać na 48 godzin przed planowanym zabiegiem chirurgicznym w znieczuleniu ogólnym. Podawanie chlorowodorku metforminy można wznowić nie wcześniej niż po 48 godzinach po zabiegu, po wznowieniu normalnego odżywiania i po skontrolowaniu prawidłowej czynności nerek.

Dzieci i młodzież

Przed rozpoczęciem leczenia z zastosowaniem chlorowodorku metforminy należy potwierdzić diagnozę cukrzycy typu 2.

Podczas trwaj ącego rok kontrolowanego badania klinicznego metformina nie wykazała wpływu na wzrost lub dojrzewanie, jednak brak jest długookresowych wyników dotyczących tych zagadnień.

Z tego powodu zaleca się ścisłe monitorowanie wpływu metforminy na powyższe parametry.

Dzieci w wieku 10 - 12 lat

Tylko 15 osób z grupy wiekowej od 10 do 12 lat uwzględniono w kontrolowanych badaniach klinicznych prowadzonych z dziećmi i młodzieżą. Mimo, że skuteczność i bezpieczeństwo stosowania metforminy u dzieci poniżej 12 lat nie różni się od skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci starszych, zaleca się szczególną ostrożność przy przepisywaniu metforminy dzieciom w wieku 10-12 lat.

Inne środki ostrożności

-    Podczas stosowania metforminy należy przestrzegać zaleceń diety cukrzycowej regulującej codzienne przyjmowanie węglowodanów. Pacjenci z nadwagą powinni ponadto przestrzegać diety niskokalorycznej.

-    Należy regularnie wykonywać rutynowe badania laboratoryjne w celu kontrolowania cukrzycy.

-    Chlorowodorek metforminy nie wywołuje hipoglikemii, jednak w terapii skojarzonej z insuliną lub pochodnymi sulfonylomocznika należy zachować szczególną ostrożność.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Chlorowodorku metforminy nie należy stosować z substancjami takimi jak:

-    alkohol

W przypadkach ostrego zatrucia alkoholem, występuje zwiększone ryzyko kwasicy mleczanowej, szczególnie jeśli dodatkowo występuje:

- niedożywienie lub głodzenie

- zaburzenie czynności wątroby

Należy unikać picia alkoholu oraz przyjmowania leków zawierających alkohol.

-    środki kontrastujące zawierające jod

Donaczyniowe podawanie środków kontrastuj ących zawieraj ących jod może prowadzić do niewydolności nerek, w wyniku czego dochodzi do nagromadzenia metforminy i zwiększenia ryzyka kwasicy mleczanowej. Podawanie produktu Metfogamma 500 należy przerwać przed badaniem lub na czas badania. Ponownie można je wznowić nie wcześniej niż po 48 godzinach po badaniu i tylko po ocenie czynności nerek i upewnieniu się, że jest ona prawidłowa.

Chlorowodorek metforminy należy stosować ostrożnie z następującymi lekami, takimi jak:

-    glikokortykosteroidy (podawane ogólnie i miejscowo), leki pobudzające receptory ß2-adrenergiczne, leki moczopędne

Leki te wykazuj ą wewnętrzną aktywność hiperglikemiczną. Należy poinformować o tym pacjenta i wykonywać częste pomiary stężenia glukozy we krwi, szczególnie na początku leczenia. Jeśli jest to konieczne, należy indywidualnie dostosować dawkę chlorowodorku metforminy podczas jednoczesnego stosowania tych leków oraz po ich odstawieniu.

-    inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE)

Leki te mogą powodować zmniejszenie stężenia glukozy we krwi. Jeśli jest to konieczne, należy indywidualnie dostosować dawkę chlorowodorku metforminy podczas stosowania tych leków oraz po ich odstawieniu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Obecnie nie ma danych epidemiologicznych. Badania na zwierzętach nie wykazuj ą szkodliwego działania chlorowodorku metforminy na przebieg ciąży, rozwój zarodka i płodu, poród i rozwój dziecka po urodzeniu (patrz punkt 5.3).

Pacjentki z cukrzycą, które planuj ą ciążę lub są w ciąży, nie powinny przyjmować chlorowodorku metforminy. Cukrzycę należy w takich przypadkach leczyć insuliną, aby uzyskać stężenia glukozy we krwi jak najbliższe wartości prawidłowych i zmniejszyć ryzyko wad rozwojowych płodu powstałych w wyniku nieprawidłowych stężeń glukozy we krwi.

Karmienie piersią

Metformina przenika do mleka samic szczurów w okresie laktacji. Podobne dane u ludzi nie są dostępne. Oceniając znaczenie stosowania leku dla pacjentek karmiących piersią należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy odstawić chlorowodorek metforminy.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Metfogamma 500 stosowany w monoterapii nie wywołuje hipoglikemii i w związku z tym nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn. Jednak należy poinformować pacjenta, że chlorowodorek metforminy stosowany w skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (sulfonylomocznik, insulina, repaglinid) może wywołać hipoglikemię.

4.8 Działania niepożądane

Działania niepożądane pogrupowano następuj ąco według częstości występowania:

- bardzo często    (> 1/10),

(> 1/100 do < 1/10),

-    często

-    niezbyt często

-    rzadko

-    bardzo rzadko


(> 1/1000 do < 1/100),

(> 1/10000 do < 1/1000),

(< 10 000), z pojedynczymi przypadkami.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, utrata apetytu. Te objawy niepożądane występują często na początku terapii i ustępują samoistnie. W celu zapobieżenia im, należy zażywać chlorowodorek metforminy podczas posiłków lub po posiłkach w dwóch lub trzech dawkach podzielonych. Powolne zwiększanie dawki może również zmniejszyć nietolerancję leku przez układ pokarmowy.

Zaburzenia układu nerwowego Często: zaburzenia smaku.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko: reakcje skórne takie jak rumień, swędzenie, pokrzywka.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo rzadko: u pacjentów długo przyjmuj ących chlorowodorek metforminy może wystąpić zmniejszenie wchłaniania witaminy BJ2 i zmniejszenie jej stężenia w surowicy. Może to być przyczyną anemii megaloblastycznej.

Bardzo rzadko: kwasica mleczanowa (0,03 przypadków/ 1000 pacjentów patrz punkt 4.4).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko: nieprawidłowości w badaniach czynności wątroby, zapalenia wątroby, przemijające po przerwaniu podawania chlorowodorku metforminy.

Ograniczone dane wskazuj ą, że profil działań niepożądanych u dzieci i młodzieży jest podobny do profilu działań niepożądanych u dorosłych pacjentów.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Po jednorazowym zażyciu 85 g chlorowodorku metforminy nie obserwowano hipoglikemii, chociaż w takich przypadkach może rozwinąć się kwasica mleczanowa. Przedawkowanie chlorowodorku metforminy lub współistnienie innych czynników ryzyka może spowodować kwasicę mleczanową. Kwasica mleczanowa jest stanem nagłym i wymaga natychmiastowego leczenia szpitalnego. Najbardziej skuteczną metodą usunięcia mleczanów i metforminy jest hemodializa.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki zmniejszające stężenie glukozy we krwi, poza insuliną; biguanidy.

Kod ATC: A10BA02

Chlorowodorek metforminy jest lekiem przeciwcukrzycowym z grupy biguanidów, zmniejszającym stężenie glukozy we krwi zarówno na czczo jak i po posiłku. Nie pobudza on wydzielania insuliny, dlatego nie powoduje hipoglikemii.

Mechanizm działania chlorowodorku metforminy polega na:

-    zmniejszeniu wytwarzania glukozy w wątrobie przez zahamowanie glukogenezy i glikogenolizy;

-    zwiększeniu wrażliwości na insulinę w mięśniach i wzmożenie obwodowego wychwytu i zużycia glukozy;

-    opóźnieniu wchłaniania glukozy w jelitach.

Chlorowodorek metforminy pobudza wewnątrzkomórkową syntezę glikogenu przez działanie na syntazę glikogenu. Zwiększa także zdolność do transportu wszystkich rodzajów nośników glukozy przez błony komórkowe (GLUT).

Niezależnie od wpływu na stężenie cukru we krwi, chlorowodorek metforminy wpływa korzystnie na metabolizm lipidów. Stosując chlorowodorek metforminy w dawkach leczniczych w kontrolowanych średnio i długotrwaj ących badaniach, wykazano że zmniejsza on stężenie cholesterolu całkowitego, frakcji LDL i triglicerydów.

Skuteczność kliniczna

Prospektywne, randomizowane badania UKPDS wykazały długotrwałe korzyści z intensywnej kontroli glikemii u dorosłych chorych na cukrzycę typu 2.

Analiza wyników badań pacjentów z nadwagą leczonych chlorowodorkiem metforminy u których sama dieta była niewystarczaj ąca, wykazała:

- znaczące zmniej szenie ryzyka stwierdzonych powikłań cukrzycowych w grupie leczonej chlorowodorkiem metforminy (29,8 zdarzeń na 1000 pacjento-lat) w porównaniu do grupy leczonej wyłącznie dietą (43,3 zdarzeń na 1000 pacjento-lat), p=0,0023 oraz w porównaniu do grup leczonych w skojarzeniu z sulfonylomocznikem lub insuliną w monoterapii (40,1 zdarzeń na 1000 pacjento-lat), p=0,0034;

- znaczące zmniejszenie całkowitego ryzyka śmiertelności spowodowanej cukrzycą: chlorowodorek metforminy - 7,5 zdarzeń na 1000 pacjento-lat, w porównaniu ze stosowaniem samej diety - 12,7 zdarzeń na 1000 pacjento-lat; p=0,017;

- znaczące zmniejszenie ryzyka całkowitej śmiertelności ogólnej: chlorowodorek metforminy - 13,5 zdarzeń na 1000 pacjento-lat w porównaniu do grupy leczonej wyłącznie dietą - 20,6 zdarzeń na 1000 pacjento-lat (p=0,011), oraz w porównaniu do grup leczonych w skojarzeniu z sulfonylomocznikem lub insuliną w monoterapii - 18,9 zdarzeń na 1000 pacjento-lat (p=0,021);

- znaczące zmniejszenie całkowitego ryzyka zawału mięśnia sercowego: chlorowodorek metforminy -11 zdarzeń na 1000 pacjento-lat, sama dieta - 18 zdarzeń na 1000 pacjento-lat (p=0,01).

Nie stwierdzono zwiększenia korzystnego działania w czasie stosowania chlorowodorku metforminy jako leku drugiego rzutu równocześnie z sulfonylomocznikiem.

W cukrzycy typu 1. u niektórych pacjentów stosowano chlorowodorek metforminy w skojarzeniu z insuliną, jednak nie wykazano klinicznych korzyści takiego leczenia.

Kontrolowane badania kliniczne na ograniczonej liczbie pacjentów w wieku 10 i 16 lat wykazały podobny wpływ na regulację stężenia cukru we krwi jak u pacjentów dorosłych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie:

Po doustnym podaniu chlorowodorku metforminy, stężenie maksymalne (Tmax) występuje po 2,5 godziny. Całkowita biodostępność 500 mg lub 850 mg chlorowodorku metforminy po podaniu doustnym ludziom zdrowym wynosi około 50 - 60%. Po doustnym podaniu metformina jest wydalana w postaci niezmienionej z kałem w około 20 - 30%.

Po podaniu doustnym wchłanianie metforminy nie jest całkowite. Przyjmuje się, że farmakokinetyka wchłaniania metforminy nie jest liniowa.

W przypadku zalecanych i zwykle stosowanych dawek stężenie chlorowodorku metforminy w osoczu w stanie stacjonarnym występuje w czasie od 24 do 48 godzin po podaniu i zwykle jest mniejsze niż 1 pg/ml. W kontrolowanych badaniach klinicznych maksymalne stężenie metforminy w osoczu (Cmax) nie przekracza 4 pg/ml, nawet po zastosowaniu dawek maksymalnych. Pokarm zmniejsza i nieznacznie opóźnia wchłanianie metforminy. Po podaniu 850 mg chlorowodorku metforminy obserwowano o 40% mniejsze stężenie maksymalne w osoczu, o 25% mniejszą powierzchnię pod krzywą (AUC) i wydłużenie o 35 minut czasu wystąpienia stężenia maksymalnego. Kliniczne znaczenie tych zmian nie jest znane.

Dystrybucja:

Metformina w nieznacznym stopniu wiąże się z białkami osocza. Metformina przenika do erytrocytów. Maksymalne stężenie we krwi jest mniejsze niż w osoczu i występuje mniej więcej w tym samym czasie. Erytrocyty są prawdopodobnie drugim kompartmentem dystrybucji metforminy. Średnia objętość dystrybucji (Vd) waha się między 63 i 276 l.

Metabolizm:

Metformina jest wydalana w moczu w postaci niezmienionej. U ludzi nie zidentyfikowano żadnych metabolitów.

Wydalanie:

Klirens nerkowy metforminy jest większy niż 400 ml/min, co wskazuje, że metformina jest wydalana w wyniku przesączania kłębuszkowego i wydzielania kanalikowego. Po podaniu doustnym rzeczywisty okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji wynosi około 6,5 godziny. W zaburzeniach czynności nerek klirens nerkowy jest zmniejszony proporcjonalnie do klirensu kreatyniny, w związku z tym okres półtrwania jest wydłużony, co prowadzi do zwiększenia stężenia metforminy w osoczu.

Dzieci

Badanie pojedynczej dawki: po pojedynczym podaniu chlorowodorku metforminy w dawce 500 mg u pacjentów w wieku dziecięcym wykazano taki sam profil farmakokinetyczny jak u zdrowych pacjentów dorosłych.

Badanie dawki wielokrotnej: po wielokrotnym podaniu dawki 500 mg metforminy dwa razy na dobę przez siedem dni, średnie maksymalne stężenie w osoczu (Cmax) oraz wchłanianie ogólnoustrojowe (AUC) były zmniejszone odpowiednio o około 33 i 40% w porównaniu do dorosłych pacjentów z cukrzycą, którzy otrzymali wielokrotna dawkę 2 x 500 mg metforminy przez 14 dni. Ponieważ dawka ustalana jest indywidualnie, w zależności od stężenia glukozy w organizmie, ma to ograniczone znaczenie kliniczne.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania przedkliniczne oparte na konwencjonalnych badaniach farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności dawki wielokrotnej, genotoksyczności, rakotwórczości i toksycznego wpływu na rozród nie wykazały niebezpieczeństwa stosowania u ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Karboksymetyloskrobia sodowa Skrobia kukurydziana

Powidon

Krzemionka koloidalna bezwodna

Magnezu stearynian

Hypromeloza

Glikol propylenowy

Makrogol 6000

Tytanu dwutlenek (E 171)

Talk

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

4 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

30, 120, 600, 1200 lub 4800 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Str. 7 71 034 Böblingen Niemcy

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 10330

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 5.04.2004 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Metfogamma 500