+ iMeds.pl

Metformax sr 500 500 mgUlotka Metformax sr 500

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Metformax SR 500, 500 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

(Metformini hydrochloridum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócic się do lekarza lub farmaceuty.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie.Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

• Jeśli u pacjenta wystapią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Metformax SR 500 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metformax SR 500

3.    Jak stosować lek Metformax SR 500

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Metformax SR 500

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Metformax SR 500 i w jakim celu się go stosuje

•    Metformina, substancja czynna leku Metformax SR 500, należy do grupy leków zwanych biguanidami. Leki te są stosowane w leczeniu cukrzycy, regulują stężenie cukru we krwi.

•    Lek Metformax SR 500 jest stosowany u pacjentów z cukrzycą niezależną od insuliny (typu 2), zwłaszcza u pacjentów z nadwagą, gdy za pomocą przestrzegania diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowego stężenia glukozy we krwi. Lek Metformax SR 500 może być stosowany jako jedyny lek lub w leczeniu skojarzonym z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub z insuliną.

Lek Metformax SR 500 ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Jest to taka postać leku, która powoduje, że substancja czynna jest uwalniania przez dłuższy okres czasu, niż z tabletki o natychmiastowym uwalnianiu. W celu uzyskania dalszych informacji, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metformax SR 500 Kiedy nie stosować leku Metformax SR 500

•    Jeśli u pacjenta występuje uczulenie na metforminy chlorowodorek lub na którykolwiek z pozostałych składników leku, (wymienionych w punkcie 6).

• Jeśli pacjent ma cukrzycową kwasicę ketonową (powikłania cukrzycowe charakteryzujące się częstym oddawaniem moczu, nudnościami lub wymiotami, bólem brzucha, letargiem i sennością) lub jest w stanie przedśpiączkowym (stan zaburzonej świadomości spowodowany zaburzeniami stężenia cukru we krwi).

•    Jeśli pacjent ma choroby nerek lub wątroby.

•    Jeśli pacjent jest odwodniony.

• Jeśli u pacjenta występuje ciężkie zakażenie.

•    Jeśli pacjent otrzymuje we wstrzyknięciach środki kontrastujące, które mogą być używane podczas badań radiologicznych, patrz punkt poniżej „Stosowanie leku Metformax SR 500 z innymi lekami”.

•    Jeśli pacjent ma niewydolność serca.

• Jeśli pacjent przebył niedawno atak serca lub ma problemy z krążeniem lub trudności z oddychaniem.

• Jeśli pacjent spożywa alkohol w dużych ilościach (zarówno codziennie lub od czasu do czasu).

•    Jeśli kobieta karmi piersią.

Usunięto: H

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Metformax SR 500 należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

• Podczas leczenia metforminą rzadko może wystąpić ciężki stan zwany kwasicą cukrzycową, który wymaga natychmiastowego leczenia szpitalnego w celu uniknięcia śpiączki. Inne choroby, przedłużające się okresy głodu, niewystarczająca kontrola stężenia glukozy we krwi lub spożywanie alkoholu, mogą zwiększać ryzyko rozwinięcia się kwasicy cukrzycowej. Należy uważać na jej wczesne objawy, takie jak kurcze mięśni, ból brzucha, duszność oraz uczucie znacznego osłabienia i złe samopoczucie. W razie wystąpienia tych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    Lekarz prowadzący powinien kontrolować czynność nerek przynajmniej raz do roku lub w razie konieczności częściej.

•    Jeśli pacjent ma otrzymać znieczulenie, lub ma mieć przeprowadzone badanie radiologiczne bądź tomografię, należy poinformować lekarza, że pacjent stosuje lek Metformax SR 500. Zaleca się przerwanie stosowania leku Metformax SR 500 48 godzin przed zabiegiem i nie wznawianie leczenia metforminą wcześniej niż po upływie 48 godzin po zabiegu.

•    Podczas stosowania leku należy kontynuować stosowanie diety zaleconej przez lekarza i wykonywać regularnie ćwiczenia fizyczne.

•    Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Metformax SR 500 z insuliną lub innymi lekami przeciwcukrzycowymi, ponieważ takie skojarzenie może zwiększyć ryzyko hipoglikemii (nadmiernie małego stężenia cukru we krwi).

•    Leku Metformax SR 500 nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Lek Metformax SR 500 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

• Nie wolno stosować w tym samym czasie metforminy i środków kontrastujących stosowanych do określonego rodzaju badań obrazowych, np. badań rentgenowskich lub tomografii, ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia niewydolności nerek. Jeśli pacjent ma mieć takie badania, powinien poinformować lekarza, że zażywa metforminę. Zaleca się przerwanie stosowania leku Metformax SR 500 48 godzin przed badaniem i nie wznawianie leczenia metforminą wcześniej niż po upływie 48 godzin po zabiegu.

•    Glikokortykosteroidy (np. budezonid, beklometazon lub hydrokortyzon, które są niekiedy stosowane do hamowania zapalenia wywołanego reakcją alergiczną, a także w astmie), agoniści receptora B2 (np. salbutamol, najczęściej stosowany w leczeniu astmy) i leki moczopędne (tabletki zwiększające wydalanie moczu, które mogą być stosowane w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi) mogą zwiększać stężenie cukru we krwi. Jeśli lek Metformax SR 500 jest stosowany razem z tymi lekami, należy częściej kontrolować stężenie cukru we krwi.

•    Leki z grupy inhibitorów ACE (inhibitory konwertazy angiotensyny, np. chinapryl, kaptopryl -stosowane w leczeniu chorób serca), mogą zmniejszać stężenie cukru we krwi. Pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli rozpoczyna leczenie inhibitorem ACE.

•    Pacjent powinien zachować ostrożność i poinformować lekarza, jeśli rozpoczyna leczenie z powodu wysokiego ciśnienia tętniczego lub rozpoczyna stosowanie leków moczopędnych (tabletek zwiększających wydalanie moczu) lub leków z grupy NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne, np. ibuprofen), ponieważ mogą wystąpić problemy z nerkami.

Lek Metformax SR 500 z jedzeniem i piciem

•    Lek Metformax SR 500 należy zażywać podczas lub po posiłku. Zażywanie leku z jedzeniem może zmniejszyć działania niepożądane po leku.

•    Podczas zażywania metforminy należy unikać spożywania alkoholu i leków zawierających alkohol, ponieważ może się zwiększyć ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej, ciężkiego powikłania, które można rozpoznać, jeśli występują kurcze mięśni, ból brzucha, duszność oraz nudności i wymioty.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

•    Pacjentka powinna poinformować lekarza, jeśli podejrzewa, że jest w ciąży lub planuje ciążę. Podczas ciąży cukrzycę należy leczyć za pomocą insuliny. Jeśli podczas leczenia lekiem Metformax SR 500 pacjentka stwierdzi że jest w ciąży, powinna skontaktować się z lekarzem, który może zmienić leczenie.

•    Nie wolno zażywać leku Metformax SR 500 podczas karmienia piersią lub w przypadku planowania karmienia piersią.

•    Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Stosowanie leku Metformax SR 500 nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże należy pamiętać, że istnieje ryzyko zmniejszenia stężenia cukru we krwi, jeśli lek Metformax SR 500 jest stosowany z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (pochodne sulfonylomocznika, insulina, repaglinid). W takiej sytuacji mogą wystąpić zawroty głowy i omdlenia. Nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać urządzeń mechanicznych, dopóki nie ma pewności, że nie występują u niego takie objawy.

3. Jak stosować lek Metformax SR 500

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą podczas wieczornego posiłku lub po posiłku. Niekiedy otoczka tabletki może być obecna w kale. Jest to sytuacja prawidłowa.

Zalecane dawkowanie opisano poniżej.

Dorośli

Informacja dla pacjentów stosujących lek Metformax SR 500 sam lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi:

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to jedna tabletka na dobę. Po 10 do 15 dniach dawka powinna zostać dostosowana w zależności od wartości stężenia cukru we krwi. Lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do 2000 mg chlorowodorku metforminy na dobę (4 tabletki leku Metformax SR 500 na dobę).

Informacja dla pacjentów już stosujących metforminę i przechodzących na Metformax SR 500:

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa leku Metformax SR 500 powinna być równa dobowej dawce metforminy w tabletkach o natychmiastowym uwalnianiu.

Informacja dla pacjentów stosujących Metformax SR 500 w skojarzeniu z insuliną:

Kiedy lek Metformax SR 500 jest stosowany w skojarzeniu z insuliną, zazwyczaj stosowana dawka początkowa to jedna tabletka na dobę, podczas gdy dawka insuliny jest dostosowywana w zależności od wartości stężenia cukru we krwi.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Dawka początkowa jest ustalana po przeprowadzeniu badań czynności nerek.

Stosowanie u dzieci:

Lek ten nie jest zalecany do stosowania u dzieci.

Przyjmowanie tabletek należy kontynuować tak długo, jak zaleci to lekarz.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Metformax SR 500

W przypadku przyjęcia wielu tabletek przez pacjenta (lub kogokolwiek innego), lub jeśli istnieje podejrzenie, że dziecko połknęło choćby jedną tabletkę, należy natychmiast skontaktować się z izbą przyjęć najbliższego szpitala lub z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Metformax SR 500

Jeśli pacjent zapomniał zażyć tabletkę, powinien niezwłocznie ją zażyć, o ile nie jest to pora przyjęcia następnej tabletki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Należy przyjmować pozostałe dawki o stałych porach.

Przerwanie stosowania leku Metformax SR 500

Jeśli pacjent przestał zażywać lek Metformax SR 500 bez porozumienia z lekarzem, należy mieć świadomość, że stężenie cukru we krwi zwiększy się w niekontrolowany sposób. Mogą wystąpić późne objawy cukrzycy, jak uszkodzenie oczu, nerek i naczyń krwionośnych.

Jeśli pacjent ma wizytę u innego lekarza lub jest przyjęty do szpitala, powinien poinformować personel medyczny, jakie leki zażywa.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem tego produktu leczniczego, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może spowodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów, należy natychmiast skontaktować się z izbą przyjęć najbliższego szpitala lub z lekarzem:

• Jeśli u pacjenta wystąpią objawy, takie jak: kurcze mięśni, bóle brzucha, duszność, uczucie osłabienia i złego samopoczucia, może to oznaczać początki kwasicy cukrzycowej, ciężkiego

chociaż bardzo rzadkiego (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 osób) działania    Usunięto: do

niepożądanego metforminy.

Zanotowano następujące działania niepożądane, występujące z przybliżoną częstością:

Bardzo często (może dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób) :

•    nudności (mdłości),

•    wymioty,

•    biegunka,

•    ból brzucha (żołądka),

•    utrata apetytu.

Często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):    Usunięto: )

•    zaburzenia smaku.

Bardzo rzadko (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 osób):

• zmniejszenie stężenia witaminy B12 we krwi. Po dłuższym okresie czasu może wystąpić niedokrwistość, ból jamy ustnej lub języka bądź drętwienie i mrowienie nóg.

•    zaczerwienienie i świąd skóry, pokrzywka,

•    zgłaszano także odosobnione przypadki zaburzeń czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby (żółtaczka: żółty kolor skóry i białek oczu).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Usunięto: .j[

Sformatowano: Wcięcie: Z lewej: 2,85 pt, Tabulatory: 27 pt, Do lewej + 28,35 pt, Do lewej


- -^Usunięto: j|


5.    Jak przechowywać lek Metformax SR 500

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności, który jest zamieszczony na blistrach i opakowaniu zewnętrznym po „EXP” lub „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Metformax SR 500

•    Substancją czynną leku jest metforminy chlorowodorek. Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 500 mg metforminy chlorowodorku co odpowiada 390 mg metforminy.

•    Inne składniki leku to: hypromeloza (E454), etyloceluloza, celuloza mikrokrystaliczna i magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Metformax SR 500 i co zawiera opakowanie:

•    Metformax SR 500 to owalne, białe lub prawie białe tabletki, z wytłoczoną cyfrą „93” na jednej stronie tabletki i „7267” na drugiej stronie.

•    Tabletki dostępne są w opakowaniach zawierających 30, 60, 90 lub 120 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań znajdują się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska

Wytwórca

TEVA UK Ltd., Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Wielka Brytania

Pharmachemie B.V., Swensweg 5, Postbus 552, 2003 RN Haarlem, Holandia TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi ut 13, 4042 Debrecen, Węgry TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Tancsics Mihaly ut 82, H-2100 Godollo, Węgry

Teva Operations Poland Sp. z o.o., ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków, Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Krai

Nazwa produktu

Czechy

Metformin - Teva XR 500 mg

Malta

Metformin Teva 500 mg SR (prolonged release)

Polska

Metformax SR 500

Wielka Brytania

Bolamyn SR_500 mg prolonged release Tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki: październik 2014

Sformatowano: Czcionka: Nie Pogrubienie


6

Metformax SR 500

Charakterystyka Metformax sr 500

.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Metformax SR 500,

500 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 500 mg chlorowodorku metforminy, co odpowiada 390 mg metforminy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka o przedłużonym uwalnianiu

Owalna, biała lub prawie biała tabletka, z wytłoczonym napisem "93" po jednej stronie i "7267" po drugiej stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie cukrzycy typu 2 u dorosłych, zwłaszcza u pacjentów z nadwagą, gdy za pomocą diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowego stężenia glukozy

we krwi. Produkt leczniczy Metformax SR 500 może być stosowany w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub z insuliną.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Sformatowano: Czcionka: Nie Kursywa


Dawkowanie,

Monoterapia i leczenie skojarzone z innymi doustnymi produktami leczniczymi przeciwcukrzycowymi

   Zazwyczaj dawka początkowa to 1 tabletka stosowana raz na dobę.

•    Po 10 do 15 dniach leczenia należy dostosować dawkę na podstawie pomiaru stężenia glukozy we krwi. Powolne zwiększanie dawki może poprawić tolerancję produktu leczniczego w przewodzie pokarmowym. Maksymalna zalecana dawka dobowa to 4 tabletki.

•    Dawkę należy zwiększać o 500 mg metforminy chlorowodorku co 10-15 dni, aż do maksymalnej dawki 2000 mg raz na dobę, przyjmowanej w trakcie kolacji. Jeśli po zastosowaniu produktu leczniczego Metformax SR 500 w dawce 2000 mg raz na dobę nie uzyska się właściwej kontroli stężenia glukozy, należy rozważyć podawanie produktu Metformax SR 500 w dawce 1000 mg dwa razy na dobę, przy czym obie dawki należy przyjmować z pożywieniem. Jeśli nadal nie uzyska się właściwego stężenia glukozy, pacjenta można przestawić na stosowanie standardowej tabletki metforminy w maksymalnej dawce 3000 mg na dobę.

•    W przypadku pacjentów uprzednio leczonych metforminą w tabletkach, początkowa dawka produktu Metformax SR 500 powinna odpowiadać dobowej dawce metforminy w tabletkach o natychmiastowym uwalnianiu. W przypadku pacjentów przyjmujących uprzednio tabletki metforminy w dawce powyżej 2000 mg na dobę, nie zaleca się ich zamiany na Metformax SR 500.

•    W przypadku przechodzenia z innego doustnego leku przeciwcukrzycowego należy odstawić ten lek i rozpocząć podawanie produktu leczniczego Metformax SR 500 w dawce zalecanej powyżej.

Leczenie skojarzone z insuliną:

Metformina i insulina mogą być stosowane w leczeniu skojarzonym w celu osiągnięcia lepszej kontroli stężenia glukozy we krwi. Początkowa dawka produktu leczniczego Metformax SR 500 to zazwyczaj 1 tabletka na dobę, a dawka insuliny jest dostosowywana na podstawie pomiarów stężenia glukozy we krwi.

Pacjenci w podeszłym wieku: Z powodu potencjalnych zaburzeń czynności nerek u pacjentów w podeszłym wieku, należy dostosować dawkę metforminy w zależności od czynności nerek. Konieczna jest systematyczna ocena czynności nerek (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież: Ze względu na brak odpowiednich danych, nie należy stosować produktu Metformax SR 500 u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

Usunięto: chlorowodorek metforminy

Usunięto: .


•    Nadwrażliwość nar substancig czynną lub na którąkolwiek substancję pomocnicza wymienioną w punkcie 6.1.

•    Cukrzycowa kwasica ketonowa, cukrzycowy stan przedśpiączkowy.

•    Niewydolność lub zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny < 60 ml/min).

•    Ostre stany mogące prowadzić do zaburzenia czynności nerek, takie jak:

o    odwodnienie,

o    ciężkie zakażenie,

o    wstrząs,

o donaczyniowe podanie środków kontrastujących zawierających jod (patrz punkt 4.4).

•    Ostre lub przewlekłe choroby, które mogą powodować niedotlenienie tkanek, takie jak:

o    niewydolność serca lub niewydolność    oddechowa,

o    niedawno    przebyty zawał serca,

o    wstrząs.

•    Niewydolność wątroby, ostre zatrucie alkoholem, alkoholizm.

•    Laktacja (patrz punkt 4.6).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Kwasica mleczanowa:

Kwasica mleczanowa jest rzadkim ale ciężkim (wysoka śmiertelność w przypadku braku odpowiedniego leczenia) powikłaniem metabolicznym, które może wystąpić z powodu kumulacji metforminy. Zgłoszone przypadki kwasicy mleczanowej u pacjentów leczonych metforminą występowały głównie u osób z cukrzycą i ciężką niewydolnością nerek. Częstość występowania kwasicy mleczanowej można i należy zmniejszyć poprzez ocenę innych współistniejących czynników ryzyka, jak źle kontrolowana cukrzyca, ketoza, przedłużone głodzenie, nadmierne spożycie alkoholu, niewydolność wątroby i wszystkie stany przebiegające z niedotlenieniem.

Rozpoznanie:

Ryzyko kwasicy mleczanowej należy rozważyć w przypadku nieswoistych objawów, takich jak skurcze mięśni, zaburzenia trawienia, takie jak bóle brzucha i silne osłabienie.

Charakterystyczne objawy kwasicy mleczanowej to: duszność kwasicza, bóle brzucha i hipotermia, a następnie śpiączka. W badaniach laboratoryjnych stwierdza się zmniejszenie pH krwi, stężenie mleczanów w osoczu powyżej 5 mmol/l, zwiększoną lukę anionową oraz zwiększony stosunek stężenia mleczanów do pirogronianów. Jeśli podejrzewa się kwasicę metaboliczną, należy przerwać podawanie metforminy i pacjent powinien być natychmiast hospitalizowany (patrz punkt 4.9).

Lekarze powinni ostrzec pacjentów odnośnie ryzyka i objawów kwasicy mleczanowej.


Sformatowano:

Obramowanie: Ramka: (Pojedyncza linia ciągła, Automatyczny, 0,5 pt Szerokość linii)


Czynność nerek

Ponieważ metformina jest wydalana przez nerki, przed rozpoczęciem leczenia należy oznaczyć klirens kreatyniny (może być oznaczony ze stężenia kreatyniny w surowicy metodą Cockcrofta-Gaulta) i regularnie powtarzać te badania w trakcie leczenia:

o co najmniej raz w roku u pacjentów z prawidłową czynnością nerek, o co najmniej 2 do 4 razy w roku u pacjentów ze stężeniem kreatyniny w surowicy w dolnej granicy normy i u pacjentów w podeszłym wieku.

Zmniejszenie czynności nerek u pacjentów w podeszłym wieku występuje często i jest bezobjawowe. Należy zachować szczególną ostrożność w sytuacjach, gdy czynność nerek może być zaburzona, np. podczas rozpoczynania terapii przeciwnadciśnieniowej, leczenia produktami leczniczymi moczopędnymi lub rozpoczynania leczenia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ).

Sformatowano: Wyrównanie czcionki: Góra, Deseń: Przezroczysty (Biały)

Usunięto: ,

Usunięto: dlatego

Sformatowano: Czcionka: (Domyślny) Times New Roman, 11 pt

Sformatowano: Czcionka: (Domyślny) Times New Roman, 11 pt

Usunięto: n

Sformatowano: Czcionka: (Domyślny) Times New Roman, 11 pt

Sformatowano: Czcionka: (Domyślny) Times New Roman, 11 pt

Sformatowano: Czcionka:

Nie Pogrubienie, Kolor czcionki: Kolor niestandardowy (RGB(119;119;119))


it

u'


i ",


Podawanie środków kontrastujących zawierających jod

Donaczyniowe podanie środków kontrastujących zawierających jod w trakcie badań radiologicznych

może powodować niewydolność nerek^e względu na nagromadzenie, metforminy i tym samym____

przyczyniać się do zwiększenia iyz_vka, wystąpienia kwasicy mlgczanowei.Należy przerwać podawanie metforminy przed badaniem lub w momencie wykonywania badania. Podawanie metforminy można wznowić nie wcześniej niż po 48 godzinach po badaniu, i tylko po oznaczeniu parametrów czynnościowych nerek i upewnieniu się, że są prawidłowe (patrz punkt 4.5).

Zabiegi chirurgiczne

Podawanie chlorowodorku metforminy należy przerwać na 48 godzin przed planowym zabiegiem

chirurgicznym wykonywanym w znieczuleniu ogólnym, dordzeniowym lub zewnątrzoponowym.

Leczenie można wznowić nie wcześniej niż 48 godzin po zabiegu i po rozpoczęciu spożywania

pokarmów oraz pod warunkiem, że oznaczono parametry czynnościowe nerek.

Inne środki ostrożności:

•    Wszyscy pacjenci powinni kontynuować dietę z regularnym przyjmowaniem węglowodanów podczas dnia. Pacjenci z nadwagą powinni kontynuować dietę z ograniczoną podażą kalorii.

•    Należy regularnie wykonywać badania laboratoryjne rutynowo stosowane w celu kontroli cukrzycy.

•    Sama metformina nie powoduje hipoglikemii, ale zalecana jest ostrożność w przypadku leczenia skojarzonego metforminą z insuliną lub innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi (tj. pochodne sufonylomocznika lub meglitynidy).

•    Otoczki tabletek mogą być obecne w kale. Należy poinformować pacjentów, że jest to prawidłowe.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie zaleca się jednoczesnego podawania

Sformatowano: Czcionka: Nie Kursywa, Podkreślenie

Sformatowano: Czcionka: Nie Kursywa, Podkreślenie


Alkohol

Ostre zatrucie alkoholem jest związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia kwasicy mleczanowej, szczególnie w przypadku głodzenia lub niedożywienia oraz niewydolności wątroby.

Należy unikać spożywania alkoholu i produktów leczniczych zawierających alkohol.    Usunięto: leków

Środki kontrastujące zawierające jod

Donaczyniowe podanie środków kontrastujących zawierających jod może powodować niewydolność nerek, prowadzącą do kumulacji metforminy i zwiększenia ryzyka kwasicy mleczanowej.

Należy przerwać podawanie metforminy przed badaniem lub w momencie wykonywania badania,

i nie należy ponownie rozpoczynać leczenia wcześniej niż po upływie 48 godzin po badaniu i tylko po ocenie parametrów czynności nerek i upewnieniu się, że są prawidłowe (patrz punkt 4.4).

Jednoczesne podanie z zachowaniem środków ostrożności

Produkty lecznicze wykazujące wewnętrzną aktywność hiperglikemiczną, takie jak glikokortykosteroidy (systemowe lub miejscowe) i sympatomimetyki. Konieczne może być częstsze badanie stężenia glukozy we krwi, w szczególności na początku leczenia. Jeśli to konieczne, należy odpowiednio dostosować dawkę metforminy w czasie leczenia poszczególnymi produktami leczniczymi.

Leki moczopędne, zwłaszcza diuretyki pętlowe, mogą zaburzać czynność nerek i przez to zwiększyć ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej.

Inhibitory konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE) mogą zmniejszać stężenie glukozy we krwi. Jeśli jest to konieczne, należy dostosować dawkę leku przeciwcukrzycowego podczas skojarzonej terapii z innym lekiem i po jego odstawieniu.

Usunięto: C Usunięto: Usunięto: a


Usunięto: .1

Laktacja


4.6 Wpływ na płodność, .ciąże i laktację

Ciąża

Niekontrolowana cukrzyca w ciąży (ciążowa lub trwała) jest związana ze zwiększonym ryzykiem wad wrodzonych i umieralności okołoporodowej.

Ograniczona ilość danych dotyczących stosowania metforminy u kobiet w ciąży nie wskazuje na zwiększone ryzyko wad wrodzonych. Badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka lub płodu, przebieg porodu lub rozwój po porodzie. Zaleca się, aby pacjentki planujące ciążę i w trakcie ciąży, nie leczyły cukrzycy metforminą, ale jeżeli to możliwe, stosowały insulinę do utrzymania prawidłowego poziomu cukru we krwi, aby zmniejszyć ryzyko wad rozwojowych płodu.

.Karmienie_plersia

Metformina przenika do mleka karmiących kobiet. Nie obserwowano działań niepożądanych u karmionych piersią noworodków i (lub) niemowląt. Jednak dostępne dane są ograniczone, dlatego nie zaleca się stosowania metforminy w trakcie karmienia piersią. Należy podjąć decyzję o zaprzestaniu stosowania metforminy, biorąc pod uwagę korzyści wynikające z karmienia piersią i ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u dziecka.

Płodność

Podawanie metforminy samcom oraz samicom szczurów w dawkach 600 mg/kg/dobę co stanowi trzykrotność zalecanej maksymalnej dawki dobowej dla ludzi obliczone na podstawie porównań powierzchni ciała, nie wykazało wpływu na płodność.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Monoterapia produktem Metformax SR 500 nie powoduje hipoglikemii i dlatego nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Jednakże, należy powiadomić pacjentów o ryzyku wystąpienia hipoglikemii w przypadku stosowania metforminy w skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (pochodne sulfonylomocznika, insulina, lub meglitynidy).

4.8 Działania niepożądane

Zgłoszenia działań niepożądanych u pacjentów leczonych produktem leczniczym Metformax SR 500, pochodzące z danych po wprowadzeniu leku do obrotu oraz z kontrolowanych badań klinicznych,

mają charakter i nasilenie podobne do działań niepożądanych obserwowanych u pacjentów leczonych metforminą w postaci o natychmiastowym uwalnianiu.

Usunięto: W trakcie leczenia metforminą mogą wystąpić wymienione poniżej działania niepożądane


Usunięto: Aby im zapobiec zaleca się stosowanie metforminy w 2 lub 3 dawkach dobowych w

trakcie lub po posiłku.


■Następujace dziajania niepożadane mogą wstąpić podczasjeczenia metforminą.

Częstość występowania działań niepożądanych jest definiowana jako występujące: bardzo często: >1/10; często: >1/100, <1/10; niezbyt często: >1/1000, <1/100; rzadko: >1/10 000, <1/1000; bardzo rzadko: <1/10 000, nie znane (nie można ocenić na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo rzadko: podczas długotrwałego stosowania metforminy opisano zmniejszenie wchłaniania witaminy B12 ze zmniejszeniem jej stężenia w surowicy. Zaleca się rozważenie takiej etiologii u pacjentów z niedokrwistością megaloblastyczną.

Kwasica mleczanowa (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia układu nerwowego Często: zaburzenia smaku.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha i utrata apetytu. Takie działania niepożądane występują najczęściej na początku leczenia i w większości przypadków ustępują samoistnie. Powolne zwiększanie dawki może poprawiać tolerancję żołądkowo-jelitową.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko: Pojedyncze doniesienia o nieprawidłowych wynikach badań czynnościowych wątroby lub zapaleniu wątroby, ustępujące po przerwaniu leczenia metforminą.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko: Reakcje skórne, np. rumień, świąd, pokrzywka.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Podczas podawania dawek metforminy do 85 g nie stwierdzono występowania hipoglikemii, aczkolwiek opisano w takich przypadkach występowanie kwasicy mleczanowej. Znaczne przedawkowanie metforminy lub współistniejące czynniki ryzyka mogą powodować kwasicę mleczanową. Kwasica mleczanowa jest stanem zagrożenia życia i musi być leczona w szpitalu. Najbardziej skuteczną metodą usuwania mleczanów i metforminy jest hemodializa.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: doustne leki przeciwcukrzycowe, biguanidy Kod ATC: A 10 BA 02

Metformina jest biguanidem o działaniu przeciwhiperglikemicznym, zmniejszającym zarówno

podstawowe i poposiłkowe stężenie glukozy we krwi. Produkt leczniczy nie pobudza wydzielania insuliny i dlatego nie powoduje hipoglikemii.

Metformina ma prawdopodobnie trzy mechanizmy działania:

(1)    zmniejszenie wątrobowej produkcji glukozy poprzez zahamowanie glukoneogenezy    i

glikogenolizy,

(2)    w mięśniach, poprzez zwiększenie wrażliwości receptorów na insulinę i poprawę obwodowego pobierania glukozy i jej zużycia,

(3)    opóźnienie wchłaniania glukozy w jelitach.

Metformina pobudza wewnątrzkomórkową syntezę glikogenu poprzez wpływ na syntezę glikogenu. Metformina zwiększa zdolność transportu wszystkich rodzajów nośników błonowych glukozy (GLUT).

U ludzi, niezależnie od wpływu na glikemię, metformina w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu ma korzystny wpływ na metabolizm lipidów.

Zostało to potwierdzone dla dawek terapeutycznych metforminy w kontrolowanych, badaniach klinicznych o średnim czasie obserwacji oraz w długotrwałej obserwacji: metformina w postaci

0    natychmiastowym uwalnianiu zmniejsza stężenie cholesterolu całkowitego, LDL cholesterolu

1    triglicerydów. Podobnego działania nie stwierdzono w przypadku stosowania produktu leczniczego o przedłużonym uwalnianiu, prawdopodobnie z powodu podawania leku w porze wieczornej, możliwe jest natomiast zwiększenie stężenia triglicerydów.

Sformatowano: Czcionka: Nie Kursywa


Skuteczność kliniczna:

W prospektywnym randomizowanym badaniu (UKPDS) wykazano długotrwałe korzyści z intensywnej kontroli stężenia glukozy we krwi u pacjentów z nadwagą, z cukrzycą typu 2, którym -po nieskutecznym leczeniu samą dietą - w ramach leczenia pierwszego rzutu podawano metforminę o natychmiastowym uwalnianiu. Analiza wyników dla pacjentów z nadwagą leczonych metforminą po nieskutecznym leczeniu samą dietą wykazała:

•    istotne zmniejszenie całkowitego ryzyka wszystkich związanych z cukrzycą powikłań w grupie leczonej metforminą (29,8 zdarzeń/1000 pacjento-lat) w porównaniu do samej diety

(43,3 zdarzeń/1000 pacjento-lat), p=0,0023, oraz w porównaniu z łącznymi wynikami dla grup leczonych w skojarzeniu z pochodnymi sulfonylomocznika lub samą insuliną (40,1 zdarzeń/1000 pacjento-lat), p=0,0034;

•    istotne zmniejszenie całkowitej umieralności związanej z cukrzycą: metformina 7,5 zdarzeń/1000 pacjento-lat w porównaniu do samej diety 12,7 zdarzeń/1000 pacjento-lat, p=0,017;

•    istotne zmniejszenie całkowitej umieralności z jakiejkolwiek przyczyny: metformina

13,5 zdarzeń/1000 pacjento-lat w porównaniu z grupą stosującą samą dietę 20,6 zdarzeń/1000 pacjento-lat (p=0,011) oraz w porównaniu z łącznymi wynikami dla grup leczonych w skojarzeniu z pochodnymi sulfonylomocznika i samą insuliną 18,9 zdarzeń/1000 pacjento-lat

(p=0,021);

•    istotne zmniejszenie całkowitego ryzyka wystąpienia zawału serca: metformina 11 zdarzeń/1000 pacjento-lat w porównaniu do samej diety 18 zdarzeń/1000 pacjento-lat (p=0,01).

W przypadku stosowania metforminy jako leczenia drugiego rzutu w skojarzeniu z pochodnymi sulfonylomocznika, nie wykazano korzyści w zakresie klinicznych punktów końcowych.

W cukrzycy typu 1 skojarzone leczenie metforminą i insuliną zastosowano w wybranych przypadkach, ale nie ustalono klinicznych korzyści wynikających z takiego skojarzonego leczenia.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po doustnym podaniu leku w postaci tabletki o przedłużonym uwalnianiu, wchłanianie metforminy jest znacznie wolniejsze niż po podaniu tabletki o natychmiastowym uwalnianiu, a Tmax występuje po 7 godzinach (Tmax po podaniu tabletki o natychmiastowym uwalnianiu wynosi 2,5 godziny).

W stanie stacjonarnym, podobnie jak w przypadku stosowania leku w postaci o natychmiastowym uwalnianiu, Cmax i AUC nie zwiększają się proporcjonalnie do podanej dawki. Po pojedynczej doustnej dawce 2000 mg tabletek Metformax SR 500 o przedłużonym uwalnianiu wartość AUC jest zbliżona do wartości występującej po podawaniu dwa razy na dobę tabletek 1000 mg chlorowodorku metforminy o natychmiastowym uwalnianiu.

Wewnątrzosobnicza zmienność Cmax i AUC dla produktu Metformax SR 500 o przedłużonym uwalnianiu jest porównywalna ze zmiennością obserwowaną w przypadku stosowania produktu zawierającego metforminę o natychmiastowym uwalnianiu.

Po podaniu tabletki o przedłużonym uwalnianiu na czczo, AUC zmniejsza się o 30% (Cmax i Tmax pozostają niezmienione).

Skład posiłku nie ma wpływu na wchłanianie metforminy z produktu o przedłużonym uwalnianiu.

Po wielokrotnym podawaniu metforminy w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, w dawce do 2000 mg, nie zaobserwowano kumulacji leku.

Dystrybucja

Wiązanie z białkami osocza jest nieznaczne. Metformina przenika do erytrocytów. Maksymalne stężenie we krwi jest mniejsze niż maksymalne stężenie w osoczu, występuje natomiast w przybliżeniu w tym samym czasie. Krwinki czerwone stanowią prawdopodobnie drugi przedział dystrybucji. Średnia objętość dystrybucji (Vd) mieści się w zakresie od 63 do 276 l.

Metabolizm

Metformina jest wydalana w postaci nie zmienionej z moczem. Nie stwierdzono obecności żadnych metabolitów u ludzi.

Wydalanie

Klirens nerkowy metforminy wynosi >400 ml/min, co wskazuje, że metformina jest wydalana w wyniku przesączania kłębuszkowego i wydzielania kanalikowego. Po podaniu dawki doustnej pozorny końcowy okres półtrwania wynosi około 6,5 godziny.

W przypadku zaburzenia czynności nerek klirens nerkowy ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do klirensu kreatyniny i z tego powodu okres półtrwania jest dłuższy, powodując zwiększenia stężenia metforminy w osoczu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne, uwzględniające wyniki konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Hypromeloza (E454)

Etyloceluloza

Celuloza mikrokrystaliczna

Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

30 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Blistry Aluminium-Aluminium.

Opakowania zawierające 1, 20, 28, 30, 56, 60, 90 i 120 tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

W Polsce dostępne są opakowania:

30 tabletek (3 blisty po 10 sztuk) w tekturowym pudełku

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

14684

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

30.06.2008 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2014-10-23    Usunięto: 02-26

8

Metformax SR 500