Imeds.pl

Metformax Sr 500 500 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Metformax SR 500, 500 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

(Metformini hydrochloridum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócic się do lekarza lub farmaceuty.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie.Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

• Jeśli u pacjenta wystapią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Metformax SR 500 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metformax SR 500

3.    Jak stosować lek Metformax SR 500

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Metformax SR 500

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Metformax SR 500 i w jakim celu się go stosuje

•    Metformina, substancja czynna leku Metformax SR 500, należy do grupy leków zwanych biguanidami. Leki te są stosowane w leczeniu cukrzycy, regulują stężenie cukru we krwi.

•    Lek Metformax SR 500 jest stosowany u pacjentów z cukrzycą niezależną od insuliny (typu 2), zwłaszcza u pacjentów z nadwagą, gdy za pomocą przestrzegania diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowego stężenia glukozy we krwi. Lek Metformax SR 500 może być stosowany jako jedyny lek lub w leczeniu skojarzonym z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub z insuliną.

Lek Metformax SR 500 ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Jest to taka postać leku, która powoduje, że substancja czynna jest uwalniania przez dłuższy okres czasu, niż z tabletki o natychmiastowym uwalnianiu. W celu uzyskania dalszych informacji, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metformax SR 500 Kiedy nie stosować leku Metformax SR 500

•    Jeśli u pacjenta występuje uczulenie na metforminy chlorowodorek lub na którykolwiek z pozostałych składników leku, (wymienionych w punkcie 6).

• Jeśli pacjent ma cukrzycową kwasicę ketonową (powikłania cukrzycowe charakteryzujące się częstym oddawaniem moczu, nudnościami lub wymiotami, bólem brzucha, letargiem i sennością) lub jest w stanie przedśpiączkowym (stan zaburzonej świadomości spowodowany zaburzeniami stężenia cukru we krwi).

•    Jeśli pacjent ma choroby nerek lub wątroby.

•    Jeśli pacjent jest odwodniony.

• Jeśli u pacjenta występuje ciężkie zakażenie.

•    Jeśli pacjent otrzymuje we wstrzyknięciach środki kontrastujące, które mogą być używane podczas badań radiologicznych, patrz punkt poniżej „Stosowanie leku Metformax SR 500 z innymi lekami”.

•    Jeśli pacjent ma niewydolność serca.

• Jeśli pacjent przebył niedawno atak serca lub ma problemy z krążeniem lub trudności z oddychaniem.

• Jeśli pacjent spożywa alkohol w dużych ilościach (zarówno codziennie lub od czasu do czasu).

•    Jeśli kobieta karmi piersią.

Usunięto: H

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Metformax SR 500 należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

• Podczas leczenia metforminą rzadko może wystąpić ciężki stan zwany kwasicą cukrzycową, który wymaga natychmiastowego leczenia szpitalnego w celu uniknięcia śpiączki. Inne choroby, przedłużające się okresy głodu, niewystarczająca kontrola stężenia glukozy we krwi lub spożywanie alkoholu, mogą zwiększać ryzyko rozwinięcia się kwasicy cukrzycowej. Należy uważać na jej wczesne objawy, takie jak kurcze mięśni, ból brzucha, duszność oraz uczucie znacznego osłabienia i złe samopoczucie. W razie wystąpienia tych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    Lekarz prowadzący powinien kontrolować czynność nerek przynajmniej raz do roku lub w razie konieczności częściej.

•    Jeśli pacjent ma otrzymać znieczulenie, lub ma mieć przeprowadzone badanie radiologiczne bądź tomografię, należy poinformować lekarza, że pacjent stosuje lek Metformax SR 500. Zaleca się przerwanie stosowania leku Metformax SR 500 48 godzin przed zabiegiem i nie wznawianie leczenia metforminą wcześniej niż po upływie 48 godzin po zabiegu.

•    Podczas stosowania leku należy kontynuować stosowanie diety zaleconej przez lekarza i wykonywać regularnie ćwiczenia fizyczne.

•    Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Metformax SR 500 z insuliną lub innymi lekami przeciwcukrzycowymi, ponieważ takie skojarzenie może zwiększyć ryzyko hipoglikemii (nadmiernie małego stężenia cukru we krwi).

•    Leku Metformax SR 500 nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Lek Metformax SR 500 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

• Nie wolno stosować w tym samym czasie metforminy i środków kontrastujących stosowanych do określonego rodzaju badań obrazowych, np. badań rentgenowskich lub tomografii, ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia niewydolności nerek. Jeśli pacjent ma mieć takie badania, powinien poinformować lekarza, że zażywa metforminę. Zaleca się przerwanie stosowania leku Metformax SR 500 48 godzin przed badaniem i nie wznawianie leczenia metforminą wcześniej niż po upływie 48 godzin po zabiegu.

•    Glikokortykosteroidy (np. budezonid, beklometazon lub hydrokortyzon, które są niekiedy stosowane do hamowania zapalenia wywołanego reakcją alergiczną, a także w astmie), agoniści receptora B2 (np. salbutamol, najczęściej stosowany w leczeniu astmy) i leki moczopędne (tabletki zwiększające wydalanie moczu, które mogą być stosowane w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi) mogą zwiększać stężenie cukru we krwi. Jeśli lek Metformax SR 500 jest stosowany razem z tymi lekami, należy częściej kontrolować stężenie cukru we krwi.

•    Leki z grupy inhibitorów ACE (inhibitory konwertazy angiotensyny, np. chinapryl, kaptopryl -stosowane w leczeniu chorób serca), mogą zmniejszać stężenie cukru we krwi. Pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli rozpoczyna leczenie inhibitorem ACE.

•    Pacjent powinien zachować ostrożność i poinformować lekarza, jeśli rozpoczyna leczenie z powodu wysokiego ciśnienia tętniczego lub rozpoczyna stosowanie leków moczopędnych (tabletek zwiększających wydalanie moczu) lub leków z grupy NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne, np. ibuprofen), ponieważ mogą wystąpić problemy z nerkami.

Lek Metformax SR 500 z jedzeniem i piciem

•    Lek Metformax SR 500 należy zażywać podczas lub po posiłku. Zażywanie leku z jedzeniem może zmniejszyć działania niepożądane po leku.

•    Podczas zażywania metforminy należy unikać spożywania alkoholu i leków zawierających alkohol, ponieważ może się zwiększyć ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej, ciężkiego powikłania, które można rozpoznać, jeśli występują kurcze mięśni, ból brzucha, duszność oraz nudności i wymioty.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

•    Pacjentka powinna poinformować lekarza, jeśli podejrzewa, że jest w ciąży lub planuje ciążę. Podczas ciąży cukrzycę należy leczyć za pomocą insuliny. Jeśli podczas leczenia lekiem Metformax SR 500 pacjentka stwierdzi że jest w ciąży, powinna skontaktować się z lekarzem, który może zmienić leczenie.

•    Nie wolno zażywać leku Metformax SR 500 podczas karmienia piersią lub w przypadku planowania karmienia piersią.

•    Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Stosowanie leku Metformax SR 500 nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże należy pamiętać, że istnieje ryzyko zmniejszenia stężenia cukru we krwi, jeśli lek Metformax SR 500 jest stosowany z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (pochodne sulfonylomocznika, insulina, repaglinid). W takiej sytuacji mogą wystąpić zawroty głowy i omdlenia. Nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać urządzeń mechanicznych, dopóki nie ma pewności, że nie występują u niego takie objawy.

3. Jak stosować lek Metformax SR 500

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą podczas wieczornego posiłku lub po posiłku. Niekiedy otoczka tabletki może być obecna w kale. Jest to sytuacja prawidłowa.

Zalecane dawkowanie opisano poniżej.

Dorośli

Informacja dla pacjentów stosujących lek Metformax SR 500 sam lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi:

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to jedna tabletka na dobę. Po 10 do 15 dniach dawka powinna zostać dostosowana w zależności od wartości stężenia cukru we krwi. Lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do 2000 mg chlorowodorku metforminy na dobę (4 tabletki leku Metformax SR 500 na dobę).

Informacja dla pacjentów już stosujących metforminę i przechodzących na Metformax SR 500:

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa leku Metformax SR 500 powinna być równa dobowej dawce metforminy w tabletkach o natychmiastowym uwalnianiu.

Informacja dla pacjentów stosujących Metformax SR 500 w skojarzeniu z insuliną:

Kiedy lek Metformax SR 500 jest stosowany w skojarzeniu z insuliną, zazwyczaj stosowana dawka początkowa to jedna tabletka na dobę, podczas gdy dawka insuliny jest dostosowywana w zależności od wartości stężenia cukru we krwi.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Dawka początkowa jest ustalana po przeprowadzeniu badań czynności nerek.

Stosowanie u dzieci:

Lek ten nie jest zalecany do stosowania u dzieci.

Przyjmowanie tabletek należy kontynuować tak długo, jak zaleci to lekarz.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Metformax SR 500

W przypadku przyjęcia wielu tabletek przez pacjenta (lub kogokolwiek innego), lub jeśli istnieje podejrzenie, że dziecko połknęło choćby jedną tabletkę, należy natychmiast skontaktować się z izbą przyjęć najbliższego szpitala lub z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Metformax SR 500

Jeśli pacjent zapomniał zażyć tabletkę, powinien niezwłocznie ją zażyć, o ile nie jest to pora przyjęcia następnej tabletki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Należy przyjmować pozostałe dawki o stałych porach.

Przerwanie stosowania leku Metformax SR 500

Jeśli pacjent przestał zażywać lek Metformax SR 500 bez porozumienia z lekarzem, należy mieć świadomość, że stężenie cukru we krwi zwiększy się w niekontrolowany sposób. Mogą wystąpić późne objawy cukrzycy, jak uszkodzenie oczu, nerek i naczyń krwionośnych.

Jeśli pacjent ma wizytę u innego lekarza lub jest przyjęty do szpitala, powinien poinformować personel medyczny, jakie leki zażywa.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem tego produktu leczniczego, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może spowodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów, należy natychmiast skontaktować się z izbą przyjęć najbliższego szpitala lub z lekarzem:

• Jeśli u pacjenta wystąpią objawy, takie jak: kurcze mięśni, bóle brzucha, duszność, uczucie osłabienia i złego samopoczucia, może to oznaczać początki kwasicy cukrzycowej, ciężkiego

chociaż bardzo rzadkiego (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 osób) działania    Usunięto: do

niepożądanego metforminy.

Zanotowano następujące działania niepożądane, występujące z przybliżoną częstością:

Bardzo często (może dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób) :

•    nudności (mdłości),

•    wymioty,

•    biegunka,

•    ból brzucha (żołądka),

•    utrata apetytu.

Często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):    Usunięto: )

•    zaburzenia smaku.

Bardzo rzadko (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 osób):

•    zmniejszenie stężenia witaminy B12 we krwi. Po dłuższym okresie czasu może wystąpić niedokrwistość, ból jamy ustnej lub języka bądź drętwienie i mrowienie nóg.

•    zaczerwienienie i świąd skóry, pokrzywka,

•    zgłaszano także odosobnione przypadki zaburzeń czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby (żółtaczka: żółty kolor skóry i białek oczu).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Usunięto: .j[

Sformatowano: Wcięcie: Z lewej: 2,85 pt, Tabulatory: 27 pt, Do lewej + 28,35 pt, Do lewej


- -^Usunięto: j|


5.    Jak przechowywać lek Metformax SR 500

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności, który jest zamieszczony na blistrach i opakowaniu zewnętrznym po „EXP” lub „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Metformax SR 500

•    Substancją czynną leku jest metforminy chlorowodorek. Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 500 mg metforminy chlorowodorku co odpowiada 390 mg metforminy.

•    Inne składniki leku to: hypromeloza (E454), etyloceluloza, celuloza mikrokrystaliczna i magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Metformax SR 500 i co zawiera opakowanie:

•    Metformax SR 500 to owalne, białe lub prawie białe tabletki, z wytłoczoną cyfrą „93” na jednej stronie tabletki i „7267” na drugiej stronie.

•    Tabletki dostępne są w opakowaniach zawierających 30, 60, 90 lub 120 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań znajdują się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska

Wytwórca

TEVA UK Ltd., Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Wielka Brytania

Pharmachemie B.V., Swensweg 5, Postbus 552, 2003 RN Haarlem, Holandia TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi ut 13, 4042 Debrecen, Węgry TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Tancsics Mihaly ut 82, H-2100 Gódóllo, Węgry

Teva Operations Poland Sp. z o.o., ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków, Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Kraj

Nazwa produktu

Czechy

Metformin - Teva XR 500 mg

Malta

Metformin Teva 500 mg SR (prolonged release)

Polska

Metformax SR 500

Wielka Brytania

Bolamyn SR_500 mg prolonged release Tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki: październik 2014

Sformatowano: Czcionka: Nie Pogrubienie


6