+ iMeds.pl

Metformin galena 500 mgUlotka Metformin galena

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

METFORMIN GALENA

500 mg, tabletki

Metformini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Metformin Galena i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metformin Galena

3.    Jak stosować lek Metformin Galena

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Metformin Galena

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Metformin Galena i w jakim celu się go stosuje

Lek Metformin Galena zawiera substancję czynną metforminy chlorowodorek, który należy do leków przeciwcukrzycowych z grupy pochodnych biguanidów.

Wskazania do stosowania

Leczenie cukrzycy typu 2 (niezależnej od insuliny), zwłaszcza u pacjentów otyłych, gdy za pomocą ściśle przestrzeganej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowego stężenia glukozy we krwi.

Lek Metformin Galena można stosować jako jedyny lek lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metformin Galena Kiedy nie stosować leku Metformin Galena:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na metforminy chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli u pacjenta stwierdzono kwasicę ketonową, która może wystąpić w przypadku źle kontrolowanej cukrzycy. Objawami kwasicy ketonowej (ketozy) są między innymi: przyspieszony oddech, osłabienie, bóle brzucha, silne pragnienie, nietypowy zapach zgniłych owoców z ust;

-    w stanie przedśpiączkowym w cukrzycy;

-    w przypadku odwodnienia (np. z powodu przewlekłej lub ciężkiej, nawracającej biegunki, nawracających wymiotów);

-    przy zaburzeniach czynności nerek lub    wątroby;

-    podczas ciężkiego zakażenia (np. dróg    oddechowych, układu moczowego);

-    w przypadku konieczności wykonania badania radiologicznego z podaniem do naczynia krwionośnego środka kontrastującego zawierającego jod;

jeśli u pacjenta występują choroby serca, problemy z układem krążenia lub oddychaniem; po niedawno przebytym zawale mięśnia sercowego;

-    w przypadku wstrząsu;

-    w przypadku nadużywania alkoholu lub ostrego zatrucia alkoholem;

-    w czasie ciąży lub karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Metformin Galena należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli w czasie stosowania leku wystąpią wymioty, bóle brzucha, przyspieszony oddech, ogólne uczucie rozbicia z silnym zmęczeniem, mogące być objawami cukrzycowej kwasicy ketonowej lub kwasicy mleczanowej, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku i bezzwłocznie zgłosić się do lekarza lub do szpitala. Kwasica mleczanowa zagraża życiu, jeśli nie jest natychmiast leczona.

Ryzyko kwasicy mleczanowej jest zwiększone w przypadku zaburzeń czynności nerek. Koniecznie, przynajmniej raz w roku (lub częściej w przypadku osób w podeszłym wieku lub osób, u których stężenie kreatyniny jest na górnej granicy normy), należy zgłaszać się do lekarza w celu ocenienia czynności nerek.

Szczególną ostrożność należy zachować w sytuacjach, w których może dojść do zaburzenia czynności nerek, np. na początku stosowania leków obniżających ciśnienie tętnicze, leków moczopędnych oraz niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Podczas leczenia lekiem Metformin Galena należy nadal przestrzegać zaleceń dietetycznych podanych przez lekarza. W czasie stosowania leku należy okresowo przeprowadzać badania krwi, aby ocenić zmiany stężenia glukozy (cukru) we krwi.

W razie wystąpienia jakichkolwiek chorób zakaźnych, np. grypy, zakażeń układu oddechowego lub układu moczowego, należy powiadomić o tym lekarza.

Jeśli trzeba wykonać badanie radiologiczne z donaczyniowym podaniem środka kontrastującego zawierającego jod, koniecznie należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Metformin Galena, ponieważ lek należy odstawić przed badaniem lub na czas badania. Leczenie można wznowić nie wcześniej niż po 48 godzinach po badaniu i tylko jeśli lekarz oceni czynność nerek i upewni się, że jest prawidłowa.

Jeśli planowany jest zabieg chirurgiczny lub badanie w znieczuleniu ogólnym, należy poinformować o tym lekarza, gdyż konieczne jest zaprzestanie stosowania leku co najmniej na 48 godzin przed zabiegiem i przez 48 godzin po zabiegu.

Leczenie samym lekiem Metformin Galena nie powoduje nadmiernego zmniejszenia stężenia cukru we krwi (hipoglikemii). Jednak podczas stosowania leku Metformin Galena w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi może wystąpić hipoglikemia (patrz: Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn).

W razie wystąpienia którejkolwiek z wymienionych powyżej sytuacji i w razie wątpliwości dotyczących stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci.

Metformin Galena a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

W czasie stosowania leku Metformin Galena, ze względu na ryzyko kwasicy mleczanowej, należy unikać leków zawierających alkohol.

Niektóre leki, jak np. glikokortykosteroidy, leki moczopędne, leki pobudzające receptory beta-2-adrenergiczne (np. salbutamol, terbutalina) i inhibitory konwertazy angiotensyny (np. kaptopryl) w mniejszym lub większym stopniu wpływają na stężenie glukozy we krwi.

Jeśli trzeba wykonać badanie radiologiczne z donaczyniowym podaniem środka kontrastującego zawierającego jod, należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Metformin Galena, ponieważ przed badaniem oraz przez kilka dni po badaniu należy zrobić przerwę w przyjmowaniu tego leku.

Metformin Galena z jedzeniem, piciem i alkoholem

W czasie stosowania tego leku należy unikać picia alkoholu, ponieważ alkohol może nasilać objawy niepożądane, takie jak kwasica mleczanowa.

Zaleca się przyjmowanie leku w czasie lub tuż po posiłku, gdyż pozwoli to uniknąć niepożądanych objawów żołądkowo-jelitowych.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

W czasie ciąży cukrzycę należy leczyć insuliną. Jeśli w czasie leczenia lekiem Metformin Galena kobieta zajdzie w ciążę, koniecznie powinna skonsultować się z lekarzem, który wprowadzi niezbędne zmiany w leczeniu.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Metformin Galena w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Metformin Galena nie powoduje hipoglikemii i tym samym nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak lek Metformin Galena stosowany z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (pochodnymi sulfonylomocznika, insuliną, repaglinidem lub innymi lekami zmniejszającymi stężenie cukru we krwi), może powodować hipoglikemię i upośledzać sprawność psychofizyczną. Objawy hipoglikemii to np.: omdlenie, splątanie, silne poty, przyspieszona czynność serca, bóle i zawroty głowy, zaburzenia widzenia lub trudności w koncentracji.

3. Jak stosować lek Metformin Galena

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Należy nadal przestrzegać zaleceń dietetycznych podanych przez lekarza.

Lekarz rozpocznie leczenie od małej dawki leku Metformin Galena i stopniowo zwiększy dawkę, w zależności od wyników leczenia obserwowanych na podstawie badań krwi.

Zalecana dawka

Dorośli

Lek Metformin Galena stosowany jako jedyny lek przeciwcukrzycowy lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi

Dawka początkowa to zazwyczaj 500 mg metforminy chlorowodorku (1 tabletka) 2 do 3 razy na dobę. Po 10-15 dniach lekarz ustala dawkę na podstawie stężenia glukozy we krwi. Maksymalna dawka dobowa wynosi 3 g metforminy chlorowodorku (6 tabletek w 2 lub 3 dawkach podzielonych).

Lek Metformin Galena stosowany w skojarzeniu z insuliną

Dawka początkowa to zazwyczaj 500 mg metforminy chlorowodorku (1 tabletka) stosowana 2 do 3 razy na dobę. Dawkę insuliny ustala lekarz na podstawie stężenia glukozy we krwi.

Pacjenci w podeszłym wieku

Z uwagi na ryzyko zaburzeń czynności nerek u pacjentów w podeszłym wieku dawkę metforminy chlorowodorku ustali lekarz na podstawie wartości parametrów czynności nerek. Podczas leczenia konieczne jest regularne kontrolowanie czynności nerek.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

Sposób podawania

Tabletki należy przyjmować w czasie posiłku albo tuż po posiłku. Nie należy kruszyć ani rozgryzać tabletek przed ich połknięciem. Tabletki należy połykać w całości.

Jeśli po pewnym czasie stosowania leku okaże się, że lek działa zbyt słabo lub zbyt mocno, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Metformin Galena

W razie przyjęcia większej ilości tabletek Metformin Galena niż zalecana, należy natychmiast zgłosić się do lekarza lub do szpitala. Po przedawkowaniu leku może wystąpić kwasica mleczanowa, która zagraża życiu i wymaga leczenia w szpitalu.

Pominięcie przyjęcia leku Metformin Galena

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę leku o stałej porze.

Przerwanie stosowania leku Metformin Galena

Zwykle nie ma żadnych objawów niepożądanych w związku z odstawieniem leku, jednak w sytuacji gdyby cukrzyca nie była dalej leczona, mogą pojawić się powikłania wynikające z braku leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej określono następująco:

-    bardzo często (występują u więcej niż 1 osoby na 10);

-    często (występują u 1 do 10 osób na 100);

-    niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1 000);

-    rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000);

-    bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000);

-    nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Bardzo często:

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe takie jak nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha i utrata apetytu.

Te objawy niepożądane występują najczęściej na początku leczenia i w większości przypadków przemijają samoistnie. Aby im zapobiec, zaleca się przyjmowanie leku w 2 lub 3 dawkach na dobę w czasie lub tuż po posiłku. Jeśli objawy te będą się utrzymywać, należy zaprzestać przyjmowania leku i skonsultować się z lekarzem.

Często:

Zaburzenia smaku.

Bardzo rzadko:

Kwasica mleczanowa: bardzo groźne powikłanie cukrzycy, które powoduje wymioty, ból brzucha, przyspieszony oddech, ogólne rozbicie z uczuciem silnego zmęczenia, następnie śpiączkę. W przypadku podejrzenia kwasicy mleczanowej należy zaprzestać przyjmowania leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub szpitalem.

Reakcje skórne, takie jak: rumień (zaczerwienienie skóry), świąd skóry lub pokrzywka (swędzące wykwity na skórze).

Zmniejszone wchłanianie witaminy B12 i zmniejszenie jej stężenia w surowicy.

Pojedyncze przypadki:

Nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby lub zapalenie wątroby przemijające po odstawieniu leku Metformin Galena.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Metformin Galena

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: Termin ważności (EXP): lub na blistrze po: EXP:. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Metformin Galena

-    substancją czynną jest metforminy chlorowodorek 500 mg, co odpowiada 390 mg metforminy;

-    pozostałe składniki to: karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), skrobia kukurydziana, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Metformin Galena i co zawiera opakowanie

Lek Metformin Galena, 500 mg jest dostępny w postaci tabletek niepowlekanych. Tabletka jest biała, okrągła, obustronnie wypukła z wytłoczonym napisem „500” po jednej stronie.

Dostępne opakowanie:

30 szt. - 3 blistry po 10 szt.

Blistry z folii PVC/PVDC/Al w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „Galena” ul. Krucza 62 50-984 Wrocław Polska

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Metformin Galena

Charakterystyka Metformin galena

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

METFORMIN GALENA, 500 mg, tabletki

Metformini hydrochloridum

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 500 mg metforminy chlorowodorku, co odpowiada 390 mg metforminy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki

Produkt leczniczy Metformin Galena, 500 mg jest dostępny w postaci tabletek niepowlekanych. Tabletka jest biała, okrągła, obustronnie wypukła z wytłoczonym napisem „500” po jednej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Leczenie cukrzycy typu 2 (niezależna od insuliny), zwłaszcza u pacjentów otyłych, gdy za pomocą ściśle przestrzeganej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowego stężenia glukozy we krwi.

Produkt leczniczy Metformin Galena, 500 mg, tabletki można stosować w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli

W monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi:

Zazwyczaj dawka początkowa to 500 mg metforminy chlorowodorku (1 tabletka) 2 lub 3 razy na dobę w czasie lub po posiłku. Po 10-15 dniach należy ustalić dawkę na podstawie stężenia glukozy we krwi. Powolne zwiększanie dawki może poprawić tolerancję leku ze strony przewodu pokarmowego. Maksymalna zalecana dawka metforminy chlorowodorku wynosi 3 g na dobę (6 tabletek w 2 lub 3 dawkach podzielonych).

W przypadku zamiany innego doustnego leku przeciwcukrzycowego na metforminy chlorowodorek, należy odstawić poprzednio stosowany lek i zastosować metforminy chlorowodorek w wyżej podanych dawkach.

W skojarzeniu z insuliną:

Metforminy chlorowodorek i insulina mogą być stosowane jednocześnie w celu uzyskania lepszej kontroli stężenia glukozy we krwi. Metforminy chlorowodorek stosuje się zwykle w dawce początkowej 500 mg (1 tabletka) od 2 do 3 razy na dobę, natomiast dawkę insuliny ustala się na podstawie wyników badania stężenia glukozy we krwi.

Pacjenci w podeszłym wieku

Z uwagi na ryzyko zaburzeń czynności nerek u pacjentów w podeszłym wieku dawkę metforminy chlorowodorku należy ustalić na podstawie parametrów czynności nerek. Podczas leczenia konieczna jest regularna kontrola czynności nerek (patrz punkt 4.4).

Dzieci

Nie zaleca się stosowania u dzieci.

Sposób podawania Podanie doustne.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Cukrzycowa kwasica ketonowa, stan przedśpiączkowy w cukrzycy

-    Niewydolność nerek (klirens kreatyniny <60 ml/min)

-    Ostre choroby wiążące się z ryzykiem niewydolności nerek (odwodnienie, ciężkie zakażenie, wstrząs, donaczyniowe podanie środków kontrastujących zawierających jod (patrz punkt 4.4))

-    Ostre lub przewlekłe choroby mogące być przyczyną niedotlenienia tkanek (niewydolność serca lub niewydolność oddechowa, niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego, wstrząs)

-    Niewydolność wątroby, ostre zatrucie alkoholem, alkoholizm

-    Karmienie piersią

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Kwasica mleczanowa:

Kwasica mleczanowa jest rzadko występującym, ale groźnym (z wysoką śmiertelnością w razie braku natychmiastowego leczenia) powikłaniem metabolicznym mogącym powstać w wyniku kumulacji metforminy. Zgłoszone przypadki kwasicy mleczanowej u chorych leczonych metforminą występowały przede wszystkim u osób ze znaczną niewydolnością nerek. Ryzyko kwasicy mleczanowej można i należy zmniejszyć poprzez dokładną ocenę również innych czynników ryzyka sprzyjających kwasicy mleczanowej, do których należą: źle kontrolowana glikemia, ketoza, długotrwałe głodzenie, nadużywanie alkoholu, niewydolność wątroby i inne stany związane z niedotlenieniem.

Rozpoznanie

Kwasica mleczanowa charakteryzuje się występowaniem duszności, przyspieszonego oddechu, bólu brzucha, hipotermii a następnie śpiączki. W badaniach laboratoryjnych stwierdza się zmniejszenie pH krwi, zwiększenie stężenia mleczanów we krwi powyżej 5 mmol/l, zwiększenie luki anionowej oraz zwiększenie stosunku stężenia mleczanów do stężenia pirogronianów we krwi. W przypadku podejrzenia kwasicy metabolicznej metforminy chlorowodorek należy odstawić a pacjenta natychmiast umieścić w szpitalu (patrz punkt 4.9).

Czynność nerek:

Metformina jest wydalana przez nerki, dlatego przed rozpoczęciem leczenia oraz regularnie w czasie leczenia należy oznaczać stężenie kreatyniny w surowicy:

-    u pacjentów z prawidłową czynnością nerek przynajmniej raz w roku,

-    przynajmniej 2-4 razy w roku u pacjentów, u których stężenie kreatyniny jest na górnej granicy normy oraz u osób w podeszłym wieku.

Zaburzenie czynności nerek u osób w podeszłym wieku występuje często i jest bezobjawowe. Szczególną ostrożność należy zachować w sytuacjach, w których czynność nerek może być zaburzona, np. na początku stosowania leków hipotensyjnych, moczopędnych oraz niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Stosowanie środków kontrastujących zawierających jod:

Donaczyniowe podanie środków kontrastujących zawierających jod podczas badań radiologicznych może być przyczyną niewydolności nerek, dlatego metforminy chlorowodorek należy odstawić przed badaniem lub na czas badania. Leczenie można wznowić nie wcześniej niż po 48 godzinach po badaniu i tylko po ocenieniu czynności nerek i stwierdzeniu, że jest prawidłowa (patrz punkt 4.5).

Zabiegi chirurgiczne:

Metforminy chlorowodorek należy odstawić na 48 godzin przed planowanym zabiegiem chirurgicznym w znieczuleniu ogólnym. Podawanie leku można wznowić nie wcześniej niż po 48 godzinach od zabiegu.

Inne ostrzeżenia

Podczas stosowania metforminy chlorowodorku należy przestrzegać zaleceń diety cukrzycowej z równomiernym przyjmowaniem węglowodanów w ciągu dnia. Pacjenci z nadwagą powinni ponadto kontynuować dietę niskokaloryczną.

Należy regularnie przeprowadzać typowe badania laboratoryjne wykonywane zwykle w celu kontrolowania cukrzycy.

Metforminy chlorowodorek nie wywołuje hipoglikemii, ale zaleca się ostrożność w razie stosowania jej w skojarzeniu z insuliną lub pochodnymi sulfonylomocznika.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania metforminy chlorowodorku z następującymi substancjami:

Alkohol

Podczas ostrego zatrucia alkoholem istnieje zwiększone ryzyko kwasicy mleczanowej, szczególnie w przypadku: głodzenia lub niedożywienia, niewydolności wątroby.

Należy unikać spożywania alkoholu i leków zawierających alkohol.

Środki kontrastujące zawierające jod (patrz punkt 4.4):

Donaczyniowe podanie środków kontrastujących zawierających jod może prowadzić do niewydolności nerek, a w jej wyniku do kumulacji metforminy, co zwiększa ryzyko kwasicy mleczanowej.

Przed badaniem lub na czas badania metforminy chlorowodorek należy odstawić. Leczenie można wznowić nie wcześniej niż po 48 godzinach po badaniu i tylko po ocenieniu czynności nerek i stwierdzeniu, że jest prawidłowa.

Metforminy chlorowodorek należy stosować ostrożnie z następującymi lekami:

Glikokortykosteroidy (podawanie ogólne i miejscowe), leki pobudzające receptory fi2-adrenergiczne i leki moczopędne

Leki te wykazują wewnętrzną aktywność hiperglikemiczną. Pacjenta należy poinformować o konieczności częstej kontroli stężenia glukozy we krwi, szczególnie na początku leczenia. W razie potrzeby należy indywidualnie dostosować dawkę leku przeciwcukrzycowego w czasie jednoczesnego stosowania takich leków oraz po ich odstawieniu.

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE)

Leki te mogą zmniejszać stężenie glukozy we krwi. W razie potrzeby należy indywidualnie dostosować dawkę leku przeciwcukrzycowego w czasie jednoczesnego stosowania inhibitorów ACE oraz po ich odstawieniu.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie ma dotychczas odpowiednich danych epidemiologicznych. Badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu metforminy na ciążę, rozwój zarodka i płodu, przebieg porodu czy rozwój dziecka po urodzeniu (patrz punkt 5.3).

W razie planowania ciąży jak i w czasie ciąży nie należy stosować metforminy chlorowodorku. Cukrzycę należy wówczas leczyć insuliną, aby uzyskać stężenia glukozy we krwi jak najbliższe wartości prawidłowych i zmniejszyć ryzyko wad rozwojowych płodu związanych z nieprawidłowym stężeniem glukozy we krwi.

Metformina przenika do mleka samic szczura. Dane na ten temat u ludzi nie są dostępne. Decyzję o tym, czy odstawić metforminy chlorowodorek czy przerwać karmienie piersią należy podjąć indywidualnie, oceniając znaczenie stosowania leku u danej kobiety.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Metformin Galena stosowany w monoterapii nie powoduje hipoglikemii i tym samym nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Należy jednak zwrócić pacjentowi uwagę na ryzyko wystąpienia hipoglikemii w przypadku stosowania metforminy chlorowodorku jednocześnie z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (pochodne sulfonylomocznika, insulina, repaglinid).

4.8.    Działania niepożądane

W czasie leczenia metforminy chlorowodorkiem mogą wystąpić niżej wymienione działania niepożądane.

Częstość występowania działań niepożądanych:

-    bardzo często (>1/10);

-    często (>1/100 do <1/10);

-    niezbyt często (>1/1 000 do <1/100);

-    rzadko (>1/10 000 do <1/1 000);

-    bardzo rzadko (< 1/10 000);

-    nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Bardzo rzadko:    zmniejszenie wchłaniania witaminy B12 i zmniejszenie jej stężenia w

surowicy podczas długotrwałego leczenia metforminy chlorowodorkiem. Jeśli u chorego stwierdza się niedokrwistość megaloblastyczną, należy wziąć pod uwagę taką etiologię.

Bardzo rzadko:    kwasica mleczanowa (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia układu nerwowego:

Często:    zaburzenia smaku.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Bardzo często:    zaburzenia żołądkowo-jelitowe, jak nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha

i utrata apetytu. Te objawy niepożądane występują najczęściej na początku leczenia i w większości przypadków przemijają samoistnie. Aby im zapobiec, zaleca się przyjmowanie metforminy w 2 lub 3 dawkach na dobę w czasie lub po posiłku. Powolne zwiększanie dawki może poprawić tolerancję leku ze strony przewodu pokarmowego.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Pojedyncze doniesienia:    nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby lub zapalenie

wątroby ustępujące po odstawieniu metforminy chlorowodorku.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Bardzo rzadko:    reakcje skórne takie jak rumień, świąd skóry, pokrzywka.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9. Przedawkowanie

Po jednorazowym przyjęciu 85 g metforminy chlorowodorku nie obserwowano hipoglikemii, jednakże w takich przypadkach może wystąpić kwasica mleczanowa. Przedawkowanie metforminy lub współistnienie innych czynników ryzyka może spowodować kwasicę mleczanową. Kwasica mleczanowa jest stanem zagrażającym życiu i wymaga leczenia szpitalnego.

Najskuteczniejszą metodą usuwania mleczanów i metforminy z organizmu jest hemodializa.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: doustne leki przeciwcukrzycowe; pochodne biguanidu, kod ATC: A10BA02

Metforminy chlorowodorek jest lekiem przeciwcukrzycowym z grupy pochodnych biguanidów, który zmniejsza stężenie glukozy na czczo i po posiłkach. Nie pobudza wydzielania insuliny i dzięki temu nie powoduje hipoglikemii.

Metforminy chlorowodorek ma trzy mechanizmy działania przeciwcukrzycowego:

(1)    zmniejsza wytwarzanie glukozy w wątrobie poprzez hamowanie glukoneogenezy i glikogenolizy,

(2)    w mięśniach zwiększa wrażliwość na insulinę wzmagając obwodowy wychwyt glukozy i jej zużycie,

(3)    opóźnia absorpcj ę glukozy w jelicie.

Metforminy chlorowodorek pobudza wewnątrzkomórkową syntezę glikogenu działając na syntazę glikogenu.

Metforminy chlorowodorek zwiększa zdolności transportowe wszystkich rodzajów nośników glukozy przez błony komórkowe (GLUT).

U ludzi, niezależnie od wpływu na glikemię, metforminy chlorowodorek wywiera korzystny wpływ na metabolizm lipidów. W kontrolowanych średnio- i długoterminowych badaniach klinicznych wykazano, że metformina w dawkach terapeutycznych zmniejsza stężenie cholesterolu całkowitego, cholesterolu frakcji LDL i trójglicerydów.

Skuteczność kliniczna:

Prospektywne randomizowane badania UKPDS wykazały długotrwałe korzyści z intensywnej kontroli glikemii u dorosłych chorych na cukrzycę typu 2.

Analiza wyników uzyskanych u pacjentów z nadwagą leczonych metforminy chlorowodorkiem po nieskutecznym leczeniu samą dietą wykazała:

-    Istotne zmniejszenie całkowitego ryzyka powikłań cukrzycowych w grupie leczonej metforminy chlorowodorkiem (29,8 zdarzeń/1000 pacjento-lat) w porównaniu z grupą leczoną samą dietą (43,3 zdarzeń/1000 pacjento-lat), p=0,0023 i w porównaniu z grupą chorych leczonych insuliną w monoterapii lub w skojarzeniu z pochodnymi sulfonylomocznika (40,1 zdarzeń/1000 pacjento-lat), p=0,0034;

-    Istotne zmniejszenie całkowitego ryzyka śmiertelności związanej z cukrzycą: metforminy chlorowodorek 7,5 zdarzeń/1000 pacjento-lat, sama dieta 12,7 zdarzeń/1000 pacjento-lat, p=0,017;

-    Istotne zmniejszenie całkowitego ryzyka śmiertelności ogólnej: metforminy chlorowodorek 13,5 zdarzeń/1000 pacjento-lat w porównaniu z grupą leczoną samą dietą 20,6 zdarzeń/1000 pacjento-lat (p=0,011) oraz w porównaniu z grupą chorych leczonych insuliną w monoterapii lub w skojarzeniu z pochodnymi sulfonylomocznika 18,9 zdarzeń/1000 pacjento-lat

(p=0,021);

-    Istotne zmniejszenie całkowitego ryzyka zawału serca: metforminy chlorowodorek 11 zdarzeń/1000 pacjento-lat, sama dieta 18 zdarzeń/1000 pacjento-lat (p=0,01).

W przypadku stosowania metforminy chlorowodorku jako leku drugiego rzutu w skojarzeniu z pochodną sulfonylomocznika nie wykazano korzyści dotyczących odległego rokowania.

W cukrzycy typu 1 u niektórych chorych stosowano metforminę z insuliną, ale kliniczne korzyści tego połączenia nie zostały oficjalnie ustalone.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po doustnym podaniu metforminy chlorowodorku maksymalne stężenie występuje po 2,5 godzinach (Tmax). U zdrowych ochotników całkowita biodostępność po podaniu tabletki 500 mg lub 850 mg metforminy chlorowodorku sięga 50-60%.

Po podaniu doustnym absorpcja metforminy może ulec wysyceniu i nie jest całkowita. Uważa się, że farmakokinetyka absorpcji metforminy jest nieliniowa.

W przypadku zwykle stosowanych dawek metforminy chlorowodorku i schematów dawkowania stężenie w osoczu w stanie stacjonarnym występuje w czasie od 24 do 48 godzin i zwykle jest mniejsze niż 1 pg/ml. W kontrolowanych badaniach klinicznych maksymalne stężenie metforminy w osoczu (Cmax) nie przekracza 4 pg/ml, nawet po zastosowaniu dawek maksymalnych.

Pokarm zmniejsza i nieznacznie opóźnia absorpcję metforminy. W przypadku podania dawki 850 mg metforminy chlorowodorku obserwowano o 40% mniejsze stężenie maksymalne w osoczu, o 25% mniejszą powierzchnię pod krzywą (AUC) oraz wydłużenie o 35 minut czasu wystąpienia stężenia maksymalnego. Kliniczne znaczenie tych zmian jest nieznane.

Dystrybucja

Metformina w nieznacznym stopniu wiąże się z białkami osocza. Metformina przenika do erytrocytów. Maksymalne stężenie leku we krwi jest mniejsze niż w osoczu i występuje mniej więcej w tym samym czasie. Krwinki czerwone stanowią prawdopodobnie drugi kompartment dystrybucji metforminy. Średnia objętość dystrybucji (Vd) wynosi 63-276 l.

Metabolizm

Metformina jest wydalana z moczem w postaci niezmienionej. Nie zidentyfikowano żadnych metabolitów metforminy u ludzi.

Eliminacja.

Około 20-30% dawki doustnej jest wydalane z kałem w stanie niezmienionym. Klirens nerkowy metforminy jest większy niż 400 ml/min, co wskazuje, iż metformina jest wydalana w wyniku przesączania kłębuszkowego i wydzielania kanalikowego. Po podaniu doustnym rzeczywisty okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji wynosi około 6,5 godz.

W zaburzeniach czynności nerek klirens nerkowy jest zmniejszony proporcjonalnie do klirensu kreatyniny, w związku z tym okres półtrwania jest wydłużony. Prowadzi to do zwiększenia stężenia metforminy w osoczu.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne pochodzące z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku, toksyczności dawki wielokrotnej, genotoksyczności, karcynogenności i toksycznego wpływu na rozród, nie wykazały niebezpieczeństwa stosowania u ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Skrobia kukurydziana Powidon

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

5 lat

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Dostępne opakowanie:

30 szt. - 3 blistry po 10 szt.

Blistry z folii PVC/PVDC/Al w tekturowym pudełku.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „Galena” ul. Krucza 62 50-984 Wrocław Polska

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

4620

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 1 grudzień 1999 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 28 sierpień 2013

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Metformin Galena