+ iMeds.pl

Metformin galena 850 mgUlotka Metformin galena

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


Sprawdzon

pod względNależy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet gdy objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

METFORMIN GALENA

(Metformini hydrohloridum) 850 mg, tabletki

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Metformin Galena i w jakim celu się go stosuje

2.    informacje ważne przed zastosowaniem leku Metformin Galena

3.    Jak stosować lek Metformin Galena

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Metformin Galena

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK METFORMIN GALENA IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Metformin Galena zawiera substancję czynną chlorowodorek metforminy. Chlorowodorek metforminy należy do leków przeciwcukrzycowych z grupy pochodnych biguanidów.

Wskazania

Leczenie cukrzycy typu 2 (niezależnej od insuliny), zwłaszcza u pacjentów otyłych, gdy za pomocą ściśle przestrzeganej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowego stężenia glukozy we krwi.

Lek Metformin Galena można stosować jako jedyny lek lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU METFORMIN GALENA

Kiedy nie stosować leku Metformin Galena

Nadwrażliwość na chlorowodorek metforminy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku. Kwasica ketonowa - może wystąpić w przypadku źle kontrolowanej cukrzycy. Objawami kwasicy ketonowej (ketozy) są między innymi: przyspieszony oddech, osłabienie, bóle brzucha, silne pragnienie, nietypowy zapach zgniłych owoców z ust.

Stan przedśpiączkowy w cukrzycy.

Odwodnienie (np, z powodu przewlekłej lub ciężkiej, nawracającej biegunki, nawracających wymiotów).

Zaburzenia czynności nerek lub wątroby.

Ciężkie zakażenie (np, dróg oddechowych, układu moczowego).

Konieczność wykonania badania radiologicznego z podaniem do naczynia krwionośnego środka kontrastującego zawierającego jod.

Choroby serca, niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego, trudności z układem krążenia lub oddychaniem.

-„u,    ,    ,    ■ u i    MINISTERSTWO ZDROWIA

Nadużywanie alkoholu, ostre zatrucie alkoholem.    Departament Polityki Lekowej i Farmacji

Ciąża lub karmienie piersią.    00-952 Warszawa

uJ. Miodowa 15

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Metformin Galena

Jeśli w czasie stosowania leku wystąpią wymioty, bóle brzucha, przyspieszony oddech, ogólne uczucie rozbicia z silnym zmęczeniem, mogące być objawami cukrzycowej kwasicy ketonowej lub kwasicy mleczanowej, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku i natychmiast zgłosić się do lekarza lub szpitala. Kwasica mleczanowa, jeśli nie jest natychmiast leczona zagraża życiu.

Ryzyko kwasicy mleczanowej jest zwiększone w przypadku zaburzeń czynności nerek. Koniecznie, przynajmniej raz w roku (lub częściej w przypadku osób w podeszłym wieku lub osób, u których stężenia kreatyniny są na górnej granicy normy), należy zgłaszać się do lekarza w celu ocenienia czynności nerek.

Szczególną ostrożność należy zachować w sytuacjach, w których może dojść do zaburzenia czynności nerek, np. na początku stosowania leków obniżających ciśnienie tętnicze, leków moczopędnych oraz niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Podczas leczenia lekiem Metformin Galena należy nadal przestrzegać zaleceń dietetycznych podanych przez lekarza. W czasie stosowania leku należy okresowo przeprowadzać badania krwi, aby ocenić zmiany stężenia glukozy (cukru) we krwi.

W razie wystąpienia jakichkolwiek chorób zakaźnych, np. grypy, zakażeń układu oddechowego lub układu moczowego, należy powiadomić o tym lekarza.

Jeśli trzeba wykonać badanie radiologiczne z donaczyniowym podaniem środka kontrastującego zawierającego jod, koniecznie należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Metformin Galena, ponieważ lek należy odstawić przed badaniem lub na czas badania. Leczenie można wznowić nie wcześniej niż po 48 godzinach po badaniu i tylko jeśli lekarz oceni czynność nerek i upewni się, że jest prawidłowa.

Jeśli planowany jest zabieg chirurgiczny lub badanie w znieczuleniu ogólnym, należy poinformować o tym lekarza, gdyż konieczne jest zaprzestanie stosowania leku co najmniej na 48 godzin przed zabiegiem i przez 48 godzin po zabiegu.

Leczenie samym lekiem Metformin Galena nie powoduje nadmiernego zmniejszenia stężenia cukru we krwi (hipoglikemii). Jednak podczas stosowania leku Metformin Galena w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi może wystąpić hipoglikemia (patrz: Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn).

W razie wystąpienia którejkolwiek z wymienionych powyżej sytuacji i w razie wątpliwości dotyczących stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku Metformin Galena z jedzeniem i piciem

W czasie stosowania tego leku należy unikać picia alkoholu i stosowania leków zawierających alkohol, ponieważ alkohol może nasilać objawy niepożądane, takie jak kwasica mleczanowa. Zaleca się przyjmowanie leku w czasie lub tuż po posiłku, gdyż pozwoli to uniknąć niepożądanych objawów żołądko wo-j elitowych.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Ciąża

W przypadku planowania ciąży należy poradzić się lekarza. W czasie ciąży cukrzycę należy leczyć insuliną Jeśli w czasie leczenia lekiem Metformin Galena kobieta zajdzie w ciążę, koniecznie powinna skonsultować się z lekarzem, który wprowadzi niezbędne zmiany w leczeniu.

Karmienie piersią

Nie wolno stosować leku Metformin Galena w czasie


karmienia piefilg?    UKmi, Farm!«*

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Metformin Galena nie powoduje hipoglikemii i tym samym nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Jednak Metformin Galena stosowany z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (pochodnymi sulfonylomocznika, insuliną, repaglinidem lub innymi lekami zmniejszającymi stężenie cukru we krwi, może powodować hipoglikemię i upośledzać sprawność psychofizyczną. Objawy hipoglikemii to np.: omdlenie, splątanie, silne poty, przyspieszona czynność serca, bóle i zawroty głowy, zaburzenia widzenia lub trudności w koncentracji,

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszelkich lekach przyjmowanych aktualnie lub w przeszłości, w tym również o lekach dostępnych bez recepty. W czasie stosowania leku Metformin Galena, ze względu na ryzyko kwasicy mleczanowej, należy unikać leków zawierających alkohol.

Niektóre leki Jak np. glikokortykosteroidy, leki moczopędne, leki pobudzające receptory beta-2-adrenergiczne (np. salbutamol, terbutalina) i inhibitory konwertazy angiotensyny (np. kaptopryl) w mniejszym lub większym stopniu wpływają na stężenie glukozy we krwi.

Jeśli trzeba wykonać badanie radiologiczne z donaczyniowym podaniem środka kontrastującego zawierającego jod, należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Metformin Galena, ponieważ przed badaniem oraz przez kilka dni po badaniu należy zrobić przerwę w przyjmowaniu tego leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK METFORMIN GALENA

Lek Metformin Galena należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Należy nadal przestrzegać zaleceń dietetycznych podanych przez lekarza.

Lekarz rozpocznie leczenie od małej dawki leku Metformin Galena i stopniowo zwiększy dawkę, w zależności od wyników leczenia obserwowanych na podstawie badań krwi.

Dorośli:

Lek Metformin Galena stosowany jako jedyny lek przeciwcukrzycowy lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi

Dawka początkowa to zazwyczaj 850 mg chlorowodorku metforminy (1 tabletka) 2 do 3 razy na dobę. Po 10-15 dniach lekarz ustala dawkę na podstawie stężenia glukozy we krwi. Maksymalna dawka dobowa wynosi 3 g chlorowodorku metforminy.

Lek Metformin Galena stosowany w skojarzeniu z insuliną

Dawka początkowa to zazwyczaj 850 mg chlorowodorku metforminy (1 tabletka) stosowana 2 do 3 razy na dobę. Dawkę insuliny ustala lekarz na podstawie stężenia glukozy we krwi.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania u dzieci.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Z uwagi na iyzyko zaburzeń czynności nerek u pacjentów w podeszłym wieku dawkę chlorowodorku metforminy ustali lekarz na podstawie wartości parametrów czynności nerek. Podczas leczenia konieczna jest regularne kontrolowanie czynności nerek.

Tabletki należy przyjmować w czasie posiłku albo tuż po posiłku. Nie należy kruszyć ani rozgryzać tabletek przed ich połknięciem. Tabletki należy połykać w całości. Jeśli po pewnym czasie stosowania leku okaże się, że lek działa zbyt słabo lub zbyt mocno, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Pominięcie dawki leku Metformin Galena

Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku, aby uzupełnić zapomnianą dawkę. Należy przyjąć następną dawkę leku o stałej porze.

MINISTERSTWO ZDROWIA

Departament Polityki lekowej i Farmacji

00-952 Warszawa    3

ul. Miodowa 15

Zastosowanie większej dawki leku Metformin Galena niż zalecana

W razie przyjęcia większej ilości tabletek Metformin Galena niż zalecana, należy natychmiast zgłosić się do lekarza lub szpitala. Po przedawkowaniu leku może wystąpić kwasica mleczanowa, która zagraża życiu i wymaga leczenia w szpitalu.

Przerwanie stosowania leku Metformin Galena

Zwykle nie ma żadnych objawów niepożądanych w związku z odstawieniem leku jednak w sytuacji gdyby cukrzyca nie była dalej leczona, mogą pojawić się powikłania wynikające z braku leczenia.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek Metformin Galena może powodować objawy niepożądane. W czasie leczenia mogą wystąpić niżej wymienione objawy niepożądane.

Objawy niepożądane pogrupowano następująco, w zależności od częstości występowania:

bardzo często: częściej niżu 1 na 10 leczonych pacjentów;

często: rzadziej niż u 1 na 10 ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów;

niezbyt często: rzadziej niż u 1 na 100 ale częściej niż u 1 na 1000 pacjentów;

rzadko: rzadziej niż u i na 1000 ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów;

bardzo rzadko: rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów i w pojedynczych przypadkach.

Bardzo często:

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe takie jak nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha i utrata apetytu. Te objawy niepożądane występują najczęściej na początku leczenia i w większości przypadków przemijają samoistnie. Aby im zapobiec, zaleca się przyjmowanie leku w 2 lub 3 dawkach na dobę w czasie lub tuż po posiłku. Jeśli objawy te będą się utrzymywać, należy zaprzestać przyjmowania leku i skonsultować się z lekarzem.

Często:

Zaburzenia smaku.

Bardzo rzadko:

Kwasica mleczanowa: bardzo groźne powikłanie cukrzycy, które powoduje wymioty, ból brzucha, przyspieszony oddech, ogólne rozbicie z uczuciem silnego zmęczenia, następnie śpiączkę. W przypadku podejrzenia kwasicy mleczanowej należy zaprzestać przyjmowania leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub szpitalem.

Reakcje skórne, takie jak: rumień (zaczerwienienie skóry), świąd skóry lub pokrzywka (swędzące wykwity na skórze).

Zmniejszone wchłanianie witaminy B12 i zmniejszenie jej stężenia w surowicy.

Pojedyncze przypadki:

Nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby lub zapalenie wątroby przemijające po odstawieniu leku Metformin Galena.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych, objawy niepożądane pojawiają się nagle, szybko narastają lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w tej ulotce aby uniknąć groźnych reakcji, należy natychmiast powiadomić o tym lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK METFORMIN GALENA

Brak szczególnych wymagań dotyczących przechowywania.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

ministerstwo zdrowia

Departament Polityki Lekowej i Farmacji 00-952 Wterszawa

ul. Miodowa 15    4

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Metformin Galena

Jedna tabletka zawiera:

-    substancją czynną: metforminy chlorowodorek 850 mg, co odpowiada 662,9 mg mctforminy;

-    substancje pomocnicze: karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), skrobia kukurydziana, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek i co zawiera opakowanie

Tabletki.

W opakowaniu zewnętrznym (tekturowe pudełko) znajduje się 30 tabletek (3 blistry po 10 tabletek lub 2 blistry po 15 tabletek).

Podmiot odpowiedzialny:

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „Galena” ul. Krucza 62 50-984 Wrocław

Wytwórca:

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy "Galena"

Zakład Nr 2 ul. Dożynkowa 10 52-311 Wrocław

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „Galena” ul. Krucza 62 50-984 Wrocław 0-71-361-06-51

ministerstwo ZDROWIA

Departament Polityk, Lekową i Farmacji

00-962 Warszawa Ul. Miodowa 15


Data zatwierdzenia ulotki

2008 -07- 1 1

5

Metformin Galena

Charakterystyka Metformin galena

1.

1.

FAHMACÍUIYCZNA SFOtOZIElNtA fRACY

, GALENA"

SO 964 Wroclaw, ul. Krucza 62 lei. Centr. 361 06 51 do 54 Tei. Sekret. 78 39 20 0 Fax 361 66 67 NIP 896 000 29 53 (1)


CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO NAZWA PROUKTU LECZNICZEGO

METFORMÍN GALENA 850 mg tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 850 mg Metformini hydrochloridum (chlorowodorku metforminy), co odpowiada 662,9 mg metforminy.

Wykaz substancji pomocniczych: patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Leczenie cukrzycy typu 2 (niezależna od insuliny), zwłaszcza u pacjentów otyłych, gdy za pomocą ściśle przestrzeganej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowego stężenia glukozy we krwi.

Preparat Metformin Galena można stosować w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania Dorośli

W monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi:

dawka początkowa to 850 mg chlorowodorku metforminy (l tabletka) 2 lub 3 razy na dobę w czasie lub po posiłku. Po 10-15 dniach należy ustalić dawkę na podstawie stężenia glukozy we krwi. Powolne zwiększanie dawki może poprawić tolerancję leku ze strony przewodu pokarmowego. Maksymalna zalecana dawka chlorowodorku metforminy wynosi 3 g na dobę.

W przypadku zamiany innego doustnego leku przeciwcukrzycowego na chlorowodorek metforminy, należy odstawić poprzednio stosowany lek i zastosować chlorowodorek metforminy w wyżej podanych dawkach.

W skojarzeniu z insuliną.

Chlorowodorek metforminy i insulina mogą być stosowane jednocześnie w celu uzyskania lepszej kontroli stężenia glukozy we krwi. Chlorowodorek metforminy stosuje się zwykle w dawce początkowej 850 mg (1 tabletka) od 2 do 3 razy na dobę, natomiast dawkę insuliny ustala się na podstawie wyników badania stężenia glukozy we krwi.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Z uwagi na ryzyko zaburzeń czynności nerek u pacjentów w podeszłym wieku dawkę chlorowodorku metforminy należy ustalić na podstawie parametrów czynności nerek. Podczas leczenia konieczna jest regularna kontrola czynności nerek (patrz punkt 4.4).

Dzieci:

Nie zaleca się stosowania u dzieci.

fARMftaWraSPQtilllUlllA M

. GALENA

SO 984 Wroclaw, ul. Kruc^f 6

. . _____ ot,    riiiM

4.3. Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na chlorowodorek metforniiny lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

•    Cukrzycowa kwasica ketonowa, stan przedśpiączkowy w cukrzycy,

•    Niewydolność nerek (klirens kreatyniny <60 ml/min).

•    Ostre choroby wiążące się z ryzykiem niewydolności nerek:

o    odwodnienie

o    ciężkie zakażenie

o    wstrząs

o    donaczyniowe podanie środków    kontrastujących zawierających jod (patrz punkt 4.4).

•    Ostre lub przewlekłe choroby mogące być przyczyną niedotlenienia tkanek:

o    niewydolność serca    lub niewydolność oddechowa

o    niedawno    przebyty    zawał    mięśnia    sercowego

o    wstrząs

•    Niewydolność wątroby, ostre zatrucie alkoholem, alkoholizm.

•    Karmienie piersią.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Kwasica mleczan owa:

Kwasica mleczanowa jest rzadko występującym ale groźnym (z wysoką śmiertelnością w razie braku natychmiastowego leczenia) powikłaniem metabolicznym mogącym powstać w wyniku kumulacji metforminy. Zgłoszone przypadki kwasicy mleczanowej u chorych leczonych metforminą występowały przede wszystkim u osób ze znaczną niewydolnością nerek. Ryzyko kwasicy mleczanowej można i należy zmniejszyć poprzez dokładną ocenę również innych czynników ryzyka sprzyjających kwasicy mleczanowej, do których należą: źle kontrolowana glikemia, ketoza, długotrwałe głodzenie, nadużywanie alkoholu, niewydolność wątroby i inne stany związane z niedotlenieniem.

Rozpoznanie

Kwasicai mleczanowa charakteryzuje się występowaniem duszności, przyspieszonego oddechu, bólu brzucha, hipotermii a następnie śpiączki, W badaniach laboratoryjnych stwierdza się zmniejszenie pH krwi, zwiększenie stężenia mleczanów we krwi powyżej 5 mmol/1, zwiększenie luki anionowej oraz zwiększenie stosunku stężenia mleczanów do stężenia pirogronianów we krwi. W przypadku podejrzenia kwasicy metabolicznej chlorowodorek metforminy należy odstawić a pacjenta natychmiast umieścić w szpitalu (patrz punkt 4.9).

Czynność nerek:

Ponieważ metforminą jest wydalana przez nerki, przed rozpoczęciem leczenia oraz regularnie w czasie leczenia należy oznaczać stężenie kreatyniny w surowicy;

*    u pacjentów z prawidłową czynnością nerek przynajmniej raz w roku,

•    przynajmniej 2-4 razy w roku u pacjentów, u których stężenia kreatyniny są na górnej granicy

normy oraz u osób w podeszłym wieku.

Zaburzenie czynności nerek u osób w podeszłym wieku występuje często i jest bezobjawowe. Szczególną ostrożność należy zachować w sytuacjach, w których czynność nerek może być zaburzona, np. na początku stosowania leków hipotensyjnych, moczopędnych oraz niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Stosowanie środków kontrastujących zawierających jod:

Ponieważ donaczyniowe podanie środków kontrastujących zawierających jod podczas badań radiologicznych może być przyczyną niewydolności nerek,; chlorowodorek metforminy należy

fABIIACSim™ SfitiUliUU MCI

, GALENA"

50 984 Wrocław, ul- Krucza 62 Tel.Centr.361 06 51 do54^

odstawić przed badaniem lub na czas badania. Leczenie można wznowić nie wczesntef^praooó 29 53 (1) godzinach po badaniu i tylko po ocenieniu czynności nerek i stwierdzeniu, że jest prawidłowa (patrz: punkt 4.5).

Zabiegi chirurgiczne:

Chlorowodorek metforminy należy odstawić na 48 godzin przed planowanym zabiegiem chirurgicznym w znieczuleniu ogólnym. Podawanie leku można wznowić nie wcześniej niż po 48 godzinach od zabiegu.

Inne ostrzeżenia

Podczas stosowania chlorowodorku metforminy należy przestrzegać zaleceń diety cukrzycowej i przyjmowanie węglowodanów w ciągu dnia. Pacjenci z nadwagą powinni ponadto kontynuować dietę niskokaloryczną.

Należy regularnie wykonywać typowe badania laboratoryjne wykonywane zwykle w celu kontrolowania cukrzycy.

Chlorowodorek metforminy nie wywołuje hipoglikemii, ale zaleca się ostrożność w razie stosowania jej w skojarzeniu z insuliną lub pochodnymi sulfony!omocznika.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania chlorowodorku metforminy z następującymi substancjami:

Alkohol

Podczas ostrego zatrucia alkoholem istnieje zwiększone ryzyko kwasicy mieczanowej, szczególnie w przypadku: głodzenia lub niedożywienia, niewydolności wątroby.

Należy unikać spożywania alkoholu i leków zawierających alkohol.

Środki kontrastujące zawierające jod (patrz: punki 4.4):

Donaczyniowe podanie środków kontrastujących zawierających jod może prowadzić do niewydolności nerek, a w jej wyniku do kumulacji metforminy co zwiększa ryzyko kwasicy mieczanowej.

Przed badaniem lub na czas badania chlorowodorek metforminy należy odstawić. Leczenie można wznowić nie wcześniej niż po 48 godzinach po badaniu i tylko po ocenieniu czynności nerek i stwierdzeniu że jest prawidłowa.

Chlorowodorek metforminy należy stosować ostrożnie z następującymi lekami;

Glikokortykosteroidy (podawanie ogólne i miejscowe), leki pobudzające receptory fi ¡-adrenergiczne i

leki moczopędne

Leki te wykazują wewnętrzną aktywność hiperglikemiczną, Pacjenta należy poinformować o konieczności częstej kontroli stężenia glukozy we krwi, szczególnie na początku leczenia. W razie potrzeby należy indywidualnie dostosować dawkę leku przeciwcukrzycowego w czasie jednoczesnego stosowania takich leków oraz po ich odstawieniu.

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE)

Leki te mogą zmniejszać stężenie glukozy we krwi. W razie potrzeby należy indywidualnie dostosować dawkę leku przeciwcukrzycowego w czasie jednoczesnego stosowania inhibitorów ACE

oraz po ich odstawieniu.

4.6,    Ciąża i laktacja

Nie ma dotychczas odpowiednich danych epidemiologicznych. Badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu metforminy na ciążę, rozwój zarodka i płodu, przebieg porodu czy rozwój dziecka po urodzeniu (patrz również punkt 5.3).

(ARHACEU1YCZRA SWŁHIUII» WttU

50 984 Wrocław, ui. Krucza 62 Tel.Cenlr.361 06 51 do 54 Fel. Sekret. 78 39 30 h'F® 3® l®®®*

W razie planowania ciąży jak i w czasie ciąży nie należy stosować chlorowodorku rrtót!f6rSrinyniH1 ^ Cukrzycę należy wówczas leczyć insuliną, aby uzyskać stężenia glukozy we krwi jak najbliższe wartości prawidłowych i zmniejszyć ryzyko wad rozwojowych płodu związanych z nieprawidłowym stężeniem glukozy we krwi.

Metformina przenika do mleka samic szczura. Dane na ten temat u ludzi nie są dostępne. Decyzję o tym, czy odstawić chlorowodorek metforminy czy przerwać karmienie piersią należy podjąć indywidualnie oceniając znaczenie stosowania leku u danej kobiety.


4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Preparat Metformin Galena stosowany w monoterapii nie powoduje hipoglikemii i tym samym nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Należy jednak zwrócić pacjentowi uwagę na ryzyko wystąpienia hipoglikemii w przypadku stosowania chlorowodorku metforminy jednocześnie z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (pochodne sulfonylomocznika, insulina, repagUnid).

4.8. Działania niepożądane

W czasie leczenia chlorowodorkiem metforminy mogą wystąpić niżej wymienione działania

niepożądane. Działania niepożądane mogą występować bardzo często: >1/10; często: >1/100, <1/10;

niezbyt często: >1/1000, <1/100; rzadko >1/10 000, <1/1000; bardzo rzadko: <1/10 000 i w

pojedynczych przypadkach.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Bardzo rzadko:    zmniejszenie wchłaniania witaminy B12 i zmniejszenie jej stężenia w

surowicy podczas długotrwałego leczenia chlorowodorkiem metforminy. Jeśli u chorego stwierdza się niedokrwistość megaloblastyczną, należy wziąć pod uwagę taką etiologię.

Bardzo rzadko:    kwasica mleczanowa (patrz: punkt 4.4).

Zaburzenia układu nerwowego:

Często:    zaburzenia smaku

Zaburzenia żołądka i jelit:

Bardzo często:    zaburzenia żołądkowo-jelitowe, jak nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha

i utrata apetytu. Te objawy niepożądane występują najczęściej na początku leczenia i w większości przypadków przemijają samoistnie. Aby im zapobiec, zaleca się przyjmowanie metforminy w 2 lub 3 dawkach na dobę w czasie lub po posiłku. Powolne zwiększanie dawki może poprawić tolerancję leku ze strony przewodu pokarmowego.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Pojedyncze doniesienia:    nieprawidłowe wyniki badan czynności wątroby lub zapalenie

wątroby ustępujące po odstawieniu chlorowodorku metforminy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko:    reakcje skórne takie jak rumień, świąd skóry, pokrzywka.

4.9. Przedawkowanie

Po jednorazowym przyjęciu 85 g chlorowodorku metforminy nie obserwowano hipoglikemii, jednakże w takich przypadkach może wystąpić kwasica mleczanowa. Przedawkowanie metforminy

FARUACtUIYCZKA SPitOZIELHA PRACY

, GALENA"

lub współistnienie innych czynników iyzyka może spowodować kwasicę mleczanową!    62

mleczanowa jest stanem zagrażającym życiu i wymaga leczenia szpitalnego.    Iel-Sekrel 76 39 202 Fax 361 66 67

Najskuteczniejszą metodą usuwania mleczanów i metforminy z organizmu jest hemodializa!' 896 000 29 53

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterape lityczna: doustne leki przeciwcukrzycowe; pochodne biguanidu Kod ATC: A 10 BA 02

Chlorowodorek metforminy jest lekiem przeciwcukrzycowym z grupy pochodnych biguanidow, który zmniejsza stężenie glukozy na czczo i po posiłkach. Nie pobudza wydzielania insuliny i dzięki temu nie powoduje hipoglikemii.

Chlorowodorek metforminy ma trzy mechanizmy działania przeciwcukrzycowego:

(1)    zmniejsza wytwarzanie glukozy w wątrobie poprzez hamowanie glukoneogenezy i glikogenolizy,

(2)    w mięśniach zwiększa wrażliwość na insulinę wzmagając obwodowy wychwyt glukozy i jej

zużycie,

(3)    opóźnia absorpcję glukozy w jelicie.

Chlorowodorek metforminy pobudza wewnątrzkomórkową syntezę glikogenu działając na syntazę glikogenu.

Chlorowodorek metforminy zwiększa zdolności transportowe wszystkich rodzajów nośników glukozy przez błony komórkowe (GLUT).

U ludzi, niezależnie od wpływu na glikemię, chlorowodorek metforminy wywiera korzystny wpływ na metabolizm lipidów. W kontrolowanych średnio- i długoterminowych badaniach klinicznych wykazano, że metformina w dawkach terapeutycznych zmniejsza stężenie cholesterolu całkowitego, cholesterolu frakcji LDL i trój glicerydów.

Skuteczność kliniczna:

Prospektywne randomizowane badania UKPDS wykazały długotrwałe korzyści z intensywnej kontroli glikemii u dorosłych chorych na cukrzycę typu 2.

Analiza wyników uzyskanych u pacjentów z nadwagą leczonych chlorowodorkiem metforminy po nieskutecznym leczeniu samą dietą wykazała:

•    Istotne zmniejszenie całkowitego ryzyka powikłań cukrzycowych w grupie leczonej chlorowodorkiem metforminy (29,8 zdarzeń/1000 pacjento-lat) w porównaniu z grupą leczoną samą dietą (43,3 zdarzeń/1000 pacjento-lat), p=0,0023 i w porównaniu z grupą chorych leczonych insuliną w monoterapii lub w skojarzeniu z pochodnymi sulfonylomocznika (40,1 zdarzeń/1000 pacjento-lat), p=0,0034;

•    Istotne zmniejszenie całkowitego ryzyka śmiertelności związanej z cukrzycą: chlorowodorek metforminy 7,5 zdarzeń/1000 pacjento-lat, sama dieta 12,7 zdarzeń/1000 pacjento-lat, p=0,017;

•    Istotne zmniejszenie całkowitego ryzyka śmiertelności ogólnej: chlorowodorek metforminy 13,5 zdarzeń/1000 pacjento-lat w porównaniu z grupą leczoną samą dietą 20,6 zdarzeń/1000 pacjento-lat (p—0,011) oraz w porównaniu z grupą chorych leczonych insuliną w monoterapii lub w skojarzeniu z pochodnymi sulfonylomocznika 18,9 zdarzeń/1000 pacjento-lat (p=0,021);

•    Istotne zmniejszenie całkowitego ryzyka zawału serca: chlorowodorek metforminy 11 zdarzeń/1000 pacjento-lat, sama dieta 18 zdarzeń/1000 pacjento-lat (p=0,01).

W przypadku stosowania chlorowodorku metforminy jako leku drugiego rzutu w skojarzeniu z pochodną sulfonylomocznika nie wykazano korzyści dotyczących odległego rokowania.

W cukrzycy typu l u niektórych chorych stosowano metforminę z insuliną, ale kliniczne korzyści tego połączenia nie zostały oficjalnie ustalone.

5.2, Właściwości farmako kinetyczne

Wchłanianie:

Po doustnym podaniu chlorowodorku metforminy maksymalne stężenie występuje po 2,5 godzinach (Tn**)- U zdrowych ochotników całkowita biodostępność po podaniu tabletki 500 mg lub 850 mg chlorowodorku metforminy sięga 50-60%. Około 20-30% dawki doustnej jest wydalane z kałem w stanie niezmienionym.

Po podaniu doustnym absorpcja metforminy może ulec wysyceniu i nie jest całkowita. Uważa się, że farmakokinetyka absorpcji metforminy jest nieliniowa,

W przypadku zwykle stosowanych dawek chlorowodorku metforminy i schematów dawkowania stężenie w osoczu w stanie stacjonarnym występuje w czasie od 24 do 48 godzin i zwykle jest mniejsze niż 1 pg/mł. W kontrolowanych badaniach klinicznych maksymalne stężenie metforminy w osoczu (Cmax) nie przekracza 4 pg/ml, nawet po zastosowaniu dawek maksymalnych.

Pokarm zmniejsza i nieznacznie opóźnia absorpcję metforminy. W przypadku podania dawki 850 mg chlorowodorku metforminy obserwowano o 40% mniejsze stężenie maksymalne w osoczu, o 25% mniejszą powierzchnię pod krzywą (AUC) oraz wydłużenie o 35 minut czasu wystąpienia stężenia maksymalnego. Kliniczne znaczenie tych zmian jest nieznane.

Dystrybucja;

Metformina w nieznacznym stopniu wiąże się z białkami osocza. Metformina przenika do erytrocytów. Maksymalne stężenie leku we krwi jest mniejsze niż w osoczu i występuje mniej więcej w tym samym czasie;1 Krwinki czerwone stanowią prawdopodobnie drugi kompartment dystrybucji metforminy. Średnia objętość dystrybucji (Vd) wynosi 63-2761.

Metabolizm:

Metformina jest wydalana z moczem w postaci niezmienionej. Nie zidentyfikowano żadnych metabolitów metforminy u ludzi.

Wydalanie:

Klirens nerkowy metforminy jest większy niż 400 ml/min, co wskazuje, iż metformina jest wydalana w wyniku przesączania kłębuszkowego i wydzielania kanalikowego. Po podaniu doustnym rzeczywisty okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji wynosi około 6,5 godz.

W zaburzeniach czynności nerek klirens nerkowy jest zmniejszony proporcjonalnie do klirensu kreatyniny, w związku z tym okres półtrwania jest wydłużony. Prowadzi to do zwiększenia stężenia metforminy w osoczu.

5.3. Przed kliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne pochodzące z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku, toksyczności dawki wielokrotnej, genotoksyczności, karcynogenności i toksycznego wpływu na rozród, nie wykazały niebezpieczeństwa stosowania u ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), skrobia kukurydziana, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

fAAHAEtumZIASFDŁOZmilA PRACÍ

6.3. Okres ważności


. GALENA”

50 984 Wroclaw, ul. Krucza 62 Tel. Centr. 361 06 51 do 54 lei, Sekret. 78 39 201, Fax 361 66 67 5 lat.    NI O 896 000 29 53 (1)

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Produkt leczniczy nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry w folii PVC/PVDC/AL, w tekturowym pudełku.

Dostępne opakowania:

-    2 blistry po 15 tabletek, w tekturowym pudełku,

-    3 blistry po 10 tabletek, w tekturowym pudełku.

6.6. Szczególne środki ostrożności dotyczące osuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „Galena”

Ul. Krucza 62 50-984 Wrocław

8.    NUMER(-Y) POZW0LENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9280

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

i-

27 marca 2002/17 stycznia 2007/17 lipca 2008

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Kierownik Działu Badań i Rozwoju FSP „Galena”

mgr Ludwik-Jujeczka

Metformin Galena