Imeds.pl

Metformin Sr Actavis 1000 Mg

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Metformin SR Actavis, 500 mg , tabletki o przedłużonym uwalnianiu Metformin SR Actavis, 750 mg , tabletki o przedłużonym uwalnianiu Metformin SR Actavis, 1000 mg , tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Metformini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Metformin SR Actavis i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metformin SR Actavis

3.    Jak stosować lek Metformin SR Actavis

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Metformin SR Actavis

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Metformin SR Actavis i w jakim celu się go stosuje

Metformin SR Actavis zawiera metforminy chlorowodorek, który należy do grupy leków nazywanych biguanidami i stosowany jest w leczeniu cukrzycy.

Metformin SR Actavis jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 (zwanej insulinoniezależną) u pacjentów dorosłych, u których sama dieta i wysiłek fizyczny nie wystarczają, by uzyskać odpowiednią kontrolę stężenia glukozy (cukru) we krwi. Insulina to hormon, który pozwala organizmowi pobierać glukozę z krwi i wykorzystywać ją do wytwarzania energii lub magazynować ją do późniejszego wykorzystania. U chorych na cukrzycę typu 2, trzustka nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny lub organizm nie reaguje prawidłowo na wytworzoną insulinę. Prowadzi to do nadmiernego zwiększenia stężenia glukozy we krwi, co może spowodować szereg poważnych i długotrwałych problemów, w związku z tym ważne jest kontynuowanie przyjmowania leku nawet, jeśli nie ma żadnych wyraźnych objawów. Lek Metformin SR Actavis powoduje większą wrażliwość organizmu na działanie insuliny i pomaga powrócić organizmowi do właściwego wykorzystywania glukozy.

Przyjmowanie leku Metformin SR Actavis jest związane z utrzymaniem stałej masy ciała lub jej umiarkowanym zmniejszeniem.

Lek Metformin SR Actavis został specjalnie opracowany w taki sposób, aby lek wolno uwalniał się z tabletki do organizmu i to odróżnia go od wielu innych typów tabletek zawierających metforminę.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metformin SR Actavis Kiedy nie stosować leku Metformin SR Actavis

-    jeśli pacjent ma uczulenie na metforminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

-    jeśli u pacjenta występuje kwasica ketonowa (jest to objaw niekontrolowanej cukrzycy, w której substancje zwane „ciałami ketonowymi” kumulują się we krwi - pacjent może zauważyć niezwykłą, owocową woń oddechu)

-    jeśli u pacjenta występują długotrwające zaburzenia nerek i wątroby

-    jeśli u pacjenta występowały poważne powikłania cukrzycy lub inne poważne stany powodujące gwałtowną utratę masy ciała, nudności, wymioty lub odwodnienie

-    jeśli u pacjenta występuje ciężkie zakażenie lub pacjent niedawno przebył ciężki uraz

-    jeśli pacjent był leczony z powodu niewydolności serca lub niedawno przebył zawał mięśnia sercowego, lub ma ciężkie zaburzenia krążenia albo trudności w oddychaniu

-    jeśli pacjent nadużywa alkoholu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Po rozpoczęciu przyjmowania leku:

Jeśli pacjent choruje na cukrzycę, powinien regularnie badać krew i mocz na obecność glukozy. Należy zgłaszać się na kontrolę do lekarza, co najmniej jeden raz w roku, aby ocenić czynność nerek (częściej na kontrolę powinni zgłaszać się pacjenci w podeszłym wieku lub pacjenci z zaburzeniami czynności nerek).

Jeśli u pacjenta wystąpi nieoczekiwany spadek masy ciała lub silne nudności albo wymioty, niekontrolowany przyspieszony oddech, bóle brzucha, uczucie zimna lub skurcze mięśni, należy przerwać przyjmowanie leku i niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Mogą to być objawy rzadkiego ale bardzo poważnego powikłania cukrzycy, zwanego „kwasicą ml eczanową”, co oznacza, że we krwi znajduje się za dużo kwasu (patrz także punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”).

Pacjent może w stolcu zauważyć resztki tabletek. Nie należy się tym martwić, ponieważ w przypadku tego typu tabletek jest to normalne.

Jeśli konieczne jest wykonanie badania radiologicznego wymagającego wstrzyknięcia do krwi środka kontrastującego, należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Metformin SR Actavis, ponieważ pacjent może wymagać przerwania leczenia na kilka dni po po badaniu.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent zamierza poddać się zabiegowi w znieczuleniu ogólnym, ponieważ może to wymagać przerwania przyjmowania leku Metformin SR Actavis na kilka dni przed i kilka dni po po zabiegu.

Należy kontynuować wszelkie zalecenia lekarza dotyczące diety i upewnić się, że pacjent spożywa węglowodany regularnie w ciągu dnia.

Nie należy przerywać stosowania tego leku bez porozumienia z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować tego leku u dzieci i młodzieży. Nie wiadomo, czy lek ten jest bezpieczny i skuteczny, jeśli jest stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Lek Metformin SR Actavis a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jeśli pacjent jednocześnie stosuje niżej wymienione leki, może być konieczne częstsze wykonywanie oznaczeń stężenia glukozy we krwi, a dawka przyjmowanego leku może wymagać dostosowania:

-    kortykosteroidy takie jak: prednizolon, mometazon, beklometazon

-    diuretyki (leki moczopędne) takie jak furosemid

- leki sympatykomimetyczne w tym epinefrynę i dopaminę, stosowane w leczeniu zawału

mięśnia sercowego i niskiego ciśnienia tętniczego krwi. Epinefryna jest również składnikiem niektórych leków znieczulających w stomatologii.

Należy unikać spożywania alkoholu i leków zawierających alkohol, ponieważ zwiększa to ryzyko wystąpienia kwasicy ml eczanowej (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”).

Metformin SR Actavis z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Metformin SR Actavis należy przyjmować z posiłkiem lub bezpośrednio po po posiłku, na przykład podczas kolacji.

Należy unikać spożywania alkoholu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania tego leku, jeśli pacjentka karmi piersią lub planuje karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Sam lek Metformin SR Actavis nie powoduje hipoglikemii (objawy zbyt niskiego stężenia glukozy we krwi, takie jak: omdlenie, dezorientacja i wzmożone pocenie się) i dlatego też nie wpływa na zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Należy jednak zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, jeśli stosuje się Metformin SR Actavis jednocześnie z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, które mogą powodować niskie stężenie glukozy we krwi.

3. Jak stosować lek Metformin SR Actavis

Lekarz może zalecić stosowanie samego leku Metformin SR Actavis lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Leczenie zwykle rozpoczyna się od dawki 500 mg leku Metformin SR Actavis raz na dobę.

Po około dwóch tygodniach przyjmowania leku, lekarz może, na podstawie pomiaru stężenia glukozy we krwi, dostosować dawkę leku. Maksymalna dawka leku Metformin SR Actavis to 2000 mg na dobę.

W jaki sposób przyjmować tabletki

Zwykle należy przyjmować tabletki jeden raz na dobę z wieczornym posiłkiem.

W niektórych przypadkach, lekarz może zalecić przyjmowanie tabletek dwa razy na dobę. Tabletki należy zawsze przyjmować z posiłkiem.

Połykać tabletki w całości, popijając szklanką wody, nie żuć, nie dzielić i nie kruszyć tabletek. Stosowanie u dzieci i młodzieży

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat nie powinny stosować tego leku.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Dawka leku powinna być ustalona po po ocenie badań czynności nerek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Metformin SR Actavis

W przypadku zażycia przez przypadek dodatkowych tabletek leku nie należy się niepokoić, ale jeśli wystąpią nietypowe objawy, należy skontaktować się z lekarzem. Objawy mogą obejmować: osłabienie, dezorientację, przyśpieszony oddech i wystąpienie nudności, wymiotów lub bólu brzucha.

Jeśli przedawkowanie jest znaczne, prawdopodobieństwo wystąpienia kwasicy ml eczanowej jest większe. Jest to stan zagrażający życiu, który wymaga leczenia w szpitalu (patrz także punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”).

Pominięcie przyjęcia leku Metformin SR Actavis

Jak tylko pacjent sobie o tym przypomni, należy zażyć pominiętą dawkę z jakimkolwiek posiłkiem. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Metformin SR Actavis

Nie należy przerywać leczenia tym lekiem bez uprzedniego uzgodnienia z lekarzem. Jeśli pacjent przestanie przyjmować lek Metformin SR Actavis, ponownie może zwiększyć się stężenie glukozy we krwi.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli pacjent zauważy którekolwiek z poniżej wymienionych działań niepożądanych powinien przerwać stosowanie leku Metformin SR Actavis i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

-    nieoczekiwany spadek masy ciała, bardzo silne nudności lub wymioty, bardzo szybkie oddychanie, którego nie można powstrzymać, ból brzucha lub uczucie zimna.

Mogą to być objawy poważnych powikłań cukrzycy i można w tej sytuacji podejrzewać wystąpienie bardzo rzadkiego zjawiska zwanego kwasicą ml eczanową (zbyt dużo kwasu we krwi). Jeśli się to zdarzy, należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ pacjent może potrzebować natychmiastowego leczenia.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

-    nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby i zapalenie wątroby, które może powodować żółtaczkę. Jeśli wystąpi zażółcenie oczu i (lub) skóry, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Inne możliwe działania niepożądane zostały wymienione zgodnie z częstością występowania: Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):

-    biegunka, nudności, wymioty, ból brzucha lub utrata apetytu. Jeśli wystąpią takie działania niepożądane, nie należy przerywać przyjmowania tabletek, ponieważ objawy te zwykle ustępują w ciągu około 2 tygodni.

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

-    zaburzenia smaku.

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

-    zmniejszone stężenie witaminy B12, które może powodować niedokrwistość

-    wysypki skórne w tym: zaczerwienienie skóry, świąd skóry i pokrzywkę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Metformin SR Actavis

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Lek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Metformin SR Actavis

-    Substancj ą czynną leku jest metformina (w postaci chlorowodorku). Każda tabletka

0    przedłużonym uwalnianiu zawiera 500 mg , 750 mg lub 1000 mg metforminy chlorowodorku, co odpowiada odpowiednio 390 mg , 585 mg lub 780 mg metforminy.

-    Pozostałe składniki to: magnezu stearynian, krzemionka koloidalna, bezwodna, powidon K30

1    hypromeloza K100M.

Jak wygląda lek Metformin SR Actavis i co zawiera opakowanie

Metformin SR Actavis, 500 mg , tabletki o przedłużonym uwalnianiu to białe lub białawe tabletki niepowlekane w kształcie kapsułki, długości 16,5 mm, szerokości 8,2 mm oraz grubości 6,7 mm, z wytłoczeniem „XR500” po po jednej stronie i gładkie po po drugiej stronie.

Metformin SR Actavis, 750 mg , tabletki o przedłużonym uwalnianiu to białe lub białawe tabletki niepowlekane w kształcie kapsułki, długości 19,6 mm, szerokości 9,3 mm oraz grubości 7,4 mm, z wytłoczeniem „XR750” po po jednej stronie i gładkie po po drugiej stronie.

Metformin SR Actavis, 1000 mg , tabletki o przedłużonym uwalnianiu to białe lub białawe tabletki niepowlekane w kształcie kapsułki, długości 21,1 mm, szerokości 10,1 mm oraz grubości 8,9 mm, z wytłoczeniem „XR1000” po po jednej stronie i gładkie po po drugiej stronie.

Metformin SR Actavis jest dostępny w opakowaniach zawierających blistry po: 14, 30, 60, 90, 120, 180 lub 600 tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjoróur Islandia

Wytwórca/Importer:

Arrow Generiques 26 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon Francja

Juta Pharma GmbH Gutenbergstrasse 13 24941, Flensburg

Niemcy

Medicofarma S.A. ul. Kozienicka 97 26-600 Radom Polska

Balkanpharma - Dupnitsa AD 3 Samokovsko shosse Str, Dupnitsa 2600 Bulgaria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6